ತಿ

ಸಂಸಾರಾಚ್ಯಾ ಸಸಾರಾಯೆಕ್ ಒಳೊಗ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ ಏಕ್ ಮನ್ ಹಾಂಗಾಸರ್ ಉಲಯ್ತೇ ಆಸಾ- ಕಾವ್ಯಾಭಾಶೆನ್. ಆಪ್ಣಾಚ್ಯಾ ಸಾಸಾರಾಯೆಕ್ ಕಾರಣ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾಂಚೆರ್ ಶಿಣ್ ಉಚಾರಿನಾಸ್ತಾಂ, ತಾಂಚೆರ್ ರಾಗ್ ದವರಿನಾಸ್ತಾಂ, ಮಾಯ್ಪಾಸಾನ್ ಆಪ್ಣಾಕ್ ಸಮ್ಜಯಾ, ಆಯ್ಕಾಯಾ ಆನಿ ಪಳೆಯಾ ಮ್ಹಳ್ಳೊ ಏಕ್ ಸಂದೇಶ್ ಹ್ಯಾ ಕವಿತೆಂತ್ ಆಸಾ. ಎದೊಳ್ ತುಮಿ ಆಪ್ಣಾಕ್ ಕಶೆಂ ಪಳಯ್ಲಾಂ, ಆಯ್ಕಾಲಾಂ, ವಾಚ್ಲಾಂ ಆನಿ ಮುಕಾರ್ ಕಶೆಂ ಪಳಯ್ಜೆ, ಆಯ್ಕಾಜೆ, ವಾಚಿಜೆ ಮ್ಹಣೊನ್ ಸರ್ ಕರುಂಕ್ ವಾಪಾರ್ಲೆಲ್ಯೊ ಪ್ರತಿಮಾಂಚ್ ಹ್ಯಾ ಕವಿತೆಚೊ ಜೀವ್. ಕವಿನ್ ವಾ ಕವಯಿತ್ರಿನ್ ಜೊಡ್‍ಲ್ಲೊ ವಯಕ್ತಿಕ್ ಆನ್ಭೋಗ್ ಕಸೊ ಕಾವ್ಯೆಂ ಜಾವ್ನ್ ಅಭಿವೆಕ್ತ್ ಜಾತಾ ಮ್ಹಣ್ಚ್ಯಾಕ್ ಹಿ ಕವಿತಾ ಏಕ್ ಆಪುರ್ಬಾಯೆಚೆಂ ನಿದರ್ಶನ್. ಶೀಲಾ ಭಂಡಾರ್ಕರ್ ಹಿಚ್ಯೊ ಚಡ್ತಾವ್ ಕವಿತಾ ಅಶ್ಯೊಚ್ ಆಸ್ತಾತ್, ಕಾಳ್ಜಾಕ್ ಲಾಗ್ತಾತ್!

► ವಿಲ್ಸನ್, ಕಟೀಲ್

 

 

ವಾಚ್ಲಾಂ ತುಮಿ ತಿಕಾ
ಸಾಮಾನ್ ಬಾಂದುನ್
ಹಾಡ್ ಲ್ಲೆಂ ಕಾಗತ್ ಮುದೊ ಕರ್ನ್
ಉಡಂವ್ಚೆಪಯ್ಲೆಂ ವಾಚ್ಚೆಪರಿಂ

ಪಳೆಲಾಂ ತುಮಿ ತಿಕಾ
ನೀದ್ ಪಾವನಾಸ್ತಾಂ
ಸಾಕಾಳಿಂ ಆಲಾರಾಂ ಬೊಬಾಟ್ಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್
ಹಾತ್ ಘಡಿಯಾಳ್ ಪಳೆಲ್ಲೆಪರಿಂ

ಆಯ್ಕಾಲಾಂ ತುಮಿ ತಿಕಾ
ಬೆಫಿಕಿರಾಯೆಚ್ಯಾ ಮನಾನ್
ಪರ್ನ್ಯಾ ಬಸ್ಸಾರ್ ಜರ್ ಲ್ಲ್ಯಾ ಕ್ಯಾಸೆಟಿಂತ್ ಬೊಬಾಟ್ಚ್ಯಾ
ಡಬ್ಬ ಸಿನೆಮಾ ಪದಾಪರಿಂ

ವಾಚಾ ತಿಕಾ
ಕೊಲೆಜ್ ಮುಗ್ದಾಲ್ಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್
ಸೊಧುನ್ ವಾಚ್ಚ್ಯಾ ಪಯ್ಲ್ಯಾ ಕಾಮಾಚ್ಯಾ
ಜಾಯ್ರಾತಾಪರಿಂ

ಪಳೆಯಾ ತಿಕಾ
ಪಯ್ಶಿಲ್ಯಾನ್ ಪೆಟ್ಚ್ಯಾ ಉಜ್ಯಾಕ್
ಆಸ್ಡ್ಯೊ ಪಾಪುಡ್ನಾಸ್ತಾಂ
ಪಳೆಂವ್ಚೆಬರಿ

ಆಯ್ಕಾ ತಿಕಾ
ಮುಗ್ದಾನಾತ್ಲ್ಯಾ ಕವನಾಪರಿಂ
ಸಮ್ಜಾ ತಿಕಾ
ಉತ್ಸುಕತೆನ್
ನವಿ ಭಾಸ್ ಶಿಕ್ಚೆಪರಿಂ

► ಶೀಲಾ ಭಂಡಾರ್ಕರ್

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

code

Don\'t COPY....Please Share !