ಜರ್ ಹಾಂವ್ … ಸಾಂಗಿನ್ ತರ್ : 28

JHST 1

ವೆಳಾಚಿ ರೊದಾಂ ಧಾಂವಾತ್ತ್ ಆಸ್ಲ್ಲಿಂ‌ .

ಮಹಿನೆ ಸುಮಾರ್ ತೀನ್ ಪಾಶಾರ್ ಜಾವ್ನ್ ಗೆಲೆ. ಆನಿ ಹ್ಯಾ ತೀನ್ ಮಹಿನ್ಯಾಚ್ಯಾ ಅವ್ದೆಂತ್….

ರಿಶಬ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಖಟ್ಲ್ಯಾರ್ ಎಸಿಡಾಚ್ಯಾ ಘಾಯಾಂಚ್ಯಾ ಶುಶ್ರೂಶೆಕ್ ಬರೊಚ್ಚ್ ಸ್ಪಂದನ್ ಜಾತಾಲೊ. ಆನಿ ಹ್ಯಾ ತಾಚ್ಯಾ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಂತ್ ಆಪುಣ್  ಬಚಾವ್ ಜಾಂವ್ಚ್ಯಾಕ್ ಕಾಳಿಜ್ ಮನ್ ಘಟ್ ಕರುನ್ ದುಕೆ ವಿರೋಧ್ ಝುಜಾತ್ತ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೊ. ತರೀ…

ಹ್ಯಾ ತಾಚ್ಯಾ ಬಚಾವೆಚ್ಯಾ ಝುಜಾ ಸಂಧರ್ಭಿಂ…ಫಾರಿಕ್ಪಣಾಚೆಂ ಕೀರ್ಣ್ ಮಾತ್ರ್ ತಾಚೆ ಥಂಯ್ ಪಾಲ್ವೊಂಕ್ ನಾತ್‌ಲ್ಲೆಂ. ಬದ್ಲಾಕ್ ಉಜ್ಯಾ ಜಿಬಾಂಚ್ಯಾ ದಾವೆಪರಿಂ ವಾಡಾತ್ತ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆಂ! ಆನಿ ಹ್ಯಾ ಕಾರಾಣಾನ್ ತ್ಯಾ ವೆಳಾ ತೊ ಜಾತಾತಿತ್ಲ್ಯಾ ಹೆರ್ ಸಂಸಾರಿ ವಿಶಯಾಂನಿ ಶೂನ್ಯ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ಪ್ರೇತನ್ ಕರಿತ್ತ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೊ.

ಆನಿ ಹ್ಯಾ ಸರ್ವ್ ತಾಚ್ಯಾ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಮಾರಿಫಾತ್…ನಿಮಾಣೆಂ ಆಜ್ ತಾಚ್ಯಾ ಬಚಾವೆ ಝುಜಾಂತ್ ತಾಕಾ ಜೀಕ್ ಮೆಳ್‌ಲ್ಲಿ. ಆನಿ ತ್ಯಾ ತಾಚ್ಯಾ ಸಮಧಾನೆಚ್ಯಾ ಘಡ್ಯೆ…ಯೆದೊಳ್ ಖಟ್ಲ್ಯಾರ್ ಕಾಳ್ಜಾ ಮನಾಂತ್ ನಿರ್ಜೀವ್ ಆಸ್ಲೊಲೊ ತೊ…ಆತಾಂ ಪರತ್ ಜಿವಂತ್ ಜಾಲ್ಲೊ!

ಆನಿ ಆತಾಂ ತೊ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಖಟ್ಲ್ಯಾ ಥಾವ್ನ್ ಸಕ್ಲಾ ದೆಂವ್ಚಿ ಘಡಿ ಉದೆಲಿ. ಭಾಯ್ಲ್ಯಾ ಸಂಸಾರಾಕ್ ಮೇಟ್ ದವರ್ಚ್ಯಾ ತ್ಯಾ ಪ್ರಸ್ತುತ್ ಘಡ್ಯೆ…ತೊ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಯೆದೊಳ್ಚ್ಯಾ ಚಾರ್ ವೊಣೊದೆಂಕ್…ತ್ಯಾ ಖಟ್ಲ್ಯಾಕ್ ಆದೇವ್ಸ್ ಮಾಗೊನ್…ಸಬಾರ್ ತೆಂಪಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಚಲ್ಚ್ಯಾ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಕ್ ಸ್ಪಂದನ್ ಕರ್ಚ್ಯಾ ಪ್ರೇತನಾಂತ್ ತೊ ಸವ್ಕಾಸ್ ಮೆಟಾಂ ಘಾಲಿಲಾಗ್ಲೊ. ಆನಿ ದಾರಾ ಲಾಗಿಂ ಪಾವ್ಲೊ. ತ್ಯಾ  ಘಡ್ಯೆ ಎಕಾಚ್ಚಾಣೆಂ ಭಾಯ್ಲ್ಯಾ ಸಂಸಾರಾಕ್ ಅರ್ಧಿ ಕುರಿ ದೀಶ್ಟ್ ಭಾಯ್ಲ್ಯಾ ಸಂಸಾರಾಚ್ಯಾ ಉಜ್ವಾಡಾಕ್ ದೆಕ್ತಾಸ್ತಾನಾಂ…

ಸಟ್ಟ್ ಕರುನ್ ತಾಚ್ಯಾ ಮುಕಾರ್ ಜಗ್ಲೊಂಕ್ ಲಾಗ್ಲಿ ಸಮಸ್ಯಾ…ಫುಡ್ಲ್ಯಾ ಫುಡಾರಾ ಜಿವಿತಾಚಿ!

ಆನಿ ಹ್ಯಾ ಖಾತಿರ್ ಆಪ್ಣೆಂ ಚಿಂತ್ನಾ ಮಾನಾನ್ ಬರೆಂಚ್ಚ್ ಝಜೊಕ್ ಪಡ್ತಾಲೆಂ ಮ್ಹಳ್ಳಿಂ ಚಿಂತ್ನಾಂ ತಾಕಾ ಧೊಸುಂಕ್ ಲಾಗ್ತಾನಾಂ…ತ್ಯಾಘಡ್ಯೆ ತಾಚಿ ಫಾರಿಕ್ಪಣಾಚಿ ದಾವ್ಲಿ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ್ ಜಾವ್ನ್  ಮಾಜ್ವೊನ್ ಗೆಲಿ. ಪೂಣ್ ತಾಚಿ ದಾವ್ ಮಾತ್ರ್ ಮರೊಂಕ್ ನಾತ್‌ಲ್ಲಿ!

ತ್ಯಾಚ್ಚ್ ಘಡ್ಯೆ ಕುಡಾಚ್ಯಾ ತ್ಯಾ ದಾರಾಲಾಗಿಂ ಆದಾರಾಕ್ ಅಮ್ಸೊರಾನ್ ಆಯಿಲ್ಲಿ ಸಿಸ್ಟರ್ ತಾಚೊ ದಾವೊ ಬಾವ್ಳೊ ಧರಿಲಾಗ್ಲಿ.  ಆನಿ ತಾಕಾ  ಆಸ್ಪತ್ರೆ ದಾರಾಲಾಗಿಂ ಮೆಟಾಂ ಘಾಲುಂಕ್ ಸಹಕರ್ಸಿಲಾಗ್ಲಿ. ತವಳ್ ತಿ ತಾಕಾ ಭಲಾಯ್ಕೆ ಸಂಭಂದಾವಿಶಿಂ ಗರ್ಜೆಚೆ ಹಿಶಾರೆ ದಿತೇ ರಾವ್ಲಿ.

ಅಶೆಂ ತೊ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಮೆಟಾಕ್ ಪಾಂಯ್ ತೆಂಕ್ತಾ ಮ್ಹಣ್ತಾನಾಂ…ತಿ ಪರತ್ ಪುಸ್ಪುಸ್ಲಿ…“ಆಧಾರಾಕ್ ಕಾಂಯ್ ತರೀ…”

“ಸಿಸ್ಟರ್…ಹಾಂವೆ ತೊ ಆಧಾರ್ ಯೆದೊಳ್‌ಚ್ಚ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಚ್ಯಾ ತ್ಯಾ ಜನೆಲಾಂತ್ಲ್ಯಾನ್ ವಿಂಚ್ಲಾಂ. ಆನಿ ಆತಾಂ ಸುರ್ವೆರ್ ಥಂಯ್ಚ್ ವೆತಾಂ.” ಆನಿ ಮುಂದರುನ್ ಮ್ಹಣಾಲೊ…“ಸಿಸ್ಟರ್ ”… ತಾಚೊ ತಾಳೊ ಘಧ್ಘತಿತ್ ಜಾಲೊ…“ಹಾಂವ್ ತುಮ್ಕಾಂ ಕೆದಿಂಚ್ಚ್ ವಿಸ್ರೊಂಚೊ ನಾಂ. ಆಸ್ಪತ್ರೆಕ್ ಪಾವ್ಲೆಲ್ಯಾ ಘಡ್ಯೆ ಥಾವ್ನ್ ಹ್ಯಾ ಘಡಿಯೆ ಮ್ಹಣಾಸರ್ ತುಮಿಂ ಎಕ್ಲ್ಯೆನ್ ಮಾತ್ರ್ ಮಾಕಾ ಸಾಂಗಾತ್ ಹುಸ್ಕೊ ಮೋಗ್ ದಿಲೊ.”  ಹೆಂ ಆಯ್ಕಾತಾಂ…ಸಿಸ್ಟರಿಚೆ ದೊಳೆ ದುಖಾಂನಿ ಭರೊನ್ ಗೆಲೆ.

“ಆನಿ ಆ…ಆಜ್…” ಮುಂದರಿಲೆಂ ತಾಣೆಂ “ಪರತ್ ಸಂಸಾರಿ ಜಿವಿತಾಕ್ ಪಾಟಿಂ ಪಾವೊಂಕ್ ತುಮ್ಚೊ ತೊ ಮೋಗ್ ಹುಸ್ಕೊಚ್ಚ್ ಕಾರಣ್ ಜಾವ್ನಾಸಾ. ಖಟ್ಲ್ಯಾರ್ ಆಸ್ತಾಂಚ್ಚ್ ಮಾಕಾ ಸಾರ್ಕೆ ಕಳಿತ್ ಜಾಲಾಂ ಕೀ…ಹೊ ಸಂಸಾರ್ ಪೊಕೊಳ್.

