ಎಕಾ ಸಾಮಾಜಿಕ್ ಕಾರ್ಯಕರ್ತಾಚಿ ಖುನ್!!

ಸಾಮಾಜಿಕ್ ಕಾರ್ಯಕರ್ತ್ ಆನಿ ಆದಿವಾಸಿ ಲೊಕಾಚೊ ಮಹಾತ್ಮ ಕಸೊ ಆಸ್‌ಲ್ಲೊ ಫಾ. ಸ್ಟೇನ್ ಸ್ವಾಮಿ ಜುಲಾಯ್ 5 ತಾರಿಕೆರ್ ಮುಂಬಯ್ಚ್ಯಾ ಹೋಲಿ ಫೇಮಿಲಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಂತ್ ಮರಣ್ ಪಾವ್ಲೊ. ಆಸ್ಪತ್ರೆಚೊ ವಯ್ಜ್ ಡೊ. ಇಯಾನ್ ಡಿ’ಸೋಜಾ ಹಾಣೆಂ ಮುಂಬಯ್ ಹಾಯ್ ಕೋರ್ಟಾಕ್ ದಿಲ್ಲ್ಯಾ ವಾಕ್ಮೂಲಾ ಪ್ರಕಾರ್ ಫಾ. ಸ್ಟೇನಾಕ್ ಪೋರ್ ಆಯ್ತಾರಾ ಕಾಳ್ಜಾ-ಘಾತ್ ಜಾಲ್ಲೊ ಆಸೊನ್, ತಕ್ಷಣಾ ತಾಕಾ ವೆಂಟಿಲೇಟರಾರ್ ಘಾಲ್ಲೊ. ಚಿಕಿತ್ಸಾ ಫಳ್ ದೀನಾಸ್ತಾಂ ಸೊಮಾರಾ ದನ್ಪಾರಾಂ ತಾಚೆಂ ಮರಣ್ ಜಾಲೆಂ.

SS02

ಪುಣ್ ಆತಾಂ ಸವಾಲ್ ಹೆಂ : ಎಕಾ ಸಾಮಾಜಿಕ್ ಕಾರ್ಯಕರ್ತಾಕ್, ಆನಿ ಪಾರ್ಕಿನ್ಸನ್ ತಸಲಿ ಕಾಂಪ್ಚಿ ಪಿಡಾ ಆಸೊನ್ ಕಸಲೊಚ್ ಅಪ್ರಾದ್ ಸಾಬೀತ್ ಜಾಯ್ನಾಸ್ತಾಂ ಸುಮಾರ್ ನೋವ್ ಮಹಿನೆ ಜಯ್ಲಾಂತ್ ಬಂಧಿ ಕರ್ನ್, ಹಾತ್ ಕಾಂಪ್ತಾನಾ ಉದಾಕ್ ಪಿಯೆಂವ್ಕ್ ಸಯ್ತ್ ಕಷ್ಟ್ ಜಾತಾತ್ ದೆಕುನ್ ಏಕ್ ಸ್ಟ್ರೋ ವಿಚಾರ್ತಾನಾ ತೆಂಯೀ ನೆಗಾರ್ಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ದಿಸಾನ್ ದೀಸ್ ಇಲ್ಲೊ ಇಲ್ಲೊಚ್ ವಳ್ವೊಳೊಂಕ್ ಸೊಡುನ್ ನೋವ್ ಮಹಿನ್ಯಾಂನಿ ತಾಚೆಂ ಮರಣ್ ಯೆತಾನಾ, ತಸಲ್ಯಾ ಸ್ಥಿತೆಕ್ ಮರಣ್ ಮ್ಹಣ್ಚೆಂಗೀ ಖುನ್ ಮ್ಹಣ್ಚೆಂ? ಮ್ಹಾಕಾ ತರೀ ಹಿ ಏಕ್ ಸಾವ್ಕಾಸಾಯೆಚಿ ಖುನ್ ಮ್ಹಣೊಂಕ್ ಕಸಲೊಚ್ ಮುಲಾಜ್ ನಾ.

