Javascript Disabled!

Please Enable Javascript if you disabled it, or use another browser we preferred Google Chrome.
Please Refresh Page After Enable

Powered By UnCopy Plugin.

 

   

ಕಥೊಲಿಕ್ ದೇವ್ ತೆಂಪ್ಲಾಂನಿ ದುಡ್ವಾಚಿ ರಾಸ್! ಏಕ್ ನಿಯಾಳ್

ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ದಿಸಾಂನಿ ಸಾಮಾಜಿಕ್ ಜಾಳಿಜಾಗ್ಯಾಂನಿ ಕೇರಳಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಎಕಾ ಇಗರ್ಜೆಂತ್ ದುಡ್ವಾಚ್ಯಾ ನೊಟಾಂಚ್ಯೊ ಅಟ್ಟ್ಯೊ ದವರ್‌ಲ್ಲೆಂ ಚಿತ್ರ್ ದಾಖವ್ನ್ 7000 ಕೊರೊಡ್ ರುಪಯ್ ಕಾಳೊ ದುಡು ಜಪ್ತ್ ಕೆಲಾ ಮ್ಹಣ್ ಬರಯಿಲ್ಲೆಂ ವಾಚುಂಕ್ ಮೆಳ್ಳೆಂ.

Kavi

ತೆಂ ಪಳವ್ನ್ ಎಕಾ ವಾಟೆನ್ ಬೆಜಾರ್ ಜಾತಾನಾ ದುಸ್ರ್ಯಾ ವಾಟೆನ್ ಹೆಂ ಕಿತ್ಲೆಂ ಸತ್  ಆಸೊಂಕ್ ಪುರೊ? ಮ್ಹಳ್ಳಿಂ ಚಿಂತ್ನಾಂಯ್ ಮತಿಕ್ ಆಯ್ಲಿಂ. ಖರಿ ಗಜಾಲ್ ಸೊಧುನ್ ವೆತಾನಾ, 7000 ಕೊರೊಡ್ ನಯ್, ಸಾರ್ಕೆಂ ಲೆಕಾಚೆಂ ವಿವರಣ್ ನಾತ್‌ಲ್ಲೊ ಚಡುಣೆಂ 6 ಕೊರೊಡ್ ಮೆಳ್ಳಾ, ತಾಂತ್ಲೊ 3.85 ಡೆಲ್ಲಿಥಾವ್ನ್ ಮ್ಹಣ್ ಇನಕಮ್ ಟೆಕ್ಸ್ ವಿಭಾಗಾನ್ ಅಧಿಕೃತ್ ಪತ್ರಾ ಪರ್ಗಟ್ಣೆಂತ್ ಸಾಂಗ್ಲಾಂ. ( ಪತ್ರಾ ಪರ್ಗಟ್ಣೆಚೊ ಗಾಂಚ್ ಸಕಯ್ಲ್ ದಿಲಾ ) ವಿವರಣ್ ನಾತ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ದುಡ್ವಾಚೆಂ ವಿವರಣ್ ಇನ್‌ಕಂ ಟೆಕ್ಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಂಕ್ ದಿತೆಲ್ಯಾಂವ್ ಮ್ಹಣ್ ಇಗರ್ಜೆಚ್ಯಾ ವಕ್ತಾರಾಂನಿ ಮ್ಹಳಾಂ.

