Javascript Disabled!

Please Enable Javascript if you disabled it, or use another browser we preferred Google Chrome.
Please Refresh Page After Enable

Powered By UnCopy Plugin.

 

   

ಮ್ಹಜೊ ಬಾಬ್

ಬಾಪಯ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಲೊಣಿ ನ್ಹಯ್ ಖಡಪ್. ತಾಚೆಭಿತರ್ ವ್ಹಾಳ್ಚಿ ಝರ್ ಕಳೊಂಕ್ ಕಾಳ್ ಲಾಗ್ತಾ. ತಾಣೆಂ ಕರ್ಚೊ ತ್ಯಾಗ್ ಚಡಾವತ್ ಜಳ್ಕೆಕ್ ಪಡನಾ. ಕುಟ್ಮಾಕ್ ಸೊಡ್ಯಾಂ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಸಮಾಜೆಕ್ ಆನಿ ಸಮುದಾಯಾಕ್ ತಾಣಿ ದಿಲ್ಲಿ ದೆಣ್ಗಿಯ್ ಚಡಾವತ್ ಗುಮಾನಾಕ್ ವಚನಾ.

ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವ್ ಸಮುದಾಯ್‌ಚ್ ಲೆಕಾಕ್ ಧರ್ನ್ ಉಲಂವ್ಚೆಂ ತರ್, ಆಜ್ ಕಾಲ್ ಜಾಯ್ತಿಂ ಗಲ್ಫಾಂತ್ ಕುಟ್ಮಾಸಮೇತ್ ವಸ್ತಿ ಕರ್ತಾತ್. ಪುಣ್ ದೋನ್-ತೀನ್ ಧಾಕ್ಡ್ಯಾಂ ಆದಿಂ ರೆಂವೆಂಗಾಂವಾಂತ್ ವಾ ಪರ್ಗಾಂವಾಂತ್ ಫಕತ್ ಎಕ್ಸುರೆ ಬಾಪಯ್ ಘೊಳ್ತಾಲೆ. ತಾಂಚಿಂ ಆಂಗಾಂ ಘಾಮಾನ್ ಭಿಜ್‍ಲ್ಲ್ಯಾಚ್ಯಾಕೀ ತಾಣಿಂ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ದುಕಾಂನಿ ರೆಂವೆಕ್ ಭಿಜಯ್ಲಾಂ ಆಸ್ತಲೆಂ.

ಹಾಕಾ ಕಾರಣಾಂಯ್ ಜಾಯ್ತಿಂ ಆಸಾತ್. ಧಾಕ್ಡ್ಯಾಂ ಆದಿಂ ಗಲ್ಫಾಕ್ ಪಾವ್‌ಲ್ಲೆ ಹಾಂಗಾಸರ್ ಮಾತಿಯೆಚೊ ಬಾಂದ್ ತುಟವ್ನ್ ದಫ್ತರಾಂನಿ ಕಾಮ್ ಕರ್ನ್ ಹೆಳ್‌ಲ್ಲೆ ನ್ಹಯ್; ಬಗಾರ್ ಮಾತಿಯೆಂತ್ ಫುಲ್-ಫಳಾಂ-ಪಾನಾಂ ವ್ಹಯ್ ಕರ್ಚ್ಯಾಂತ್ ಸಂತೊಸ್ ಪಾವೊನ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆ. ಪುಣ್ ತಸಲ್ಯಾಂಕ್ ಗಲ್ಫಾಕ್ ಪಾವೊನ್ ಕಾಮಾಕ್ ಲಾಗ್ತಾನಾ ಹಿತ್ಲಾಂತ್ಲೆಂ ಮೂಳ್ ಹುಮ್ಟುನ್ ತಾಪ್‌ಲ್ಲ್ಯೆ ರೆಂವೆರ್ ದವರ್ ಲ್ಲೊ ಅನ್ಭೋಗ್ ಜಾಯ್ತ್ಯಾಂಕ್ ಜಾಲಾ ಆಸ್ತಲೊ. ಏಕ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ಹೆಂ ಪೂರಾ ಸೊಡ್ನ್ ಆಮಿ ಗಾಂವಾಕ್ ಯಾ ಮ್ಹಣ್ ಕಿತ್ಲೆಶಾ ಬಾಪಯಾಂಕ್ ಭೊಗ್ಲಾಂ ಆಸ್ತಲೆಂ… ಪುಣ್ ತೆ ರೆಂವೆರ್‌ಚ್ ರೊಂಬೊನ್ ರಾವ್ಲೆ ಫಕತ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಬಾಳಾಂಚೊ ಆನಿ ಕುಟ್ಮಾಚೊ ಫುಡಾರ್ ಚಿಂತುನ್; ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಜಿಣಿಯೆಚಿ ಸಾಂಜ್ ತರೀ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಬಾಳಾಂಸವೆಂ ಗಾಂವ್ಚ್ಯಾ ರೂಕ್ ಜಡಾಂಚ್ಯಾ ಸಾವ್ಳೆಂತ್ ಬಸೊನ್ ಖರ್ಚಿಜೆ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ಭರ್ವಶಾನ್. ಪುಣ್ ಕಿತ್ಲೆಶೆ ಬಾಪಯ್ ಸಾಂಜೆಚೆಂ ರಂಗೀನ್ ಮಳಬ್ ದೆಕೊಂಕ್ ಪಾವ್ಲೆನಾಂತ್. ತಾಚ್ಯಾ ಆದಿಂಚ್ ಮಾತಿ ಜಾವ್ನ್ ಗೆಲೆ..

