Javascript Disabled!

Please Enable Javascript if you disabled it, or use another browser we preferred Google Chrome.
Please Refresh Page After Enable

Powered By UnCopy Plugin.

 

   

ಮಾನುಷಿಕ್ ಬುದ್ವಂತ್ಕಾಯ್ ಆನಿ ಮ್ಹಜ್ಯೆ ಜಿಣ್ಯೆಚ್ಯೆಂ ಸಾಧನ್ – 4

ಮಾನುಷಿಕ್ ಬುದ್ವಂತ್ಕಾಯ್ ಆನಿ ಮ್ಹಜ್ಯೆ ಜಿಣ್ಯೆಚ್ಯೆಂ ಸಾಧನ್ (ಭಾಗ್ 3) ಅವಸ್ವರಾಂತ್ action plan ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟ್ ನಂಬರ್ 2, Oxygen Injection System (OIS) Implementation ಮ್ಹಣ್ ಹಾಂವೆಂ ಹಿಶಾರೊ ಕೆಲಾ. ಹಾಂತುಂ ನವಿ ತಂತ್ರಿಕತಾ ಆಟಾಪುನ್ ಆಸ್ತೆಲಿ ದೆಕುನ್ ನವೆಂ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್, ನವಿ ಮಿಶಿನಾಂ, ನವೊ ಮಾಲ್ ಆನಿಂ ಸಮಾನ್, ನವೆಂ ಓಟೊಮೆಶನ್ ಜಾಯ್. ಹಿಂ sourcing and supply ಕರುಂಕ್ ಅಂತರ್ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ್ ಕಂಪ್ಣ್ಯೊಂ ವಿಂಚುಂಕ್ ಜಾಯ್. ತಶೆಂಚ್, ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟ್ ಕಮಿಶನ್ ಕರ್ಪಾಕ್ ಖಾಸ್ ಇಜ್ನೆರಾಂಕ್ ತತ್ಕಾಲಿಕ್ ಕಂತ್ರಾಟರ್ ಹಾಡುಂಕ್ ಜಾಯ್. ಹೊ ವಿಷಯ್ ಮುಕಾರ್ ವರ್ಚಾ ಪೈಲೆಂ, ಹ್ಯಾ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟಾಚಿ ತಂತ್ರಿಕತಾ ಸಂಕ್ಶಿಪ್ತ್ ಜಾವ್ನ್ ವಿವರಿತಾಂ;

ಲೊಂಕಡ್ ಉತ್ಪಾದನ್ ಆನಿಂ ಒಕ್ಸಿಜನ್ ಇಂಜೆಕ್ಶನ್ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟ್:

PP01ಪಿಂತುರ್-1 : Midrex Direct Reduction Process Flowchart.

ವಯ್ರ್ ಚಿಟ್ಕಾಯ್ಲೆಲೆಂ ಸರಳ್ ವ್ಹಾಳ್ಯಾ-ಚಾರ್ಟ್ ಜಾಯಿತ್ತ್ಯಾಂ ವಾಚ್ಪ್ಯಾಂಕ್ ಸಮ್ಜೊಂಕ್ ಪುರೊ. ಹೆರಾಂನಿಂ ಪ್ರೇತನ್ ಕರ್ಚ್ಯೆಂ. ಹೆಂ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟ್ ಕಿತೆಂ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಸಮ್ಜೊಂಕ್ ಹ್ಯಾ ಉತ್ಪಾದನ್ ತಂತ್ರಿಕತೆಚ್ಯೆಂ ಸೊಂಪೆಂ ವಿವರಣ್ ಗರ್ಜ್.

1) ಲೊಂಕ್ಡಾಚ್ಯೆಂ ಖನಿಜ್ (Iron Oxide) ಕಡೈನಾಸ್ತನಾಂ, ತಾಂತ್ಲೆಂ ಒಕ್ಸಿಜನ್ ಕಾಡ್ನ್ ಆಪುಟ್ ಲೊಂಕಡ್ ಮೆಕ್ಳೆಂ ಕರ್ಚಿ ತಂತ್ರಿಕತಾ ಜಾವ್ನಾಸಾ Direct Reduction Process. ಖನಿಜ್ ಭಾಟಿಯೆ (ಪಿಂತುರಾಂತ್, Shaft Furnace) ಭಿತರ್ ವಯ್ಲ್ಯೆ ತುದಿಯೆಂತ್ಲ್ಯಾನ್ ರಿಗೊನ್, ಸಕ್ಲಾ ದೆಂವೊನ್ ಯೆತಾ. ಭಾಟಿಯೆಚ್ಯಾ ಮಧ್ಲ್ಯಾ ಭಾಗಾಂತ್, ಸುದ್ರಾಪ್ ಗ್ಯೇಸ್ (ಪಿಂತುರಾಂತ್ Reducing Gas) ರಿಗ್ತಾ ಆನಿಂ ಖನಿಜ್ಯಾಚ್ಯೆ ಉಳ್ಟ್ಯೆ ದಿಶೆನ್ ವ್ಹಾಳ್ತಾ. ಹ್ಯಾ ಗ್ಯೆಸಾಚೊ ತಾಪ್‍ಮಾನ್ 810-850oC. ದೆಕುನ್, ಖನಿಜ್ ಲಗ್ಬಗ್ 800-840oC ಪರ್ಯಾಂತ್ ಗರಮ್ ಜಾತಾ. ಸಾಂಗತಚ್, reduction ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಾ ಚಲ್ತಾ. ವಾಪ್ರಿಲ್ಲೊ ಸುದ್ರಾಪ್ ಗ್ಯೇಸ್ ಭಾಟಿಯೆಚ್ಯಾ ವಯ್ಲ್ಯಾ ಭಾಗಾ ಥಾವ್ನ್ ಭಾಯ್ರ್ ಸರ್ತಾ (ಪಿಂತುರಾಂತ್ Top Gas).

2) ಹೊ ಸುದ್ರಾಪ್ ಗ್ಯೇಸ್ ಭಾಟಿಯೆ ಭಿತರ್ ದಾಡ್ಚ್ಯಾ ಪೈಲೆಂ 880-920oCಕ್ ತಾಪಯ್ಲ್ಯಾರ್, ಭಾಟಿಯೆ ಭಿತರ್ ಖನಿಜ್ 850-890oC ಮ್ಹಣಾಸರ್ ಗರಮ್ ಜಾತಾ. ಅಶೆಂ, ಖನಿಜಾಚೊ ತಾಪ‌ಮಾನ್ 50oC ವಾಡ್ಲೊ ದೆಕುನ್ ಖನಿಜ್ ಶುದ್ಧಿಕರಣಾಚ್ಯೆಂ ಪ್ರಮಾಣ್ ವಾಡ್ತಾ. ಭಾಟಿಯೆಚಿ ಉತ್ಪಾದಕತಾ ಲಗ್ಬಗ್ 10% ವಾಡ್ತಾ. ಇತ್ಲೊಚ್ ಆಮ್ಚೊ ಶೆವೊಟ್. ಹ್ಯಾ ಖಾತಿರ್ ಆಯಿನ್ನ್ ಜಾಗ್ಯಾರ್ ಒಕ್ಸಿಜನ್ ಇಂಜೆಕ್ಟ್ ಕರ್ಚ್ಯೊ ನಳಿಯೊ (nozzles) ಬಸಯ್ಜೆ. ಪಿಂತುರಾಂತ್ Natural Gas + O2 ಮ್ಹಣ್ ದಾಕಯ್ಲಾಂ.

PP02ಪಿಂತುರ್-2 : ಹುನ್ ಸುದ್ರಾಪ್ ಗ್ಯೇಸ್ ಭಾಟಿಯೆಕ್ ವ್ಹಾಳ್ಚ್ಯಾ ಪೈಪಾ ಭಿತರ್ ಒಕ್ಸಿಜನ್ ಇಂಜೆಕ್ಟ್ ಕರ್ಚ್ಯೊ ನಳಿಯೊ. ಪರಿಪೂರ್ಣ್ ಒಟೊಮೇಟಿಕ್ ಆನಿಂ ಸುರಕ್ಶಿತ್.

PP03ಪಿಂತುರ್-3 : ಒಕ್ಸಿಜನ್ ನಿರಂತರ್ ಆನಿಂ ನಿಯಂತ್ರಿತ್ ಲೇಕಾರ್ ವ್ಹಾಳೊಂಕ್ ಜಾಯ್ ತೆಂ ಓಟೊಮೇಟಿಕ್ ಮಿಶಿನ್.

