ಮೀಟ ರುಚೇಕ ತಕ್ಕ

ಹೆರ್ ಜೀವಿಂಬರಿ ಮನ್ಶಾಂಕ್‌ಯೀ ಖಾಣ್ ಜೆವಣ್ ಗರ್ಜ್. ಪುಣ್ ಫರಕ್ ಕಿತೆಂಗೀ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಹೆರ್ ಜೀವಿ ಫಕತ್ ಪೊಟಾಭುಕ್ ಥಾಂಬಂವ್ಚೆಖಾತಿರ್ ಜೆವ್ತಾತ್. ಹಾಚೆಭಾಯ್ರ್ ತಾಂಕಾಂ ಕಸಲೆಂಚ್ ಪಡೊನ್ ಗೆಲ್ಲೆಂನಾ. ಪುಣ್ ಆಯ್ಚ್ಯಾ ಮನ್ಶಾಕ್ ಪೊಟಾಭುಕೆಪ್ರಾಸ್ ರುಚಿಖಾತಿರ್ ಜೆವ್ತಾ. ಭುಕ್‌ಚ್ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾನ್ ಸರೊನ್ ಫಕತ್ ರುಚಿ ರಾಜ್ ಕರ್ಚೊ ಸಂಸಾರ್ ಹೊ. ಹಿ ಪಕತ್ ಜೆವ್ಣಾಕ್ ಮಾತ್ರ್ ಸೀಮಿತ್ ಜಾಲ್ಲಿ ಗಜಾಲ್ ನ್ಹಯ್. ಆಜ್ ಆಮಿ ‘ರೂಚ್’ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಉತರ್‌ಚ್  ಏಕ್ ರೂಪಕ್ ಜಾವ್ನ್ ವಾಪಾರ್ತಾಂವ್. ದಾಖ್ಲ್ಯಾಕ್ ‘ತಾಕಾ ಕಾವ್ಯಾಚಿ ರೂಚ್ ನಾ, ತಾಕಾ ಸಂಗೀತಾಚಿ ರೂಚ್ ನಾ’ ಇತ್ಯಾದಿ. ದೆಕುನ್ ಎಕೆಕ್ಲ್ಯಾಚಿ ರೂಚ್ ವೆವೆಗ್ಳಿ ಮ್ಹಣ್ತಾನಾ ಹಾಚೊ ಅರ್ಥಾವರ್ತುಲ್ ಯೀ ವಿಸ್ತಾರ್ ಜಾತಾ.

ಸ್ಮಿತಾ ಶೆಣಯ್ ಹಿಣೆಂ ಲಿಖ್ಲಲಿ ಹಿ ಕವಿತಾ ಮೀಟ್ ಆನಿ ಮನ್ಶಾಚ್ಯಾ ರುಚಿಚಿ ಪ್ರತಿಮಾ ದಿತಾ. ಹಾಂತ್ಲಿ ನಾಯಕಿ ರಾಂದ್ಚ್ಯಾಂತ್ ಮಾತ್ರ್ ಹೆಳೊಂಕ್ ನಾ ಬಗಾರ್ ಮನ್ಶಾಂಚ್ಯೊ ರುಚಿ ಪಾರ್ಕುಂಚ್ಯಾಂತ್ ಯೀ ಹೆಳ್ಳ್ಯಾ. ಆನಿ ಸರ್ವಾಂಕ್ ಮೆಚ್ವಂವ್ಕ್ ಜಾಯ್ನಾ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಏಕ್ ದರ್ಶನ್ ತಿಕಾ ಪ್ರಾಪ್ತ್ ಜಾಲಾಂ. ಘರಾಭಿತರ್ ರುಚಿಖಾತಿರ್ ಪುರ್ಪುರ್ಚ್ಯಾ ಮನ್ಶಾಂನಿ ಭಾಯ್ರ್ ಗೆಲ್ಯಾರ್ ಖಾರ್ ಚಾಪ್ಪೆ, ತೀಕ್ ಪೂರಾಯ್ ತಾಂಚಿ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಮ್ಹಳ್ಳೆಬರಿ ಭೊಖಾಂವ್ಚೆಪಾಟ್ಲಿ ಹಿಪೊಕ್ರಸಿ ಸಯ್ತ್ ತಿಕಾ ಬರ‍್ಯಾನ್ ಕಳಿತ್ ಆಸಾ. ದೆಕುನ್ ತಿ ಕವಿತೆಚ್ಯಾ ಆಖೇರಿಕ್ ಮೀಟ್ ಚ್ ಘಾಲಿನಾಸ್ತಾಂ ರಾಂದುನ್ ತುಮ್ಚ್ಯೆ ರುಚಿತೆಕೀದ್ ತುಮಿಚ್ ಮೀಟ್ ಘಾಲಾ ಮ್ಹಣ್ ಧಯ್ರಾನ್ ಸಾಂಗ್ತಾ ಆನಿ ತಾಂಚ್ಯೆ ರುಚಿಕ್ ತಾಂಕಾಂಚ್ ಜವಾಬ್ದಾರ್ ಕರ್ತಾ.

