ಫಳಾಭರಿತ್ ಸೆವೆಕ್ ಶೆಕ್ಡ್ಯಾಚೊ ಸಂಭ್ರಮ್ – ಲ್ಹಾನ್ ಫುಲಾಚ್ಯೊ ಬೆಥನಿ ಭಯ್ಣಿಂ, ಮಂಗ್ಳುರ್

ಜುಲೈ 16 ತಾರೀಕ್. ಕಾರ್ಮೆಲ್ ಮಾಯೆಚೆಂ ಫೆಸ್ತ್. ಶೆಂಬರ್ ವರ್ಸಾಂ ಆದಿಂ ಮಂಗ್ಳುರ್ ದಿಯೆಸೆಜಿಕ್ ಹೊ ದೀಸ್ ಬೋವ್ ವರ್ತ್ಯಾ ಘಡಿತಾಚೊ ಜಾಂವ್ಕ್ ಪಾವ್ಲೊ. ತ್ಯಾ ದಿಸಾ ದೆವಾಚೆಂ ಯೋಜನ್ ಎಕಾ ಭಾಗೆವಂತ್ ಯಾಜಕಾ ಮುಕಾಂತ್ರ್ ಬೆಂದುರ್ ಫಿರ್ಗಜೆಂತ್ ಕಾರ್ಯರೂಪಾಕ್ ಆಯ್ಲೆಂ. ಮಂಗ್ಳುರ್ ದಿಯೆಸೆಜಿಚೊ ಸ್ತ್ರೀಯಾಂಚೊ ಪ್ರಥಮ್ ದೇಶೀಯ್ ಧಾರ್ಮಿಕ್ ಮೇಳ್ ಆರಂಭ್ ಜಾಲೊ. ದೆವಾಚೊ ಸೆವಕ್ ರಾಯ್ಮಂದ್ ಮಸ್ಕರೆಞ ಬಾಪಾಂನಿ ಆರಂಭ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಹ್ಯಾ ಸಂಸ್ಥ್ಯಾಕ್ ತಾಣೆ ‘ಲ್ಹಾನ್ ಫುಲಾಚ್ಯೊ ಬೆಥನಿ ಭಯ್ಣಿಂ’ ಮ್ಹಣ್ ವೊಲಾಯ್ಲೆಂ. ಹ್ಯಾ ಧಾರ್ಮಿಕ್ ಸಂಸ್ಥ್ಯಾಕ್ ಆಜ್ ಶೆಕ್ಡ್ಯಾಚೊ ಸಂಭ್ರಮ್.

ಹಾಂವ್ ಬರೆಂ ಕರಿತ್ ವೆತಲೊಂ:

ಎಕಾ ವ್ಯಕ್ತಿಚಿ ಪಯ್ಸಾದೀಶ್ಟ್ ತಾಚ್ಯಾ ಭಂವಾರಿಚೊ ಸಂಸಾರ್‌ಚ್ ಬರ‍್ಯಾ ದಿಶೆಕ್ ಬದ್ಲುಂಕ್ ಸಕ್ತಾ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾಕ್ ಏಕ್ ಬಳ್ವಂತ್ ರುಜ್ವಾತ್ ಬೆಥನಿ ಮೆಳಾಚೊ ಸ್ಥಾಪಕ್ ದೆವಾಚೊ ಸೆವಕ್ ರಾಯ್ಮುಂದ್ ಮಸ್ಕರೆಞ ಬಾಪ್. ದೆವೊತ್ ಕುಟ್ಮಾಂತ್ ಆದರ್ಶ್ ವ್ಹಡಿಲಾಂಚ್ಯಾ ಜತ್ನೆಂತ್ ವಾಡ್ಲೆಲ್ಯಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾ ರಾಯ್ಮುಂದಾನ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಲ್ಹಾನ್‌ಪಣಾರ್‌ಚ್ ಏಕ್ ನಿರ್ಧಾರ್ ಕೆಲ್ಲೊ. ‘ಹಾಂವ್ ಬರೆಂ ಕರಿತ್ ವೆತಲೊಂ.’ ಹೊ ತಾಚೊ ನಿರ್ಧಾರ್ ಫುಡೆಂ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಮಂಗ್ಳುರಾಕ್ ಮಾತ್ರ್ ನ್ಹಯ್ ಬಗಾರ್ ಸಗ್ಳ್ಯಾ ದೇಶಾಕ್ ತಶೆಂ ವಿದೇಶಾಂತೀ ಬರೆಂ ಕರುಂಕ್ ಸಕ್ಲೊ ಆನಿ ಆಜೂನೀ ಬರೆಂ ಕರಿತ್ ಆಸಾ.