ಹ್ಯಾ ನಳಿಯಾಂ ಮುಕಾಂತ್ರ್ ಒಕ್ಸಿಜನ್ ನಿರಂತರ್ ವಾಳೊಂಕ್ ಫಾವೊತಿಂ ಮಿಶಿನಾಂ ಬಸಯ್ಜೆ.

3) ಅಶೆಂ ತಾಪಯಿಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಖನಿಜ್ ಪಿಗ್ಳೊನ್ ಭಾಟಿಯೆ ಭಿತರ್ ಘೆಟೆ ಜಾಂವ್ಚಿ ರಿಸ್ಕ್ ವಾಡ್ತಾ. ಜರ್ ಘೆಟೆ ಜಾಲೆಂ, ಖನಿಜ್ ಭಾಟಿಯೆಂತ್ ವಾಳಾನಾ, ಸಕ್ಲಾ ದೆಂವೊನ್ ಯೆನಾ, ಆನಿಂ ಉತ್ಪಾದನ್ ಬಂದ್ ಪಡ್ತಾ. ಅಸಲಿ ಗತ್ ಯೇಂವ್ಕ್ ನಜೊ. ಹೆಂ ಅಧಿಕ್ ಗರ್ಜ್ಯೆಚ್ಯೆಂ ಆನಿಂ ಮ್ಹಹತ್ವಾಚ್ಯೆಂ. ದೆಕುನ್, ಭಾಟಿಯೆಕ್ ದಾಡ್ಚ್ಯೆಂ ಖನಿಜ್ ಚೂನ್ಯಾ ರೊಸಾಂತ್ (lime slurry) ನಾಣಂವ್ಚಿ ನವೀನ್ ಹಿಕ್ಮತ್ DR ಇಜ್ನೆರಾಂಕ್ ಕಳಿತ್ ಅಸಾ. ಪೂಣ್, ಚುನೊ ಒಪರೇಟರಾಂಚ್ಯಾಂ ಹಾತಾಂಕ್ ವ ಆಂಗಾಕ್ ಲಾಗ್ಲ್ಯಾರ್, ಕಾತ್ ಹುಲ್ಪತಾ. ದೆಕುನ್, ಹಿ ತಕ್ನಿಕ್ ವಾಪ್ರುಂಕ್ ಬರೆಂ ಸ್ವಯಂಚಾಲಿತ್ lime coating plant ಜಾಯ್. ಹೆಂ plant ಖನಿಜ್ ಹೇಂಡ್ಲಿಂಗ್ ಲೈನಿರ್ ಸೂಕ್ತ್ ಸುವಾತೆರ್ ಸ್ತಾಪಿತ್ ಕರಿಜೆ.

PP04ಪಿಂತುರ್-4 : ಲೊಂಕ್ಡಾಚೆಂ ಖನಿಜ್ ವ್ಹಾಳ್ಚ್ಯಾ ಬೆಳ್ಟ್ ಕನ್ವೆಯರಾರ್ ಚೂನ್ಯಾ-ರೋಸ್ ಮಿಸ್ಲಾಂವ್ಚಿ ಪರಿಪೂರ್ಣ್ ಒಟೊಮೇಟಿಕ್ ಸಿಸ್ಟಮ್.

4) ಏಕಾ ಹಫ್ತ್ಯಾಕ್ ಕಿತ್ಲೊ ಚುನೊ ಜಾಯ್ ತಿತ್ಲೊ ಭರ್ನ್ ದವ್ರುಂಕ್ ಏಕ್ ಭಾಣ್ (Bin) ಜಾಯ್. ಹೊ ಚುನೊ ಹವಾ-ಬಂದ್ (air-tight) ಟ್ಯೇಂಕರಾಂತ್ ಹಾಡಯ್ಜೆ. ಟ್ಯೇಂಕರಾ ಥಾವ್ನ್ ಭಾಣಾಕ್ ಧಾಡುಂಕ್, ವಾಯವೀತ್ ಹೇಂಡ್ಲಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಬಸಯ್ಜೆ. ಹೊ ಚುನೊ ಎಕ್ದಮ್ ಚೂಣಿಂತ್ (ಸೂಕ್ಸ್ಮ್ ಪಿಟೊ ಕೆಲ್ಲೊ, pulverised) ಜಾಯ್ಜೆ. ಆನಿಂ ಸಲೀಸಾಯೆನ್ ಘೆಟೆ ಜಾಯ್ನಾಸ್ತಾಂ ಉದ್ಕಾಂಕ್ ಖಿರೊನ್ ರೋಸ್ ಜಾಯ್ಜೆ.

PP05ಪಿಂತುರ್-5 : ಚೂನ್ಯಾಚೆಂ ಭಾಣ್ ವಾಯವೀತ್ (pneumatic) ರಿತಿರ್ ಭರ್ಚಿ ಸಿಸ್ಟಮ್, ಪರಿಪೂರ್ಣ್ ಓಟೊಮೇಟಿಕ್.

5) ಭಾಟಿಯೆ ಥಾವ್ನ್ ಲೊಂಕಡ್ ಉತ್ಪಾಧನ್ ದರ್ 10% ವಾಡ್ತನಾಂ, ಸ್ತಾಪಿತ್ ಜಾವ್ನ್ ಆಸ್ಲೆಲಿಂ ಥೊಡಿಂ ಉಪಕರಣಾಂ, ನಳಿಯೊ, ಪೈಪ್ ಆನಿಂ ಹೆರ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯಾ ಪ್ರಣಾಳಿಂ ವಯ್ರ್ ಕಸಲೊ ಪರಿಣಾಮ್ ಜಾತಾ? ಹಾಂಚೊ ಅನುಮಾನ್ ಕರಿಜೆ ಆನಿಂ ಫಾವೊತಿಂ ಬದ್ಲಾವಣಾಂ ಕರಿಜೆ.

6) ಮಿಲಾವ್ ಕರ್ಚ್ಯೆ ಭಾಟಿಯೆಂತ್ DR ಲೊಂಕಡ್ (DRI) ಪಿಗ್ಳಾವ್ನ್. ಜಾಯ್ ತಸ್ಲೆಂ ಶುದ್ದಿಕರಣ್ ಕರ್ತೆಲೆ ಜಾವ್ನಸಾತ್ ಆಮ್ಚ್ಯೆ ಕಂಪ್ಣೆ ಭಿತರ್ಲೆ ಗಿರಾಯ್ಕ್. ತಾಣಿಂ ಸೂಕ್ತ್ ಮ್ಹಳ್ಳಿ DRI ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಆಮಿಂ ದೀಜೆ. ಹಿ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಕರ್ಚ್ಯೆಂ ಅಧಿಕ್ ಗರ್ಜ್ಯೆಚ್ಯೆಂ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಖಂಯ್ಚ್ಯೆಂ-ಯೀ ಬಿಜ್ನೆಸ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಗಿರಾಯ್ಕಾ ಖಾತಿರ್ ಅಸ್ತಿತ್ವಾಂತ್ ಆಸ್ತಾ.

PP06ಪಿಂತುರ್-6 : ಲೊಂಕಡ್ (Iron) ಪಿಗ್ಳಾವ್ನ್ ಮಿಲಾವ್ (Steel) ಕರ್ಚಿ ವೀಜ್ಯೆಚಿ ಭಾಟಿ (Electric Arc Furnace)

ಒಕ್ಸಿಜನ್ ಇಂಜೆಕ್ಟನ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ನಿಮ್ತಿಂ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಚುಕೊಂಕ್ ನಜೊ. ಹೊ ಶೆವೊಟ್ ಮತಿಂತ್ ದವರ್ನ್, ಗರ್ಜ್ಯೆಚ್ಯೊ ತರ್ಕೀಬೊ ಹ್ಯಾ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟಾಂತ್ ಆಟಾಪುಂಕ್ ಜಾಯ್. ಪಿಂತುರ್-1 ಪಳೆಯಾ. ತಾಂತುನ್, cooling gas ಮ್ಹಳ್ಳೊ ಗ್ಯೇಸಾಚೊ ವಾಳೊ ದಾಕಯ್ಲಾ, ತೊ ಭಾಟಿಯೆಚ್ಯಾ ಸಕಯ್ಲ್ಯಾ ಭಾಗಾಂತ್ ವ್ಹಾಳ್ತಾ ಆನಿಂ 850oC ತಿತ್ಲೆಂ ಹುನ್ ಆಸ್ಲೆಲೆಂ DRI ಥಂಡ್ ಕರ್ತಾ. ಭಾಟಿಯೆ ಥಾವ್ನ್ ಲೊಂಕಡ್ ಭಾಯ್ರ್ ಪಡ್ತನಾ, ತಾಚೊ ತಾಪ್‍ಮಾನ್ ವಾತವರಣೀಯ್ ತಿತ್ಲೊ ಆಸಾಜೆ (60oC ಸಕಯ್ಲ್). ಹ್ಯಾ ಗ್ಯೇಸಾಂತ್ ಪಿಂತುರಾಂತ್ ದಾಕಯ್ಲಾಂ ತಶೆಂ natural gas ಭರ್ಸುಂಕ್ ಜಾಯ್. ಹೊ ವಾಳೊ ನಿಯಂತ್ರಿತ್ ಕರುಂಕ್ ಓಟೊಮೇಶನ್ ಜಾಯ್.

7) ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಮಿಲಾವ್ ಭಾಟಿಯೆಂತ್ ಲೊಂಕಡ್ ಖರ್ಗುಂಕ್, ಲೊಂಕ್ಡಾಂತ್ ಕನಿಷ್ಟ್ 2% ಕಾರ್ಬನ್ ಆಸಾಜೆ. ಇತ್ಲೆಂ ಕಾರ್ಬನ್ ಭಾಟಿಯೆ ಭಿತರ್ ಲೊಂಕ್ಡಾಂತ್ ಉಬ್ಜಾಜೆ. ಅಶೆಂ ಕರುಂಕ್ ಭಾಟಿಯೆಂತ್ ಥೊಡ್ಯಾಂ ಸುವಾತೆಂನಿಂ natural gas ಇಂಜೆಕ್ಟ್ ಕರಿಜೆ. (ಪಿಂತುರಾಂತ್ ದಾಕಂವ್ಕ್ ನಾಂ). ಹಾಂಚೊ ವ್ಹಾಳೊ ನಿರಂತರ್ ಅನಿಂ ನಿಯಂತ್ರಿತ್ ಜಾಯ್ಜೆ ದೆಕುನ್ ಓಟೊಮೇಶನ್ ಜಾಯ್.

8) ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟಾಚೊ ಸಾರಾಂಶ್: ಒಕ್ಸಿಜನ್ ಇಂಜೆಕ್ಶನ್, natural gas ಇಂಜೆಕ್ಸನ್, ಖನಿಜಾವಯ್ರ್ ನಿರಂತರ್ ಆನಿಂ ನಿಯಂತ್ರಿತ್ ರಿತಿನ್ ಚುನ್ಯಾ-ರೋಸ್ ಮಿಸ್ಳಾವ್ಣಿ, ಆನಿಂ ಸ್ತಾಪಿತ್ ಯಂತ್ರಾಂಚಿ ಗರ್ಜ್ಯೆಚಿ ಬದ್ಲಾವಣ್. ಹಿಂ ಜಾವ್ನಾಸಾತ್ ಹ್ಯಾ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟಾಚಿಂ ಮುಕ್ಯ್ ನವೆಸಾಂವಾಂ.

ಅಸಲೆಂ ಏಕ್ ಯಾಂತ್ರಿಕ್ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟ್ ಕಶೆಂ ಚಲಂವ್ಚ್ಯೆಂ?

1) ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟ್ ಡಿಸಾಯ್ನ್: ಹೆಂ ಪೈಲೆಂ ಮೇಟ್. ವಯ್ರ್ ವಿವರಿಲ್ಲೆ ವಿಷಯ್ ಆಟಾಪುನ್ ಬರಯಿಲ್ಲೆಂ ದಸ್ತಾವೆಜ್, ಹೆಂ; ಹಾಂವೆಂ ಖುದ್ಧ್ ಬರಯ್ಲೆಂ. ಮಾತ್ರ್, ಮ್ಹಕಾ ವ್ಹರಾಕ್ ಸರಾಸರ್ 85 MT ಉತ್ಪಾದನಾಚೊ ಶೆವೊಟ್ ದಿಲ್ಲೊ ತರ್-ಯೀ, ಹಾಂವೆಂ ಹ್ಯಾ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟಾಚೊ ಡಿಸಾಯ್ನ್ ಶೆವೊಟ್ ಸರಾಸರಿ 100 MT ಮ್ಹಣ್ ಠರಾಯ್ಲೊ. 10% plus ಮಾರ್ಜಿನ್ ದವರ್ಲಿ, ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಫುಡಾರಾಂತ್, 110 MT ಕರ್ಯೆತ್ ಮ್ಹಣ್.

2) ಫ್ರಂಟ್ ಏಂಡ್ ಏಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಡಿಸಾಯ್ನ್ (FEED): ಹೆಂ ದುಸ್ರೆಂ ಮೇಟ್. ಮ್ಹಜ್ಯಾ OIS Project Team ನ್, ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಮಾರ್ಗ್‍ದರ್ಶನಾಖಾಲ್ ಹೆಂ ದಸ್ತಾವೆಜ್ ಪೈಲ್ಯಾಚ್ ಹಫ್ತ್ಯಾಂತ್ ಬರವ್ನ್ ಕಾಡ್ಲೆಂ.

3) ಬೇಜಿಕ್ ಏಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ (BE): ಏಕ್ process plant ಬಸಂವ್ಚ್ಯಾ ಪೈಲೆಂ ತಾಚ್ಯೆಂ ಪೈಪಿಂಗ್ ಆನಿಂ ಇನ್ಸ್ಟ್ರುಮೆಂಟೇಶನ್ ಡ್ರೊವಿಂಗ್ (P&ID) ಕರ್ತಾತ್. ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟಾಂತ್ಲಿಂ ನವೆಸಾಂವಾಂ ಕುಡ್ಸುನ್ ಹೆಂ P&ID ತಿದ್ವಿಜೆ. ಥೊಡಿಂ ಏಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಲೇಕಾಂ ಆನಿಂ ಮೊಡೆಲಿಂಗ್ ಕರಿಜೆ. ದೆಕುನ್, ಹೆಂ ಕಾಮ್ ಹಾಂವೆಂ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಮಾಲಿಕ್ ಜಾವ್ನಾಸ್ಚ್ಯಾ ಮಿಡ್ರೆಕ್ಸ್ ತೆಕ್ನೊಲೊಜಿಸ್ ಕಂಪ್ಣೆಕ್ ಒಪ್ಸುನ್ ದಿಲೆಂ. ತಾಂಕಾಂ ಕೇವಲ್ ದೋನ್ ಮಹಿನ್ಯಾಂಚೊ ವಾಯ್ದೊ ದಿಲೊ. P&ID ಚೊ ಏಕ್ ಜೆರಾಲ್ ಸಾಧೊ ನಮೂನೊ ಸಕ್ಲಾ ಚಿಟ್ಕಾಯ್ಲಾ. ಇಜ್ನೆರಾಂಕ್ ಅನಿಂ ಡ್ರಾಫ್ಟ್-ಮನ್ ವ್ರತ್ತಿಪರ್ ತೆಕ್ನಿಸಿಯನಾಂಕ್ ಹಿ P&ID ವಾಚುಂಕ್ ಆನಿಂ ಸಮ್ಜೊಂಕ್ ಸರಳ್. ಹೆರಾಂಕ್, ಜೆರಾಲ್ ಅಂದಾಜ್ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ಪುರೊ.

PP07ಪಿಂತುರ್-7 : ಜೆರಾಲ್ P&ID ಚೊ ನಮೂನೊ. Midrex Direct Reduction Process ಚಿ ನಹಿಂ.