ITಸಂಪೂರ್ಣ್ ಪತ್ರಾ ಪರ್ಗಟ್ಣಿ  ವಾಚುಂಕ್ ಹ್ಯಾ ಇಮಾಜಿಚೆರ್ ಚಿಚಾಯಾ 

ಹ್ಯಾ ಪಾಟ್‌ಭುಂಯ್ಚೇರ್, ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಇಗರ್ಜಾಂಚೇರ್ ಏಕ್ ನಿಯಾಳ್ ಘೆಂವ್ಚೊ ಬರೆಂ ಮ್ಹಣ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಭೊಗ್ತಾ. ಸತ್ ಸಾಂಗ್ಚೆಂ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ಇಗರ್ಜಾಂಕ್ ದಾನ್ ಧರ್ಮ್ ಕರ್ಚ್ಯಾಂತ್ ಆಮ್ಚೊ ಲೋಕ್ ಪಾಟಿಂ ನಾ. ಘರಾಂತ್ ಜೇಂವ್ಕ್ ಖಾಂವ್ಕ್ ನಾ ಜಾಲ್ಯಾರೀ ಇಗರ್ಜೆಕ್ ದಾನ್ ದಿತಾತ್. ಆನಿ ತಶೆಂಚ್ ಆಮ್ಚೆ ಯಾಜಕ್‌ಯೀ ವಿದೇಶಾಂನಿ ವಚೊನ್ ದಾನ್ ಮಾಗೊನ್ ಹಾಡ್ತಾತ್. ಹೆಂ ಸರ್ವ್ ಜಾಣಾಂತ್. ಗಲ್ಫಾಂತ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಹಜಾರೊಂ ಮಂಗ್ಳುರಿ ಕುಟ್ಮಾಂಚ್ಯಾ ಘರಾಂನಿ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ದಿಯೆಸೆಜಿಚೆ ತಶೆಂ ಹೆರ್ ದಿಯೆಸೆಜಿಂಚೆ ಇಗರ್ಜ್, ಹೊಲಾಂ, ಇಸ್ಕೊಲಾಂ, ಕಾಲೆಜಿ ಬಾಂದುಂಕ್ ಮ್ಹಣ್ ದಾನ್ ವಿಚಾರುಂಕ್ ಕಿತ್ಲೆ ಯಾಜಕ್ ವಚೊಂಕ್‌ನಾಂತ್? ಆತಾಂ,  ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್  ಹ್ಯಾ ಕೊವಿಡಾ ಪಯ್ಲೆಂ ಗಲ್ಫಾಂತ್ ದಾನ್ ಜಮಂವ್ಕ್ ಥಂಯ್ಚಿ ಗೊವ್ಳಿಕ್ ಸಭಾ ಸೊಡಿನಾ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಆನಿ ಆತಾಂ ಕೊವಿಡ್‌ಯೀ ಆಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ್ ವಚೊನ್ ದಾನ್ ಜಮಂವ್ಚೆಂ ಉಣೆಂ ಜಾಲಾಂ ಮ್ಹಣ್ಯೆತ್.

ಮಾಗ್ಣೆಂ-ಮಿಸಾಂ ಖಾತಿರ್ ಆಮ್ಕಾಂ ದೇವ್ ಮಂದಿರ್ ಜಾಯ್. ಪುಣ್ ತೆಂ ಆಡಂಬರಾಚೆಂ ನ್ಹಯ್, ಬಗಾರ್ ಸಾದೆಂ ಆಸ್ಲ್ಯಾರ್ ಚಡ್ ಸೊಭ್ತಾ. ಇಗರ್ಜೆ ಭಿತರ್ ರಿಗ್ತಾನಾ ದೇವ್‌ಭಕ್ತ್ ಯೇಜಾಯ್ ಶಿವಾಯ್ ಥಂಯ್ಚೊ ಆಡಂಬರ್ ಆಮ್ಕಾಂ ಮಾಗೊಂಕ್ ಅಡ್ಕಳ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ನಜೊ.

ಕೇರಳಾಚೆರ್ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ದೊಳೊ ? 