ಸಂಸಾರಾಚೆಂ ಸರ್ವ್ ಸಂಭಂಧ್‌ಯೀ ಪೊಕೊಳ್‌ಚ್ಚ್ ಜಾವ್ನಾಸಾತ್. ಮುಕಾರ್ ಮೊಗಾ ಹುಸ್ಕ್ಯಾಚೊ ಮುಖ್ವಾಡ್…ಆನಿ ಕಾಳ್ಜಾನ್ ಪಲಾಯನಾಚೊ, ಬೆಫಿಕೆರೆಚೊ ಪರ್ದೊ. ಸಗ್ಳೆಂ ಗರ್ಜೆಕ್ ಪುರ್ತೆಂ. ತ್ಯಾತ್ಯಾ ವೆಳಾ ತಿ ತಿ ವಿಂಚೊವ್ಣ್. ಮಾನವೀಯಾತಾ ನೀತ್ ನೈತಿಕತಾ ಹೆಂ ಸಗ್ಳೆಂ ಫಟ್ಕಿರೆಂ ಜಾವ್ನಾಸಾ.

ಹ್ಯಾ ಘಡ್ಯೆ ಮ್ಹಜೆಂ ಅಂತಸ್ಕರ್ನ್ ಮಾಕಾ ಜಾಗಯ್ತ್ ಆಸಾಕೀ…ಹ್ಯಾ ಮುಕಾರ್ ತುಕಾ ಜಿಯೆಂವ್ಕ್ ಜಾಯ್ ತರ್…ತುಂವೆಂ ಎಕ್ಲ್ಯಾನ್…ಫಕತ್ ಎಕ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾತ್ರ್ ಝುಜೊಂಕ್ ಆಸಾ…ಆನಿ ಝುಜೊಂಕ್ ಜಾಯ್. ಆನಿಂ ಖಂಡಿತ್ ಝುಜ್ತೊಲೊಂಚ್ಚ್!.

ಸಿಸ್ಟರ್…ಮ್ಹಜ್ಯಾ ದೊಳ್ಯಾಂಕ್ ಮಾತ್ರ್ ಘಾಯ್ ಜಾಲಾ…ನ್ಹಂಯ್ ಮೆಂದ್ವಾಕ್…ಯಾ  ಬಾವ್ಳ್ಯಾಂಕ್.!. ದೆಕುನ್ ಆಜ್…ಹ್ಯಾ ಘಡ್ಯೆ ಥಾವ್ನ್ ಹಾಂವ್…ತ್ಯಾ ಝಜಾಕ್ ದೆಂವ್ತಾ.

ಸಿಸ್ಟರ್…ತುಮ್ಕಾಂ ಪರತ್ ಏಕ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ಕಾಳ್ಜಾಂತುನ್ ಮ್ಹಣ್ತಾಂ…ಥ್ಯಾಂಕ್ಯೂ ಸಿಸ್ಟರ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಯೂ!”. ಆನಿ ತಾಣೆಂ ಪಾಟ್ ಕೆಲಿಚ್ಚ್.

ಆನಿಂ ಹೊ ತಾಚೊ ಝುಜಾಕ್ ದೆಂವ್ಚೊ ಅಮ್ಸರ್‌ಗೀ ಯಾ ಸಿಸ್ಟರಾಚ್ಯಾ ಮೋಗ್ ಹುಸ್ಕ್ಯಾ ಥಾವ್ನ್ ವೆಗ್ಳೊ ಜಾಂವ್ಚ್ಯಾ ವೆಗ್ಳಾಚಾರಾಚಿ ದೂಖ್‌ಗೀ…ಹೆಂ ತಿಕಾ ಕಳಿತ್ ಜಾಲೆಂನಾಂ. ತಿಚೆ ದೊಳೆ ಫಕತ್ತ್ ದುಖಾಂಚ್ಯಾ ಝರಿನಿಂ ಭರ್ಲೆ!

ತವಳ್‌ಚ್ಚ್ ಸಿಸ್ಟರ್ ಹುಸ್ಕಾರೊನ್ ಮ್ಹಣಾಲಿ…

“ರಿಶಬ್…ಹಾಂವ್ ತುಕಾ ಕೆದಿಂಚ್ಚ್ ವಿಚ್ರೊಂಚಿನಾಂ,!” ರಿಶಭಾಕ್ ಹಿಂ ಉತ್ರಾಂ ಸಾರ್ಕಿಂ ಕಾಳ್ಜಾಕ್ ಆಪ್ಟಾಲಿಂ.

ಪೂಣ್ ಮೇಟ್ ಕಾಡುಂಕ್ ಭಿಯೆಂವ್ಚಿ ಮೆಟಾಂ ಪಾಂಯಾಚೆಂ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಚುಕಾತ್ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ಚತ್ರಾಯೆರ್ ತಾಕಾ ಪಾಟಿಂ ಘುಂವೊಂನ್ ತಿಚೆರ್ ದೀಶ್ಟ್ ಘಾಲುಂಕ್ ಧಯ್ರ್ ಪಾವ್ಲೆಂನಾಂ. ತಾಚೆ ಪಾಂಯ್ ಚಾಲ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ವಿಸ್ರಾಲ್ಲೆ!

ಆತಾಂ ತಿಚ್ಯಾ ಉತ್ರಾಂಕ್ ಕಸಲಿಚ್ಚ್ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಾ ದಾಕಯ್ನಾಸ್ತಾಂ…ತಾಣೆಂ ತಾಚಿ ಮೆಟಾಂ ದೆಂವ್ಚಿ ಚಾಲ್ ಮುಂದರಿಲಿ. ಆನಿ ಆತಾಂ ಹರ್ಯೆಕ್ ಮೇಟ್ ತೊ ದೆಂವಾತ್ತ್ ಆಸ್ತಾಂ…ಮತಿಂತ್…ಪುಡ್ಲ್ಯಾ ಜಿವಿತಾ ವಿಶಿಂ ಎಕೇಕ್ ಮೇಟ್ ಚಡೊಂಕ್ ಲಾಗ್ಲೊ. ಚಡ್ತಾಂ ಚಡ್ತಾಂ …ಮುಕ್ಲ್ಯಾ ಜಿವಿತಾವಿಶಿಂ ಎಕೇಕ್ ಚಿಂತಾಪ್ ಜಗ್ಲೊಂಕ್ ಲಾಗ್ಲೆ.

‘ಮಾಕಾ ಮ್ಹಜೆ ಮ್ಹಳ್ಳೆ ಕೋಣ್ ಆಸಾತ್?…ಸೊದುಂಕ್ ಪಡ್ಲೊ…ಆನಿ ತಾಕಾ ಕೊಣೀಂ ದಿಸ್ಲಿಂ ನಾಂತ್!. ಮ್ಹಜೆಂ ಮೊಗಾಚೆ ಕಾಳಿಜ್ ರಾಕೊನ್ ಆಸ್ಚೆಂ ಕ್ಲೋಡಿಯಾ ನಾಂ…ಹಾಂವ್ ಭರ್ವೊಸೊನ್ ಆಸ್ಲೊಲೊ…ಕಾರ್ಡಿಯಾನ್‌ಯೀ ನಾಂ!…ಕುಟ್ಮಾನ್ ಯೆದೊಳ್‌ಚ್ಚ್ ಸಾಂಡ್ಲಾಂ…ಈಶ್ಟ್…ಕೋಣ್ ಈಶ್ಟ್…ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಖಾಟಿಯೆರ್ ಆಸ್ತಾಂ…ಹಾಂವ್ ಕಶ್ಟಾರ್ ಆಸ್ಲೆಲ್ಯಾ  ವೆಳಾ ನಾತ್ಲೆಲೆ ಈಶ್ಟ್ ಆನಿ ಮುಕಾರ್ ಆಸ್ತೆಲೆ…?’… ‘ಥೂ’…ಕಾಂಟಾಳೊನ್ ಥುಕ್ಲೆಂ ತಾಣೆಂ.

‘ಕ್ಲೋಡಿಯಾಕ್ ಮ್ಹಜೆ ಥಾವ್ನ್ ವೆಗ್ಳೆ ಕರುನ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಕಾಳ್ಜಾಕ್ ಘಾಯ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ವಿಶ್ವಾಸ್ ಘಾತ್ಕಿ ಪೊಳ್ಕುರ‍್ಯಾ ಫೆಡ್ರಿಕಾನ್…ಪರತ್ ಮ್ಹಜೆಂ ಮುಖಮಳ್ ಎಸಿಡಾನ್ ಹುಲ್ಪೊವ್ನ್ ಪಾಪ್ಸುನ್ ವಿದ್ರೂಪ್ ಕೆಲೆಂ. ಮ್ಹಜೆಂ ಕಾಳಿಜ್ ಭೆಸಾಂ ಕೆಲೆಂ. ಮತಿಕ್ ಧೆಧೆಸ್ಪೊರಾಚೆ ಘಾಯ್ ದಿಲೆ.

ಆಪುಣ್ ಮ್ಹಳ್ಳೊ ‘ಇಗೊ’…ಸಮಡ್ತೆ ಮೋಗ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ನೀಬ್ ಧರುನ್…ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಕಾಳ್ಜಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಕ್ಲೋಡಿಯಾಕ್…ಕ್ಲೈವಾಚ್ಯಾ ಖಾಟಿಯೆಕ್ ಪಾವೈಲೆಂ. ಬ್ಯಾವರ್ಶ್ಯಾನ್ ಮಾಕಾ ವಾಟೆರ್ ಘಾಲೊ!’  ರಾಗಾನ್ ದಾಂತ್ ಚಾಬಾಲಾಗ್ಲೊ.

ಆತಾಂ…ಆತಾಂ…ಕ್ಲೋಡಿಯಾ…ಮಿಲ್ಯನರ್ ಜಾವ್ನ್ ಕ್ಲೈವಾಚ್ಯಾ ಭೊಂಗ್ಲ್ಯಾಕ್ ರಿಗ್ಲೆಂ. ಆನಿಂ ಹಾಂವ್ ಅಸಹಾಯೆಕ್ ಜಾವ್ನ್ ಮಾರ್ಗಾಕ್ ಪಾವ್ಲೊಂ. ವ್ಹಡ್ ನಾ…ಕೊಣೀ ನಾಂ ತರ್ ಕಿತೆಂ ಹಾಂವ್ ರಿಶಭ್ ತೊ ರಿಶಭ್…ಖೈಂಚಾಯ್ಕೀ ಯೆದೊಳ್ ಭಿಯೆಂವ್ಕ್ ನಾಂ…ಆನಿ ಮುಕಾರೀ ಹಾಂವ್ ಎಕ್ಲೊಚ್ಚ್ ಆನಿಂ ಎಕ್ಲೊಚ್ಚ್…ಝಜ್ತೊಲೊಂ! ಝಜ್ತೊಲೊಂಚ್…!!

