ಮೊಂತಿ ಫೆಸ್ತಾಕ್ ಖಂಯ್ಚಿ ದೀಂವ್ ಕಣ್ಸಿ?

ಮೊಂತಿ ಫೆಸ್ತಾಕ್ ಆನ್ಯೇಕ್ ನಾಂವ್ ನವೆಂ ಜೆಂವ್ಚೆಂ ವಾ ಕಣ್ಶೆಚೆಂ ಫೆಸ್ತ್. ಹ್ಯಾ ಫೆಸ್ತಾಕ್ ಏಕ್ ನೀಬ್ ಜಾವ್ನ್ ಘೆವ್ನ್ ಹಿ ಕವಿತಾ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಶೆತಾಂನಿ ಕಣ್ಶಿ ಫುಲಯ್ತೆಲ್ಯಾಚಿ ಸದ್ದ್ಯಾಚಿ ಜಿಣಿಯೆ ಪರಿಸ್ಟಿತಿ ಸಾಂಗ್ತಾ. ಸಾದಿ ತರೀ ಹ್ಯೆ ಕವಿತೆನ್ ಉಬಿಂ ಕರ್ಚಿಂ ಚಿತ್ರಾಂ ಕಾಳ್ಜಾಕ್ ನಾಟ್ವೊಂಚೆ ತಸ್ಲಿಂ. ಫೆಸ್ತಾದಿಸಾ ಕಣ್ಶೆಚಿ ಪುಜಾ ಕೆಲ್ಯಾರ್ ಪಾವನಾ ಬಗಾರ್ ಕಣ್ಶಿ ಪೊಸ್ತೆಲ್ಯಾಚಿ ಪರಿಗತ್ ಯೀ ಸಮ್ಜೊಂಚಿ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಆಮ್ಕಾಂ ಬಾಂದ್ತಾ. ಪುಣ್ ಆಯ್ಚ್ಯಾ ಕಾಳಾರ್ ಮನ್ಶ್ಯಾಚ್ಯೊ ರುಚಿಚ್ ಬದಲ್ಲ್ಯಾತ್. ಆನಿ ತಾಚ್ಯೊ ಬದಲ್ಲ್ಯೊಲ್ಯೊ ರುಚಿ ಹೆರಾಂಕ್ ಸೊಡ್ಯಾಂ ಖುದ್ ತಾಚ್ಯಾಚ್ ಜಿವಾಕ್ ಆನಿ ಭಲಾಯ್ಕೆಕ್ ಮಾರೆಕಾರ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ಪಾವ್ಲ್ಯಾತ್.

ಎಕಾ ಕಾಳಾರ್ ಗಾಂವಾಕ್ ಪೊಸ್ತೆಲೊ ರಯ್ತ್ ಚ್ ಆಜ್ ಉಪಾಶಿಂ ನಿದ್ ಲ್ಲೆಂ ಬೀಕರ್ ವಾಸ್ತವ್ ಹಿ ಕವಿತಾ ಸಾಂಗ್ತಾ ಆನಿ ಆಮ್ಚಿಂ ಮೊಡಿಂ ತರೀ ವರುಂಕ್ ಯೆಯಾ. ಕಾಂಯ್ ನಾಕಾ ಫಕತ್ ಏಕ್ ಮೂಟ್ ಮಾತಿ ಪುರೊ ಮ್ಹಣ್ತಾ. ಪುಣ್ ಆಜ್ ಕಾಲ್ ಏಕ್ ಮೂಟ್ ಮಾತಿ, ತೀಯ್ ನಿತಳಾಯೆಚಿ ಮೆಳೊಂಕ್ ಯೀ ಕಶ್ಟ್. ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್, ವೆವೆಗ್ಳ್ಯಾ ನಮ್ನ್ಯಾಚೆ ಕಾರ್ಖಾನ್ಯಾಂನಿ ಶೆತಾಮಾತಿಯೆಕೀ ವೀಕ್ ವ್ಹಾಳಯ್ಲಾಂ!