4) ವಿವರಿತ್ ಏಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ (Detailed Engineering, DE): ಸರ್ವ್ ನವೆಸಾಂವಾಂಚಿಂ ಪೈನಲ್ ಡ್ರೊವಿಂಗಾಂ, ವಿಷೆಶ್ ವಿವರಣಾಂ (specifications), ಉಪಕರಣಾಂ ಆನಿ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಚಲವ್ನ್ ವರ್ಚಿಂ ಸೂತ್ರಾಂ (Standard Operating Procedures, SOP), ಅಪಾಯಾಂಚ್ಯೆಂ ವಿಷ್ಲೇಶಣ್ (HAZOP), ಉಪಕರಣಾಂಚಿ ಲಿಸ್ಟ್, ಮಾಲಾಂಚಿ ಲಿಸ್ಟ್ (Bill of Materials, BOM), ಸುಟ್ಯಾ ಬಾಗಾಂಚಿ ಪಟ್ಟಿ ಆನಿಂ ಚಿತ್ರಾಂ (Spare Parts list & Drawings) ಆನಿಂ ಸರ್ವ್ ಯಾಂತ್ರಿಕ್ ತಶೆಂ ತಂತ್ರಿಕ್ ದಸ್ತಾವೆಜಾಂ ಮೇಳೊನ್ ಆಸ್ಚ್ಯೆಂ ಕಾಮ್ ಹೆಂ. ಹಿಂ ನವಿಸಾಂವಾಂ ಫೆಕ್ಟರಿಂತ್ ಬಸಂವ್ಕ್ ಗರ್ಜ್ ಪಡ್ಚಿಂ 3-D lay-out drawings ಖಂಡಿತ್ ಜಾವ್ನ್ DE ಚೊ ವಾಂಟೊ ಜಾವ್ನಸ್ತಾ. ಹ್ಯಾ ಕಾಮಾಕ್ ಸ ಮಹಿನೆ ಲಾಗ್ತಾತ್ ಮ್ಹಣ್ ಮಿಡ್ರೆಕ್ಸ್ ತೆಕ್ನೊಲೊಜಿಸ್ ಕಂಪ್ಣೆನ್ ಹಿಶಾರೊ ದಿಲೊ. ಹಾಂವೆಂ ಚ್ಯಾರ್ ಮಹಿನೆ ದಿಲೆ. ಒಟ್ಟುಕ್, BE ಆನಿಂ DE ಮೆಳೊನ್, ಸರ್ವ್ ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಸ ಮಹಿನ್ಯಾಂನಿಂ ಮುಗ್ದಾಜೆ, ಹೊ ಮ್ಹಜೊ ಶೆವೊಟ್.

5) ಓಟೊಮೇಶನ್ (Automation & Process Controls): ವಯ್ರ್ ದಿಲ್ಲೆಂ P&ID ಪಿಂತುರ್ ಪಳೆಯಾಂ. ದಾಕ್ಲ್ಯಾಕ್, ಕಂಪ್ರೆಸರಾಚೊ ವ್ಹಾಳೊ ಕಸೊ ನಿಯಂತ್ರಿತ್ ಕರ್ಚ್ಯೆಂ ಮ್ಹಳ್ಳೊ ನಮೂನೊ ಹ್ಯಾ ಪಿಂತುರಾಂತ್ ಆಸಾ. ಹೊ ಏಕ್ ವಿಷಿಷ್ಟ್ ತಾಂತ್ರಿಕ್ ವಿಷಯ್. ವಯ್ಲ್ಯಾನ್, ಕಂಪ್ಣೆಂತ್ ಪ್ರಸ್ತುತ್ ಆಸ್ಲಲ್ಯೆ ಓಟೊಮೇಶನ್ ವ್ಯವಸ್ತೆಕ್ ತಾಳ್ ಪಡಾಜೆ. ದೆಕುನ್, ಜರ್ಮನಿಚ್ಯಾ ಸೀಮನ್ಸ್ ಕಂಪ್ಣೆಕ್ ಹೊ ವಾವ್ರ್ ಒಪ್ಸುನ್ ದಿಂವ್ಕ್ ಹಾಂವೆಂ ನಿರ್ಧಾರ್ ಕೆಲೊ. ಸೀಮನ್ಸ್ ಓಟೊಮೇಶನ್ ವಿಭಾಗಾಕ್ ಗರ್ಜ್ ಪಡ್ಚಿಂ ಸರ್ವ್ ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ದಸ್ತಾವೆಜಾಂ ಫಾವಿತ್ ಕರ್ಚಿ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಟೀಮಾನ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಹಾತಿಂ ಘೆತ್ಲಿ. ದಸ್ತಾವೇಜಾಂ ದಿಂವ್ಕ್ ಸ ಮಹಿನ್ಯಾಂಚಿ ಆವ್ದಿ ದವರ್ಲಿ. ಸೀಮನ್ಸ್ ಒಟೊಮೇಶನ್ ಹಾಣಿಂ ನೋವ್ಯಾ ಮಹಿನ್ಯಾಂತ್ factory acceptance test (FAT) ಸಂಪಯ್ಜೆ ಮ್ಹಣ್ ಕಂತ್ರಾಟ್ ಕೆಲೆಂ.

PP08ಪಿಂತುರ್-8 : ಕಂಟ್ರೊಲ್ ರೂಮಾಂತ್ OS Clients ಮುಕಾಂತ್ರ್ ಫೀಲ್ಡಾಂತ್ಲಿಂ ಸರ್ವ್ ಮಿಶಿನಾಂ ಆನಿಂ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಕರ್ಚಿ ರೀತ್, ಸಂಕಲ್ಪನ್ (Concept) ಚಿತ್ರ್.

6) ಖರಿದಿ ಆನಿಂ ಸಂಗ್ರಹಣ್ (Procurement & Warehousing): ಹ್ಯಾ ಕಾಮಾಂತ್ arts, science ಆನಿಂ commerce ಆಟಾಪುನ್ ಆಸಾ ಮ್ಹಣ್ತಾಂ ಹಾಂವ್. ಹೆಂ ಕಾಮ್ ಮ್ಹಜ್ಯೆಂ ರುಚಿಚ್ಯೆಂ. ಏಕ್ ಸಮಾನ್ ವ ಸವ್ಲತ್ ಖರಿದಿ ಕರುಂಕ್ ಪೈಲೆಂ ಮೇಟ್ purchase requisition (PR) ದಾಕಲ್ ಕರ್ಚ್ಯೆಂ. ಹರ್ಯೇಕಾ PR ವಿವರಣಾಂತ್ ಚ್ಯಾರ್ ಅಧ್ಯಾಯ್ ಸ್ಫಷ್ಟ್ ಕೆಲ್ಯಾರ್ ಘಳಾಯ್ ಜಾಯ್ನಾ. ಪೈಲೊ ಅಧ್ಯಾಯ್, ಕಂಪ್ಣೆಚಿಂ ಜೆರಾಲ್ ಖರಿದಿ ನಿಯಮಾಂ ಆನಿಂ ಶರ್ತಾಂ (T&C). ದುಸ್ರೊ ಅಧ್ಯಾಯ್, ಸಮಾನ್ ವ ಸವ್ಲತೆಚಿಂ ಸಂಪೂರ್ಣ್ ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ದಸ್ತಾವೇಜಾಂ. ತಿಸ್ರೊ ಅಧ್ಯಾಯ್, ಸಮಾನ್ ವ ಸವ್ಲತ್ ಪಾವ್ತಚ್ ಸ್ವೀಕ್ರತಿ ಪ್ರಕ್ರಿಯಾ. ನಿಮಾಣೆಂ ಚವ್ತೊ ಅಧ್ಯಾಯ್, ಪೈಶೆ ಫಾರಿಕ್ ಕರ್ಚಿ ಪ್ರಕ್ರಿಯಾ ಅನಿಂ PR ಸಂಪವ್ಣಿ .

PP09ಪಿಂತುರ್-9 : ಖರಿದಿ, ಸಂಗ್ರಹಣ್ ಆನಿಂ ದೆವೆಂ-ಚಲನ್ ಪಾವಿತ್ ಕರ್ಚೊ ಫ್ಲೊ-ಚಾರ್ಟ್ ನಮೂನೊ. ಸರ್ವ್ authorise ಕರುಂಕ್ ಕಂಪ್ಣೆಂತ್ ಟೆಂಡರ್ ಕಮಿಟಿ ಆಸ್ಲಿ. ಹ್ಯೆ ಕಮಿಟಿಚೊ ಚೇರ್-ಮೆನ್, ಆಮ್ಚೊ MD.

ಖಂಯ್ಚ್ಯಾಯೀ ಮೇಟಾಂತ್ ಘಳಾಯ್ ಜಾವ್ನಜೊ ದೆಕುನ್ seamless ಖರಿದಿ ಆನಿಂ ಸಂಗ್ರಹಣ್ ಕರ್ಪಾಕ್ ಸಪ್ಲೈ ಚೈನ್ ಒಫಿಸರಾಂ ಆನಿಂ ಇಜ್ನೆರಾಂ ಮಧೆಂ ಸರಾಗ್ ಅನಿಂ ಲಿಕಿತ್ ಸಂವಾದ್ ತಶೆಂ ಸಮನ್ವಯ್ ಅಧಿಕ್ ಗರ್ಜ್. ದೆಕುನ್, ಹಾಂವೆಂ OIS Project ಟೀಮಾಂತ್ ಎಕಾ ಸೀನಿಯರ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಒಫಿಸರಾಕ್ ಫುಲ್ ಟಾಯ್ಮ್ ಮೆಂಬರ್ ಕೆಲೊ.