ಕೇರಳಾಂತ್ ಕೊರೊಡಾಂನಿ ದುಡು ಖರ್ಚುನ್ ದಳ್ಬಾರಾಂಚ್ಯೊ ಇಗರ್ಜೊ ಬಾಂದ್ಲ್ಯಾತ್. ದೋನ್ ವರ್ಸಾಂ ಆದಿಂ ಕೇರಳಾಂತ್ ಸುಮಾರ್ 50 ಕೊರೊಡಾ ಪ್ರಾಸ್ ಚಡ್ ದುಡು ಖರ್ಚುನ್ ಬೃಹತ್ ದಳ್ಬಾರಾಂಚ್ಯ್ಯೊ ಇಗರ್ಜೊ ಬಾಂದುನ್ ಕ್ರಿಸ್ತೀ ಧರ್ಮ್ ದಳ್ಬಾರಾಂಚೊ ಧರ್ಮ್ ಮ್ಹಣ್ ದಾಕಯ್ಲಾಂ. ತಾಚ್ಯಾ ಉಗ್ತಾವಣೆಕ್ ಭಕ್ತಿಪಣಾಚ್ಯಾ ವೊರೆಸಾಂವಾ ಬದ್ಲಾಕ್ ಬೆಂಡಾ ವಾಜ್ಪಾನ್, ತುಂರ್ಬೆತ್ ನಾದಾನ್, ದೇಶೀ ನಾಚಾನ್, ದೊಲ್ ಬಡವ್ನ್, ಭರತ್‌ನಾಟ್ಯಂ ನಾಚಾನ್ ಬಿಸ್ಪಾಂಕ್, ರಾಜಕೀಯ್ ಫುಡಾರ‍್ಯಾಂಕ್ ಸ್ವಾಗತ್ ಕರುಂಕ್, ಲಾಖಾಂನಿ ಜಮ್ಲೆಲ್ಯಾ ಲೊಕಾಕ್ ಖಾಣಾ ಜೆವ್ಣಾಚಿ ಆನಿ ಮಾಟವ್ ಸಜವ್ಣಿ ಕರುಂಕ್ ಕೊರೊಡಾಂನಿ ದುಡ್ವಾಚೊ ಖರ್ಚ್ ಕೆಲಾ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಆಮಿ ಜಾಣಾಂವ್.

ದಳ್ಬಾರಾಂಚಿಂ ದೆವಾಳಾಂ ಪ್ರಾಚೀನ್ ಕಾಳಾರ್‌ಯೀ ಆಸ್‌ಲ್ಲಿಂ. ಜೆರುಸಲೆಮಾಚೆಂ ತೆಂಪ್ಲ್, ಬಾಬಿಲೊನಾಂತ್ ಬಾಂದ್‌ಲ್ಲೆಂ ಬುರುಜ್, ಗ್ರೀಕ್ ದೇವತೆಂಕ್ ಬಾಂದ್‌ಲ್ಲಿಂ ತೆಂಪ್ಲಾಂ ಕಾಂಯ್ ಉಣಿಂ ನಾತ್‌ಲ್ಲಿಂ.

ಪುಣ್ ಜೆಜು ಕ್ರಿಸ್ತಾನ್ ದುಬ್ಳ್ಯಾಂಚೊ ಮೋಗ್ ಕೆಲೊ. ದುಬ್ಳ್ಯಾಂ ಸಾಂಗಾತಾ ಜಿಯೆಲೊ. ತೊ ವಡ್ಪಣಾಕ್ ಆಶೆಂವ್ಕ್ ನಾ. ವ್ಹಡ್ ವ್ಹಡ್ ತೆಂಪ್ಲಾಂ ಆಪ್ಣಾ ಖಾತಿರ್ ಬಾಂದಾ ಮ್ಹಣ್ ಸಾಂಗೊಂಕ್ನಾ. ಚಾರ್ ಜಣ್ ಸಾಂಗಾತಾ ಮೆಳೊನ್ ಮಾಗ್ಣೆ ಕರ್ತಾನಾ ಥಂಯ್ ಆಪುಣ್ ತಾಂಚೆ ಮಧೆಂ ಆಸ್ತಲೊಂ ಮ್ಹಣ್ ಸಾಂಗ್‌ಲ್ಲೆಂ ಪವಿತ್ರ್ ಪುಸ್ತಕಾಂತ್ ವಾಚುಂಕ್ ಮೆಳ್ತಾ.