ಇತ್ಲೆಂಚ್ ನ್ಹಯ್; ರಾಂದ್ಪಾಕ್ ಮೀಟ್ ಆಸ್ಲೆಬರಿ, ಹ್ಯೆ ಕವಿತೆಕ್ ಆಪುರ್ಬಾಯೆಚಿ ರೂಚ್ ದಿಲ್ಲಿ ಗಜಾಲ್‌ಚ್ ನಾಯಕಿಚೊ ಹೊ ನಿರ್ಧಾರ್ ಮ್ಹಣ್ ಹಾಂವ್ ಚಿಂತ್ತಾಂ. ತಿ ಆಖೇರಿಕ್ “ಹಾಂವ್ ಮ್ಹಜ್ಯೆ ರುಚಿತೆಕೀದ್ ಮೀಟಾ ಘಾಲ್ತಾಂ. ತುಮಿ ಜಾಯ್ ತರ್ ಜೆವಾ ನಾ ತರ್ ಉಪಾಸ್ ರಾವಾ” ಮ್ಹಣನಾ ಬಗಾರ್ ‘ತುಮ್ಚ್ಯೆ ರುಚಿತೆಕೀದ್ ಮೀಟ್ ಘಾಲಾ’ ಮ್ಹಣೊನ್ ಮಿಟಾಚೆಂ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ್ ಜೆವ್ತಲ್ಯಾಕ್‌ಚ್ ದಿತಾ. ಹಾಚೆಪಾಟ್ಲೊ ವೆತ್ಯಾಸ್ ಬೊವ್ ವ್ಹಡ್. ಹಾಂಗಾಸರ್ ರುಚಿಚ್ಯೆ ವೈವಿಧ್ಯತಾಯೆಕ್ ತಿ ಮಾನ್ ದಿತಾ ಮಾತ್ರ್ ನ್ಹಯ್, ಮೀಟ್ ಜೆವ್ತಲ್ಯಾಕ್‌ಚ್ ಘಾಲುಂಕ್ ಸಾಂಗೊನ್ ವೆವೆಗ್ಳ್ಯೊ ರುಚಿ ರಾಕೊನ್ ವ್ಹರ್ಚೆಂ ಪ್ರೇತನ್ ಯೀ ಕರ್ತಾ. ಪ್ರಬುದ್ಧ್ ಪಣ್ ನಾತ್ಲೆಶಿವಾಯ್ ಅಸಲ್ಯಾ ನಿರ್ಧಾರಾಕ್ ಯೇಂವ್ಕ್ ಸಾಧ್ ನಾ. ಆಪ್ಲ್ಯೊ ಪಾತ್ಯೆಣ್ಯೊ, ಆಪ್ಲಿಂ ಚಿಂತ್ಪಾಂ ಹೆರಾಂಚೆರ್ ಥಾಪುಂಕ್ ಪೆಚಾಡ್ಚ್ಯಾ ಆಯ್ಚ್ಯಾ ಕಾಳಾರ್ ಅಸಲೊ ಏಕ್ ನಿರ್ಧಾರಾಪಾಟ್ಲೊ ಮಹತ್ವ್ ಬೊವ್ ವ್ಹಡ್.

ಅಶೆಂ ಸವ್ಕಾಸ್ ಹಿ ಕವಿತಾ ಚಾಕೊಂಕ್ ಗೆಲ್ಯಾರ್ ಕವಿತೆಚೊ ಅರ್ಥ್ ಜೆವ್ಣಾಚಿ ಬೊಶಿ, ರಾಂದ್ಚೆಂ ಕೂಡ್ ಪೂರಾಯ್ ಉತ್ರೊನ್ ಸಮಾಜೆಕ್ ವ್ಹರುನ್ ಪಾಯ್ತಾ ಆನಿ ಆಮ್ಚ್ಯೆ ರುಚಿತೆಕೀದ್ ಅರ್ಥ್ ಲಾವ್ನ್ ಸಮ್ಜೊಂಕ್ ಲಾಯ್ತಾ.