ಫಾ. ಸ್ಟೇನ್ ಏಕ್ ಮಾಡ್ತಿರ್

ನಿಜಾಕೀ ಫಾ. ಸ್ಟೇನ್ ಏಕ್ ಮಾಡ್ತಿರಾಚೆಂ ಮರಣ್ ಮೆಲಾ. ಇಗರ್ಜ್‌ಮಾತೆಚಿ ಮಾಡ್ತಿರಾಂಚಿ ಚರಿತ್ರಾ ವಾಚ್ಲ್ಯಾರ್, ತಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಚಡ್ತಾವಾಂಚಿ ಖುನ್ ಜಾಲ್ಲಿ ತೆ ದಣ್ಸತೆಲ್ಯಾಂಚ್ಯಾ ಹಕ್ಕಾಂ ಖಾತಿರ್, ಯಾ ಸಮಾಜೆಂತ್ ಅನೀತ್ ಜಾತಾನಾ ನೀತಿ ಖಾತಿರ್ ಝುಜ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಖಾತಿರ್‌ಚ್ ಚಡ್. ಫಾ. ಸ್ಟೇನ್‌ಯೀ ತಸಲ್ಯಾಚ್ ವರ್ಗಾಗ್ ಸೆರ್ವಾಲಾ ಖಂಡಿತ್. ಝಾರ್ಕಾಂಡಾಂತ್ ಆದಿವಾಸಿ ಲೊಕಾಚ್ಯಾ ಉದರ್ಗತೆ ಖಾತಿರ್, ತಾಂಚ್ಯಾ ಹಕ್ಕಾಂ ಆನಿ ತಾಂಚ್ಯಾ ಭುಂಯ್ ಖಾತಿರ್ ಝುಜೊನ್ ಪದ್ವೆಕ್ ಮುಕಾರ್ ಘಾಲ್ಲೊಚ್ ತಾಚೊ ವ್ಹಡ್ ಆಪ್ರಾದ್ ಜಾಲೊ.

MP01
Hélder Câmara https://en.wikipedia.org/wiki/H%C3%A9lder_C%C3%A2mara

ಹೆಲ್ಡರ್ ಕಾಮರ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ಬ್ರೆಝಿಲಾಚ್ಯಾ ಕಾರ್ಯಕರ್ತ್ ಭಿಸ್ಪಾ ಥಾವ್ನ್ ಫಾದರ್ ಸ್ಟ್ಯಾನ್ ಸ್ವಾಮಿನ್ ಮಸ್ತು ಸ್ಪೂರ್ತಿ ಜೊಡ್ಲ್ಯಾ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ತೊಚ್ ಸಾಂಗ್ತಾಲೊ. ಹೆಲ್ಡರ್ ಕಾಮರ ಬ್ರೆಝಿಲಾಂತ್ ಮಿಲಿಟರಿ ಪದ್ವಿ ರಾಜ್ ಕರ್ಚ್ಯಾ 1960 – 80  ದಶಕಾಂನಿ ಥಂಯ್ಚೊ ದುಬ್ಳ್ಯಾಂಚೊ ಲೊಕಾಮೊಗಾಳ್ ಭಿಸ್ಪ್ ಜಾವ್ನಾಸ್‌ಲ್ಲೊ. ಸುಟ್ಕೆ ದೇವ್ ಶಾಸ್ತ್ರಾ (liberation theology) ಚೊ ಏಕ್ ಪ್ರಮುಕ್ ಪ್ರವಕ್ತಕ್ ತೊ ಜಾವ್ನಾಸ್‌ಲ್ಲೊ. ತಾಚ್ಯಾ ಬರಿಚ್ ಫಾದರ್ ಸ್ಟ್ಯಾನ್ ಝಾರ್ಕಂಡ್ ರಾಜ್ಯಾಂತ್ ಆದಿವಾಸಿ ಲೊಕಾಚ್ಯಾ ಸುಟ್ಕೆ ಖಾತಿರ್ ಆನಿ ತಾಂಚ್ಯಾ ಹಕ್ಕಾಂ ಖಾತಿರ್ ಝುಜ್ತಾಲೊ. ತಾಣೆಂಚ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಆಸಾ: ‘ಎಕಾದವೆಳಾ ಎಕ್ಲ್ಯಾನ್ ಪದ್ವೆಕ್ ಪಸಂದ್ ಜಾಯ್ನಾ ತಸಲಿಂ ಸವಾಲಾಂ ವಿಚರ್ಲ್ಯಾರ್ ತಾಕಾ ತಕ್ಷಣ ಸರ್ಕಾರಾ ವಿರೋಧಿ, ದೇಶ್‌ದ್ರೋಹಿ ಮ್ಹಣ್ ಒಲಾವ್ನ್ ಜಾತಾ.’ ಹೆಂಚ್ ಭಿಸ್ಪ್ ಹೆಲ್ಡರ್ ಕಾಮರಾನ್ ಅನ್ಯೇಕ್ ರಿತಿನ್ ಸಾಂಗ್‌ಲ್ಲೆಂ: ‘ಹಾಂವ್ ಕೆದ್ನಾಂ ದುಬ್ಳ್ಯಾಂಕ್ ಜೆವಾಣ್ ದಿತಾಂ, ತೆದ್ನಾಂ ತೆ ಮ್ಹಾಕಾ ಸಾಂತ್ ಮ್ಹಣ್ತಾತ್. ಪುಣ್ ಕೆದ್ನಾಂ ಹಾಂವ್ ದುಬ್ಳೆ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ದುಬ್ಳೆ ಜಾವ್ನ್ಂಚ್ ಉರ್ಲ್ಯಾತ್ ಮ್ಹಣ್ ವಿಚಾರ್ತಾನಾ, ತೆ ಮ್ಹಾಕಾ ಕಮ್ಯುನಿಸ್ತ್ ಮ್ಹಣ್ತಾತ್.’

