Javascript Disabled!

Please Enable Javascript if you disabled it, or use another browser we preferred Google Chrome.
Please Refresh Page After Enable

Powered By UnCopy Plugin.

 

   

ಆಪ್ಣೆಂಚ್ ರಚ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಪಾಸಾಂತ್…

ಭಾರಿಚ್ ಪಾಟಿಂ ಉರುಲ್ಲೊ  ಗಾಂವ್ ತೊ.

ಶಹರಾ ಥಾವ್ನ್ ತ್ಯಾ ಹಳ್ಳೆಗಾಂವಾಕ್ ವಚಾಜೆ ಜಾಲ್ಯಾರ್ 40 ಮೈಲಾಂಚಿ ವಾಟ್. ದೇಶ್ ಸುಧಾರ‍್ಲ್ಯಾರೀ ತೊ ಹಳ್ಳೆಗಾಂವ್ ಸುಧ್ರಾಲೊ ನಾ. 40 ಮೈಲಾಂಚ್ಯಾ ಅಂತರಾರ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಹ್ಯಾ ಹಳ್ಳೆ ಗಾಂವಾಂತ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲಿಂ ಪಕತ್ತ್ 25 ಘರಾಂ ವ 25 ಕುಟ್ಮಾಂ ಮ್ಹಣ್ಯೆತ್.

ಹ್ಯಾ ಹಳ್ಳೆಗಾವಾಂತ್ ಲಾಗ್ಶಿಲೊ ಡಾಂಬಾರ್ ರಸ್ತೊ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ್ ಮಾರ್ಗ್66 ಹ್ಯಾ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ್ ಮಾರ್ಗ್66 ಥಾವ್ನ್ ಹಳ್ಳೆ ಗಾಂವಾಕ್ 10 ಮೈಲಾಂಚಿ ಪಾಂಯ್ ವಾಟ್, ಚುಕ್ಲ್ಯಾರ್ ಬಯ್ಲಾಂಚಿ ಗಾಡಿ! ಎಕ್ ರಿಕ್ಷಾ ವಚೊಂಕ್ ಪರ್ಯಾಂತ್ ಸಮಾಕಟ್ಟ್ ಮಾರೊಗ್ ನಾತ್ಲೊ!

NK02

ತ್ಯಾ ಹಳ್ಳೆ ಗಾಂವಾಂತ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ 25 ಕುಟ್ಮಾಂ ಪಯ್ಕಿಂ 5 ಕುಟ್ಮಾಂ ಮಾತ್ರ್ ಕಥೊಲಿಕ್. ಕಾರಣ್ 40 ವರ್ಸಾಂ ಪಯ್ಲೆಂ ತಾಂಚಿಂ ವ್ಹಡಿಲಾಂ ಹಿಂದು ಆಸ್‌ಲ್ಲಿಂ – ಕ್ರೀಸ್ತಿ ಮಿಶಿಯೊನರಿ ಎಕ್ಲೊ, ಕ್ರಿಸ್ತಾಚಿ ಖರಿ ಶಿಕೊವ್ಣ್ ಪ್ರಚಾರ್ ಕರಿತ್ತ್ ತ್ಯಾ ಹಳ್ಳೆ ಗಾಂವಾಕ್ ಪಾವ್‌ಲ್ಲೊ. ತಾಣೆ ಸಾಂಗ್ಚಿಂ ಸೊಮಿಯಾಚಿಂ ಉತ್ರಾಂ ಆಯ್ಕೊನ್ ತಾಚೆ ಥಂಯ್ ಆಕರ್ಷಿತ್ ಜಾಲ್ಲಿ ಪಾಂಚ್ ಕುಟ್ಮಾಂ ಕ್ರೀಸ್ತಿ ಧರ್ಮಾಕ್ ಆಯಿಲ್ಲಿಂ.

ಮಿಶಿಯೊನರಿ ತಿತ್ಲ್ಯಾಂತ್‌ಚ್ ಸಂತುಷ್ಟ್ ಜಾವ್ನ್ ಆಪ್ಣೆಂ ಪಯ್ಣ್ ವ ಮಿಸಾಂವ್ ಮುಖಾರ‍್ಸುನ್ ಆನ್ಯೇಕಾ ಗಾಂವಾಕ್ ಪಾವ್ಲೊ!

ಫುಡಾರಿ ನಾತ್ಲ್ಯಾರ್ ಪಾಟ್ಲಾವಿ ಉರನಾಂತ್ ಮ್ಹಣ್ತಾತ್ ಪುಣ್ ತಶೆಂ ಕಾಂಯ್ ಜಾಲೆಂ ನಾ. ತ್ಯಾ ಪಾಂಚ್ ಕುಟ್ಮಾಂನಿ ಕ್ರೀಸ್ತಿ ಧರ್ಮ್ ಬರ‍್ಯಾನ್ ಸಾಂಬಾಳ್ಳೊ! ತ್ಯಾ ವೆಳಿಂ ಭುರ್ಗಿಂ ಆಸ್‌ಲ್ಲಿ. ಆತಾಂ ನವ್ಯಾ ಕುಟ್ಮಾಚಿಂ ವ್ಹಡಿಲಾಂ ಜಾಲ್ಲಿಂ. ಭುರ್ಗಿಂ ಚಡ್‌ಲ್ಲಿಂ 25 ಕುಟ್ಮಾಂ ಥಾವ್ನ್ ಆತಾ 130 ಜಣಾಂಚಿ ಪ್ರಜಾ ಜಾಲ್ಲಿ!

ಪುಣ್ ಉತ್ಪತ್ತ್ ಕಾಂಯ್ ನಾತ್ಲಿ. ಆಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಜಾಗ್ಯಾಂಚೆರ್ ರಾಂದ್ವಯ್, ಸಾಗ್ವಳಿ ಕರ್ನ್ ದೀಸ್ ಕಾಡ್ತಾಲಿಂ. ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್ ಶಿಕಾಪ್ ನಾತ್ಲೆಂ. ಕಾರಣ್ ಸರ್ಕಾರ್ ತ್ಯಾ ಹಳ್ಳೆಕ್ ಎದೊಳ್ ಪಾವೊಂಕ್ ನಾತ್ಲೊ! ಶೆಂಬೊರ್ ವೊಟಾಂನಿ ಕಿತೆಂ ಫಾಯ್ದೊ? ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ಚಿಂತ್ನಾಂನಿ ಖಂಚಿಂಯ್ ರಾಜಕೀ ಪಕ್ಷಾ ಪರ್ಯಾಂತ್ ತ್ಯಾ ಹಳ್ಳೆ ಗಾಂವಾಕ್ ಪಾವೊಂಕ್ ನಾತ್ಲಿ!

ಪಾಂಚ್ ಕ್ರೀಸ್ತಿ ಕುಟ್ಮಾಂನಿ 25 ಭುರ್ಗಿಂ ತ್ಯಾ ಪಂಚ್ವಿಸಾಂತ್ ಏಕ್ ಭುರ್ಗೊ ಸೂಕ್ಷ್ಮ್ ಮತಿಚೊ… ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಆವಯ್ ಸಾಂಗಾತಾ ರಾಂದ್ವಾಯ್ ಭರ್‌ಲ್ಲಿ ಕಾಂಟ್ ಮಾತ್ಯಾರ್ ದವರ್ನ್ ಪೆಂಟೆಕ್ ವೆತಾಲೊ. ಪೆಂಟೆಂತ್ ದಿಸಾಳಿಂ ಪತ್ರಾಂ, ರೆಡಿಯೊಚೆರ್ ಯೆಂವ್ಚಿಂ ಪದಾಂ ಇತ್ಯಾದಿ ಆಯ್ಕೊನ್ ಪಳೆವ್ನ್ ತೊ ಚುರುಕ್ ಜಾಲೊ. ಏಕ್ ದೀಸ್ ಕೊಣಾಕ್‌ಚ್ ಸಾಂಗಾನಾಸ್ತಾಂ ಎಕ್ಲೊಚ್ ಪೆಂಟೆಕ್ ಗೆಲೊ. ಥಂಯ್ ಉಬೊ ಎಕಾ ಬಸ್ಸಾರ್ ಚಡ್ಲೊ. ತೆಂ ಬಸ್ಸ್ ಖಂಯ್ ವೆತಾ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ತೊ ನೆಣಾಸ್ಲೊ ತರೀ ಎಕಾ ಕೊನ್ಶಾಂಚ್ಯಾ ಬಸ್ಕೆರ್ ವಚೊನ್ ಬಸ್ಲೊ. ಟಿಕೆಟ್ ಕಾಡುಂಕ್ ದುಡುಯಿ ತಾಚೆಲಾಗಿಂ ನಾತ್ಲೊ ಪಕತ್ತ್ ಖಾಲಿ ಹಾತಾಂನಿ ತೊ ಆಯಿಲ್ಲೊ!

ತ್ಯಾಚ್ ಬಸ್ಸಾರ್ ಶಹರಾ ಥಾವ್ನ್ ಎಕ್ ಮ್ಹಾತ್ಬಾರಿ ಮನಿಸ್ ಪಯ್ಣ್ ಕರುನ್ ಆಸ್ಲೊ. ತಾಚಿ ದೀಷ್ಟ್ ಹ್ಯಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಚೆರ್ ಖಂಚೊನ್ ರಾವ್ಲಿ. ಎದೊಸೊ ಭುರ್ಗೊ ಕೊಣೀ ಸಾಂಗಾತಾ ನಾಂತ್, ಬಹುಷಾ ಘರಾ ಥಾವ್ನ್ ಧಾಂವೊನ್ ಆಯ್ಲಾ ಜಾಯ್ಜೆ, ಮ್ಹಣ್ ತಾಣೆಂ ಚಿಂತ್ಲೆಂ, ಆನಿ ಮುಕ್ಲ್ಯಾ ಕಾಮಾಕ್ ಲಾಗ್ಲೊ.

ದೆವಾಚೆಂ ನಿರ್ಮೊಣೆಂ ತಶೆಂ ಆಸ್ಲೆಂ ಜಾವ್ಯೆತ್. ತ್ಯಾ ಮ್ಹಾತ್ಬಾರ‍್ಯಾನ್ ಹ್ಯಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾ ಲಾಗಿಂ ಉಲಂವ್ಕ್ ಸುರು ಕೆಲೆಂ.

“ತುಜೆಂ ನಾಂವ್ ಕಿತೆಂ ಪುತಾ?” ವಿಚಾರಿ ತೊ.

ತ್ಯಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾನ್ ತಾಕಾಚ್ ಪಳೆವ್ನ್, “ಮ್ಹಜೆಂ ನಾಂವ್ ಜೆರಿ” ಮ್ಹಣ್ ಸಾಂಗಾಲಾಗ್ಲೊ.

ಮ್ಹಾತ್ಬಾರ‍್ಯಾನ್ ಜೆರಿಕ್ ಆಪ್ಣಾಶಿಂ ಆಯಾಸ್ಕಾಂತಬರಿ ವೊಡ್ಲೊ. ಬಸ್ಸ್ ಚಿಕ್‌ಮಗ್ಳುರ್ ಪಾವ್ಲೆಂ.

ಮ್ಹಾತ್ಬಾರಿ ಜಾವ್ನಾಸ್ಚೊ ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್ ಪೀಂತ್. ಚಿಕ್‌ಮಂಗ್ಳುರಾಂತ್ ತಾಕಾ ಕಾಫಿಯೆ ತೋಟ್ ವ ಎಸ್ಟೇಟ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆಂ.

ಭುರ್ಗೊ ಜೆರಿ ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್ಸಾಚಾ ಘರಾ ಪಾವ್ಲೊ.

ಫ್ರಾನ್ಸಿಸಾನ್ ಮುಕ್ಲೆಂ ಚಿಂತುನ್ ತಾಕಾ ಲಾಗಿಂಚ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಇಸ್ಕೊಲಾಕ್ ಭರ್ತಿ ಕೆಲೊ!

ಜೆರಿ ಇಸ್ಕೊಲ್ ಶಿಕ್ಲೊ ಸಾಂಗಾತಾಚ್ಚ್ ಫ್ರಾನ್ಸಿಸಾಚ್ಯಾ ಘರಾ ಘರ್ಚೆಂ ಕಾಮ್ ಕರಿಲಾಗ್ಲೊ. ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್ ಏಕ್ ಬರೊ ವ್ಯಕ್ತಿ. ಭುರ್ಗ್ಯಾ ಜೆರಿಕ್ ಖಂಚೆಂಯಿ ಭರಾಚೆಂ ಕಾಮ್ ದೀನಾತ್‌ಲ್ಲೊ.

