ಕೊರೊನಾ ಸಗ್ಳ್ಯಾಂಕ್ ಏಕಚ್ಚ್ ನ್ಹಯ್

ಕುಡಿಕ್ ಪಿಡಾ ಯೆತಾನಾ ತ್ಯೆ ಕುಡಿಚಿ ಇಮ್ಯೂನಿಟಿ ಸಿಸ್ಟಮ್ ವಾ ಪಿಡೆವಿರೋಧ್ ಝುಜ್ಚಿ ಸಕತ್ ಜಾಗಿ ಜಾಯ್ಜೆ. ಹಿ ಆಪ್ಣೆ ಆಪ್ಣಾಕ್ ರಾಕೊನ್ ವ್ಹರುಂಕ್ ಹರ್ ಕುಡಿಭಿತರ್ ಆಸ್ಚಿ ಏಕ್ ವ್ಯವಸ್ಥಾ. ಮಾರ್ಕೆಟಿಕ್ ವಚೊನ್ ಕಿತ್ಲೇಂಯ್ ಮೋಲ್ ದೀವ್ನ್ ಹಾಡಾಂ ಹಾಡ್ನ್ ಉಕಡ್ನ್ ಘಾಲ್ಯಾರೀ ಸುಣಿಂ ಥೊಡೆಪಾವ್ಟಿಂ ತಣಾಚ್ಯೊ ಪಾಕ್ಳ್ಯೊ ಖಾತಾತ್. ಥೊಡಿಂ ತಣಾಚ್ಯೊ ಪಾಕ್ಳ್ಯೊ ಖಾತಾತ್ ಆನಿ ವೊಂಕ್ತಾತ್. ಪೊಟಾಂತ್ ಅಜೀರ್ಣ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ ಸಾರ್ಕೆಂ ಕರುಂಕ್ ಖಾತಾತ್‌ಗೀ ವಾ ಅಜೀರ್ಣ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ ವೊಂಕೊನ್ ವಚಜೆಚ್ ಮ್ಹಣ್ ಸುಣಿಂ ತಣಾಚ್ಯೊ ಪಾಕ್ಳ್ಯೊ ಖಾತಾತ್‌ಗೀ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ಗಜಾಲ್ ನಕ್ಕಿ ನಾ. ಪುಣ್ ದೊನಾಂಕ್‌ಯೀ ಸಂಬಂದ್ ಆಸಾ ಆನಿ ಇತ್ಲೆಂ ಮಾತ್ರ್ ಸತ್ – ಭುಕೆಕಾತಿರ್ ಖೆಲ್ಲೆಂ ಆಪ್ಲ್ಯೆ ಕುಡಿಕ್ ಸಮಾ ಪಡನಾ ಮ್ಹಣ್ತಚ್ ತೆಂ ಧನಿಯಾಚ್ಯಾ ಮುಕಾರ್‌ಚ್ ವೊಂಕೊಂಕ್‌ಯೀ ಸುಣಿಂ ಪಾಟಿಂ ಸರನಾಂತ್ ಆನಿ ತ್ಯಾ ಖಾತಿರ್ ತಣಾಚ್ಯಾ ಪಾಕ್ಳೆಂಕ್ ತೋಂಡ್ ಘಾಲುಂಕ್‌ಯೀ ಲಜೆನಾಂತ್.