ಅಸಲ್ಯಾ ಬಾಪಯಾಂನಿ ಆಪ್ಲೆಂ ಕುಟಮ್ ಮಾತ್ರ್ ಪೊಸುಂಕ್ ನಾ, ಬಗಾರ್ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್ ಶಿಕಪ್ ದೀವ್ನ್, ದಾನ್- ಡೊನೆಶನ್ ದೀವ್ನ್, ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಸಂಗೀತಾಚ್ಯಾ ಶೆತಾಕ್ ಆಧಾರ್ ದೀವ್ನ್ ಅಖ್ಖೊ ಸಮುದಾಯ್ ಆನಿ ಭಾಸ್ ಪೊಸ್ಲ್ಯಾ. ಅಸಲ್ಯಾ ಬಾಪಾಯಾಂಚೊ ತ್ಯಾಗ್ ನಿಯಾಳ್‍ಲ್ಲೆತಿತ್ಲೊ ದೊಳ್ಯಾಂನಿ ದೂಕ್ ಭರೊನ್ ವೊಮ್ತತಾ.

ಆಜ್ ಬಾಪಯಾಂಚೊ ದೀಸ್. ಆಯ್ಚ್ಯಾ ದಿಸಾಕ್ ಸರ್ ಜಾವ್ನ್ ಉದೆಲ್ಲಿ ಕವಯಿತ್ರಿ ಮೊನಿಕಾ ಮಥಾಯಸ್ ಹಿಚಿ ಹಿ ಕವಿತಾ ಅಸಲಿಂ ಸಬಾರ್ ಚಿಂತ್ಪಾಂ ಜಾಗಿಂ ಕರ್ತಾ.

‘ಮಾಗ್ತಾಲಿಂ ಹಾಂವ್ ಸಂಪ್ಚೆ ನಾಕಾತ್ ಬಾಬಾಚ್ಯಾ ರಜೆಚೆ ತೆ ಚಾಳೀಸ್ ದೀಸ್’

ಮ್ಹಣ್ ಭುರ್ಗಿಂ ಸಲೀಸಾಯೆನ್ ಮಾಗ್ತಾತ್. ವೀಡಿಯೋಕಾಲ್, ಫೊನಾಂ ನಾತ್ಲ್ಯಾ ತ್ಯಾ ದಿಸಾಂನಿ ದೋನ್-ತೀನ್ ವರ್ಸಾಂಕ್ ಏಕ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ಬಾಯ್ಲ್ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಚಿಂ ಮುಕಮಳಾಂ ದೆಕ್ಚ್ಯಾ, ತಾಂಚೊ ತಾಳೊ ಆಯ್ಕೊಂಚ್ಯಾ, ತಾಂಚೆಂ ಸ್ಪರ್ಶ್ ಭೊಗ್ಚ್ಯಾ ತ್ಯಾ ಬಾಪಾಯ್ಕ್ ಹೆ ರಜೆಚೆ ದೀಸ್ ಅಶೆಚ್ ಉರೊಂ ಮ್ಹಣ್ ಕಿತ್ಲೆಂ ಭೊಗ್ಲಾಂ ಆಸ್ತಾಲೆಂ? ಪುಣ್ ಅಶೆಂ ಭೊಗ್ಲ್ಯಾರೀ ತಾಕಾ ತಶೆಂ ಮಾಗೊಂಕ್ ಸಾಧ್ ನಾ. ರಜಾಚ್ ಆಸ್ಲಿ ತರ್ ಕಿತ್ಲೆಂ ಬರೆಂ ಆಸ್ತೆಂ ಮ್ಹಣ್ ಕಾಳ್ಜಾಂತ್ ಭೊಗ್ತಾನಾ ಕುಟ್ಮಾಚೊ ಫುಡಾರ್ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಮಾತ್ಯಾರ್ ಬಸ್ತಾಲಿ. ದೆಕುನ್ ಆಪ್ಣಾಕ್ ಜಾಯ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ ಮಾಗೊಂಕ್‌ಯೀ ಸಾಧ್ ಜಾಯ್ನಾತ್ಲಿ ಹಿ ಪರಿಸ್ತಿತಿ ಬಾಪಾಯ್‌ವಿಶಿಂ ಪೂರಾಯ್ ಸಾಂಗ್ತಾ…