♦ ♦ ♦ 

ದೀಸ್ ಧಾಂವ್ಲೆಂ, ಮಹಿನೆ ಉಬ್ಲೆ ಆನಿ ವರ್ಸಾಂ ಧಾಂವ್ಲಿಂ! ಜೆರಿ ಬಿ.ಕೊಮ್ ಸನದ್ ಪಾಸ್ ಜಾಲೊ. ಆತಾಂ ಫ್ರಾನ್ಸಿಸಾನ್ ತಾಕಾ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಎಸ್ಟೇಟ್ ದಫ್ತರಾಂತ್ ಕಾಮ್ ದಿಲೆಂ.

ತರ್ನಾಟೊ ಜೆರಿ ಗಾಂವ್ ಸೊಡ್ನ್ ಆಯಿಲ್ಲೊ. ತಾಕಾ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಅವಯ್ ಬಾಪಾಯ್ಚಿ ವಿಸರ್‌ಚ್ ಪಡ್‌ಲ್ಲಿ. ಹಾತ್ ಭರ್ ಸಾಂಬಾಳ್, ರಾವೊಂಕ್ ಘರ್, ಹೆಣೆಂ ತೆಣೆಂ ವಚೊಂಕ್ ಮಾರುತಿ ಕಾರ್‌ಯಿ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆಂ. ವಿಚಿತ್ರ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್, ತೊ ಆತಾಂ ತಕ್ಕ್ ಮಟ್ಟಾಕ್ ರಾಯ್ ಜಾಲ್ಲೊ. ದುಬ್ಳೊ ಜಾವ್ನ್ ಜಲ್ಮಾಲ್ಲೊ ಜೆರಿ ಆತಾಂ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಪಣಾಚ್ಯಾ ಕಷ್ಟಾಂಕ್ ತಶೆಂ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಜಲ್ಮ್ ದಾತಾರಾಂಕ್ ಸಂಪೂರ್ಣ್ ವಿಸ್ರಾಲೊ. ಪುಣ್ ಆಪ್ಣಾಕ್ ಆಸ್ರೊ ದೀವ್ನ್, ಶಿಕಾಪ್ ದಿವಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಫ್ರಾನ್ಸಿಸಾಕ್ ದೇವ್ ಮ್ಹಣ್ ಮಾಂದುನ್ ಚಲ್ತಾಲೊ.

ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್ ಜೆರಿಚೆರ್ ಚಡ್ ದಯಾಳ್ ಜಾಲ್ಲೊ. ಕಾರಣ್ ತೊ ಕಾಜಾರಿ ಜಾಲ್ಯಾರೀ ತಾಕಾ ಭುರ್ಗಿಂ ನಾತ್ಲಿಂ. ಸಾಂಗಾತಾಚ್ ತಾಚಿ ಪತಿಣ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಪಿಡೆಕ್ ವಳಗ್ ಜಾವ್ನ್ ಅಂತರ್‌ಲ್ಲಿ.

ಚಿಕ್‌ಮಂಗ್ಳುರಾಂತ್ಲಿ ಕಾಫಿ ಎಸ್ಟೇಟ್ ಬಾಪಾಯ್ನ್, ತೊ ಮೊರ‍್ಚ್ಯಾ ವೆಳಾರ್ ತಾಕಾ ದಿಲ್ಲಿ. ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್ ಕಸೊ ಜೆರಿ ಥಂಯ್ ದಯಾಳ್‌ಗಿ, ತಸೊಚ್ ತಾಚ್ಯಾ ಎಸ್ಟೇಟಾಂತ್ ಕಾಮ್ ಕರ‍್ಚ್ಯಾ ಕಾಮೆಲ್ಯಾಂ ಥಂಯ್ ಮೊಗಾಳ್. ಸರ್ವ್ ಕಾಮೆಲ್ಯಾಂಕ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾಚ್ ಕುಟ್ಮಾಚೆ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಭಾಶೆನ್ ತೊ ಪಳೆತಾಲೊ.

ತ್ಯಾ ಕಾಮೆಲ್ಯಾಂ ಮಧೆಂ ಏಕ್ ಕ್ರೀಸ್ತಿ ಕುಟಾಮ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆಂ. ಕಿತ್ಲ್ಯಾಗೀ ವರ್ಸಾಂ ಪಯ್ಲೆಂ ಚಿಕ್‌ಮಂಗ್ಳುರಾಕ್ ಪಾವ್‌ಲ್ಲೆಂ. ಪಾವ್ಲ್ ಸಿಕೇರ್ ತ್ಯಾ ಕುಟ್ಮಾಚ್ಯಾ ವ್ಹಡಿಲಾಚೆಂ ನಾಂವ್. ಆಲೀಸ್ ತಾಚ್ಯೆ ಪತಿಣೆಚೆಂ ನಾಂವ್. ದೆವಾನ್ ತಾಂಕಾಂ ದಿಲ್ಲಿಂ ದೋನ್ ಫಳಾಂ ಸಿಂತಿಯಾ ಆನಿ ಪ್ರೇಮ್. ಸಿಂತಿಯಾ ಮ್ಹಾಲ್ಘಡೆಂ ಬಿ.ಎಡ್. ಕರ್ನ್ ಚಿಕ್‌ಮಂಗ್ಳುರ್ ಬೋರ್ಡ್ ಇಸ್ಕೊಲಾಂತ್ ಶಿಕ್ಷಕಿಚೆಂ ಕಾಮ್ ಕರ್ತಾಲೆಂ. ಪ್ರೇಮ್, ಮಂಗ್ಳುರಾಂತ್ ನಿಮಾಣ್ಯಾ ವರ್ಸಾಂತ್ ಬಿ.ಕಾಂ. ಶಿಕ್ತಾಲೊ. ಹೊಸ್ಟೆಲಾಂತ್ ರಾವ್ತಲೊ.

NK04

ಜೆರಿಚೊ ದೊಳೊ ಸಿಂತಿಯಾಚೆರ್ ಪಡ್ಲೊ. ಪುಡ್ಪಡಿತ್ ಆನಿ ಆಕರ್ಷಿತ್ ಜಿವಾಚ್ಯಾ, ಸಾವ್ಳ್ಯಾ ಪುಣ್ ಆಕರ್ಷಿತ್ ರುಪಾಚ್ಯಾ ಸಿಂತಿಯಾಚೆರ್ ಎಕಾ ಉತ್ರಾನ್ ಜೆರಿ ಮೊಗಾರ್ ಪಡ್‌ಲ್ಲೊ!

ಎಸ್ಟೇಟಾಂತ್ ಪಾಸಾಯೊ ಮಾರ‍್ತಾನಾ ಸಬಾರ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ಪಾವ್ಲುಚ್ಯಾ ಘರಾ ತೊ ಪಾವ್ತಾಲೊ. ಸಿಂತಿಯಾ ಆಸ್ಲೆಂ ತರ್ ಘಂಟೊ ಭರ್ ಬಸೊನ್ ಗಜಾಲಿ ಕಾಂಡ್ತಾಲೊ. ಸಿಂತಿಯಾಚ್ಯಾ ದೊಳ್ಯಾಂಕ್ ದೊಳೊ ಲಾವ್ನ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಪರಿಂ ಆಪ್ಣಾಚಿ ಭೊಗ್ಣಾಂ ಉಚಾರುಂಕ್ ಸೊದ್ತಾಲೊ. ಪೂಣ್ ಸಿಂತಿ ಅಸಲ್ಯಾ ಸಂಗ್ತಿಕ್ ಮಹತ್ವ್ ದೀನಾತ್ಲೆಂ.

ತೆಣೆಂ ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್ ಸಿಂತಿಯಾಕ್ ಎಕಾ ಬರ‍್ಯಾ ಘರಾಣ್ಯಾಚಿ ಸೈರಿಕ್ ಸೊಧುನ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೊ. ವಾಡೊನ್ ಕಾಜಾರಾಕ್ ತಯಾರ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಚೆಡ್ವಾಂಕ್ ಕಾಜಾರ್ ಕರ್ಚೆ ತಿತ್ಲಿ ತಾಂಕ್ ಪಾವ್ಲುಕ್ ನಾತ್ಲಿ ತೆಂ ಜಾಣಾ ಜಾಲ್ಲೊ ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್, ಪಾವ್ಲುಕ್ ಕಾಂಯ್ಚ್ ಚಿಂತಾ ಕರಿನಾಯೆ ಧುವೆಚಿಂ. ಕಾಜಾರ್ ವೆಳಾರ್ ಆನಿ ಬರ‍್ಯಾನ್ ಜಾತೆಲೆಂ ಮ್ಹಣ್ ಸಾಂಗೊನ್ ಧಯ್ರ್ ದಿಲ್ಲೆಂ. ಪಾವ್ಲು ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಧನ್ಯಾಕ್ ಸದಾಂ ವಿಶ್ವಾಸಿ ಜಾವ್ನಾಸ್ಲೊ.

ಫ್ರಾನ್ಸಿಸಾಚ್ಯಾ ಪ್ರಯತನಾಕ್ ಫಳ್ ಮೆಳ್ಳೊ. ಮಂಗ್ಳುರ್ ಶಹರಾಚ್ಯಾ ಎಕಾ ಮಧ್ಯಮ್ ವರ್ಗಾಚ್ಯಾ ಕುಟ್ಮಾಂತ್ಲೊ ಚಲೊ ಜೊ ಎಕಾ ರಾಷ್ಟ್ರೀಕೃತ್ ಬೆಂಕಾಂತ್ ಕಾಮ್ ಕರುನ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೊ. ಸಿಂತಿಯಾಕ್ ಪಳೆಂವ್ಕ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ವ್ಹಡಿಲಾಂ ಬರಾಬರ್ ಫ್ರಾನ್ಸಿಸಾಗೆರ್ ಆಯ್ಲೊ.

ಆಪ್ಣಾಚ್ಯಾ ದಾತಾರಾ ಗೆರ್ ಆವ್ಚಿತ್ ಪಾವ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಸೈರ‍್ಯಾಂಕ್ ಪಳೆವ್ನ್ ವಿಜ್ಮಿತ್ ಜಾಲ್ಲೊ ಜೆರಿ, ತಿಂ ಆಯಿಲ್ಲಿ ಗಜಾಲ್ ಜಾಣಾ ಜಾತಾನಾ ಎಕಾ ಥರಾಚ್ಯಾ ಮೊಸ್ರಾನ್ ಭರ‍್ಲೊ!

ಸಿಂತಿಯಾಲಾಗಿಂ, ಮ್ಹಜೆ ಶಿವಾಯ್ ಹೆರ್ ಕೊಣೆಂಯಿ ಕಾಜಾರ್ ಜಾಯ್ನಾಯೆ ಮ್ಹಳ್ಳೊ ಖೊಟೊ ನಿರ್ಣಯ್ ತಾಣೆ ಘೆತ್ಲೊ.

ಹೆಣೆಂ ಸಿಂತಿಯಾನ್ ಚಲ್ಯಾಕ್ ಪಸಂದ್ ಕೆಲ್ಲೊ ತಶೆಂ ತ್ಯಾ ಚಲ್ಯಾನ್ ಆನಿ ತಾಚ್ಯಾ ವ್ಹಡಿಲಾಂನಿ ಪರ್ಯಾಂತ್ ಖುಶೆನ್ ಸಿಂತಿಯಾಕ್ ಜಾಯ್ತ್ ಮ್ಹಣ್ ಸಾಂಗ್ಲೆಂ. ಹೆಣೆಂ ಜೆರಿನ್ ತ್ಯಾ ಚಲ್ಯಾಲಾಗಿಂ ಇಶ್ಟಾಗತ್ ಕೆಲಿ. ತಾಚೆಂ ಟೆಲಿಫೋನ್ ನಂಬರ್ ಇತ್ಯಾದಿ ಘೆತ್ಲೆಂ. ದೋಸ್ತಿ ಪಕ್ಕಾ ಕೆಲಿ.