► ವಿಲ್ಸನ್ ಕಟೀಲ್

ಮೀಟ ರುಚೇಕ ತಕ್ಕ
ರೂಚಿ ಮ್ಹಳ್ಳೇಲಿ ಅಮೂರ್ತ
ಏಕೇಕ ಜಿಬ್ಬೇಕ ಎಕೇಕ ರೀತಿ
ಸಕ್ಕಡಾಂಕ ಸರಕೇಂ ಕರೂಂ ಕಶೀಂ?

ನುಸ್ತೀ ಸಂಗ್ಚೆ ನ್ಹೈ
ನಂಚೂಕ ಯಾನತ್ತೀಲೆಲೋ
ಅಪವಾದು ನ್ಹೈ
ಸಬಾರ ವರಸಚೊ ರಂದಪಾ ಅನುಭವು

ಹಾಂವ ದಸ್ಸರ ಸಗ್ಳ್ಯಾಂತೂ ಅವ್ವಲ… ಮ್ಹಣೂನ್ ,
ತೊಂಡಾ ರೂಚ್ಯೇಂತು ಸಲ್ವಲಿ
ಹಾಂವೆ ಕೆದ್ನಾ ಯಿ ರುಚೇಕ ತಕ್ಕ ಮೀಟ ಘಲ್ಲೆಲೇಚ್ ನಾ

ಪೊರ್ನಿ ರೂಚಿ ಸೊಣು
ಅತ್ತ ನ್ಹವಿ ರೂಚಿ ಅಯ್ಲ್ಯಾ
ಮಕ್ಕಂತೂ ರೂಚೇ ಹದ ಮೆಳ್ಳೆಲೇಂಚ್ ನಾ

ಮಿಟ್ಟಾಕೀ ರೂಚಿ ಕಾಂಯ್ ನಾ ಖೈಂ
ಮೀಟ ಸಮ ಪಳ್ಯಾರಿ ಅನಿ ಫುರಾ ಹೋಡನ್ಹೈ ಖೈಂ
ಮ್ಹೊಣು ಮೀಟ ಎಕ್ಕಚ್ ರೂಚಿ ನ್ಹೈ ನವೇ?

ಚಡ ಪಳ್ಳ್ಯಾರಿ ತೋಂಡ ತಿರ್ಪುಚೆ
ಉಣೆ ಅಸಲ್ಯಾರಿ ಪುರಪುರಚೆಂ
ಹನ್ನಿ ಸಂಗ್ಚೆಂ ಪ್ರಕಾರ
ನಿಖರ ಮೀಟಚಿ ನಿಜಾಚೆ ಹಾಥ್ಗುಣ
ತೇ ಮಕಾ ನಾ

ವಾಣು ತಶ್ಶಿ ಗೆಲ್ಲಿಕೀ
ಸುರು ಜತ್ತಾ ಮಿಟ್ಟಾ ತರ್ಕ
ಉರ್ಲೆಲೆ ಸರ್ವ ಸಮ ಜಲ್ಯಾರಿಯ್ ಮುಗ್ದನಾ ತಕರಾರ್
ಮಗೀರಿ ಎತ್ತಾ ಕೊರ್ಟಾ ನಿರ್ಧಾರ
ಹಂಗೆಲಿ ವಾಗ ಜಿಬ್ಬೇಂಕ ನಮಸ್ಕಾರ್

ಭಾಯರಿ ಗೆಲ್ಲೆಲೆ ತೆದ್ನಾ
ಹೇಚ್ ಹನ್ನಿ
ಕಾಂಯಿ ಬೆಜಾರ ನಾ ಶೀ
ಘಾಸಘಾಸಾಕ ಮೀಟ್ಸಾಣಿ ತಿಖ್ಸಾಣಿ ಫಪ್ಪೂಣು
ತೇಂ ತಂಗೆಲೀಚ್ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಶೀ
ಮತ್ತೆ ಮುಳಾಂಕರುನು ಖವ್ಚೆ
ಹಾಂವೆಂ ಪಳೈಲಾಂ
ಹಾಂವ ಮಿಗೆಲ ರಂದ್ಪಾಚೀ ಪಾರ್ಟಿ
ಉಣೆ ಮೀಟಖವಚೆ ವಿಷಿ ಭಾಷಣ ಮಾರುನು
ಓಟು ಚುಕ್ಕೊನು ಘೆತ್ಲೆಚಿ ಹಾಂವೆ

