Javascript Disabled!

Please Enable Javascript if you disabled it, or use another browser we preferred Google Chrome.
Please Refresh Page After Enable

Powered By UnCopy Plugin.

 

   

ಕಿಟಾಳ್ ಕವಿತಾ ಹಫ್ತೊ : ಏಕ್ ವಿಮರ್ಸೊ

ಗೆಲೆತ್ಯಾ ಸೊಮಾರಾ ಥಾವ್ನ್ ಆಯ್ತಾರಾ ಪರ್ಯಾಂತ್, ಕಿಟಾಳ್ ಜಾಳಿ-ಜಾಗ್ಯಾನ್, ಸ್ತ್ರೀಯಾಂಕ್ ಆರಕ್ಶಿತ್ ಕವಿತಾ ಹಫ್ತೊ ಸಾದರ್ ಕೆಲೊ. ಹೆಂ ಕಳ್ತಚ್, ಮ್ಹಜ್ಯೆ ಮತಿಂತ್ ಏಕ್ ಸವಾಲ್ ಉಟ್ಲೆಂ. ಸ್ತ್ರೀಯಾಂಕ್ ವಿಶೇಷ್ ಸಮ್ಮಾನ್ ಕಿತ್ಯಾಕ್? ಆಜ್ ಏಕ್ ಸ್ತ್ರೀ ದಾದ್ಲ್ಯಾ ಬರೊಬರ್ ಹಕ್ಕಾಂ ಖಾತಿರ್ ಝುಜೊನ್ ಆಸಾ ಮ್ಹಣ್ತಾನಾಂ, ಹೆಂ special treatment ಏಕ್ ಅಪವಾದ್ ನೈಂ‌ಗೀ? ಆಸೊಂ.

PoetryWeek 1

ಅಸ್ಮಿತಾಯೆ ವಿಷಿಂ ಉಲಯ್ತನಾಂ, ವಾರ‍್ಯಾರ್ ಗುಳೊ ಮಾರುಂಕ್ ಜಾಯ್ನಾ. ಅಸ್ಮಿತಾಯ್ ಸಮಾಜಿಂತ್ ನೈಂ, ಬಗಾರ್ ಸಮುದಾಯಾಂ ಪ್ರಮಾಣೆಂ ವೆವೆಗ್ಳೆಂ ರೂಪ್ ಘೆತಾ. ಕವಯತ್ರಿ ಪ್ರಮಿಳ ಫ್ಲಾವಿಯಾ “ಹಾಂವ್ ಕೋಣ್”  ಮ್ಹಣ್ ಸವಾಲ್ ಕರ್ತಾ ತರ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಪಿತ್ರ್-ಪ್ರಧಾನ್ ಸಮುದಾಯಾಕ್ ಬೋಟ್ ದಾಕವ್ನ್. (ಕವಿತಾ : ಹಾಂವ್ ಕೋಣ್ ?) ಹ್ಯೆ ಬಾಮೊಣ್ ಪ್ರಣಾಳಿ ಭಾಯ್ರ್, ಆಮ್ಚ್ಯಾ ತುಳುನಾಡುಂತ್ ಏಕ್ ದೀಷ್ಟ್ ಬೊಂವ್ಡಾಯ್ಲಿ ತರ್, ಆಮ್ಚ್ಯಾಚ್ ಸೆಜಾರಾ ಅಳಿಯ ಸಂತಾನ ರಿವಾಜ್ ಉಟೊನ್ ದಿಸ್ತಾ. ಅಳಿಯ ಸಂತಾನ ರಿವಾಜಿಂ ಪ್ರಮಾಣೆಂ, ಆವೈಚ್ಯಾ ಆಸ್ತ್-ಬದ್ಕಾಚಿ ವಾರೆಸ್ದಾರ್ ಧುವೊ ಶಿವಾಯ್ ಪೂತ್ ನೈಂ. ಆರ್ಯನ್ ಬಾಮ್ಣಾಂಚಿ ಪ್ರಣಾಳಿ ಮ್ಹಾಕಾ ನಾಕಾ ಮ್ಹಣ್ ಉಪ್ರಾಟುಂಕ್ ಹರ್ ಸ್ತ್ರೀಯೆಕ್ ಸಂಧರ್ಬ್ ಆಸಾತ್. ತಸಲೆಂ ರಿವೊಲುಸಾಂವ್ ಕರುಂಕ್ ಸ್ತ್ರೀಯೆಕ್ ಧಯ್ರ್ ಆಸಾಗೀ?

