Trending Now

ದಾಂಡೆ – ತೊಣ್ಕೆ

ಸಮಾಜೆಂತ್, ದೊಳ್ಯಾಂಫುಡೆ ಅನ್ಯಾಯ್ ಜಾತಾನಾ ತಾಕಾ ಪ್ರತಿರೋಧ್ ದಾಕಂವ್ಚಿ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಕವಿಕ್ ಬಾಂದ್ತಾ; ಕಾಂಬ್ಯಾಕ್ ಬಾವ್ಟೊ ಬಾಂದ್ ಲ್ಲೆಬರಿ. ಹಿ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಪಾಳಿನಾತ್ಲ್ಯಾರೀ ಕವಿ ತೊ ಕವಿಚ್, ಜಶೆಂ ಬಾವ್ಟ್ಯಾಶಿವಾಯ್ ಕಾಂಬ್ಯಾಕ್ ಯೀ ತಾಚಿಚ್ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ಅಸ್ಮಿತಾಯ್ ಆಸಾ. ಪುಣ್ ತ್ಯಾ ಕಾಂಬ್ಯಾಕ್ ಬಾವ್ಟೊ ಬಾಂದ್ ಲ್ಲೆ ಫರಾ ತಾಚೊ ಮಾನ್ ದೊಡ್ತೊ ಜಾತಾ. ಹ್ಯಾ ಉತ್ರಾಂನಿ ಹಾಂವ್ ಕಿತೆಂ ಸಾಂಗೊಂಕ್ ಆಶೆತಾಂ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್, ಸಾಮಾಜಿಕ್ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಪಾಳ್ಚ್ಯಾ ಕವಿಕ್ ಸಮಾಜೆಂತ್ ಮಾನ್ ಚಡ್. ಮಾನ್ ಮಾತ್ರ್ ನ್ಹಯ್ ಬಗಾರ್ ಕವಿ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ತ್ಯಾ ಉತ್ರಾಕ್ ಯೀ ವಿಸ್ತಾರಾಯ್ ಯೆತಾ. ಜಶೆಂ ಹ್ಯಾ ಕವಿತೆಂತ್ ಸ್ಟ್ಯಾನಿ ಬೆಳಾನ್ ಬಾವ್ಟ್ಯಾ ವಿಶಿಂ ಆನಿ ಥೊಡ್ಯಾ ದಾಂಡ್ಯಾತೊಣ್ಕ್ಯಾಂವಿಶಿಂ ಬರವ್ನ್ ಆಪ್ಲಿ ಶ್ಯಾತಿ ದಾಕಯ್ಲ್ಯಾ, ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಪಾಳ್ಳ್ಯಾ!

ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ದಿಸಾಂನಿ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಗಾಂವಾಂತ್ ದಾಂಡೆ – ತೊಣ್ಕ್ಯಾಂಕ್ ಭಾರಿಚ್ ವಿಶೇಸ್ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ ಮೆಳ್ಳಾಂ ಮ್ಹಣ್ ದಿಸ್ತಾ ಆನಿ ತಸಲೆಂ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ ಬೋವ್ಶ್ಯಾ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಬಾವ್ಟ್ಯಾಕ್ ಯೀ ನಾ. ಜಾತಿಕಾತಿ ನಿಬಾನ್, ಸಂಸ್ಕೃತಿನಿಬಾನ್ ಸಾದ್ಯಾ ಪರ್ಜೆಚೆರ್ ಹಲ್ಲೊ ಕರುನ್ ತಾಂಚೆಂ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ್ ಲುಟ್ಚಿಂ ಘಡಿತಾಂ ಆಮಿ ಆಮ್ಚೆಭೊಂವ್ತಿಂ ಪಳಯ್ತೇ ಆಸ್ತಾಂವ್ ವಾ ಪತ್ರಾಂನಿ ವಾಚ್ತೇ ಆಸ್ತಾಂವ್. ಮಾತ್ರ್ ನ್ಹಯ್ ಹೆ ದಾಂಡೆ ತೊಣ್ಕೆ ಮೆಳೊನ್ ಆಪ್ಲೊ ಬಾವ್ಟೊಚ್ ಬದ್ಲುಂಚ್ಯಾ ಮಟ್ಟಾಕ್ ಪಾವ್ಲ್ಯಾತ್ ಮ್ಹಣ್ತಾನಾ ಹ್ಯಾ ದಾಂಡ್ಯಾತೊಣ್ಕ್ಯಾಪಾಟ್ಲಿ ಪಿತುರಿ ಪಾರ್ಕಿಯೆತ್. ಅಸಲ್ಯಾ ದಾಂಡ್ಯಾ ತೊಣ್ಕ್ಯಾಂ ವಿರೋಧ್ ಆಮಿ ಸರ್ವಾಂನಿ ಝುಜ್ ಮಾಂಡಿಜೆ. ಝುಜ್ ಮಾಂಡಿಜೆ ಆಮ್ಚೆಂ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ್ ರಾಕೊನ್ ವರ್ಚೆಖಾತಿರ್… ಸಮಾಜೆಂತ್ ಶಾಂತಿ ಸಮಾದಾನ್ ರಾಜ್ ಕರ್ಚೆಖಾತಿರ್! ಹ್ಯಾ ಸ್ವಾತಂತ್ರಾಕ್ ಏಕ್ ಬರಿ ಕವಿತಾ ದಿಲ್ಲ್ಯಾ ಸ್ಟ್ಯಾನಿ ಬೆಳಾಕ್ ಉಲ್ಲಾಸ್.

