ಅಪ್ಲೆಂಪಣ್ ಸಾಂಡುನ್

ಹಿ ಆಪ್ಲೆಂಪಣ್ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ಗಜಾಲ್ ಆಸಾನೆ ತಿ ಲ್ಹಾನ್‌ಶಿ ಗಜಾಲ್ ಬಿಲ್ಕುಲ್ ನ್ಹಯ್ ಆನಿ ತಿ ರಾಕೊನ್ ವ್ಹರ್ಚಿ ಗಜಾಲ್‌ಯೀ ಭಾರಿಚ್ ತ್ರಾಸಾಂಚಿ. ಹೊ ಸಂಸಾರ್ ಬಾಜಾರೀ ಸಂಸಾರ್. ಹಾಂಗಾಸರ್ ಮುಸಾಂಥಾವ್ನ್ ಧರ್ನ್ ಮನಿಸ್ ಸಯ್ತ್ ವಿಕುನ್ ವೆತೇ ಆಸಾತ್. ಜಾಯ್ತಿಂ ಜಣಾಂ ತಾಂಕಾಂಚ್ ತಿಂ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಕರ್ತೇ ಆಸಾತ್. ಕಶೆಂ ಪುಣೀ ಹ್ಯಾ ಸಮಾಜೆಂತ್ ಆಮಿ ಚಲಾವಣೆರ್ ಆಸಜೆ ಮ್ಹಳ್ಳೊಚ್ ಉದ್ದೇಶ್. ಅಶೆಂ ಚಲಾವಣೆರ್ ಆಸಜೆ ತರ್ ಆಪ್ಲೆಂಪಣ್ ಹೊಗ್ಡಾಂವ್ಕ್ ಕೊಣೀ ಪಾಟಿಂ ಸರನಾಂತ್. ವ್ಹಡ್ ವ್ಹಡ್ ರಾಜಕೀಯ್ ಮುಕೆಲಿ, ಸಿನೆಮಾ ನಟ್, ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಖೆ ಳ್ಘಾಡಿ, ಸಾಹಿತಿ.. ಅಶೆಂ ಹರ್ಯೆಕ್ಲೊಯ್ ವಿಕುನ್ ವೆಚೆಂ ಆಮಿ ಪಳೆತೇ ಆಸಾಂವ್.

ಡೊ| ಫ್ಲಾವಿಯಾ ಕ್ಯಾಸ್ಟಲಿನೋ ಹಿಚಿ ಹಿ ಕವಿತಾ ಅಸಲ್ಯಾಚ್ ವಿಕುನ್ ವೆಚ್ಯಾ ವಾ ಬಾಜಾರಾಂತ್ ಆಮ್ಕಾಂ ಮೋಲ್ ಚಡ್, ಮಾನ್ ಚಡ್ ಜಾಯ್ಜೆ ತರ್ ಆಪ್ಲೆಂಪಣ್ ಹೊಗ್ಡಾಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ವಸ್ತುಚೆಂ ಚಿತ್ರಣ್ ದಿತಾ. ದುದಾಥಾವ್ನ್ ಪನೀರ್ ಜಾಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ತ್ಯಾ ಪನೀರಾಕ್ ಗ್ರೇಸ್ತಾಂಚ್ಯಾ ಮೆಜಾರ್ ಜಾಗೊ ಮೆಳೊಂಕ್ ಪುರೊ.. ದೂದ್ ಜಾವ್ನ್ ಆಪ್ಲೆಂಪಣ್ ಉರವ್ನ್ ಘೆವ್ನ್, ದುಬ್ಳ್ಯಾ ಭುಕೆಲಿ ಬಾಳಾಂಚ್ಯಾ ವೊಂಟಾಕ್ ಪಾಂವ್ಚ್ಯಾ ಬದ್ಲಾಕ್ ಮಾನ್ ಆನಿ ಚಡ್ ಮೋಲ್ ಮೆಳ್ತಾ ದೆಕುನ್ ಗ್ರೇಸ್ತಾಂಚ್ಯಾ ಮೆಜಾರ್ ಬಸೊಂಕ್ ಗೆಲ್ಲ್ಯಾ ಹ್ಯಾ ಪನೀರಾವಯ್ರ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಕಠೀಣ್ ಶಿಣ್ ಆಸಾ. ಗಿರೇಸ್ತಾಂಚ್ಯಾ ಮೆಜಾರ್ ಕುಲೆರಾಚ್ಯಾ ಕಾಂಟ್ಯಾಂಚಿ ಭಾಲಿ ಕಾಳ್ಜಾಕ್ ಲಾಗ್ತಾನಾ, ದಾಂತ್ ಕಿರ್ಲನಾತ್ಲ್ಯಾ ಬಾಳ್ಶಾಂಚ್ಯಾ ವೊಂಟಾಂಚೊ ಉಡಾಸ್ ಯೇವ್ನ್ ಆಪುಣ್ ಆಪ್ಲೆಂಪಣ್ ಸಾಂಡಿನಾಸ್ತಾಂ ದೂದ್ ಜಾವ್ನ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲಿಂ ತರ್ ಬರ‍್ಯಾನ್ ಆಸ್ತಿಂ ಮ್ಹಳ್ಳೆ ಚುರ್ಚುರೆ ತ್ಯಾ ಪನೀರಾಕ್ ಖಂಡಿತ್ ಭೊಗ್ತೆಲೆ…

