Trending Now

ಹಾಂವ್

ಸೂಕ್ಶಿಮ್ ಕವಿ ಮನ್ ತಾಚ್ಯಾ ಭೊಂವಾರಾಕ್ ಸ್ಪಂದನ್ ಕರ್ತೇ ಆಸ್ತಾ. ಜಾಯ್ತೆಪಾವ್ಟಿಂ ಅಸಲ್ಯಾ ಸ್ಪಂದನಾಕ್ ಸಬಾರ್ ಫಾಂಟೆ ಮೆಳೊನ್ ಕವಿತಾ ಏಕ್ ಸೊಭಿತ್ ರೂಕ್ ಜಾತಾ. ತಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಫಾಂಟ್ಯಾ ಫಾಂಟ್ಯಾಚ್ಯಾ ಜಿವ್ಸಾಣೆನ್ ಕಾವ್ಯಾ ರಸಿಕಾಂಕ್ ಹಿಂದ್ಳ್ಯಾರ್ ಧಲಯ್ತಾ. ಹಾಂಗಾಸರ್ ಅಸಲಿಚ್ ಏಕ್ ಸೊಭಿತ್ ಕವಿತಾ ಡ್ಯಾರೆಲ್ ವಾಮಂಜೂರ್ ಹಾಣೆ ಲಿಕ್ಲ್ಯಾ.

ಕವಿ ಗಲ್ಫಾಕ್ ಮ್ಹಣ್ಜೆ ರೆಂವೆಗಾಂವಾಕ್ ಪಾವ್ಲಾ; ತಾಣೆ ಥಂಯ್ ಪಾವ್ ಲ್ಲೆ ಪಾಟ್ಲೊ ಉದ್ದೇಶ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಗಾಂವ್ಚ್ಯಾ ಪಾಚ್ವ್ಯಾಪಣಾಂತ್ ಫುಡ್ಲೆ ದೀಸ್ ಸಾರ್ಚೊ. ಪುಣ್ ತಾಚಿಂ ಪಾಳಾಂ ಹಾಂಗಾಚ್ ರೊಂಬೊನ್ ಆಸಾತ್. ಆಪ್ಲ್ಯೊ ಆಶಾ ಉಚಾರ್ಚ್ಯಾ ಆಶೆನ್ ತೊ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಕವಿತೆಂತ್ ಗಲ್ಫಾಚಿಯ್ ಏಕ್ ಝಳಾಕ್ ದಿತಾ- ಹಿ ಗರ್ಜೆಚಿ ವಿಶಯ್. ಕವಿತಾ ಇತ್ಲ್ಯಾರ್ ಮಾತ್ರ್ ರಾವಾನಾಸ್ತಾಂ ಗಾಂವಾಂತ್ ಜಾಂವ್ಚಿಂ ಆತರ್ವಣಾಂಯ್ ವೆಕ್ತ್ ಕರ್ತಾ. ಪಾಚ್ವೊ ಜಾಗೊ ಮೊಲಾಂವ್ಚೊ, ಸಾಗೊಳಿ ಕರ್ಚಿ, ಕುಟ್ಮಾಸವೆಂ ಸುಖಾನ್ ಜಿಯೆಂವ್ಚೆಂ- ಅಸಲಿಂ ಸರ್ವ್ ಸಪ್ಣಾಂ, ನ್ಹಂಯ್ ಘುಂವ್ಡಾಂವ್ಚೆ ತಸಲ್ಯಾ ಎಕಾ ಕರ್ನೆವರ್ವಿಂ ಅನಾಥ್ ಜಾತಾತ್ ಮ್ಹಣ್ತಚ್ ಎಕಾ ಗಾಂವಾಕ್ ನ್ಹಂಯ್ ಕಿತ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ್ ಮ್ಹಣ್ ಸಮ್ಜೊಂಚೆಪರಿಂ ಕರ್ಚಿ ಕವಿತಾ ಹಿ. ಆನಿ ರೆಂವೆಗಾಂವಾಂತ್ ಹಿ ನ್ಹಂಯ್ ನಿಯಾಳ್ತಾನಾ ತಾಂತ್ಲೆಂ ಉದಕ್ ದೊಳ್ಯಾಂನಿ ವೊಮ್ತೊಂಕೀ ಸಾಧ್ಯ್ ಆಸಾ! ಫಕತ್ ಇತ್ಲೆಂ ಮಾತ್ರ್ ನ್ಹಯ್; ಕವಿತೆಚೆಂ ನಾಂವ್ “ಹಾಂವ್”. ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಆಪ್ಣಾಚಿ ಅಸ್ಮಿತಾಯ್ ಸೊಧುಂಕ್, ತಿ ಉರವ್ನ್ ಘೆಂವ್ಕ್ ಸಪ್ಣೆತೆಲ್ಯಾಚಿ ಕವಿತಾ ಹಿ! ಅಸಲ್ಯಾ ಸಪ್ಣಾಂಚಿಂ ಫುಲಾಂ ಖುಂಟಿಜೆ ತರ್ ಪಾಳಾಂಕ್ ಉದಕ್ ಸೊಡುಂಕ್ ನ್ಹಂಯ್ಚಿ ಗರ್ಜ್ ಆಸಾ ಮ್ಹಣ್ ಪಾಚಾರ್ಚಿ ಕವಿತಾ ಹಿ!