NK02

ಸಾಧೆಪಣಾಕ್ ಆಶೆಲ್ಲೊ ಜೆಜು ಆಮಿ ಬಾಂದ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಬೃಹತ್ ದಳ್ಬಾರಾಂಚ್ಯಾ ದೇವ್ ತೆಂಪ್ಲಾಂಕ್ ಪಸಂದ್ ಕರಿತ್? ದುಬ್ಳಿಕಾಯ್ ಆಮ್ಚೆ ಮಧ್ಲಿ ಸಂಪೂರ್ಣ್ ವಚೊಂಕ್ ನಾ. ಎಕಾ ವಾಟೆನ್ ಕಾಂಯ್ ತರೀ ಸುದ್ರೊನ್ ಯೆತಾ ಮ್ಹಣ್ತಾನಾ ಕೊರೊನಾನ್ ಸಬಾರಾಂಕ್ ಪರ್ತ್ಯಾನ್ ಧರ್ಣಿಕ್ ಆಪ್ಟಿಲಾಂ.

ಕ್ರಿಸ್ತೀ ಧರ್ಮ್ ಸ್ವೀಕಾರ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ದುಬ್ಳ್ಯಾಂ ಲೊಕಾ ಖಾತಿರ್ ಆಮ್ಚೆ ಕಥೊಲಿಕ್ ಸಂಸ್ಥೆ ಜಾಯ್ತಿ ಮಜತ್ ಕರ್ತಾತ್ ಪುಣ್ ಕಶಿ? ಫಿರ್ಗಜ್ ಯಾ ದಿಯೆಸೆಜಿಚ್ಯಾ ಫಂಡಾಂತ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ದುಡ್ವಾನ್ ನ್ಹಯ್ ಬಗಾರ್ ಫಿರ್ಗಜೆಚ್ಯಾ ಲೊಕಾ ಲಾಗಿಂ ಮಾಗೊನ್ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ದಾನಾ ಥಾವ್ನ್.

ಆಮ್ಚಿಂ ಫೆಸ್ತಾಂ, ತ್ಯಾ ಫೆಸ್ತಾಂಕ್ ಕರ್ಚೊ ಶೃಂಗಾರ್, ದಬಾಜೊ ಪಳೆತಾನಾ ಖರಿ ಭಕ್ತಿ ಜಿ ಕ್ರಿಸ್ತಾಕ್ ಮಾನ್ವೊಂಚೆ ತಸಲಿ ಜಾಯ್ನಾಸ್ತಾಂ ಸಗ್ಳಿ ದಳ್ಬಾರಾ ಪಂದಾ ಚಿರ್ಡೊನ್ ಲಿಪೊನ್ ವೆತಾ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಚೂಕ್ ಜಾಂವ್ಚಿನಾ.

ಮೀಸ್ ಭೆಟಂವ್ಚೊ ಯಾಜಕ್ ಆದ್ಲ್ಯಾ ದೆವೊತ್ ಯಾಜಕಾಂ ಬರಿ ಹಾತ್ ಜೊಡುನ್ ಮಾನ್ ಬಾಗಾವ್ನ್ ಖಾಲಿ ಪಾಯಾಂನಿ ಆಲ್ತಾರಾರ್ ಯೆನಾ. ಜಾಯ್ತ್ಯಾ ಇಗರ್ಜಾಂನಿ ಯಾಜಕ್ ವಾಣೊ ಯಾ ಶೂಜ್ ಘಾಲ್ನ್ ಆಲ್ತಾರಾಕ್ ಯೆತಾತ್ ಪುಣ್ ಆಲ್ತಾರ್ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂನಿ, ವಾಚ್ಪಾಂ ವಾಚ್ತೆಲ್ಯಾಂನಿ. ಕುಮ್ಗಾರ್ ವಾಂಟ್ತೆಲ್ಯಾಂನಿ ಖಾಲಿ ಪಾಯಾಂನಿ ಯೇಜಾಯ್. ಥೊಡೆಕಡೆ ಆಲ್ತಾರಾರ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಫೆನಾಂ ಆಸ್ತಾತ್. ತಿಂ ಕೇವಲ್ ಯಾಜಕಾಂ ಕುಶಿನ್ ಮಾತ್ರ್ ಗುಂವೊನ್ ಆಸ್ತಾತ್, ಹೆರ್ ಕೊಣಾಯ್ಕಿ ಗರಮ್ ಜಾಯ್ನಾ!

