ಓಶೋ: ಎಕ್ಲೊ ಅಸಾಮಾನ್ಯ್ ವಾಚ್ಪಿ, ಪ್ರವಚನ್‌ಕಾರ್, ಲೇಖಕ್…

ಬೋವ್ಶಾ ಪಾಂತೀಸ್ ವರ್ಸಾಂ ಆದ್ಲಿ ಗಜಾಲ್. ಜಿಲ್ಲಾ ಕೇಂದ್ರ್ ಲೈಬ್ರೆರಿಂತ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಸೆಕ್ಷನಾಂತ್ ಪುಸ್ತಕಾಂ ಉಸ್ತುನ್ ಆಸ್ಲೆಲ್ಯಾ ವಗ್ತಾ ಮ್ಹಜಾ ಹಾತಾಕ್ ಮೆಳ್ಳೊ: From Sex to Superconsciousness ಖೈಂ ಥಾವ್ನ್ ಖಂಯ್! ತ್ಯಾ ವಗ್ತಾ ಲೇಖಕ್ ಕೋಣ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆ ವರ್ನಿ ಪುಸ್ತಕಾಚೆಂ ಶಿರೋನಾಂವ್ ಚ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಚಡ್ ಆಕರ್ಷಿಕ್ ದಿಸ್ಲೆಂ! ತೊ ಘೆವ್ನ್ ಕೌಂಟರಾ ಸರ್ಶಿಂ ವೆತಾನಾ ಬುಕಾಚೆರ್ ಏಕ್ ನದರ್ ಘಾಲ್ತಾನಾ, ಲೇಖಕ್ ಆಮ್ಚೊ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ್  ‘ಸೆಕ್ಸ್ಗುರು ಮ್ಹಣೊನಂಚ್ ನಾಂವಾಡ್ಲೆಲ್ಲೊ ‘ಓಶೋಮ್ಹಣೊನ್ ಕಳ್ಳೆಂ. ಗೆಲೆತ್ಯಾ ಶತಮಾನಾಚಾ ಸತ್ತರಾವ್ಯಾ  ಆನಿ ಆಯ್ಶಿಂ ವರ್ಸಾಂ ಇಸ್ವೆ ಮಧೆಂ ಮುಂಬಯ್ ಪೂನಾ ಶ್ಹೆರಾಂತ್ಲ್ಯಾ, ಕೋರೆಗಾಂವ್ ಪಾರ್ಕಾಂತ್ಲೆಂ ತಾಚೆಂ ಆಶ್ರಮ್,  ದೇಶಿ ವರ್ನಿ ವಿದೇಶಿ ಪಾಟ್ಲಾವ್ದಾರಾಂಕ್  ಏಕ್ ಯಾತ್ರಿಕ್ ಶೆತ್‌ಚ್ ಜಾವ್ನಾಸ್ಲೆಂ ಮ್ಹಣ್ಯೆತ್.  ತೆಂ ಆಶ್ರಮ್, 1990 ವ್ಯಾ ವರ್ಸಾ ಓಶೋ ಸರ್ಲ್ಯಾ ನಂತರ್ ಆತಾಂಯೀ, OSHO International Meditation Centre ನಾಂವಾನ್ ತಾಚಿ ಶಿಕೊಣ್ ಪಾಸಾರುನ್ ಆಸಾ.

