ಘುಗಿಚೊ ಬೊಂಗ್ಲೊ

“Ignorance, the root and stem of every evil” ಮ್ಹಳಾಂ ಪ್ಲೇಟೋನ್. ಖಂಯ್ಚೋಯ್ ಏಕ್ ಸಮಸ್ಸೊ ಉದೆತಾನಾ ತೊ ಮುಳಾಂತ್‌ಚ್ ಕಿಂಪ್ಚುನ್ ಸೊಡ್ಚೆಂ ವಾ ತ್ಯಾ ವಿಶಿಂ ಆವಾಜ್ ಉಟಂವ್ಚೆಂ ಸೊಡ್ನ್ ತಾಚೆವಿಶಿಂ ಆಪ್ಣಾಕ್ ಪಡೊನ್ ಗೆಲ್ಲೆಂನಾ, ಆಪ್ಣಾಕ್ ಕಾಂಯ್ ಜಾಂವ್ಚೆಂನಾ ಮ್ಹಣ್ ಚಿಂತ್ಚೆಂಚ್ ತೊ ಸಮಸ್ಸೊ ವ್ಹಡ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ಕಾರಣ್. ಹಾಚ್ಯಾಕೀ ಮುಕಾರ್ ವಚೊನ್ ನಶ್ಟ್ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ತಾಕಾ ನೆ, ರಗತ್ ವ್ಹಾಳ್ಳ್ಯಾರ್ ತ್ಯಾ ರಾಜ್ಯಾಚ್ಯಾ ಮನ್ಶಾಂಚೆಂ ನೆ… ಜೀವ್ ಗೆಲ್ಯಾರ್ ತ್ಯಾ ಧರ್ಮಾಚ್ಯಾ ಮನ್ಶಾಂಚೊ ನೆ.. ಮ್ಹಣ್ ಕಾನ್ ತೋಂಡ್ ಧಾಂಪುನ್ ಬಸ್ಲ್ಯಾಂವ್ ತರ್ ಫಾಲ್ಯಾ ಸೆಜಾರಾ ಆಯಿಲ್ಲೊ ಸಮಸ್ಸೊ ಆಮ್ಚೆಂಯ್ ಘರ್ ವಿಬಾಡುಂಕ್ ಸಕ್ತಾ. ಹ್ಯಾ ವರ್ಸಾ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ದೆಶಾಂತ್ ಕೊರೊನಾವರ್ವಿ ಇತ್ಲೆ ಜೀವ್ ಉಬೊಂಕ್ ಕಾರಣ್‌ಯೀ ಸರ್ಕಾರಾನ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ Ignorance ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಆಮಿ ಜಾಣಾಂವ್.