ಅತ್ತತ್ತ ಮೀಟಚ್ ಘಾಲನಶೀ ರಂದಪ ಕರೂನು
ತಂಗತಂಗೆಲಿ ರುಚೇಕ ತಂಗತಂಗೇಲೆ ಮೀಟ
ಮ್ಹಣೂನ ಘೊಷಣ ಕರುನು ಸೊಡಲಾಂ

► ಸ್ಮಿತಾ ಶೆಣೈ

POETRY WEEK 2021

ಕಿಟಾಳ್ ತುಮ್ಕಾಂ ಮೊಗಾಚೆಂ? ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ 10 ವರ್ಸಾಂ ಪಾಸುನ್ ಖಳಾನಾಸ್ತಾನಾ ನಿರಂತರ್ ಫಾಯ್ಸ್ ಜಾವ್ನ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಕಿಟಾಳಾರ್ ಹಜಾರೊಂ ಪಾನಾಂನಿ ವಿಂಚ್ಣಾರ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಆಸಾ. ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ಧಾ ವರ್ಸಾಂನಿ ಬಾಂದುನ್ ಹಾಡ್ಲೆಲೆಂ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯಾಚೆಂ ದಾಯ್ಜ್ ಮುಕಾರುನ್ ವ್ಹರುಂಕ್ ತುಮ್ಚಿ ಕುಮಕ್ ಗರ್ಜ್ ಆಸಾ. ಸಕಯ್ಲೊ ಬುತಾಂವ್ ದಾಂಬುನ್ ಗೂಗಲ್ ಪೇ, ಪೋನ್ ಪೇ, ಬ್ಯಾಂಕ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್‌ಫರ್ , ಡೆಬಿಟ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಾರ್ಡಾ ಮಾರಿಫಾತ್ ಖುಶೆಚಿ ವಂತಿಗೆ ದಿವ್ಯೆತ್.

59% feel thumbs up. And how do you feel?
13 :thumbsup: Thumbs up
2 :heart: Love
0 :joy: Joy
7 :heart_eyes: Awesome
0 :blush: Great
0 :cry: Sad
0 :rage: Angry

5 comments

 1. mm
  Philip D Souza

  ಅಮ್ಚಿಗೆಲೆ ರಾಂದುಪಾಂತ್ ಮೀಟ ಘಾಲ್ನಾಶಿ
  ಗೋಡ್ ಮೂತ್, ರಗ್ತಾ ದಾಬ್ ಆನಿಂ ಕಿತ್ಕಿತೆಂ
  ಮಿಗೆಲೊ ವಯ್ಜ್ ಮ್ಹಣಿ, ಚಡ ಮೀಟ ನಿಮಿತ್ತಿಂ.
  ದೇವ್ ಬೊರೆ ಕರೊ, ಹಯ್ ಮ್ಹಣಾಪ್ ಘೊಷಣಾಂ

 2. mm
  Dr Zita Lobo

  Meet ghaln tan tani pratyek roochi kornu avadlea tashi jevann jevenchi javabdari transfer korchi boro vichar.
  The onus is beautifully transferred from the cook (the provider of food) to the person who must make the food (life) according to one’s own taste and be responsible for it!!. Very well written poem.

 3. mm
  Arthur Pereira Omzoor

  Meaningful.

 4. mm
  Naveen Kulshekar

  Smita bai tumkam obhinondon! Tumchi hi kovita bhov avodli!

  2
  1
 5. mm
  Albert Mascarenhas. Vamanjoor.

  Wha. . . ! Jevann russcheborim Kavitha boree rusli. Aurthabharith. . .! Bhaiyr gellekedenn mulaaj nasthana pot borthelya ani geranth purpurthelyank sangulli Kavitha.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Disclaimer : Please write your correct name and email address. Kindly do not post any personal, abusive, defamatory, infringing, obscene, indecent, discriminatory or unlawful or similar comments. Kittall.com will not be responsible for any defamatory message posted under this article. Please note that sending false messages to insult, defame, intimidate, mislead or deceive people or to intentionally cause public disorder is punishable under law. It is obligatory on kittall.com to provide the IP address and other details of senders of such comments, to the authority concerned upon request. Hence, sending offensive comments using kittall.com will be purely at your own risk, and in no way will kittall.com be held responsible.