ಆನಿ ಆತಾಂ ಹ್ಯಾ ಖಾತಿರ್…ಎಕಾ ದೊಳ್ಯಾಚ್ಯಾ ಘಯ್ರೆ ದಿಶ್ಟೆ ವರ್ವಿಂ…ಚಲ್ಚ್ಯಾ ಪಾಂಯಾಕ್ ಏಕ್ ಆಧಾರ್ ಜಾಯ್…ಆನಿ ರಾಂವ್ಚ್ಯಾಕ್ ಏಕ್ ಥರೊ ಜಾಯ್’ ಇತ್ಲೆಂ ಚಿಂತ್ತಾಸ್ತಾಂ…ತೊ ನಿಮಾಣ್ಯಾ ಮೆಟಾರ್ ಪಾವ್ಲೊ. ಆನಿ ಆತಾಂ ಪಾಂಯ್ ರಸ್ತ್ಯಾಕ್ ದವರ್ಲೊ. ಆನಿ ಹ್ಯಾವೆಳಾ ತಾಕಾ…

ಸಿಸ್ಟರಿಚೊ ಉಗ್ಡಾಸ್ ಪರತ್ ಆಯ್ಲೊ. ಆನಿ ನಿಮಾಣ್ಯಾ ಪಾವ್ಟಿಂ ಮ್ಹಣ್ ಪಾಟಿಂ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಕುಶಿನ್ ಪಳೆಲಾಗ್ಲೊ. ವ್ಹಯ್ ಥಂಯ್ಸರ್…

ಸಿಸ್ಟರ್!…ಆಸ್ಪತ್ರೆ ದಾರಾರ್…ಆನಿಕೀ  ತಶಿಚ್ಚ್ ಉಬಿ ಆಸ್‌ಲ್ಲಿ!

ಹ್ಯಾಘಡ್ಯೆ…ಬರ‍್ಯಾಚ್ಚ್ ಅಂತರಾರ್ ಆಸ್ಲೆಲೆ ತಾಂಚೆ ದೊಳೆ ಎಕಾಮೆಕಾ ಆದಾಳ್ಳೆ ವ್ಹಯ್. ಪೂಣ್  ದೊಳ್ಯಾಂಚಿ ಭೊಗ್ಣಾಂ ಮಾತ್ರ್ ದೊಗಾಂಯ್ಕೀ ಪಾರ್ಕುಂಕ್ ಜಾಲೆಂನಾಂ.

ಸಿಸ್ಟರಿಚೆ ದೊಳೆ ದುಖಾಂನಿ ಘಯ್ರೆ ಜಾಲ್ಲೆ. ಆನಿ ರಿಶಬಾಚೆ…ಘಾಯೆವ್ನ್ ಘಯ್ರೆ ಜಾಲ್ಲೆ!

ಆತಾಂ ರಿಶಭ್ ಘುಂವ್ಲೊ. ಆನಿ ಮೇಟ್ ಕಾಡುಂಕ್ ಭಿಯೆಂವ್ಚ್ಯಾ ಪಾಂವ್ಲಾಂನಿಂ ಸವ್ಕಾಸ್ ರಸ್ತೊ ಉತರ್ಲೊ. ಆನಿ ಧರ್ನಿರ್ ಪಾಂಯ್ ಝರವ್ನ್ ಮೆಟಾಂ ಕಾಡ್ಲಿಂ. ಆನಿ ತೊ ಹಾರ್ಡ್‌ವೇರ್ ಶೊಪಾ ಮುಕಾರ್ ಪಾವ್ಲೊ.  ಆತಾಂ ತಾಚೊ ಅರ್ದೊ ಕುರೊ ದಿಸ್ಚ್ಯಾ ದೊಳ್ಯಾ ದೀಶ್ಟ್ ಥಂಯ್ಸರ್ ಮಾಂಡ್ಲೆಲ್ಯಾ ಸರಳಾಂ ರಾಶಿಚೆರ್ ಖಂಚೊನ್ ರಾವ್ಲಿ.

ಉಪ್ರಾಂತ್ಲ್ಯಾ ದೋನ್ ತೀನ್ ಮಿನುಟಾಂನಿಂ…ತ್ಯಾ ರಾಶಿಂತ್ಲೊ ಏಕ್ ಸರಳ್ ತಾಣೆಂ ವಿಂಚ್ಲೊ. ಆನಿ ಬಳಾನ್ ಭಾಯ್ರ್ ವೊಡಿಲಾಗ್ಲೊ.  ‘ಝರಾಕ್ಕ್!.’ ಸುಮಾರ್ ಪಾಂಚ್ ಫುಟಿ ಲಾಂಬ್ ಆಸ್ಚೊ ತೊ ಲೊಂಕ್ಡಾ ಸರಳ್ ತ್ಯಾ ರಾಶಿ ಥಾವ್ನ್ ವೆಗ್ಳೊ ಜಾಲೊ, ಜಶೆಂ ತೊ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಸರ್ವ್ ಸಂಭಂದಾ ಥಾವ್ನ್ ವೆಗ್ಳೊ ಜಾಲ್ಲೆ ಪರಿಂ.

ಆನಿ ತೊ ಹಾತಿಂ ಧರ್ನ್ ಪಾರ್ಕುಂಕ್ ಲಾಗ್ಲೊ. ದುಸ್ರ್ಯಾ ಘಢ್ಯೆ ಮೊಲಾಕ್ ಘೆತ್ಲೊ. ಆನಿ ಆತಾಂ ತೊ ಸರಳ್ ತಾಚೊ ಜಾಲೊ. ಆನಿ ತಾಚಿ ಹಾತಾ ಮೂಟ್ ತಾಚೆರ್ ಅರ್ನಾಲಿ.

ಆತಾಂ ಆಪ್ಣಾಕ್ ಚಲ್ಚ್ಯಾಕ್ ಆಧಾರ್ ಮೆಳ್ಳೊ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಚಿಂತಾಪ್ ಉಟ್ತಾಸ್ತಾಂ…‘ಹೊ ಸರಳ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ರಕ್ಶಣೆಕ್‌ಯೀ ಜಾತಾ…ಗರ್ಜ್ ಪಡಾತ್ ತರ್…ಫಾರಿಕ್ಪಣಾಕ್‌ಯೀ ಜಾತೊಲೊ!.’ ಹ್ಯಾ ಘಡ್ಯೆ ಫಾರಿಕ್ಪಣ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ತಾಚ್ಯಾ ಶಿಂತಿದಾಕ್ ಜಾಗಯ್ತಾನಾಂ…

 ‘ಎಸಿಡಾ ಘಾಯಾಚ್ಯಾ ಘಯ್ರ್ಯಾ ದಿಶ್ಟೆಕ್…ತಶೆಂ ಧಯ್ರ್ ಚುಕ್ಚ್ಯಾ ಪಾಂಯಾಕ್…ಕಾರಣ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಫೆಡ್ರಿಕಾಚೊ ಉಗ್ಡಾಸ್ ಮತಿಂತ್ ಜಗ್ಲಾನಾಸ್ತಾಂ ಉರ್ಲೊನಾಂ. ತವಳ್ ತೊ ದಾಂತ್ ಚಾಬೊನ್ ಆಪ್ಣಾಯಿತ್ಲ್ಯಾಕ್ ಘುಣ್ಘುಣ್ಲೊ…

‘ಹ್ಯಾ ಮುಕಾರ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಅಸಹಾಯೆಕತಾ ಥಂಯ್ ಬೋಟ್ ಜೊಕ್ಚ್ಯಾಂಕ್…ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಆದ್ಲ್ಯಾ ಶಾತಿಚೆರ್ ಬೆಫಿಕೆರ್ ಕರ್ಚೊ ಆವ್ಕಾಸ್ ವಿಂಚ್ತೆಲ್ಯಾಂಕ್…ಹೊ ಸರಳ್ ಜವಾಬ್ ದಿತೊಲೊ!.’ ಹ್ಯಾ ಕ್ರೋಧಾಚ್ಯಾ ಆವೇಶಾನ್ ಪರತ್ ತಾಣೆಂ ಬಳಾನ್ ತೊ ಸರಳ್ ಧರ್ನಿಕ್ ಮಾರ್ಲೊ.

‘ಟಾಂಯ್!.’…

ಹೊ ಆವಾಜ್ ಇತ್ಲೊ ಕಠಿಣಾಯೆಚೊ ಜಾವ್ನ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೊಗೀ…ಭಂವ್ತಿ ಆಸ್ಲೆಲಿಂ ಏಕ್ ಪಾವ್ಚಿಂ ಉಡೊನ್ ಪಡ್ಲಿಂ…ಆನಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಬಾಗ್ಲಾರ್ ರಾವೊನ್ ರಿಶಭಾಚೆರ್ ದೀಶ್ಟ್ ಖಂಚೊನ್ ಆಸ್ಲೆಲಿ  ಸಿಸ್ಟರ್‌ಯೀ ಏಕ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ಥರ್ಥರ್ಲಿ!

ತವಳ್‌ಚ್ಚ್ ರಿಶಭಾಚಿ ಚಾಲ್ ಆರಂಭ್ ಜಾಲಿ. ಅಶೆಂ ತೊ ಚಲ್ತಾಂ ಚಲ್ತಾಂ ತಾಚ್ಯಾ ಮತಿಂ ಸಟ್ಟ್ ಕರುನ್ ಏಕ್ ಸವಾಲ್ ಉದೆಲೆಂ…ಆನಿ ತಾಚಿ ಚಾಲ್ ಏಕ್ ಘಡಿ ಥಾಂಬ್ಲಿ.

‘ಆತಾಂ ರಾವೊಂಕ್ ಥಾರೊ ಖಂಯ್ಚೊ.?!.’