► ವಿಲ್ಸನ್ ಕಟೀಲ್

ವ್ಯಾ ಆಂಗಾರ್
ಆಂಬೊಟ್ ಲಿಂಬೊ ಪಿಳ್ಳೊ
ನಾಜೂಕ್ ತೆಂ ಅಪ್ಲೆoಪಣ್ ಸಾಂಡುನ್
ಪಿಟೊ ಜಾವ್ನ್ ಗೆಲೆಂ

ಪಿಟ್ಯಾಕ್ ಸಾಂಗಾತಾ ಹಾಡ್ನ್
ವಸ್ತುರಾಂತ್ ಬಾಂದ್ಲೆo
ಹಳ್ದುವ್ಯಾ ರಂಗಾನ್
ತೆಂ ಸೊಭ್ಲೆಂ

ವಸ್ತುರ್ ಪಿಂಟಾವ್ನ್ ಪಿಳ್ತಾನಾ
ಘಟ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆo
ಭಿತರ್ ಉರ್ಲೆಂ
ಸಕಯ್ಲ್ ಗೆಲ್ಲೆ ಲೆಕಾಕ್ ನಾ ಜಾಲೆಂ

ಅತಾಂ ತೆಂ ಮಾರ್ಕೆಟಿಕ್
ಅಂಗ್ಡೆಂಕ್ ಪಾವ್ಲೆಂ
ಧವೆಂ ಆಸ್‍ಲ್ಲೆo ತರ್
ಉಣ್ಯಾ ಮೊಲಾಕ್ ವೆತೆಂ!

ಹ್ಯಾ ಘಟ್ ಹಳ್ದುವ್ಯಾ
ಸೊಭಾಯೆಕ್
ಮಾನ್ ಚಡ್ ಮೆಳ್ಳೊ
ಚಡ್ ಮೊಲಾಕ್ ವಿಕುನ್ ಗೆಲೆo…

ಗ್ರೇಸ್ತಾಚೆಂ ಮೊಗಾಚೆಂ ಖಾಣ್ ಜಾಲೆಂ
ಕೊಣೀ ಕಿತೆಂಯ್ ಮ್ಹಣೊಂ
ಘಟ್ ಪುಣ್ ನಾಜೂಕ್ ಪನೀರಾಪರಿಂಚ್
ರುಚಿಕ್ ಜಾವ್ನ್ ಜಿಯೆಂವ್ಚಿ ಆಶಾ ಲಾಗ್ಲ್ಯಾ!

► ಡಾ| ಫ್ಲಾವಿಯಾ ಕ್ಯಾಸ್ಟಲಿನೋ

POETRY WEEK 2021

85% feel thumbs up. And how do you feel?
23 :thumbsup: Thumbs up
3 :heart: Love
1 :joy: Joy
0 :heart_eyes: Awesome
0 :blush: Great
0 :cry: Sad

5 comments

 1. mm

  Nice meaningful. At one stage in life everyone wants to live their life like strong person. The way paneer strory is narrated.

 2. mm
  Wilfred R Pangla

  Well written Dr Flavia…
  Keep on going.

  • mm
   Alphonse Mendonsa

   Very well written poetry by Flavia.. You have correctly highlighted the suffering of the poor n life enjoyed by rich depriving the the milk needed by a poor woman to sustain n survive. Hats off.. keep writing..

 3. mm
  Monica Mathias

  Beautifully narrated Flavia bai. Loved last lines.
  Keep writing.
  Very meaningful introduction Wilson baab

 4. mm
  Philip D Souza

  ರೂಪಾಂತರ್ ನಿಸರ್ಗಾಚ್ಯೆಂ ನಿಯಮ್,
  ಆಪುಟ್ ಬಾಂಗಾರ್ ಜಾಯ್ ಕೋಣಾಕ್?
  ತಾಂಬೆಂ ಮಿಸ್ಳಾವ್ನ್ ಖಡಯ್ತಾ ಸೊನಾರ್
  ತೆನ್ನಂ ಮಾತ್ರ್ ಸೊಬ್ತಾ ಸ್ತ್ರೀಯೆಚ್ಯಾ ಆಂಗಾರ್

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Disclaimer : Please write your correct name and email address. Kindly do not post any personal, abusive, defamatory, infringing, obscene, indecent, discriminatory or unlawful or similar comments. Kittall.com will not be responsible for any defamatory message posted under this article. Please note that sending false messages to insult, defame, intimidate, mislead or deceive people or to intentionally cause public disorder is punishable under law. It is obligatory on kittall.com to provide the IP address and other details of senders of such comments, to the authority concerned upon request. Hence, sending offensive comments using kittall.com will be purely at your own risk, and in no way will kittall.com be held responsible.