ಮನ್ಶಾಥಂಯ್‌ಯೀ ಅಸಲೆಂ ‘ಪೃತ್ವೆಕೇಂದ್ರಿತ್’ ವೊಕ್ತಾಚೆಂ ಗಿನ್ಯಾನ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆಂ ಜಾಂವ್ಕ್ ಪುರೊ ಆನಿ ಕಾಂಯ್ ಕುಡಿಂತ್ ಇಲ್ಲಿ ಗಡ್ಬಡ್ ಜಾಲಿ ತರ್ ಖಂಯ್ಚಿಗೀ ಆಂಖರ್ ತೊಂಡಾಂತ್ ಘಾಲ್ನ್ ಚಾಬೊನ್ ಸಾರ್ಕೆಂ ಕರ್ಚೆಂ ವಿಜ್ಞಾನ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಪುರ್ವಜಾಂಕ್ ಕಳಿತ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆಂ ಜಾಂವ್ಕ್ ಪುರೊ. ಪುಣ್ ಆಜ್ ತೆ ಆಲೆಪಾಲೆ ಸೊಧುನ್ ಕಾಡ್ಲ್ಯಾರೀ ಆಮ್ಚ್ಯೊ ಕುಡಿ ಹಾಕಾ ಕಿತ್ಲ್ಯೊ ಸ್ಪಂದನ್ ಕರ್ತಾತ್ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ಗಜಾಲ್ ದುಬಾವಾಚಿ. ಆಮ್ಚ್ಯೊ ಕುಡಿ ರಸಾಯನಿಕ್ ವೊಕ್ತಾಂಕ್ ವೊಳ್ಸೊನ್ ಗೆಲ್ಯಾತ್ ಆನಿ ಚಡ್ತಾವ್ ಜಾವ್ನ್ ಆಮಿ ಖಾಣಾಚ್ಯಾ ನಾಂವಾನ್ ಆನಿ ವೊಕ್ತಾಂಚ್ಯಾ ನಾಂವಾನ್ ವೀಕ್‌ಚ್ ಖಾತೇ ಆಸಾಂವ್.

ಆತಾಂ ಹೆಂಚ್ ರಾಜಾಂವ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಸಮಾಜೆಕ್ ಲಾಗು ಕೆಲ್ಯಾರ್ ಕಶೆಂ? ಹರ್ ಸಮಾಜ್ ವಾ ನಾಗರೀಕತಾ ವಾ ದೇಶ್ – ತಾಣೆಂ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಪರ್ಜೆಂಚಿ ಭಲಾಯ್ಕಿ (ವಯ್ಜಕೀಯ್ ಮಾತ್ರ್ ನ್ಹಯ್) ರಾಕೊನ್ ವ್ಹರ್ಚೆತಸಲಿ ಇಮ್ಯೂನಿಟಿ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಸದಾಂಚ್ ಪೊಸುನ್ ದವರಿಜೆ. ಗಡ್ ರಾಕೊಂಕ್ ಸೊಜೆರ್ ಆಸ್ಲೆಬರಿ ಸಮಾಜ್ ವಾ ಸಮಾಜೆಚಿ ಮಾನಸಿಕ್ ಭಲಾಯ್ಕಿ ರಾಕೊಂಕ್‌ಯೀ ವಿಚಾರ್ ವಿಜ್ಞಾನ್ ಗರ್ಜೆಚೆಂಚ್. ಸ್ಪ್ಯಾನಿಶ್ ಫ್ಲೂ, ಕಾಲರಾ ತಸಲ್ಯೊ ಮನ್ಶಾಕುಳಾಕ್ ಸವಾಲ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯೊ ಕುಡಿಂಕ್ ಯೆಂವ್ಚ್ಯೊ ಪಿಡಾ ಸಯ್ತ್ ಆತಾಂ ಆಳ್ವೊನ್ ಗೆಲ್ಯಾತ್. (ಹ್ಯೊ ಪಿಡಾ ಆಳ್ವೊನ್ ವಚೊಂಕ್ ಕಾರಣ್ ಫಕತ್ ವೊಕತ್ ನ್ಹಯ್ ಬಗಾರ್ ವೊಕತ್ ಸೊಧುನ್ ಕಾಡ್‌ಲ್ಲೆಪಾಟ್ಲ್ಯಾನ್ ಆಸ್ಚೆಂ ವಿಜ್ಞಾನ್ ಆನಿ ವಿಚಾರ್) ಪುಣ್ ಮನ್ಶಾಚ್ಯಾ ಮತಿಂತ್ ಆಸ್ ಲ್ಲ್ಯೊ ಅಸ್ಪ್ರಶ್ಯತಾ, ಬೇದ್ ಭಾವ್, ಫಿತಿಸ್ಪಣಾಂ ಅಸಲ್ಯೊ ಪಿಡಾ? ಅಸಲ್ಯೊ ಪಿಡಾ ಆಡಾಂವ್ಕ್ ಜಾಯ್ತೆ ಮನಿಸ್ ಯೇವ್ನ್ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನಾತಸಲೆ ವಿಚಾರ್ ದೀವ್ನ್ ಗೆಲ್ಯಾತ್. ಪುಣ್ ಆಮಿ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ದಿತಲ್ಯಾಂಕ್ ಲಗಡ್ ಕಾಡ್ಲಾಂ ಆನಿ ಪಿಡಾ ವಾಂಟ್ಚ್ಯಾಂಚೊ ಪೋಸ್ ಕರ್ತೇ ಆಸಾಂವ್. ಹಾಚೊ ಫಳ್ ಜಾವ್ನ್ ಆಜ್ ಆಮ್ಚಿ ಸಮಾಜ್ ಪಿಡೇಸ್ತ್ ಜಾಲ್ಯಾ ಆನಿ ಇಮ್ಯೂನಿಟಿ ಸಕತ್ ನಾಸ್ ಜಾಲ್ಯಾ.