O01  O02

ಓಶೋಚೆಂ ನಾಂವ್ ತಾಚಾ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ್ ಶಿಕೊಣೆ ಪ್ರಾಸ್ ತಾಚಾ ಶಿಸಾಂಚಾ ಮುಕ್ತ್ ಸೆಕ್ಸಾ ಲಾಗೊನ್ ಭಾರತಾಂತ್  ಬೋವ್ ಪ್ರಖ್ಯಾತ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ. ಸೆಕ್ಸ್ ಮಳ್ಯಾರ್ ಮ್ಹಾ ಪಾತಕ್, ಫಕತ್ ಕಾಳೊಕಾಂತ್ ಸಂತಾನ್ ವಾಡೊಂವ್ಕ್ ಆಧಾರ್ಚಿ ಕರ್ನಿ ಮ್ಹಳ್ಳೆಲ್ಯಾ ಪಾಪ್ ಪ್ರಜ್ಞಾಥಾವ್ನ್ guilt free ಮುಕ್ತಿ ಭಾಸಾಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಓಶೋಚೆ ಶಿಸ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ಹಾರಿ ಹಾರಿಂನಿ ಧಾಂವೊನ್ ಯೆಂವ್ಚಾ ವಿದೇಶಿ ತರ್ನಾಟ್ಯಾಂಕ್ ಓಶೋ ಮ್ಹಾನ್ ಗುರು ಕಸೊ ದಿಸಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಅಜ್ಯಾಪ್ ನಾ. ಹಾಂವೆ ಹ್ಯಾ ಪಯ್ಲೆಂಯ್ ಓಶೋ ವಿಶಿಂ ಆಯ್ಕಾಲ್ಲೆಂ. ಪುಣ್ ತೆದ್ನಾ ತೊ ‘ಓಶೋ’ (ಮ್ಹಾ ಸಾಗೊರ್) ಜಾಂವ್ಕ್ ನಾತ್ಲೊ. ತಾಕಾ ‘ಆಚಾರ್ಯ ರಜನೀಶ್’ ‘ಭಗವಾನ್ ಶ್ರೀ ರಜನೀಶ್’ ನಾಂವಾನ್ ಲೋಕ್ ವಳ್ಕಾತಾಲೊ. ತೆದ್ನಾ ಹಾಂವ್ ಹಾತಾಂತ್ ಕಾಸ್ ಆಸ್ತಾನಾ Illustrated Weekly of India ಘೆತಾಲೊಂ. ತೆದ್ನಾ ತಾಚೊ ಸಂಪಾದಕ್ ಸರ್ದಾರ್ ಖುಷ್ವಂತ್ ಸಿಂಗ್ ಜಾವ್ನಾಸ್ಲೊ. ತಾಂತು ರಜನೀಶಾಚೆಂ ಏಕ್ ಕೊಲಮ್ ಆಸ್ತಾಲೆಂ. ತ್ಯಾ ವಗ್ತಾ ತಾಂತ್ಲೊ ವಿಷಯ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಮಾತ್ಯಾ ವಯ್ರ್ ವೆತಾಲೊ ಆನಿ ತ್ಯಾ ಭಾಯ್ರ್ ಧ್ಯಾನ್ ವ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ್ ವಿಷಯ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಅಬಿರುಚಿಚೆ ವಿಷಯ್ ನ್ಹಯ್ ಆಸ್ಲೆ. ತರೀ, ರಜನೀಶಾಚೆ ತೆ ಆಯಸ್ಕಾಂತೀಯ್ ಆಕರ್ಷಿಕ್ ದೊಳೆ, ತಾಚೆಂ ಪ್ರವಾದಿ ತಸಲೆಂ ಖಾಡ್ ಕೊಣಾಯ್ಕೀ ಲಾಗ್ಗಿಂ ವೊಡ್ತಾಲೆಂ.

ಮೊಬಾಯ್ಲ್ ವ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ನಾತ್ಲೆಲ್ಯಾ ತ್ಯಾ ಕಾಳಾ ಓಶೋಚೊ “From Sex…” ವಾಚುನ್ ಕಾಡುಂಕ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಚಡ್ ತೇಂಪ್ ಲಾಗ್ಲೊ ನಾ. ಓಶೋಚೆ ವಿಚಾರ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಕ್ರಾಂತಿಕಾರಕ್ ಕಶೆ ಭಗ್ಲೆ. ಖಾಜುರಾವೋ ಟೆಂಪಲ್ಸ್ ವ ‘ಕಾಮಸೂತ್ರ’ ಶಿಕಾಪ್ ಸಗ್ಳ್ಯಾ ಸಂಸಾರಾಕ್ ಶಿಕಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಭಾರತಾಕ್ ರಜನೀಶಾಚೆ ವಿಚಾರ್ ಭಾರತಾಂತ್ ಸ್ಕಾಂದಲಸ್ ತಶೆಂ ಅಶ್ಲೀಲ್ ದಿಸ್ಲೆಲ್ಲೆಂ ನಿಜಾಕೀ ಅಜಾಪ್ ಮ್ಹಣ್ ಭಗ್ತಾ! ವಯ್ಲ್ಯಾ ಬೂಕಾಚೊ ತೀರ್ಲ್ ಜಾವ್ನಾಸ್ಲೊ: ಸೆಕ್ಸ್. ಮ್ಹನ್ಶಾಚಿ ಮೂಳಾವಿ ಪ್ರವೃತ್ತಿ.

