Javascript Disabled!

Please Enable Javascript if you disabled it, or use another browser we preferred Google Chrome.
Please Refresh Page After Enable

Powered By UnCopy Plugin.

 

   

ಕೊಂಕಣಿಂತಲ್ಯಾ ಅಸ್ತುರಿ ಸಾಹಿತ್ಯಾಚೆರ್ ರಾಶ್ಟ್ರೀಯ್ ಮಟ್ಟಾಚೆಂ ವೆಬಿನಾರ್

ಆಶಾವಾದಿ ಪ್ರಕಾಶನ್ ಮುಂಬಯ್, ಕಾರ್ಮೆಲ್ ಕೊಲೆಜ್ ನುವೆಂ-ಗೊಂಯ್ ತಶೆಂಚ್ ಸಾಂ|ಆಗ್ನೆಸ್ ಕೊಲೆಜ್ ಮಂಗ್ಳುರ್ ಹಾಂಚ್ಯಾ ಜೋಡ್ ಪಾಲಂವಾಖಾಲ್ ಕೊಂಕಣಿಂತಲ್ಯಾ ಅಸ್ತುರಿ ಸಾಹಿತ್ಯಾಚೆರ್ ರಾಶ್ಟ್ರೀಯ್ ಮಟ್ಟಾಚೆಂ ವೆಬಿನಾರ್ ಜೂನ್ 19 ತಾರಿಕೆರ್ ಚಲ್ಲೆಂ. “ಅಸ್ತುರಿಚೊ ಪಾತ್ರ್ ಫಕತ್ ಕುಜ್ನಾಂತ್ ನ್ಹಯ್, ಬಗಾರ್ ಸಮಾಜೆಂತ್ ದಾದ್ಲ್ಯಾಕ್ ಸರಿ ಜಾವ್ನ್ ಆಸ್ಚೊ ಆನಿ ಹ್ಯಾ ದಿಶೆನ್ ಪಯ್ಲೆಂ ದರೇಕಾ ಅಸ್ತುರೆನ್ ಸಮ್ಜುನ್, ಅಸ್ತುರಿಚಿಂ ಹಕ್ಕಾಂ, ಅಸ್ತುರಿಚಿಂ ಸಂವೇದನಾಂ ಸಾಹಿತ್ಯಾರುಪಾರ್ ಅಭಿವ್ಯಕ್ತ್ ಕರ್ಚಿ ಗರಜ್ ಆಸಾ” ಅಶೆಂ ವೆಬಿನಾರಾಚೆಂ ಸುಂಕಾಣ್ ಘೆತ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಬೆಸೆಂಟ್ ಕೊಲೆಜಿಚ್ಯಾ ಪತ್ರಿಕುಧ್ಯಮ್ ವಿಭಾಗಾಚಿ ಮುಖೆಸ್ತ್ ಕೊಂಕಣಿ ಕವಿ/ಲೇಖಕಿ ಬಾಯ್ ಸ್ಮಿತಾ ಶೆಣಯ್ ಹಿಣೆಂ ಯೆವ್ಕಾರ್ ಉಲವ್ಪಾಂತ್ ಸಾಂಗ್ಲೆಂ.

AP03

AP07

ಕಾರ್ಮೆಲ್ ಕೊಲೆಜಿಚ್ಯಾ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಾಲ್ ದೊ|ಅಲ್ಡಿನಾ ಬ್ರಗಾಂಜಾನ್ ಉಗ್ತಾವಣ್ ಉಲವ್ಪಾಂತ್ “ಏಕ್ ಸಮಾಜ್ ವಿಚಾರಾಂನಿ ಮಾತ್ರ್ ಮುಕಾರ್ ವೆತಾ ಆನಿ ವಿಚಾರ್ ವಾಡಂವ್ಚ್ಯಾ ದಿಶೆನ್ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಏಕ್ ಬಳ್ವಂತ್ ಹಾತೆರ್. ಆಜ್ ವಾಚ್ಪಿ ಉಣೆ ಜಾವ್ನ್ ಯೆಂವ್ಚ್ಯಾ ಕಾಳಾರ್, ಡಿಜಿಟಲ್ ಮಾಧ್ಯಮಾಚೊ ಥೆಂಕೊ ಘೆವ್ನ್ ಕೊಂಕಣಿಂತ್ಲ್ಯಾ ಅಸ್ತುರಿ ಸಾಹಿತ್ಯಾಕ್ ಜೊಕ್ತೊ ಪಾಟಿಂಬೊ ದಿಂವ್ಚಿ ಗರ್ಜ್ ಆಸಾ” ಮ್ಹಣಾಲಿ.