B05

B06

ಆಜ್ ತೊ ಮಹಾನ್ ಪಯ್ಸಾದಿಶ್ಟಿಚೊ  ಯಾಜಕ್ ‘ದೆವಾಚೊ ಸೆವಕ್’ ಆಮ್ಚೆ ಮಧೆಂ ನಾ ತರೀ ತಾಣೆಂ ಬಾಂದ್ಲೆಲ್ಯಾ ದೇವ್ ಮಂದಿರಾಂ, ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್ ತರ್ಜುಮೊ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ವಾಂಜೆಲ್ ಆನಿ ಮರಿಯಾಳ್ ಭಕ್ತಿಪಣಾ, ಪವಿತ್ರ್ ಎವ್ಕರಿಸ್ತಾಚಿ ಭಕ್ತ್, ತಾಣೆ ಸ್ಥಾಪನ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ವಿದ್ಯಾ ಶಾಳಾಂ ಆನಿ ವಿಶೇಷ್ ರಿತಿನ್ ಮಂಗ್ಳುರಾಂತ್ ಸ್ಥಾಪನ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಜೆಜುಚ್ಯಾ ಲ್ಹಾನ್ ಫುಲಾಚ್ಯಾ ಬೆಥನಿ ಧಾರ್ಮಿಕ್ ಸ್ತ್ರಿಯಾಂಚ್ಯಾ ಮೆಳಾ ಮುಕಾಂತ್ರ್ ತೊ ಜಿಯೆತಾ ಆನಿ ಸಂಸಾರಾರ್ ಬರೆಂ ಕರಿತ್ ಆಸಾ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಚೂಕ್ ಜಾಂವ್ಚಿನಾ.

ಬೆಥನಿ ಧಾರ್ಮಿಕ್ ಮೆಳಾಚೆಂ ಸ್ಥಾಪನ್:

ದೆವಾಚೊ ಸೆವಕ್ ರಾಯ್ಮುಂದ್ ಮಸ್ಕರೆಞ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಕಾಳಾಚೊ ಏಕ್ ಶಿಕ್ಷಣ್‌ಶಾಸ್ತ್ರಿ; ಅಶಿಕ್ಪ್ಯಾಂಕ್, ನೆಣಾರ‍್ಯಾಂಕ್, ಪ್ರತ್ಯೆಕ್ ಜಾವ್ನ್ ಹಳ್ಳೆಂತ್ಲ್ಯಾ ದುಬ್ಳ್ಯಾಂಕ್ ಆನಿ ಚಲಿಯಾಂಕ್ ನವೆಂ ಜಿವಿತ್ ದಿಂವ್ಚೆಂ ಆನಿ ತಾಂಚೆ ಥಂಯ್ ಬದ್ಲಾವಣ್ ಹಾಡ್ಚೆಂ ಏಕ್‌ಚ್ ಹಾತೆರ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಶಿಕಪ್ ಮಾತ್ರ್ ಮ್ಹಣ್ ತೊ ಜಾಣಾಸ್‌ಲ್ಲೊ. ತಶೆಂಚ್ ಫಿರ್ಗಜಾಂನಿ ಆನಿ ಶಾಳಾಂನಿ ಮೌಲ್ಯಭರಿತ್ ಕ್ರೀಸ್ತೀ ಶಿಕ್ಷಣಾಚಿ ಗರ್ಜ್ ತೊ ಸಮ್ಜಾಲ್ಲೊ.

BIMG 20210706 WA0035

ಹ್ಯಾಚ್ ಶೆವಟಾ ಖಾತಿರ್, 1921 ಜುಲಾಯ್ 16 ವೆರ್, ಕಾರ್ಮೆಲ್ ಸಾಯ್ಬಿಣಿಚ್ಯಾ ಫೆಸ್ತಾ ದಿಸಾ, ತಾಣೆಂ ಬೆಥನಿ ಮಾದ್ರಿಂಚೊ ಏಕ್ ನವೊ ಧಾರ್ಮಿಕ್ ಮೇಳ್ ಪ್ರಾರಂಭ್ ಕೆಲೊ. ತ್ಯೊ ಸುರ್ವಿಲ್ಯೊ ಧಯ್ರಾಧಿಕ್ ಚವ್ಗಿ ಭಯ್ಣಿ : ಮರ್ಸೆಲಿನ್ ಮಿನೆಜ್ (ಸಿ. ಮೇರಿ ಮಾರ್ತಾ) ಫ್ಲೊರಾ ಮತಾಯಸ್ (ಸಿ. ಮೇರಿ ಕ್ಲೇರ್) ಆಲಿಸ್ ಮತಾಯಸ್ (ಸಿ ಮೇರಿ ಲೂರ್ಡ್ಸ್) ಆನಿ ರೆಜಿನ ಗಟ್ರೂಡ್ ಗೊನ್ಸಾಲ್ವಿಸ್ (ಸಿ. ಮೇರಿ ಗಟ್ರೂಡ್).

