ಆಯ್ತಾರಾಚಿ ಸಾ೦ತ್

ಯ್ತಾರಾಚಿ ಸಾಂತ್ ಮ್ಹಳ್ಲ್ಯಾ ಹ್ಯಾ ಕವಿತೆಚ್ಯಾ ತಕ್ಲೆನಾಂವಾತ್ ಚ್ ಹ್ಯಾ ಕವಿತೆಚೊ ಆವಾಜ್ ಮ್ಹಣ್ಜೆ ’ಧ್ವನಿ’ ಆಸಾ. ಹ್ಯಾ ಸಗ್ಲ್ಯಾ ಕವಿತೆಂತ್ಲೊ ಕವಿ ಭಕ್ತಾಂಚ್ಯಾ  ಫಕತ್ ದಾಕವ್ಣೆಂಚ್ಯಾ ಆಚರಣಾಂಕ್ ಆನಿ ತಾಂಚ್ಯಾ ಪೊಕೊಳ್ ಭಕ್ತಿಪಣಾಕ್ ವಿಣ್ಗೆಂ ಕರ್ತಾ. ಆನಿ ಅಶೆಂ ವಿಣ್ಗೆಂ ಕರ್ತಾನಾ ಬೋವ್ ಸೂಕ್ಶಿಮ್ ಥರಾನ್ ಪಾರ್ಕಿಲ್ಲ್ಯೊ ಥೊಡ್ಯೊ ಗಜಾಲಿ ಹ್ಯೆ ಕವಿತೆಂತ್ ಅಭಿವೆಕ್ತ್ ಜಾತಾತ್. ದಾಖ್ಲ್ಯಾಕ್, ಫುಡ್ಲ್ಯಾ ಬಾಂಕಾಂನಿ ಪರ್ಜಳ್ಚೆ ಕೇಸ್, ವೊಂಣ್ತಿಕ್ ಶಾಂತಿ ದಿಂವ್ಚಿ, ಶಿಸಾಂನಿ ಆಂಗಡ್ ಉಘಡ್ಚಿ- ಅಸಲ್ಯೊ ಸಂಗ್ತಿ ಕವಿತಾ ವಾಚ್ಪ್ಯಾಲಾಗಿಂ ಸಂವಹನ್ ಚಲಯ್ತಾತ್ ಮಾತ್ರ್ ನ್ಹಯ್, ಕವಿತೆಚ್ಯಾ ಅರ್ಥಕ್ ವಿಸ್ತಾರಾಯ್ ಹಾಡಯ್ತಾತ್. ಚಿಂತುಂಕ್ ಲಾಂವ್ಚಿ ಮಾತ್ರ್ ನ್ಹಯ್, ಅತ್ಮ್ಯಾವಿಮರ್ಸೊ ಕರುಂಕ್ ಲಾಂವ್ಚಿ ಕವಿತಾ ಹಿ!

► ವಿಲ್ಸನ್,ಕಟೀಲ್

ಹರ್ಯೆಕಾ ಆಯ್ತಾರಾ
ನಿಬಾ ಮೆಟಾ೦ ತೆ೦ಕುನ್
ಜರ್ತಾ ತೆ೦ಪ್ಲಾ ವಾಟ್
ಆರಾಧಾನಾಚ್ಯಾ ಕೊಟ್ಯಾ೦ತ್
ಸಾ೦ತಾ೦ಚ್ಯಾ ಸಾ೦ತೆ೦ತ್
ದೆ೦ವ್ಸಾರಾನ್ ಮಾ೦ಡ್ಲಾ
ಸಯ್ಲಾಪಾ ಮಾಟ್…

ಖೊಡಿ ಕಾಡ್ಚೆ೦ ಆಗ್ರು೦ ಜಿಬೆರ್
ವ್ಹಾಳ್ತಾತ್ ಭಕ್ತಿಕ್ ಗಿತಾ೦
ಪಾತ್ಕಾ೦ತ್ ರೆವ್ಡಾಲ್ಲಿ೦
ಅಸ್ಕತ್ ಜಿಣ್ಯೆ ಸುತಾ೦
ಭಕ್ತಿಪಣಾಲೊ ವೇಸ್ ಪಾ೦ಗ್ರುನ್
ಗುಣ್ಗುಣ್ಲೊ ತೇರ್ಸ್
ಕಣ್ಣೋಜಿ ಜೀವನ್
ಉಣೆ೦ ಜಾ೦ವ್ಚೆ೦ ನಿಶ್ಚಿತ್
ಆವ್ಕಾಚೆ೦ ಏಕ್ ವರಸ್….