‘ತುಜಾ ಜಿವಿತಾಂತ್ ಮೊಗಾಚೆಂ ದರ್ಶನ್ ಜಾಯ್ಜೆ ತರ್ ಸೆಕ್ಸಾ ವಿಶ್ಯಾಂತ್ ತುಜಿ ದುವಿಧಾ (ಥೂ…ಹಳ್ಶಿಕ್…ಪರಮಾನಂದ್..ಪ್ಯಾಂಟಸ್ಟಿಕ್.. ಇತ್ಯಾದಿ) ಸೊಡ್. ಸೆಕ್ಸಾಕ್ ಆಸಾ ತಶೆಂ ಕಸಲಿಚ್ ಬಂಧಡ್ ನಾಸ್ತಾಂ ವೊಪುನ್ ಘೆ.’ ಸಾಂಗ್ತಾ ಓಶೋ. From Sex to… (ಹಿಂದಿಂತ್ ‘ಸಂಭೋಗ್ ಸೆ ಸಮಾಧಿ ಕಿ ಓರ್’ ಕನ್ನಡಾಂತ್ ‘ಸಂಭೋಗದಿಂದ ಸಮಾಧಿಯ ಕಡೆಗೆ’)

O04  O05

ಓಶೋಚ್ಯಾ ಅಭಿಪ್ರಾಯೆ ಫರ್ಮಾಣೆ ಸೆಕ್ಸಾಚೆ ತೀನ್ ಹಂತ್ ಜಾವ್ನಾಸಾತ್: ದೈಹಿಕ್, ಮಾನಸಿಕ್, ಆನಿ ನಿಮಾಣೆ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ್. ಸೆಕ್ಸ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಲ್ಯಾ ಅಪಕ್ವ್ ಸಕ್ತೆಕ್ (raw energy) ಕಶೆಂ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ್ ಸ್ತರಾಕ್ ಪಾವವ್ಯೆತ್ ಮ್ಹಣೊನ್ ತೊ ದಾಕವ್ನ್ ದಿತಾ. ಸೆಕ್ಸ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಲ್ಯಾ ಮೂಳಾವ್ಯಾ ಪ್ರವೃತ್ತೆಕ್ ಮ್ಹನಿಸ್ ಕೆದ್ನಾ ಪಾಡ್, ಗಲೀಜ್, ದೈವಿಕ್ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರಾಕ್ ಪಯ್ಸ್ ಕರ್ಚಿ ಕ್ರಿಯಾ ಮ್ಹಣೊನ್ ದಾಂಬುನ್ ಧವರ್ತಾ, ತಿ ತಾಚಾ ಸುಪ್ತ್ ಪ್ರಜ್ಞೆಂತ್ (sub conscious) ರಿಗೊನ್ ಲಿಪೊನ್ ಬಸ್ತಾ. ಜೊಕ್ತ್ಯಾ ಸಂದರ್ಭಾಕ್ ರಾಕೊನ್ ಆಸೊನ್ ವೆವೆಗ್ಳ್ಯಾ ವಿಕಾರ್ ರುಪಾಂನಿ ಭಾಯ್ರ್ ಪಡ್ತಾ. ಸೆಕ್ಸ್ ನಾಕಾರುನ್ ಬ್ರಹ್ಮಚರ್ಯ ವೊಡುನ್ ಘೆಂವ್ಚಿ ನಿಸರ್ಗಾಕ್ ವಿರುಧ್ ಮ್ಹಣೊನ್ ಓಶೋ ಮ್ಹಣ್ತಾ. ಪುಣ್, ‘ಸೆಕ್ಸ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಲಿ ಏಕ್ ಜಿವಾಳ್ ಸಕತ್. ತಿ ಸೆಕ್ಸಾ ಖಾತಿರ್ ಸೆಕ್ಸ್ ಕರ್ನೆ ಬರಿಂ ವ್ಯರ್ಥ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ನೊಜೊ. ಸೆಕ್ಸ್, ಮ್ಹನ್ಶಾಕ್ ತಾಚಾ ಆತ್ಮ್ಯಾಚೆಂ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರ್ ಕರ್ಚಾ ಹಂತಾಕ್ ಪಾವಾಜೆ, ತೊ ಮ್ಹಣ್ತಾ.