ಗಿಲ್ಬರ್ಟ್ ತ್ಯಾ ಚಲ್ಯಾಚೆಂ ನಾಂವ್. ಸಿಂತಿಯಾಕ್ ಪಳೆವ್ನ್ ಎಕಾಮೆಕಾಚಿ ಸಮ್ಮತಿ ಜಾಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಗಿಲ್ಬರ್ಟ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ವ್ಹಡಿಲಾಂ ಬರಾಬರ್ ಪಾಟಿಂ ಗೆಲೊ.

ತ್ಯಾಚ್ ದೀಸ್ ಸಾಂಜೆರ್ ಜೆರಿ ಪಾವ್ಲುಚ್ಯಾ ಘರಾ ಪಾವ್ಲೊ. ಸಿಂತಿಯಾ ಎಕ್ಲೆಂಚ್ ಭೆಟ್ಲೆಂ ಜೆರಿಕ್.

“ಕಿತೆಂ ಸಿಂತಿಯಾ, ಆಜ್ ಭಾರಿಚ್ ಖುಶಾಲ್ ಆಸಾಯ್!” ಬಸ್ತಾಂ ಬಸ್ತಾಂ ವಿಚಾರಿ ತೊ.

ಸಿಂತಿ ಸವಾಲ್ ಆಯ್ಕೊನ್ ಮಾತ್ಶೆಂ ಲಜೆಲೆಂ. ಗಿಲ್ಬರ್ಟಾಕ್ ಪಳೆಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಸಿಂತಿಯಾ ಎಕಾ ಅವ್ಯಕ್ತ್ ಅಮಾಲಿ ಸಂಸಾರಾಂತ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆಂ! ಮುಕ್ಲ್ಯಾ ಜಿವಿತಾಚಿಂ ಸ್ವಪ್ಣಾಂ ದೆಖ್ತಾಲೆಂ ಆನಿ ಹ್ಯಾ ನಿಮ್ತಿಂ ತಾಚೊ ಪುಲಾಸಾರ್ಕೊ ಜೀವ್ ಸಂತೊಸಾನ್ ಭರ್‌ಲ್ಲೊ!

ತಾಕಾಚ್ ಪಳೆವ್ನ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಜೆರಿಕ್ ಕಿತೆಶೆಂ ಭೊಗ್ಲೆಂ ಆನಿ ಮುಕಾರ್ ವಚೊನ್ ಸಿಂತಿಯಾಕ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ವೆಂಗೆಂತ್ ಘೆಂವ್ಯಾಶೆಂ ಭೊಗ್ಲೆಂ!

“ಸಿಂತಿಯಾ ಹಾಂವೆಂ ವಿಚಾರ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಸವಲಾಕ್ ಜವಾಬ್ ದೀವ್ನಾಯ್…” ಪರತ್ ಉಲಯ್ಲೊ ಜೆರಿ.

“ಆಂ!”  ಜಾಗೆಂ ಜಾಲೆಂ ಸಿಂತಿಯಾ, “ಕಿತೆಂ ವಿಚಾರ‍್ಲೆಂಯ್ ತುವೆಂ?”

“ಹಾಂವೆಂ ವಿಚಾರ್ಲೆಂ ಗಿಲ್ಬರ್ಟ್ ತುಕಾ ಪಸಂದ್ ಜಾಲೊಗೀ? ಮ್ಹಣ್.”

“ವ್ಹಯ್ ಜೆರಿ!”

“ಪಯ್ಲೆಚ್ ಪಾವ್ಟಿಂ … ಎಕಾ ವಳಕ್ ನಾತ್ಲೆಲ್ಯಾ ಚಲ್ಯಾಕ್ ಪಳೆವ್ನ್ ತುಮಿ ಚೆಡ್ವಾಂ ಕಶೆಂ ಪಸಂದ್ ಕರ್ತಾತ್‌ಗೀ ಮ್ಹಣ್ತಾಂ!”

ಭಿತರ‍್ಲ್ಯಾ ಭಿತರ್ ಮೊಸ್ರಾಚ್ಯಾ ಉಜ್ಯಾನ್ ಭರೊನ್ ವಿಚಾರಿ ತೊ.

“ಹಾಂವ್ ನೆಣಾ ಜೆರಿ, ಪುಣ್ ತಾಕಾ ಪಳೆತಚ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಕಾಳ್ಜಾಚೆ ದಡ್ದಡೆ ಚಡ್ಲೆ! ಮ್ಹಾಕಾ ಕಳ್ಳೆಂ ಗಿಲ್ಬರ್ಟ್ ಏಕ್ ಬರೊ ಚೆಡೊ…”

ಆಯ್ಕಾಲ್ಲೊ ಜೆರಿ, ರಾಗಾರ್ ಜಾಲೊ ಪೂಣ್ ಏಕ್‌ಚ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ಆಪ್ಲೆಂ ಭೊಗಾಪ್ ದಾಖಯ್ನಾಯೆ ಮ್ಹಣ್ ಚಿಂತುನ್ ಒಗೊ ರಾವ್ಲೊ.

ಚಡ್ ವೇಳ್ ಬಸಾನಾಸ್ತಾಂ ಆನಿ ಕಾಂಯ್ ಉಲಯ್ನಾಸ್ತಾಂ ಥಂಯ್ ಥಾವ್ನ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಘರಾ ಕುಶಿಂ ಮೆಟಾಂ ಕಾಡಿಲಾಗ್ಲೊ.

ಹೆಣೆ ಸಿಂತಿಯಾ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಸಪ್ಣಾ ಸಂಸಾರಾಂತ್ ಬುಡೊನ್ ಗೆಲೆಂ!

ರಾತಿಂ ಜೆವ್ತಾನಾ ಜೆರಿ ಉದಾಸ್ ಆಸಾ ತೆಂ ಪಳೆವ್ನ್ ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್ ಚಕಿತ್ ಜಾಲೊ.

“ಕಿತೆಂ ಜೆರಿ ಉದಾಸ್ ಜಾಲಾಯ್… ಭಲಾಯ್ಕಿ ಬರಿನಾಂವೆ?” ವಿಚಾರ‍್ಲೆಂ ತಾಣೆಂ.

“ಬರೊ ಆಸಾಂ ಅಂಕಲ್… ಗಜಾಲ್ ಕಿತೆಂ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಆಮ್ಚೆಂ ಸಿಂತಿಯಾ ಚಲ್ತಾ ನ್ಹಯ್‌ಗೀ? ತಿ ಬೆಜಾರಾಯ್!”

ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್ ಎಕಾಚ್ಚಾಣೆ ಜೆರಿಕ್‌ಚ್ ಪಳೆಂವ್ಕ್ ಪಡ್ಲೊ!

ಕಾರಣ್ ಜೆರಿ ಸಿಂತಿಯಾ – ಆಮ್ಚೆಂ ಸಿಂತಿಯಾ ಮ್ಹಣ್ ಒಕ್ಕಾಣೆ ಉಲಯಿಲ್ಲೊ. ಕಾಂಯ್ ಹೊ ಪುಣಿ ತಾಚೆರ್ ಮೊಗಾರ್ ಪಡೊಂಕ್ ನಾಮು?

“ಚೆಡುಂ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಕಾಜಾರ್ ಜಾಯ್ಜೆ ನ್ಹಯ್‌ಗೀ ಜೆರಿ? ಆಸೊಂ … ಬರಿ ಸೈರಿಕ್ ತಿ, ಚೆಡೊ ಬೆಂಕಾಂತ್ ಕಾಮ್ ಕರ್ತಾ…”

“ಪುಣ್ ಮ್ಹಾಕಾ ತೊ ಬರೊ ಮ್ಹಣ್ ಚಿಂತುಂಕ್ ಕಷ್ಟ್ ಮಾರ್ತಾತ್!” ಮ್ಹಣಾಲೊ ಜೆರಿ.

“ಬಿಲ್ಕುಲ್ ನಾ ಜೆರಿ, ತಾಂಕಾಂ ಹಾಂಗಾ ಆಪಂವ್ಚ್ಯಾ ಪಯ್ಲೆಂ ಹಾಂವೆಂ ಪುರಾ ಖಬಾರ್ ಕಾಡ್ಲ್ಯಾ… ತುಂ ಭೆಷ್ಟೆಂಚ್ಚ್ ದುಬಾವ್ನಾಕಾ!” ಫ್ರಾನ್ಸಿಸಾನ್ ಸಾಂಗ್ತಾನಾ ಜೆರಿ ಚುಪ್ ಜಾಲೊ.

ದೋನ್ ದೀಸ್ ಪಾಶಾರ್ ಜಾಲೆ. ಬ್ರೆಸ್ತಾರಾ ದೀಸ್ ಫಿರ್ಗಜ್ ವಿಗಾರಾ ಥಾವ್ನ್ ಸಿಂತಿಯಾಕ್ ಉಲೊ ಕೆಲೊ,  ಯೇವ್ನ್ ಮೆಳೊಂಕ್.

ಸಾಂಜೆರ್ ಇಸ್ಕೊಲ್ ಜಾಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಸಿಂತಿಯಾ ವಿಗಾರಾಕ್ ಮೆಳೊಂಕ್ ಗೆಲೆಂ. ಪುಣ್ ಪಯ್ಲೆಂ ಇಗರ್ಜೆಕ್ ವಚೊನ್ ಪವಿತ್ರ್ ಸಾಕ್ರಾಮೆಂತಾ ಮುಕಾರ್ ಮಾಗ್ಣೆಂ ಕರುಂಕ್ ವಿಚಾರ‍್ಲೆಂ ನಾ.

“ಬಸ್ ಸಿಂತಿಯಾ, ಕಶಿಂ ಆಸಾತ್ ತುಜಿ ಮಾಂಯ್‌ಬಾಪ್!” ವಿಗಾರಾನ್ ವಿಚಾರ‍್ಲೆಂ, ಸಿಂತಿಯಾಚ್ಯಾ ಜೊಡ್ಲೆಲ್ಯಾ ಹಾತಾಂಚೆರ್ ಬೆಸಾಂವ್ ಘಾಲಿತ್ತ್.

“ತಿಂ ದೊಗಾಂಯ್ ಬರಿ ಆಸಾತ್ ಫಾದರ್…”

“ಭೋವ್ ಬರೆಂ! ಆಯ್ಕಾಲೆಂ ಹಾಂವೆಂ. ತುಕಾ ಸೈರಿಕ್ ಜಾಂವ್ಚ್ಯಾರ್ ಆಸಾ ಮ್ಹಣ್…”

“ವ್ಹಯ್ ಫಾದರ್, ಪೊರ‍್ಚ್ಯಾ ಆಯ್ತಾರಾ ಮ್ಹಾಕಾ ಪಳೆಂವ್ಕ್ ಆಯಿಲ್ಲಿಂ!”

“ಗಜಾಲ್ ಬರಿಚ್ಚ್ ಸಿಂತಿಯಾ… ಮ್ಹಾಕಾಯಿ ಖುಶಿಚ್ ಪೂಣ್…”

“ಪೂಣ್ ಕಿತೆಂ ಫಾದರ್…?”

“ಮ್ಹಾಕಾ ಏಕ್ ಫೋನ್ ಆಯಿಲ್ಲೆಂ ಆಸಾ ಸಕಾಳಿಂ… ಕೋಣ್ ರೆನೊಲ್ಡ್ ಖಂಯ್…”

“ಖಂಚ್ಯಾ ವಿಶಿಂ ಫಾದರ್?” ಸಿಂತಿಯಾ ಮಾತ್ಶೆಂ ಘಾಬರ‍್ಲೆಂ.

“ತುಕಾ ಪಳೆಂವ್ಕ್ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಚೆಡ್ಯಾಕ್… ಆನಿ ಕೋಣ್‌ಗೀ ಆಸಾ ಖಂಯ್ ತುಜೆಂ ಜಿವಿತ್ ಪಾಡ್ ಜಾಯ್ನಾಯೆ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ಇರಾದ್ಯಾನ್ ಸಾಂಗ್ಚೆಂ ಅಶೆಂ ಮ್ಹಣಾಲೊ… ತಾಕಾ ಹಾಂವೆಂ ಸಾಂಗ್ಲೆಂ.  ಹಿ ಗಜಾಲ್ ಖುದ್ಧ್ ಚೆಡ್ವಾಕ್ ನಾ ತರ್ ತಾಚ್ಯಾ ಅವಯ್ ಬಾಪಾಯ್ಕ್ ಸಾಂಗ್. ಹಾಂವೆಂ ಸಾಂಗ್ಲೆಂ…” ಮ್ಹಣಾಲೊ ವಿಗಾರ್.