ಹ್ಯೆ ಕವಿತೆಂತ್, ಸಮಾಜಿಕ್ ಸಮಸ್ಸಿಂ ಉಕಲ್ನ್ ಧರ್ಲ್ಯಾಂತ್. ಅಶೆಂ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಮ್ಹಣ್ ಸವಾಲ್ ಉಟಯ್ಲಾಂ, ಬರೆಂಚ್. ಅರ್ಧೆಂ ಕಾಮ್ ಜಾಲೆಂ. ಪೂರಾ ತವಳ್ ಜಾತಾ ಜೆನ್ನಾಂ ಪರ‍್ಯಾರ್ ಸೊಧುಂಕ್ ಪ್ರೇತನ್ ಜಾತಾ. ಹ್ಯೆ ದಿಶೆನ್ ಕವಯತ್ರಿ ಪ್ರಮಿಳಾ ವಚಾನಾ. ಬದ್ಲೆಕ್, ಪ್ರಸ್ತುತ್ ಅವಸ್ತೆಚ್ಯೆಂ ರುದಾನ್ ಕರ್ತಾ: ಮರಣಾಂತರ್ ಫುಲಾಂನಿಂ ನೆಟಾಯ್ಲ್ಯಾರ್ ಕಿತೆಂ ಫಾಯ್ದೊ? ಸೆಜಾರ‍್ಯಾಂಕ್ ಪರ್ಮಳ್ ಯೆಂವ್ಚೊ ಕೆನ್ನಾಂ? ಸೊಡ್ವಣ್‍ದಾರಾನ್ ಲೆಗುನ್ ಸಾಂಗ್ಲಾಂ: ಪ್ರವಾದಿಕ್ ಆಪ್ಲೊ ಗಾಂವ್ ಓಳ್ಕನಾಂ. ದೆಕುನ್, ಹೆರಾಂ ಥಾವ್ನ್ ಸಾಲ್ವಸಾಂವ್ ಜೊಡ್ಚ್ಯೆಂ ಸೊಡ್. ಸ್ವಂತ್ ಸಾಲ್ವಾರ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ಪಾವ್ಲಾಂ ಕಾಡ್. ದಾಕ್ಲೊ : ಲಗ್ನ್ ಜಾತಚ್ ಆಲ್ಕುಂಜ್ ಬದ್ಲಿನಾಕಾ. ಕುಳಾರ್ ಸೊಡ್ತಚ್, ಮಾಂವಾಡೊ ನಾಕಾ. ನವ್ರೊ ಆನಿ ಹೊಕಾಲ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾಂ ಪಾಂಯಾಚ್ಯೆರ್ ರಾವೊಂದಿ, ಆಪ್ಲೆಂಚ್ ಸ್ವಂತ್ ಬಿಡಾರ್ ಬಾಂಧುಂದಿ. ಹ್ಯೆ ದಿಶೆನ್ ಪಾವ್ಲಾಂ ಕಾಡ್ಲೆಲ್ಯೊ ಸ್ತ್ರೀಯೊ ಚರಿತ್ರಾ ರಚುಂಕ್ ಪಾವ್ಲಾತ್.

ಕವಯತ್ರಿ ಸ್ಮಿತಾ ಶೆಣೈ ರಾಂದ್ಪಾ ಆನಿಂ ಕುಟ್ಮಾ-ಜೆವ್ಣಾ ಲಗ್ತಿಂ ಎಕ್ಯೆ ಸ್ತ್ರೀಯೆಚ್ಯೆಂ ಸಮಸ್ಸೆಂ ಉಗ್ಡಾಯ್ತಾ. (ಕವಿತಾ : ಮೀಟ ರುಚೇಕ ತಕ್ಕ) ಮೀಟ್ ಚಡ್ ಪಡ್ಲ್ಯಾರ್‌ಯೀ ವ ಉಣೆಂ ಜಾಲ್ಯಾರ್‌ಯೀ ದೋಷ್ ರಾಂದ್ಪಿಣಿಚೊ. ಹಳ್ತ್ ಕರ್ಚ್ಯೆಂ ಸ್ತ್ರೀಯೆಚ್ಯೆಂ ಕಾಮ್. Adjustment ಕರ್ಚ್ಯೆಂ, ವ ಸುಧಾರ್ಸುನ್ ವರ್ಚ್ಯೆಂ. ತೆಂ ಘೊವ್ ನೆಣಾಂ. ಹೆಚ್ ಘೊವ್ ಭಾಯ್ರ್, ಚಡ್ತಾವ್ ಜಾವ್ನ್ ಹೊಟ್ಲಾಂನಿಂ, ಜೆವಣ್ ತೀಕ್ ಆಸುಂ, ಖಾರ್ ಆಸುಂ, ವ ಆಂಬೊಟ್, ಉಫ್ಹ್ ಕರಿನಾಂತ್. ಸರ್ವ್ ಚಲ್ತಾ. ಪೂಣ್, ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಘರಾಂತ್ ಮಾತ್ರ್ ಭಾಯ್ಲೆನ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಜಾಯ್ಜೆ. ಹ್ಯಾಚ್ ಖಾತಿರ್ ಬುದ್ವಂತಾಂನಿಂ ಸಾಂಗ್ಲಾಂ : ಘರ್ ಕಿ ಮುರ್ಗಿ ದಾಲ್ ಕೆ ಬರಾಬರ್.