ಆಸೊಂ ಹೆಂ ಮೊಂತಿ ಫೆಸ್ತ್ ಆಮಿ ಹೊಗ್ಡಾಯಿಲ್ಲ್ಯೊ ಭಲಯ್ಕೆಭರಿತ್ ರುಚಿ ಪರತ್ ಪಾಟಿಂ ಹಾಡಂವ್ ಮ್ಹಣ್ ಆಶೆವ್ಯಾಂ!

► ವಿಲ್ಸನ್, ಕಟೀಲ್

 

ಹಜಾರಾಂನಿ ರೀಣ್
ಜಿವಾಂತ್ ನಾ ತ್ರಾಣ್
ಕೆದ್ನಾ ಉಬತ್ ಮಜೊ ಪ್ರಾಣ್

ಹಾಂವ್ ತುಮ್ಚೊ ರಯ್ತ್

ಸಲ್ವಲ್ಲೆಂ ಜಯ್ತ್

ಪಾಡೆ ಹಾಡ್ಲೆ ಪೊಸುಂಕ್
ರೆಡೆ ಘೆತ್ಲೆ ಕೊಸುಂಕ್
ಉದಕ್ ನಾಸ್ತಾಂ
ಭೆಸಾಂ ಜಾಲಾ ಗಾದೊ
ಕೊಣಾಕ್ ತಾಂಕ್ತಾ ಸೊಸುಂಕ್?

ಮಜೆ ರೆಡೆ ರಡ್ತಾತ್ ಭುಕೆನ್
ಮಜೆ ಪಾಡೆ ಪಡ್ಲ್ಯಾತ್
ತಾಳೊ ಸುಕೊನ್

ಆದ್ಲ್ಯಾ ವರ್ಸಾ ಆಯ್ಲೆಂ ಆವ್ರ್
ಮಜಿ ಬೆಳೆಂ ಗೆಲೆಂ ವ್ಹಾಳೊನ್
ಆಂವ್ದುಂ ಪಡ್ಲಾ ದುಕೊಳ್
ಮ್ಹಜಿ ಭುಂಯ್ ಗೆಲಿ ಲಾಸೊನ್

ತುಜಿ ಭುಂಯ್ ಮಾಕಾ ದಿ ಮಣ್ತಾ ಸರ್ಕಾರ್
ದುಕಾಂ ಗಳವ್ನ್ ರಡ್ತಾ ಮಜಿ ಘರ್ಕಾರ್ನ್
“ತುಕ್ಚಿ ನಾಕಾ, ವಿಕ್ಚಿ ನಾಕಾ,
ಹಾಂಗಾಚ್ ರಾವ್ಯಾಂ
ಹಾಂಗಾಚ್ ಮರ‍್ಯಾಂ”

ರಡ್ತಾ ಕಾಳಿಜ್ ಮ್ಹಜೆಂ ಚಿಂತಾನಾ
ಮೊಂತಿ ಫೆಸ್ತಾಕ್
ಖಂಯ್ಚಿ ದೀಂವ್ ಕಣ್ಶಿ
ತುಮಿ ವರುಂಕ್ ಯೆತಾನಾ

ರಿಣಾಕ್ ವಾಡ್ ಜಾಲ್ಯಾ ದೊಡಿ
ಘರಾಂತ್ ನಾ ಶಿತ್ ನಾ ಕಡಿ
ಪುರ್ಸತ್ ಕರ್ನ್ ಯೆಯಾ ಏಕ್ ಘಡಿ
ವರಾ ಆಮ್ಚಿಂ ದೊಗಾಂಯ್ಚಿಂ ಮೊಡಿಂ
ನಾಕಾತ್ ಆಮ್ಕಾಂ ವಾತಿ
ಪುರೊ ಏಕ್ ಮೂಟ್ ಮಾತಿ

► ಸಿರಿಲ್ ವಾಸ್, ಲೊರೆಟ್ಟೊ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

code

Don\'t COPY....Please Share !