ಉಗ್ತಾವಣ್ ಸಂಧೇಶಾಂತ್ ಭಯ್ಣ್ ದೊ|ವೆನಿಸ್ಸಾನ್ “ಕೊಂಕಣಿ ಆಮ್ಚಿ ಆವಯ್‌ಭಾಸ್ ಆನಿ ತಿಚೊ ಪೋಸ್ ಕರ್ಚಿ ಗರ್ಜ್ ಆಮಿ ಸಗಳ್ಯಾಂನಿ ಪಯ್ಲಿ ಸಮ್ಜುಂಚಿ ಆನಿ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ಎಕಾ ಶೆಕ್ಡ್ಯಾ ಥಾವ್ನ್ ಸಮಾಜೆಂತ್ ಅಸ್ತುರೆನ್ ಸಯ್ತ್ ಮುಕಾರ್ ಯೆವ್ನ್ ದಾದ್ಲ್ಯಾಕ್ ಸರಿ ಜಾವ್ನ್ ಜವಾಭ್ದಾರೆಂತ್ ಖಾಂದ್ ಮಾರ್ಲಾ ತಶೆಂ ಅಸ್ತುರೆಕ್ ಸಾಹಿತ್ಯಾಂತ್ ತಶೆಂಚ್ ದರೇಕಾ ಶೆತಾಂತ್ ಮುಕ್ಲಿಂ ಪಾವ್ಲಾಂ ಕಾಡ್ಚಿ ಉರ್ಭಾ ಆನಿ ಪ್ರೇರಣ್ ಲಾಭುಂದಿ” ಮ್ಹಣಾಲಿ.

AP11

AP14

AP16

ಕೊಂಕಣಿಂತಲೆಂ ಅಸ್ತುರಿಂಚೆಂ ‘ಅಸ್ತುರಿ ಸಾಹಿತ್ಯ್’ ವಿಶ್ಯಾಚೆರ್ ಏಕ್ ಖೊಲಾಯೆಚೆಂ ಅಧ್ಯಯನ್ ಪ್ರಬಂಧಾಕ್ ಕರ್ನಾಟಕ್ ಕೊಂಕಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಅಕಾಡೆಮಿಚಿ ದೋನ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ಪುರಸ್ಕಾರ್ ಜೊಡ್ಪಿ ಬಾಯ್ ತಾರಾ ಲವಿ ಗಂಜಿಮಠ್ ಹಿಣೆಂ ಸಾದರ್ ಕರುನ್ ಗೊಂಯ್, ಮಹಾರಾಶ್ಟ್ರ, ಕೇರಳ ತಶೆಂಚ್ ಕರ್ನಾಟಕಾಂತ್ ಸಾಹಿತಿಕ್ ವಾವ್ರ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಅಸ್ತುರಿ ಲೇಖಿಕಾಂಚ್ಯಾ ವಾವ್ರಾಚೆರ್ ಉಲವ್ನ್, “ಅಸ್ತುರಿಕ್ ದಾದ್ಲ್ಯಾಕ್ ಸಮಾನ್ ಸ್ಥಾನ್-ಮಾನ್ ಲಾಭಾನಾ” ಮ್ಹಣಾಲಿ.

‘ನವಿ ದಿಶಾ’ ಕಥೆಚೆರ್ ಏಕ್ ಖೊಲಾಯೆಚೆಂ ವಿಶ್ಲೇಷಣ್ ಪ್ರಬಂಧಾಕ್ ಗೊಂಯ್ಚ್ಯಾ ಬಾಯ್ ಉರ್ಜಿತಾ ಭೊಬೆನ್ ಸಾದರ್ ಕರ್ತಚ್, ಪ್ರಮುಕ್ ಉಲವ್ಪಿ ಎಚ್ಚೆಮ್ ಪೆರ್ನಾಳಾನ್ ‘ಅಸ್ತುರಿ ಸಾಹಿತ್ಯ್’ ಏಕ್ ವಿಸ್ತಾರ್ ವಿಶಯ್. ಹಾಂಗಾಸರ್ ಅಸ್ತುರೆನ್ ಬರಯಿಲ್ಲೆಂ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ತಶೆಂಚ್ ‘ಅಸ್ತುರಿ’ ವಿಶ್ಯಾಚೆರ್ ಬರಯಿಲ್ಲೆಂ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಸಯ್ತ್ ಮಹತ್ವಾಚೆಂ. ಕೊಂಕಣಿಂತ್ ಅಸ್ತುರಿ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಫುಲೊನ್ ಯೇಂವ್ಕ್ ಜಾಯ್’ ಮ್ಹಣಾಲೊ.