ಎಕೇಕಾ ಜಿಬ್ಬೇಕ ಏಕೇಕ ರೀತಿ. ಸಕ್ಟಾಂಚಿ ರೂಚ್ ಸಮಾನ್ ನೈಂ. ಹ್ಯಾ ಸಮಸ್ಸ್ಯಾಕ್ ಪರ‍್ಯಾರ್ ಕಸ್ಸಲೊ? ಘೊವಾಕ್ ರಾಂದ್ಪಾ-ಕುಡಾಂತ್ ಭಾಗಿದಾರಿ ಕರ‍್ಯೆತ್. ಬಾಯ್ಲ್ ತಯಾರ್ ಆಸಾ? ಕುಜ್ನ್ ಆಪ್ಲೆಂ ಶೆತ್, ತಾಂತುಂ ಘೊವಾಕ್ ರೀಗ್ ದೀನಾಂಯ್ ತರ್ ಸ್ವತಾಕ್ ದುರ್ಸೊಂಚ್ಯೆಂ ನೈಂ? ಕುಜ್ನ್ ಆನಿಂ ಬಾಯ್ಲ್ ಹಾಂಚೊ ಸಂಬಂಧ್ ಕಸ್ಸಲೊ ಆನಿಂ ಕೊಣೆಂ ರಚ್ಲೊಲೊ? ಕೊಣೆಂ ಚಲವ್ನ್ ವರ್ಚೊ? ಜರ್ ಪಂಚ್-ತಾರಾಂ ಹೊಟ್ಲಾಂನಿಂ ದಾದ್ಲೆ ಮೆಸ್ತಾಚೆಂ ಕಾಮ್ ಭಾರಿ‍ಚ್ ಆಪುರ್ಬಾಯೆನ್ ಕರ್ತಾತ್, ತರ್ ಘರಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಕುಜ್ನಾಂತ್ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ನೈಂ? ಹ್ಯಾ ನಿರ್ಧಾರಾಚಿ ಗೊಷ್ಟಿ ಕವಿತೆಂತ್ ನಾಂ. ಬದ್ಲೆಕ್, ರಾಂದುಪಾಂತ್ ಮೀಟ ಘಾಲಿನಾಂ. ಜೆವ್ಣಾ ಮೆಜಾರ್, ಮೀಟ್, ಮಿರೆಂ, seasoning ಇತ್ಯಾದಿ ಮಸಲ-ದಾನಿಂ ಮಾಂಡುನ್ ದವರ್ಲಾಂ. ಆಪಾಪ್ಲ್ಯೆ ರುಚಿ ಪ್ರಮಾಣೆಂ, ಹಳ್ತ್ ಕರಾ ಮ್ಹಣ್ ಆಕ್ರೆಕ್ ಘೋಷಣ್ ಕೆಲಾಂ.

ಹಿ ಕೇವಲ್ ರಾಂದ್ಪಾ-ಕುಡಾಕ್ ಸೀಮಿತ್ ಕವಿತಾಗೀ, ವಿಲ್ಸನಾಚ್ಯಾ ಹಿಷಾರ‍್ಯಾ ಪ್ರಮಾಣೆಂ, ಸಮಾಜಿಚ್ಯಾ ಹೆರ್ ಥಳಾಂಕ್ ವರ್ತಾಗೀ? ಏಕ್ಯೆ ಸ್ತ್ರೀಯೆಚ್ಯಾ ನೆಸ್ಪಾ-ಶಿಂಗಾರಾ ವಿಷಿಂ, ಕುಟ್ಮಾಂತ್ ಸಯ್ರ್ಯಾ-ದಯ್ರ್ಯಾಂ ಮಧೆಂ ಆನಿಂ ಜೆರಾಲ್ ಸಮುದಾಯಾಂತ್ ಅಸಮದಾನ್ ಉಬ್ಜತಾಗೀ? ತವಳ್, ಪರ‍್ಯಾರ್ ಕಸ್ಲೊ? ಹೆರಾಂಚ್ಯೆ ಅಭಿರೂಚಿ ಪ್ರಮಾಣೆಂ ನೆಸ್ಚ್ಯೆಂ, ಬಸ್ಚ್ಯೆಂ, ಉಟ್ಚ್ಯೆಂ, ಉಲಂವ್ಚ್ಯೆಂಗೀ ವ ಆಪ್ಲೆಂಪಣ್ ಆಪ್ಣಾಂವ್ಚ್ಯೆಂ? ಅಸಲೊ ಸಾರ್ವತ್ರಿಕ್ ಪಾಟ್-ಥಳ್ ಕವಯತ್ರಿಚ್ಯೆ ಮತಿಂತ್ ಆಸಾಗೀ ತೆಂ ತಿಚ್ ಜಾಣಾಂ. ಮ್ಹಾಕಾ ಭಗ್ತಾ ತಸ್ಲೊ ತಿರ್ಲ್ ಹ್ಯೆ ಕವಿತೆಂತ್ ನಾಂ.

ಆಪ್ಲೆಂಪಣಾ ವಿಷಿಂ ತಿಸ್ರಿ ಕವಿತಾ, ಫ್ಲಾವಿಯಾ ಕಾಸ್ತೆಲಿನ್ ಹಿಚಿ. (ಕವಿತಾ: ಆಪ್ಲೆಂಪಣ್ ಸಾಂಡುನ್) ಹಿ ಕವಿತಾ ದೊವೆಂ ದೂಧ್ ಪನೀರ್ ಜಾವ್ನ್ ರೂಪಾಂತರ್ ಜಾಂವ್ಚಿ ಪ್ರಕ್ರಿಯಾ ವರ್ಣಿತಾ. ಪನೀರಾಚ್ಯೆಂ ಬಜಾರಿ ಮೋಲ್ ದೂಧಾಪ್ರಾಸ್ ಚಡ್ ದೆಕುನ್ ಗ್ರೇಸ್ತಾಚ್ಯೆಂ ಮೊಗಾಚ್ಯೆಂ ಖಾಣ್ ಜಾಲೆಂ. ಹೆಂ ನಿಸರ್ಗಾಚ್ಯೆಂ ಅನಿವಾರ್ಯ್ ನೇಮ್, ನೈಂವೆ? ಅಪುಟ್ ಬಾಂಗಾರ್ ಸೊನಾರಾಚ್ಯೆ ಭಾಟಿಯೆಂತ್ ಕೆನ್ನಾಂ ಪರ‍್ಯಾಂತ್ ಖಡೊನ್ ತಾಂಬ್ಯಾ ಸಾಂಗತಾ ಮಿಸ್ಳಾನಾಂ, ತವಳ್ ಪರ‍್ಯಾಂತ್ ತಾಚೊ ಪರ್ಜಳ್ ಸ್ತ್ರೀಯೆಕ್ ಆವಡ್ನಾ. ಧರ್ಣಿ ಪಂದ್ಲೆಂ ಲೊಂಕ್ಡಾ ಖನಿಜ್ ಧುಳಿಚ್ಯಾ ಮೋಲಾಕ್ ವಿಕ್ತಾ. ತೆಂಚ್, ಲೊಂಕಾಡ್ ವ ಮಿಲಾವ್ ಜಾವ್ನ್ ರೂಪಾಂತರ್ ಜಾಲ್ಲೆಂಚ್ ಕಟ್ಟೊಣಾಂ ಆನಿಂ ಸಾಂಕ್ಯಾಂನಿಂ ವಾಪ್ರುಂಕ್ ಜಾತಾ ದೆಕುನ್ ಮೊಲಾಧಿಕ್ ಜಾತಾ. ಮೂಳ್-ಗೂಣ್ ಮಾತ್ರ್ ‘ಆಪ್ಲೆಂಪಣ್’ ಮ್ಹಣೊಂಕ್ ಜಾಯ್ನಾಂ. ಹರ್ಯೇಕ್ಯೆ ರೂಪಾಂತರ್ ವಸ್ತುಕ್ ಆಪ್ಲಿ‍ಚ್ಚ್ ಒಳೊಕ್ ಆಸಾ, ಶೆಗುಣ್ ಆಸ್ತಾತ್ ದೆಕುನ್ ಸಾವ್ಕಾರ್ ಮೋಲಾಂ ಪಾರ್ಕುಂಕ್ ಜಾಣಾಂ.