ಏಕ್‌ಚ್ಚ್ ಘಡಿ ತೊ ತ್ಯಾ ಸವಲಾ ಭಂವ್ತಿ ಭಂವ್‌ಲ್ಲೊ. ದುಸ್ರೆಚ್ಚ್ ಘಡ್ಯೆ…ತಾಕಾ ಆಪುಣ್ ಆಪ್ಲಿ ಸುರಿ ಲಿಪವ್ನ್ ದವರುಂಕ್ ಗೆಲ್ಲ್ಯಾ ಜಾಗ್ಯಾಚೊ ಉಗ್ಡಾಸ್ ಆಯ್ಲೊ. ಖಿಣಾನ್ ತೊಚ್ಚ್ ಜಾಗೊ ಫಾವೊತೊ…ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಪಸಂದೆಚೊ ಜಾಗೊ ಮ್ಹಣ್ ತಾಕಾ ಭೊಗಾಲಾಗ್ಲೆಂ. ಆನಿ ತಾಣೆಂ ವಿಂಚ್ಲೆ!

ಸಿಮೆಸ್ತ್ರ್ …!.

ಆನಿಂ ಆತಾಂ ‘ಝರ್ ಝರಾ…ಝರ್ ಝರಾ’  ವ್ಹಾಣೊ ಝರೊವ್ನ್ ಚಲ್ಚ್ಯಾ ಆವಾಜಾನ್ ತಾಚಿ ಚಾಲ್ ಪರತ್ ಆರಂಭ್ ಜಾಲಿ. ಆನಿ ಹ್ಯಾಚ್ಚ್ ಘಡ್ಯೆ ಹಾತಾಂತ್ಲೊ ಸರಳ್ ತಾಚ್ಯಾ ಮೆಟಾಂಕ್ ವಾಟ್ ದಾಕಂವ್ಕ್ ಆವಾಜ್ತಾನಾಂ…ತಾಚಿಂ ವಾವ್ಲಾಂ ಸವ್ಕಾಸ್ ಚರುಂಕ್ ಲಾಗ್ಲಿಂ…

ಸಿಮೆತ್ರೆ ಕುಶಿನ್…!

ಹ್ಯಾ ವೆಳಾ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಬಾಗ್ಲಾರ್ ಆಸ್ಲೆಲ್ಯಾ ಸಿಸ್ಟರಿಚ್ಯಾ ಕಾನಿಂ ರಿಶಭಾಚೊ ತೊ ಸರಳಾ ಆವಾಜ್…ರಿಶಭಾನ್ ಆಪ್ಣಾಲಾಗಿಂ ಉಚಾರ್ಲೆಲ್ಯಾ ಅಸಮಧಾನ್ ಆನಿ ದ್ವೇಶ್‌ಭರಿತ್ ಫಾರಿಕ್ಪಣಾಚ್ಯಾ ಉತ್ರಾಂಚೊ ಉಗ್ಡಾಸ್ ಕರಿಲಾಗ್ಲೊ. .

ಕ್ರೋಧಾಚೆಂ ಅಸಮಧಾನ್…ಕ್ಲೋಡಿಯಾ ಥಂಯ್!

ಆನಿಂ ದ್ವೇಶಾಚೆಂ ಫಾರಿಕ್ಪಣ್…ಫೆಡ್ರಿಕಾಚೆರ್!!

ಆನಿ ಫುಡಾರಾಂತ್ ರಿಶಭಾ ಥಾವ್ನ್ ಘಡುಂಕ್ ಸಾಧ್ಯತಾ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಭೆಂಭರಿತ್ ಘಡಿತಾಂನಿ ತಿಚೆಂ ಕಾಳಿಜ್ ಶಿರ್ಶಿರೊಂಕ್ ಲಾಗ್ತಾನಾಂ…ರಿಶಭಾಚೊ ಸರಳಾ ಆವಾಜ್ ರಸ್ತ್ಯಾರ್ ಮುಂದರುನ್  ಆಸ್‌ಲ್ಲೊ.

‘ಟಾಂಯ್…ಟಾಂಯ್…ಟಾಂಯ್….’

ಆನಿ ತಿ ಪಳೆತ್ತ್ ಆಸ್ತಾಂ…ತೊ ಆವಾಜ್ ಹಂತ್ ಹಂತ್ ಜಾವ್ನ್ ಪಯ್ಸಾ ಪಯ್ಸ್ ಜಾತೇ ಗೆಲೊ. ಆನಿ ತ್ಯಾಚ್ಚ್ ಪರ್ಮಾಣೆಂ…ರಿಶಭ್‌ಯೀ…ತಿಚ್ಯಾ ದೊಳ್ಯಾ ಮುಕ್ಲೊ ಘಯ್ರೊ ಘಯ್ರೊ ಜಾಯಿತ್ತ್ ನಪೈಂಚ್ಚ್ ಜಾತೇ ಗೆಲೊ.

***

ಕಾರ್ಡಿಯಾನ್ ಫಾರ್ಮ್ ಹೌಸಾ ಥಾವ್ನ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಆಫಿಸಾಕ್ ಪಾಟಿಂ ಪಾವೊನ್ ಚೊವೀಸ್ ವರಾಂ ಜಾಲ್ಲಿಂ.

ಆನಿ ಹ್ಯಾದಿಸಾಂನಿಂ ಆಯ್ಕೊನ್ ಆಸ್ಲೆಲಿ ರಿಶಭಾಚಿ ತಿ ವಿಚಿತ್ರ್ ಖಬಾರ್…ಖುದ್  ಪಳೆಲ್ಲೊ ವಾಲ್ಟಾರ್…ಆತಾಂ ಕಾರ್ಡಿಯಾನಾಚ್ಯಾ ಮುಕಾರ್ ಹಾಜರ್ ಜಾಲೊ. ಆನಿ…

 “ರಿಶಭ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಮೆಟಾಂ ದೆಂವೊನ್ ರಸ್ತ್ಯಾಕ್ ಪಾವ್ಲಾ. ಆನಿ ತಾಚಿ ತಿ ಭಿರ್ಮೊತಿಚಿ ಸ್ಥಿತಿ  ಪಳೆತೆಲ್ಯಾಂಚೆ ಕಾಳಿಜ್ ಭೆಸಾಂ ಜಾತಾ”.

ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್…ತೊ ರಸ್ತ್ಯಾರ್ ಭಂವ್ತಾ?!”

“ತೊ ಏಕ್ ಸರಳ್ ಘೆವ್ನ್ ರಸ್ತ್ಯಾರ್ ಆವಾಜ್ ಕರಿತ್ತ್ ಭಂವಾತ್ತ್ ಆಸಾ…ಸರ್ ಎಕಾ ಭಿಕಾರ‍್ಯಾಪರಿಂ !” ಹೆಂ ಆಯ್ಕಾತಾಂ…ಕಾರ್ಡಿಯಾನ್ ಧಿಘ್ಬ್ರಾಂತ್ ಜಾಲೊ.! ಹ್ಯಾವೆಳಾ…

‘ಸರಳಾಂ ಆವಾಜ್ ಉಟೊವ್ನ್ ರಸ್ತ್ಯಾರ್ ಮೆಟಾಂ ಘಾಲುನ್ ಆಸ್ಚೊ…ವಿಕಾರ್ ವಿದ್ರೂಪ್ ರಿಶಭ್… ಆಪ್ಣಾಂ ಸರ್ಶಿಂ ಕಿತ್ಯಾ ಯೇಂವ್ಕ್ ನಾಂ?!’ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಮತಿಕ್ ಆಪ್ಟಾತಾನಾಂ ‘ತೊ ತ್ಯಾ ಆಸ್ಪತ್ರೆಂತ್ ತಾಕಾ ಭೆಟುನ್ ತಾಕಾ  ‘ಮೊರಲ್ ಸಪೋರ್ಟ್’ ದೀನಾತ್ಲೆಲೆಂ ವ್ಹಡ್ಲಿ ಚೂಕ್ ಜಾಲಿ!.’ ಮ್ಹಣ್ ತಾಕಾ ಕಠಿಣ್ ಧೊಸಿಲಾಗ್ಲೆಂ.

ಹ್ಯಾದಿಸಾಂನಿಂ ಆಪ್ಣಾಂ ಇತ್ಲ್ಯಾಕ್ ಆಪುಣ್ ಫಕತ್ತ್ ಮೌನ್‌ಪಣಾಂತ್ ದೀಸ್ ಸರೊನ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ರಿಶಭಾವಿಶಿಂ ತೊ ಗುಂಡಾಯೆನ್ ಚಿಂತುಂಕ್ ಲಾಗ್ತಾನಾಂ ತೊ ಕಾಳ್ಜಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಬಿರ್ಮೊತಿಚ್ಯಾ ಲಾರಾಂನಿಂ ಚಡ್ಪಡೊಂಕ್ ಲಾಗ್ಲೊ.

“ತಸಲೊ ಧಾರುಣ್ ಕಾಳ್ಜಾಚೊ ರಿಶಭ್ ಎಕಾಎಕಿ ಅಶೆಂ ದುಖಾಂನಿಂ ಕಳ್ವಳೊನ್ ಆಸಾಜಾಯ್ ತರ್ ತಾಚ್ಯಾ ಕಾಳ್ಜಾಂತ್ ಕಿತ್ಲೊ ತೊ ಶಿಜೊನ್ ಆಸಾ ಕೊಣ್ಣಾ?!. ಖಂಡಿತ್ ತಾಚೊ ಭರ್ವೊಸೊ ಮ್ಹಳ್ಳೊ ಮರುನ್ ಗೆಲಾ.” ಅಶೆಂ ಚಿಂತ್ತಾಸ್ತಾಂ…ಸಟ್ಟ್ ಕರುನ್ ಮತಿರ್ ಉದೆಲ್ಲೆಂ ಸವಾಲ್ ತಾಣೆಂ ವಾಲ್ಟರಾಕ್ ಘಾಲೆಂ.

“ವಾಲ್ಟರ್ ಕಾಂಯ್ ತೊ ಮಾನಸಿಕ್ ಪಿಡೆರ್ ಆಸಾ?!”