ಬೆಥನಿಚೊ ಆಪಸ್ತಲಿಕ್ ವಾವ್ರ್

ಶಿಕ್ಷಣ್ ಶೆತಾಂತ್ :

ತ್ಯಾ ಕಾಳಾರ್ ಆರ್ಥಿಕ್ ಪರಿಗತ್ ಬರಿ ಆಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ಮಾತ್ರ್ ಆನಿ ತಾಂತುಂಯ್ ಚಡ್ತಾವ್ ಚಲ್ಯಾಂಕ್ ಮಾತ್ರ್ ಶಿಕಾಪ್ ಮೆಳ್ತಾಲೆಂ. ಹಳ್ಳ್ಯಾಂನಿ ಶಿಕ್ಪಾಕ್ ಆವ್ಕಾಸ್ ನಾತ್‌ಲ್ಲೆ. ಚಲಿಯಾಂಕ್ ಚಡ್ತಾವ್ ಶಿಕ್ಪಾಕ್ ಆವ್ಕಾಸ್ ಉಣೊ ಆಸ್‌ಲ್ಲೊ. ಅಸಲ್ಯಾ ಪರಿಗತೆಂತ್ ಶಿಕ್ಪಾ ಶೆತಾಂತ್ ಕ್ರಾಂತಿ ಕರುಂಕ್ ತಾಣೆ ಮೇಟ್ ಘೆತ್ಲೆಂ. ತಾಚ್ಯಾ ಶಿಕ್ಷಣಾಚೊ ಉದ್ದೇಶ್ ಸ್ವಷ್ಟ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೊ.

* ಕ್ರೀಸ್ತೀ ಶಿಕ್ಷಣ್- ಫಿರ್ಗಜಾಂನಿ ಆನಿ ಶಾಳಾಂನಿ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್ ಮೌಲ್ಯಭರಿತ್ ಕ್ರೀಸ್ತೀ ಶಿಕ್ಷಣ್
* ಹಳ್ಳೆಚ್ಯಾ ದುಬ್ಳ್ಯಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್ ಆನಿ ವಿಶೇಷ್ ಜಾವ್ನ್ ಚಲಿಯಾಂಕ್ ಶಿಕ್ಷಣ್
* ಸ್ತ್ರೀಯಾಂಚ್ಯಾ ಉದರ್ಗತೆಖಾತಿರ್ ಶಿಕ್ಷಣ್
* ಸ್ವ ಉದ್ಯೋಗಾ ಖಾತಿರ್ ಶಿಕ್ಷಣ್

B01

Bbethanyeducation minisrty

BBethany education ministry

1921 ಇಸ್ವೆಂತ್ ಬೆಂದೂರ‍್ಚ್ಯಾ ಸಾಂ. ಸೆಬೆಸ್ತಿಯನ್ ಇಸ್ಕೊಲಾಚೊ ಜೂನಿಯರ್ ವಿಭಾಗ್, ಸಾಂ ಮಾರ್ಗರೆಟ್ ಮೇರಿ ಇಸ್ಕೊಲ್ ಆರಂಭ್, ತಶೆಂ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಕಂಕನಾಡಿ ಸಾಂ ಜುಜೆ ಇಸ್ಕೊಲಾಚಿ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಬೆಥನಿಕ್ ದಿಲಿ.

ಶಿಕ್ಪಾ ಶೆತ್ ವಿಸ್ತರಣ್

ಬೆಥನಿ ಭಯ್ಣಿಂಚೊ ಸಂಖೊ ಚಡೊನ್ ಆಯಿಲ್ಲೆಬರಿ ದೆವಾಚೊ ಸೆವಕ್ ರಾಯ್ಮುಂದಾನ್ ಸವ್ಕಾಸ್ ಹಳ್ಳ್ಯಾಂ ಕುಶಿನ್ ಆಪ್ಲಿ ದೀಷ್ಟ್ ವೆಲಿ. ಪುತ್ತುರಾಂತ್ ಸಾಂ ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್ ಸಾವೆರ್ ಇಸ್ಕೊಲಾಚಿ, ತಶೆಂ ಲಿಟ್ಲ್ ಫ್ಲವರ್ ಚಲಿಯಾಂಚ್ಯಾ ಇಸ್ಕೊಲಾಚಿ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಬೆಥನಿಚ್ಯಾ ಹಾತಿಂ ಒಪ್ಸಿಲಿ. ಕೊಕ್ಕಡ, ಬಳ್ಕುಂಜೆಂತ್ ಇಸ್ಕೊಲಾಂ ಆರಂಭ್ ಕೆಲಿಂ. ಕರ್ನಾಟಕಾಚ್ಯಾ ಧಾರ್‌ವಾಡ್, ಬೆಳಗಾಂವ್, ಕೊಡಗು ಜಿಲ್ಲ್ಯಾಂನಿ ಇಸ್ಕೊಲಾಂ ಆರಂಭ್ ಜಾಲಿಂ. 1941 ಇಸ್ವೆಂತ್ ಬೆಥನಿಚೆಂ ಪಯ್ಲೆಂ ಹೈಸ್ಕೂಲ್-ಲಿಟ್ಲ್ ಫ್ಲವರ್ ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ಕಿನ್ನಿಗೊಳಿಂತ್ ಆರಂಭ್ ಜಾಲೆಂ. ಹಿಂ ಸರ್ವ್ ಇಸ್ಕೊಲಾಂ ಕನ್ನಡ ಮಾಧ್ಯಮ್ ಇಸ್ಕೊಲಾಂ ಜಾವ್ನಾಸೊನ್ ಹಳ್ಳ್ಯಾಂನಿ ದುಬ್ಳ್ಯಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್ ಆಧಾರ್ ಜಾಲೊ.