SS

ಆಜ್ ಹ್ಯಾ ದೇಶಾಂತ್ ದುಬ್ಳ್ಯಾಂಕ್ ಜೆವಾಣ್ ದಿಲ್ಯಾರ್ ಕೊಣಾಕೀ ಕಸಲೊಚ್ ಸಮಸ್ಸೊ ನಾ. ಪುಣ್ ದುಬ್ಳ್ಯಾಂಚ್ಯಾ ಹಕ್ಕಾಂ ಖಾತಿರ್, ನೀತಿ ಖಾತಿರ್, ಸತಾ ಖಾತಿರ್ ಉಬೆ ರಾವ್ಲ್ಯಾರ್ ಪದ್ವೆಕ್ ಸಮಸ್ಸೊ ಆಸಾ. ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಪದ್ವಿ ಇತ್ಲಿಯೀ ಅಭದ್ರ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಸವಾಲ್ ಹೆಂ. ತಶೆಂ ಮ್ಹಣ್ ಆದ್ಲೆ ಸರ್ಕಾರ್ ಅಭದ್ರ್ ನಾತ್‌ಲ್ಲೆ ಮ್ಹಣ್ ನ್ಹಂಯ್. ಪುಣ್ ಆಯ್ಚ್ಯಾ ಸರ್ಕಾರಾಕ್ ಆನಿ ತಾಚ್ಯಾ ಪದ್ವೆಕ್, ಆದೇಶ್ ದೀವ್ನ್ ಕಳಿತ್ ಆಸಾ, ಕ್ರೂರ್ ಪದ್ವಿ ಚಲವ್ನ್ ಕಳಿತ್ ಆಸಾ ಶಿವಾಯ್, ಲೊಕಾಂಚ್ಯಾ ಹಕ್ಕಾಂ ವಿಶಿಂ ಗುಮಾನ್ ದಿಂವ್ಚೆಂ ಕಳಿತ್ ನಾ. ದೆಕುನ್ಂಚ್ ಸ್ಟ್ಯಾನ್ ಸ್ವಾಮಿ ತಸಲ್ಯಾ ಪ್ರಾಯೆಸ್ತ್ ಯಾಜಕಾಚಿಯೀ ತಾಂಕಾಂ ಕಠೀಣ್ ಭಿರಾಂತ್. ತ್ಯಾಚ್ ಖಾತಿರ್ ತಸಲ್ಯಾ ಶೆಂಬೊರಾಂ ವಯ್ರ್ ಕಾರ್ಯಾಕರ್ತಾಂಕ್ ತಾಣಿಂ ಕುಡಾಯ್ಲಾಂ. ಆನಿ ಭೀಕರ್ ಅಮಾನುಷ್ UAPA ತಸಲ್ಯಾ ಕಾನೂನಾಂತ್ ಬಂಧಿ ಕೆಲಾಂ. ಜೊ ಕೋಣ್ ಹ್ಯಾ ಕಾನೂನಾ ದ್ವಾರಿಂ ಕೈದ್ ಜಾತಾ, ತಾಕಾ ಬೇಯ್ಲ್ ಮೆಳ್ಚೆಂ ಅಸಾದ್ಯ್ ಮ್ಹಣ್ಚ್ಯಾ ತಿತ್ಲೆಂ ಕಷ್ಟಾಂಚೆಂ. ತಶೆಂ ಮ್ಹಣ್ ಹ್ಯಾ ಕಾಯ್ದ್ಯಾಕಾಲ್ ಕಯ್ದ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ಶಿಕ್ಷಾ ಜಾಲ್ಯಾಗೀ ಮ್ಹಣ್ ಪಳೆಲ್ಯಾರ್ ಕೇವಲ್ ದೋನ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ‘ಅಪ್ರಾಂದಿಂಕ್’ ಮಾತ್ರ್ ಸಜಾ ಜಾಲ್ಯಾ. ಉರ್‌ಲ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ಸುಟ್ಕಾ ಮೆಳ್ಳ್ಯಾ. ಪುಣ್ ದುಖಾಭರಿತ್ ಗಜಾಲ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಹಿ ಸುಟ್ಕಾ ಹ್ಯೆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಸಬಾರ್ ವರ್ಸಾಂ (ಥೊಡ್ಯಾ ಸಂದರ್ಬಾಂನಿ ಆಟ್ ನೋವ್ ವರ್ಸಾಂ ಸಯ್ತ್) ಜಯ್ಲಾಂತ್ ಹಯ್ರಾಣ್ ಜಾಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಮೆಳ್ಳ್ಯಾ ಆಸ್ತಾಂ ಅಸಲ್ಯಾ ಕ್ರೂರ್ ಕಾನೂನ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ವಿಶಿಂ ಕೊಣಾಯ್ಕೀ ಭರ್ವಸೊ ಉದೆಂವ್ಕ್ ಕಷ್ಟ್.