ಫುಡ್ಲ್ಯಾ ಬಾ೦ಕಾಂನಿ ಪರ್ಜಳ್ಚೆ
ಪರ್ನೆ ಪಿಕೆ ಕೇಸ್
ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ಬಾ೦ಕಾ೦ಕ್ ಶೆಕ್ ದಿ೦ವ್ಚೆ
ತರ್ನೆ ಕಾಳೆ ಕೇಸ್
ಆಯ್ತಾರಾಚ್ಯೆ ಸಾ೦ತೆ೦ತ್
ವಿಕ್ರ್ಯಾಕ್ ಪಡ್ಲ್ಯಾತ್

ಪಿಕಿ ಖೊಲಿ ಝಡ್ತಾನಾ
ತರ್ನಿ ಖೊಲಿ ಹಾಸ್ಚೆ ದೀಸ್…

ಧೊಣಾ೦ತ್ ಧುಲ್ಲಲೊ
ಧವೊ ಲೋಬ್
ಸಾ೦ತೆ ಖೆಟಿ೦ತ್ ಖತಾ೦ ಸೊಧ್ತಾ
ಕುಮ್ಸಾರ್ ಜಾಲ್ಲೊಲೊ

ವೊಣ್ತಿಕ್ ಶಾ೦ತಿ ದಿತಾ
ಹಾತ್ ನಿತಳ್

ಕಾಳಿಜ್ ಮ್ಹೆಳೆ೦
ಕುಮ್ಗಾರ್ ಸೆವುನ್ ಹರ್ಯೆಕ್ಲೊ
ಸರ್ಗಾಚಿ೦ ಸಪ್ಣಾ೦ ಗು೦ತ್ತಾ…

ಜಾಕ್ಕೆವ್ ಉಣೆ
ಹಾ೦ಗಾ ಜುದಾಸ್ ಚಡ್
ಆಯ್ತಾರಾಚ್ಯೆ ಸಾ೦ತೆ೦ತ್
ಕೊನ್ಶ್ಯಾ ಕೊನ್ಶ್ಯಾಂನಿ
ನಿದೊನ್ ಪಡ್ಚ್ಯಾ ಶಿಸಾ೦ನಿ
ಉಗಡ್ಲ್ಯಾ ಆ೦ಗಡ್
ಆರಾಧಾನೆಚ್ಯಾ ಕೊಟ್ಯಾ ಭೊ೦ವಾರಿ
ನಾಡ್ತಾ ಪಾತ್ಕಾ೦ಚೆ೦ ಮೋಡ್…

ಪಯ್ಶ್ಯಾ೦ಕ್ ಮೂಖ್
ದೆವಾಕ್ ಪಾಟ್
ಆಯ್ತಾರಾಚೆ ಸಾ೦ತೆ೦ತ್
ಸಯ್ಲಾಪಾಚ್ಯಾ ಸಾ೦ತಾ೦ಚೊ ಡೊ೦ಬರಾಟ್
ಪಾತ್ಕಾ೦ಕ್ ವೆ೦ಗುನ್
ಫೊ೦ಡಾಕ್ ಭಿ೦ಯೊ೦ಚ್ಯಾ
ಘಾತ್ಕಿ ಸಾ೦ತಾ೦ಕ್
ದೆವಾ ತು೦ ತರೀ ಯೆಮ್ಕೊಡಾಕ್ ಲೋಟ್…!

► ಚಿಕ್ಕ ಪಾ೦ಗ್ಳಾ

One comment

  1. pasandh zale

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

code

Don\'t COPY....Please Share !