BBES

Bbethny champions first convention

ಘರಾಂನಿ ಆಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಚಲಿಯಾಂಕ್ ಶಿಕ್ಪಾಚೆಂ ದಾರ್ ಉಘಡ್ಲೆಂ. ಶಿಕ್ಪಾ ಶೆತಾಂತ್ ವಾಡಾವಳ್ ಜಾಲ್ಲೆಬರಿ ಸುಗಮ್ ಆಡಳ್ತ್ಯಾ ಖಾತಿರ್ ಸರ್ವ್ ಇಸ್ಕೊಲಾಂಕ್ ಏಕ್ ಆಡಳ್ತೆಂ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ಉದ್ದೇಶಾನ್ 1948 ಇಸ್ವೆಂತ್ ಬೆಥನಿ ವಿದ್ಯಾ ಸಂಸ್ಥೊ ಆರಂಭ್ ಕೆಲೊ. ಆತಾಂ ಬೆಥನಿಚೆಂ ಶಿಕ್ಪಾ ಶೆತ್ ಪ್ರಿ ನರ್ಸರಿ ಥಾವ್ನ್ ಡಿಗ್ರಿ ಪರ್ಯಾಂತ್ ವಿಸ್ತಾರ‍್ಲಾಂ. ಇಸ್ಕೊಲಾಂನಿ ಕಥೊಲಿಕ್ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್ ಮುಕ್ಲೆ ಬರೆ ಆನಿ ಸದೃಢ್ ನಾಗರಿಕ್ ಕರ್ಚೆ ಉದೆಶಿಂ ಬೆಥನಿ ಚಾಂಪಿಯನ್ಸ್ ಪಂಗಡ್ ಆಸಾ ಕರ್ನ್ ತಾಂಕಾ ಸಾಮಾಜಿಕ್ ಆನಿ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ್ ವಾಡಾವಳಿಕ್ ತಶೆಂ ಬೌಧ್ಧಿಕ್ ಜಾಣ್ವಾಯೆಕ್ ಪೂರಕ್ ಜಾವ್ನ್ ವಿವಿಧ್ ತರ್ಭೆತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಾಂ ಮಾಂಡುನ್ ಹಾಡ್ತಾತ್.

ಸ್ವ ಉದ್ಯೋಗಾ ಖಾತಿರ್ ಶಿಕ್ಷಣ್:

ದೆವಾಚ್ಯಾ ಸೆವಕಾನ್ ಸ್ತ್ರಿಯಾಂನಿ ಸ್ವಉದ್ಯೋಗಾ ಮುಕಾಂತ್ರ್ ಗೌರವಾನ್ ಜಿಯೆಜಾಯ್ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ಉದ್ದೇಶಾನ್ ಜುಲೈ 1, 1922 ಇಸ್ವೆಂತ್ ಬೆಂದೂರಾಂತ್ ‘ಸೈಂಟ್ ಮಾರ್ತಾಸ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಸ್ಕೂಲ್’ ತಶೆಂ ಮೇ 14, 1934 ಇಸ್ವೆಂತ್ ಬೆಥನಿಂತ್ ಮಾಗ್ ವೊಳುಂಕ್ ಸ್ವ ಉದ್ಯಮ್ ತಶೆಂ ಕಿನ್ನಿಕಂಬ್ಳಾ ರೋಸಾ ಮಿಸ್ತಿಕಾಂತ್ ಚಲ್ಯಾಂ ಖಾತಿರ್ ಸಾಂ ಜುಜೆ ವೃತ್ತಿಪರ್ ಶಿಕ್ಷಣ್ ಆರಂಭ್ ಕೆಲೆಂ. (ಹೆ ತಿನೀ ಸಂಸ್ಥೆ ಆತಾಂ ನಾಂತ್).

B02

1945 ಇಸ್ವೆಂತ್ ಗುರ‍್ಪುರ್ ಕಿನ್ನಿಕಂಬ್ಳ ಹಾಂಗಾಸರ್ ಚಲಿಯಾಂ ಖಾತಿರ್ ರೋಸಾಮಿಸ್ತಿಕಾ ಜೂನಿಯರ್ ಗ್ರೇಡ್ ಶಿಕ್ಷಕ್ ತರ್ಬೆತಿ ಇಸ್ಕೊಲ್ ಆರಂಭ್ ಕೆಲೆಂ. ತೆಂ ಆತಾಂ ರೋಸಾಮಿಸ್ತಿಕಾ ಡಿಎಡ್ ತರ್ಬೆತಿ ಇಸ್ಕೊಲ್ ಜಾವ್ನ್ ಚಲೊನ್ ಆಸಾ. ಇಸ್ಕೊಲಾಕ್ ವಚಾನಾತ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್ ವ ಅರ್ಧ್ಯಾರ್ ಇಸ್ಕೊಲ್ ಸೊಡ್‌ಲ್ಲ್ಯಾಂಕ್, ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ್ ಶಿಕಪ್ ಮತಿಕ್ ವಚಾನಾತ್‌ಲ್ಲ್ಯಾಂ ಖಾತಿರ್ ಅನೌಪಚಾರಿಕ್ ಶಿಕಾಪ್ ತಶೆಂ ‘ಓಪನ್ ಸ್ಕೂಲ್’ ಶಿಕ್ಪಾ ಮುಕಾಂತ್ರ್ ತಾಂಚಾಯೀ ಜಿವಿತಾಂತ್ ನವಿ ದಿಶಾ ದಿಲ್ಯಾ.