ವಿಜ್ಞಾನ್, ವಿಚಾರ್, ಮನ್ಶಾಪಣ್ – ಅಸಲ್ಯೊ ಸಮಾಜೆಚಿ ಇಮ್ಯೂನಿಟಿ ಸಕತ್ ರಾಕೊನ್ ವ್ಹರ್ಚ್ಯೊ ಗಜಾಲಿ ಕೊನ್ಶಾಕ್ ಲೊಟುನ್; ಎದೊಳ್ ಚ್ ಧರ್ಮ್, ಫಿತಿಸ್ಪಣಾಂ, ಕಪಟ್ ಪಣಾಚೆಂ ರಾಜಕೀಯ್ – ಅಸಲ್ಯಾ ಭಿರಾಂಕುಳ್ ವೈರಸಾಂನಿ ಅರ್ಧೊ ಜೀವ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಗಾಂವಾಕ್ ವಯ್ಲ್ಯಾನ್ ಏಕ್ ನವೆಂಚ್ ವೈರಸ್ ಆಯ್ಲ್ಯಾರ್ ಕಸಲೆಂ ದುರಂತ್ ಜಾಯ್ತ್ ತೆಂಚ್ ಜಾಲಾಂ. ಸತ್ ಸಾಂಗ್ಚೆಂ ತರ್ ಹಾಂಗಸರ್ ಕೊರೊನಾ ಬಲಾಯ್ಕೆಭರಿತ್ ನಾ ಬಗಾರ್ ದೆಶಾಂತ್ಲಿಂ ಆಂತರಿಕ್ ವೈರಸಾಂ ಲಾಗೊನ್ ಕೊರೊನಾಂಚ್ ರೊಗಿಶ್ಟ್ ಜಾಲಾಂ ಮ್ಹಣ್ಯೆತ್! ಎಕಾ ಧರ್ಮಾವಯ್ರ್ ಆಸ್ಚೊ ರಾಗ್ ಕಾಡ್ಚೆಖಾತಿರ್ ಕೊರೊನಾಕ್ ‘ತಬ್ಲೀಗಿ ವೈರಸ್’ ಮ್ಹಣ್ ವೊಲಾಯಿಲ್ಲಿ ಗಜಾಲ್ ಹಾಕಾ ಏಕ್ ದಾಖ್ಲೊ ಜಾವ್ನ್ ಘೆವ್ಯೆತ್.

