ಮ್ಹಜೊ ಮಾಂಯ್ ಗಾಂವ್

ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕವಿಂಕ್ ಆನಿ ಗಾಂವಾಕ್ ಬೋವ್ ರಮ್ಯ್ ಸಂಬಂಧ್! ಆನಿ ಜೆನ್ನಾ ಗಾಂವಾವಿಶ್ಯಾಂತ್ ಆಮ್ಚೆ ಕವಿ ಲಿಕ್ತಾತ್ ತೆನ್ನಾ ತಾಂಚ್ಯಾ ಲಿಕ್ಣೆಕ್ ಆಂಕ್ರ್ಯೊ ಫುಟ್ತಾತ್. ಹ್ಯಾ ಗಾಂವಾಚಿ ಸೊಭಾಯ್ ಚ್ ಹಾಕಾ ಕಾರಣ್ ಜಾವ್ಯೆತ್. ಹಾಂಗಾಚೆ ಗುಡೆ ದೊಂಗೊರ್, ಶೆತಾಂಭಾಟಾಂ, ಹಿತ್ಲಾಂ ಬೋವ್ ಆಕರ್ಶಕ್. ಆನಿ ಹಾಕಾ ಭುಲಾನಾತ್ಲೊ ಕೋಣ್? ಪೊಯೆಟಿಕ್ಸ್ ಪಂಗ್ಡಾಂತ್ ’ಗಾಂವ್’ ವಿಶಯ್ ದಿಲ್ಲೆವೆಳಾ ಉದೆಲ್ಲ್ಯಾ ಕವಿತಾಪಯ್ಕಿ ರೋಶು ಬಜ್ಪೆಚಿ ಏಕ್ ಹಾಂಘಾಸರ್ ದಿಲ್ಯಾ. ಹಿ ಕವಿತಾ ವಾಛ್ತಾನಾ ಪಂರ್ಗಾಂವಾತ್ ಆಸ್ಲೆಲ್ಯಾಂಕ್ ಯೀ ಘಡಿಭರ್ ಮಾಂಯ್ ಗಾಂವಾಂತ್ ಪಾಸಾಯೊ ಮಾರ್ ಲ್ಲೊ ಆನ್ಭೋಗ್ ಜಾಯ್ತ್!

► ವಿಲ್ಸನ್, ಕಟೀಲ್

 

 

ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಮಾಂಯ್ ಗಾವಾಂತ್
ಹಾ! ಕಸ್ಲಿಂ ಅಜ್ಯಾಪಾಂ
ಸಾಂಗ್ತಾಂ ದೆಂವ್ಲಿಂ ದೊಳ್ಯಾಂ ಥಾವ್ನ್
ಸಂತೊಸಾಚಿಂ ದುಕಾಂ

ಕಟ್ಟೆಂ ನಾರ್ಲಾ ವೊಳ್ಯಾಂತ್, ಕುಟ್ಮಾ ರೋಸ್ ವಾಳ್ತಾ
ದಿರ್ವೆಂ ನಾತ್ಲ್ಯಾ ಗಾದ್ಯಾಂತ್, ಭಾಂಗ್ರಾ ಬೆಳೆಂ ಪಿಕ್ತಾ
ವಯ್ಜ್ ನಾತ್ಲ್ಯಾ ವನಾಂತ್, ಪಿಡೆಕ್ ಒಕತ್ ಮೆಳ್ತಾ
ಖಡ್ಪಿ ಫಾತ್ರಾ ಗುಡ್ಯಾರ್, ಉದ್ಕಾ ಝರ್ ವಾಳ್ತಾ

ಸಾಂಡುನ್ ಘಾಲ್ಲ್ಯಾ ರಾತಿಂತ್, ಕಾಜುಲೊ ಲಾಂಪ್ಯಾಂವ್ ಜಾತಾ
ಬಾಳ್ಕಾ ಉಂಡಿ ಸೊಧುನ್, ಚಂದ್ರ್ ಆಂಗ್ಣಾಕ್ ದೆಂವ್ತಾ
ಕೊಗ್ಳೆ ಗಾಯನ್ ಆಯ್ಕೊನ್, ಫಳಾಂಚೆಂ ಫೆಸ್ತ್ ಉದೆತಾ
ಕಿರಾ-ಪೆರಾಚ್ಯಾ ಮೊಗಾಂತ್, ಸುರ್ಯಾಕೀ ತಾಮ್ಸಾಣ್ ನಿಶೆತಾ

ಚೂಕ್ ಒಳ್ಕಾಲ್ಲ್ಯಾ ಚೊರಾಕೀ, ಸರ್ಗ್ ಉಗ್ತೊ ಜಾಲಾ
ಪಾತ್ಕಿ ವೆಚಿಕ್ ಪುತಾಕೀ, ಜೆವ್ಣಾಂತ್ ವಾಂಟೊ ಮೆಳ್ಳಾ
ಚುಕೊನ್ ಗೆಲ್ಲ್ಯೆ ಶೆಳಿಯೆಕ್, ಬರೊ ಗೊವ್ಳಿ ಭೆಟ್ಲಾ
ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಮಾಂಯ್ ಗಾಂವಾಂತ್, ಸೊಮಿಯ್ ಅಜ್ಯಾಪ್ ಪಾವ್ಲಾ!

► ರೋಶು, ಬಜ್ಪೆ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Kindly Share ....Please do not COPY !