ಪ್ರೊಜೆಕ್ತಾಚ್ಯೆ ಆವ್ಧೆಂತ್, ಶೆಂಭೊರಾಂಕ್ ಮಿಕ್ವೊನ್ PR ಕಸ್ಸಲೊ ದೋಷ್ ನಾಸ್ತನಾಂ, ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಟೀಮಾನ್ ಸಂಪಯ್ಲಿಂ. ಆಮ್ಚೊ ಸರ್ವಾಂಚೊ ಏಕ್‍ಚ್ ಧ್ಯೇಯ್: just in time.

PP10

7) ನಿರ್ಮಾಣ್ (Erection) : ನವೆಸಾಂವಾಂಚಿ ಸರ್ವ್ ಉಪಕರಣಾಂ, ಮಿಶಿನಾಂ, ಪೈಪಿಂಗ್ ಆನಿಂ ಇನ್ಸ್ಟ್ರುಮೆಂಟೇಶನ್, ಜಿಂ ಖರಿದಿ ಕರ್ನ್ ಫೆಕ್ಟರಿಚ್ಯಾ ಸಾಯ್ಟಾಕ್ ಪಾವ್ಲ್ಯಾಂತ್ ತಿಂ ಘಳಾಯ್ ಕರಿನಾಸ್ತಾನಾ ಬಸಂವ್ಚ್ಯೆಂ ಜಾವ್ನಾಸಾ ನಿರ್ಮಾಣ್. (installation). ನಿರ್ಮಾಣಾಂತ್ ದೋನ್ ಹಂತ್ ಆಸ್ತಾತ್: ಪೈಲೆಂ: offline construction ಆನಿಂ ದುಸ್ರೆಂ online construction & tie-ins.

ನಿರಂತರ್ ಚಲ್ಚಿ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಫೆಕ್ಟರಿ ಬಂದ್ ಕರಿನಾಸ್ತಾನಾ, 90% ನಿರ್ಮಾಣ್ ಕಾಮ್ ಆಮಿಂ offline ತರ್ಕೀಬ್ ವಾಪ್ರುನ್ ಕೆಲೆಂ. ಅಶೆಂ ಕರ್ತನಾಂ, ಫೆಕ್ಟರಿಚಿ ಆನಿಂ ಶಿಬಂದಿಚಿ ಸುರಕ್ಶಾ ನಾಜೂಕಾಯೆನ್ ಸಾಂಬಾಳ್ನ್ ವೆಲಿ. ಉಜೊ ಪೆಟ್ಚೊ, ಉತ್ಪಾಧನ್ ಬಂಧ್ ಪಡ್ಚೊ ವ ಶಿಬಂದಿಕ್ ಘಾಯ್ ಜಾಂವ್ಚೊ ಇತ್ಯಾದಿ ಸಾಮಾನ್ಯ್ ಅಪಾಯ್ offline ನಿರ್ಮಾಣ್ ಕರ್ಚ್ಯಾ ಕಾಮಾಂತ್ ಆಸ್ಲೆ. ವಯ್ಲ್ಯಾನ್, ಹೆಂ ನಿರ್ಮಾಣ್ ಕಾಮ್ ಲೋಕಲ್ ಕಂತ್ರಾಟ್ದಾರಾನ್ ವಹ್ಸಿಲ್ಲೆಂ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್ ತಾಚ್ಯಾ construction ಕಾಮೆಲ್ಯಾಂ ವಯ್ರ್ 24-ವ್ಹರಾಂ ದೊಳೊ ದವ್ರಿಜೆ ಪಡ್ಲೆಂ. ಹಿ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಮ್ಹಜ್ಯಾಂ ಶಿಫ್ಟ್ ಸುಪರ್ವೈಸರಾಂನಿಂ ವೊವಯ್ಲಿ. ತಾಂಕಾ ಜಾಯ್ ತೊ ವಿವರ್ ಆನಿಂ ಮಾರ್ಗ್‍ದರ್ಶನ್ ದಿಂವ್ಚಿ ಜವಾಬ್ದಾರಿ OIS Project ಟೀಮಾನ್ ಸಾಂಬಳ್ಳಿ.

ಹೆಂ ಕಾಮ್ ನೊವ್ಯಾ ಮಹಿನ್ಯಾಂತ್ ಸುರು ಕೆಲ್ಲೆಂ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಸರ್ವ್ ಸಮಾನ್ ಬೋಟಿರ್ ಹಾಡಯ್ಲೊ ದೆಕುನ್ ಸಾಯ್ಟಾಕ್ 9-11 ಮಹಿನ್ಯಾಂ ಮಧೆಂ ಪಾವ್ಲೊ. ಹ್ಯಾ ಕಾಮಾಕ್ ತೀನ್ ಮಹಿನೆ ಲಾಗ್ಲೆ. ಹೆಂ offline ನಿರ್ಮಾಣ್ ಕರ್ತನಾಂ, zero downtime, zero fire incidents, zero accidents ಆನಿಂ injuries. ಹೊ ಜಾವ್ನಾಸ್ಲೊ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಟೀಮಾಚ್ಯಾ ಸರ್ವಾಂಚ್ಯಾ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ್ ಪ್ರೇತನಾಂಚೊ ಫಳ್ ! ಅಶೆಂ, ವರ್ಸ್ ಸಂಪೊನ್ ಯೆತನಾಂ, ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟ್ online aonstruction % Tie-ins ಕರುಂಕ್ ತಯಾರ್ ಜಾಲೆಂ.

ಹ್ಯಾ ಆಯಿನ್ನ್ ವೇಳಾ, ಮಾರ್ಚ್ 2003 ಮಹಿನ್ಯಾಂತ್, ಗಲ್ಫ್ ಝುಜ್ -2 ಆರಂಭ್ ಜಾಲೆಂ. ಅಮೆರಿಕನ್, ಜರ್ಮನ್ ಆನಿಂ ಪಸ್ಚಿಮ್ ದೇಸಾಂತ್ಲ್ಯಾಂ ಕಂಪ್ಣೆಂನಿಂ ಆಪ್ಲೆ ಇಜ್ನೆರ್ ವ ಶಿಬಂದಿ ಖತಾರಾಕ್ ಧಾಡಿನಾಂವ್ ಮ್ಹಣ್ ಬಂಧಡ್ ಘಾಲಿ. ಹಿ ಬಂಧಡ್ ತೀನ್ ಮಹಿನೆ ಉರ್ಲಿ. ದೆಕುನ್, 2003 ಜೂನಾಚ್ಯಾ ಮಧೆಗಾತ್ ಕಾಮ್ ಪರತ್ ಸುರ್ವಾತಿಲೆಂ.

8) online construction & tie-ins. ಹೆಂ ನಿರ್ಮಾಣ್ ಕರುಂಕ್ ಗರ್ಜ್ಯೆಚ್ಯೆಂ ಫೆಕ್ಟರಿ ಬಂಧ್ ಕರ್ನ್, ಹುನ್ ಗ್ಯೆಸ್ ಉತ್ಪಾಧನ್ ಕರ್ಚಿಂ ಉಪಕರಣಾಂ ನಿವವ್ನ್, ವಿಕಾಳ್ ಗ್ಯೇಸ್ ವಾಳ್ಚ್ಯೆ ಪೈಪ್ ಶುದ್ದ್ ಕರ್ನ್, ವೆಲ್ಡಿಂಗ್ ಆನಿಂ ಗ್ಯೇಸ್-ಕಟ್ಟಿಂಗ್ ತಸ್ಲಿಂ ಕಾಮಾಂನಿಂ ಉಜೊ ವಾಪ್ರುಂಕ್ “ಸುರಕ್ಶಿತ್” ಪರಿಸ್ತಿತಿ ರಚ್ಚ್ಯೆಂ. ಅಶೆಂ ಕರ್ಚಿ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಶಿಫ್ಟ್ ಸುಪರ್ವೈಸರಾಂಚಿ. ತಾಣಿಂ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕತೆನ್ ಹಿ ವಹ್ಸಿಲಿ. ಹೆಂ ನಿರ್ಮಾಣ್ ಕಾಮ್ ಆನ್ಯೆಕಾ ಲೋಕಲ್ ಕಂತ್ರಾಟ್ದಾರಾಕ್ ವಹ್ಸುನ್ ದಿಲೆಂ. ತಾಂಕಾಂ ಹ್ಯಾ ಕಾಮಾಕ್ 18 ದಿಸಾಂಚಿ ವೇಳಾ-ಪಟ್ಟೀ ದಿಲ್ಲಿ. ವೇಳಾ-ಪಟ್ಟ್ಯೆ ಭಿತರ್ ಕಾಮ್ ಸಂಪಯ್ಲೆಂ.