ಓಶೋಚಾ ಚಿಂತ್ಪಾಚೆಂ ವ ದರ್ಶನಾಚೆಂ (Philosophy) ಪ್ರತಿಪಾದನ್ ವ ನೆಗಾರ್ಚೆಂ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಹ್ಯಾ ಲೇಖನಾಚೊ ಉದ್ದೇಶ್ ನ್ಹಯ್. ತೆಂ ಪಂಡಿತ್ ಕರುನ್ ಬಸೊಂದಿತ್. ಓಶೋ ವಿಶ್ಯಾಂತ್ ತುಮ್ಚಿ ಅಭಿಪ್ರಾಯ್ ಕಿತೆಂಯ್ ಆಸ್ಯೆತ್. ಪುಣ್ ತೊ ಭಾರತಾಂತ್ ತಶೆಂ ಭಾಯ್ರ್ ಬೋವ್ ವಿವಾದಿತ್ ವ್ಯಕ್ತಿ ಜಾವ್ನಾಸ್ಲೊ. ಭಾರತಾಂತ್ ತಶೆಂ ಭಾಯ್ಲ್ಯಾ ಗಾಂವಾಂನಿ ತಾಕಾ ಮಾಂದ್ಚೆ ಅಸಂಕ್ಯಾತ್ ಪಾಟ್ಲಾವ್ದಾರಿ, ತಶೆಂಚ್ ವಿರೋಧಿಯೀ ಆಸುಲ್ಲೆ. ಪರಂಪರಾಗತ್ ಧಾರ್ಮಿಕ್ ತಶೆಂ ಅಧಿಕಾರ್ ಶಾಹಿ ತಾಣೆ ವಾಂಟುನ್ ಆಸ್ಚಾ ಶಿಕೊಣೆಕ್, ದರ್ಶನಾಕ್ ವ Philosophy ಕ್ ಭಿಂಯೆತಾಲಿ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂಯ್ ಸತ್. ಪುಣ್ ಹ್ಯಾ ಲೇಖನಾಂತ್, ಓಶೋ ಎಕ್ಲೊ ಅಸಮಾನ್ಯ್ ವಾಚ್ಪಿ, ಪ್ರವಚನ್‌ಕಾರ್ ಆನಿ ಬರವ್ಪಿ ಮ್ಹಣೊನ್ ದಾಕಂವ್ಚೊ ಮಾತ್ರ್ ಮ್ಹಜೊ ಉದ್ದೇಶ್.

ವಿಸಾವ್ಯಾ ಶೆಕ್ಡ್ಯಾಚೊ ಶ್ರೇಷ್ಟ್ ವಾಚ್ಪಿ!

ಏಕ್ ವಾಚ್ಪಿ ಜಾವ್ನ್, ಓಶೋ, ವಿಸಾವ್ಯಾ ಶೆಕ್ಡ್ಯಾಚೊ ಎಕ್ಲೊ ಸರ್ವ್ ಶ್ರೇಷ್ಟ್ ವಾಚ್ಪಿ, ಬರವ್ಪಿ ವ ಪ್ರವಚನಕಾರ್ ಆನಿ ಖಾಸ್ಗಿ ಪುಸ್ತಕ್ ಸಂಗ್ರಹ್‌ಕಾರ್ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ಗಜಾಲ್ ನಿಜಾಕೀ ಅಭಿಮಾನಾಚಿ. ಭಾರತಾಚಾ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಲೈಬ್ರೆರಿಂತ್ ಎಕಾ ಲೇಕಕಾಚಿಂ ಸರ್ವ್ ಪುಸ್ತಕಾಂ ಧವರ್ಲ್ಯಾಂತ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಪಯ್ಲೆಂ ಗಾಂಧಿ, ಆನಿ ದುಸ್ರೊ ಓಶೋಚಿಂ ಖಂಯ್!

ತಾಚಾ ನಾಂವಾರ್ 698 ಪ್ರಕಾಶಿತ್ ಪುಸ್ತಕಾಂ ಮಾತ್ರ್ ನ್ಹಯ್, ತಿಂ ಪುಸ್ತಕಾಂ 29 ಜಾಗತಿಕ್ ಭಾಸಾಂನಿ ಅನುವಾದಿತ್ ಜಾಲ್ಯಾಂತ್! ಥೊಡೆ ಮ್ಹಣ್ತಾತ್ ತಾಣೆ ಬರಯಿಲ್ಲೆಂ ಕಿತೆಂಚ್ ನಾ, ಉಲಯಿಲ್ಲೆಂ, ಪ್ರವಚನ್ ದಿಲ್ಲೆಂ ಲಿಖತ್ ರುಪಾರ್ ಸಂಗ್ರಹ್ ಕೆಲಾಂ. ಏಕ್ ವಾಚ್ಪಿ ಜಾವ್ನ್ ಓಶೋನ್ 1, 50,000 ಥಾವ್ನ್ 2,00,000 ಪುಸ್ತಕ್ ವಾಚ್ಲ್ಯಾಂತ್ ಮ್ಹಣೊನ್ ತಾಚೆ ವೆವೆಗ್ಳೆ ಜೀವನ್ ಚರಿತಕಾರ್ ಉಲ್ಲೇಕ್ ಕರ್ತಾತ್.