GL

‘ಘುಗಿಚೊ ಭೊಂಗ್ಲೊ’ ಹ್ಯೆ ಕವಿತೆಂತ್, ಘುಗ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ವಿನಾಶ್ ಕರ್ಚಿ ಮನ್ಜಾತ್ ತಶೆಂ ಕವಯತ್ರಿ ಫೆಲ್ಸಿ ಲೋಬೊ ವರ್ಣಿತಾ: ಧನ್ ಮಾನ್ ಸಗ್ಳೆಂ ಫಾರುನ್ ವ್ಹರ್ಚಿ. ಘುಗಿಚೊ ಅಸಲೊ ಭಯಾನಕ್ ಅವ್ತಾರ್ ಖೈಂ ಥಾವ್ನ್ ಉದೆಲಾ ತೆಂ ಹಾಂವ್ ನೆಣಾಂ. ಹಿಂದು ಪುರಾಣಾಂತ್ ಧೊವಿ ತುಪ್ಯಾಂತ್ಲಿ ಘುಗ್ (White Barn Owl) ಲಕ್ಶ್ಮಿ ದೇವತೆಚ್ಯೆಂ ವಾಹನ್ ಮ್ಹಣ್ ಉಲ್ಲೇಕ್ ಆಸಾ. ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್, ಘುಗ್ ಘರಾಂತ್, ಸಂಪತ್ತಿ, ಸವೃದ್ಧಿ, ಬುಧ್ವಂತ್ಕಾಯ್, ಬರೆಂ ನಶೀಬ್ ಆನಿ ಭಾಗ್ ಹಾಡ್ತಾ. ಘುಗಿಚ್ಯೆ ದೊಳೆ ಪಳೆಯಾ: ಕಸ್ಲೆಂ ತೇಜಸ್ವಿ‍ಪಣ್! ತಿಚ್ಯೆ ನದ್ರೆಥಾವ್ನ್ ಕಿತೆಂಚ್ ಚುಕೊನ್ ವಚಾನಾ. ಚೋರ್ ಬೊಂಗ್ಲ್ಯಾಂತ್ ರಾತಿಕ್ ಘುಸ್ತಾತ್ ದೆಕುನ್ ಘುಗ್ ರಾತ್-ಫಾಲಿಚ್ಯೆಂ (ಚೌಕಿದಾರಾಚ್ಯೆಂ) ಕಾಮ್ ತಿ ಕರ್ತಾ ಆನಿಂ ಬೊಂಗ್ಲೊ ದೆಸ್ವಾಟ್ನಾತ್ಲೆಲ್ಯಾ ಪರಿಂ ಸಾಂಬಾಳ್ನ್ ವ್ಹರ್ತಾ.

ಕವಿ ವಿಲ್ಸನ್ ಮಾತ್ರ್ ಘುಗಿಕ್ ಫ್ಯಾಸಿಸಂ ಚಿಂತ್ಪಾಚೊ ಅವತಾರ್ ಮ್ಹಣ್ ವರ್ಣಿತಾ. ಚ್ಯರಿತ್ರೆಂತ್, ಫ್ಯಾಸಿಸಂ ಆನಿಂ ದೇಶ್-ಭಕ್ತಿಕ್, ತಶೆಂ ಸಂಪತ್ತಿ-ಸವೃದ್ಧಿಕ್ ಘುಟ್ಲಾಯ್ಲೆಲೆಂ ಹಿಟ್ಲರಾಚ್ಯೆ ರಾಜ್ವಟ್ಕ್ಯೆಂತ್ ಆಮಿಂ ಪಳೆಲಾಂ. ತಸ್ಲೆಂಚ್ ಚಿಂತಪ್ ಆಜ್-ಕಾಲ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ದೇಸಾಂತ್ ವಿಸ್ತಾರುನ್ ಆಯ್ಲಾಂ ಮ್ಹಣ್ left liberal secular intellectuals ಬೋಬ್ ಮಾರುನ್ ಆಸತ್. ತ್ಯೊ ಬೊಬೊ ಕೆಪ್ಪ್ಯಾಂಕ್ ಜಾಗಂವ್ಕ್ ಸಕನಾಂತ್. ಘುಗಿಚ್ಯಾ ಭಕ್ತಾಂಚ್ಯೆಂ ಕಿತೆಂ ಮ್ಹಣ್ಚ್ಯೆಂ? ತೆ ಕುರ್ಡೆ ಆನಿಂ ಕೆಪ್ಪೆ. ತಾಂಚ್ಯೆಂ ರಾಜಾಂವ್ ಮೆಕ್ಳೆಂಚ್ ಆಸಾ.

