ಹಾಂವ್ ಕೋಣ್ ?

ನಿಸ್ ಆನಿ ಹೆರ್ ಜೀವಿಮದ್ಲೊ ಏಕ್ ವ್ಹಡ್ ಫರಕ್ ಹೊ- ಹೆರ್ ಜೀವಿ ಅಖ್ಖೆಪಣಾನ್ ಸಗ್ಳ್ಯಾ ಜೀವ್ ಕುಳಿಯೆಚಿ ಅಸ್ಮಿತಾಯ್‌ಚ್ ಆಪ್ಲಿ ಅಸ್ಮಿತಾಯ್ ಮ್ಹಣ್ ಒಳ್ಕೊನ್ ಘೆತಾತ್. ಆಪ್ಲೊ ಜೀವ್ ದೀವ್ನ್ ತರೀ ಕುಳಿಯೆಕ್ ವಾಂಚೊನ್ ಘೆತಾತ್. ಹುಂಬ್ಲ್ಯಾಂಚ್ಯಾ ಘೊಂಟೆರಾಕ್ ಹಾತ್ ಘಾಲೊ ತರ್ ಹುಂಬ್ಲೊ ಕಾತಿಕ್ ಅಸೊಯ್ ಚಾಬೊನ್ ಧರ್ತಾಗಿ, ಆಖೇರಿಕ್, ತಾಕಾ ಆಮಿ ಚಿರ್ಡುನ್‌ಚ್ ಲಗಡ್ ಕಾಡ್ತಾಪರ್ಯಾಂತ್ ತೊ ಸೊಡಿನಾ. ಹಾಂಗಾಸರ್ ಹುಂಬ್ಲ್ಯಾಂಚ್ಯಾ ಪ್ರಜ್ಞೆಂತ್ ಆಸ್ಚಿ ಅಸ್ಮಿತಾಯ್ ತಾಚ್ಯಾ ಹುಂಬ್ಲ್ಯಾಕುಳಿಯೆಚಿ. ಆಪ್ಲಿ ಕುಳಿ ಉರ್ಲ್ಯಾರ್ ಜಾಲೆಂ ಮ್ಹಣ್ಚಿ. ಪುಣ್ ಮನ್ಶಾಚಿ ಅಸ್ಮಿತಾಯ್ ತಶಿ ನ್ಹಯ್; ತೊ ಆಪ್ಲ್ಯೆ ಎಕ್ವಟಿತ್ ಕುಳಿಯೆಂತ್ ಆಪ್ಲಿ ಅಸ್ಮಿತಾಯ್ ಪಾರ್ಕಿನಾ, ಬಗಾರ್ ಆಪ್ಣಾಭಿತರ್ಲ್ಯಾ ವಾಂಟ್ಯಾಫಾಂಟ್ಯಾಂನಿ ಆಪ್ಲಿ ಅಸ್ಮಿತಾಯ್ ಪಾರ್ಕಿತಾ. ವಾಂಟೆಫಾಂಟೆ ಕಶೇಯ್ ಜಾಲೆಮು, ತ್ಯಾಯ್ ವಾಂಟ್ಯಾಂಭಿತರ್, ಆಪ್ಲ್ಯಾಚ್ ಘರಾಭಿತರ್‌ಯೀ ಆಪ್ಲಿ ವಯಕ್ತಿಕ್ ಅಸ್ಮಿತಾಯ್ ಥಿರ್ ಕರುಂಕ್ ಪೆಚಾಡ್ತಾ. ನಾಂವ್ ಆಲ್ಕುಂಜ್, ಡಿಗ್ರ್ಯೊ, ಪದ್ವ್ಯೊ… ಹ್ಯೊ ಪೂರಾಯ್ ಅಸ್ಮಿತಾಯ್ ದಾಕಂವ್ಕ್ ವಾ ಗಾಜಂವ್ಕ್ ವಾಪಾರ್ಚ್ಯೊ ಗಜಾಲಿ.