ಗೊವ್ಳಿಕ್ ಸೆವಾ:

ಆಪ್ಣೆಂ ಸೆವಾ ದಿಂವ್ಚ್ಯಾ ದಿಯೆಸೆಜಿಂಚ್ಯಾ ನಿಯಮಾಂಕ್ ಸರಿ ಜಾವ್ನ್ ಬೆಥನಿ ಭಯ್ಣಿಂ ಕಥೊಲಿಕ್ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್ ಇಸ್ಕೊಲಾಂತ್ ತಶೆಂ ಇಗರ್ಜಾಂನಿ ಭಾವಾರ್ಥಾಚಿ ಶಿಕೊವ್ಣ್ ದೀವ್ನ್ ಕ್ರಿಸ್ತಾಚೊ ಮೋಗ್ ಚಡೊವ್ನ್ ತಾಂಕಾಂ ಜಿವಿತಾಕ್ ಆಯ್ತಿಂ ಕರ್ತಾತ್. ನವ್ಯಾನ್ ಕ್ರಿಸ್ತಾಕ್ ವೆಂಗುಂಕ್ ಖುಶಿ ವರ್ತೆಲ್ಯಾಂಕ್ ತರ್ಬೆತ್ ಕರುಂಕ್ ತಿಂ ಸದಾಂಚ್ ಮುಕಾರ್.

BPastoral

ಆಯ್ತಾರಾಚಿ ದೊತೊರ್ನ್, ಲ್ಹಾನ್ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವ್ ಸಮುದಾಯ್, ಪಯ್ಲ್ಯಾ ಕುಮ್ಗಾರಾಚಿ ದೊತೊರ್ನ್, ಗರ್ಜ್ ಪಡ್ತಾನಾ (ಕಾಜರಾ ವೆಳಾರ್) ಅಕ್ರಿಸ್ತಾಂವಾಕ್ ಮುಳಾವಿ ದೊತೊರ್ನ್ ಆನಿ ಹೆರ್ ಸಮ್ಜಣಿ, ಕುಟ್ಮಾಂಚಿ ಭೆಟ್, ಕೌನ್ಸಿಲಿಂಗ್, ಪವಿತ್ರ್ ಎವ್ಕರಿಸ್ತಾಚೆ ಮಣಿಯಾರಿ, ಎಸ್‌ವಿಪಿ ತಶೆಂ ಇತರ್ ಸಂಘಾಂನಿ ಆಪ್ಲಿ ಅಮೊಲಿಕ್ ಸೆವಾ ದಿತಾತ್.

ಭಲಾಯ್ಕೆ ಸೆವಾ:

ಭಲಾಯ್ಕೆಚೆ ಉದೆಶಿಂ ದಿಂವ್ಚೆ ಆಪ್ಲೆ ಸೆವೆ ವರ್ವಿಂ ಬೆಥನಿ ಭಯ್ಣಿಂ ಕ್ರಿಸ್ತಾಚ್ಯಾ ಭಲಾಯ್ಕಿ ವಾಂಟ್ಚ್ಯಾ ಮಿಸಾಂವಾಂತ್ ವಾಂಟೆಲಿ ಜಾತಾತ್. ಫಕತ್ ಕುಡಿಚೆ ಪಿಡೆಕ್ ವಕತ್ ದಿಂವ್ಚೆಂ ನ್ಹಯ್ ಆಸ್ತಾಂ ತಾಂಚ್ಯಾ ಅತ್ಮಿಕ್ ಆನಿ ಮತಿಚ್ಯಾ ಗರ್ಜಾಂಕ್‌ಯೀ ಪಾವ್ತಾತ್. ದುಬ್ಳ್ಯಾ ಲೊಕಾಕ್ ಉಣ್ಯಾ ಮೊಲಾಕ್ ವಕ್ತಾಂ ಮೆಳಾಸೆಂ ಕರ್ಚೊ ಇರಾದೊ ಸ್ಥಾಪಕಾಚೊ ಜಾವ್ನಾಸ್ಲೊ.