“ತೊ ತಸೊಚ್ಚ್ ತೊ ಆಸಾ! ಪೂಣ್ ತಾಕಾ ಖಂಚ್ಯಾಯೀ ಮಾನಸಿಕ್ ದಾಕ್ತೆರಾ ಲಾಗಿಂ ಶುಶ್ರೂಶ್ಯಾಂ ಕರ‍್ಯಾಂ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾರ್ ತಾಚೆಂ ವಿಚಿತ್ರ್ ಉನ್ಮಾದೆ ವರ್ತನ್…ಭೆಶ್ಟಾಂವ್ಚಿ ತಿ ಖಡ್ಪ್ ಚಾಲ್…ಸರ್ಪಾ ಖೊಂಚಾಚೊ ಭೆಂ ಉಟಂವ್ಚೊ ತೊ ಸರಳ್…ಹೆಂ ಸರ್ವ್ ತಾಚ್ಯಾ ಶುಶ್ರೂಶಾ ಚಿಂತ್ಪಾಕ್ ಜಬ್ಬೊರ್ ಅಡ್ಕಳ್ ಘಾಲ್ತಾ.”

“ಛೆ!…ಕಸಲಿ ದುಸ್ತಿತಿ ತ್ಯಾ ಫಟಿಂಗ್ ಫೆಡ್ರಿಕಾನ್ ಕರುನ್ ಘಾಲಿ!” ಕಾರ್ಡಿಯಾನ್ ಕ್ರೋಧಾನ್ ತಾಂಬ್ಡೊ ಜಾಲೊ.

“ಸರ್…ಕಿತೆಂ ತರೀ…ಫೆಡ್ರಿಕಾಕ್ ಹೆ ಪಾಟಿಂ ಮಾರಾನಾಶೆಂ ರಾವಾಶೆಂನಾಂ…ರಿಶಭ್ ಪಿಸೊ ಜಾಂವ್…ಯಾ…ಸಾರ್ಕೊ ಆಸೊಂ…ಪೂಣ್ ತಾಚೊ ಸರಳ್ ಫಾರಿಕ್ಪಣ್ ಘೆನಾಶೆಂ ರಾವಾಸೊನಾಂ…!”

ವಾಲ್ಟರಾಚಿ…‘ಪಿಸೊ ಜಾಂವ್…ಸರಳಾಚೊ ಫಾರಿಕ್ಪಣ್…!’ ಹಿಂ ಉತ್ರಾಂ ಕಾರ್ಡಿಯಾನಾಚ್ಯಾ ಮತಿಂತ್ ವಯ್ರ್ ವಯ್ರ್ ಧಾಂವೊಂಕ್ ಲಾಗ್ತಾನಾಂ…ತಾಚೆಂ ವೋಂಟ್ ಪುಸ್ಪುಸ್ಲೆ…

“ವಾಲ್ಟರ್…ಕಾಂಯ್ ರಿಶಭ್ ಹ್ಯಾಖಾತಿರ್ ಪಿಶೆಂ ವರ್ತನ್ ಪಾಂಗೊರ್ನ್…ಫಾರಿಕ್ಪಣಾಚ್ಯಾ  ಆವ್ಕಾಸಾಕ್ ರಾಕೊನ್ ಆಸಾಗಾಯ್?”

“ಜಾಂವ್ಕ್ ಪುರೊ ಸರ್…ಖೈಂಚಾಯೀ ವಿಶಯಾಂತ್ ರಿಶಭಾಕ್ ಪಾತ್ಯೆಂವ್ಕ್ ಜಾಯ್ನಾಂ.”

ಹ್ಯಾವೆಳಾ ಕಾರ್ಡಿಯಾನಾಕ್ ರಿಶಭಾಚ್ಯಾ ಚಿಂತ್ನಾಂ ಥಾವ್ನ್ ಭಾಯ್ರ್ ಯೇಂವ್ಕ್ ಜಾಲೆನಾಂ. ರಿಶಭಾಚ್ಯಾ ವಿಚಿತ್ರ್ ಮಿಸ್ತೆರಾಕ್…ಧೆಧೆಸ್ಪರಾಚ್ಯಾ ಮೌನತೆಂತ್ ಆಪ್ಣಾಯಿತ್ಲ್ಯಾಕ್ ಆಪುಣ್ ಕಶ್ಟುನ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಕಾರಣಾಕ್ ಉಸ್ತೊನ್…ತೊ ಆಪ್ಲಿಂ ಜಾಣ್ತಿಕಾಯೆಚಿಂ ಸೊದ್ನಾಂ ಆಟೊಂವ್ಕ್ ಲಾಗ್ಲೊ!

‘ರಿಶಭಾ ಥಂಯ್ ಯೆದೊಳ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೊ ಭರ್ವೊಸೊ ಮ್ಹಳ್ಳೊ ತೊ ಆತಾಂ ಸಂಪೂರ್ಣ್ ಮರುನ್ ಗೆಲಾ. ಕುಟ್ಮಾಚೆರ್…ಇಶ್ಟಾಂಚೆರ್…ಆನಿ ಕಾಂಯ್ ಆತಾಂ ಕ್ಲೋಡಿಯಾಚೆರ್-ಯೀ?!’

ಕ್ಲೋಡಿಯಾಚೆರ್ ಮ್ಹಣ್ ಚಿಂತ್ತಾಸ್ತಾಂ…ಕಾಂಯ್ ಮ್ಹಜೆರ್‌ಯೀ ತಾಚೊ ಭರ್ವೊಸೊ ಚುಕ್ಲಾ!?…ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಧೊಸುಂಕ್ ಲಾಗ್ಲೆಂ.

ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಖಟ್ಲ್ಯಾರ್ ಆಸ್ತಾಂಚ್ಚ್… ‘ಆಪ್ಣಾಚೆ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಕೋಣ್‌ಚ್ ನಾಂತ್ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ಚಿಂತ್ಪಾರ್ ತೊ ಧೆಧೆಸ್ಪರ್ ಜಾಲ್ಲೊ ಜಾಯ್ಜಾಯ್. ಆನಿ ಹಾಕಾ ಪ್ರಮುಖ್ ಕಾರಣ್… ‘ಕ್ಲೋಡಿಯಾ ತಾಚ್ಯಾ ಕಸಲ್ಯಾಚ್ಚ್ ಸಂಪರ್ಕಾರ್ ನಾಸ್ಚೆಂ.’

ಹಾಚೆಂ ನೀಜ್ ಕಾರಣ್ ಜಾವ್ನಾಸಾ…ಅಚಾನಕ್ ಘಡ್ಲೆಲೆಂ ಕ್ಲೈವಾಚೆಂ ಭಯಾನಕ್ ಎಕ್ಸಿಡೆಂಟ್. ಆನಿ ಹ್ಯಾ ಎಕ್ಸಿಡೆಂಟಾನ್ ಕ್ಲೋಡಿಯಾ ರಾತ್ ದೀಸ್ ಮಿಸ್ಳೊನ್ ಆಸಾಜಾಯ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಅಸಹಾಯೆಕ್ ಸಂಧರ್ಭಾರ್…

‘ಕ್ಲೈವಾಕ್…ಆಪ್ಲೊ ರಿಶಭಾ ಸಂಗಿ ಆಸ್ಲೊಲೊ ಮೊಗಾ ಸಂಭಂಧಾವಿಶಿಂ ಕಳಿತ್ ಜಾಯ್ನಾತ್ಲೆಲೆಂ ರಾಕೊನ್ ವ್ಹರುಂಕ್ ಆಪುಣ್ ಅಸಲ್ಯಾ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆರ್ ಅಸ್ಚೆಂ ತಾಕಾ ಅನಿವಾರ್ಯ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ!’. ಹ್ಯಾ ಕಾರಣಾನ್ ಕ್ಲೋಡಿಯಾ ಆಪ್ಲೊ ಸಗ್ಳ್ಯೊ ಭಾಯ್ಲೊ ಸಂಪರ್ಕ್ ತಾಣೆಂ ಬಂದ್ ಕರುನ್ ತಾಚೆಯಿತ್ಲ್ಯಾಕ್ ತೆಂ ಮೌನತೆಂತ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆಂ.

ಆನಿ ಹ್ಯಾಚ್ಚ್ ವೆಳಾ…ರಿಶಭ್‌ಯೀ ಭಯಾನಕ್ ಎಸಿಡಾ ಘಾಯಾಂಕ್ ಸಾಂಪ್ಡೊನ್ ಹೆರಾಂಚ್ಯಾ ಸಂಪರ್ಕಾರ್ ಆಸೊಂಕ್ ಅಸಾಧ್ಯ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಪರಿಗತೆರ್ ಕ್ಲೊಡಿಯಾಕ್‌ಯೀ ಕಸಲಿಚ್ಚ್ ಗಜಾಲ್ ಕಳುಂಕ್ ನಾತ್‌ಲ್ಲಿ.

ಹಿ ಏಕ್ ಪರಿಗತ್ ತಾಂಕಾ ದೊಗಾಂಯ್ಕೀ…ಕ್ಲೋಡಿಯಾಕ್ ಆನಿ ರಿಶಭಾಕ್… ಎಕಾಮೆಕಾಚ್ಯಾ ಕಶ್ಟ್ -ಸಂಕಶ್ಟಾವಿಶಿಂ ಜಾಣಾಂ ಜಾಂವ್ಚ್ಯಾಕ್ ಅಡ್ಕಳ್ ಜಾಲೆಂ. ಆನಿಂ ಹ್ಯಾಚ್ಚ್ ಕಾರಣಾನ್ ಹಿಚ್ಚ್ ಪರಿಗತ್ ಮ್ಹಜೆಂ ಥಂಯ್‌ಯೀ ಉದೆಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಆಪುಣ್ಯೀ‌ ಹಿ ಗಜಾಲ್ ತಾಂಕಾ ದೊಗಾಂಯ್ಕೀ ತಿಳ್ಸುಂಚ್ಯಾಂತ್ ಮಾಕಾ ಅಡ್ಕಳ್ ಜಾಲ್ಲಿ.

ತರೀ ರಿಶಭ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲಾಂತ್ ಆಸ್ತಾಂ ಆಪುಣ್ ಮತಿಚ್ಯಾ ವೊತ್ತಡೆಕ್ ಲಾಗುನ್ ಫಾರ್ಮ್ ಹೌಸಾಕ್ ಗೆಲ್ಲೊಂ. ಆನಿ ಹ್ಯಾವರ್ವಿಂ ಆಪ್ಣೆಂ ವಾಲ್ಟರಾಕ್ ತಾಚ್ಯಾ ಶುಶ್ರೂಶಾಚಿ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ದಿಲ್ಲಿ.