ಫೆಲ್ಸಿ ಲೋಬೊಚಿ ಹಿ ಕವಿತಾ ಅಸಲ್ಯಾಚ್ ಎಕಾ ಸಮಾಜಿಕ್ ಸಮಸ್ಯಾವಿಶಿಂ ಉಲಯ್ತಾ. ವಯ್ಲ್ಯಾಬಾರ್ ಹಿ ಕವಿತಾ ಎಕೆ ಘುಗಿವಿಶಾಂತ್ ಉಲಯ್ತಾ. ತಿ ಘುಗ್ ಎಕಾ ಘರಾಂತ್ ರಿಗೊನ್ ತ್ಯಾ ಘರಾಂತ್ ಆಪ್ಲೊ ಅಧಿಕಾರ್ ಚಲವ್ನ್, ತಾಚೊ ಸತ್ತ್ಯಾನಾಸ್ ಕರ್ಚೆಂ ಪಿಂತುರ್ ಆಮ್ಚೆಮುಕಾರ್ ದವರ್ತಾ. ಸವ್ಕಾಸ್ ಹಿ ಕವಿತಾ ಜಲ್ಮಲ್ಲಿ ವೇಳ್ ಘಡಿ ಆನಿ ಸಮಾಜಿಕ್ ಪಾಟ್ ಥಳ್ ಪಾರ್ಕಿತಾನಾ ಹಿ ಘುಗ್ ವೆವೆಗ್ಳ್ಯಾ ಅರ್ಥಾಂಚಿಂ ಪಾಕಾಂ ಲಾವ್ನ್ ಆಮ್ಚ್ಯೆ ಮತಿಭತರ್ ಪಾಸಾಯೊ ಮಾರ್ತಾ. ತೊ ಅರ್ಥ್ ಸೊಡಂವ್ಚೆಂ ಪ್ರೇತನ್ ಹಾಂಗಾಸರ್ ಹಾಂವ್ ಕರಿನಾ. ತಿ ತುಮ್ಚ್ಯಾ ಚಿಂತ್ಪಾಕ್ ಸೊಡ್‌ಲ್ಲಿ ಗಜಾಲ್. ಪುಣ್ ಹ್ಯೆ ಕವಿತೆಚೊ ಮುಕೇಲ್ ತೀರ್ಲ್ ಆಖೇರಿಚ್ಯಾ ವೊಳಿಂತ್ ಆಸಾ ಮ್ಹಣ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಭೊಗ್ತಾ. ಹೆಂ ಘರ್ ಸತ್ತ್ಯಾನಾಸ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ಫಕತ್ ಘುಗ್ ಮಾತ್ರ್ ಕಾರಣ್ ನ್ಹಯ್ ಬಗಾರ್ ಮೊನೊ ಜಾಲ್ಲೊ ಕವಿಯ್ ಕಾರಣ್ ಮ್ಹಣ್ಚಿ ಗಜಾಲ್‌ಚ್ ಹ್ಯೆ ಕವಿತೆಚಿ ಯಶಸ್ವಿ. ಹ್ಯೆ ಮುಕಾಂತ್ರ್ ಸಾಹಿತಿಕ್ ವಾ ಎಕಾ ಪ್ರಜ್ಞಾವಂತ್ ಮನ್ಶ್ಯಾಕ್ ಆಪ್ಲಿ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಜಾಗಶೆಂ ಕರ್ಚೆಂ ಪ್ರೇತನ್ ಹಿ ಕವಿತಾ ಕರ್ತಾ.

ಥೊಡಿಂ ಚಿಂತುಂಕ್ ಪುರೊ, ಹೆ ಪೂರಾಯ್ ಸಮಸ್ಸೆ ಕವಿಂನಿ ಕವಿತಾ ಬರಯ್ಲ್ಯಾರ್ ಸಾರ್ಕೆ ಜಾತಾತ್‌ಗೀ ಮ್ಹಣ್. ಪುಣ್ ಕವಿತಾ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಆಸ್ಥಾನ್ ಕವಿಂಚಿಂ ವರ್ಣನಾಂ ಮ್ಹಣ್ ಚಿಂತ್ಚೊ ಕಾಳ್ ಗೆಲಾ. ಆಜ್ ಕವಿತಾ ಏಕ್ ಬಳ್ವಂತ್ ಹಾತೆರ್ ಜಾವ್ನ್ ವಾಪಾರ್ಚೊ ಕಾಳ್. ಘರಾಂತ್ ಆಯಿಲ್ಲಿ ಘುಗ್ ಧಾಂವ್ಡಾಯ್ಜೆ ತರ್ ಕವಿಂನಿ ಪದಾಂ ಮ್ಹಣ್ಚಿಂ ನ್ಹಯ್ ವ್ಹಡ್ಲ್ಯಾನ್ ಬೊಬೊ ಘಾಲ್ಚೆ ದೀಸ್ ಉದೆಲ್ಯಾತ್. ಪುಣ್ ದುರಂತ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಆಮ್ಚ್ಯೆ ಸಮಾಜೆಂತ್ ತ್ಯೆ ಘುಗಿಕ್ ವರ್ಣುನ್ ಪದಾಂ ಗಾಂವ್ಚೆ ಕವಿಯ್ ಆಸಾತ್ ಮ್ಹಣ್ಯಾಂ. ದೆಕುನ್ ಆಜ್ ಪ್ರಜ್ಞಾವಂತ್ ಕವಿಂನಿ ಉಟಯಿಲ್ಲೊ ಆವಾಜ್ ಘುಗಿಚ್ಯಾ ಭಕ್ತಿಕವಿಂನಿ ಗಾಂವ್ಚ್ಯಾ ಕಂತಾರಾಂತ್ ಲಿಪೊನ್ ವೆತೇ ಆಸಾ… ಲಿಪೊನ್ ವೆತೇ ಆಸಾ ಮಾತ್ರ್ ಪುಣ್ ಮಾಜ್ವೊನ್ ಬಿಲ್ಕುಲ್ ವೆಚೊನಾ.