ಪೂಣ್, ಭಕ್ತ್ ನೈಂ ಆಸ್ಲೆಲೊ ಸಾಧೊ ಜಮೊ ಘುಗಿಚ್ಯಾ ಫೊಕೊಳ್ ಪರ್ಜಳಾಂತ್ ಕುರ್ಡೊ ಜಾಲಾಗೀ? ತೋಯೀ ಮೊನೊ ಜಾಲಾಗೀ? ದೇಸ್ ವಿಬಾಡ್ಲೆಲಿ ಗತ್ ಯೆತಾನಾ, ಕಿತ್ಲಿ ಘುಗ್ ಜವಾಬ್ದಾರ್‌ಗೀ ತಿತ್ಲ್ಯಾಚ್ ಮಾಪಾನ್ ಘುಗಿಕ್ ಬೊಂಗ್ಲ್ಯಾತ್ ಅಧಿಕಾರ್ ಚಲಂವ್ಕ್ ದಿಲ್ಲ್ಯಾ ಬಹುಮತ್ ಜಮ್ಯಾಚಿ ನೈಂಗೀ? ಖಂಡಿತ್, ವ್ಹಯ್.

ಕವಯತ್ರಿ ಡಯನಾ ಶೆರಲ್ ಲೋಬ್ ಗುಟಾಚಿಂ ಉತ್ರಾಂ ವಾಪ್ರಿನಾಂ. (ಕವಿತಾ: ತುವೆಂಚ್ ದಿಲ್ಲೊ ಶೆಲೊ) ಶೀದಾ ‘ತುಂವೆಂ’, ‘ತುಜ್ಯಾ’. ‘ತುಂ’ ಮ್ಹಣೊನ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಪ್ರಸ್ತುತ್ ಪ್ರಧಾನ್ ಮಂತ್ರಿಚ್ಯೆರ್ ಬಂದೂಕ್ ದವರ್ತಾ.

ತೊ ಪದ್ವೆರ್ ಆಸ್ತಾ ಪರ‍್ಯಾಂತ್, ನೀತ್ ಆನಿಂ ಝಡ್ತಿಚ್ಯೆಂ ಭ್ಯೆಂ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಮ್ಹಳ್ಳೊ ಹಂಕಾರ್ ತಾಚ್ಯಾ ಕೇಸರಿ ಪಾಟ್ಲಾವ್ದಾರಾಂಚೊ. ಕಾಯ್ದ್ಯಾಂಚಿ ಪರ್ವಾ ತಾಂಕಾಂ ನಾಂ. ಮಾಸುಮ್ ಆನಿಂ ಬೆ-ಹತಿಯಾರ್ ಮುಸ್ಲಿಮಾಂಚ್ಯೆ ವ್ಹಾಟೆರ್ ಆಡ್ ರಾವೊನ್, ತಾಂಚ್ಯೆರ್ ಹಲ್ಲೊ ಕರ್ನ್, ರಗಾತ್ ವ್ಹಾಳಾಯ್ತಾನಾಂ, ಪ್ರಧಾನ್ ಮಂತ್ರಿನ್ ತೋಂಡ್ ಉಗ್ತೆಂ ಕೆಲ್ಲೆಂ ನಾಂ. ಎಲಿಸಾಂವ್ ಜಿಕಾಜೆ, ಸರ್ವಾಧಿಕಾರ್ ಜಾಯ್ಜೆ ಹೆ ಮಾತ್ರ್ ತಾಚ್ಯೆ ಶೆವೊಟ್. ಪ್ರಧಾನ್ ಮಂತ್ರಿಚ್ಯಾ ಫಟ್ಕಿರ‍್ಯಾ ವಾಕ್ಯಾನಾಂಕ್ ತಾಳಿಯೊ ಪೆಟುನ್ ಜೈಕಾರ್ ಕರ್ತಲೊ ತಾಚೊಚ್ ಖರೊ‍ಚ್ ಪಾಟ್ಲಾವ್ದಾರ್ ‘ಕೊರೊನಾ’ ಪಿಡೆನ್ ಕಂಗಾಲ್ ಜಾಲೊ. ಆಕ್ರೆಕ್, ಗತ್ ಅಧಾರ್ ನಾತ್ಲಲೆಂ ‘ಮೊಡೆಂ’ ಜಾಲೊ. ಹುಲ್ಪಾಂವ್ಚಿ ಗತ್ ನಾಸ್ತನಾಂ, ನಂಯ್ ತಡಿರ್ ತಾಕಾ ಪುರ್ಲೊ. ತವಳ್, ಮನ್ ಕಿ ಬಾತ್ ಉಲವ್ಣ್ಯಾಂತ್ ಸಿಸ್ರಿಚಿಂ ದುಕಾಂ ಪ್ರಧಾನಿನ್ ವ್ಹಾಳಯ್ಲಿಂ. ಮೊಡ್ಯಾ ವಯ್ಲೊ ಕೇಸರಿ ಶೆಲೊ ವೊಡುನ್ ಕಾಡ್ನ್ ಭಕ್ತಾಕ್ ವೆಚಿಕ್ ತಾಣೆಂ ಕೆಲೊ. ಕಿತೆಂ ಫರಕ್ ಪಡ್ತಾ? ಸಗ್ಳೊ ದೇಸ್‍ಚ್ ವಿಣ್ಗೊ ಜಾಲಾ! ಸಗ್ಳೊ ಸಂಸಾರ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಗಂಗಾಗತಿಕ್ ಹಾಸ್ತಾ!!

