ವಿಶ್ವ ಕೊಂಕಣಿ ಕೇಂದ್ರ ’ಕ್ಷಮತಾ ಅಕಾಡೆಮಿ’ ಶಿಬಿರ ಉಗ್ತಾವಣ ಸಮಾರಂಭ

ವಿಶ್ವಕೊಂಕಣಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿವೇತನ ನಿಧಿ ಥಾವನ ತಾಂತ್ರಿಕ ಆನಿ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಉಚ್ಛ ಶಿಕ್ಷಣಾಕ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿವೇತನ ದಿಯತ ಆಸಾ. ತಶೀಂಚಿ ವಿಶ್ವಕೊಂಕಣಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿವೇತನ ಘೆತ್ತಿಲೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಂಕ ಕ್ಷಮತಾ ಅಕಾಡೆಮಿ ಯೋಜನೆರಿ ತರಬೇತಿ ಶಿಬಿರಯ ಮಾಂಡುನ ಹಾಡತಾ. ಕ್ಷಮತಾ ಅಕಾಡೆಮಿ (ಜಿ.ಎಮ್.ಸಿ.ಎಸ್ ಆನಿ ಎಸ.ಒ.ಟಿ.ಪಿ ಶಿಬಿರ ಮೇ- ಜುಲೈ-2021) ಶಿಬಿರಾಚೆ ಉಗ್ತಾವಣ ಸಮಾರಂಭ ದಿ.02-07-2021 ತಾರ್ಕೆರ ವರ್ಚುವಲ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಂತರ್ಜಾಲಂತು ಜೂಮ್ ಮುಖಾಂತರ ಚಲ್ಲೆಂ.

KShmataha

ವಿಶ್ವ ಕೊಂಕಣಿ ಕೇಂದ್ರ ಸ್ಥಾಪಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಬಸ್ತಿ ವಾಮನ ಶೆಣೈ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಂಕ ಟಿ.ವಿ.ಎಮ್- ವಿಷನ್ ಕೊಂಕಣಿ ಯೋಜನೆಚೆ ಧ್ಯೇಯ ಆನಿ ಉದ್ದೇಶ ಸಾರ್ಥಕ ಕರಕಾ ಮ್ಹೊಣು ಆಶೀರ್ವಚನ ದಿಲೆಂ.

ಕ್ಷಮತಾ ತರಬೇತಿ ಶಿಬಿರ ಸಂಚಾಲಕ ಶ್ರೀ ಸಿ.ಎ. ಗಿರಿಧರ ಕಾಮತ ಕ್ಷಮತಾ ವರ್ಚುವಲ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಾಕ ಉಪಸ್ಥಿತ ಆಶಿಲೆ ಸೊಯರ‍್ಯಾಂಕ ಶಿಬಿರಾರ್ಥಿಂಕ ಸ್ವಾಗತ ಕರನ ಶಿಬಿರ ಬದ್ದಲ ಮಾಹಿತಿ ದಿಲೆಂ.

ವಿಶ್ವ ಕೊಂಕಣಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ವೇತನ ನಿಧಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಶ್ರೀ ರಾಮದಾಸ ಕಾಮತ್ ಯು ಹಾನ್ನಿ ಉಗ್ತಾವಣ ಭಾಷಣ ಕರನು, ವಿಶ್ವ ಕೊಂಕಣಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ವೇತನ ಘೆತ್ತಿಲೆ ಕ್ಷಮತಾ ತರಬೇತಿ ಮುಖಾಂತರ ವೆವೆಗಳೆ ಚಟುವಟಿಕೆಂತ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಣಾ ಆನಿ ಸಂವಹನ, ನೈಪುಣ್ಯ ವಿಷಯಾರಿ ತರಬೇತಿ ದಿತ್ತ ಆಸಾ. ಅಶಿಂ ತರಬೇತಿ ಘೆತ್ತಿಲೆ ಶಿಬಿರಾರ್ಥಿಂ ಮುಖಾರ ಯೇವನು ಜೀವನಾಂತ ದೊಡ್ಡ ಹೊಡ ಹೊಡ ಪದವಿಕ ಪಾವಲಾಂತಿ. ಅಶಿಂ ಶಿಬಿರ ತರಬೇತಿ ಸರ್ವಾಂಕ ನವೆಂ ನವೆಂ ವಿಷಯ ಬದ್ದಲ ಶಿಕಚಾಕ ಮೆಳತಾ ಅಶಿಂ ಶಿಬಿರಚೆ ಮಹತ್ವ ವಿವರಿಸಿಲೆಂ.