ವಿಲ್ಮಾ ಬಂಟ್ವಾಳಾಚಿ ಹಿ ಕವಿತಾ ಅಸಲ್ಯಾ ‘ಪಿಡೇಸ್ತ್ ಕೊರೊನಾ’ಚೆರ್ ಉಜ್ವಾಡ್ ಫಾಂಕ್ತಾ. ಮನ್ಶಾಭಿತರ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲಿಂ ವೈರಸಾಂ ಖಂಯ್ಚ್ಯೆ ಪಿಡೆಕ್‌ಯೀ ಸೊಡಿನಾಂತ್, ತಾಂಕಾಂಯ್ ಆಪ್ಣಾಬರಿಚ್ ಕರ್ತಾತ್ ಮ್ಹಣ್ ಸಾಂಗ್ತಾ ಆನಿ ಕೊರೊನಾಚ್ಯಾ ನಾಂವಾರ್ ಆಮ್ಚ್ಯೆ ಸಮಾಜೆಚ್ಯಾ ಹೆರ್ ಪಿಡೆವಿಶಿಂ ಬೋಟ್ ಜೊಕ್ತಾ. ದೆಕುನ್ ಫಕತ್ ಕೊರೊನಾಚಿಂ ವ್ಯಾಕ್ಸೀನಾಂ ಆಮ್ಕಾಂ ಸುಟ್ಕಾ ದೀಂವ್ಕ್ ಸಕನಾಂತ್ ಬಗಾರ್ ಗ್ರೇಸ್ತ್ ದುಬ್ಳೊ ಬೇಧ್ ಭಾವ್, ಅಧಿಕಾರಾಚೊ ಹಂಕಾರ್ ಆನಿ ಫಿತಿಸ್ಪಣಾಂ ಹ್ಯೆ ಪಿಡೆಂಕ್‌ಯೀ ವ್ಯಾಕ್ಸೀನ್ ಸೊಧಿನಾತ್ಲ್ಯಾರ್ ಸಮಾಜ್ ಭಲಾಯ್ಕೆಭರಿತ್ ಜಾಯ್ನಾ ಮ್ಹಳ್ಳೊ ಲಿಪ್ತೊ ಅರ್ಥ್ ಹ್ಯೆ ಕವಿತೆಂತ್ ಆಸಾ.

ಆತಾಂ, ಸುಣ್ಯಾನ್ ತಣಾಚ್ಯೊ ಪಾಕ್ಳ್ಯೊ ಖಾವ್ನ್ ಪೊಟಾಂತ್ಲೆಂ ಭಾಯ್ರ್ ಘಾಲ್ಲೆಬರಿ, ಭಿಗ್ಡಲ್ಲಿ ಸಮಾಜೆಚಿ ಬಲಾಯ್ಕಿ ಸಾರ್ಕಿ ಜಾಯ್ಜೆ ತರ್ ಪರ್ಜೆಚ್ಯಾ ಮತಿಂತ್ ರಿಗ್‌ಲ್ಲೆಂ ವೀಕ್ ಭಾಯ್ರ್ ಘಾಲ್ಚೆಂ ಗರ್ಜೆಚೆಂ. ಪುಣ್ ಪಿಡಾಂ ಸೊಡ್ಯಾಂ ದಿಂವ್ಚ್ಯಾ ವ್ಯಾಕ್ಸೀನಾಕ್ ಚ್ ‘ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಜಾತಿಚ್ಯಾಕ್ ಮಾತ್ರ್’, ‘ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಧರ್ಮಾಚ್ಯಾಂಕ್ ಮಾತ್ರ್’,  “ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಪಾಡ್ತೆಚ್ಯಾಂಕ್ ಮಾತ್ರ್’, ‘ಚಡ್ತಿಕ್ ಪಯ್ಶೆ ದಿಲ್ಯಾರ್ ಮಾತ್ರ್’ ಮ್ಹಣ್ ಬಿಲ್ಲೊ ಲಾಯ್ಲಾ. ಹಾಂಗಾಸರ್ ಕೊರೊನಾ ವೈರಸಾಂಕ್ ಮಾತ್ರ್ ರೋಗ್ ಲಾಗೊಂಕ್ ನಾ ಬಗಾರ್ ವ್ಯಾಕ್ಸೀನಾಂಚ್ ರೊಗಿಶ್ಟಾಂ! ಅಸ್ಲ್ಯೆ ಸಮಾಜೆಕ್ ಪಿಡೆಂಥಾವ್ನ್ ಸುಟ್ಕಾ ಲಾಬೊಂಕ್ ಆನಿ ಕಿತ್ಲಿಂ ವರ್ಸಾಂ ಲಾಗ್ತಿತ್?

► ವಿಲ್ಸನ್ ಕಟೀಲ್

ಕೊರೊನಾಕ್ ಭೇದ್ ನಾ ಮ್ಹಣಾನಾಕಾತ್.
ಕೊರೊನಾ ಸಗ್ಳ್ಯಾಂಕ್ ಏಕಚ್ಚ್ ನ್ಹಯ್.