ಫಾದರ್ ಸ್ಟ್ಯಾನ್ ಸ್ವಾಮಿಚೊ ಅಪ್ರಾದ್

ಆಕೇರಿಕ್ ಫಾದರ್ ಸ್ಟ್ಯಾನ್ ಸ್ವಾಮಿಚೊ ಅಪ್ರಾದ್ ಕಸಲೊ? ನ್ಯಾಶನಲ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಟಿಂಗ್ ಎಜೆನ್ಸಿ ಪ್ರಕಾರ್ ಫಾದರ್ ಸ್ಟ್ಯಾನ್ ಏಕ್ ಆತಾಂಕ್‌ವಾದಿ. ತಶೆಂ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್ UAPA ತಸಲೆಂ ಕಾನೂನ್‌ಕ್ರಮ್ ಅನಿವಾರ್ಯ್ ಜಾಲೆಂ. ಪುಣ್ ಕಿತ್ಯಾ ಖಾತಿರ್ ತೊ ಆತಾಂಕ್‌ವಾದಿ? ಕಿತ್ಯಾಕ್‌ಗೀ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ 2017 ತ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರಾಚ್ಯಾ ಭೀಮಾ ಕೊರೆಗಾಂವ್ ಹಿಂಸಾಚಾರಾಂತ್ ತಾಚೊ ಮೊಟೊ ಹಾತ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೊ. ಆನಿ ಫಾದರ್ ಸ್ಟ್ಯಾನ್ ಆನಿ ತಾಚೆ ಸಾಂಗಾತಿ ಪ್ರದಾನ್ ಮಂತ್ರಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಚಿ ಹತ್ತ್ಯಾ ಕರ್ಚ್ಯಾಕ್ ಘುಟ್ಮೊಳ್ ಕರ್ನ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆ.

SS03

ಏಕ್ ಅಯ್ಶಿಂ ಆನಿ ಆಟ್ ವರ್ಸಾಂಚೊ ಪಾದ್ರಿ ಪ್ರಧಾನ್ ಮಂತ್ರಿಚಿ ಹತ್ತ್ಯಾ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಕರುಂಕ್ ಚಿಂತಿತ್ ಆನಿ ಖಂಯ್ಚ್ಯಾ ಅರ್ಥಾನ್ ಹೆಂ ಸಾಬಿತ್ ಕರ್ತಾತ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ರಾಜಾಂವಿಕ್ ಸವಾಲ್‌ಯೀ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಕೊಡ್ತಿಂನಿ ವಿಚಾರುಂನ್ ನಾ ಪಳೆ? ತೆಂಚ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ಪಾವ್ಲೆಂ ಫಾದರ್ ಸ್ಟ್ಯಾನ್ ಸ್ವಾಮಿಚ್ಯಾ ಖುನಿಯೆಚೆಂ ದುಸ್ರೆಂ ಕಾರಣ್. ಫಾದರ್ ಸ್ಟ್ಯಾನ್ ಸ್ವಾಮಿಕ್ ಭೀಮಾ ಕೊರೆಗಾಂವ್ ಕಿತೆಂ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂಚ್ ಕಳಿತ್ ನಾತ್‌ಲ್ಲೆಂ. ತೊ ಅಸ್‌ಲ್ಲೊ ಝಾರ್ಕಾಂಡಾಚ್ಯಾ ರಾಂಚಿಂತ್ ಆನಿ ಭೀಮಾ ಕೊರೆಗಾಂವ್ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರಾಂತ್. ಎತ್ತಣ ಮಾಮರ ಎತ್ತಣ ಕೋಗಿಲೆ? ದೆವಾಕ್‌ಚ್ ಕಳಿತ್. ಪುಣ್ ಪೊಲಿಸಾಂ ಪ್ರಕಾರ್ ಫಾದರ್ ಸ್ಟ್ಯಾನ್ ಏಕ್ ನಕ್ಸಲಾಂಚೊ ಹಿತಚಿಂತಕ್ ಆನಿ ನಕ್ಸಲಾಂ ಸಾಂಗಾತಾ ಲಾಗ್ಶಿಲ್ಯಾನ್ ಸಂಬಂದ್ ದವರ್‌ಲ್ಲೊ ಆತಾಂಕ್‌ವಾದಿ. ತ್ಯಾ ಲಗ್ತಿ ‘ಸಾಕ್ಷಿ’ಯೀ ತಾಣಿಂ ಉತ್ಪನ್ನ್ ಕರ್ನ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯೊ, ಜ್ಯೊ ಫೋರ್ಜ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯೊ ಸಾಕ್ಷಿ ಮ್ಹಣ್ ಅಮೇರಿಕಾಚ್ಯಾ ಎಕಾ ಏಜೆನ್ಸಿನ್ ಸಯ್ತ್ ರುಜು ಕೆಲಾಂ.