ಮಣಿಪಾಲ ಗ್ಲೋಬಲ್ ಎಜುಕೇಶನ ಇನಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಚೆಯರ್‌ಮೆನ ಶ್ರೀ ಟಿ. ವಿ. ಮೋಹನದಾಸ ಪೈ ಶಿಬಿರಾರ್ಥಿಂಕ ಉದ್ದೇಶಿಸುನ ಬೀಜ ಭಾಷಣ ಕೆಲೆಂ. ಕೊಂಕಣಿ ಸಮಾಜಾಚೆ ಸರ್ವ ಪಂಗಡಾಚೆ ಜನ ಒಟ್ಟು ಸೆರವೊಕಾ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ, ಯುವಜನಾನಿಂ ಮುಖಾರ ಯೇವನ ಕೊಂಕಣಿ ಭಾಷೆ, ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಆನಿ ಸಮಾಜದ ವಯರಿ ಗೌರವ ದವೊರಕಾ ಆನಿ ಮಹತ್ವ ದೀವಕಾ. ವಿಶ್ವ ಕೊಂಕಣಿ ಕೇಂದ್ರಂತ ವರಸ ವರಸ ಕ್ಷಮತಾ ತರಬೇತಿ ಶಿಬಿರ ಚಲತ ಆಸಾ. ಶಿಕವಣೆ ಸಾಂಗಾತಾಕ ಕೊಂಕಣಿ ಭಾಸ, ಸಂಸ್ಕೃತಿ, ಸಾಹಿತ್ಯ ಮುಖಾರ ಯೆವಚಾಕ ಪ್ರತಿ ಏಕ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನ ಶ್ರಮ ಘೆವಕಾ. ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಣಾ , ಸಂವಹನ, ನೈಪುಣ್ಯ ವೆವೆಗಳೆ ವಿಷಯಾರ ತಿಳುವಳಿಕಾ ಘೆವನು ಏಕ ನಿಶ್ಚಿತ ಧ್ಯೇಯ ದವೊರುನು ಶಿಬಿರಾಚೆ ಉಪಯೋಗ ಘೆವನು ಜೀವನಾಂತ ಸಾರ್ಥಕ ಕೊರಕಾ ಅಶಿಂ ಶುಭ ಸಾಂಗಲೆಂ.

ವಿಶ್ವಕೊಂಕಣಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿವೇತನ ನಿಧಿ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಶ್ರೀ ಪ್ರದೀಪ ಜಿ. ಪೈ, ಉಲೋವನ ಕ್ಷಮತಾ ಶಿಬಿರಾಂತ ನಿಸ್ವಾರ್ಥ ಜಾವನ ಸೇವಾ ದೀವನ ತರಬೇತಿ ದಿತ್ತ ಆಸಾಚಿ. ಶಿಬಿರಾಚೆ ಪ್ರಯೋಜನ ಸರ್ವ ಶಿಬಿರಾರ್ಥಿಂನಿ ಘೆವನು ಮುಖಾರ ಯೆವನು ಸರ್ವ ರೀತಿನಿ ಸಮಾಜಾಕ ಬರೇಂ ನಾಂವ ಘೆವಕಾ ಅಶಿಂ ಶುಭ ಸಾಂಗಲೆಂ.

ವಿಶ್ವ ಕೊಂಕಣಿ ಕೇಂದ್ರ ಸಂಘಟನಾ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಆನಿ ವಿದ್ಯಾಕಲ್ಪಕ ಯೋಜನೆ ರೂವಾರಿ ಶ್ರೀ ಸಿ.ಎ. ನಂದಗೋಪಾಲ ಶೆಣೈ ಶಿಬಿರಾರ್ಥಿಂಕ ಉದ್ದೇಶಿಸುನ ವಿಶ್ವ ಕೊಂಕಣಿ ಕೇಂದ್ರ ತರಪೇನ ಕೊಂಕಣಿ ಸಂಸ್ಕೃತಿ, ಭಾಷೆ, ಸಾಹಿತ್ಯಾಕ ದಿವಚೆ ಮಹತ್ವ, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ವೇತನಯ ಸಕಡ ದಿವನು ಕ್ಷಮತಾ ತರಬೇತಿ ಶಿಬಿರಯ ಮಾಂಡುನ ಹಾಡತಾ. ಹಾಜೆ ಪ್ರಯೋಜನ ಹರ ಏಕ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಂನಿ ಘೆವಕಾ ಆನಿ ಮುಕಾರಿ ನಿಶ್ಚಿತ ಧ್ಯೇಯ ದವರೂನು ವಿಶ್ವ ಕೊಂಕಣಿ ಕೇಂದ್ರಾಕ ಕೀರ್ತಿ ಹಾಡಕಾ ಅಶಿಂ ಶುಭ ಸಾಂಗಲೆಂ.