BDr Ohm Hospital Chittapur Karnataka

BRosa Mystica Ayurvedic Clinic

ಹ್ಯಾ ಉದ್ದೇಶಾಕ್ ಸರಿ ಜಾವ್ನ್ ಸಬಾರ್ ಭಯ್ಣಿಂಕ್ ಅಲೋಪತಿ, ಆಯುರ್ವೇದ ಆನಿ ಹೋಮಿಯೋಪತಿ ಹ್ಯಾ ವಿಭಾಗಾಂನಿ ಭಯ್ಣಿಂನಿ ಪರಿಣತಾ ಬರಾಬರ್ ‘ಹರ್ಬಲ್ ಆನಿ ಹೋಮ್ ರೆಮೆಡಿಸ್’, ಅಕ್ಯುಪ್ರ್ರೆಸ್ಸರ್, ನ್ಯಾಚುರೋಪತಿ, ಕೌನ್ಸಿಲಿಂಗ್ ಆನಿ ಫಿಜಿಯೊಥೆರಪಿ ಹಾಂತುಂ ತರ್ಬೆತಿ ಜೊಡ್ಲ್ಯಾ, ವಿಕಲ್ ಚೇತನಾಂಚಿ ಜತನ್ ಘೆಂವ್ಚ್ಯಾಕೀ ತರ್ಬೆತಿ ಮೆಳ್ಳ್ಯಾ. ಹ್ಯಾ ವರ್ವಿಂ ಹಳ್ಳ್ಯಾಂನಿ, ಪ್ರಾಯ್‌ವಂತಾಚ್ಯಾ ಆಶ್ರ್ಯಾಂನಿ ಜಾಯ್ತೆಂ ಬರೆಂಪಣ್ ಜಾತಾ. ಲೊಕಾಕ್ ಉಪ್ಕಾರಾಕ್ ಪಡ್ಚೆ ಝಡ್ ಪಾಲ್ಯಾಂಚ್ಯಾ ವಕ್ತಾಚೆ ಬೂಕ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ, ಹಿಂದಿ ಆನಿ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಭಾಸಾಂನಿ ಪ್ರಕಟ್ಲ್ಯಾತ್. ಆಸ್ಪತ್ರ್ಯಾಂನಿ, ದವಾಖಾನ್ಯಾನಿ ಆಪ್ಲಿ ಸೆವಾ ದಿತಾತ್.

ಸಾಮಾಜಿಕ್ ಸೆವಾ:

ಸಾಮಾಜಿಕ್ ಸೇವಾ ಕೇಂದ್ರಾ ಮುಕಾಂತ್ರ್ ಹಳ್ಳ್ಯಾಂನಿ ಸ್ವಸಹಾಯ್ ಪಂಗಡ್, ಮಹಿಳಾ ಮಂಡಳ್, ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಚೆ ಪಂಗಡ್, ಕಮ್ಯೂನಿಟಿ ಕೊಲೆಜ್, ಅಶೆಂ ವಿವಿಧ್ ಸಮಾಜ್ ಸೆವಾ ಜಾತೆ ಆಸಾ.

BJeevandhara

Bbethany empowerment

Bbethny care for the elderly.jpg2

Bbethny constructin workers

BbethnyYouth Development with Vocational Training

ಭಾರತಾಂತ್ ತಶೆಂ ಭಾರತಾ ಭಾಯ್ರ್ ಹ್ಯಾ ಕೇಂದ್ರಾಂ ಮುಕಾಂತ್ರ್ ಸ್ತ್ರೀ ಸಬಲೀಕರಣ್, ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಚೆಂ ರಕ್ಷಣ್, ಬಾಂದ್ಪಾ ವಾವ್ರಾಡಿ ಆನಿ ಥಳಾಂತರ್ ವಾವ್ರಾಡ್ಯಾಂಚಿ ಹಕ್ಕಾಂ ರಾಕಣ್, ಪರಿಸರ್ ರಾಕಣ್ ಅಸಲಿ ಸೆವಾ ಲಾಭ್ತಾ. ತ್ಯಾಚ್ ಪರಿಂ ಹೊಸ್ಟೆಲಾಂ ಮುಕಾಂತ್ರ್ ಸರ್ವ್ ಧರ್ಮಾಂಚ್ಯಾ ದುಬ್ಳ್ಯಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್ ಶಿಕ್ಪಾಕ್ ಆಧಾರ್, ಪ್ರಾಯ್ವಂತಾಂಚ್ಯಾ ಘರಾಂನಿ ಉತರ್ ಪ್ರಾಯೆಚ್ಯಾಂಕ್ ಮೊಗಾಚಿ ಜತನ್ ಲಾಭ್ತಾ. ಬೆಥನಿ ಲಾಯಿಕ್ ಸಂಚಲನಾ ಮುಕಾಂತ್ರ್ ಲಾಯಿಕಾಂಕ್ ಬೆಥನಿಚ್ಯಾ ಆತ್ಮಿಕ್ ಆನಿ ಲೌಕಿಕ್ ಮಿಸಾಂವಾಂತ್ ವಾಂಟೆಲಿ ಜಾಂವ್ಕ್ ಆವ್ಕಾಸ್ ಲಾಭ್ತಾ.

ಶೆಂಬರ್ ವರ್ಸಾಂಚ್ಯಾ ಸಂಭ್ರಮಾಚ್ಯಾ ವಾಟೆರ್:

ತುಮ್ಚೆ ದಾರ್ವಟೆ ಉಗ್ತೆ ಕರಾ, ತೊ ಭಿತರ್ ಸರುಂ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ಧ್ಯೇಯಾಖಾಲ್ ಜುಲೈ 16, 2011 ವೆರ್ ಶತಮಾನೋತ್ಸವ್ ಸಂಭ್ರಮಾಚ್ಯಾ ವಾಟೆನ್ ಧಾ ವರ್ಸಾಂಚೆಂ ಯೋಜನ್ ಉದ್ಘಾಟನ್ ಕೆಲೆಂ.