ಹೆಂ ಕಾಂಯ್ ಚುಕಿಚೆಂ ನ್ಹಯ್ ಮ್ಹಣ್ಯಾಂ. ಪುಣ್ ಆಪ್ಲಿ ಅಸ್ಮಿತಾಯ್ ದಾಕಂವ್ಚೆಖಾತಿರ್ ಹೆರಾಂಚ್ಯೆ ಅಸ್ಮಿತಾಯೆಕ್ ಕುರಾಡ್ ಮಾರ್ಚಿ ಗಜಾಲ್ ಮಾತ್ರ್ ಅನ್ನ್ಯಾಯಾಚಿ. ಚಡಾವತ್ ದಾದ್ಲ್ಯಾಪಣಾಚ್ಯಾ ಯೆಜ್ಮಾನ್‌ಪಣಾನ್ ಸ್ತ್ರೀಯಾಂಚ್ಯೆ ಅಸ್ಮಿತಾಯೆಕ್ ಕುರಾಡ್ ಮಾರ್ಲ್ಯಾ, ತಾಂಚ್ಯಾ ನಾಂವಾಚೆರ್ ಆಪ್ಲೆಂ ನಾಂವ್ ಆನಿ ಆಲ್ಕುಂಜ್ ಚಿಡ್ಕಾಯ್ಲಾಂ. ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಘರಾಂತ್ ರಾವೊಂಕ್ ತಾಂಚೆಂ ಘರ್ ಸೊಡ್ನ್ ಯೆಂವ್ಚಿ ರಿವಾಜ್ ಕೆಲ್ಯಾ. ಅಶೆಂ ಮ್ಹಣ್ತಾನಾ ಎಕೆ ಸ್ತ್ರೀಯೆಕ್ ಆಪ್ಲಿ ಅಸ್ಮಿತಾಯ್ ಉರಂವ್ಚಿ ಆನಿ ತಿ ಭಾಯ್ರ್ ದಾಕಂವ್ಚಿ ಗಜಾಲ್ ವ್ಹಡ್ ಸವಾಲಾಚಿ. ಹಿ ದಾದ್ಲ್ಯಾನ್ ಸಲೀಸಾಯೆನ್ ಸಮ್ಜೊಂಚೆತಸಲಿಯ್ ನ್ಹಯ್.

ಅಸಲಿ ಅಸ್ಮಿತಾಯ್ ಸೊಧ್ಚೆಂ ಪ್ರೇತನ್ ಪ್ರಮಿಳಾ ಫ್ಲಾವಿಯಾ ಹಿಚ್ಯೆ ಕವಿತೆಂತ್ ಆಸಾ. ಹಾಂಗಾಸರ್ ಎಕೆ ಸ್ತ್ರೀಯೆಕ್ ಗಾಂವಾನ್ ಒಳ್ಕೊಂಚೊ ಏಕ್ ಕಡ್ವೊ ಅಸೊ ಯೆತಾ –

ಹಾಂವ್ ಧುವ್ ಶಿವ್ಣೆಗಾರಾಚಿ
ನಾತ್ ರಾಂದ್ಪ್ಯಾಚಿ
ಪೊಣ್ತುರ್ ಮಿರ್ನ್ಯಾಮಾಚಿ
ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ಶಿವಾಯ್ ಒಳೊಕ್ ಮ್ಹಜಿ ಝಳ್ಕನಾ