ವಿಶ್ವ ಕೊಂಕಣಿ ಕೇಂದ್ರ ಕೋಶಾಧಿಕಾರಿ ಶ್ರೀ ಬಿ. ಆರ್. ಭಟ್ ಉಲೋವನು ವಿಶ್ವ ಕೊಂಕಣಿ ಅಲ್ಯುಮಿನಿ ಸಂಘ ತರಬೇತಿ ಶಿಬಿರಾಂತ ಭಾಗಿ ಜಾವನ ಮಸ್ತ ಉಪಯುಕ್ತ ಜಾಲೆಲೆ ವಾವರ ಕರೀತ ಆಸಾ ಅಶಿಂ ಶ್ಲಾಘನ ಕೆಲೆಂ. ವಿಶ್ವಕೊಂಕಣಿ ಪ್ರೇರಣಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಚೆ ಮುಖೇಲ ಶ್ರೀ ಸಂದೀಪ ಎಸ್. ಶೆಣೈ ಮುಂಬಯಿ, ಶಿಬಿರ ಸಂಘಟಕ ಶ್ರೀ ಎಮ್. ಎನ್. ಪೈ, ವಿಶ್ವಕೊಂಕಣಿ ಭಾಷಾ ಸಂಸ್ಥಾನ ನಿರ್ದೇಶಕ ಶ್ರೀ ಗುರುದತ್ತ ಬಂಟ್ವಾಳಕಾರ ಉಪಸ್ಥಿತ ಆಶಿಲಿಂಚಿ. ವಿಶ್ವಕೊಂಕಣಿ ಅಲ್ಯುಮ್ನಿ ಶಿಬಿರಾರ್ಥಿಂನಿ ಭಾಗ ಘೆವನು ತಾಂಗೆಲೆ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ತಿಳಿಸಿಲೆಂ.

ವಿನಾಯಕ ಶೆಣೈ ಪ್ರಾರ್ಥನ ಕೆಲೆಂ. ಶ್ರಾವ್ಯಾ ಮಲ್ಯ ಆನಿ ಶ್ರೀನಿಧಿ ಭಟ್ ಹಾನ್ನಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಿರೂಪಣ ಕೆಲೆಂ. ವಿಶ್ವ ಕೊಂಕಣಿ ಅಲ್ಯುಮ್ನಿ ಸಂಘ ಅಧ್ಯಕ್ಷೆ ಸ್ನೇಹಾ ವಿ ಶೆಣೈ ನ ಧನ್ಯವಾದ ಸಮರ್ಪಣ ಕೆಲೆಂ. ವೆವೆಗಳೆ ಪ್ರದೇಶಾ ಥಾವನ ಶಿಬಿರಾರ್ಥಿಂನಿ ಕ್ಷಮತಾ ಅಕಾಡೆಮಿ 2021 ವರ್ಚುವಲ್ ಶಿಬಿರಾಂತ ಭಾಗಿ ಜಾಲಲಿಂಚಿ.

Nobody had feels yet. And how do you feel?
0 :thumbsup: Thumbs up
0 :heart: Love
0 :joy: Joy
0 :heart_eyes: Awesome
0 :blush: Great
0 :cry: Sad

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Disclaimer : Please write your correct name and email address. Kindly do not post any personal, abusive, defamatory, infringing, obscene, indecent, discriminatory or unlawful or similar comments. Kittall.com will not be responsible for any defamatory message posted under this article. Please note that sending false messages to insult, defame, intimidate, mislead or deceive people or to intentionally cause public disorder is punishable under law. It is obligatory on kittall.com to provide the IP address and other details of senders of such comments, to the authority concerned upon request. Hence, sending offensive comments using kittall.com will be purely at your own risk, and in no way will kittall.com be held responsible.