ಆಯ್ಕಾಲ್ಲೆಂ ಸಿಂತಿಯಾ ಖಂತಿಷ್ಟ್ ಜಾಲೆಂ! ಎಕಾ ಥರಾಚೊ ಅಘಾತ್ ಮ್ಹಣ್ಯೆತ್, ಎಕ್‌ಚ್ಚ್ ಘಡಿ.

“ಕಿತೆಂಗಿ ಫಾದರ್, ಉತ್ರಾ ವಾಂಟೊ ಎದೊಳ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ನಾ. ತಾಣಿ ಮ್ಹಾಕಾ ಪಸಂದ್ ಕೆಲಾಂ… ಹಾಂವೆಯಿ ಚೆಡ್ಯಾಕ್ ಬರೆಂ ಕರ್ನ್ ಪಳೆಲಾಂ.”

“ಸಿಂತಿಯಾ, ತುಂ ಕಾಂಯ್ ಭಿಯೆನಾಕಾ… ಮ್ಹಜ್ಯಾ ವಳ್ಕಿಚೊ ಎಕ್ಲೊ ಆಸಾ… ಬರೊ ಪಾತ್ಯೆಣೆಚೊ ಮನಿಸ್. ಹಾಂವ್ ತಾಚೆ ಕರ್ನಾ ಖಬಾರ್ ಕಾಡ್ತಾಂ… ದೇವ್ ಆಸಾ… ತುಂ ಆತಾಂ ವಚ್…”

ಸಿಂತಿಯಾ ವಿಗಾರಾಚೆಂ ಬೆಸಾಂವ್ ಕಾಣ್ಘೆವ್ನ್ ಘರ‍್ಚ್ಯಾ ವಾಟೆಕ್ ಲಾಗ್ಲೆಂ.

ಕಾಲ್ ಜೆರಿ ಮ್ಹಣ್ತಾಲೊ ಗಿಲ್ಬರ್ಟ್ ತಿತ್ಲೊ ಬರೊ ದಿಸಾನಾ, ಆಜ್ ಪಾದ್ರ್ಯಾಬ್ ಅಶೆಂ ಮ್ಹಣ್ತಾ… ಕಿತೆಂ ಗಜಾಲ್ ಗಾಯ್ ಹಿ? ಸಾಯ್ಬಿಣ್ ಮಾಯೆ ಮ್ಹಾಕಾ ಪಾವ್! ಆಪ್ಲೆಸ್ತಕಿಂ ಚಿಂತುನ್ ಸವ್ಕಾಸ್ ಮೆಟಾಂ ಕಾಡ್ನ್ ಚಲ್ತಾನಾ ಪಯ್ಸ್ ಥಾವ್ನ್ ಆಯಿಲ್ಲೆಂ ಕಾರ್ ಸಿಂತಿಯಾಚ್ಯಾ ಕುಶಿಕ್ ಉಬೆಂ ಜಾಲೆಂ!

NK05

ಸಿಂತಿಯಾ ಏಕ್‌ಚ್ಚ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ಕಾವ್ಜೆವ್ನ್ ಪಾಟಿಂ ಸರೊನ್ ರಾವ್ಲೆಂ…

ಭಿಯೆನಾಕಾ ಸಿಂತಿಯಾ, ಯೇ ಬಸ್ ಘರಾ ಪಾಯ್ತಾಂ! ಮ್ಹಣಾತ್ತ್ ಜೆರಿನ್ ದಾವ್ಯಾ ಕುಶಿಚೆಂ ದಾರ್ ಉಗ್ತೆಂ ಕೆಲೆಂ.

“ಥ್ಯಾಂಕ್ಯು ಜೆರಿ… ” ಮ್ಹಣಾತ್ತ್ ಸಿಂತಿಯಾ ಕಾರಾ ಭಿತರ್ ಚಡೊನ್ ಬಸ್ಲೆಂ.

“ಖಂಯ್ ಇಗರ್ಜಿಕ್ ಗೆಲ್ಲೆಂಯ್ಗಿ? ಮಾಗೊಂಕ್… ” ತಿರ್ಕಾಸ್ ದಿಷ್ಟಿನ್ ಪಳೆವ್ನ್ ವಿಚಾರ‍್ಲೆಂ ತಾಣೆಂ.

“ವ್ಹಯ್ ಜೆರಿ, ಕಿತೆಂಗಿ ಕಾಲ್ ತುವೆಂ ಕಿತೆಂಗಿ ಸಾಂಗ್‌ಲ್ಲೆಂಯಿ ಪಳೆ… ತ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಮತಿಂತ್ ಕಾಂಯ್ ಶಾಂತಿ ನಾ… ಸಾಯ್ಬಿಣಿಚಿ ಮಜತ್ ಮಾಗೊಂಕ್ ಗೆಲ್ಲಿಂ!” ಮತಿಂತ್ಲೆ ಉದ್ವೇಗ್ ಲಿಪವ್ನ್ ಮ್ಹಣಾಲೆಂ ಸಿಂತಿಯಾ.

“ಓ ಸೊಡ್ ತಿ ಗಜಾಲ್ ಸಿಂತಿಯಾ… ಸಂಸಾರಾಂತ್ ಕಿತೆಂ ತೊಚ್ಚ್ ಎಕ್ಲೊ ಚೆಡೊ ಆಸ್ಚೊಗೀ? ತುಂ ಏಕ್ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಆನಿ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಗರ್ಲ್! ತೊ ನ್ಹಯ್, ತರ್ ಆನಿ ಕೋಣ್ ಜಂಪಯ್ ಮಾರ್ನ್ ವ್ಹರೊಂಕ್ ಆಸಾ!”

ಸಿಂತಿಯಾ ಉಲಯ್ಲೆಂ ನಾ. ಥೊಡ್ಯಾಚ್ ವೆಳಾನ್ ಕಾರ್ ಸಿಂತಿಚ್ಯಾ ಘರಾ ಮುಕಾರ್ ರಾವ್ಲೆಂ.

“ತುಕಾ ದೇವ್ ಬರೆಂ ಕರುಂ ಜೆರಿ!” ಮ್ಹಣಾತ್ತ್ ತೆಂ ಕಾರಾ ಥಾವ್ನ್ ದೆಂವ್ಲೆಂ. ಜೆರಿನ್ ಕಾರ್ ಮುಕಾರ್ ವ್ಹೆಲೆಂ.

ಆಪ್ಲೆಸ್ತಕಿಂ ತೊ ಹಾಸ್ಲೊ. ಹಾಂವ್ ತುಕಾ ಸೊಡಿನಾ ಸಿಂತಿಯಾ, ಮನಾ ಭಿತರ್‌ಚ್ಚ್ ಗುಣ್ಗುಣ್ಲೊ ತೊ.

“ಕಿತೆಂ ಪುತಾ, ತುಜೆಂ ತೋಂಡ್ ಕಿತೆಂ ಬಾವ್ಲಾಂ? ಬರೆಂ ನಾಂಯ್ವೆ?” ಧುವೆಚೆಂ ಬಾವುಲ್ಲೆಂ ತೋಂಡ್ ಪಳೆವ್ನ್ ವಿಚಾರ‍್ಲೆಂ ಆಲಿಸ್‌ಬಾಯೆನ್.

“ಕಾಂಯ್ ನಾ ಮಾಂಯ್, ಚಿಕ್ಕೆ ತಕ್ಲಿ ಫಡ್ತಾ…”

“ವಯ್ಗಿ ಪುತಾ? ವಚ್ ಬರ‍್ಯಾ ಥಂಡ್ ಉದ್ಕಾನ್ ತೋಂಡ್ ಧುವ್ನ್ ಯೇ ಹಾಂವ್ ಚಾ ಕರ್ತಾಂ! ” ಆಲಿಸ್‌ಬಾಯ್ ಭಿತರ್ ಗೆಲಿ.

ಆವಯ್ನ್ ಸಾಂಗ್‌ಲ್ಲೆಪರಿಂ ಸಿಂತಿಯಾ ವಚೊನ್ ತೋಂಡ್ ಧುವ್ನ್ ಆಯ್ಲೆಂ ಆನಿ ಬಾಪಾಯ್ಚ್ಯಾ ಇಜಿಚೇರಾರ್ ಬಸ್ಲೆಂ! ಚಿಕ್ಕೆಶೆಂ ಸುಃಖ್ ಭೊಗ್ಲೆಂ ತಾಕಾ. ಬಸ್‌ಲ್ಲೆ ಕಡೆ ಥಾವ್ನ್ ದೀಷ್ಟ್ ವಯ್ರ್ ವ್ಹೆಲಿ ತಾಣೆಂ. ಮುಕಾರ್ ವಣ್ತಿರ್ ಸಾಂ. ಜುಜೆಚಿ ಫೋಟೊ ಆಸ್‌ಲ್ಲಿ. ತಾಚ್ಯಾ ಹಾತಾಂತ್ ಬಾಳಕ್ ಜೆಜು ಆಸ್‌ಲ್ಲೊ!! ಜೆಜು ಆಪ್ಣಾಕ್ ಪಳೆವ್ನ್ ಆಸ್ತಾ ತಶೆಂ ಭೊಗ್ಲೆಂ ಸಿಂತಿಯಾಕ್! ಮತ್ ಶಾಂತ್ ಜಾಲಿ!

♦ ♦ ♦

ಹೆಣೆಂ ಸಿಂತಿಯಾಕ್ ಪಳೆವ್ನ್ ಗೆಲ್ಲ್ಯಾ ಗಿಲ್ಬರ್ಟಾಕ್ ಸಿಂತಿಯಾಚಿಂಚ್ ಚಿಂತ್ನಾಂ! ದೊಳ್ಯಾಂ ಮುಕಾರ್ ತಾಚೆಂಚ್ ಮುಗ್ದ್ ತೋಂಡ್ ದಿಸ್ತಾಲೆಂ. ಲಗ್ನ್ ವೆಗಿಂಚ್ ಆಸಾ ಕರ್ಚೆಂ ವಿಶಿಂ ತೊ ಚಿಂತುಂಕ್ ಲಾಗ್ಲೊ.

ರಾತಿಚೆಂ ಜೆವಾಣ್ ಜಾವ್ನ್ ಖಟ್ಲ್ಯಾಕ್ ಪಾಟ್ ತೆಂಕ್ತಾನಾ ಫೊನ್ ವಾಜ್ಲೆಂ.

“ಹಲೋ ಗಿಲ್ಬರ್ಟ್, ಕಸೊ ಆಸಾಯ್ ತುಂ?”

ಗಿಲ್ಬರ್ಟಾನ್ ಹಲೋ ಮ್ಹಣ್ಚೆಂ ಪಯ್ಲೆಂಚ್ ತಾಳೊ ತಾಚ್ಯಾ ಕಾನಾರ್ ಸಾದ್ಲೊ.

“ಹಾಂವ್ ಬರೊ ಆಸಾಂ. ಕೋಣ್ ಉಲಯ್ತಾ?…” ತಾಣೆಂ ಪಾಟಿಂ ಸವಾಲ್ ಕೆಲೆಂ.

“ಹಾಂವ್ ಜೆರಿ, ಚಿಕ್‌ಮಗ್ಳುರ್ ಥಾವ್ನ್!”

ಜೆರಿ ಮ್ಹಣ್ ಕಳ್ತಚ್ ಚಿಕ್ಕೆ ಬರೆಂ ಲಾಗ್ಲೆಂ ತಾಕಾ “ಸಾಂಗ್, ಜೆರಿ ಕಿತೆಂ ಖಬಾರ್? ಹ್ಯಾ ವೆಳಾರ್ ಫೋನ್ ಕೆಲೆಂಯಿ?…”

ಕುಡಾಚೆಂ ದಾರ್ ಉಗ್ತೆಂ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆಂ ಧಾಂಪುನ್ ಜನೆಲ್ ಉಗ್ತೆಂ ಕೆಲೆಂ ಗಿಲ್ಬರ್ಟಾನ್.