► ವಿಲ್ಸನ್, ಕಟೀಲ್

ಮೊತ್ವಾ ಮುಳಾ ಜಿರೊನ್ ವೆಚೊ
ದಾಟೊ ಮೊಟೊ ಚಿಂಚೆ ರೂಕ್
ತಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಎಕಾ ಪರ್ನ್ಯಾ ಬಿಳಾರ್
ಘುಗಿನ್ ಮಾರ್ಲೊ ತಂಬು ಗಿಮಾಂತ್

ಭುಂಯಾರಾ ಸಾಂಗಾತ್ ಉಬ್ಣಿ ಧಾಂವ್ಣಿ
ದೀಸ್ ಭರ್ ನಿದೆ ವೇಂಗ್
ಕಿರ್ಲೊನ್ ಆಯ್ಲೆ ಬಳ್ವಂತ್ ನಿರ್ಧಾರ್
ಮಾಂಡ್ಣಿ ಗುಪಿತ್ ಬೊಡಾರ್

ಅವ್ಚಿತ್ ಎಕೆ ಸುಳಿ ವಾರ್ಯಾ
ಲಕ್ಲೊ ಪರ್ನೊ ಫಾಂಟೊ
ಪಾಕಾಟೆ ಉಸವ್ನ್ ಉಬ್ಲಿ ಘುಗ್
ಥಾಂಬ್ಲಿ ಜಯ್ತ್ ಬೊಂಗ್ಲ್ಯಾ ಪಾಟೊಸಾರ್

ಮಾತ್ಶೆಂ ಲಕೊನ್ ರಾವ್ಲಲ್ಯಾ
ನಳ್ಯಾಂ ಇಡ್ಯಾ ರಿಗ್ಲಿ ತಿ
ಬೊಂಗ್ಲ್ಯಾರ್ ರಚ್ಲೊ ಖಿಣಾಭಿತರ್
ಪೊಕ್ಳೊ ಅಧಿಕಾರ್

ಘುಗಿ ದೀಷ್ಟ್ ಝೊಂಪಯ್ ಮಾರಿ
ಸುಕ್ಣಿಂ ಸಾವ್ಜಾಂ ರಿತಿಂ ರಿತಿಂ
ಧನ್ ಮಾನ್ ಸಗ್ಳೆಂಯ್ ಫಾರುನ್ ವ್ಹರಿ
ಕವಿಯ್ ವಗೊ ಮೊನ್ಯಾವರಿ

► ಫೆಲ್ಸಿ ಲೋಬೊ. ದೆರೆಬಯ್ಲ್.

POETRY WEEK 2021

ಕಿಟಾಳ್ ತುಮ್ಕಾಂ ಮೊಗಾಚೆಂ? ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ 10 ವರ್ಸಾಂ ಪಾಸುನ್ ಖಳಾನಾಸ್ತಾನಾ ನಿರಂತರ್ ಫಾಯ್ಸ್ ಜಾವ್ನ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಕಿಟಾಳಾರ್ ಹಜಾರೊಂ ಪಾನಾಂನಿ ವಿಂಚ್ಣಾರ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಆಸಾ. ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ಧಾ ವರ್ಸಾಂನಿ ಬಾಂದುನ್ ಹಾಡ್ಲೆಲೆಂ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯಾಚೆಂ ದಾಯ್ಜ್ ಮುಕಾರುನ್ ವ್ಹರುಂಕ್ ತುಮ್ಚಿ ಕುಮಕ್ ಗರ್ಜ್ ಆಸಾ. ಸಕಯ್ಲೊ ಬುತಾಂವ್ ದಾಂಬುನ್ ಗೂಗಲ್ ಪೇ, ಪೋನ್ ಪೇ, ಬ್ಯಾಂಕ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್‌ಫರ್ , ಡೆಬಿಟ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಾರ್ಡಾ ಮಾರಿಫಾತ್ ಖುಶೆಚಿ ವಂತಿಗೆ ದಿವ್ಯೆತ್.