Osho06

ಓಶೋ ಕುಟಮ್

ಚಂದ್ರ ಮೋಹನ್ ಜೈನ್, ಯಾನೇ, ಓಶೋ 1931 ಇಸ್ವೆಂತ್ ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶಾಚಾ ಎಕಾ ಲಾನ್ಶಾ ಹಳ್ಲೆಂತ್ ಜಲ್ಮಾಲ್ಲೊ.  ನೋವ್ ವರ್ಸಾಂ ಪರ್ಯಾಂತ್ ತಾಕಾ ಇಸ್ಕೊಲಾಕ್ ಭರ್ತಿ ಕರುಕ್ ನಾತ್ಲೊ. ತೊ ಇತ್ಲೊ ಹುಶ್ಯಾರ್ ಆಸುಲ್ಲೊ ಕೀ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ತಶೆಂ ಹಿಂದಿಂತ್ ತಾಣೆ ವೆಗ್ಗಿಂಚ್ ಪರಿಣತಾ ಜೊಡ್ಲಿ. ಸ್ಥಳೀಯ್ ಲೈಬ್ರೆರಿಂತ್ಲೆ ತೀನ್ ಹಜಾರ್ ಬೂಕ್ ವಾಚುನ್ ಕಾಡುಂಕ್ ತಾಕಾ ಚಡ್ ವೇಳ್ ಲಾಗೊಂಕಚ್ ನಾ ಖಂಯ್! ಸಗ್ಳಿ ರಾತ್ ಭರ್ ವಾಚುನ್ ತಕ್ಲಿ ಫಡುಂಕ್ ಸುರು ಜಾತಾನಾ ಬಾಮ್ ಪುಸುನ್ ಫಾಂತ್ಯಾ ಪರ್ಯಾಂತ್ ವಾಚುನ್ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಉಪ್ಯೆಂವ್ಕ್ ವೆತಾಲೊ ಖಂಯ್!

O07

ಫ್ರೊ| ಚಂದ್ರ ಮೋಹನ್ ಜೈನ್ 

1958-66 ಪರ್ಯಾಂತ್ ಓಶೋ ಜಬ್ಬಲ್ಪುರ್ ವಿಶ್ವವಿಧ್ಯಾಲಯಾಂತ್ ತತ್ವ್ ಶಾಸ್ತಿರಾಚೊ ಪ್ರೊಪೆಸೊರ್ ಜಾವ್ನ್ ವಾವುರ್ಲೊ. ಹ್ಯಾ ಅವ್ದೆಂತ್ ತಾಣೆ ಆಪ್ಲೊ ಸಂಪೂರ್ಣ್ ವೇಳ್ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ್ ವಾಚ್ಪಾಂತ್ ಖರ್ಚಿಲೊ ಖಂಯ್. ಸುಮಾರ್ ಚಾಳಿಸ್ ವರ್ಸಾಂನಿ ತಾಣೆ ದೇಡ್ ಥಾವ್ನ್ ದೋನ್ ಲಾಖ್, ಚಡಾವತ್ ತತ್ವ್ ಶಾಸ್ತ್ರ್, ಮನಶಾಸ್ತ್ರ್, ತಶೆಂ ವಿಗ್ಯಾನಾಕ್ ಸಂಬಂಧಿತ್ ಪುಸ್ತಕ್ ವಾಚ್ಲ್ಯಾತ್ ಮ್ಹಣ್ತಾತ್. ತಿತ್ಲೆ ಪುಸ್ತಕ್ ವಾಚುಂಕ್ ಸಾಧ್ಯ್‌ಚ್ ನಾ, ಓಶೋ ಖಾತಿರ್ ಬೂಕ್ ವಾಚುನ್ ತಾಂತ್ಲೊ ತೀರ್ಲ್ ತಾಕಾ ದಿಂವ್ಚೊಚ್ ಏಕ್ ಪಂಗಡ್ ಆಸುಲ್ಲೊ ಮ್ಹಣ್ತಾತ್ ಥೊಡೆ.