AP18

AP19

ಶೈಲೇಂದ್ರ ಮೆಹ್ತಾನ್ ‘ನವಿ ದಿಶಾ’ ಪುಸ್ತಕಾಚಿ ವಳೊಕ್ ಕರುನ್ “ಬಾಯ್ ಮೊನಿಕಾಚ್ಯಾ ದರೇಕಾ ಕಥೆಂತ್ಲೆ ವಿಶಯ್ ಸಕಾಳಿಕ್ ಜಾವ್ನಾಸಾತ್, ಆನಿ ಹೆ ವಿಶಯ್ ಪ್ರಬುದ್ದ್ ರಿತಿನ್ ಉತ್ರಾಂವ್ಚ್ಯಾ ದಿಶೆನ್ ಥೊಡಿ ಮಿನತ್ ಕೆಲ್ಯಾರ್ ಕೊಂಕಣಿಚ್ಯಾ ಫುಡಾರಾಂತ್ ಏಕ್ ಬರಿ ಲೇಖಿಕಾ ಜಾಂವ್ಚ್ಯಾಂತ್ ದುಭಾವ್ ನಾ” ಮ್ಹಣಾಲೊ.

ತ್ಯೇ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಆಶಾವಾದಿ ಪ್ರಕಾಶನಾನ್ ನಾಗರಿ ಲಿಪಿಯೆಕ್ ಲಿಪಿಯಂತರ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಡಿಜಿಟಲ್ ಪುಸ್ತಕಾಚೆಂ ಮೊಕ್ಳಿಕ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಬ್ರಾಯನ್ ಮಥಾಯಸಾನ್ “ಆಯ್ಚೊ ದೀಸ್ ಅಂತರ್‌ರಾಶ್ಟ್ರೀಯ್ ಮಟ್ಟಾರ್ ಘೊವಾಂಚೊ ದೀಸ್ ಜಾವ್ನಾಸುನ್, ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಪತಿಣೆಚೆಂ ಇ-ಪುಸ್ತಕ್ ಮೊಕ್ಳಿಕ್ ಕರುಂಕ್ ಮ್ಹಾಕಾ ವರ್ತೊ ಸಂತೊಸ್ ತಶೆಂಚ್ ಅಭಿಮಾನ್ ಭಗ್ತಾ” ಮ್ಹಣಾಲೊ.

ಬಾಯ್ ಮೊನಿಕಾ ಡೆ’ಸಾನ್ ಅಪ್ಲ್ಯಾ ಉಲವ್ಪಾಂತ್ “ಸಾಹಿತ್ಯಾಚಿ ವೋಡ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಪಣಾರ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲಿ ತಶೆಂಚ್ ಮ್ಹಜ್ಯೊ ಸಭಾರ್ ಕಥಾ ಪತ್ರಾಂನಿ ಪರ‍್ಗಟ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯೊ ಪುಣ್ ಎಕಾ ಪುಸ್ತಕಾರುಪಾರ್ ಪರ್ಗಟ್ಚೆಂ ಸಪಣ್ ಜ್ಯಾರಿ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಆಶಾವಾದಿ ಪ್ರಕಾಶನಾಕ್ ತಶೆಂಚ್ ಪರ್ಗಾಂವಾಕ್ ಪಾವ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಪರತ್ ಲಿಖ್ಣಿ ಮುಖಾರುನ್ ವ್ಹರುಂಕ್ ಉತ್ತೇಜನ್ ದಿಲ್ಲ್ಯಾ ಕಿಟಾಳ್ ಜಾಳಿಜಾಗ್ಯಾಕ್ ಅಪ್ಲೆ ಧಿನ್ವಾಸ್” ಮ್ಹಣಾಲಿ.

