ವಾಟೇವಯಲೆ ರಗತ

ಪ್ರಸ್ತುತ್ ಕಾಳಾರ್ ಆಮಿ ರಗ್ತಾಚಿಂ ದೋನ್ ರುಪಾಂ ದೆಕ್ತೇ ಆಸಾಂವ್. ಏಕ್ ರೂಪ್ ಜೆಂ ಆಸಾ ತೆಂ ರಗ್ತಾಚ್ಯಾ ಥೆಂಬ್ಯಾ ಥೆಂಬ್ಯಾಂಕ್ ಯೀ ಮಾಗೊಂಕ್ ಲಾಯ್ತಾ. ತೆಂ ರಗತ್ ಜೀವ್ ಉರಂವ್ಕ್ ವಾವುರ್ತಾ. ರಗತ್ ದಾನಾರುಪಾರ್ ದೀವ್ನ್ ಮನಿಸ್ ಮನ್ಶ್ಯಾಪಣ್ ಪಾಸಾರ್ತಾ. ದುಸ್ರೆಂ ರೂಪ್ ಜೆಂ ಆಸಾ, ತಾಂತುಂ ರಗ್ತಾ ವಾಳ್ ಸ್ ವಾಳೊನ್ ಆಸ್ತಾ; ರಸ್ತ್ಯಾರ್ ವಾ ಆನಿ ಖಂಯ್ ತರೀ. ತಶೆಂ ವಾಳ್ಚೆಂ ರಗತ್ ವಾ ವಾಳಂವ್ಚೆಂ ರಗತ್ ಜೀವ್ ಕಾಡ್ತಾ. ದೆಕ್ತಾನಾ ಆಂಗಾಂತ್ ಶಿರ್ಶಿರೊ ಉಟಯ್ತಾ. ಹ್ಯಾ ಕವಿತೆಂತ್ಲೊ ಕವಿಯ್ ಅಸಲ್ಯಾಚ್ ರಗ್ತಾಂಕ್ ಪಳೆವ್ನ್ ಕಾಂಟಾಳ್ಳಾ ತಸೊ ದಿಸ್ತಾ. ದೆಕುನ್ ತಾಕಾ ಸಗ್ಳ್ಯಾನಿತ್ಲ್ಯಾನ್ ರಗತ್ ಚ್ ದಿಸ್ತಾ. ತಾಕಾ ತಾಂಬ್ಡೊ ರಂಗ್ ವಿಸ್ರೊಂಕ್ ಚ್ ಜಾಯ್ನಾ.

ಏಕ್ ದೋನ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ಹಿ ಕವಿತಾ ವಾಚ್ತಾನಾ ಮ್ಹಾಕಾ ಮ್ಹಾಕಾ ಎಕಾಛ್ಛಾಣೆಂ ಆಯ್ಲೆವಾರ್ ಖುನ್ ಜಾವ್ನ್ ರಸ್ತ್ಯಾರ್ ರಗತ್ ವಾಳಯಿಲ್ಲೊ, ಮಂಗ್ಳುರ್ಚೊ ಆರ್. ಟಿ. ಐ. ಕಾರ್ಯಕರ್ತ್ ವಿನಾಯಕ ಬಾಳಿಗಾ ಉಡಾಸಾಕ್ ಆಯ್ಲೊ! ತಿತ್ಲೆಂಚ್! ಹಿ ಕವಿತಾ ಎಕಾಛ್ಛಾಣೆಂ ಖಂಯ್ ಗೀ ಪಾವ್ಲಿ!

► ವಿಲ್ಸನ್, ಕಟೀಲ್

 

 

ತೀರ್ಥ ಗೇವನು ಪಿತ್ತನಾ

ತಾನ ವಚ್ಚನಾ,
ಭೂಕೇಕ ವಾಟ ಜಾತ್ತಾಸ
ಗಾಂದಾಂತು ಗಂಧ, ಸುಗಂಧ ನಾ
ನಿಡಲಾಕ ಲಾಯಲ್ಯಾರಿ
ಥಂಡ ನಾ, ಹೂನ ಜಾತ್ತಾಸ
ಜಿಬ್ಬೇರ ದವರಲ್ಯಾರಿ
ಅರೇ ! ರಕ್ತಾಚೋ ಘಾಟ ಯೆತ್ತಾಸ

ವೇದ ಮಂತ್ರೋಚ್ಚಾರಾ
ಮಧೇಂತು ರುಪ್ಪಯೀಚೆ
ಆಯಕತಾ ಝಣಝಣ್
ಆತಾಂ ಮಾಕಾ ಮಾತೇಂತ
ಕಿತೆಂಗೀ ಕಣಕಣ್

ಕುಂಕಮಾಕ ಮೋಲ ನಾ
ರಗತ ಸಕ್ಕಡಾಂಕ ಜಾವಕಾ ಜಾಲಾ
ಶೇತಕಾರನ ದಿಲ್ಲೇಲ ಜೀವಾಕ
ಕಂಚೋ ಪಾವ್ಸ ಆಯಲಾ ?
ಆತಾಂ ಧರಾಂಧರ ಪಾವ್ಸ
ಆಯಲಾ ಧಾವೋನ
ರಸ್ತೇರ ಆಸಚೆ ರಗತಾ ಕಲೆ
ಕಾಡೋಂಕ ಪುಸೋನ

ಕೆಲ್ಲೇಲ ಸಕ್ಕಡ ಕರಿ ಗಿಳೆಂ
ಅಶೆಂ ಅದಲೆ ಮ್ಹಣಾಲೆ
ಆಜ ಆಮೀ ತರಿ ಕರಿ ಪಿಳೆಂ
ಫಕತ ತಾಂಬಡೆ ಮ್ಹೆಳತಾಲೆ

► ವೆಂಕಟೇಶ ನಾಯಕ್

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Kindly Share ....Please do not COPY !