“ನ್ಹಯ್ ಫೋನ್ ಅಶೆಂಚ್ ಕೆಲೆಂ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್… ಹಾಂವೆಂ ಸಾಂಗ್‌ಲ್ಲೆಂ ಆಯ್ಕೊನ್ ಮಾತ್ರ್ ತುವೆಂ ನಿರಾಶಿ ಜಾಂವ್ಕ್ ನಜೊ…”

ಜೆರಿನ್ ಸಾಂಗ್‌ಲ್ಲೆಂ ಆಯ್ಕೊನ್ ಗಿಲ್ಬರ್ಟ್ ಅವಾಕ್ಯ್ ಜಾಲೊ.

“ಸಾಂಗ್ ಜೆರಿ, ಕಿತೆಂ ಸಾಂಗೊಂಕ್ ಆಸಾ ತೆಂ…”

ಮಾತ್ಶೆಂ ತಾಚೆಂ ಕಾಳಿಜ್ ಚಡಿತ್ ಉಡಿ ಮಾರುಂಕ್ ಲಾಗ್ಲೆಂ.

“ತುಂ ಪಳೆ ಪೋರ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಸಿಂತಿಯಾಕ್ ಪಳೆವ್ನ್ ಗೆಲ್ಲೊಯ್”

“ವ್ಹಯ್, ಕಿತೆಂ ಜಾಲೆಂ ಸಿಂತಿಯಾಕ್?”

“ಜಾಂವ್ಕ್ ಕಾಂಯ್ ನಾ… ಹಾಂವೆಂ ತುಕಾ ಇಲ್ಲಿ ಚತ್ರಾಯ್ ಸಾಂಗ್ಚಿಂ ಕಿತೆಂ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್, ತಾಕಾ ಪರ್ಕ್ಯಾ  ಚೆಡ್ಯಾಚಿ ಚಂಗಾಯ್ ಆಸಾ!”

ಆಯ್ಕಾಲ್ಲೊ ಗಿಲ್ಬರ್ಟ್ ಚಿಂತೇಸ್ತ್ ಜಾಲೊ.

“ತುಂ ಕಶೆಂ ಜಾಣಾಂಯ್?…” ಗಿಲ್ಬರ್ಟಾನ್ ವಿಚಾರ‍್ಲೆಂ.

“ಚೆಡ್ವಾಚೆಂ ಕುಟಾಮ್ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ತೀಸ್ ವರ್ಸಾ ಥಾವ್ನ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಎಸ್ಟೇಟಾಂತ್ ವಸ್ತಿ ಕರ್ತಾ. ತಾಚೊ ಬಾಪಯ್ ಎಸ್ಟೇಟಾಂತ್ ಕಾಮ್ ಕರ್ತಾ… ಹಾಂವ್‌ಯಿ ಲ್ಹಾನ್ ಥಾವ್ನ್ ಹಾಂಗಾ ಆಸೊನ್ ತಾಂಕಾಂ ಬರೆಂ ವಳ್ಕಾತಾಂ…”

“ದೇವ್ ಬರೆಂ ಕರುಂ ತುಕಾ ಜೆರಿ, ವೆಳಾರ್ ಜಾಗಯಿಲ್ಲ್ಯಾಕ್” ಗಿಲ್ಬರ್ಟಾನ್ ಫೋನ್ ಬಂದ್ ಕೆಲೆಂ.

ತ್ಯಾ ರಾತಿಂ ತಾಕಾ ನೀದ್ ಪಡ್ಲಿ ನಾ! ಇತ್ಲ್ಯಾ ಸಾದ್ಯಾ ಚೆಡ್ವಾಕ್ ಬಲ್ತ್ಯಾ ಚೆಡ್ಯಾಚಿ ಚಂಗಾಯಿ? ಆವಯ್ ಬಾಪಾಯ್ಕ್ ಕಳಿತ್ ನಾಂ ಗಾಯ್? ಮ್ಹಳ್ಳಿಂ ಚಿಂತ್ನಾಂ ತಾಕಾ ಧೊಶಿಲಾಗ್ಲಿಂ.

♦ ♦ ♦

“ಕಿತೆಂ ಪುತಾ ರಾತಿ ಸಾರ್ಕೊ ನಿದೊಂಕ್ ನಾಯೆ?” ಆವಯ್ನ್ ಗಿಲ್ಬರ್ಟಾಚ್ಯಾ ತಾಂಬ್ಡಾಂ ದೊಳ್ಯಾಂಕ್ ಪಳೆವ್ನ್ ವಿಚಾರ‍್ಲೆಂ.

“ಮಾಂಯ್…” ಆವಯ್ಕ್ ಸಾಂಗೊಂಕ್ ಆಯ್ತೊ ಜಾಲೊ ತೊ. “ರಾತಿಂ ಚಿಕ್‌ಮಗ್ಳುರ್ ಥಾವ್ನ್ ಜೆರಿಚೆಂ ಫೋನ್ ಆಯಿಲ್ಲೆಂ… ತೊ ಮ್ಹಣ್ತಾಂ ಸಿಂತಿಯಾಕ್ ಬಲ್ತ್ಯಾ ಚೆಡ್ಯಾಚಿ ದೋಸ್ತಿ ಆಸಾ ಖಂಯ್!”

NK06

“ಕಿತೆಂ? ಕಿತೆಂ ಮ್ಹಣ್ತಾಯ್ ಪುತಾ ತುಂ?” ರೀಟಾಬಾಯ್ ಘಾಬರ‍್ಲಿ.

“ವ್ಹಯ್, ಮಾಂಯ್… ತೊ ತಶೆಂ ಮ್ಹಣ್ತಾಂ…”

“ಮ್ಹಾಕಾ ಪಾತ್ಯೆಂವ್ಕ್ ಕಷ್ಟ್ ಜಾತಾತ್ ಪುತಾ. ಹಾಂವ್ ಚಿಂತಿನಾ ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್ ಆಮ್ಕಾಂ ಬಾನಾಯ್ತ್ ಮ್ಹಣ್.”

“ಕಿತೆಂ ಆವಯ್, ಪೂತ್ ಚರ್ಚಾ ಕರ‍್ನ್ ಆಸಾತ್?” ಬಾಪಯ್ ವಿಚಾರಿಲಾಗ್ಲೊ.

“ಕಾಂಯ್ ನಾ, ರಾತಿಂ ಗಿಲ್ಬರ್ಟಾಕ್ ಘಾಟಾಂ ಥಾವ್ನ್ ಜೆರಿಚೊ ಫೋನ್ ಆಯಿಲ್ಲೆಂ ಖಂಯ್, ಪೋರ್ ಪಳೆವ್ನ್ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಚೆಡ್ವಾಕ್ ಕೋಣ್ ಬಲ್ತ್ಯಾ ಚೆಡ್ಯಾಚಿ ದೋಸ್ತಿ ಆಸಾ ಖಂಯ್…”

“ಕಿತೆಂ ಮ್ಹಣ್ತಾತ್ ತುಮಿ, ವ್ಹಯ್ಗಿ ಗಿಲ್ಬರ್ಟ್?”

“ವ್ಹಯ್, ಪಪ್ಪಾ…”

“ಛೆ! ಫ್ರಾನ್ಸಿಸಾನ್ ಆಸೊಯ್ ಮೋಸ್ ಕರ್ಚೊ? ರಾವ್ ತಾಕಾಚ್ ವಿಚಾರ‍್ನ್ ಪಳೆತಾಂ ಹಾಂವ್… ದುಬ್ಳೆಂ ಆನಿ ಬರ‍್ಯಾ ಗುಣಾಂಚೆಂ ಮ್ಹಣ್ ಸಾಂಗ್‌ಲ್ಲ್ಯಾಕ್ ನ್ಹಯ್‌ಗೀ? ಆಮಿ ಪಳೆಂವ್ಕ್ ಗೆಲ್ಲ್ಯಾಂವ್…?” ರಾಗಾನ್ ಮ್ಹಣಾಲೊ ತೊ ಆನಿ ಸೀದಾ ರಿಸೀವರ್ ಉಕಲ್ನ್ ಫ್ರಾನ್ಸಿಸಾಕ್ ಫೋನ್ ಲಾಯ್ಲೆಂ ತಾಣೆ.

ತ್ಯಾ ವೆಳಾರ್ ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್ ದಿಸಾಳ್ಯಾ ಪತ್ರಾಂತ್ ಬುಡೊನ್ ಗೆಲ್ಲೊ. ಜೆರಿ ಸಕಾಳಿಂಚೊ ಫಳ್ಹಾರ್ ಕರ್ತಾಲೊ.

ಎಕಾಚ್ಚಾಣೆಂ ಫೋನ್ ವಾಜ್‌ಲ್ಲೆಂ ಆಯ್ಕೊನ್ ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್ ಉಟ್ಲೊ.

ದೋನ್ ಕೋಲ್ ಪಯ್ಸ್ ಮೆಜಾರ್ ಫೋನ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆಂ. ತಿಸ್ರಿ ಬೆಲ್ಲ್ ಜಾತಾನಾ ಫ್ರಾನ್ಸಿಸಾನ್ ಫೋನ್ ಉಕಲ್ಲೆಂ.

“ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್ ಹಾಂಗಾ…!” ತಾಣೆಂ ಆಪ್ಲಿ ವಳಕ್ ಸಾಂಗ್ಲಿಂ.

“ದೇವ್ ಬರೊ ದೀಸ್ ತುಕಾ ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್! ಹಾಂವ್ ರೊಕಿ ಉಲಯ್ತಾಂ… “ತೆಣೆಂಚ್ಯಾನ್ ಅವಾಜ್ ಸಾದ್ಲೊ.

“ಓ! ದೇವ್ ಬರೊ ದೀಸ್ ದೀಂವ್ ತುಕಾಯಿ, ಕಿತೆಂ ವಿಶೇಸ್?”

“ವಿಶೇಸ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್, ಆಮ್ಕಾಂ ಏಕ್ ಖಬಾರ್ ಮೆಳ್ಳ್ಯಾ ಸಿಂತಿಯಾ ವಿಶ್ಯಾಂತ್…”

ಆಯ್ಕೊನ್ ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್ ಮಾತ್ಸೊ ಘಾಬರ‍್ಲೊ.

“ಕಿತೆಂ ಜಾಲೆಂ?” ತಾಣೆ ಕಪಾಲಾರ್ ಮಿರಿಯೊ ಘಾಲ್ನ್ ವಿಚಾರ‍್ಲೆಂ.

“ಸಿಂತಿಯಾಕ್ ಕೋಣ್ ದುಸ್ರ್ಯಾ ಚೆಡ್ಯಾಚಿ ಚಂಗಾಯ್ ಆಸಾ ಖಂಯ್!”

“ಛೆ! ಹಿ ಫಟ್ ಖಬಾರ್! ಮ್ಹಜೆ ಮುಕಾರ್ ಜಲ್ಮಾಲ್ಲೆಂ ಬಾಳ್ ತೆಂ, ಮ್ಹಜೆಂ ಮುಕಾರ್ ಲ್ಹಾನ್ ವ್ಹಡ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ! ತುಕಾ ಕೊಣೆಂ ತರೀ ಫಟಿ ಸಾಂಗ್ಲ್ಯಾಂತ್!… ಕೋಣ್ ತೊ ಪಟ್ಟಿಂಗ್?”

ಫ್ರಾನ್ಸಿಸಾಚೊ ತಾಳೊ ವ್ಹಡ್ ಜಾಲೊ. ಜೆರಿ ಭಿತರ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೊ ಭಾಯ್ರ್ ಧಾಂವೊನ್ ಆಯ್ಲೊ.

“ಕಿತೆಂ ಜಾಲೆಂ ಅಂಕಲ್?” ತಾಣೆಂ ವಿಚಾರ‍್ಲೆಂ.

“ರೊಕಿ, ಹಾಂವ್ ಖಬಾರ್ ಕಾಡ್ತಾಂ ಆನಿ ತುಕಾ ಖಬಾರ್ ದಿತಾಂ. ತುಮಿ ಭೆಷ್ಟೆಂಚ್ ತಾಪಾನಾಕಾತ್ ಕಿತೆಂ?!” ತಾಣೆಂ ಫೋನ್ ಸಕ್ಲಾ ದವರ‍್ಲೆಂ.