‘ತುಂವೆಂಚ್ ದಿಲ್ಲೊ ಶೆಲೊ’ ಸಮಕಾಲೀನ್ ರಾಜ್‍ಕೀಯ್ ಕವಿತಾ. ವೆಗಿಂಚ್ಯಾಕ್ ಭಕ್ತಾನ್ ಧಾರ್ಮಿಕ್ ಆನಿಂ ರಾಜ್‍ಕೀಯ್ ಶೆಲೊ ಕಾಡ್ನ್ ಉಡಂವ್ಚಿಂ ಖುಣಾಂ ದಿಸನಾಂತ್. ಕವಿ ವಿಲ್ಸನಾನ್ ಆಶೆಲ್ಲಿ ಕ್ರಾಂತಿ ಜಾಂವ್ಚೆಂ ಸೊಡ್ಯಾಂ.

ಸಂಸಾರ್ ಪೈಲೆಂಯೀ ವಾಂಟೊನ್ ಗೆಲ್ಲೊ. ದುಬ್ಳೊ ಆನಿ ಗ್ರೇಸ್ತ್. ರಯ್ಲಾಚಿ ವ್ಹಾಟ್ ರಾಕ್ಚೊ ಪ್ರವಾಸಿ  ಕಾಮೆಲಿ ಆನಿಂ ವಯ್ರ್ ಅಂತ್ರಳಾರ್ ವಿಮಾನಾರ್ ಭೊಂವ್ಚೊ ಯಾತ್ರಿ. ಜಿಣಿಭರ್ ಲಾಯ್ನಿರ್ ಉಬೊ ಸಾದೊ ಜಣ್ ಆನಿಂ ಡಿಜಿಟಲ್ ಒನ್‌ಲಾಯ್ನ್ ಬುಕ್ಕಿಂಗ್ ಕರ್ಚೊ ಹೈಟೆಕ್ ಶಿಕ್ಪಿ. ಪದ್ವೆಕ್ ಭುಕೆಲ್ಲೊ ಮಂತ್ರಿ ಆನಿಂ ಕುಟ್ಮಾಚ್ಯೆ ಭದ್ರತಿಚಿ ಭಿಕ್ ಮಾಗ್ಚೊ ಬಾಪೈ. ರುಚಿಕ್ ಪಕ್ವಾನಾಂಚೊ ಮಾಲಿ ಆನಿಂ ನೀಸ್-ಪೇಜ್-ಲೊಣ್ಚ್ಯೆಂ ಭುಕೆಲಿ. ಆನಿ ಕಿತೆಂ, ಕಿತೆಂ? ಹ್ಯಾ ದೋನ್ ಸಂಸಾರಾಂಕ್ ಏಕಾಮೆಕಾಚಿ ಓಳೊಕ್ ಲೆಗುನ್ ನಾತ್ಲಿ ಮ್ಹಣ್ಯೆತ್.

ಆನಿಂ ಕೊರೊನಾ ಆಯ್ಲೆಂ. ಅಂತ್ರಳಾರ್ ವಿಮಾನಾರ್ ಭೊಂವ್ಚ್ಯಾ ಯಾತ್ರಿನ್ ಹಾಡ್ಲೆಂ. ಪ್ರವಾಸಿ  ಕಾಮೆಲ್ಯಾಂಕ್ ಧರ್ಮಾಕ್ ವಾಂಟ್ಲೆಂ. ತವಳ್, ಕವಯತ್ರಿನ್ ವಿವರಿಲ್ಲ್ಯಾ ಭಾಶೆನ್ ಹೆ ದೋನ್ ಸಂಸಾರ್ ಸಾಂಗಾತಾ ಆಯ್ಲೆ ಆನಿಂ ಆಮ್ಚ್ಯೆ ನದ್ರೆಕ್ ತೆ ಆಯ್ಲೆ. ಕೊರೊನಾ ಭೇದ್ ಕರುಂಕ್ ಶಿಕ್ಲಾಂ ಮ್ಹಣ್ತಾ ಕವಯತ್ರಿ ವಿಲ್ಮಾ. (ಕವಿತಾ: ಕೊರೊನಾ ಸಗ್ಳ್ಯಾಂಕ್ ಏಕ್‌‌‌ಚ್ ನ್ಹಯ್) ನಯ್ ಬಹುಶ್ಯಾ ತಸ್ಲೊ ಭೇದ್ ಜೊ ಪೈಲೆಂಚ್ ಆಸ್ಲಲೊ ತೊ ಕೊರೊನಾ ವರ್ವಿಂ ವಯ್ರ್ ಪಡ್ಲಾ ಮಾತ್ರ್.

ಕೊರೊನಾ ತಸ್ಲಿ ಮಹಾಮಾರಿ ನಿವಾರುನ್ ಘೆಲ್ಯಾ ನಂತರ್ ಕಿತೆಂ? ಹೆ ದೋನ್ ಸಂಸಾರ್ ಫರತ್ ಆಪಾಪ್ಲ್ಯಾ ಘುಡಾಂತ್?