ಹಾಂಗಾಸರ್ ಎಕೆ ಚಲಿಯೆಕ್ ಒಳ್ಕೊಂಕ್ ಸಮಾಜೆನ್ ವಾಪಾರ್ಚಿಂ ಶೆತಾಂ- ಶಿವ್ಣೆಗಾರ್, ರಾಂದ್ಪಿ, ಮಿರ್ನ್ಯಾಮ್ ಅಶೆಂ ದಾದ್ಲ್ಯಾಂಚ್ಯೆ ವ್ಯಾಪ್ತೆಚಿಂ ಶೆತಾಂ. ಖಂಯ್ಸರೀ ಸ್ತ್ರೀಲಿಂಗ್ ನಾ. ಆಮ್ಚ್ಯೆ ಸಮಾಜೆಂತ್ ಎಕೆ ಚಲಿಯೆಚಿ ವಾ ಸ್ತ್ರೀಯೆಚಿ ಅಸ್ಮಿತಾಯ್ ದಾದ್ಲ್ಯಾಂಚ್ಯಾ ಯೆಜ್ಮಾನ್ ಪಣಾಪಂದಾ ಕಿತ್ಲಿ ಅಡ್ಚೊನ್ ಗೆಲ್ಯಾ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಸುಪ್ತ್ ಥರಾನ್ ಹೊ ಕಡ್ವೊ ಆಮ್ಕಾಂ ದಾಕವ್ನ್ ದಿತಾ. ಕವಿತಾ ಮುಕಾರುನ್. ‘ಮರ್ತಾಮ್ಹಣಾಸರ್ ಮ್ಹಜಿ ಅಸ್ಮಿತಾಯ್ ತುಮಿ ದೀನಾಂತ್, ಮೆಲ್ಯಾ ನಂತರ್ ದಿಲ್ಯಾರ್ ಕಿತೆಂ ಫಾಯ್ದೊ’ ಮ್ಹಳ್ಳೆಬರಿ ಸಂಪ್ತಾ.

ಪುಣ್ ವೊಗೊ ಬಸ್ಲ್ಯಾರ್ ಕೊಣೀ ಅಸ್ಮಿತಾಯ್ ದೀನಾ ಬಗಾರ್ ಆಮ್ಚಿ ಅಸ್ಮಿತಾಯ್ ಥಿರ್ ಕರಿಜೆ ತರ್ ಆಮಿಂಚ್ ಕಾಂಯ್ ತರೀ ಕರಿಜೆ ಪಡ್ತಾ. ಹುಂಬ್ಲ್ಯಾಚಿಚ್ ಗಜಾಲ್ ಪಳೆವ್ಯಾಂ, ಘೊಂಟೆರಾಂತ್ ರಾಸ್ ಹುಂಬ್ಲೆ ಆಸ್ಲ್ಯಾರೀ, ಆಮ್ಚೆ ಗುಮಾನ್ ವೊಡ್ಚೊ ಹುಂಬ್ಲೊ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಹಾತಾಕ್ ಚಾಬೊನ್ ಮರ್ತಾಪರ್ಯಾಂತ್ ಸೊಡಿನಾತ್ಲೊ… ಹುಂಬ್ಲ್ಯಾಂಚ್ಯಾ ವರ್ತುಲಾಂತ್ ತಾಕಾ ವೆಗ್ಳಿಚ್ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ಅಸ್ಮಿತಾಯ್ ನಾ ಜಾಂವ್ಕ್ ಪುರೊ ಪುಣ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಮನಾಂತ್ ಚಾಬೊನ್ ಮರಣ್ ಪಾವ್ಲ್ಲ್ಯಾ‌ ಹುಂಬ್ಲ್ಯಾನ್ ಆಪ್ಲಿ ಅಸ್ಮಿತಾಯ್ ಥಿರ್ ಕೆಲಿ!

ಅಸಲೆಂ ಧಯ್ರ್ ಆಪ್ಣಾವ್ನ್, ‘ಹಾಂವ್ ಕೋಣ್’ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ಪಯ್ಲ್ಯಾ ಹಂತಾಚ್ಯಾ ನಿಯಾಳಾಥಾವ್ನ್ ‘ಹಾಂವ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಅಶಿಂಚ್’ ಮ್ಹಣ್ ಧಯ್ರಾನ್ ಆಪ್ಲಿ ಅಸ್ಮಿತಾಯ್ ಪಾಚಾರ್ಚೊ ಹಂತ್ ವೆಗ್ಗಿಂ ಯೇಂವ್ ಮ್ಹಣ್ ಆಶೆವ್ಯಾಂ.

