ಹ್ಯಾ ಗಾಂವಾಂತ್ ಯೀ

ಪಾವ್ಸ್ ವೆವೆಗ್ಳ್ಯಾ ತರಾಚೆ, ಆವ್ರ್ ಯೀ ವೆವೆಗ್ಳ್ಯಾ ತರಾಚೆಂ. ಹ್ಯಾ ಪಾವ್ಸಾಕ್ ಆನಿ ಭೊಗ್ಣಾಂಕ್ ಬೋವ್ ಲಾಗ್ಶಿಲೊ ಸಂಬಂಧ್ ಆಸಾ. ಪಾವ್ಸಾವಿಶಿಂ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯೊ ಕವಿತಾ ಕಾಂಯ್ ಉಣ್ಯೊ ನಾಂತ್. ತಶೆಂ ಹ್ಯಾ ಕವಿತೆಂತ್ ಯೀ ಪಾವ್ಸ್ ವೊತ್ತಾ; ಪುಣ್ ಮಾತ್ಸೊ ವೆಗ್ಳೊ ಪಾವ್ಸ್ ತೊ. ಹ್ಯಾ ಮಾಂಯ್ ಗಾಂವಾಂತ್ ವೊತ್ಚ್ಯಾ ಪಾವ್ಸಾಬರಿಂ ಖುಶಾಲ್ ಭರಿತ್ ನ್ಹಯ್ ತೊ, ಬಗಾರ್ ತೊ ಸಿಂತಿಮೆಂತಾಂಚೊ. ಮಾಂಯ್ ಗಾಂವಾಥಾವ್ನ್ ಪಯ್ಸ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಎಕಾ ಕಾಳ್ಜಾಚೆ ಉಮಾಳೆ ಹ್ಯಾ ಕವಿತೆಂತ್ ವೆಕ್ತ್ ಜಾಲ್ಯಾತ್.

ಗಾಂವಾಂತ್ ಪಾವ್ಸ್ ಯೆಂವ್ಚೊ, ಆವ್ರ್ ಉಟ್ಚ್ಯೊ ಖಬ್ರೊ ಕವಿ ಆಯ್ಕತಾ, ಆನಿ ಹೊ ಪಾವ್ಸ್ ತೀವ್ರ್ ತರಾನ್ ಧೊಸ್ತಾನಾ ತೊ ಮ್ಹಣ್ತಾ- ಪಾವ್ಸ್ ಮಾಂಯ್ ಗಾಂವಾಂತ್ ಮಾತ್ರ್ ನ್ಹಯ್ ಹ್ಯಾ ಗಾಂವಾಂತ್ ಯೀ ಯೆತಾ, ಪುಣ್ ತೊ ಪಾವ್ಸ್ ರಡ್ಚ್ಯಾ ಕಾಳ್ಜಾಂಚೊ. ಆವ್ರ್ ಹ್ಯಾ ಗಾಂವಾಂತ್ ಯೀ ಉಟ್ತಾ ಪುಣ್ ತೆಂ ದುಕಾಂಚೆಂ. ರೊಬಿನ್ ನಿರುಡೆಚಿ ಏಕ್ ಸೊಭಿತ್ ಆನಿ ಭೊಗ್ಣಾಂಭರಿತ್ ಕವಿತಾ ಹಿ, ವಾಚ್ತಾನಾ ಹಾಂಗಾ ವೊತ್ಚೊ ಶಿರಾಂಧಾರಿಚೊ ಪಾವ್ಸ್ ನೆಗಾರುನ್ ಪೊಲ್ಯಾಭೊಂವ್ತಿಂ ದೆಂವ್ಚ್ಯಾ ಎಕಾ ದುಕಾಥೆಂಬ್ಯಾಚೊ ನಿಯಾಳ್ ಕರುಂಕ್ ಲಾಯ್ತಾ!

► ವಿಲ್ಸನ್, ಕಟೀಲ್

 

ಹ್ಯಾ ಗಾಂವಾಂತ್ ಯೀ ಪಾವ್ಸ್ ಯೆತಾರೆ
ಹ್ಯಾ ಗಾವಾಂತ್ ಯೀ ಆವ್ರ್ ಯೆತಾರೆ
ಪಾವ್ಸ್ ತೊ ದುಕಿನ್ ರಡ್ಚ್ಯಾ ಕಾಳ್ಜಾಂಚೊ !
ಆವ್ರ್ ತೆಂ ದೊಳ್ಯಾಂನಿ ವಾಳ್ಚ್ಯಾ ದುಕಾಂಚೆಂ!

ಕೋಣ್ ಎಕ್ಲೊ ಕುಟಮ್ ಸೊಡುನ್ ಆಯ್ಲಾ
ಕೋಣ್ ಎಕ್ಲೊ ಜಲ್ಮ್ ದಾತಾರಾಂಕ್ ಹೊಗ್ಡಾವ್ನ್ ಆಯ್ಲಾ
ಭುಜ್ವಣೆಚಿ ಸತ್ರಿ ಧರಾ ಹ್ಯಾ ಕಾಳ್ಜಾಚ್ಯಾ ಪಾವ್ಸಾಕ್!
ಸಮಾದಾನಾಚೊ ಕಾಟ್ ಬಾಂದಾ ಹ್ಯಾ ವಾಳ್ಚ್ಯಾ ದುಕಾಂಕ್!

ಧರ್ತಾತ್ ತರ್ ಧರಾ ಸತ್ರಿ ಮೊಗಾಚಿ
ಕಾಳ್ಜಾಕ್ ಕಾಳಿಜ್ ಸಂಗಿ ಮೆಳವ್ನ್ ದವರ್ಚಿ
ಬಾಂದ್ತಾತ್ ತರ್ ಬಾಂದಾ ಕಾಟ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾಪಣಾಚೊ!
ಕೊಣ್ ಯೀ ನಾತ್ಲ್ಯಾ ಹ್ಯಾ ಗಾವಾಂತ್ ಭಾವ್ ಬಾಂದಾವ್ಪಣಾಚೊ!

► ರೋಬಿನ್ ನೀರುಡೆ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Kindly Share ....Please do not COPY !