ಪೂಣ್ ರಿಶಬಾಕ್ ಕಿತ್ಲೆಂ ಮ್ಹಳ್ಯಾರೀ ‘ವಾಲ್ಟರ್ ತೊ ವಾಲ್ಟರ್‌ಚ್ಚ್.’ ಆನಿ ಹಾಂವ್ ವಾಲ್ಟರಾಕ್ ಧಾಡುನ್ ಮ್ಹಜಿ ಬುಟ್ಟಿ ತಿರ್ಸಿತಾಂ. ಆನಿ ಫೆಡ್ರಿಕ್ ಆಸ್ಲೆಲ್ಯಾ ಥಂಯ್ ವೊಚೊನ್ ಆಪ್ಣೆಂ ಚೂಕ್ ಕೆಲಿ ಮ್ಹಳ್ಳೊ ಆರೋಪ್ ಮಾಂಡುನ್, ಮ್ಹಜೊ ಬೆಪಾರ್ವೊ ಕರ್ತಾ!’ ಮ್ಹಣ್ ರಿಶಭಾಕ್ ಖಂಡಿತ್ ಭೊಗ್ಲಾಂ ಆಸ್ತೆಲೆಂ.

ಆನಿ ಹ್ಯಾ ಕಾರಣಾನ್ ತಾಕಾ ಮ್ಹಜೆರ್‌ಯೀ ತಿರಸ್ಕಾರ್ ಆನಿ ರಾಗ್ ಉದೆಲಾ ಜಾಂವ್ಕ್ ಪುರೊ.  ಆನಿ ಅಸಲಿ ಸರ್ವ್ ಸಂಧರ್ಭ್, ಘಡಿತಾಂ…ಕ್ಲೋಡಿಯಾ ಆನಿಂ ಮ್ಹಜೆ ವಿಶಿಂ ‘ಚೂಕ್ ಸಮ್ಜಣಿಂ’ …ರಿಶಬಾಚ್ಯಾ ಕ್ರೋಧಾನ್ ಭರ್ಲೆಲ್ಯಾ ಮೌನತೆಕ್ ಕಾರಣ್ ಜಾವ್ನ್ ಆಸ್ತೆಲೆಂ!’

ಅಶೆಂ ಕಾರ್ಡಿಯಾನ್…ರಿಶಭಾಚ್ಯಾ ಹ್ಯಾಸರ್ವ್ ಸಮಸ್ಯಾ ಆನಿ ತಾಚ್ಯಾ ಪರಿಹಾರಾವಿಶಿಂ ಮತ್ ಖರ್ಚೊನ್ ಆಸ್ತಾಂ…ತಟ್ಟ್ ಕರುನ್ ತಾಚ್ಯಾ ಕಾನಿಂ ಸರಳಾ ಆವಜ್ ಆಯ್ಕಾಲೊ!.

‘ಕಾಂಯ್ ರಿಶಭ್…!’ ಮ್ಹಣ್ ತೊ ಜನೆಲಾ ಸರ್ಶಿಂ ಅಮ್ಸರ್ಲೊ. ಆನಿ ರಸ್ತ್ಯಾ ಕುಶಿನ್ ತಿಳಿಲಾಗ್ಲೊ. ವ್ಹಯ್ …ಥಂಯ್ಸರ್…

‘ರಿಶಭ್…!…ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಸರಳಾಸಂಗಿ…ರಿಶಭ್!’

***

ರಿಶಭ್…

ಕಾರ್ಡಿಯಾನಾಚ್ಯಾ ಆಫಿಸಾ ಬಾಗ್ಲಾರ್ ಮೇಟ್ ದವರುನ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ…ಹ್ಯಾ ಪಾಂಚ್ ದಿಸಾ ಫುಡೆಂ…

ತೊ ಹರ್ಶೆಂ ಸಾಂಜೆವೆಳಾ ವಾಯ್ನ್ ಶೊಪಾಕ್ ರಿಗ್ಚ್ಯಾಪರಿಂ ರಿಗ್ಲೊ. ಆನಿ ಉಣ್ಯಾಚಿ ವಿಸ್ಕೆ ಪ್ಯಾಕೆಟ್ ಘೆಂವ್ಚ್ಯಾಕ್ ತಾಣೆಂ ಆಪ್ಲೊ ಹಾತ್ ಬೊಲ್ಸಾಕ್ ವ್ಹೆಲೊ. ಬೊಲ್ಸಾಂತ್ ಸೊದ್ತಾ ಸೊದ್ತಾಂ ಎಕಾಚ್ಚಾಣೆಂ ತೊ ತಟಕ್ಕ್ ಜಾಲೊ. ಅರೆ…ಬೊಲ್ಸಾಂತ್ ಕಿತೆಂಚ್ಚ್ ನಾಂ…!

ಆಸ್ಲಲ್ಯಾ ಸಗ್ಳ್ಯಾ ಬೊಲ್ಸಾಂನಿಂ ತೆಣೆಂಹೆಣೆಂ ಹಾತ್ ಘಾಲಿಲಾಗ್ಲೊ. ನಾಂ ಖಾಲಿ ತಿಂ ಖಾಲಿಂಚ್ಚ್. ಘಡ್ಯೆನ್ ತಾಚೆ ವೋಂಟ್ ಆನಿ ಹಾತ್ ರಿಣಾರ್ ವಿಸ್ಕಿ ಮಾಗೊಂಕ್ ಲಾಗ್ಲೆ.

ಪೂಣ್ ನಾಂ…ತಾಕಾ ವಯ್ರ್ ವಯ್ರ್ ಪೊರಾತ್ತುಂಕ್ ಪಡ್ಲೆಂ. ಆನಿ ತಾಣೆಂ ಪೊರಾತ್ಲೆಂ. ಪೂಣ್  ತಾಣಿಂ ಕಾನ್ ಹಾಲೈಲೆನಾಂತ್. ಬಗಾರ್ ಹಾಚೆರ್ ಬೆಪಾರ್ವ್ಯಾಚಿ ಕಾಂಟಾಳ್ಯಾ ದೀಶ್ಟ್ …ನೆಗಾರ್ ಕರ್ಚಿಂ ಕೀಳ್ ಉತ್ರಾಂ ಉಡಯ್ತಾಸ್ತಾಂ…ಹೆಂ ಸರ್ವ್ ವಿಸ್ಕೆ ಖಾತಿರ್ ತಾಕಾ ಸೊಸಿಜಾಯ್ ಪಡ್ಲೆಂ. ಆನಿ ಹಾಕಾ ಕಾರಣ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ…

ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಖರ‍್ಯಾ ಆಸ್ತಿತ್ವಾವಿಶಿಂ ಜಾಗೊ ಜಾಲೊ. ‘ಕಾಂಯ್ ಆಪುಣ್ ಏಕ್ ಕೀಳ್ ಅಂತಸ್ತಾಚೊ ಭಿಕಾರಿ ತಸೊ ಜಾಲಾಂ?!’ ಯೆದೊಳ್ ಕಸಲಿಚ್ಚ್ ಪರ್ವಾನಾಸ್ತಾಂ ಜಿಯೆಲ್ಲ್ಯಾ ಬಿಂದಾಸ್ ಜಿಣ್ಯೆಂತ್ ಗಿನ್ಯಾನಾಕ್ ಯೇಂವ್ಕ್ ನಾತ್ಲೆಲೆಂ ಸವಾಲ್…ಆತಾಂ ತಾಚೆ ಮುಕಾರ್ ಉಬೆಂ ಜಾಲೆಂ. ಆನಿ ಪ್ರಸ್ತುತ್ಚ್ಯಾ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಜಿಣ್ಯೆಚ್ಯಾ ಪರಿಗತೆವಿಶಿಂ ಚಿಂತುನ್…ತಾಣೆಂ ಆಪ್ಣಾಚೆರ್‌ಚ್ಚ್ ದೀಶ್ಟ್ ಘಾಲಿ…

ಆಪ್ಣಾಚಿ ತಿ ಮ್ಹೆಳಿ ಮುಸ್ತಾಯ್ಕಿ…ನ್ಹಾಣ್ ನಾಸ್ತಾಂ ಘಾಣ್ಚಿ ಕೂಡ್…ಚಲೊನ್ ಚಲೊನ್ ಝರ್ಲೆಲ್ಯೊ ವ್ಹಾಣೊ…ಹಾತಾಂತ್ಲೊ ಸರಳ್…!

ಹ್ಯಾ ಸರ್ವಾಚೆರ್ ಯೆದೊಳ್ ಮ್ಹಣಾಸರ್ ತಾಚೆಂ ಗುಮಾನ್‌ಚ್ಚ್ ನಾತ್‌ಲ್ಲೆಂ. ಪೂಣ್ ಹ್ಯಾ ವಿಸ್ಕೆ ಪ್ಯಾಕೆಟೆ ಖಾತಿರ್ ಭಿಕ್ ಮಾಗ್ಚ್ಯಾ ಅಸಹಾಯೆಕ್ ಘಡ್ಯೆ…ತೊ ಜಾಗೊ ಜಾಲೊ. ಆನಿ ಆಪುಣ್ ಯೆದೊಳ್ ಕಸೊ ಆಸ್‌ಲ್ಲೊಂ?!.ಮ್ಹಣ್ ಚುರ್ಚುರೊಂಕ್ ಲಾಗ್ತಾನಾಂ…ಆತಾಂ ಕಸೊ ಆಸಾಂ?!…ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ಚಿಂತ್ಪಾರ್ ಮುಕ್ಲ್ಯಾ ಆರ್ಶ್ಯಾಚೆರ್ ತಾಣೆಂ ದೀಶ್ಟ್ ಘಾಲಿ.

‘ಮೈಗಾಡ್ !’…ವ್ಹಯ್…ಭಿಕಾರಿ…ಹಾಂವ್ ಭಿಕಾರಿ!.’

ತ್ಯಾಘಡ್ಯೆ ಹ್ಯಾ ಭಿಕಾರ‍್ಯಾ ಪರಿಗತೆಕ್ ಕಾರಣ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಫೆಡ್ರಿಕಾಚೊ ಎಸಿಡ್ ಉಸ್ಳಾಂವ್ಚೆಂ ಭಿರಾಂಕುಳ್ ಘಡಿತ್ ಮತಿಕ್ ಆಪ್ಟಾಲೆಂ. ಖಿಣಾನ್ ತಾಚೊ ರಾಗ್ ಮಾತ್ಯಾಕ್ ಚಡ್ಲೊ.