ಆಪ್ಣಾಚ್ಯಾ ಜಿವಾ ಥಾವ್ನ್ ಜಲ್ಮಲ್ಲ್ಯಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಚೊ ಕೊಂಡಾಟೊ ಕರಿನಾತ್ಲೆ “ಬಾಬ್” ಬೊಟಾಂನಿಂ ಮೆಜ್ಯೆತ್ ತಿತ್ಲೆ. ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಚಿ ಪರ್ವಾ ಕರಿನಾತ್ಲೆಲೆ ಹರಾಮಿ ಬಾಪೈ ನಾಂತ್ ಮ್ಹಣ್ ನಾಂ. ಕಾಂಯ್ ಚಿಲ್ಲರ್ ಆಸಾತ್. ಚಡ್ತಾವ್, ಕವಯತ್ರಿ ಮೋನಿಕಾ ಮಥಾಯಸಾನ್ ವಿವರಿಲ್ಲೆ ತಸ್ಲೆ, ಮಿಕ್ವೊನ್ ನೊವೊದ್ ಆನಿಂ ನೋವ್ ಠಕ್ಕೆ.

ಬಾಪೈಚೊ ಹಾತ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಮಾತ್ಯಾರ್ ನಾತ್ಲೆಲಿಂ, ಗತ್ ಆಧಾರ್ ನಾತ್ಲೆಲಿಂ, ದುರ್ಭಾಗಿ ಆನಿಂ ನಿರಾಶ್ರಿತ್ ಭುರ್ಗಿಂ ಸಮಾಜಿಂತ್ ಆಸಾತ್. ಥೊಡ್ಯಾಂ ಬಾಪೈಂಚೊ ಹಾತ್‍ಚ್ ಮೊಟ್ವೊ ಆಸುಂಕ್ ಪುರೊ. ಜೊಡುಂಕ್ ಮ್ಹಣ್ ಪರ್ಗಾಂವಾಂಕ್ ಪಾವ್ಲಲೊ, ಪದ್ವೆದಾರಾಂಚೊ ಗುಲಾಮ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ಪಾವ್ಲೊ ಆಸ್ತಲೊ. ಥೊಡ್ಯಾಂಕ್, ಭಲಾಯ್ಕಿ ನಾಸ್ತಾನಾಂ, ಕಾಂಯ್ ಜೊಡ್ಚೊ ಆವ್ಕಾಸ್ ನಾಂ ಆಸ್ತಲೊ. ಅಸಲ್ಯಾಂ ನಾಜೂಕ್ ಸ್ಥಿತಿಂನಿ, ಜಾಯಿತ್ತೆ ಪೊಸ್ಕೆ ಬಾಪೈ, ಫುಲ್ ನೈಂ ತರ್ ಪಾಕ್ಳಿ ದೀವ್ನ್ ಅನಾಥಾಂಕ್ ಆಸ್ರೊ ದೀತಾತ್. ಸಾವ್ಳೆಂತ್ ತೆ ರಾವ್ತಾತ್. ನಾಂವ್ ನಾಸ್ತಾನಾಂ. ತಸ್ಲ್ಯಾಂ “ಪೊಸ್ಕ್ಯಾಂ ಬಾಪೈಂಕ್” ಬಾಪೈಚ್ಯಾ ದೀಸಾ ಮಾನ್ ದಿಂವ್ಚ್ಯೆಂ ಘರ್ಜ್ಯೆಚ್ಯೆಂ.

ಕವಯತ್ರಿನ್ ಮೋನಿಕಾನ್ (ಕವಿತಾ : ಮ್ಹಜೊ ಬಾಬ್) ಆಕ್ರೆಚ್ಯೆ ವೊಳಿಂತ್ ಉಕಲ್ನ್ ದಾಕಯಿಲ್ಲಿಂ ತಸ್ಲಿಂ ಮಾರ್ಗ್‌ದರ್ಶನ್ ಕರ್ಚಿಂ ಕಾಮಾಂ ಸಮಾಜಿಂತ್ ಲಾಯಿಕ್‍ಚ್ ನೈಂ, ಜಾಯಿತ್ತೆ ಯಾಜಕ್ ಕರ್ತಾತ್. ತಸಲ್ಯಾಂ “ಫಾದರಾಂಕ್” ಹ್ಯಾ ಬಾಪೈಚ್ಯ ದಿಸಾ, ನಮೋ!

ಆಕ್ರೆಚಿಂ ದೋನ್ ಉತ್ರಾಂ:

ಸ್ತ್ರೀ ಕವಯತ್ರಿನಿಂ ಕೇವಲ್ ಸ್ತ್ರೀಯೆಚ್ಯಾ ಸಮಾಜಿಕ್ ಸ್ಠಾನಾ ವಿಷಿಂ ಬರಯ್ಜೆ ಮ್ಹಣ್ ನಾಂ. ದಾದ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ಕಸ್ಸಲೊ ವಿಷಯ್ ಆವಡ್ತಾ ತೊ ಸ್ತ್ರೀಯೆಕ್ ಆವಡ್ಯೆತ್. ಅಸಲೆಂ ಪ್ರೇತನ್ ಚಡ್ತಾವ್ ಕವಯತ್ರಿಂನಿಂ ಕೆಲಾಂ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ಸಂತೊಸಾಚಿ ಗಜಾಲ್.