ದೆವಾ ಮುಕಾರ್ ಸಗ್ಳೊ ಲೋಕ್ ಏಕ್‌ಚ್ ತರ್ ಆಮ್ಚೆಂ ಮಧೆಂ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಥರ್ ಭೇದ್? ಹೊ ಆದಿಂಯ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೊ, ಆತಾಂಯ್ ಆಸಾ.. ಮುಕಾರಿಂಯ್ ಆಸಾಜಾಯ್??

ಆಮ್ಕಾಂ ಮಾಗ್ಣ್ಯಾ ಖಾತಿರ್ ದೇವ್ ತೆಂಪ್ಲಾಂ ಜಾಯ್ ತ್ಯಾ ಖಾತಿರ್ ದಳ್ಬಾರಾಂಚ್ಯೊ ಇಗರ್ಜೊ ಬಾಂದ್ಚಿ ಗರ್ಜ್ ನಾ. ಪಾಂಯ್ಶಿಂ ವ ಹಜಾರ್ ಲೊಕಾಕ್ ಬಸ್ಚಿ ಸಾಧಿ ಇಗರ್ಜ್ ಪುರೊ. ಆದಿಂ ಬಾಂದ್ಲ್ಯಾತ್ ವ್ಹಯ್ ಪುಣ್ ಆನಿ ನಾಕಾ. ಫಲಾಣ್ಯಾ ಯಾಜಕಾನ್ ಸೊಬಿತ್ ಸುಂದರ್ ಇಗರ್ಜ್ ಬಾಂದ್ಲಿ ಮ್ಹಣ್ಚೆ ಪ್ರಾಸ್, ಲೊಕಾನ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ತಾಂಕಿ ಪ್ರಕಾರ್ ದಿಲ್ಲ್ಯಾ ದಾನಾ ವರ್ವಿಂ ಸಾದಿ ಸೊಬಿತ್ ಇಗರ್ಜ್ ಉಬಿ ಜಾಲ್ಯಾ ಮ್ಹಣ್ಚೆಂ ಉತರ್ ಆಯ್ಕೊಂಕ್ ಮೆಳೊಂದಿ.

ಇಗರ್ಜ್, ಇಸ್ಕೊಲ್, ಕೊಪೆಲ್ ವ ಹೊಲ್ ಬಾಂದುನ್ ಯಾಜಕಾನ್ ಪಯ್ಶೆ ಕೆಲೆ ಮ್ಹಣ್ ಆಯ್ಕೊಂಕ್ ನಾಕಾ. ತ್ಯಾ ದೆಕುನ್ ಅಸಲ್ಯಾ ಯೋಜನಾಂನಿ ಲಾಯಿಕ್ ಮುಕೆಲ್ಯಾಂಕ್ ಫುಡಾರ್ಪಣ್ ದೀವ್ನ್ ಯಾಜಕಾಂನಿ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ್ ದಿಲ್ಯಾರ್, ಲೇಕ್‌ಪಾಕಾಂತ್ ಪಾರದರ್ಶಕತಾ ಸಾಂಬಾಳ್ಳ್ಯಾರ್ ತಿ ತ್ಯಾ ಯಾಜಕಾಚಿ ಶಾತಿ ದಾಕಯ್ತಾ ಮಾತ್ರ್ ನ್ಹಯ್ ಏಕ್ ಬರೊ ಯಾಜಕ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಉತರ್ ಆಯ್ಕೊಂಕ್ ಮೆಳ್ತಾ.