► ವಿಲ್ಸನ್ ಕಟೀಲ್

ತಿ ಮ್ಹಣ್ತಾ-
ತುಂ, ಮೋಲ್ ನಾತ್‌ಲ್ಲೆಂ ನಾಣೆಂ
ಹೊ ಮ್ಹಣ್ತಾ-
ಪಿಂಜ್ರ್ಯಾಂತ್ಲೆಂ ಸುಕ್ಣೆಂ

ಚಾರ್ ಚೊವ್ಗಾಂಚೆಂ ಆಯ್ಕೊನ್
ಗತ್ ಮ್ಹಜಿ ಜಾಲ್ಯಾ
ಘುಡಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಪೆಟ್ಯಾಚಿ

ಸವಾಲ್ ಏಕ್ ಧೊಸ್ತಾ ಮತಿಂತ್
ಉಟವ್ನ್ ಚಿಂತ್ಪಾಚೆಂ ತುಫಾನ್
‘ಹಾಂವ್ ಕೋಣ್’

ಹಾಂವ್ ಧುವ್ ಶಿವ್ಣೆಗಾರಾಚಿ
ನಾತ್ ರಾಂದ್ಪ್ಯಾಚಿ
ಪೊಣ್ತುರ್ ಮಿರ್ನ್ಯಾಮಾಚಿ
ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ಶಿವಾಯ್ ಒಳೊಕ್ ಮ್ಹಜಿ ಝಳ್ಕನಾ

ಬೋಬ್ ಮಾರುನ್ ಭೊಂವ್ತಾಂ ಗಾಂವ್
ಘೆವುನ್ ಫುಲಾ ಸಾರ್ಕೆಂ ನಾಂವ್
ಫುಲಾಚೊ ಪರ್ಮಳ್
ಕೆದ್ನಾಂ ಯೇತ್ ಸೆಜ್ಯಾರ‍್ಯಾಂಕ್
ನೆಣಾಂ ಹಾಂವ್!

ಮೋಲ್ ನಾತ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ನಾಣ್ಯಾಕ್ ಸಯ್ತ್
ಯೆತಾ ಏಕ್ ವೇಳ್
ಪ್ರದರ್ಶನಾಚ್ಯಾ ಜಾಗ್ಯಾರ್ ರಾಂವ್ಚೊ

ಪಿಂಜ್ರ್ಯಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಕಿರಾಕ್ ಯೀ
ಯೆತಾ ವೇಳ್
ಭಾಸ್ ಶಿಕೊನ್ ಉಲಂವ್ಚೊ

ಪಾಟಿಂ ಯೆನಾತ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ವಾಟೆಕ್
ಪಾವ್ಲಾಂ ಕಾಡ್ತಾನಾ
ಪರ್ಮಳಿಕ್ ಫುಲಾಂನಿ ನೆಟಯ್ಲ್ಯಾರ್
ಕಿತೆಂ ಫಾಯ್ದೊ?

► ಪ್ರಮಿಳ ಫ್ಲಾವಿಯ, ಕಾರ್ಕಳ್.

POETRY WEEK 2021

ಕಿಟಾಳ್ ತುಮ್ಕಾಂ ಮೊಗಾಚೆಂ? ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ 10 ವರ್ಸಾಂ ಪಾಸುನ್ ಖಳಾನಾಸ್ತಾನಾ ನಿರಂತರ್ ಫಾಯ್ಸ್ ಜಾವ್ನ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಕಿಟಾಳಾರ್ ಹಜಾರೊಂ ಪಾನಾಂನಿ ವಿಂಚ್ಣಾರ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಆಸಾ. ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ಧಾ ವರ್ಸಾಂನಿ ಬಾಂದುನ್ ಹಾಡ್ಲೆಲೆಂ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯಾಚೆಂ ದಾಯ್ಜ್ ಮುಕಾರುನ್ ವ್ಹರುಂಕ್ ತುಮ್ಚಿ ಕುಮಕ್ ಗರ್ಜ್ ಆಸಾ. ಸಕಯ್ಲೊ ಬುತಾಂವ್ ದಾಂಬುನ್ ಗೂಗಲ್ ಪೇ, ಪೋನ್ ಪೇ, ಬ್ಯಾಂಕ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್‌ಫರ್ , ಡೆಬಿಟ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಾರ್ಡಾ ಮಾರಿಫಾತ್ ಖುಶೆಚಿ ವಂತಿಗೆ ದಿವ್ಯೆತ್.