ಆನಿ ತೊ ರಾಗ್ ಆತಾಂ ತಾಣೆಂ…ಶೊಪಾಗಾರಾಚೆರ್ ಕಾಡ್ಲೊ. ಯೆಕಾಚ್ಚಾಣೆಂ ತಾಣೆಂ ಸರಳ್ ಉಕಲ್ಲೊ. ಆನಿ ಮ್ಹಣಾಲೊ…“ಆಜ್ ಮ್ಹಣಾಸರ್ ರೀಣ್ ಮಾಗ್‌ ಲ್ಲೆಂನಾಂ…ತುಕಾ ಬಾಕಿಯೀ ನಾಂ. ಆತಾಂ ಏಕ್ ಪ್ಯಾಕೆಟ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಮುಸ್ಕಾರಾಕ್ ಉಡಯ್. ಫಾಲ್ಯಾಂ ದೋನ್ ಪ್ಯಾಕೆಟಿಚೆ ಪೈಶೆ ತುಜ್ಯಾ ಮುಸ್ಕಾರಾಕ್ ಉಡಯ್ತಾಂ. ಆತಾಂ ದಿ…ಪ್ಯಾಕೆಟ್ ದಿ”

ಹಾಚಿ ವಿಕಾರ್ ಮುಸ್ಕಾರಾಚಿ ಭಿರಾಂತ್ ಉಟಂವ್ಚಿ ಉತ್ರಾಂ…ಆನಿ ಹಾತಾಂತ್ಲೊ ಸರಳ್!. ರುಂದಾಲ್ಲ್ಲ್ಯಾ ದೊಳ್ಯಾಂನಿಂ ದೆಕ್ತಾಂ…ಎಕಾಚ್ಚ್ ಸೆಕುಂದಾನ್ ವಿಸ್ಕೆ ಪ್ಯಾಕೆಟ್ ತಾಚ್ಯಾ ಹಾತಾರ್ ಪಡ್ಲಿ!. ತ್ಯಾಚ್ಚ್ ಘಡ್ಯೆ…

‘ಅಶೆಂ ಆಪ್ಣೆಂ ಯೆದೊಳ್ಚ್ಯಾಪರಿಂ ಮೌನತೆಂತ್ ಝಗಡ್ನ್ ರಾಂವ್ಚೆಂ ನ್ಹಂಯ್…ಆವಾಜ್ ಉಟಯ್ಜಾಯ್.!’ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ಚಿಂತ್ಪಾನ್ ಚುರುಕ್ ಜಾಲೊ. ಆನಿ ತ್ಯಾಘಡ್ಯೆ…ಮತಿಂತ್ಲ್ಯಾ ಕಾಳೊಕಾ ಥಾವ್ನ್ ಭಾಯ್ರ್ ಯೆಂವ್ಚೆಂ ಅನಿವಾರ್ಯ್ ಮ್ಹಣ್ ಮನ್ ಘಟ್ ಕರಿಲಾಗ್ಲೊ. ಆನಿ ಮತಿಂತ್ಲ್ಯಾ ಉಜ್ವಾಡಾಂತ್ ಮೆಟಾಂ ಘಾಲಿಲಾಗ್ಲೊ!

ಆನಿ ಹ್ಯಾ ನಿಚೆವಾನ್ ಹುಮೆದೆಂತ್ ಭರ್ಲೊಲೊ ತೊ…ಹಾತಾಂತ್ಲಿ ಸರಳಾ ಮೂಟ್ ಚಡ್ ಆನಿ ಚಡ್ ಅರ್ನಾತ್ತ್…ಸಿಮೆತ್ರೆ ಕುಶಿನ್ ಮೆಟಾಂ ಘಾಲುಂಕ್ ಲಾಗ್ಲೊ.

ಉಪ್ತಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಥೊಡ್ಯಾ ಮಿನುಟಾಂನಿಂ ತಾಚೊ ಹಾತ್ ಸಿಮೆತ್ರೆ ಗೆಟಿಚೊ ಆವಾಜ್ ಕರಿಲಾಗ್ಲೊ. ಆನಿ ಸರಳಾ ಆವಾಜ್ ಸಿಮತ್ರೆ ಕೊಪೆಲಾಚ್ಯಾ ಮೆಟಾಕ್ ಪಾವ್ತಾಂ ತಾಣೆಂ ಆಪ್ಲೊ ಕುಲೊ ಮೆಟಾರ್ ತೆಂಕ್ಲೊ. ಆನಿ ವಿಸ್ಕೆ ಪ್ಯಾಕೆಟ್ ಚಾಬೊನ್ ಉಗ್ತೆಂ ಕರಿಲಾಗ್ಲೊ. ನಂತರ್ ಬಗ್ಲೆಚ್ಯಾ ಉದ್ಕಾ ಬೊತ್ಲೆಕ್ ವಿಸ್ಕಿ ವೊತುನ್ ಪಿಯೆಂವ್ಚ್ಯಾ ಅಮ್ಸೊರಾರ್ ಪಡ್ಲೊ.

ಪಯಿಲ್ಲೆ ದೋನ್ ಘೊಟ್ ತಾಳ್ಯಾಕ್ ದೆಂವ್ತಾಸ್ತಾಂ ತಾಚಿ ಮತ್ ಉಬೆಂವ್ಕ್ ಲಾಗ್ಲಿ. ಹ್ಯಾಉಬೆಂತ್  ಯೆದೊಳ್ ಆಪುಣ್ ರಸ್ತ್ಯಾನ್ ರಸ್ತೊ…ನಾಂ ನಾಂ ಗಾನಾಂ ಗಾವ್ನ್…ಕಿತೆಂ ಕಿತೆಂ ಘುಣ್ಘುಣೊನ್, ಸರಳಾ ಆವಾಜಾ ಸಂಗಿ ದೀಸ್ ಸಾರುನ್ ಆಸ್ಲೊಲೆಂ ದೃಶ್ಯ್ ಮತಿಂ ಜಗ್ಲೊಂಕ್ ಲಾಗ್ಲೆಂ.

ಹೆಂ ದೃಶ್ಯ್  ತಾಕಾ ಫುಡಾರಾಚ್ಯಾ ಜಿವಿತಾಚ್ಯಾ ಸಮಸ್ಯಾವಿಶಿಂ ಆನಿ ತಾಚ್ಯಾ ಪರಿಹಾರಾವಿಶಿಂ ತಾಕಾ ಗಂಭೀರಾಯೆಚೊ ಆಟೊವ್ ಗರ್ಜ್ ಮ್ಹಣ್ ಜಾಗಯ್ಲಾಗ್ಲೆಂ.

ಆಸ್ಪತ್ರೆಚಿಂ ಮೆಟಾಂ ದೆಂವ್ಲೆಲ್ಯಾ ಥಾವ್ನ್ ಘಾಲ್ನ್ ಆಸ್ಲೆಲೆಂ ತೆಂ ಎಕ್‌ಚ್ಚ್ ವಸ್ತುರ್ ಮ್ಹೆಳ್ಯಾಂತ್ಲಿ ಮ್ಹೆಳಿ ಜಾಲ್ಲಿ. ತ್ಯಾವಸ್ತುರಾಚೆಂ ಬದ್ಲಾಪ್…ಚಿಕ್ಲಾನ್ ಘಾಣ್ಚ್ಯಾ ಕುಡಿಚಿ ನಿತಳಾಯ್…ಝರೊನ್ ಝರೊನ್ ಪಾತಳ್ ಪಡ್ಲೆಲ್ಯಾ ವ್ಹಾಣಾಂಚೆ ಬದ್ಲಾವಣ್…ಹೆಂಸರ್ವ್ ತುರ್ತೆನ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ಜಾಯ್.

ಪೂಣ್ ಅಸಲ್ಯೊ ಗರ್ಜ್ಯೊ ಆಪ್ಣಾಂವ್ಕ್ ಬೊಲ್ಸಾಂತ್ ಕಿತೆಂಚ್ಚ್ ನಾಂ. ಫಕತ್ತ್ ಏಕ್ ಪ್ಯಾಕೆಟ್ ವಿಸ್ಕಿ ಘೆಂವ್ಕ್ ಗತ್ ನಾತ್ಲೆಲ್ಯಾನ್…ಹ್ಯೊ ಸರ್ವ್ ಗರ್ಜ್ಯೊ ಆಪ್ಣಾಂವ್ಚ್ಯೊ ತರೀ ಕಶ್ಯೊ?!.

ಹ್ಯಾ ಸರ್ವ್ ಚಿಂತ್ಪಾಸಂಗಿ ವಿಸ್ಕಿ ಪೊಟಾಕ್ ದೆಂವ್ತಾಂ ದೆಂವ್ತಾಂ…ತಾಚಿ ಅಮಾಲಿ ಮತ್…ಥೊಡ್ಯಾ ಘಡ್ಯೆ ಆದಿಂ ಆಪ್ಣೆಂ ವಿಸ್ಕಿ ಪ್ಯಾಕೆಟ್ ಜೊಡುಂಕ್ ವಿಂಚ್ಲೆಲ್ಯಾ ಭೆಂಭರಿತ್ ಘಡಿತಾ ಥಂಯ್ ಪರ್ತಾಲಿ. ತವಳ್ ಹ್ಯಾ ಘಡಿತಾಚೆಂ ಪ್ರೇರಣ್ ತಾಕಾ…ಪರಿಹಾರ್ ದಾಕಯ್ಲಾಗ್ಲಿ.

ಆಪ್ಣೆಂ ಭಿಜುಡ್…ಶೆಳ್ಮಂಡೊ ಜಾವ್ನ್ ಆಸ್ಚೆಂ ನ್ಹಂಯ್. ಬಗಾರ್ ಆಪ್ಣಾಕ್ ಭಿರಾಂತ್ ಭೆಶ್ಟಾವ್ಣಿ  ದಿಂವ್ಚೆಂ ಪಂಥಾವಣ್ ಗರ್ಜೆಚೆಂ.