“ಜೆರಿ, ಕೋಣ್ ತರೀ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಸಿಂತಿಯಾ ವಿಶಿಂ ಅಪಪ್ರಚಾರ್ ಕರ್ತಾ?” ಮ್ಹಣಾಲೊ ತೊ ಜೆರಿಚ್ಯಾ ತೊಂಡಾಕ್ ಪಳೆವ್ನ್. ಜೆರಿ ಮಾತ್ರ್ ಹಿಂಗ್ ಖೆಲ್ಲ್ಯಾ ಮಾಂಕ್ಡಾ ಬರಿ ಜಾಲ್ಲೊ ತರೀ ಆಪ್ಣಾಕ್‌ಚ್ ಸಾಂಬಾಳ್ಳೆಂ ತಾಣೆಂ.

“ಕಿತೆಂ ಗಜಾಲ್ ಅಂಕಲ್, ಕೊಣಾಚೊ ಅಪಪ್ರಚಾರ್? ಸಿಂತಿಯಾ ವಿಶಿಂ?…”

“ವಚ್, ತ್ಯಾ ಸಿಂತಿಯಾಕ್ ಹಾಂಗಾಂ ಆಪವ್ನ್ ಹಾಡ್!” ಫ್ರಾನ್ಸಿಸಾನ್ ಜೆರಿಕ್ ಸಾಂಗ್ಲೆಂ.

“ಪೂಣ್ ಅಂಕಲ್, ತೆಂ ಆತಾಂ ಇಸ್ಕೊಲಾಚ್ಯಾ ವಾಟೆರ್ ವ ಇಸ್ಕೊಲಾಕ್ ಪಾವ್ಲಾಂ ಆಸ್ತೆಲೆಂ. ಕಿತೆಂ ಗಜಾಲ್ ಅಂಕಲ್?” ಜೆರಿನ್ ವಿಚಾರ‍್ಲೆಂ.

“ಭಿರ್ಮತ್ ಚೆಡ್ವಾಚಿ! ಕೊಣೆಂಗಿ ಫೋರ್ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಗಿಲ್ಬರ್ಟಾಕ್ ಫೋನ್ ಕರ‍್ನ್ ಸಾಂಗ್ಲಾಂ ಖಂಯ್. ಸಿಂತಿಯಾಕ್ ಬಲ್ತ್ಯಾ ಚೆಡ್ಯಾಚಿ ದೋಸ್ತಿ ಆಸಾ ಮ್ಹಣ್!?”

ಆಯ್ಕಾಲ್ಲೊ ಜೆರಿ ಏಕ್ ಪಾವ್ಟಿಂಚ್ಯಾಕ್ ಥಂಡ್ ಜಾಲೊ!

“ಛೆ! ಬಾರಿ ಪಾಡ್ ಕಾಮ್ ತೆಂ ಕೋಣ್ ಜಾವ್ಯೆತ್‌ಗಾಯ್ ತೊ? ಇತ್ಲ್ಯಾ ಬರ‍್ಯಾ ಚೆಡ್ವಾ ವಯ್ರ್ ಬದ್ಲಾಮ್ ಘಾಲ್ತಾ… ವಚೊನ್ ಹಾಡಾಂ ಫೂಡ್ ಕರಿಜೆ…”

“ಸಮಾ, ಸಮಾ. ತಸಲ್ಯಾಂನಿ ಕಟ್ಟಿ ಬರ್ ಉದ್ಕಾಂತ್ ನಾಕ್ ಬುಡವ್ನ್ ಮೊರಾಜೆ!” ಮ್ಹಣಾಲೊ ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್.

ಜೆರಿ ಏಕ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ಭಿತರ‍್ಲ್ಯಾ ಭಿತರ್ ಕಾಂಪ್ಲೊ!

“ಬರೆಂ ಸಾಂಜೆರ್ ತೆಂ ಯೆತಚ್ ಹಾಂಗಾ ಧಾಡುಂಕ್ ಸಾಂಗುನ್ ಯೇ ತಾಚ್ಯಾ ಘರಾ…”

“ಜಾಯ್ತ್ ಅಂಕಲ್…” ಮ್ಹಣಾತ್ತ್ ಜೆರಿ ತಕ್ಷಣ್ ಥಂಯ್ ಥಾವ್ನ್ ಚಲ್ಲೊ.

♦ ♦ ♦

ತಸೊ ಗೆಲ್ಲೊ ಜೆರಿ ಎಕಾ ರಾಕ್ಸಾ ಕಾಸ್ತಾಚ್ಯಾ ಪಿಂಪ್ಳಾರುಕಾ ಮುಳಾಂತ್ ಬಸ್ಲೊ. ತಾಚೆಂ ಯೋಜನ್ ಅರ್ದ್ಯಾಕ್ ಅರ್ಧೆಂ ಸುಫಳ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ.

ಸಿಂತಿಯಾ ಲಾಗಿಂ ಕಾಜಾರ್ ಜಾಂವ್ಚೆಂ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ಹಾಂವೆಂ! ಆಪ್ಲೆಸ್ತಕಿಂ ಹಾಸ್ಲೊ ತೊ.

ತ್ಯಾ ರುಕಾ ಮುಳಾಂತ್ ಬಸೊನ್ ಆಸ್ತಾನಾ ಸಿಂತಿಯಾಚೊ ಬಾಪಯ್ ಖಂಯ್ಗಿ ಗೆಲ್ಲೊ ಪಾಟಿಂ ಯೆತಾಲೊ. ಜೆರಿಕ್ ಪಳೆವ್ನ್ ತಾಚೆಶಿಂ ಆಯ್ಲೊ.

“ಅರೆ ಜೆರಿ, ಹಾಂಗಾಂ ಕಿತೆಂ ಬಸ್ಲಾಯ್?” ಪಾವ್ಲುನ್ ವಿಚಾರ‍್ಲೆಂ.

“ಕೋಣ್ ಪಾವ್ಲಾಬ್?… ಬರೆಂ ಜಾಲೆಂ ತುಂ ಹಾಂಗಾಂ ಮೆಳ್‌ಲ್ಲೊ, ತುಮ್ಗೆರ್ ಯೆಂವ್ಚಿಂ ವಾಂವ್ಟ್ ಉರ‍್ಲಿ ಮ್ಹಜಿ!”

“ಉಂಹುಂ… ಕಿತೆಂ ಗಜಾಲ್?”

“ಗಜಾಲ್ ಕಾಂಯ್ ನಾ, ಅಂಕಲಾನ್ ಸಾಂಗ್ಲಾಂ, ಸಾಂಜೆರ್ ಸಿಂತಿಯಾ ಆಯಿಲ್ಲೆಂಚ್ ತಾಕಾ ಮೆಳಾಜೆ ಮ್ಹಣ್ ಸಾಂಗ್ಲಾಂ”

“ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಖಂಯ್?”

“ತೆಂ ಕಾಂಯ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಕಳಿತ್ ನಾ ಪಾವ್ಲಾಬಾ… ತುಮ್ಕಾಂ ಸಾಂಗೊಂಕ್ ಸಾಂಗ್‌ಲ್ಲೆಂ ತೆಂ ಕಾಮ್ ಮ್ಹಜೆಂ ಜಾಲೆಂ…”

“ಜಾಯ್ತ್ ಜೆರಿ, ಸಿಂತಿಯಾಕ್ ಧಾಡ್ತಾಂ…” ಪಾವ್ಲಾಬ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ವಾಟೆಕ್ ಲಾಗ್ಲೊ!

ಕಿತೆಂ ಗಜಾಲ್ ಗಾಯ್? ಕಾಂಯ್ ಸೈರಿಕೆ ವಿಶ್ಯಾಂತ್ ಪುಣಿಂ ಆಸೊಂ ಸಿಂತಿಯಾ ಮಾಗಿರ್ ಸಾಂಗ್ತೆಲೆಂ… ಅಶಿಂ ತಾಚಿಂ ಚಿಂತ್ನಾಂ ಧಾಂವ್ಲಿಂ. ಸಿಂತಿಯಾ ಎಕಾ ಬರ‍್ಯಾ ಘರಾಣ್ಯಾಕ್ ಪಾವ್ತಾ ಮ್ಹಣ್ ಚಿಂತುನ್ ತೊ ಖುಶಿ ಜಾಲ್ಲೊ. ಸರ್ಗಿಂಚ್ಯಾ ರಚ್ನಾರಾಕ್ ಹಜಾರ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ಅರ್ಗಾಂ ದಿತಾಲೊ. ಪೂಣ್ ತ್ಯಾಚ್ಚ್ ಸಿಂತಿಯಾ ವಿರೋಧ್ ಜೆರಿನ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಅತರ್ವಣಾಂಚೊ ಹಿಶಾರೊ ತಾಕಾ ನಾತ್ಲೊ, ತಾಕಾಚ್ಚ್ ನ್ಹಯ್, ಫ್ರಾನ್ಸಿಸಾಕ್‌ಯಿ ಕಳಿತ್ ನಾತ್ಲೊ!

♦ ♦ ♦

ಇಸ್ಕೊಲ್ ಜಾವ್ನ್ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಸಿಂತಿಯಾಕ್ ಪಾವ್ಲಾಬಾನ್ “ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್ ಆಪಯ್ತಾ, ಕಿತೆಂ ಉಲಂವ್ಕ್ ಆಸಾ ಮ್ಹಣ್ತಾಲೊ” ಮ್ಹಣ್ ಸಾಂಗ್ಲೆಂ.

ತೆಂ ಆಯ್ಕಾಲ್ಲೆಂಚ್ ಸಿಂತಿಯಾ ವಚೊಂಕ್ ಉಟ್ಲೆಂ.

NK07

“ಸವ್ಕಾಸಾಯೆನ್ ವಚ್ ಪುತಾ. ಪೊಣ್ಸಾಚ್ಯೊ ಪಾತಾಳ್ಯೊ ಕೆಲ್ಯಾತ್. ಖಾವ್ನ್ ಕಾಫಿ ಪಿಯೆವ್ನ್ ವಚ್ ಆನಿ ದೋನ್ ಪಾತೊಳ್ಯೊ ತಾಕಾಯೀ ವರ್!” ಆಲಿಸ್‌ಬಾಯೆನ್ ಸಾಂಗ್ಲೆಂ.

ತ್ಯಾಚ್ ಪ್ರಮಾಣೆ ಆವಯ್ಚ್ಯಾ ಉತ್ರಾಕ್ ಮಾನ್ ದೀವ್ನ್ ಸಿಂತಿಯಾ ಅರ್ದ್ಯಾ ಘಂಟ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಫ್ರಾನ್ಸಿಸಾಗೆರ್ ವಚೊಂಕ್ ಘರ‍್ಚಿಂ ಮೆಟಾಂ ದೆಂವೊಂಕ್ ಲಾಗ್ಲೆಂ.

ತ್ಯಾಚ್ ವೆಳಾರ್ ಜೆರಿ ಕಾರ್ ಘೆವ್ನ್ ಆಯ್ಲೊ!

ಧುವೆಕ್ ಕಿತೆಂ ಹಾಬಾ ಕಾರ್ ಧಾಡ್ಲಾಂ? ಅಜಾಪುನ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಪರಿಂ ಆಲಿಸ್‌ಬಾಯ್ ಆನಿ ಪಾವ್ಲಾಬ್ ಎಕಾಮೆಕಾ ಪಳೆಲಾಗ್ಲಿಂ.

“ಬಸ್ ಸಿಂತಿಯಾ, ತುಂ ಯೇಂವ್ಕ್ ನಾತ್ಲೆಂ ಪಳೆವ್ನ್ ಅಂಕಲ್ ಮ್ಹಣಾಲೊ, ಅಪವ್ನ್ ಹಾಡ್, ತಶೆಂ ಆಯ್ಲೊಂ.” ಕಾರಾಚೆಂ ದಾರ್ ಉಗ್ಡಿತ್ ಮ್ಹಣಾಲೊ ಜೆರಿ.

ಸಿಂತಿಯಾ ಕಾಂಯ್ಚ್ ಉಲಯ್‌ನಾಸ್ತಾಂ ವಚೊನ್ ಬಸ್ಲೆಂ ಆನಿ ದಾರ್ ಬಂದ್ ಕೆಲೆಂ.

ಪಾಂಚ್ ಮಿನುಟಾಂನಿ ಜೆರಿನ್ ಕಾರ್ ಬಂಗ್ಲ್ಯಾ ಮುಕಾರ್ ಉಬೆಂ ಕರ್ತಾನಾ ಸಿಂತಿಯಾ ದೆಂವ್ಲೆಂ.

ದಾರಾರ್‌ಚ್ ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್ ಉಬೊ ಆಸ್ಲೊ.