ಜಿವಿತ್ ದಿಲ್ಲ್ಯಾ ಶ್ಹೆರಾಕ್ ಪಾಟ್ ಕರ್ನ್,
ರೈಲ್ವೆ ಸ್ಟೇಷನ್ನಾಚ್ಯಾ ಕೊನ್ಶ್ಯಾಕ್ ಬಸೊನ್,
ಜೋಡ್ ಪಾಟ್ಯಾಂಚೆಂ ದಿಸಾನಾತ್ ಲ್ಲೆಂ ಪೋಂತ್
ಅತ್ರೆಗಾನ್ ಪಳೆವ್ನ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಕಾಮೆಲ್ಯಾಕೀ

ಸಿಮೆಸ್ತ್ರಿ ಥಾವ್ನ್ ಯೆಂವ್ಚೊ ಧುಂವರ್ ಯೀ ಲಾಗನಾಶೆಂ
ಊಂಚ್ ಅಂತ್ರಳಾರ್, ಸುರಕ್ಷಿತ್ ಗಾಂವಾಂಕ್
ಉಬೊನ್ ವೆಚ್ಯಾ ಕುಳಿಯೆಕೀ
ಕೊರೊನಾ ಏಕಚ್ಚ್ ನ್ಹಯ್.

ಜೀವ್ ಆಸ್ತಾನಾಂಯೀ
ಮೆಲ್ಯಾ ನಂತರ್ ಯೀ
ಲೈನಿರ್ ರಾಂವ್ಚ್ಯಾ
ಸಾದ್ಯಾ ಮನ್ಶ್ಯಾಕ್ ಯೀ,
ಇಲ್ಲಿಶಿ ಖೊಂಕ್ಲಿ ಯೆತಾನಾಂಚ್
ಹೈಟೆಕ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಚ್ಯಾ ಖಟ್ಲ್ಯಾರ್
ವಿಶೆವ್ ಘೆಂವ್ಚ್ಯಾ ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿ ಕೀ
ಕೊರೊನಾ ಏಕಚ್ಚ್ ನ್ಹಯ್.

ಮೆಲ್ಲ್ಯಾ ಜಿವಾಂಚೆಂ ಲೇಕ್ ಧಾಂಪುನ್
ವೋಟ್ ಮಾತ್ರ್ ಲೇಕ್ ಘಾಲುನ್,
ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಕದೆಲಾಚಿ ಭದ್ರತಿ ಮಾತ್ರ್ ಪಳೆಂವ್ಚ್ಯಾ
ಪದ್ವೆಕ್ ಭುಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಮಂತ್ರಿಕ್ ಯೀ,
ಕೋವಿಡ್ ಕೇಸಿಂಚೆಂ ಲೇಕ್ ಪಳೆವ್ನ್,
ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಕುಟ್ಮಾಚೆ ಭದ್ರತೆಚೆ ಖಂತಿನ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ
ದುಕಾನ್ ಧಾಂಪ್ಲೆಲ್ಯಾ ಬಾಪಾಯ್ಕೀ
ಕೊರೊನಾ ಏಕಚ್ಚ್ ನ್ಹಯ್.

ಲೊಕಾಚೊ ಆಕ್ಲಾಸ್, ನಿರಾಶಾ, ಬೊಬಾಟ್ ಸೊಸುನ್ ವರ್ನ್,
ನಿರಂತರಿ ವೈರಸಾ ಸಂಗಿಂ ಝುಜ್ಚ್ಯಾ ದಾಕ್ತೆರಾಕೀ,
ಲಿಂಬೊ ಪಿಳುಂಕ್, ವಾಟ್ಲಿ ಬಡಂವ್ಕ್,
ದಿವೆ ಜಳಂವ್ಕ್ ಉಲೊ ದಿಂವ್ಚ್ಯಾ
ಸವಾಯ್ ಬುದ್ವಂತಾಂಕೀ
ಕೊರೊನಾ ಏಕಚ್ಚ್ ನ್ಹಯ್.