ದುಬ್ಳ್ಯಾ ದಾಕ್ಟ್ಯಾಂಕ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಫಿರ್ಗಜಾಂನಿ ಕುಮ್ಕೆಚೊ ಹಾತ್ ಸದಾಂಚ್ ಉಗ್ತೊ ಆಸೊಂದಿ. ಕ್ರಿಸ್ತಾಚ್ಯಾ ಶಿಕವ್ಣೆ ಫರ್ಮಾಣೆ ಖುದ್ ಜಿಯೆವ್ನ್ ಹೆರಾಂನಿ ಜಿಯೆಂವ್ಕ್ ಪ್ರೇರಣ್ ಜಾಂವ್ಚೆಂ ತಸಲೆಂ ಆಸುಂಕ್ ಜಾಯ್ ಆಮ್ಚೆಂ ನಡ್ತೆಂ.

► ನವೀನ್ ಕುಲ್ಶೇಕರ್

ಕಿಟಾಳ್ ತುಮ್ಕಾಂ ಮೊಗಾಚೆಂ? ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ 10 ವರ್ಸಾಂ ಪಾಸುನ್ ಖಳಾನಾಸ್ತಾನಾ ನಿರಂತರ್ ಫಾಯ್ಸ್ ಜಾವ್ನ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಕಿಟಾಳಾರ್ ಹಜಾರೊಂ ಪಾನಾಂನಿ ವಿಂಚ್ಣಾರ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಆಸಾ. ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ಧಾ ವರ್ಸಾಂನಿ ಬಾಂದುನ್ ಹಾಡ್ಲೆಲೆಂ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯಾಚೆಂ ದಾಯ್ಜ್ ಮುಕಾರುನ್ ವ್ಹರುಂಕ್ ತುಮ್ಚಿ ಕುಮಕ್ ಗರ್ಜ್ ಆಸಾ. ಸಕಯ್ಲೊ ಬುತಾಂವ್ ದಾಂಬುನ್ ಗೂಗಲ್ ಪೇ, ಪೋನ್ ಪೇ, ಬ್ಯಾಂಕ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್‌ಫರ್ , ಡೆಬಿಟ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಾರ್ಡಾ ಮಾರಿಫಾತ್ ಖುಶೆಚಿ ವಂತಿಗೆ ದಿವ್ಯೆತ್.

84% feel thumbs up. And how do you feel?
11 :thumbsup: Thumbs up
1 :heart: Love
0 :joy: Joy
0 :heart_eyes: Awesome
0 :blush: Great
1 :cry: Sad
0 :rage: Angry

2 comments

 1. mm
  Kishoo Barkur

  Point no 4, very apt… Don’t search for Christ in Christian religion…

 2. mm
  Philip D Souza

  ಮಾತಾಳೆಂ ವಾಚುನ್, ಅಜಾಪ್ ಪಾವ್ಲೊಂ. ಸಗ್ಳೆಂ ಲೇಕನ್ ವಾಚ್ತಚ್, ಥೊಡಿಂ ಬಗ್ಣಾಂ ಉದೆಲಿಂ; ತಿಂ ಅಶಿಂ ಆಸಾತ್.