O08

ಓಶೋ, Books I Loved ಮ್ಹಳ್ಳೆಲ್ಯಾ ಪುಸ್ತಕಾಂತ್, ವಾಲ್ಟ್ ವಿಟ್ ಮನ್, ಲೆವಿಸ್ ಕ್ಯಾರೊಲ್, ಫ್ರಿಡ್ರಿಕ್ ನೀಚೆ, ಫ್ಯೊದರ್ ದಸ್ತವೇಸ್ಕಿ, ಲಾವೋ ತ್ಸು, ಖಲೀಲ್ ಗಿಬ್ರಾನ್, ಹರ್ಮನ್ ಹೆಸ್, ಜೀನ್ ಪಾವ್ಲ್ ಸಾರ್ತ್ರ್, ಬೆಕೆಟ್, ಕಾರ್ಲ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್, ಅರಿಸ್ಟಾಟಲ್ ಆನಿ ದುಸ್ರ್ಯಾ ಸಬಾರಾಂಚೊ ಉಲ್ಲೇಕ್ ಕರ್ತಾ. ಓಶೋ, ಪುಸ್ತಕಾಂಚೊ ಇತ್ಲೊ ಪಿಸೊ ಜಾವ್ನಾಸ್ಲೊ ಕೀ , 1954 ತ್, ಆಪ್ಲ್ಯಾ ತೆವಿಸಾವ್ಯಾ ಪ್ರಾಯೆರ್ ಅಖ್ಖ್ಯಾ ಮ್ಹಯ್ನ್ಯಾಚೊ ಸಾಂಬಾಳ್ (70 ರುಪಯ್) P.D. Ouspensky ಹಾಚಾ Tertium Organum ಪುಸ್ತಕಾ ಖಾತಿರ್ ಖರ್ಚಿತಾ! ಓಶೋಕ್ ಎಕುಣೀಸಾವ್ಯ ಶೆಕ್ಡ್ಯಾಚಾ ರಶ್ಯನ್ ಲೇಖಕಾಂಚೆರ್ ವಿಶೇಸ್ ವೋಡ್ ಆಸುಲ್ಲಿ. ಆಪ್ಣಾಕ್, ಸಂಸ್ರಾಂತ್ಲ್ಯೊ ಧಾ ಮ್ಹಾನ್ ಕಾದಂಬರಿ ವಿಂಚುಂಕ್ ಸಾಂಗ್ಲ್ಯಾರ್, ತಾಂತು ಖಂಡಿತ್ ಜಾವ್ನ್ ಪಾಂಚ್ ರಶ್ಯನ್ ಜಾವ್ನಾಸ್ತೊಲ್ಯೊ ಮ್ಹಣ್ತಾ ಓಶೋ!

1970-74 ತ್ ಓಶೋ ಬೊಂಬಯ್ ರಾವೊಂಕ್ ಆಯ್ಲೆಲ್ಯಾ ನಂತರಚ್ ಪಾಶ್ಚಿಮಾತ್ಯ್ ಲೊಕಾಕ್ ತಾಚಿ ವಳಕ್ ಜಾಲಿ ಮ್ಹಣ್ಯೆತ್. ಬೊಂಬಯ್ ನಂತರ್ ತಾಣೆ ಪೂನಾ ಶ್ಹೆರಾಕ್ ವಸ್ತಿ ಬದ್ಲಿ ಕೆಲಿ. ತಾಚೊ ಬೊಂಗ್ಲೊಲಾವೊ ತ್ಸು ಭಿತೆರ್, ಧರ್ಣಿರ್ ಥಾವ್ನ್ ಪಾಕ್ಯಾ ಪರ್ಯಾಂತ್ ಪುಸ್ತಕಾನಿಂಚ್ ಭರೊನ್ ಗೆಲ್ಲೊ. ವಿಸಾವ್ಯಾ ಶೆಕ್ಡ್ಯಾಂತ್, ಅಮೆರಿಕಾಚೊ ರಯ್ಲ್ ಉಧ್ಯಮಿ ಹೆನ್ರಿ ಎಡ್ವರ್ಡ್ಸ್ ಹಂಟಿಂಗ್ಟನ್ (1850-1927) ನಂತರ್ ಅತ್ಯಧಿಕ್ ಪುಸ್ತಕಾಂಚೊ ಸಂಗ್ರಹ್‌ಕಾರ್ ಓಶೋ (100,000 ಪುಸ್ತಕ್ ವಯ್ರ್) ಜಾವ್ನಾಸ್ಲೊ ಮ್ಹಣ್ತಾತ್.

ಓಶೋ : ಲೇಖಕ್ ಆನಿ ಪ್ರಕಾಶಕ್

ಓಶೋ ತಾಚೆ ಬೂಕ್ ಪೂನಾ ತಶೆಂ ಬೊಂಬಯ್ ಥಾವ್ನ್ ಹಾಡಾಯ್ತಾಲೊ. ಸಕಾಳಿಂಚೆಂ ಪ್ರವಚನ್, ನಾಸ್ಟೊ, ಜ್ಹೆವಾಣ್ ಸೊಡ್ಲ್ಯಾರ್ ತಾಚೊ ಸಗ್ಳೊ ವೇಳ್ ವಾಚುನ್ ಖರ್ಚಾತಾಲೊ.