50% feel thumbs up. And how do you feel?
14 :thumbsup: Thumbs up
10 :heart: Love
0 :joy: Joy
4 :heart_eyes: Awesome
0 :blush: Great
0 :cry: Sad
0 :rage: Angry

7 comments

 1. mm
  Alphonse Mendonsa

  Yet another powerful poetry this week. This poetry is little different from the previous two n yet has immense n powerful message as to how society treat women and her freedom is curtailed.

  Great poetry Pramila.. Welcome to kittall family.. keep writing..

  Yet again wonderful intro by Wilson.. the comparison of red ants to safeguard it’s identify even in death is beyond imagination… Hats off Wilson.. Enjoyed your intro once again…

 2. mm
  Monica Mathias

  Meaningful words Wilson baab. Wonderful poem Pramila bai. Loved the last lines. Keep writing.

 3. mm
  Philip D Souza

  ತಿ ಮ್ಹಣ್ತಾ ತುಂ ಮೋಲ್ ನಾತ್ಲೆಂ ನಾಣೆಂ
  ಹಾಂವ್ ಮ್ಹಣ್ತಾಂ, ಸೊಡ್ ನಿಬಾಚ್ಯೆಂ ನಿವ್ಣೆಂ
  ತೊ ಮ್ಹಣ್ತಾ ಪಿಂಜ್ರ್ಯಾಂತ್ಲೆಂ ಸುಕ್ಣೆಂ
  ಬಂದ್ ಕರ್ ಭೆಸ್ಟೆಂಚ್ ತುಜ್ಯೆಂ ರಡ್ಣೆಂ

  ಪಾಟಿಂ ಯೆನಾತ್ಲ್ಯೆ ವ್ಹಾಟೆಚಿ ಸೊಡ್ ಖಂತ್
  ಉಭಾರ್ನ್ ಚಲ್ ಘೆವ್ನ್ ತುಜಿ ವ್ಹಡ್ ಸಕತ್
  “ಹಾಂವ್ ಕೋಣ್?” ಹಾಂವ್ ಹಾಂವ್‍ಚ್
  ತೊ ಮ್ಹಜೊ ಆನ್, ತೊ ಮ್ಹಜೊ ಆಬ್, ಸತ್‍ಚ್!

 4. mm

  Chafras poem “Havn Konn? ” and this poem has lots of similarities. But there is a unique presentation. Nice poem.

 5. mm
  Arthur pereira omzoor

  Hanv kon poem it’s a mirror I thoroughly enjoyed the last essence
  Great poem dear God bless well done

 6. mm
  Diana Sharel Lobo

  Meaningful ❤️❤️❤️

 7. mm
  Smitha Shenoy

  Prameela bai.. Tuven Baile janmachya hrudayache utar sanglan. Prush pradhan samajanthu ek bailo jivache volak kitten mhonu ammi ekvisavya shekhdyanthui nimguka padta tari.. Hya pinjryachi pakshi mukt jawche kedna..?!
  Dev baren Karon..

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Disclaimer : Please write your correct name and email address. Kindly do not post any personal, abusive, defamatory, infringing, obscene, indecent, discriminatory or unlawful or similar comments. Kittall.com will not be responsible for any defamatory message posted under this article. Please note that sending false messages to insult, defame, intimidate, mislead or deceive people or to intentionally cause public disorder is punishable under law. It is obligatory on kittall.com to provide the IP address and other details of senders of such comments, to the authority concerned upon request. Hence, sending offensive comments using kittall.com will be purely at your own risk, and in no way will kittall.com be held responsible.