  1. ದೇವ್ ಮಂದಿರಾಕ್ ಆನಿಂ ಭಕ್ತಿಕಾಂಚ್ಯಾ ಸ್ಥಾನ್ ಮಾನ್ ಧನ್ ಮಟ್ಟಾಕ್ ಲಾಗ್ಶಿಲೊ ಸಂಬಂಧ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲೊ, ಆಸಾ, ಆಸ್ತಲೊ ಆನಿಂ ಆಸಾಜೆ. ಪುಂಕ್ಯಾಕ್ ಉಬಾರ್ಲೆಲ್ಯಾ ಗುಡ್ಸುಲಾಂತ್ ಬಿಡಾರ್ ಕರ್ತಲೊ ಧಾರ್ಮಿಕ್ ಆಜ್ ಲಗ್ಬಗ್ ಕರೋಡ್ ರುಪೈ ಖರ್ಚುನ್ ಬಾಂದ್ಲೆಲ್ಯಾ ಬೊಂಗ್ಲ್ಯಾಂತ್ ವಸ್ತಿ ಕರ್ತಾ. ಆಯ್ಚೊ ಭಕ್ತಿಕ್ ನವ್ಯಾ ದೇವಾಳಾ ಖಾತಿರ್ ಥೊಡೆ ಕರೊಡ್ ರುಪೈ ಖರ್ಚುಂಕ್ ರಾಜಿ ಆಸಾ. ತ್ಯಾ ಪ್ರಮಾಣೆಂ, ಐವಜ್ ಜಮಯ್ತಾ. ಕೊಣ್ ದುಬ್ಳೊ ಆಪ್ಲೆಂ ಪೋಟ್ ಮಾರ್ನ್ ದಿತಾ ಮ್ಹಣ್ ಉಲಂವ್ಚ್ಯೆಂ ಪೊಕೊಳ್ ವಾದ್ ಆನಿಂ ಫಟ್.

  2. ಕೊಚ್ಚಿಚ್ಯಾ ಏಡಪಳ್ಳಿ ಇಗರ್ಜಿಚಿ ಚ್ಯರಿತ್ರಾ ಪಳೆಯಾಂ. ವಿಕಿಪಿಡಿಯಾ ಪ್ರಮಾಣೆಂ, ಹಿ ತಿಸ್ರಿ ಇಗರ್ಜ್. ಪಾಪಾ ಜುವಾಂವ್ ಪಾವ್ಲ್ ದುಸ್ರ್ಯಾನ್ 2001 ಇಸ್ವೆಂತ್ ಪಾಯಾ-ಪಾತೊರ್ ಬೆಂಜ್ಯಾರ್ ಕೆಲ್ಲೊ. ಪೈಲಿ, ಲಗ್ಬಗ್ 1400 ವ್ಹರ್ಸಾಂ ಆದ್ಲಿ, ಏಕಾ ರೂಮಾಚಿ ಆಜೂನ್ ಚ್ಯಾರಿತ್ರಿಕ್ ರೆಲಿಕ್ ಜಾವ್ನ್ ಜತನೆರ್ ಅಸಾ. ದುಸ್ರಿ, 1050 ವ್ಹರ್ಸಾಂ ಆದ್ಲಿ ಧಾ-ಇಕ್ರಾ ಶೆಕ್ಡೆ ಮಾಗ್ಣಾಕ್ ಆನಿಂ ದೆವಾಸ್ಪಣಾಕ್ ವಾಪ್ರಿಲ್ಲಿ ಲೆಗುನ್ ಪುರ್ತಿ ಮೊಡುಂಕ್ನಾಂ. ಹ್ಯಾ 1400 ವ್ಹರ್ಸಾಂನಿಂ, ಏಡಪಳ್ಳಿ ಆನಿಂ ಸಂಬಂಧಿತ್ ಶೆರಾಂಚೊ ಲೋಕ್ ಕಿತ್ಲೊ ಗ್ರೇಸ್ತ್ ಜಾಲಾ ತೆಂ ಆಯ್ಚಿಂ ಬಾಂದ್ಪಾಂ ಪಳೆಲ್ಯಾರ್ ಕಳ್ತಾ. ಗ್ರೇಸ್ತ್ ಲೊಕಾಚೊ ದೇವ್ ಸಯ್ತ್ ಗ್ರೇಸ್ತ್‍ಚ್; ತೊ ದುಬ್ಳೊ ಉರಾನಾ.