► ಫಿಲಿಪ್ ಮುದಾರ್ಥ್

ಕಿಟಾಳ್ ತುಮ್ಕಾಂ ಮೊಗಾಚೆಂ? ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ 10 ವರ್ಸಾಂ ಪಾಸುನ್ ಖಳಾನಾಸ್ತಾನಾ ನಿರಂತರ್ ಫಾಯ್ಸ್ ಜಾವ್ನ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಕಿಟಾಳಾರ್ ಹಜಾರೊಂ ಪಾನಾಂನಿ ವಿಂಚ್ಣಾರ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಆಸಾ. ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ಧಾ ವರ್ಸಾಂನಿ ಬಾಂದುನ್ ಹಾಡ್ಲೆಲೆಂ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯಾಚೆಂ ದಾಯ್ಜ್ ಮುಕಾರುನ್ ವ್ಹರುಂಕ್ ತುಮ್ಚಿ ಕುಮಕ್ ಗರ್ಜ್ ಆಸಾ. ಸಕಯ್ಲೊ ಬುತಾಂವ್ ದಾಂಬುನ್ ಗೂಗಲ್ ಪೇ, ಪೋನ್ ಪೇ, ಬ್ಯಾಂಕ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್‌ಫರ್ , ಡೆಬಿಟ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಾರ್ಡಾ ಮಾರಿಫಾತ್ ಖುಶೆಚಿ ವಂತಿಗೆ ದಿವ್ಯೆತ್.

80% feel thumbs up. And how do you feel?
17 :thumbsup: Thumbs up
2 :heart: Love
0 :joy: Joy
0 :heart_eyes: Awesome
2 :blush: Great
0 :cry: Sad
0 :rage: Angry

7 comments

 1. mm
  Monica Mathias

  ಅರ್ಥಾಭರಿತ್ ವಿಮರ್ಸೊ ಫಿಲಿಪ್ ಅಂಕಲ್. ತುಮ್ಚಿಂ ಉತ್ರಾಂ ಅಮ್ಕಾಂ ಅನಿಕಿ ಬರಂವ್ಕ್ ಉತ್ತೇಜಿತ್ ಕರ್ತಾತ್. ಅಯ್ಚ್ಯಾ ಯುವ ಪಿಳ್ಗೆಕ್ ಕೊಂಕ್ಣೆಚಿ ವೋಡ್ ಹಾಡುಂಕ್ ಅಸಲೆ ವಿಮರ್ಸೆ ಅದೀಕ್ ಗರ್ಜ್ ಅಸಾತ್. ದೇವ್ ಬರೆಂ ಕರುಂ

 2. mm
  Gerald Carlo

  ಕೊಂಕಣಿಂತ್, ಚಡಾವತ್ ಕವಿತೆಂಚೆ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ್ ಕರುನ್ ಆಸ್ಲೆಲ್ಯಾ ಹೆಚ್ಚೆಮ್, ವಿಲ್ಸನ್, ಮೆಲ್ವಿನ್ ರೊಡ್ರಿಗ್ಸ್ ಹಾಂಚಾ ಪಂಗ್ತೆಂತ್ ಫಿಲಿಪಾಕ್ ದೆಕೊನ್ ಖುಷಿ ಜಾಲಿ.

 3. mm
  Smitha Shenoy

  Philip baab.. Tumi hanga charchith har vishyache mulak pawlyan. Ani bhari gundayeri tancho vimarso Kella. Tumche prayatnakhatir tumka dev boren koron manta. Kitalchya hya Kavita machyenthu bhag ghettilo mijjo anbhav tumche vimarshek nimith
  anikhi baro, visronk jaina tasalo jallo.
  Dhanyavad tumka Ani Kital k.

 4. mm
  Diana Sharel Lobo

  Wonderful review sir. Thank you for your encouraging words.

 5. mm
  Dr. Flavia Castelino

  👌👌👌

  • mm
   Melvyn Rodrigues

   ಮ್ಹಾಕಾ ಫಿಲಿಪ್ ದಾಟ್ಟುನ್ ಬರಯಿಲ್ಲೊ ವಿಮರ್ಸೊ ಆಂವಡ್ಲೊ. ತಾಚ್ಯಾ ಅನ್ಭೊಗಾಚ್ಯಾ ಸಾಣ್ಯಾರ್ ವೆವೆಗ್ಳ್ಯೊ ಕವಿತಾ ಪಾಜಲ್ಲಿ ರೀತ್ ಕವಿಂಚೆ ವಾಡಾವಳಿಕ್ ಎಕ್ದಮ್ ಗರ್ಜೆಚಿ. ಫುಡಾರಾಂತೀ ಅಸಲೆ ವಿಮರ್ಶೆ ತಾಣೆ ಬರಯ್ಜೆ.

  • ಅರ್ಥಾಭರಿತ್ ವಿಮರ್ಸೊ, ದೇವ್ ಬರೆಂ ಕರುಂ ಸರ್.
   ಅನಿಕೀ ಬರಿಂ ಕವಿತಾ ಬರಂವ್ಕ್ ಉಮೆದ್ ಯೆತಾ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Disclaimer : Please write your correct name and email address. Kindly do not post any personal, abusive, defamatory, infringing, obscene, indecent, discriminatory or unlawful or similar comments. Kittall.com will not be responsible for any defamatory message posted under this article. Please note that sending false messages to insult, defame, intimidate, mislead or deceive people or to intentionally cause public disorder is punishable under law. It is obligatory on kittall.com to provide the IP address and other details of senders of such comments, to the authority concerned upon request. Hence, sending offensive comments using kittall.com will be purely at your own risk, and in no way will kittall.com be held responsible.