► ವಿಲ್ಸನ್ ಕಟೀಲ್

ಮ್ಹಜೊ ಬಾಬ್ ಚೊಕ್ಲೆಟಾಂ ಹಾಡ್ತಾಲೊ ಪರ್ಗಾವಾಂಥಾವ್ನ್ ರಜೆರ್ ಯೆತಾನಾ
ಸಂತೊಸ್ ವರ್ಣುಂಕ್ ಅಸಾಧ್ ಪರ್ಗಾಂವ್ಚಿ ತಿ ಮುಸ್ತಾಯ್ಕಿ ನ್ಹೆಸ್ತಾನಾ
ಹಾಂವ್ ಚ್ಚ್ ರಾಯ್ ಕುಂವರ್ನ್ ಬಾಬಾಚ್ಯಾ ಖಾಂದಾರ್ ಬಸೊನ್ ಸಾಂತೆಂತ್ ಭೊಂವ್ತಾನಾ
ನಶೀಬ್ ವಂತ್ ಹಾಂವ್, ಹಾಂವೆಂ ವಿಚಾರ್ ಲ್ಲೆಂ ಬಾಬಾನ್ ಘೆವ್ನ್ ದಿತಾನಾ.

ಮಾಗ್ತಾಲಿಂ ಹಾಂವ್ ಸಂಪ್ಚೆ ನಾಕಾತ್ ಬಾಬಾಚ್ಯಾ ರಜೆಚೆ ತೆ ಚಾಳೀಸ್ ದೀಸ್
ಹಾತ್ ಧರ್ನ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಚಲವ್ನ್ ವ್ಹರ್ತಾಲೊ ಅಯ್ಕೊಂಕ್ ಆಯ್ತಾರಾಚೆಂ ಮೀಸ್
ಬಾಬ್ ಅಸ್ತಾನಾ ಸದಾಂಯ್ ಅಮ್ಗೆರ್ ಫೆಸ್ತ್, ಸನ್ನಾಂಸಂಗಿ ದುಕ್ರಾಮಾಸ್
ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಮೊಗಾಚಿ ವಸ್ತ್ ದಿಂವ್ಚ್ಯಾ ಪಯ್ಲೆಂ ದಾಂಬಯ್ತಾಲೊ ಅಪ್ಲ್ಯಾ ಗಾಲಾಂಕ್ ಕೀಸ್

ಮಾಂಯ್ನ್ ಸಗ್ಳೆಂ ವರಸ್ ಲಾಯ್ಲ್ಯಾರೀ, ಉಂಡಿ ಮ್ಹಾಕಾ ರುಚ್ತೆಲಿ ಬಾಬಾಚಿ
ಬಾಬಾಚ್ಯಾ ಉಸ್ಕ್ಯಾರ್ ಬಸೊನ್ ಕಾಣಿ ಅಯ್ಕಾತಾನಾ ಗರ್ಜ್ ನಾ ದುಸ್ರ್ಯಾ ಮನೋರಂಜನಾಚಿ
ಬಾಬಾಚೊ ಖಾಂದ್ ಪಾಳ್ಣೆಂ ಜಾತಾನಾ ಆತುರಾಯ್ ಮ್ಹಾಕಾ ನಿದೆಚಿ
ರಾತಿಕ್ ಅಂಗ್ಣಾಂತ್ ಗಾಣಾಂ ಘಾವ್ನ್ ಬಾಬಾನ್ ನಿದಾಯ್ತಾನಾ ಭಿರಾಂತ್ ನಾ ಕಾಳೊಕಾಚಿ

ರಾಗ್, ಹಟ್, ರಡ್ಣೆಂ, ಬೆಜಾರಾಯ್ ಬಾಬಾಚಿ ರಜಾ ಮುಗ್ದಾತಾನಾ
ದೆಂವ್ತಾಲಿಂ ದುಕಾಂ ದೊಳ್ಯಾಂತ್ ಬಾಬಾಚೊ ಉಗ್ಡಾಸ್ ಧೊಸ್ತಾನಾ
ಆಂಗ್ಣಾಂತ್ ರಾವೊನ್ ಹಾತ್ ಹಾಲಯ್ತಾಲಿಂ ಹರ್ಯೇಕ್ ವಿಮಾನ್ ಮಳ್ಬಾರ್ ಉಬ್ತಾನಾ
ದೀಸ್ ಮೆಜುನ್ ಪರತ್ತ್ ಬಾಬಾಚ್ಯಾ ಯೆಣ್ಯಾಕ್ ರಾಕೊನ್ ರಾವ್ತಾನಾ