► ವಿಲ್ಸನ್, ಕಟೀಲ್

 

ನೀಸ್ ಪೇಜ್ ಸಾಂಡ್ಲಿ ಹಾಂವೆಂ
ಖುಬೂಸ್ ಆನಿ ಭಕ್ರಿ ವಿಂಚ್ಲಿ ಹಾಂವೆಂ
ಏಕ್ ದೀಸ್ ಗಾಂವ್ ಭರ್ ಗಾದೆ ಘೆವ್ನ್
ಸಾಗೊಳಿ ಕರ್ಚೆ ಆಶೆನ್

ಪಾಚ್ವ್ಯಾ ಗಾಂವಾಕ್ ಆದೇವ್ಸ್ ಮ್ಹಳೊ ಹಾಂವೆಂ
ಗಲ್ಫಾರೆಂವೆರ್ ಪಾಂಯ್ ತೆಂಕ್ಲೆ ಹಾಂವೆಂ
ಏಕ್ ದೀಸ್ ಗಾಂವಾಂತ್ ಪಾಚ್ವೊ ಜಾಗೊ
ಮೊಲಾಂವ್ಚೆ ಆಶೆನ್

ಘರ್-ದಾರ್ ಈಶ್ಟ್ ಮಂತ್ರ್ ಸಾಂಡ್ಲೆ ಹಾಂವೆಂ
ಖಾಡಿ ಗಾಂವಾಂತ್ ನವಿ ಜಿಣಿ ಸುರ್ವಾತ್ಲಿ ಹಾಂವೆಂ
ಏಕ್ ದೀಸ್ ಗಾಂವಾಂತ್ ಕುಟ್ಮಾಸವೆಂ
ಸುಖಾನ್ ಜಿಯೆಂವ್ಚೆ ಆಶೆನ್

ಗಾಂವಾಂತ್ ಆಜ್ ನ್ಹಂಯ್ ಘುಂವ್ಡಾಯ್ತಾತ್ ಕಂಯ್
ಮಾಡಾಬದ್ಲಾಕ್ ಊಂಚ್ ಬಾಂದ್ಪಾಚೆಚ್ ರಾಜ್ ಕಂಯ್
ಅನಾಥ್ ಜಾಲೊಂ ನೆ ಗೊ ಹಾಂವ್…

► ಡ್ಯಾರು, ವಾಮಂಜೂರ್

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Kindly Share ....Please do not COPY !