B03

BChapel

BHeritage park

BCentenary housing project

ಬೆಥನಿ ಧಾರ್ಮಿಕ್ ಭಯ್ಣಿಂಚಿ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕತೆಚಿ ನವ್ಸರ‍್ಣಿ, ಸಮಾಜೆಚ್ಯಾ ಶೋಷಿತ್ ವರ್ಗಾಂಕ್ ಆಧಾರ್, ಥಳಾಂತರ್‌ಕಾರಾಂಚಿ ಜತನ್, ಯುವ ತಶೆಂ ಕುಟ್ಮಾಚ್ಯಾ ಮಿಸಾಂವಾಂತ್ ಭಾಗಿದಾರ‍್ಪಣ್, ಸ್ಥಾಪಕಾಚ್ಯಾ ಜಿಣ್ಯೆ ವಯ್ರ್ ಪುಸ್ತಕಾಂ, ನೇಮಾಳಿಂ ಆನಿ ಲೇಕನಾ ಪ್ರಕಟನ್, ಸ್ಥಾಪಕಾಚ್ಯಾ ಸಾಂತಿಪಣಾಚ್ಯೆ ವಾಟೆರ್ ದಿಯೆಸೆಜಿಚೊ ವಾವ್ರ್ ಸಂಪವ್ನ್ ದಸ್ತಾವೆಜಾಂ ರೊಮಾಕ್ ಪಾವಯ್ಲ್ಯಾಂತ್, ಸ್ಥಾಪಕಾನ್ ಬಾಂದಯಿಲ್ಲೆಂ ಬೆಥನಿ ಕೊವೆಂತಾಚೆಂ ಕೊಪೆಲ್ ನವೀಕರಣ್, ಸ್ಥಾಪಕಾಚೆಂ ಘರ್ ಸಾರ್ವತ್ರಿಕ್ ಮ್ಯೂಸಿಯಮ್ ಜಾವ್ನ್ ಲೋಕಾರ್ಪಣ್, ಹೆರಿಟೇಜ್ ಪಾರ್ಕ್ , ಸ್ಥಾಪಕಾಚ್ಯಾ ಜಿಣ್ಯೆ ವಯ್ರ್ ಸಾಕ್ಷ್‌ಚಿತ್ರ್, ವಿವಿಧ್ ಪ್ರಾಂತ್ಯಾಂನಿ ಭಲಾಯ್ಕೆ ಕೇಂದ್ರಾಂ ತಶೆಂ ದುಬ್ಳ್ಯಾಂಕ್ 100 ಘರಾಂ ಭಾಂದ್ಚೆಂ ಯೋಜನ್ ಜಾರಿ ಜಾಲಾಂ.

ಫಳಾಭರಿತ್ ಸೆವೆಕ್ ಶೆಂಬರ್ ವರ್ಸಾಂಚೊ ಸಂಭ್ರಮ್

ಫಕತ್ ಚವ್ಗಾಂ ಭಯ್ಣಿಂ ಥಾವ್ನ್ ಆರಂಭ್ ಜಾಲ್ಲೊ ಹೊ ಬೆಥನಿ ಮೇಳ್ ಸಬಾರ್ ಕಷ್ಟಾಂ ಅನ್ವಾರಾಂಕ್ ಫುಡ್ ಕರ್ನ್ ಆತಾಂ ಆಪ್ಲೊ ಶತಮಾನೋತ್ಸವ್ ಆಚರಣ್ ಕರ್ತಾ ಮ್ಹಣ್ತಾಸ್ತಾನಾ ಹೆಂ ದೆವಾಚೆಂಚ್ ಯೋಜನ್ ಮ್ಹಣ್ ಆಮ್ಕಾಂ ರುಜು ಜಾತಾ. ಪ್ರಸ್ತುತ್ 1383 ಬೆಥನಿ ಭಯ್ಣಿಂ ಆಸಿಯಾ, ಯೂರೋಪ್ ಆನಿ ಆಫ್ರಿಕಾ ಖಂಡಾಂಚ್ಯಾ ಗಾಂವಾಂನಿ ವಾವುರ‍್ತಾತ್.

BMother House

Bbethany Generalate buillding

BFirst batch of Sisters Tanzania 21

ಭಾರತಾಚ್ಯಾ 26 ರಾಜ್ಯಾಂನಿ, ಭಾರತ್ ಆನಿ ನೇಪಾಳಾಚ್ಯಾ 50 ದಿಯೆಸೆಜಿಂನಿ, ತಶೆಂ ಹೆರ್ ನೋವ್ ದೇಶಾಂಚ್ಯಾ 13 ದಿಯೆಸೆಜಿಂನಿ ಆಪ್ಲೊ ವಾವ್ರ್ ಭೆಟಯ್ತಾತ್. 62 ನೊವಿಸಾಂ ಧಾರ್ಮಿಕ್ ಜಿಣ್ಯೆಕ್ ತಯಾರಾಯ್ ಕರ್ತಾತ್. ಹ್ಯಾ ಮೆಳಾಚೆಂ ಪ್ರಧಾನ್ ಘರ್ ವ ‘ಮಾಂಯ್ ಘರ್’ ಆನಿ ‘ಜನರಲೇಟ್’ ಬೆಂದುರಾಂತ್ ಆಸಾತ್. ಪ್ರಸ್ತುತ್ ಸಿ. ರೊಜ್ ಸೆಲಿನ್ ಹ್ಯಾ ಮೆಳಾಚಿ ಮಹಾ ವ್ಹಡಿಲ್ನ್.