“ಗುಡ್ ಇವ್ನಿಂಗ್ ಅಂಕಲ್!” ಸಿಂತಿಯಾನ್ ಹಾಸೊನ್ ಹಾತ್ ಜೊಡ್ಲೆ.

“ಗುಡ್ ಇವ್ನಿಂಗ್ ಸಿಂತಿಯಾ, ಯೇ ಭಿತರ್ ಯೆ. ಹೆಂ ಕಿತೆಂ ಹಾತಾಂತ್? ಬಾರಿ ಪರ್ಮಳ್ತಾ?”

ಹಾಸೊನ್ ಮ್ಹಣಾಲೊ ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್.

“ತ್ಯೊ ಪೊಣ್ಸಾಚ್ಯೊ ಪಾತೊಳ್ಯೊ ಅಂಕಲ್, ಮಾಂಯ್ನ್ ದಿಲ್ಯಾತ್ ತುಕಾ!…”

“ಓಹ್! ಬಾರಿ ಖುಶಿ ಜಾಲಿ ಪುತಾ! ಮಾಂಯ್ಕ್ ದೇವ್ ಬರೆಂ ಕರುಂ ಮ್ಹಳಾಂ ಮ್ಹಣ್ ಸಾಂಗ್. ತುಂ ಚಹಾ ಪುಣಿ ಪಿಯೆವ್ನ್ ಆಯ್ಲಾಂಯ್?”

“ವ್ಹಯ್, ಅಂಕಲ್ ತಶೆಂ ವೇಳ್ ಜಾಲೊ. ಮಾಂಯ್, ಕಾಫಿ ಆನಿ ಪಾತೊಳಿ ಖಾವ್ನ್ ವಚ್ ಮ್ಹಣಾಲಿ. ತಶೆಂ ಖಾವ್ನ್ ಪೋಟ್ ಘಟ್ಟ್ ಕರುನ್ ಆಯ್ಲಿಂ!” ಸಾಂಗೊನ್ ಹಾಸ್ಲೆಂ ಸಿಂತಿಯಾ.

ಫ್ರಾನ್ಸಿಸಾ ಸಂಗಿಂ ಆಪ್ಲ್ಯಾಚ್ ಮನ್ಶಾಂ ಬರಿ ಸಳ್ಗಿ ಆಸ್‌ಲ್ಲಿ ಸಿಂತಿಯಾಕ್, ತಶೆಂ ಸಿಂತಿಯಾ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಫ್ರಾನ್ಸಿಸಾಕ್‌ಯಿ ಜೀವ್‌ಚ್! ಲ್ಹಾನ್ ಬಾಳ್ಶ್ಯಾ ಥಾವ್ನ್, ತಾಚಿ ವಾಡಾವಳ್ ಪಳೆಲ್ಲೊ, ತಾಕಾ ಉಕಲ್ನ್ ಭೊಂವ್ಡಾಯಿಲ್ಲೊ, ತಾಕಾ ಕಾಣಿ ಸಾಂಗ್‌ಲ್ಲೊ ತೊ ಉಗ್ಡಾಸ್ ಜಿವಾಳ್ ಆಸ್ಲೊ ಫ್ರಾನ್ಸಿಸಾಲಾಗಿಂ. ಆಪ್ಲಿ ಪತಿಣ್ ಸರ್ಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ತಾಣೆಂ ಆಪ್ಲೆಂಪಣ್ ದೆಖ್‌ಲ್ಲೆಂ ಸಿಂತಿಯಾಚ್ಯಾ ಕುಟ್ಮಾ ಸಂಗಿಂ.  ಪಾವ್ಲಾಬ್ ಆನಿ ಆಲಿಸ್‌ಬಾಯೆಚ್ಯಾ ಮೊಗಾಭರಿತ್ ಸಾಂಗಾತಾಚ್ಚ್ ಆಪ್ಲೆಂ ದುಃಖ್ ತೊ ವಿಸ್ರಾಲ್ಲೊ!

ಸಿಂತಿಯಾನ್ ಹಾಡ್‌ಲ್ಲ್ಯೊ ಪಾತೊಳ್ಯೊ ಘೆವ್ನ್ ಭಿತರ್ ದವರ್ಲ್ಯೊ ಫ್ರಾನ್ಸಿಸಾನ್. ತಶೆಂ ತೊ ಭಿತರ್ ವ್ಹೆತಾನಾ ಮಾಗ್ಣ್ಯಾ ಸಾಲಾಂತ್ ಕೋಣ್ ತರೀ ಆಸಾ ಮ್ಹಳ್ಳೊ ಭಾಸ್ ತಾಕಾ ಜಾಲೊ. ಪಾತೊಳ್ಯೊ ದವರ್ನ್ ತಕ್ಷಣ್ ತೊ ಮಾಗ್ಣ್ಯಾ ಸಾಲಾಕ್ ಗೆಲೊ.

ಥಂಯ್ಸರ್ ಜೆರಿ ಕದೆಲಾರ್ ಬಸೊನ್ ಫೋಟೊ ಆಲ್ಬಮ್ ಪಳೆಂವ್ಚೊ ದಿಸ್ಲೊ ತಾಕಾ!

“ಕಿತೆಂ ಜೆರಿ, ಹೊ ಆಲ್ಬಮ್ ಕಿತ್ಲೆಂ ಪಾವ್ಟಿಂ ಪಳೆಂವ್ಚೊ ತುವೆಂ?”

“ಮ್ಹಾಕಾ ಪರತ್, ಪರತ್ ಪಳೆವ್ಯಾಂಶೆ ಭೊಗ್ತಾ ಅಂಕಲ್! ತುಮ್ಚೆಂ ಕಾಜಾರ್ ರಿಯಲಿ ಗ್ರೇಟ್!” ಭೆಷ್ಟೆಂಚ್ ಸಾಂಗಾಲಾಗ್ಲೊ ಜೆರಿ.

ತಾಕಾ, ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್ ಸಿಂತಿಯಾಲಾಗಿಂ ಕಿತೆಂ ಸಾಂಗ್ತಾ ವ ಕಿತೆಂ ವಿಚಾರ‍್ತಾ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಆಯ್ಕೊಂಕ್ ಜಾಯ್ ಆಸ್ಲೆಂ.

ತಾಕಾ ಥಂಯ್ಸರ್ ಸೊಡ್ನ್, ಭಾಯ್ರ್ ಸಿಂತಿಯಾ ಬಸೊನ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆಕಡೆನ್ ಆಯ್ಲೊ ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್.

“ಸಿಂತಿಯಾ, ಮ್ಹಾಕಾ ತುಜೆಲಾಗಿಂ ಏಕ್ ಗಜಾಲ್ ವಿಚಾರುಂಕ್ ಆಸಾ. ತುವೆಂ ಫಟ್ ಮಾರಿನಾಸ್ತಾಂ ಸತ್ ಸಾಂಗಾಜಾಯ್.”

ಸಿಂತಿಯಾಚ್ಯಾ ದೊಳ್ಯಾಂಕ್ ಆಪ್ಲಿ ದೀಷ್ಟ್ ಲಾವ್ನ್ ಉಲಯ್ಲೊ ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್.

“ಅಂಕಲ್, ಮ್ಹಾಕಾ ಲಿಪಂವ್ಚೆಂ ಕಾಂಯ್ಚ್ ನಾ. ತುಂ ವಿಚಾರ್…” ಹಾಸೊನ್ ಮ್ಹಣಾಲೆಂ ಸಿಂತಿಯಾ.

“ಹಾಂವ್ ಜಾಣಾಂ ಸಿಂತಿಯಾ, ತುಕಾ ಬಾಳ್ಶ್ಯಾ ಥಾವ್ನ್ ವಳ್ಕಾತಾಂ. ತರೀ ಪುಣ್ ಆತಾಂ ತುಂ ಇಸ್ಕೊಲಾಂತ್ ಶಿಕಂವ್ಚಿ ಶಿಕ್ಷಕಿ, ಮ್ಹಣ್ತಾಚ್ಚ್ ಇಸ್ಕೊಲಾಚ್ಯಾ ಪರಿದಿ ಭಿತರ್ ಕಿತೆಂ ಜಾತಾ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಹಾಂವ್ ನೆಣಾಂ. ಮ್ಹಾಕಾ ಏಕ್ ಸಾಂಗ್, ತುಕಾ ಕೋಣ್ ಪುಣಿಂ ಚೆಡ್ಯಾಚಿ ಚೆಂಗಾಯಿ ಆಸಾ?….”

“ಅಂಕಲ್?!”  ಸಿಂತಿಯಾ ಆಕ್ಲಾಸ್ಲೆಂ!

“ಹಾಂವ್ ಜಾಣಾಂ ಸಿಂತಿಯಾ, ಮ್ಹಜೆಂ ಸವಾಲ್ ತುಕಾ ವಾಯ್ಟ್ ಲಾಗ್ತೆಲೆಂ ಮ್ಹಣ್. ಪೂಣ್ ತ್ಯಾ ಸವಾಲಾಚ್ಯಾ ಜಾಪಿಚೆರ್ ತುಜೆಂ ಫುಡ್ಲೆಂ ಜಿವಿತ್ ಹೊಂದ್ವೊನ್ ಆಸಾ! ಕೊಣೆಂಗೀ ಹಾಂಗಾ ಥಾವ್ನ್ ಗಿಲ್ಬರ್ಟಾಕ್ ಫೋನ್ ಕರುನ್ ಸಾಂಗ್ಲಾಂಕೀ ತುಕಾ ಬಲ್ತ್ಯಾ ಚೆಡ್ಯಾಲಾಗಿಂ ಚಂಗಾಯಿ ಆಸಾ ಮ್ಹಣ್. ಸೈರಿಕ್ ಹಾಂವೆಂ ದಾಖವ್ನ್ ದಿಲ್ಲ್ಯಾನ್ ತಾಣಿ ಮ್ಹಾಕಾ ಸಾಂಗ್ಲೆಂ, ಮ್ಹಣೊನ್ ಹಾಂವೆಂ ತುಕಾ ವಿಚಾರ‍್ಲೆಂ!”

ಸಿಂತಿಯಾಚ್ಯಾ ಲಾಗಿಂ ವಚೊನ್ ತಾಚ್ಯಾ ಕೆಸಾಂಚೆರ್ ಬಾಪಾಯ್ ಸಾರ್ಕೊ ಹಾತ್ ಭೊಂವ್ಡಾವ್ನ್ ಉಲಯ್ಲೊ ತೊ.

“ಅಂಕಲ್, ಖರೆಂಚ್ ಜಾವ್ನ್ ಹಾಂವ್ ಸಾಂಗ್ತಾಂ, ಮ್ಹಾಕಾ ಚಂಗಾಯಿ ಆಸ್ಚಿ ಎಕಾ ಭಾವಾಪರಿಂ ಆಮ್ಕಾಂ ಜೆರಿಲಾಗಿಂ. ತ್ಯಾ ಭಾಯ್ರ್ ಆಜ್ ಪರ್ಯಾಂತ್ ಕೊಣಾಚಿಯಿ ವಳಕ್ ವ ಚಂಗಾಯಿ ಮ್ಹಾಕಾ ನಾ!”

“ಬರಿ ಗಜಾಲ್ ಸಿಂತಿಯಾ. ವಿಸರ್ ತಿ ಗಜಾಲ್. ಹಾಂವ್ ಗಿಲ್ಬರ್ಟಾಲಾಗಿಂ ಉಲಯ್ತಾಂ. ಆಮಿ ಆತಾ ತಿತ್ಲೆ ವೆಗಿಂ ಕಾಜಾರಾಕ್ ದೀಸ್ ಘಟ್ ಕರ‍್ಚೊ ಬರೊ…” ಮ್ಹಣಾಲೊ ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್.

“ಮಸ್ತು ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಅಂಕಲ್…”

“ತುವೆಂ ಥ್ಯಾಂಕ್ಯೂ ಮ್ಹಣ್ಚಿಂ ಗರ್ಜ್ ನಾ ಸಿಂತಿಯಾ, ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಧುವೆಪರಿಂ ತುಂ. ತುಕಾ ಕೊಣಾಚೆರ್ ಪುಣಿ ದುಬಾವ್ ವೆತಾ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ಸಾಂಗ್…”

“ಹಾಂವೆಂ ಕೊಣಾಚೊ ದುಬಾವ್ ಕರ್ಚೊ ಅಂಕಲ್!?…”

ಫ್ರಾನ್ಸಿಸಾಕ್‌ಯಿ ತೆಂ ವ್ಹಯ್ ಮ್ಹಣ್ ಭೊಗ್ಲೆಂ. ದುಸ್ರ್ಯಾ ಘಡಿಯೆ ಕಿತ್ಯಾಕ್‌ಗೀ ತಾಕಾ ಜೆರಿಚೊ ದುಬಾವ್ ಲಾಗ್ಲೊ.