ತಾಚೆಂ ಪುಸ್ತಕ್ ಸಂಗ್ರಹಾಲಯ್ ತಾಚ್ಯಾಚ್ ಹಿಶ್ಯಾರ‍್ಯಾಂ ಖಾಲ್ ನಿರ್ಮಿತ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ. ತಾಚ್ಯಾ ಪುಸ್ತಕ್ ಭಂಡಾರಾಂತ್ ಎಕಾಚ್ ಆಕಾರಾಚೆ ಆನಿ ಎಕಾಚ್ ರಂಗಾಚೆ ಖಂಯ್ಚೆಯ್ ದೋನ್ ಪುಸ್ತಕ್ ಸಾಂಗಾಸಾಂಗಾತಾ ಪಳೆಂವ್ಕ್ ಮೆಳಾನಾತ್ಲೆ. ಪಯ್ಸ್ ಥಾವ್ನ್ ಪಳೆತಾನಾ, ದೊಣುಚಾ ವಿವಿಧ್ ರಂಗಾಚಿಂ ಪುಸ್ತಕಾಂ ಎಕಾ ಬೃಹತ್ ಲ್ಹಾರಾ ಬಾಶೆನ್ ದಿಸ್ತಾಲಿಂ. ಹಾಕಾ ಪಾಟ್ ಥಳ್ ಜಾವ್ನ್ ರುಪ್ಯಾಳ್ಯಾ ವರ್ಣಾಚಿ ಬುಕಾಂ ಕೇಸ್.

ಅಧಿಕೃತ್ ಜಾವ್ನ್ ಓಶೋ 600 ಪುಸ್ತಕಾಂಚೊ ಲೇಖಕ್ ಜಾವ್ನಾಸಾ. ಪುಣ್ ತಿಂ ಪುಸ್ತಕಾಂ ತಾಚ್ಯಾ ಪ್ರವಚನಾಂಚಿ ಛಾಪ್ಯಾ ಅವೃತ್ತಿ ಜಾವ್ನಾಸಾತ್. ಹ್ಯಾ ಶಿವಾಯ್ ತಾಚ್ಯಾ ಪ್ರವಚನಾಂಚಿ ಸಾತ್ ಹಜಾರ್ ಡಿಜಿಟಲ್ ಆಡಿಯೋ ಟೇಪಿ ಆನಿ ಏಕ್ ಹಜಾರ್ ಸಾತ್ಶಿಂ ವಿಡಿಯೋ ರೂಪಾರ್ ತಾಚ್ಯಾ ಪುಸ್ತಕ್ ಸಂಗ್ರಹಾಲಯಾಂತ್ ಪಳೆಂವ್ಕ್ ಮೆಳ್ತಾತ್.

ಬೂಕ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಓಶೋಕ್ ಜೀವಾಚಿ ಗಾಂಟ್ ಜಾವ್ನಾಸ್ಲಿ. ಬೋವ್ ಲ್ಹಾನ್ ಪ್ರಾಯೆರ್ ಥಾವ್ನ್‌ಚ್ ತಾಕಾ ವಾಚ್ಪಾ ಅಭಿರೂಚ್ ಲಾಗುಲ್ಲಿ. ಲ್ಹಾನ್ ಥಾವ್ನ್‌ಚ್ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ? ಕಶೆಂ ? ಮ್ಹಳ್ಳಿಂ ಸವಾಲಾಂ ತಾಕಾ ದೊಸುನ್ ಆಸುಲ್ಲಿಂ ಆನಿ ಪುಸ್ತಕಾಂ ಮಧೆಂ ತೊ ಸವಾಲಾಂಕ್ ಜಾಪಿ ಸೊದ್ತಾಲೊ. ತಾಚ್ಯಾ ಸಂಗ್ರಹಾಲಾಯಾಂತ್ ಆಸ್ಲೆಲೊ ಹರ್ಯೆಕ್ ಬೂಕ್ ತಾಣೆ ವಾಚ್ಲಾ ಮ್ಹಣೊನ್ ತಾಚಿ ಜೀವನ್ ಚರಿತಾ ಲಿಖ್ಲೆಲೆ ಸಾಂಗ್ತಾತ್. ತಾಚಿ ವಾಚ್ಪಾ ಆಧ್ಯತಾ ಕ್ರಮಾನುಸಾರ್, ಕವಿತಾ, ಪೌರಾತ್ಯ್ ತತ್ವ್ ಶಾಸ್ತ್ರ್ ಆನಿ ತ್ಯಾ ನಂತರ್ ಪಾಶ್ಚಾತ್ಯ್ ಸಾಹಿತ್ ಜಾವ್ನಾಸ್ಲೆಂ.