64% feel thumbs up. And how do you feel?
11 :thumbsup: Thumbs up
4 :heart: Love
0 :joy: Joy
0 :heart_eyes: Awesome
2 :blush: Great
0 :cry: Sad
0 :rage: Angry

5 comments

 1. mm
  Alphonse Mendonsa

  Another beautiful poem by Felcy bai.. Yes as Wilson rightly said that your poem asks for us all poets to understand the grave situation and wake up n shout in anger at fascism n injustice.. Great poem the ending is super..

 2. mm
  Philip D Souza

  ಘುಗ್ ಜಾಣ್ಟಿ, ಗೂಂಡ್ ದಿಷ್ಟ್, ಬೊಂಗ್ಲೊ ಆಪ್ಲೊ ಶೆವೊಟ್ ಸರ್
  ಬೊಂಗ್ಲ್ಯಾಂತ್ ಹಾಡುಂಕ್ ಲಕ್ಶ್ಮಿ, ಹೊಚ್ ಅಟಲ್ ನಿರ್ಧಾರ್
  ಕವಿಂಚಿ ಗಾಯನಾಂ, ಘರ್ ಘರ್ ಮೆ ಘುಗ್, ಬೊಲೊ ಶ್ರಿ ರಾಮ್
  ಬೋಬ್ ಮಾರಿ ಬೊಂಗ್ಲೊ ಪೊಕೊಳ್ ಕೆಲ್ಲೆ ಉಂದಿರ್ ಕೊಳಿಂದ್ರ್
  ಸತ್ತರ್ ವ್ಹರ್ಸಾಂ ನಂತರ್ ಅಬ್ ಅಚ್ಚೆ ದಿನ್ ನಹಿಂ ದೂರ್.
  ಸಬ್ಕಾ ಸಾಥ್, ಸಬ್ಕಾ ವಿಕಾಸ್, ಹಮ್ ಹೆಂ ರಾತ್ ಕೆ ಚೌಕಿದಾರ್
  ನಾಂ ಖಾವುಂಗಾ, ನಾಂ ಖಾನೆ ದೂಂಗಾ, ಹೊ ಘುಗಿಚೊ ವಿಚಾರ್.

 3. mm
  Naveen Kulshekar

  Orthabhorit utramni guntleli hi kovita
  Amchea odhikar choloitelea monxeanim vachunk zai!
  Porbim tuka Felcibai

 4. mm

  Nice poem, really meaningful. Today’s world is of paid media. Poets voice may not be that audible. But poet has to make his attempt to raise his voice.

 5. mm
  Monica Mathias

  Wonderfully worded poem with deep meaning Felcy bai. Yes a poet’s weapon is PEN and the words come out of it can kill a person. So lets keep fighting.
  Superb introduction Wilson baab.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Disclaimer : Please write your correct name and email address. Kindly do not post any personal, abusive, defamatory, infringing, obscene, indecent, discriminatory or unlawful or similar comments. Kittall.com will not be responsible for any defamatory message posted under this article. Please note that sending false messages to insult, defame, intimidate, mislead or deceive people or to intentionally cause public disorder is punishable under law. It is obligatory on kittall.com to provide the IP address and other details of senders of such comments, to the authority concerned upon request. Hence, sending offensive comments using kittall.com will be purely at your own risk, and in no way will kittall.com be held responsible.