► ವಿಲ್ಸನ್ ಕಟೀಲ್

ಗಾಂಧಿ ಇಮಾಜ್ ಅಸ್ಚ್ಯಾ
ಗಾಂವ್ಚ್ಯಾ ಎಕಾಚ್ ಪಾರ್ಕಾಂತ್
ಫುಲಾಂ ಝಡಾಂ ಮದೆಂ ಬಸೊನ್
ತಾಣಿಂ ಹುನೊನಿಂ ದೋನ್ ಉಮೆ ದಾಂಬ್ಲೆಂ
ಖಿಣಾನ್ ಉಬೆ ಜಾಲೆ
ದಾಂಡೆ – ತೊಣ್ಕೆ…

ಉಮ್ಯಾಂಕ್ ಕಸಲಿ ಜಾತ್
ಮೋಗ್ ನಾತ್ ಲ್ಲಿ ಕಸಲಿ ಸಂಸ್ಕೃತಿ
ಮಾರ್ ಲ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ಅತಾಂಚ್ ಕುಡಾಂವ್ಕ್ ಜಾಯ್
ಪ್ರಸಂಗ್ ಅಖೇರ್ ಜಾವ್ನ್ ತೊ ಘರಾ ಪಾವ್ತಾನಾ,
ವಾಟೆರ್ ಪರತ್ ಉಬೆ ಜಾಲೆ
ತೆಚ್ ದಾಂಡೆ, ತೆಚ್ ತೊಣ್ಕೆ…

ತೊ ಜಾತಿ ವಣದ್ಯೊ ಫುಟಂವ್ಚೊ
ಖರ‍್ಯಾ ಸ್ವಾತಂತ್ರಾಕ್ ಝುಜ್ಚೊ
ತಾಕಾ ನೀತ್ ಲಾಭಾಜಾಯ್
ವಾದ್ ಮಾಂಡುನ್ ನಿತಿಮಂದಿರಾ ಭಾಯ್ರ್ ಪಡ್ತಾನಾ,
ನಿತಿವಾದಿ ಮುಕಾರೀ ಉಬೆ ಜಾಲೆ
ತೆಚ್ ದಾಂಡೆ, ತೆಚ್ ತೊಣ್ಕೆ…

ಖಾಂವ್ಕ್ ನಜೊ,
ಪಿಯೆಂವ್ಕ್ ನಜೊ.
ಪಳೆಂವ್ಕ್ ನಜೊ, ಉಲಂವ್ಕ್ ನಜೊ
ಚುಕ್ಲ್ಯಾ ಫರಾ, ಘರಾ ಪಾಕ್ಯಾಂಕ್ ಉಜೊ
ಆಜ್ ಕಾಲ್ ಸಗ್ಳ್ಯಾಂನಿ ಉಬೆ
ತೆಚ್ ದಾಂಡೆ, ತೆಚ್ ತೊಣ್ಕೆ

ಆಜ್ ಸ್ವತಂತ್ರ್ ದೀಸ್..
ಝಂಡೊ ಉಬಾರುನ್ ಸಲಾಮ್ ಮಾರ್ತಾಂ.
ಪುಣ್,
ವ್ಹಾಳ್ಚ್ಯಾ ವಾರ‍್ಯಾರ್, ತಾಪ್ಚ್ಯಾ ವೊತಾಕ್
ಝಂಡೊ ತೊ ಅತಂತ್ರ್ ತಶೆಂ ದಿಸ್ತಾ.
ಸಕ್ಲಾ
ದಾಂಡ್ಯಾ – ತೊಣ್ಕ್ಯಾಂಚೆಂ ಸ್ವತಂತ್ರ್ ಪಳೆವ್ನ್
ರಾಜು ತುಟವ್ನ್ ಸಕ್ಲಾ ಉಡೊಂಕ್ ಉಡ್ಡಾತಾ.

► ಸ್ಟ್ಯಾನಿ ಬೆಳಾ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Don\'t COPY....Please Share !