PP11

9) Start-up & Commissioning: ಸಾಫ್-ಸಫಾಯ್ ಕರ್ಚಿ, As-built P&ID checks ಮುಗ್ದುಂಚಿ, system pressurise ಕರ್ನ್ leak checks ಕರ್ಚ್ಯೆಂ ಆನಿಂ ಫೆಕ್ಟರಿಚಿಂ ಮಿಶಿನಾಂ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಕರ್ಚಿಂ ಕಾಮಾಂ ಸಂಮಿಷ್ರ್ ರಿತಿನ್ ಕರಿಜೆ. ನವಿಂ ಮಿಶಿನಾಂ ಪೈಲ್ಯೆ ಪಾವ್ಟಿಂ ಚಲಂವ್ಚಿ ದೆಕುನ್ ಹ್ಯಾ ಮೇಟಾಕ್ commissioning ಆನಿಂ trial runs ಮ್ಹಣ್ತಾಂವ್. ಹ್ಯಾಂ ಕಾಮಾಂಚೊ ಮಹತ್ವ್ ಸಾಂಗೊನ್ ಮುಗ್ದೊಂಚೊ ನಹಿಂ.

ಥೊಡಿಂ ಮಿಶಿನಾಂ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಕರ್ತನಾ, ತಾಂಚೊ ವಿಕ್ರೆತಾ (vendor) ಆಪ್ಲೊಚ್ field services ಇಜ್ನೆರ್ ದಾಡ್ತಾ. ತಾಚ್ಯಾ ಮಾರ್ಗ್‍ದರ್ಶನಾ ಪ್ರಮಾಣೆಂ inspection records ತಯಾರ್ ಕರಿಜೆ. ಹಿಂ ದಸ್ತಾವೇಜಾಂ, ಪೈಲೆಂ ಖರಿದಿ ಆನಿಂ ಸಂಗ್ರಹಣಾಂತ್ ಉಲ್ಲೇಕ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಸ್ವೀಕ್ರತಿ ಪ್ರಕ್ರಿಯಾಚ್ಯಾ ಕರಾರಾ ಪ್ರಮಾಣೆಂ ತಯಾರ್ ಕರುಂಕ್ ಜಾಯ್.

10) Standard Operating Procedures, SOP ಪ್ರಮಾಣೆಂ, ಏಕ್ Commissioing Protocols ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ದಸ್ತಾವೇಜ್ ಬರಯ್ಜೆ. ಹೆಂ ದಸ್ತಾವೇಜ್ ಸಂಬಂದಿತ್ ಸರ್ವಾಂನಿಂ ಸಂಗತಾ ಬಸೊನ್ ಶಿಕ್ಚೆಂ ಆನಿಂ ಪಾಳುಂಕ್ ಆಪ್ಲಿ ಕಬ್ಲತ್ ದಿಂವ್ಚಿ. Original plant ಪೈಲೆಂ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಕರ್ನ್, ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಸ್ಥಿರ್ ಕರ್ಚೆಂ ಪೈಲೆಂ ಮೇಟ್. ತ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್, ನವಿಂ ಬಸಯ್ಲೆಲಿಂ ಯಂತ್ರಾಂ Commissioning Protocols ಪ್ರಮಾಣೆಂ ಚಲಂವ್ಚಿಂ. ಆನಿಂ ನವೀಕ್ರತ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಸ್ಠಿರ್ ಕರ್ಚೊ. ಹ್ಯಾ ಸಗ್ಳ್ಯಾ ಪ್ರವ್ರತ್ತಿಕ್ ಪಂದ್ರಾ ದೀಸ್ ಲಾಗ್ಲೆ.

11) Provisional Acceptance Certificate (PAC) ದಸ್ತಾವೇಜ್ ಕರ್ಚ್ಯೆಂ. ಹಾಂತು ಪೈಲೆಂ ಮೇಟ್ ಫೆಕ್ಟರಿಚ್ಯೆಂ ಉತ್ಪಾದನ್ ಚಾಲು ಕರ್ಚ್ಯೆಂ, ನವೆಸಾಂವಾಂ ವಾಪ್ರಿನಾಸ್ತಾನಾಂ. ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟ್ ಡಿಸಾಯ್ನ್ ವಿವರಾಂತ್ ಹ್ಯಾ ಮೇಟಾಕ್ “Base case” ಮ್ಹಣ್ತಾಂವ್. ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಸ್ಠಿರ್ ಜಾಲ್ಯಾ ನಂತರ್, ಆಮಿಂ ಹಿ ಆವ್ದಿ ಖರಾರಾ ಪ್ರಮಾಣೆಂ, ತೀನ್ ದೀಸ್ ದವರ್ಲಿ. ಹ್ಯಾ ತೀನ್ ದೀಸಾಂತ್ ಸರಸರ್ ಲೊಂಕ್ಡಾ-ಉತ್ಪಾದನ್ ಕಿತ್ಲೆಂ ಜಾಲೆಂ ಹೆಂ ದಸ್ತಾವೇಜ್ ಕರ್ಚ್ಯೆಂ. ತೆಂಚ್ ನಹಿಂ, ಸರ್ವ್ ಉಪಕರಣಾಂಚೊ operating data ಜಮವ್ನ್, ದಸ್ತಾವೇಜಾಂ ಕರ್ಚಿಂ.

ಹ್ಯಾ “Base case” ಮೇಟಾ ಉಪ್ರಾಂತ್, ನವೆಸಾಂವಾಂ ಎಕಾ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾನ್ ಏಕ್ commissioning protocols ಪ್ರಮಾಣೆಂ ಚಾಲು ಕೆಲಿಂ. ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಸ್ಥಿರ್ ಜಾಲ್ಯಾ ನಂತರ್, “project case” operating data ಜಮಯ್ಲೆಂ. ಹ್ಯಾ ತೀನ್ ದೀಸಾಂಚ್ಯೆ ಆವ್ಧೆಂತ್, ಸರಾಸರ್ ಲೊಂಕ್ಡಾ-ಉತ್ಪಾದನ್ ಕಿತ್ಲೆಂ ಜಾಲೆಂ ಹೆಂ ದಸ್ತಾವೇಜ್ ಕರ್ಚ್ಯೆಂ. ತೆಂಚ್ ನಹಿಂ, ಸರ್ವ್ ಉಪಕರಣಾಂಚೊ operating data ಜಮವ್ನ್, ದಸ್ತಾವೇಜಾಂ ಕೆಲಿಂ. ಹ್ಯಾ ದಸ್ತಾವೇಜಾಂಚ್ಯಾ ಆಧಾರಾರ್ PAC ಸಂಬಂದಿ ಬಸ್ಕಾ ಸರ್ವಾಂನಿಂ ಚಲಯ್ಲಿ.

ನವೆಸಾಂವಾಂಚೊ ಶೆವೊಟ್, ಮ್ಹಣ್ಜೆ ಭಾಟಿಯೆಚಿ ಉತ್ಪಾಧನ್ ದರ್ 10% ವಾಡ್ಲಿ-ಗೀ ನಾಂ ಹೆಂ ಲೇಕ್ ಠರಾಂವ್ಚೆಂ ದಸ್ತಾವೇಜ್ ಸರ್ವಾಂನಿಂ ಮಾಂದುನ್ ಘೆತಚ್ PAC ದಿಲಿ. ಹ್ಯಾ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟಾಂತ್ “Base case” ಉತ್ಪಾದನ್ ವ್ಹರಾಕ್ 91 MT ಆಸ್ಲೆಂ. “project case” ಉತ್ಪಾದನ್ ವ್ಹರಾಕ್ 100 MT ಮಿಕ್ವಾಲೆಂ ದೆಕುನ್ ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕಂತ್ರಾಟ್ದಾರಾಕ್, ಮಿಡ್ರೆಕ್ಸ್ ತೆಕ್ನೊಲೊಜಿಸಾಕ್, PAC ಲಿಕಿತ್ ದಿಲಿ.

PAC ಜಾತಚ್, ಸರ್ವ್ ಕಂತ್ರಾಟ್‍ದಾರಾಂಕ್ ತಾಂಚ್ಯೆಂ ದೆವೆಂ ಪಾವಿತ್ ಕೆಲೆಂ. ಶಿವಾಯ್, ಖರಿದಿ ಆನಿಂ ಸಂಗ್ರಹಣ್ ಖರಾರಾಂ ಪ್ರಮಾಣೆಂ ಕಾಂಯ್ ಭಾಕಿ ದವರ್ಚ್ಯೆಂ ಶರ್ತ್ ಆಸ್ಲೆಂ ತರ್, ತಿತ್ಲೊ ಐವಜ್ ಪಾಟಿಂ ದವರ್ಲೊ. Final Acceptance Certificate (FAC) ಜಾತಾ ಪರ‍್ಯಾಂತ್, ಪುಣ್ ವ್ಹರ್ಸಾ ಭಿತರ್. (ಚಡ್ತಾವ್ ಜಾವ್ನ್, Performance Bond ಮ್ಹಣ್ Bank Guarantee ದಿತಾತ್ ಆನಿಂ ಪೂರಾ ಪೈಶೆ ಘೆತಾತ್.)