ಭಿರಾಂತೆಚೊ ಸಂದೇಶ್

ಉತರ್ ಪ್ರಾಯೆಚ್ಯಾ ಫಾದರ್ ಸ್ಟ್ಯಾನ್ ಸ್ವಾಮಿಕ್ ಕುಡಾವ್ನ್, ತಾಕಾ ಬೇಯ್ಲ್ ಮೆಳಾನಾತ್‌ಲ್ಲ್ಯಾಬರಿ ಕರ್ನ್, ತಾಣೆಂ ಝಯ್ಲಾಂತ್ ನಾನಾತಿ ಇಜಾ ಭಗ್ಚೆಬರಿ ಪಳೆವ್ನ್, ಆನಿ ಆಕೇರಿಕ್ ತಾಣೆಂ ವಳ್ವೊಳೊನ್ ಮರ್ಚೆಂ ಪಳೆಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಪ್ರಭುತ್ವಾಚ್ಯಾ ಕರ್ತುಬಾಂ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾಣ್ ಏಕ್ ಭಳೀಷ್ಟ್ ಆನಿ ತಿತ್ಲೊಚ್ ಭಯಾನಕ್ ಸಂದೇಶ್ ಆಸಾ. ಸಂದೇಶ್ ಇತ್ಲೊಚ್: ಆಮಿ ಎಕಾ ಉತರ್ ಪ್ರಾಯೆಚ್ಯಾ ವ್ಯಕ್ತಿಕ್ ಕುಡಾವ್ನ್ ನೋವ್ ಮಹಿನ್ಯಾಂ ವಯ್ರ್ ವಳ್ವಳಾಂವ್ಚ್ಯಾಬರಿ ಕರ್ತಾಂವ್ ತರ್, ಕೊಣಾಯ್ಕೀ ಅಶೆಂಚ್ ವಳ್ವಳಾಂವ್ಕ್ ಸಕ್ತಾಂವ್. ದೆಕುನ್ ಹುಷಾರ್! ಪ್ರಭುತ್ವಾವಿಶಿಂ ಜಾಪ್ ಕಾಡ್ಶಾತ್ ತರ್ ಖಬಡ್ದಾರ್! ಸರ್ಕಾರಾವಿಶಿಂ ಉಲಯ್ತಾತ್ ತರ್ ತುಮ್ಕಾಂ ಪಾಕಿಸ್ತಾನಾಕ್ ಧಾಡ್ತೆಲ್ಯಾಂವ್ (ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶಾಕ್ ನ್ಹಂಯ್!!). ಆನಿ ಹ್ಯಾ ದೇಶಾಂತ್ ತುಮ್ಕಾಂ ರಾವೊಂಕ್ ಮನ್ ಆಸಾ ತರ್ ತೋಂಡ್ ಆನಿ… ಬಂಧ್ ಕರ್ನ್ ಸುಣ್ಯಾಬರಿ ಜಿಯೆಯಾ. ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಕ್ರಮೇಣ್ ಹೊ ದೇಶ್ ‘ಆಮ್ಚೊ’ ಜಾತಲೊ, ತುಮ್ಚೊ ನ್ಹಂಯ್.

SS04

ಕಾರ್ಯಕರ್ತ್ ಶಿವಸುಂದರ್ ಹಾಣೆಂ ಹ್ಯಾ ಸಂದರ್ಭಿಂ ಮ್ಹಳ್ಳಿಂ ಉತ್ರಾಂ ಸಕಾಳಿಕ್ ಮ್ಹಣ್ ಭಗ್ತಾತ್: ‘ಸರ್ಕಾರಾನ್ ಸ್ಟ್ಯಾನ್ ಸ್ವಾಮಿಕ್ ಲಗಾಡ್ ಕಾಡ್ಲೊ. ತಾಚೆ ಸಾಂಗಾತಿ ಆನಿಕೀ ಪಂದ್ರಾ ಜಣ್ ಜಯ್ಲಾಂತ್ ಸರ್ತೆನ್ ರಾಕೊನ್ ಆಸಾತ್. ಭಾಯ್ರ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆ ಆಮಿ ಸ್ವತಂತ್ರ್ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ಭ್ರಮಿದೆಂತ್ ಆಸಾಂವ್.’

ಆಮ್ಚಿ ಭ್ರಮಿದ್ ಆಕೇರ್ ಜಾಯ್ಜಯ್ ತರ್ ಕ್ರಿಸ್ತಾಚಿಂ ಉತ್ರಾಂ ಆಮ್ಕಾಂ ನಾಟ್ವಾಜಯ್ ಕೊಣ್ಣಾ : ‘ತುಮಿ ಸತ್ ಜಾಣಾ ಜಾತೆಲ್ಯಾತ್ ಆನಿ ಸತ್ ತುಮ್ಕಾಂ ಸುಟ್ಕಾ ದಿತೆಲೆಂ.’