AP15

AP24

AP01

ತ್ಯೇ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಚಲ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಸಂವಾದ್ ಕಾರ್ಯಾಂತ್ ಉಲವ್ನ್ ತಿಣೆಂ ’ಫೊಟೊಗ್ರಾಫಿ/ಪೆಂಯ್ಟಿಂಗ್ ಆನಿ ಲಿಖ್ಣಿ – ಹ್ಯಾ ದೋನ್ ಹವ್ಯಾಸಾಂ ಪಯ್ಕಿಂತ್ ಅಪ್ಣಾಕ್ ಲಿಖ್ಣಿ ಖಾಯ್ಸ್ ಜಾತಾ’ ಮ್ಹಣಾಲಿ. ಸಂವಾದಾಂತ್ ದೊ|ಆಸ್ಟಿನ್ ಪ್ರಭು, ದೊ|ವಿಲ್ಲಿ ದ’ಸಿಲ್ವಾ, ಕನ್ಸೆಪ್ಟಾ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸ್ ಆಳ್ವ, ಪಾಸ್ಕಲ್ ಲೋಬೊ ಮುಂಬಯ್, ಮೆಲ್ವಿನ್ ರೊಡ್ರಿಗಸ್, ಸ್ಮಿತಾ ಶೆಣಯ್ ಹಾಣಿಂ ವಾಂಟೊ ಘೆತ್ಲೊ.

ಕ್ವೀನಿ ವೇಗಸಾನ್ ಧಿನ್ವಾಸ್ ಪಾಠಯ್ಲೆ. ಸ್ಮಿತಾ ಶೆಣಯ್ನ್ ಹೆಂ ವೆಬಿನಾರ್ ಚಲವ್ನ್ ವ್ಹೆಲೆಂ.

ಕಿಟಾಳ್ ತುಮ್ಕಾಂ ಮೊಗಾಚೆಂ? ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ 10 ವರ್ಸಾಂ ಪಾಸುನ್ ಖಳಾನಾಸ್ತಾನಾ ನಿರಂತರ್ ಫಾಯ್ಸ್ ಜಾವ್ನ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಕಿಟಾಳಾರ್ ಹಜಾರೊಂ ಪಾನಾಂನಿ ವಿಂಚ್ಣಾರ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಆಸಾ. ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ಧಾ ವರ್ಸಾಂನಿ ಬಾಂದುನ್ ಹಾಡ್ಲೆಲೆಂ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯಾಚೆಂ ದಾಯ್ಜ್ ಮುಕಾರುನ್ ವ್ಹರುಂಕ್ ತುಮ್ಚಿ ಕುಮಕ್ ಗರ್ಜ್ ಆಸಾ. ಸಕಯ್ಲೊ ಬುತಾಂವ್ ದಾಂಬುನ್ ಗೂಗಲ್ ಪೇ, ಪೋನ್ ಪೇ, ಬ್ಯಾಂಕ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್‌ಫರ್ , ಡೆಬಿಟ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಾರ್ಡಾ ಮಾರಿಫಾತ್ ಖುಶೆಚಿ ವಂತಿಗೆ ದಿವ್ಯೆತ್.

Nobody had feels yet. And how do you feel?
0 :thumbsup: Thumbs up
0 :heart: Love
0 :joy: Joy
0 :heart_eyes: Awesome
0 :blush: Great
0 :cry: Sad
0 :rage: Angry

One comment

 1. mm

  Nice to hear from Dr. Venessa, Konkani is our mother tounge and everyone should preserve it.

  Now where to preserve it?

  Should we preserve in libraries?

  From past 26 years St Aloysius college has Konkani as one of the subject in Graduation.

  But in St Agnes College…. There is Malayalam, French, Kannada, Hindi and many other languages…. But where is Konkani?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Disclaimer : Please write your correct name and email address. Kindly do not post any personal, abusive, defamatory, infringing, obscene, indecent, discriminatory or unlawful or similar comments. Kittall.com will not be responsible for any defamatory message posted under this article. Please note that sending false messages to insult, defame, intimidate, mislead or deceive people or to intentionally cause public disorder is punishable under law. It is obligatory on kittall.com to provide the IP address and other details of senders of such comments, to the authority concerned upon request. Hence, sending offensive comments using kittall.com will be purely at your own risk, and in no way will kittall.com be held responsible.