  3. ಎಡಪಳ್ಳಿ ಇಗರ್ಜಿಚ್ಯಾ ಪಾತ್ರೊನ್ ಸಾಂತಾಕ್ ಘೊಡ್ಯಾರ್ ಸವಾರ್ ಕರ್ನ್, ಬಾಂಗಾರ್-ನಗಾಂನಿಂ ನೆಟವ್ನ್ ಆನಿಂ ಸರ್ಪಾಕ್ (ಸಯ್ತಾನಾಕ್) ಚೇದ್ ಕರುಂಕ್ ಹಾತಿಂ ಬಾಂಗಾರಚಿ ತಲ್ವಾರ್ ದೀವ್ನ್ ಹರ್ಯೆಕಾ ವ್ಹಾರ್ಶಿಕ್ ಫೆಸ್ತಾ ದಿಸಾ ಮುಡ್ದೊಮ್ ಘೆತ್ಲೆಲೆ ಸಾವ್ಕಾರ್ ಪುರ್ಶಾಂವಾರ್ ಬೊಂವ್ದಾವ್ನ್ ಆಲ್ತಾರೆರ್ ಹಾಡ್ತಾತ್. ಲಾಕಾಂನಿಂ ಭಕ್ತಿಕ್ ಸಾಂತಾಚ್ಯೆ ನಗ್ ಆನಿಂ ತಲ್ವಾರ್ ತಸೆಹ್ಂ ಘೊಡ್ಯಾಕ್ ಆಪ್ಡುನ್ ಆತ್ಮಿಕ್ ಸಮದಾನ್ ಭಗ್ತಾತ್. ಬಹುಶ್ಯಾ ಸಾಂತ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಬೆಸಾಂವಾಂ ದ್ವಾರಿಂ ತಾಂಚಿ ಆಸ್ತ್-ಬದಿಕ್ ವಾಡಯ್ತಾ ಕೊಣ್ನಂ. ನಾಂ ಮ್ಹಣೊಂಕ್ ಹಾಂವ್ ಕೋಣ್?

  4. ವಿಸ್ರೊಂಚ್ಯೆಂ ನಾಕಾ, ಜೆಜು ಎಕ್ಲೊ ಚ್ಯಾರಿತ್ರಿಕ್ ಬಂಡ್‍ಕೋರ್, rebel. ದೆಕುನ್ ತಾಚ್ಯಾ ಕಾಲಾಚ್ಯಾ ಧಾರ್ಮಿಕ್ ಪ್ರಾಧಿಕಾರಿಂನಿಂ ಕಠಿಣ್ ಲ್ಹಜೆಚ್ಯೆಂ ಮರಣ್ ತಾಕಾ ದಿಲೆಂ. ತೊ ಜೆಜು ಆಜ್ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವ್ ಇಗರ್ಜಿಂನಿಂ ಜಿಯೆನಾ. ತಾಕಾ ಸೊದುನ್ನ್ ವೆಚ್ಯೆಂ ಪ್ರೇತನ್ ಲೆಗುನ್ ವ್ಯರ್ಥ್.

  3
  2

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Disclaimer : Please write your correct name and email address. Kindly do not post any personal, abusive, defamatory, infringing, obscene, indecent, discriminatory or unlawful or similar comments. Kittall.com will not be responsible for any defamatory message posted under this article. Please note that sending false messages to insult, defame, intimidate, mislead or deceive people or to intentionally cause public disorder is punishable under law. It is obligatory on kittall.com to provide the IP address and other details of senders of such comments, to the authority concerned upon request. Hence, sending offensive comments using kittall.com will be purely at your own risk, and in no way will kittall.com be held responsible.