ಕೊರೊನಾಯೀ ಭೇದ್ ಕರುಂಕ್ ಶಿಕ್ಲಾಂ.
ಆಮ್ಚೆ ಸಂಗಿಂ ರಾವೊನ್
ಆಮ್ಚೆ ಬರಿಚ್ಚ್ ಜಾಲಾಂ.

► ವಿಲ್ಮಾ ಬಂಟ್ವಾಳ್.

POETRY WEEK 2021

60% feel thumbs up. And how do you feel?
27 :thumbsup: Thumbs up
7 :heart: Love
0 :joy: Joy
4 :heart_eyes: Awesome
6 :blush: Great
1 :cry: Sad

10 comments

 1. mm
  Dr Joyer Rudolph , Kinnigoli

  Well knit poem dear Wilma.
  Simple words make it accessible to ordinary readers like me.
  Beautifully woven words make it a skilful creation.
  Technically and aesthetically quite homogeneous and harmonious.

 2. mm
  Gladson D Almeida

  Very contemporary theme and lively expression. Words knit beautifully convey a strong message. Good one Wilma.

 3. mm
  Arthur Pereira Omzoor

  Contemporary, the lines are so connected with the present world

 4. mm
  Alphonse Mendonsa

  Yet another gem of poetry from Wilma.. When she writes she hits hard.. That’s her speciality.. Hats off Wilma enjoyed reading this poem which highlights the poison within us like a deadly virus which needs to be cleansed..

  Also great intro from Wilson with his immense knowledge on poetry world he gives further beautification to the poetry like a diamond in the ring n keeps on edge.. Thanks Wilson… great intro..

 5. Kavita pasand zalli…bov apurbai

 6. mm
  Diana Sharel Lobo

  Beautiful penned Wilma. I love all your poems. They give a strong message to the society and to us.
  Thank you so Much for giving your best. ♥️♥️

 7. Fiona Triola

  Very well written Wilma. In every paragraph, the comparison you drew between two different worlds of people living in same society is perfect. Pandemic has impacted various people in different ways and that you have expressed very well here. God bless.

 8. mm
  Monica Mathias

  Beautifully penned today’s reality Wilma.
  Completely agree with each line as I am with Corona from day one.
  Loved the last para.
  Keep writing.

 9. mm
  Philip D Souza

  ಊಂಚ್ ಅಂತ್ರಳಾರ್ ಉಬೊನ್ ಆಯಿಲ್ಲೊಂ
  ನಿಯೊಲಿಬರಲ್ ಬಂಡ್ವಳ್‍ಶಾಹಿಂಚೊ ದೆಡೊ
  ಹಾಕಾ-ತಾಕಾ ಧರ್ಮಾಕ್‍ಚ್ ತಾಣಿಂ ವಾಂಟ್ಲೊ
  ಗಿರೆಸ್ತಾಂಚಿ ದೆಣ್ಗಿ ಹಾಂವ್ ದುಬ್ಳ್ಯಾಂ ಮಧೆಂ ಠಿಕ್ಲೊಂ.
  ತುಮ್ಚ್ಯೆ ಮಧೆಂ ವಾಗೊನ್ ಭೇದ್ ಕರುಂಕ್ ಶಿಕ್ಲೊಂ.

 10. mm
  Naveen kulshekar

  Prostut kallachea corona pidek mukar dovorun Wilman opurbaechi kobita rochun amkam Kittalla dvarim vachunk dilea tika porbim. Voi tonne sangche prokar corona sorvank ekucj thoran lekina, zanche lagim hath bhor duddu asa taka coronachem byem na!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Disclaimer : Please write your correct name and email address. Kindly do not post any personal, abusive, defamatory, infringing, obscene, indecent, discriminatory or unlawful or similar comments. Kittall.com will not be responsible for any defamatory message posted under this article. Please note that sending false messages to insult, defame, intimidate, mislead or deceive people or to intentionally cause public disorder is punishable under law. It is obligatory on kittall.com to provide the IP address and other details of senders of such comments, to the authority concerned upon request. Hence, sending offensive comments using kittall.com will be purely at your own risk, and in no way will kittall.com be held responsible.