ಪುಣ್ ಸತ್ ಜಾಣಾ ಜಾಂವ್ಚೆಂ ಆಜ್ ಕೊಣಾಯ್ಕೀ ನಾಕಾ. ವಿಶೇಸ್ ಕರ್ನ್ ಪ್ರಭುತ್ವಾಕ್ ನಾಕಾಚ್ ನಾಕಾ. ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಸತ್ ಕಠೀಣ್, ಸತ್ ಭಿರಾಂತ್ ಉಟಯ್ತಾ ಆನಿ ಸತ್ ಪ್ರಭುತ್ವಾಕ್ ನಾಸ್ ಕರುಂಕ್ ಸಕ್ತಾ. ದೆಕುನ್ ಸತ್ ಲಿಪಯ್ಜಯ್ ತರ್ ಫಾದರ್ ಸ್ಟ್ಯಾನಾ ತಸಲ್ಯಾಂಚಿ ಬಲಿ ಜಾಯ್ಜಯ್. ತಶೆಂ ಮಾತ್ರ್ ಪ್ರಭುತ್ವ್ ಶಾಬೀತ್ ಆನಿ ಸ್ವತಂತ್ರ್.

ಹಾಂವ್ ಏಕ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ (process) 

ಕಯ್ದ್ ಜಾಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಫಾದರ್ ಸ್ಟ್ಯಾನ್ ಸ್ವಾಮಿನ್ ಪ್ರಸ್ತಾವ್ ಕೆಲ್ಲೊ ವಿಷಯ್ ಹಾಂಗಾ ಮಹತ್ವಾಚೊ. ತೊ ಮ್ಹಣಾಲೊ, ಹ್ಯಾ ದೇಶಾಂತ್ ಏಕ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಚಲೊನ್ ಆಸಾ. ಹಾಂವ್ ಹ್ಯಾ ಪ್ರೊಸೆಸಾಚೊ ಭಾಗಿದಾರ್. ಪ್ರಭುತ್ವಾಕ್ ಹೊ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಪಸಂದ್ ನಾ. ದೆಕುನ್ ತಾಣಿಂ ಮ್ಹಾಕಾ ಕುಡಾಯ್ಲಾ. ಮ್ಹಜೆಬರಿಚ್ ಸಬಾರಾಂಕ್ ತಾಣಿಂ ಕುಡಾಯ್ಲಾ. ಕೆದೊಳ್ ಮ್ಹಣಾಸರ್ ಹೊ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಮುಕಾರುನ್ ವೆತೊಲೊಗೀ ತೆದೊಳ್ ಮ್ಹಣಾಸರ್ ಶೆಂಬೊರಾಂನಿ ಆನಿ ಹಜಾರಾಂನಿ ಲೊಕಾಕ್ ಮ್ಹಜೆಬರಿಚ್ ಕಯ್ದ್ ಕರ್ತೆಲೆ.

ಫಾದರ್ ಸ್ಟ್ಯಾನ್ ಸ್ವಾಮಿನ್ ಸಾಂಗಾನಾತ್‌ಲ್ಲೆಂ ಪುಣ್ ಮತಿಂತ್‌ಚ್ ಚಿಂತ್‌ಲ್ಲೆಂ ಏಕ್ ಚಿಂತಾಪ್ ಖಂಡಿತ್ ಅಶೆಂ ಅಸ್‌ಲ್ಲೆಂ ಜಾಂವ್ಕ್ ಪುರೊ: ಮ್ಹಜೆಬರಿಚ್ ಶೆಂಬೊರಾಂನಿ ಆನಿ ಹಜಾರಾಂನಿ ಲೊಕಾಕ್ ಕಯ್ದ್ ಕರ್ತೆಲೆ, ಆನಿ ಇಲ್ಲೊ ಇಲ್ಲೊಚ್ ಮೊರೊಂಕ್ ಸೊಡ್ತೆಲೆ.

ಫಾದರ್ ಸ್ಟ್ಯಾನ್ ಸ್ವಾಮಿನ್ ಉಲ್ಲೇಕ್ ಕೆಲ್ಲೊ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಕಸಲೊ? ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ಸಬ್ದಾಚೊ ಅರ್ಥ್ ಕಿತೆಂ?