ಹ್ಯೆ ಆವ್ಧೆಂತ್, ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್, ಮಾಲ್, ಸವ್ಲತ್ ಆನಿಂ ಒಟೊಮೇಶನ್ ಸಂಬಂಧಿ ಕಿತೆಂ-ಯೀ ಉಣೆಂಪಣ್ ವಯ್ರ್ ಪಡ್ಲೆಂ ತೆಂ ತ್ಯಾ ತ್ಯಾ ಕಂತ್ರಾಟ್ದರಾನ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಸ್ವಂತ್ ಖರ್ಚಾರ್ ಭರ್ನ್ ದಿಜೆ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಹರ್ತ್ ಆಸ್ಲೆಂ, ಖರಿದಿ ಆನಿಂ ಸಂಗ್ರಹಣ್ ಖರಾರಾಂತ್.

12) Final Acceptance Certificate (FAC) ದಸ್ತಾವೇಜ್: ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟ್ ಡಿಸಾಯ್ನ್ ಖರಾರಾ ಪ್ರಮಾಣೆಂ, ಏಕ್ ವ್ಹರ್ಸಾಚ್ಯೆ ಆವ್ಧೆಂತ್, ನವೆಸಾಂವಾಂ ಸಮೇತ್ ಫೆಕ್ಟರಿ ಚಲಯ್ಲಿ. ಹ್ಯೆ ಆವ್ಧೆಂತ್ ಕಸ್ಸಲಿಂ ಉಣೆಂಪಣಾಂ ವಯ್ರ್ ಪಡ್ಲಿನಾಂತ್. ಆಮ್ಕಾಂ ಸಮಾನ್ ಆನಿಂ ಸವ್ಲತ್ ದಿಲ್ಲ್ಯಾಂ ಸರ್ವ್ ವಿಕ್ರೆತಾಂಕ್ ತಾಂತಾಚ್ಯಾಂ ಖರಿದಿ ಖರಾರಾಂ ಪ್ರಮಾಣೆಂ ಸ್ವೀಕ್ರತಿ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟಿ ದಿಲ್ಯೊ. FAC ದಿಲಿಂ ಆನಿಂ ತಾಂಚ್ಯೆ ಪೈಶ್ಯಾಂಚ್ಯೆಂ ಲೇಕ್-ಪಾಕ್ ಸಂಪಯ್ಲೆಂ. ಸಕ್ಟಾಂಕ್ FAC ದಿತಚ್, ತಾಂಚ್ಯೆ Performance Bonds ರದ್ದ್ ಕೆಲೆ. ಅಕ್ರೆಕ್, PR closure ದಸ್ತವೇಜ್ ಜ್ಯಾರಿ ಕೆಲೆಂ.

13) ಕಂಪ್ಣೆಂತ್ Document Administrator ಮ್ಹಳ್ಳೊ ಆಪ್ಲ್ಯೆ ಸಹಾಯಕ್ ಶಿಬಂದಿ ಮುಕಾತ್ರ್ ಸರ್ವ್ ದಸ್ತಾವೆಜಾಂ ಸುರಕ್ಶಿತ್ ದವರ್ತಾ. ಹ್ಯಾ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟಾಚಿಂ ಸರ್ವ್ ದಸ್ತಾವೆಜಾಂ, ಪ್ರಿಂಟ್, ಡಿಜಿಟಲ್, ಈ-ಮೈಲ್, ತಸ್ವೀರ‍್ಯೊ ಇತ್ಯಾದಿ, ತಾಚ್ಯೆ ತಾಬೆನ್ ದೀತಚ್, ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟ್ ಮುಕೆಲ್ಯಾಚಿ (ಮ್ಹಜಿ) ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಸಂಪ್ಲಿ. ಹಿಂ ದಸ್ತಾವೆಜಾಂ ಕಂಪ್ಣೆಚ್ಯೆಂ Internal Auditor ತಶೆಂ ಬೊರ್ಡಾನ್ ನೆಮ್ಲೆಲೆ External Auditors ಪರಿಶೀಲನ್ ಕರ್ತಾತ್.

14) ನಿಮಾಣೆಂ, ಪೂಣ್ ಅಧಿಕ್ ಮಹತ್ವಾಚ್ಯೆಂ: ಮೇಟಾಂ ಮೇಟಾಕ್, ಜಯ್ತ್ ಮೆಳ್ತಾನಾ, ಶಿಬಂದಿಕ್ ಶಾಭಾಸ್ ಮ್ಹಣಾಜೆ ಖಂಡಿತ್. ತಿತ್ಲಾರ್ ರಾವೊಂಕ್ ನಜೊ. ಫೆಸ್ತಾಂ ಮಾರಿಜೆ. ಪಂಚ್-ತಾರ್ ಹೊಟ್ಲಾಂನಿಂ ಜೆವ್ಣಾಕ್ ವರಿಜೆ. ನಾಮ್ಣೆಚ್ಯಾ ಆನಿಂ ಅಪ್ರೂಪಾಚ್ಯಾ ಪ್ರವಾಸಿ ಜಾಗ್ಯಾಂಕ್ ಭೊಂವ್ಡೆಕ್ ವರಿಜೆ. ಶಿಬಂದಿಕ್ ಮಹಿನ್ಯಾಕ್ ಏಕ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ಪಾವ್ತಾ, ಪೂಣ್ ತಾಂಚ್ಯಾಂ ಕುಟ್ಮಾಂಕ್ ವಿಸ್ರೊಂಕ್ ನಜೊ. ಕುಟ್ಮಾ ಸಾಂಗತಾ ಆಚರಣ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾನ್, ಶಿಬಂದಿಚೊ ಹರ್ಯೆಕ್ಲೊ ಸಾಂದೊ ಹೆಮ್ಮ್ಯಾನ್ ಫುಲ್ತಾ ತೆಂ ವಿಸ್ರಾನಾಯೆ. ದೆಕುನ್ ವ್ಹರ್ಸಾಂತ್ ದೋನ್-ತೀನ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ಕುಟ್ಮಾಂಕ್ ಆಪವ್ಣೆಂ ದಿಂವ್ಚೆಂ.

ಅಸಲ್ಯಾಂ ಫೆಸ್ತಾಂ, ಪಿಕ್ನಿಕಾಂ, ಜೆವ್ಣಾಂ ಆನಿಂ ಭೊಂವ್ಡೆಂಕ್ ಚಡ್ ಖರ್ಚ್ ಪಡಾನಾಂ. ಕಂಪ್ಣೆಕ್ ಜಾಂವ್ಚ್ಯಾ ಮುನಾಫ್ಯಾಚೊ ಚಿಲ್ಲರ್ ವಾಂಟೊ ಮ್ಹಣ್ಯೆತ್. ಫಾವೊತ್ಯಾ ಥರಾನ್ ಪರ್ವಣ್ಗಿ ವಿಚಾರ್ಲ್ಯಾರ್, MD ಪಾಟಿಂ ಪುಢೆಂ ಪಳೆನಾಸ್ತನಾಂ, ಖರ್ಚ್ ಮಂಜೂರ್ ಕರ್ತಾ.