ಶಿಕಯ್ಲೆಂ ಮ್ಹಾಕಾ ಬಾಬಾನ್ ಹ್ಯಾ ಸಮಾಜೆಕ್ ಫುಡ್ ಕರುಂಕ್
ಬಿವ್ಕುರ್ಪಣಾಕ್ ಬಲಿ ಜಾಯ್ನಸ್ತಾಂ ಧಯ್ರಾಧಿಕ್ ಚಲಿ ಜಾಂವ್ಕ್
ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಸಪ್ಣಾಂಕ್ ಪಾಕಾಟೆ ಬಾಂದುನ್ ಶಿಕಯ್ಲೆಂ ಮ್ಹಾಕಾ ಉಬೊಂಕ್
ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಪಾಯಾಂರ್ ಉಬೆ ರಾವೊನ್ ಸೊಬಿತ್ತ್ ಫುಢಾರ್ ಬಾಂದುಕ್.

► ಮೋನಿಕಾ ಮಥಾಯಸ್

POETRY WEEK 2021

ಕಿಟಾಳ್ ತುಮ್ಕಾಂ ಮೊಗಾಚೆಂ? ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ 10 ವರ್ಸಾಂ ಪಾಸುನ್ ಖಳಾನಾಸ್ತಾನಾ ನಿರಂತರ್ ಫಾಯ್ಸ್ ಜಾವ್ನ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಕಿಟಾಳಾರ್ ಹಜಾರೊಂ ಪಾನಾಂನಿ ವಿಂಚ್ಣಾರ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಆಸಾ. ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ಧಾ ವರ್ಸಾಂನಿ ಬಾಂದುನ್ ಹಾಡ್ಲೆಲೆಂ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯಾಚೆಂ ದಾಯ್ಜ್ ಮುಕಾರುನ್ ವ್ಹರುಂಕ್ ತುಮ್ಚಿ ಕುಮಕ್ ಗರ್ಜ್ ಆಸಾ. ಸಕಯ್ಲೊ ಬುತಾಂವ್ ದಾಂಬುನ್ ಗೂಗಲ್ ಪೇ, ಪೋನ್ ಪೇ, ಬ್ಯಾಂಕ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್‌ಫರ್ , ಡೆಬಿಟ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಾರ್ಡಾ ಮಾರಿಫಾತ್ ಖುಶೆಚಿ ವಂತಿಗೆ ದಿವ್ಯೆತ್.

60% feel thumbs up. And how do you feel?
6 :thumbsup: Thumbs up
3 :heart: Love
0 :joy: Joy
1 :heart_eyes: Awesome
0 :blush: Great
0 :cry: Sad
0 :rage: Angry

2 comments

 1. mm
  Lawrence V Barboza

  Nice poem Monica, all the poems published under this series were interesting with equally effective introduction. Thank you so much.

 2. mm
  Philip D Souza

  ನಸೀಬ್ ವಾಲಿ ಹಿ ಆಮ್ಚಿ ಕವಯತ್ರಿ
  ಬಾಬಾಚೊ ಹಾತ್ ಅಸ್ಲೊ ಮಾತ್ಯವರಿ
  ಲಾಕಾಂನಿಂ ಭುರ್ಗಿಂ ಬೋಬ್ ಮಾರಿ
  “ನಾಂ ಆಮ್ಕಾಂ ಡೆಡಿ, ಕೋಣ್ ತರೀ,
  ಜಾಯ್ತ್-ಗೀ ಆಮ್ಚೊ ಪೊಸ್ಕೊ ಡೆಡಿ

  ಆಪ್ಲ್ಯಾಂ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಚೊ ಪೋತ್ ಕರ್ತಾತ್ ಚಡ್ತಾವ್ ಡೆಡಿ,
  ಆಪ್ಣಾಂಚಿಂ ನೈಂ ತಾಂಕಾಂ ಪೊಸ್ತಾ ತೊ-ಯಿ ಅಸ್ಲಿ ಡೆಡಿ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Disclaimer : Please write your correct name and email address. Kindly do not post any personal, abusive, defamatory, infringing, obscene, indecent, discriminatory or unlawful or similar comments. Kittall.com will not be responsible for any defamatory message posted under this article. Please note that sending false messages to insult, defame, intimidate, mislead or deceive people or to intentionally cause public disorder is punishable under law. It is obligatory on kittall.com to provide the IP address and other details of senders of such comments, to the authority concerned upon request. Hence, sending offensive comments using kittall.com will be purely at your own risk, and in no way will kittall.com be held responsible.