B04

ಬೆಥನಿ ಮುಕಾಂತ್ರ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಬರೆಪಣಾ ಖಾತಿರ್ ಆಮಿ ದೆವಾಕ್ ಅರ್ಗಾಂ ದಿವ್ಯಾಂ. ಸಬಾರ್ ದೇವ್ ಆಪವ್ಣಿಂ ಹ್ಯಾ ಮೆಳಾಕ್ ಲಾಭೊಂದಿತ್. ತಶೆಂಚ್ ಸ್ಥಾಪಕ್ ದೆವಾಚೊ ಸೆವಕ್ ರಾಯ್ಮುಂದ್ ಬಾಪಾಕ್ ವೆಗಿಂಚ್ ಆಲ್ತಾರಿಚೊ ಮಾನ್ ಫಾವೊ ಜಾಂವ್ದಿ ಮ್ಹಣ್‌ಯೀ ಮಾಗ್ಯಾಂ.

ಬೆಥನಿ ಮೆಳಾಚಿ ಮಹಾವ್ಹಡಿಲ್ನ್ ಸಿ. ರೋಜ್‌ಸೆಲಿನ್ ಆನಿ ಸರ್ವ್ ಬೆಥನಿ ಭಯ್ಣಿಂಕ್ ಶತಮಾನೋತ್ಸವಾಚೆ ಹಾರ್ದಿಕ್ ಉಲ್ಲಾಸ್.

► ರಿಚರ್ಡ್ ಅಲ್ವಾರಿಸ್, ಕೊರ್ಡೆಲ್

Invite

Please Join our Whats App Group

DONATE
ಕಿಟಾಳ್ ತುಮ್ಕಾಂ ಮೊಗಾಚೆಂ? ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ 10 ವರ್ಸಾಂ ಪಾಸುನ್ ಖಳಾನಾಸ್ತಾನಾ ನಿರಂತರ್ ಫಾಯ್ಸ್ ಜಾವ್ನ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಕಿಟಾಳಾರ್ ಹಜಾರೊಂ ಪಾನಾಂನಿ ವಿಂಚ್ಣಾರ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಆಸಾ. ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ಧಾ ವರ್ಸಾಂನಿ ಬಾಂದುನ್ ಹಾಡ್ಲೆಲೆಂ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯಾಚೆಂ ದಾಯ್ಜ್ ಮುಕಾರುನ್ ವ್ಹರುಂಕ್ ತುಮ್ಚ್ಯಾ ಖುಶೆಚಿ ವರ್ಗಣಿ ದೀವ್ನ್ ಆಮ್ಕಾಂ ಪಾಟಿಂಬೊ ದಿಯಾ. ಸಕಯ್ಲೊ ಬುತಾಂವ್ ದಾಂಬುನ್ ಗೂಗಲ್ ಪೇ, ಪೋನ್ ಪೇ, ಬ್ಯಾಂಕ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್‌ಪರ್, ಡೆಬಿಟ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಾರ್ಡಾ ಮಾರಿಫಾತ್ ವರ್ಗಣಿ ದಿವ್ಯೆತ್. ದೇವ್ ಬರೆಂ ಕರುಂ.

100% feel thumbs up. And how do you feel?
3 :thumbsup: Thumbs up
0 :heart: Love
0 :joy: Joy
0 :heart_eyes: Awesome
0 :blush: Great
0 :cry: Sad
0 :rage: Angry

One comment

 1. mm
  Alphonse Mendonsa

  Congratulations to the Bethany congregation on the completion of century in the service of the Lord thereby providing education n assistance to the poor n underprivileged to educate n stand on their own feet.

  I have personally witnessed their selfless service to the humanity by providing education to the poor girls n boys. Organising various skills camps n social service houses to provide various courses to students in the field of medicines, Ayurveda, plants, tailoring n many other skills..

  The sisters have fulfilled the dream of their founder Fr. Raymond..

  Wishing them all the best n great success in the service of Lord’s vineyard..

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Disclaimer : Please write your correct name and email address. Kindly do not post any personal, abusive, defamatory, infringing, obscene, indecent, discriminatory or unlawful or similar comments. Kittall.com will not be responsible for any defamatory message posted under this article. Please note that sending false messages to insult, defame, intimidate, mislead or deceive people or to intentionally cause public disorder is punishable under law. It is obligatory on kittall.com to provide the IP address and other details of senders of such comments, to the authority concerned upon request. Hence, sending offensive comments using kittall.com will be purely at your own risk, and in no way will kittall.com be held responsible.

Kindly Share ....Please do not COPY !