PP12

PP13

ಹ್ಯಾ ಲೇಕನಾಂತ್ ತಂತ್ರಿಕ್ ಆನಿಂ ಯಾಂತ್ರಿಕ್ ಮಾಹೆತ್‍ಚ್ ನಹಿಂ, ಏಕ್ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟ್ ಕಶೆಂ ಚಲಂವ್ಚೆಂ ಮ್ಹಳ್ಳಿ management ಜಾಣ್ವಾಯ್ ವಾಂಟುನ್ ಘೆತ್ಲ್ಯಾ. ಜರ್ ಕೋಣ್ ವಾಚ್ಪಿ ಹ್ಯಾಂ ವಿಷಯಾಂಚೊ ವಿಧ್ಯಾರ್ಥಿ ಆಸಾ ವ ಆಪ್ಲಿ ಶ್ಯಾಥಿ ವಾಡಾಂವ್ಕ್ ಆಶೆತಾ, ತಾಣೆಂ ಕಿಟಾಳಾಚಿ ವಾಟ್ಸಪ್ ಸವ್ಲತ್ ವಾಪ್ರುನ್ ಮ್ಹಜ್ಯೆ ಕಢೆಂ ಸಂವಾದ್ ಕರಿಯೆತ್. 2013 ಇಸ್ವೆಂತ್ ನಿವ್ರತ್ತ್ ಜಾತಚ್, ದೋನ್ ವ್ಹರ್ಸಾಂ ಕನ್ಸಲ್ಟೆನ್ಸಿ ಚಲಯ್ತನಾ, ಮ್ಹಜಿ ವ್ಹರಾಚಿ ಫೀಸ್ ಅಮೆರಿಕನ್ ಡೊಲರ್ 125 ಆಸ್ಲಿ. ಹಿ ಸೆವಾ ಆತಾಂ, ವಾಚ್ಪ್ಯಾಂಕ್ ಫುಕಟಾಕ್.

ಹ್ಯಾ ಅವಸ್ವರಾಚೊ ಮುಕೆಲ್ ಉದ್ದೆಸ್ ಆಮ್ಚೆ ಯುವಜಣ್ ವ್ಹಡ್ ಮಾಫಾನ್ ಕರಾವಳಿ ಜಿಲ್ಲ್ಯಾಂನಿಂ ಆಸ್ಚ್ಯಾ MRPL, UPCL, KIOCL, MFC, Suzlon, Strategic Oil Reserve ತಸ್ಲ್ಯಾಂ ಕಂಪ್ಣೆಂನಿಂ ಕಾಮಾಕ್ ಲಾಗೊಂಕ್ ಜಾಯ್. ತಸ್ಲಿ ಮಾಹೆತ್ ಆನಿಂ ಜಾಂಟಿಕಾಯ್ ಜೊಡುಂಕ್ ತಾಂಕಾಂ ಹುಮೆದ್ ಯೇಂವ್ದಿ.

ಹೆಂ ಲೇಕನ್ ಇಲ್ಲೆಂ ಲಾಂಬ್ ಜಾಲೆಂ ದೆಕುನ್, ಅಂತರ್-ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ್ ಹಂತಾರ್ R&D ಆನಿಂ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟ್ ಡಿಸಾಯ್ನ್ ಗ್ರುಪಾಚ್ಯಾಂಕ್ ದುಸ್ರ್ಯಾ ದುಸ್ರ್ಯಾ ಕಂಪ್ಣೆಂತ್ ಆಸೊನ್-ಯೀ ಕಶೆಂ ಸಾಂಗತಾ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಶೆವೊಟಾಂತ್ ಭಾಗಿದಾರ್ ಕರ್ಚ್ಯೆಂ ಹ್ಯಾ ಬಾಬ್ತಿನ್ ಮುಕ್ಲ್ಯಾ ಅವಸ್ವರಾಕ್ ಪಾಟಿಂ ಲೊಟ್ತಾಂ.

► ಫಿಲಿಪ್ ಮುದಾರ್ಥ್

ಕಿಟಾಳ್ ತುಮ್ಕಾಂ ಮೊಗಾಚೆಂ? ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ 10 ವರ್ಸಾಂ ಪಾಸುನ್ ಖಳಾನಾಸ್ತಾನಾ ನಿರಂತರ್ ಫಾಯ್ಸ್ ಜಾವ್ನ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಕಿಟಾಳಾರ್ ಹಜಾರೊಂ ಪಾನಾಂನಿ ವಿಂಚ್ಣಾರ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಆಸಾ. ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ಧಾ ವರ್ಸಾಂನಿ ಬಾಂದುನ್ ಹಾಡ್ಲೆಲೆಂ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯಾಚೆಂ ದಾಯ್ಜ್ ಮುಕಾರುನ್ ವ್ಹರುಂಕ್ ತುಮ್ಚಿ ಕುಮಕ್ ಗರ್ಜ್ ಆಸಾ. ಸಕಯ್ಲೊ ಬುತಾಂವ್ ದಾಂಬುನ್ ಗೂಗಲ್ ಪೇ, ಪೋನ್ ಪೇ, ಬ್ಯಾಂಕ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್‌ಫರ್ , ಡೆಬಿಟ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಾರ್ಡಾ ಮಾರಿಫಾತ್ ಖುಶೆಚಿ ವಂತಿಗೆ ದಿವ್ಯೆತ್.

75% feel thumbs up. And how do you feel?
6 :thumbsup: Thumbs up
2 :heart: Love
0 :joy: Joy
0 :heart_eyes: Awesome
0 :blush: Great
0 :cry: Sad
0 :rage: Angry

7 comments

 1. mm
  Ronald Sabi

  Another brilliant article from Philip, this time it is project management and detailed technical and process aspects of iron manufacturing. I worked as a ‘ Chemical Process Engineer’ during early stages of my career, handling MOD 30 & Taylor instrumentation controls in an automated polymer plant in Baroda. I enjoyed every step of this article about production process, flowcharts and controls. Documentation, initial and final acceptance and data control is bit new to me being above article is on mega scale production. Pleased to learn about ‘Just in Time’ concept of your team and great amount of success by your team.
  I am proud to read about your call to our youth to get into MRPL, UPCL, MCF, Suzlon, Oil Reserves and so on. These are extremely good disciplines and experience of such type is in great demand and revenue may lead to good to a quality of life.
  Looking forward reading you about R&D and project design episodes.

 2. This article is very informative . Thank you so much giving in detail.It is well described in the article related to project from the basic engineering to the completion of project . It is really useful information for the person s who really inexperienced and start to new project or any other new business,Fresh engineering students can consider this article as a case study.
  You have actively involved your subordinates in this project, which shows your confidence in your team and help them to develop their skills. Any project will not succeed with out a good team leader and efficient team.
  I am proud that I am also part of this successful project . That was a model leadership from you during this project and you have handled it smoothly with out any hurdles.
  By this project the company has gained more productivity without much capex investments.
  You consider all the department persons as one family and emphasised many times DR FAMILY in many occasions.
  By your leadership you have strengthened the inter personal relationship among all the members by conducting various get together and activities.
  You have developed a highly skilled second generation in the organization prior to your retirement .
  Thank you and Kudos Mr Philip

 3. This writeup provides the reader with the basic strategies required for successful commissioning/debottlenecking of a process plant, a first time in a Konkani net platform, if I’m not mistaken. Couldn’t help reminiscing my personal interaction with Compressor Controls Corporation (CCC) leaders in Compressor capacity and surge control – while looking at one of Philip’s pictures.

 4. Joe Quadros

  I am not a technical guy. What I understood from this article is how the Author harnessed and acquired knowledge, went into the project with confidence and gusto. Appreciating skill and contribution of subordinate is a rare quality and Kudos to Philip for the show Also appreciate Kittall for taking interest in publishing good quality articles. May this inspire and benefit many.

 5. Michael Sequeira

  Excellent article on process flow.This is exactly what is necessary to be done and followed as per ISO systems.
  No doubt professionalism to be followed and everything to be documented and audited .
  Everyone need to be complimented,needs a pat and treated with dinner,travel and entertainment family included.
  One needs a visionary leader to delegate and a team leader to deliver.Kudos Philip!
  But it is not a walk in the park as many a times hurdles mounted in the path.
  As you wrote this article should help the beginners and others too on the right path to follow and achieve the maximum output/production/efficiency whether it is manufacturing or office work or in any other given projet.
  Excellent flow chart on purchasing ,warehousing and payment.
  Surely it shall inspire many.
  Thanks to you Philip for taking time to pen this.

 6. mm
  Lawrence V Barboza

  Thank you so much for the article, this is something different and inspirational. I wish more young people specially engineers read and try to work in the local companies mentioned in the article.

 7. Edward Larsen D Souza

  Very illustrative and enlightening article. Itgives not only knowledge but also confidence to start own business. Mr Philip mudhartha has in depth knowledge in this regard and is an influential person. The article is a must read to every upcoming entrepreneur. Hope to see many getting inspired.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Disclaimer : Please write your correct name and email address. Kindly do not post any personal, abusive, defamatory, infringing, obscene, indecent, discriminatory or unlawful or similar comments. Kittall.com will not be responsible for any defamatory message posted under this article. Please note that sending false messages to insult, defame, intimidate, mislead or deceive people or to intentionally cause public disorder is punishable under law. It is obligatory on kittall.com to provide the IP address and other details of senders of such comments, to the authority concerned upon request. Hence, sending offensive comments using kittall.com will be purely at your own risk, and in no way will kittall.com be held responsible.