ತಾಚೊ ಖರೊ ಆರ್ಥ್ ಕಿತೆಂ ಮ್ಹಣ್ ಬಹುಷ ತಾಣೆಂಚ್ ಸಾಂಗಾಜೆ ಕೊಣ್ಣಾ. ವಿಚಾರ‍್ಯಾಂ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ತಾಕಾ ಪ್ರೊಸೆಸಾಚ್ಯಾ ಅರ್ದ್ಯಾರ್‌ಚ್ ಪ್ರಭುತ್ವಾನ್ ಲಗಾಡ್ ಕಾಡ್ನ್ ಜಾಲಾಂ. ಪುಣ್ ಆಜ್ ಹ್ಯಾ ದೇಶಾಂತ್ ಜಾವ್ನಾಸ್ಚಿಂ ಅತರ್ವಣಾಂ ಪಳೆತಾನಾ, ಅಸಲ್ಯಾ ಪ್ರೊಸೆಸಾ ಶಿವಾಯ್ ದುಸ್ರಿ ವಾಟ್ ನಾ ಮ್ಹಣ್ ಭಗ್ತಾ. ಆದಿಂ ಮಾಗಾ ಹರೆಕ್ ಉಪ್ರಾಟ್ಯಾ ಸಂಘರ್ಷಾಕ್ ಕ್ರಾಂತಿ ಮ್ಹಣ್ತಾಲೆ. ಆಜ್ ಕ್ರಾಂತಿ ದಿಸಾನಾ. ಪುಣ್ ಪುಣ್ಯಾಕ್ ತ್ಯಾ ಜಾಗ್ಯಾರ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಜಲ್ಮಾಲಾಂ. ಹ್ಯಾ ಪ್ರೊಸೆಸಾಂತ್ ಹಿಂಸಾ ನಾ. ತರಿಕೀ ಪ್ರಭುತ್ವಾಕ್ ಕ್ರಾಂತೆವಿಶಿಂ ನಾತ್‌ಲ್ಲಿ ಭಿರಾಂತ್ ಹ್ಯಾ ಪ್ರೊಸೆಸಾ ವಿಶಿಂ ಆಸಾ. ಗೆಲೆತ್ಯಾ ವರ್ಸಾ ಶಾಹೀನ್ ಬಾಗ್ ಜಾಗ್ಯಾರ್ ಸ್ತ್ರೀಯಾಂನಿ CAA ವಿರೋದ್ ಕೆಲ್ಲಿ ನಿರಂತರ್ ಚಳ್ವಳ್ ಹ್ಯಾ ಪ್ರೊಸೆಸಾಚೊ ವಾಂಟೊಚ್ ಸಯ್. ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ಸುಮಾರ್ ಸಾತ್ ಮಹಿನ್ಯಾಂ ಥಾವ್ನ್ ಡೆಲ್ಲಿಚ್ಯಾ ಸಿಂಗು ಬೋರ್ಡರ್ ಆನಿ ಇತರ್ ಜಾಗ್ಯಾಂನಿ ಹ್ಯಾ ದೇಶಾಚ್ಯಾ ರಯ್ತಾಂನಿ ಕರ್ಚಿ ಚಳುವಳ್ ಹ್ಯಾ ಪ್ರೊಸೆಸಾಚೊ ಆನ್ಯೇಕ್ ವಾಂಟೊಚ್ ಸಯ್. ಕೆದೊಳ್ ಮ್ಹಣಾಸರ್ ಹೊ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಮುಕಾರುನ್ ವೆತಾ ತೆದೊಳ್ ಮ್ಹಣಾಸರ್ ಹ್ಯಾ ದೇಶಾಚೆ ಸಬಾರ್ ಅಮಾಯಕ್ ಮನಿಸ್ ಜಯ್ಲಾಕ್ ವೆತೆಲೆ. ಪುಣ್ ಸಂತೊಸಾಚಿ ಗಜಾಲ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್, ಕೆದೊಳ್ ಮ್ಹಣಾಸರ್ ಹೊ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಮುಕಾರುನ್ ವೆತಲೊ, ತೆದೊಳ್ ಮ್ಹಣಾಸರ್ ಪ್ರಭುತ್ವಾಕ್ ಸಮಾಧಾನ್ ಆಸ್ಚೆಂನಾ.

ದೆಕುನ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಜಿಂದಾಬಾದ್!!

► ಮೆಲ್ವಿನ್ ಪಿಂಟೊ, ನೀರುಡೆ

ದಣ್ಸತಲ್ಯಾಂಚಿ ಸವ್ಕಸಾಯ್ ಬಾ| ಸ್ಟ್ಯಾನ್ ಸ್ವಾಮಿ
 by ಜೀವನ್, ಬೊಂದೆಲ್
ದುಬ್ಳ್ಯಾಂಚೊ ಆವಾಜ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾಂಚೊ ಆವಾಜ್ ಬಂದ್ ಕರ‍್ಚೆಂ ಪ್ರಯತ್ನ್ ಜ್ಯಾರಿಯೆರ್ ಆಸಾ. ಹೆಂ ಕಾಮ್ ಕಾಂಯ್ ಲಿಪ್ತೆಂ ಜಾತೇ ನಾ, ಹರ‍್ಯೆಕ್ಲ್ಯಾಕೀ ಕಳ್ಚೆ ಬರಿಂಚ್ ಜಾವ್ನ್ ಆಸಾ. ಆನಿ ಅಸಲೆಂ ಘಡಿತ್ ಥೊಡ್ಯಾ ದಿಸಾಂ ಆದಿಂ ಎಕಾ ಜೆಜ್ವಿತ್ ಯಾಜಕಾ ಥಂಯ್ ಘಡ್ಲೆಂ. ಬಾ| ಸ್ಟ್ಯಾನ್ ಸ್ವಾಮಿ – ಕ್ರಿಸ್ತಾಚ್ಯಾ ಸೆವೆಕ್ ಆಪ್ಣಾಕ್‌ಚ್ಚ್ ಸಮರ್ಪಿಲ್ಲೊ ಹೊ ಯಾಜಕ್ ಜಾಯ್ತಿ ವರ್ಸಾಂ ದುಬ್ಳ್ಯಾ ಲೊಕಾಚ್ಯಾ ಉದರ್ಗತೆ ಖಾತಿರ್ ವಾವುರ‍್ಲಾ, ತಾಂಚೆ ಸಾಂಗಾತಾ ತಾಂಚ್ಯಾ ಹಕ್ಕಾ ಖಾತಿರ್ ರಸ್ತ್ಯಾಂನಿ ಪ್ರತಿಭಟನಾಂಕೀ ತೊ ದೆವ್ಲಾ. ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ತೀಸ್ ವರ್ಸಾಂನಿ ತಾಚೆಂ ಪ್ರಮುಖ್ ಮಿಸಾಂವ್ ಜಾವ್ನಾಸ್ಲೆಂ ಜಾರ್ಖಂಡಾಚ್ಯಾ ದುಬ್ಳ್ಯಾ ಆದಿವಾಸಿ ಲೊಕಾ ಸಾಂಗಾತಾ, ಪ್ರಮುಖ್ ಜಾವ್ನ್ ತಾಂಚಿ ಭುಂಯ್, ರಾನ್ ಆನಿ ಕಾಮಾಚ್ಯಾ ಹಕ್ಕಾ ವಿಶಿಂ ಝುಜ್.
ಪುರ್ತೆಂ ವಾಚುಂಕ್ ಚಿಚಾಯಾ :
ದಣ್ಸತಲ್ಯಾಂಚಿ ಸವ್ಕಸಾಯ್ ಬಾ| ಸ್ಟ್ಯಾನ್ ಸ್ವಾಮಿ | Jeevan Bondel

Please Join our Whats App Group

DONATE
ಕಿಟಾಳ್ ತುಮ್ಕಾಂ ಮೊಗಾಚೆಂ? ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ 10 ವರ್ಸಾಂ ಪಾಸುನ್ ಖಳಾನಾಸ್ತಾನಾ ನಿರಂತರ್ ಫಾಯ್ಸ್ ಜಾವ್ನ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಕಿಟಾಳಾರ್ ಹಜಾರೊಂ ಪಾನಾಂನಿ ವಿಂಚ್ಣಾರ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಆಸಾ. ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ಧಾ ವರ್ಸಾಂನಿ ಬಾಂದುನ್ ಹಾಡ್ಲೆಲೆಂ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯಾಚೆಂ ದಾಯ್ಜ್ ಮುಕಾರುನ್ ವ್ಹರುಂಕ್ ತುಮ್ಚ್ಯಾ ಖುಶೆಚಿ ವರ್ಗಣಿ ದೀವ್ನ್ ಆಮ್ಕಾಂ ಪಾಟಿಂಬೊ ದಿಯಾ. ಸಕಯ್ಲೊ ಬುತಾಂವ್ ದಾಂಬುನ್ ಗೂಗಲ್ ಪೇ, ಪೋನ್ ಪೇ, ಬ್ಯಾಂಕ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್‌ಪರ್, ಡೆಬಿಟ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಾರ್ಡಾ ಮಾರಿಫಾತ್ ವರ್ಗಣಿ ದಿವ್ಯೆತ್. ದೇವ್ ಬರೆಂ ಕರುಂ.

76% feel thumbs up. And how do you feel?
16 :thumbsup: Thumbs up
3 :heart: Love
0 :joy: Joy
2 :heart_eyes: Awesome
0 :blush: Great
0 :cry: Sad
0 :rage: Angry

2 comments

 1. mm
  Philip Mudartha

  I hope the judicial process continued and justice is done to not only the deceased Fr. Stan but also the other co-accused. This is important for the judiciary to redeem itself.

 2. mm
  Felcy Lobo

  ಆತಾಂ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಆಮ್ಚಿ ತಾಚೊ ವಾವ್ರ್ ಫುಡೆo ವರ್ಚಿ…
  ಆಪುರ್ಬಾಯೆಚೆo ಲೇಖನ್…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Disclaimer : Please write your correct name and email address. Kindly do not post any personal, abusive, defamatory, infringing, obscene, indecent, discriminatory or unlawful or similar comments. Kittall.com will not be responsible for any defamatory message posted under this article. Please note that sending false messages to insult, defame, intimidate, mislead or deceive people or to intentionally cause public disorder is punishable under law. It is obligatory on kittall.com to provide the IP address and other details of senders of such comments, to the authority concerned upon request. Hence, sending offensive comments using kittall.com will be purely at your own risk, and in no way will kittall.com be held responsible.

Kindly Share ....Please do not COPY !