NK08

“ಚಿಕ್ಕೆ ಬಸ್ ಸಿಂತಿಯಾ, ತುಕಾ ಏಕ್ ವಸ್ತ್ ದೀಜಾಯ್ ಮ್ಹಣ್ ಹಾಡ್‌ಲ್ಲಿ ಹಾಡ್ನ್ ಯೆತಾಂ…” ಚಿಕ್ಕೆ ಲೋವ್ ತಾಳ್ಯಾನ್ ಉಲವ್ನ್ ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್ ಸಟ್ಟ್ ಕರ್ನ್ ಭಿತರ್ ಗೆಲೊ. ಥಂಯ್ ತಾಚಿ ದೀಷ್ಟ್ ಜೆರಿಕ್ ಸೊದಿಲಾಗ್ಲಿ. ಮಾಗ್ಣ್ಯಾ ಸಾಲಾಂತ್ ತೊ ದಿಸ್ಲೊ ನಾ, ಪೂಣ್ ಭಾಯ್ಲ್ಯಾ ಸಾಲಾಚ್ಯಾ ಎಕಾ ಕೊನ್ಶ್ಯಾಕ್ ರಾವೊನ್ ಕಾನ್ ದಿಂವ್ಚೊ ದಿಸ್ಲೊ ತಾಕಾ. ಫ್ರಾನ್ಸಿಸಾಕ್ ಹೆಂಯಿ ಕಳ್ಳೆಂಕೀ, ಹಿಂ ಕಾಮಾಂ ಜೆರಿಚಿಂ, ಜೆರಿ ಸಿಂತಿಯಾಚೆರ್ ದೊಳೊ ದವರ್ನ್ ಆಸಾ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಗಿಲ್ಬರ್ಟ್ ತಿತ್ಲೊ ಬರೊ ಲಾಗಾನಾ ಮ್ಹಣ್, ತಾಣೆಂ ಫೋರ್ ಸಾಂಗ್‌ಲ್ಲೆಂ! ಸಾರ್ಕೆಂ… ಜೆರಿಚಿ ಝಡ್ತಿ ಘೆಜಾಯ್! ನಿರ್ಧಾರ್ ಕೆಲೊ ತಾಣೆ.

ಭಿತರ್ ಥಾವ್ನ್ ಭಾಯ್ರ್ ಯೆತಾನಾ ಏಕ್ ಲ್ಹಾನ್ ಕಂರ್ಡೊ ಆಸ್ಲೊ ತಾಚ್ಯಾ ಹಾತಾಂತ್…

“ಸಿಂತಿಯಾ…” ಹಳ್ವಾಯೆನ್ ಉಲೊ ಕೆಲೆಂ ಫ್ರಾನ್ಸಿಸಾನ್.

“ಕಿತೆಂ ಅಂಕಲ್?” ಸಿಂತಿಯಾ ಉಟ್ಲೆಂ.

“ಬಸ್ ಸಿಂತಿಯಾ ಉಟನಾಕಾ… ಧರ್ ಹಾಂತುಂ ಭಾಂಗಾರಾಚಿ ಏಕ್ ಚೈನ್ ಆಸಾ. ಸೈರಿಕ್ ಘಟ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಲೆಕಾರ್ ಮ್ಹಜೆಂ ಇನಾಮ್ ತುಕಾ!”

“ಅಂಕಲ್?! ಹೆಂ ಪುರಾ ಕಿತ್ಯಾಕ್? ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಬಾಳ್‌ಪಣಾ ಥಾವ್ನ್ ಆಮಿ ಪಳೆವ್ನ್ ಆಸಾಂವ್… ತುವೆಂ ಆಮ್ಚೆಂ ಥಂಯ್ ದಾಖಯಿಲ್ಲೊ ಮೋಗ್…”

“ಮುಕಾರ್ ಉಲಯ್ನಾಕಾ ಸಿಂತಿಯಾ! ಜೆಂ ಕಿತೆಂ ದೆವಾನ್ ಮ್ಹಾಕಾ ದಿಲಾಂ ತಾಂತ್ಲೆಂಚ್ ತುಮ್ಕಾಂ ದಿಲಾಂ! ಆತಾಂ ತುಂ ವಚ್. ಗಿಲ್ಬರ್ಟಾಚ್ಯಾ ಕುಟ್ಮಾಲಾಗಿಂ ಹಾಂವ್ ಉಲಯ್ತಾಂ.”

ಸಿಂತಿಯಾ ಬೆಸಾಂವ್ ಮಾಗೊನ್ ಘರಾ ವಚೊಂಕ್ ಮೆಟಾಂ ದೆಂವ್ಲೆಂ.

“ಹಾಂವ್ ಪಾವ್ನ್ ಯೇಂವ್‌ಗೀ ಅಂಕಲ್, ಸಿಂತಿಯಾಕ್?”

ಖಿಣಾನ್ ಮೆಟಾಲಾಗಿಂ ಪಾವ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಜೆರಿನ್ ವಿಚಾರ‍್ಲೆಂ.

“ನಾಕಾ ಜೆರಿ, ತೆಂ ವಚುಂದಿ. ಮ್ಹಾಕಾ ತುಜೆಲಾಗಿಂ ಇಲ್ಲೆಂ ಉಲಂವ್ಕ್ ಆಸಾ…”

ಜೆರಿ ರಾವ್ಲೊ. ಸಿಂತಿಯಾಚಿ ಪಾಟ್ ಪಳೆವ್ನ್.

“ಭಿತರ್ ಯೆ ಜೆರಿ…”

ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್ ಸಾಲಾಕ್ ಗೆಲೊ.

“ಕಿತೆಂ ಅಂಕಲ್?”

“ತುಕಾ ಹಾಂವೆಂ ಖಂಯ್ಚ್ಯಾಂತ್ ಉಣೆ ಕೆಲಾಂ ಜೆರಿ? ತುಂ ಮ್ಹಜೊ ಪೂತ್ ನ್ಹಯ್ ತರೀ ಎಕಾ ಪುತಾಕ್ ದಿಂವ್ಚೆಂ ಸರ್ವ್ ತುಕಾ ದಿಲಾಂ. ಪೂಣ್ ತುವೆಂ ಸಿಂತಿಯಾ ವಿಶಿಂ ಗಿಲ್ಬರ್ಟಾಕ್ ವಾಯ್ಟ್ ಸಾಂಗ್ಲೆಂಯಿ?”

… ಜೆರಿ ಉಲಯ್ಲೊ ನಾ!

“ಸಾಂಗ್ ಜೆರಿ, ತುವೆಂ ಅಶೆಂ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಕೆಲೆಂಯ್? ಎಕಾ ಭಾವಾ ಪರಿಂ ಲೆಕ್ತಾ ತುಕಾ ಸಿಂತಿಯಾ, ತಸಲ್ಯಾ ಚಲಿಯೆಕ್ ಬಲ್ತ್ಯಾ ಚೆಡ್ಯಾಚಿ ಚಂಗಾಯಿ ಆಸಾ ಮ್ಹಣ್ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಗಿಲ್ಬರ್ಟಾಕ್ ಫೋನ್ ಕೆಲೆಂಯ್? ತಾಚೆಂ ಕುಟಾಮ್ ಸಾಂಗಾತಾ ತುಂ ಮ್ಹಾಕಾ ಏಕ್‌ಚ್ಚ್! ತುಮ್ಕಾಂ  ಮ್ಹಜ್ಯಾಚ್ ಕುಟ್ಮಾಚಿಂ ಮ್ಹಣ್ ಹಾಂವ್ ಚಿಂತಾಂ. ಜರೀ ತುಕಾ ಸಿಂತಿಯಾಚೆರ್ ಮನ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆಂ ಮ್ಹಾಕಾ ಪಯ್ಲೆಂಚ್ ಸಾಂಗಾಜಾಯ್ ಆಸ್ಲೆಂ ಜೆರಿ! ತಾಚಿ ಬರಿ ಸೈರಿಕ್ ತುಟವ್ನ್ ನ್ಹಯ್!”

ಜೆರಿ ಥಂಡ್ ಜಾಲ್ಲೊ! ಆಪ್ಣೆಂ ಖೊಂಡುಲ್ಲ್ಯಾ ಪಾಸಾಂತ್ ಖುದ್ಧ್ ಪಡ್‌ಲ್ಲೊ!

“ಆಯ್ಕ್ ಜೆರಿ, ಜೆಜುಕ್ರಿಸ್ತಾನ್ ಕಿತೆಂ ಸಾಂಗ್ಲಾಂ ತೆಂ ಹಾಂವ್ ಕಾರ್ಯಾನ್ ಕರ್ತಾಂ. ತರ್ನಾಟೊ ತುಂ ತುಜಿಂ ಭೊಗ್ಣಾಂ ಹಾಂವ್ ಸಮ್ಜಾತಾಂ! ಎದೊಳ್ ಜಾಲ್ಲೆ ಪೂರಾ ವಿಸರ್, ಗಿಲ್ಬರ್ಟಾಕ್ ಫೋನ್ ಕರ್ ಆನಿ ಜೆಂ ಕಿತೆಂ ತುವೆಂ ತಾಕಾ ಸಾಂಗ್‌ಲ್ಲೆಂ ತೆಂ ಪುರಾ ಫಟ್. ಸಿಂತಿಯಾ ಏಕ್ ವರ್ತ್ಯಾ ಗುಣಾಂಚೆಂ ಮ್ಹಣ್ ಸಾಂಗ್!”

… ಜೆರಿ ಮಾತ್ರ್ ಸಂಪೂರ್ಣ್ ಮಿಠಾ ಖಾಂಬೊ ಜಾಲ್ಲೊ!

► ನವೀನ್, ಕುಲ್ಶೇಕರ್

ಕಿಟಾಳ್ ತುಮ್ಕಾಂ ಮೊಗಾಚೆಂ? ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ 10 ವರ್ಸಾಂ ಪಾಸುನ್ ಖಳಾನಾಸ್ತಾನಾ ನಿರಂತರ್ ಫಾಯ್ಸ್ ಜಾವ್ನ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಕಿಟಾಳಾರ್ ಹಜಾರೊಂ ಪಾನಾಂನಿ ವಿಂಚ್ಣಾರ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಆಸಾ. ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ಧಾ ವರ್ಸಾಂನಿ ಬಾಂದುನ್ ಹಾಡ್ಲೆಲೆಂ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯಾಚೆಂ ದಾಯ್ಜ್ ಮುಕಾರುನ್ ವ್ಹರುಂಕ್ ತುಮ್ಚಿ ಕುಮಕ್ ಗರ್ಜ್ ಆಸಾ. ಸಕಯ್ಲೊ ಬುತಾಂವ್ ದಾಂಬುನ್ ಗೂಗಲ್ ಪೇ, ಪೋನ್ ಪೇ, ಬ್ಯಾಂಕ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್‌ಫರ್ , ಡೆಬಿಟ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಾರ್ಡಾ ಮಾರಿಫಾತ್ ಖುಶೆಚಿ ವಂತಿಗೆ ದಿವ್ಯೆತ್.

50% feel thumbs up. And how do you feel?
2 :thumbsup: Thumbs up
2 :heart: Love
0 :joy: Joy
0 :heart_eyes: Awesome
0 :blush: Great
0 :cry: Sad
0 :rage: Angry

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Disclaimer : Please write your correct name and email address. Kindly do not post any personal, abusive, defamatory, infringing, obscene, indecent, discriminatory or unlawful or similar comments. Kittall.com will not be responsible for any defamatory message posted under this article. Please note that sending false messages to insult, defame, intimidate, mislead or deceive people or to intentionally cause public disorder is punishable under law. It is obligatory on kittall.com to provide the IP address and other details of senders of such comments, to the authority concerned upon request. Hence, sending offensive comments using kittall.com will be purely at your own risk, and in no way will kittall.com be held responsible.