ಪೂಣ್ ಹ್ಯಾ ಪಂಥಾವಣೆಕ್ ಜಾಳ್ ಸೊಡಯ್ತಾನಾಂ…ಅಸಲೆಂ ಭೆಶ್ಟಾವ್ಣೆಚಿ ಪ್ರಕ್ರಿಯಾ ಉಟೊಂವ್ಚ್ಯಾಕ್…‘ವೆಚೆಂ ತರೀ ಖಂಯ್…ಕೊಣಾಲಾಗಿಂ?!.’ ಆತಾಂ ಹ್ಯಾ ಸವಾಲಾಚೆರ್  ಸೊದ್ನೆಂ ಬೊಟಾಂ ಚರಂವ್ಕ್ ಲಾಗ್ತಾನಾಂ…ತ್ಯಾ ಸೊದ್ನಾಂ ಬೊಟಾಂಕ್ ಸಾಂಪ್ಡಾಲಿಂ…ಫಕತ್ ದೊಗಾಂ.

ಎಕ್ಲೊ…ಕಾರ್ಡಿಯಾನ್!  ದುಸ್ರೆಂ… ಕ್ಲೋಡಿಯಾ!!

ಆತಾಂ ಹ್ಯಾ ದೊಗಾಂ ಪಯ್ಕಿ ಎಕ್ಲ್ಯಾಚಿ ಜಾಯ್ಜಾಯ್ ವಿಂಚವ್ಣ್. ಆನಿ ತೊ ತ್ಯಾ ವಿಂಚವ್ಣೆಚ್ಯಾ ಝಜಾಕ್ ದೆವ್ಲೊ. ಆನಿಂ ಹ್ಯಾ ವೆಳಾ…

ಅಸಲೆಂ ಬಲತ್ಕಾರ್ ಕಾರ್ಡಿಯಾನಾಚೆರ್ ಜಾಯ್ನಾಂ…ಭಿಲ್ಕುಲ್ ಜಾಯ್ನಾಂ. ತರ್ ಆತಾಂ ಉರ್ಲೆಂ ಕ್ಲೋಡಿಯಾ. ಆನಿ ತಾಕಾ ಕ್ಲೋಡಿಯಾಕ್‌ಚ್ಚ್ ವಿಂಚಾಜಾಯ್ ಪಡ್ಲೆಂ. ಆನಿ ವಿಂಚ್ಲೆಂ.  ಹ್ಯಾವಿಂಚವ್ಣೆಕ್ ಪೂರಕ್ ಜಾವ್ನ್ ತಾಚೆ ವಿರೋಧ್ ಉಟ್ಲೆಲಿಂ ಚಿಂತ್ನಾಂ ತಾಕಾ ಪ್ರೇರಣ್   ದೀಲಾಗ್ಲಿಂ.

ರೆಸ್ಪೆರಾವೆಳಾ ಎಕಾಎಕಿ ಬದ್ಲಾಲ್ಲೆಂ ಕ್ಲೋಡಿಯಾ…ಕಿತ್ಲೆಂ ಮ್ಹಳ್ಯಾರೀ ‘ತೆಂ ಕುಯುಕ್ತಿ ವಿಶ್ವಾಸ್ ಘಾತ್ಕಿ ಫೆಡ್ರಿಕಾಚ್ಯಾ ಕುಟ್ಮಾಚೆಂ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ’ ಮತಿಂ ತಾಕಾ ಧೊಸ್ತಾಸ್ತಾನಾಂ…ಫೆಡ್ರಿಕಾಚೆರ್ ಜಳೊನ್ ಆಸ್ಚೊ ತಾಚೊ ಪ್ರತಿಕಾರಾಚೊ ಉಜೊ ಆತಾಂ ಕ್ಲೋಡಿಯಾಚೆರ್‌ಯೀ…ಜಳೊಂಕ್ ಲಾಗ್ಲೊ! ಆನಿ ಹ್ಯಾವೆಳಾ…

‘ಯೆದೊಳ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಕಾಳ್ಜಾಕ್ ರೆವೊಡ್ ಘಾಲ್ನ್ ಆಸ್ಲೆಂಲೆಂ ಕ್ಲೋಡಿಯಾ…ಎಕಾಎಕಿ  ಕ್ಲೈವಾಚ್ಯಾ ವೆಂಗೆಂತ್ ಆಪ್ಣಾಕ್ ಖಿಳಾವ್ನ್…ತ್ಯಾ ವೆಂಗೆಂತ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಮೊಗಾವಿಶಿಂ ಕಿತೆಂಚ್ಚ್ ಚಿಂತ್ತಾ ನಾಸ್ತಾಂ…ಮ್ಹಜೊ ಮೋಗ್ ವಿಸ್ರೊನ್ ಆಸಾ. ಅಸಲ್ಯಾ ಘಾತ್ಕಿ ಫಟ್ಕಿರ‍್ಯಾ ಮೊಗಾಕ್ ಪ್ರತಿಕಾರಾಚೊ ಉಜೊ ಲಾಂವ್ಕ್ ಜಾಯ್. ಆನಿ ಲಾಯ್ತೊಲೊಂ.

ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಕಾಳ್ಜಾಕ್ ತೊಪುನ್ ಕಶ್ಟಿತ್ತ್ ಆಸ್ಲೊಲೊ ತಸಲೊ ಕಾಳ್ಜಾ ಭಾಲೊ ಹಾಂವ್ ತಾಚ್ಯಾ ಕಾಳ್ಜಾಕ್ ರೊಂಬಯ್ತೊಲೊ!…ಆನಿ  ಆಪುಣ್ ಕಶ್ಟುಂಚ್ಯಾಪರಿಂ ತಾಕಾಯೀ ಕಶ್ಟಿತೊಲೊಂ!’… ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ನಿರ್ಧಾರಾರ್…

ತಾಣೆಂ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಮೊಗಾ ಸಲ್ವೊಣೆಚ್ಯಾ ಚಿಂತ್ಪಾಕ್ ವಿರಾಮ್ ಘಾಲೊ! ಆನಿ ಪ್ರತಿಕಾರಾಚ್ಯಾ ಚಿಂತ್ಪಾಕ್…ಹಾತ್ ಘಾಲಿಲಾಗ್ಲೊ!

‘ಹ್ಯಾಫುಡೆಂ ಆಪ್ಣೆಂ ತಾಕಾ ದಿಂವ್ಚ್ಯಾ ಭೆಂ ಭರಿತ್ ಧೆಧೆಸ್ಪರಾಚ್ಯಾ ವಿರಾರೆಯೆಕ್…ಅಖ್ಖೊ ದೀಸ್ ತಾಣೆಂ ಮಾನಸಿಕ್ ಕರ್ಕರೆನ್ ವಳ್ವಳೊನ್ ಆಸೊಂಕ್ ಜಾಯ್’. ಆನಿ ಹ್ಯಾ ಖಾತಿರ್…

ಆಮ್ಚ್ಯಾ ದೊಗಾಂಚ್ಯಾ ಮೊಗಾ ಸಳಾವಳೆಚಿ ಜಳಕ್…ಕ್ಲೈವಾಕ್  ದಿತೊಲೊಂ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ಭೆಶ್ಟಾವ್ಣಿ ಕ್ಲೋಡಿಯಾಕ್ ದೀವ್ನ್… ‘ಜರ್ ಹಾಂವ್ ಸಾಂಗಿನ್ ತರ್!’ ಮ್ಹಣ್ ಕ್ಲೋಡಿಯಾಕ್ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಮೇಯ್ಲ್ ಕರ್ತೊಲೊಂ ಮ್ಹಳ್ಳೊ ನಿರ್ಧಾರ್ ತಾಣೆಂ ಕೆಲೊ. ಆನಿ ಹ್ಯಾವರ್ವಿಂ…

ಕ್ಲೋಡಿಯಾಚ್ಯಾ ಮತಿಂ…‘ಕಾಂಯ್ ರಿಶಬ್ ಯೇತ್?!…ಯೇವ್ನ್ ಕ್ಲೈವಾಕ್ ಆಮ್ಚಿ ಮೊಗಾ ಜಳಕ್ ದೀತ್?!’…ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಧೆಧೆಸ್ಪರಾಚಿ ಭಿರಾಂತ್ ದೀವ್ನ್…ಹರ್ಯೆಕ್ ಘಡಿ ತೆಂ ವಿರಾರಾಯೆರ್ ಆಸಾಶೆಂ ಕರ್ತೊಲೊಂ. ಆನಿ ಹ್ಯಾ ಪರಿಣಾಮಾನ್ ತೆಂ ಮಾನಸಿಕ್ ಖಿನ್ನತೆಂತ್ ವಳ್ವೊಳೊನ್ ಆಸ್ಚೆಂಪರಿಂ ಧೊಸ್ತೊಲೊಂ.

ಅಸಲ್ಯಾ ಭಯಾನಕ್ ಪ್ರತಿಕಾರಾಚಿ ತಾಚಿ ಮಾಂಡಾವಳ್ ತಾಕಾ ತೃಪ್ತಿ ದಿತಾಸ್ತಾಂ…ದುಸ್ರೆ ದೀಸ್…ತೊ…ಕ್ಲೋಡಿಯಾಚ್ಯಾ ಬೊಂಗ್ಲ್ಯಾ ಕುಶಿನ್…

‘ಅಕೇಲೆ ಹುಂ…ಚಲೆ ಆವೊ…ಕಹಾಂ ಹೊ…’ ಮ್ಹಣ್ ಪೋದ್ ಗಾಯಿತ್ತ್…ಸರಳಾ ಆವಾಜ್ ಉಟಯ್ತ್…ಮೆಟಾಂ ಘಾಲುಂಕ್ ಲಾಗ್ಲೊ…

ಟಾಂಯ್… ಟಾಂಯ್…ಟಾಂಯ್.

► ಮುಕಾರುಂಕ್ ಆಸಾ

: : ಆದ್ಲೆ ಅವಸ್ವರ್ : : 

50% feel thumbs up. And how do you feel?
3 :thumbsup: Thumbs up
1 :heart: Love
0 :joy: Joy
2 :heart_eyes: Awesome
0 :blush: Great
0 :cry: Sad

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Disclaimer : Please write your correct name and email address. Kindly do not post any personal, abusive, defamatory, infringing, obscene, indecent, discriminatory or unlawful or similar comments. Kittall.com will not be responsible for any defamatory message posted under this article. Please note that sending false messages to insult, defame, intimidate, mislead or deceive people or to intentionally cause public disorder is punishable under law. It is obligatory on kittall.com to provide the IP address and other details of senders of such comments, to the authority concerned upon request. Hence, sending offensive comments using kittall.com will be purely at your own risk, and in no way will kittall.com be held responsible.