ಓಶೋಚೆಂ ವಾಚ್ಪಾ ರಹಸ್ಯ್

ತಾಚಾ ವಾಚ್ಪಾ ದೆಣೆಂ ಅಸಾಮಾನ್ಯ್ ಜಾವ್ನಾಸ್ಲೆಂ (ಎಕ್ಲೊ ಆಮ್ ವಾಚ್ಪಿ ಮಿನುಟಾಕ್ 250-300 ಸಬ್ಧ್ ವಾಚುಂಕ್ ಸಕ್ತಾ ತರ್, ವೇಗಾನ್ ವಾಚುಂಕ್ ಸಕ್ಚೊ ವಾಚ್ಪಿ ಮಿನುಟಾಕ್ 350-450 ಸಬ್ಧ್ ವಾಚುಂಕ್ ಸಕ್ತಾ) ಮ್ಹಣೊನ್ ಅಜಾಪ್ ಪಾವ್ತೆಲ್ಯಾಂಕ್ ತೊ ಸಾಂಗ್ತಾಲೊ ಕೀ – ಎಕ್ಲೊ ಏಕಾಗ್ರತೆನ್ ವಾಚುಂಕ್ ಸುರು ಕರ್ತಾನಾ ತಾಚೆ ದೊಳೆ ವೆಗ್ಗಿಂಚ್ ವೊಳ್ತಾತ್. ತಾಕಾ ಪುರಾಸಣ್ ಜಾತಾ ಆನಿ ತಾಚೊ ವೇಗ್ ಉಣೊ ಜಾತಾ.

O09

ಪುಣ್ ಓಶೋ ಎಕ್ಲೊ ಅಸಾಮಾನ್ಯ್ ವಾಚ್ಪಿ ಜಾವ್ನಾಸ್ಲೊ. ತಾಕಾ ಫೋಟೊಗ್ರಾಫಿಕ್ ಉಗ್ಡಾಸಾಚೆಂ (photographic memory) ದೆಣೆಂ ಆಸುಲ್ಲೆಂ. ವಯ್ಲ್ಯಾನ್, ಧ್ಯಾನಾಂತ್ ಹೆಳಲ್ಲೊ ಓಶೋ ಎಕಾ ಸಾಮಾನ್ಯ್ ವಾಚ್ಪ್ಯಾ ಬರಿಂ ವಾಚಿನಾತ್ಲೊ. ಅಕ್ಷರಾಂಚೆರ್ ಏಕ್ ವಯ್ಲ್ಯಾಬಾರ್ ನದರ್ ಮಾರ್ತಾನಾಂಚ್ ತಾಚೊ ಮೆಂದು ಕ್ರಿಯಾಳ್ ಜಾತಾಲೊ ಆನಿ ವೊರಾಂಚಿ ವೊರಾಂ ತೊ ವಾಚುಂಕ್ ಸಕ್ತಾಲೊ!

► ಜೆ.ವಿ.ಕಾರ್ಲೊ, ಹಾಸನ್

80% feel thumbs up. And how do you feel?
8 :thumbsup: Thumbs up
2 :heart: Love
0 :joy: Joy
0 :heart_eyes: Awesome
0 :blush: Great
0 :cry: Sad

2 comments

  1. mm
    Lawrence V Barboza

    Thank you for this article, as the contents of the article are something new to me about Osho. It is not that easy to understand Osho, but the author succeeded in creating a interest about Osho and his work through this article.

  2. mm
    Alphonse Mendonsa

    This is very informative article from Gerald Carlo. Today first time I learnt that he was a library himself.. Thanks..

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Disclaimer : Please write your correct name and email address. Kindly do not post any personal, abusive, defamatory, infringing, obscene, indecent, discriminatory or unlawful or similar comments. Kittall.com will not be responsible for any defamatory message posted under this article. Please note that sending false messages to insult, defame, intimidate, mislead or deceive people or to intentionally cause public disorder is punishable under law. It is obligatory on kittall.com to provide the IP address and other details of senders of such comments, to the authority concerned upon request. Hence, sending offensive comments using kittall.com will be purely at your own risk, and in no way will kittall.com be held responsible.