Javascript Disabled!

Please Enable Javascript if you disabled it, or use another browser we preferred Google Chrome.
Please Refresh Page After Enable

Powered By UnCopy Plugin.

 

   

ಶಿಕೇರಾಮ್, ಸುರತ್ಕಲ್ ಹಾಂಚ್ಯಾ ಗರ್ಜೆಕ್ ಪಡತ್ ಕಥಾಸಂಗ್ರಹಾಕ್ 2019 ವ್ಯಾ ವರ್ಸಾಚಿ ಡೊ| ಟಿ.ಎಂ.ಎ ಪೈ ಫಾಂವ್ಡೇಶನ್ ಪುಸ್ತಕ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ

ಶಿಕೇರಾಮ್ ಸುರತ್ಕಲ್ ಹ್ಯಾ ಲಿಕ್ಣೆನಾಂವಾನ್ ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್ ಬರಂವ್ಚೊ, ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತಿ ಆನಿ ಕಲಾಕಾರಾಂಚ್ಯಾ ಹಕ್ಕಾಂ ಖಾತಿರ್ ವಾವುರ್ಚೆಂ ಕೊಂಕ್ಣೆಚೆಂ ಏಕ್ ಮಾತ್ ಸಂಘಟನ್ Konkani Writers and Artiste’s Association ( K W A A ) ಹಾಚೊ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ ಶ್ರೀ ರೊನಾಲ್ಡ್ ಜೋಸೆಫ್ ಸಿಕ್ವೇರಾ ಹಾಂಚ್ಯಾ ಗರ್ಜೆಕ್ ಪಡತ್ ಕಥಾಜಮ್ಯಾಕ್ 2019 ವ್ಯಾ ವರ್ಸಾಚೊ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ್ ಡೊ| ಟಿ. ಎಂ. ಎ. ಪೈ ಫಾಂವ್ದೇಶನ್ ಪುಸ್ತಕ್ ಪುರಸ್ಕಾರ್ ಫಾವೊ ಜಾಲಾ. ಹೊ ಪುರಸ್ಕಾರ್ ನಗ್ದೆನ್ ರುಪಯ್  10,000/- ಆನಿ ಮಾನ್ ಪತ್ರ್ ಆಟಾಪ್ತಾ. ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯಾಚಾ ವಾಡಾವಳಿಕ್ ಹ್ಯಾ ಕಥಾಜಮ್ಯಾ ಮಾರಿಫಾತ್ ಶಿಕೇರಾಮ್ ಸುರತ್ಕಲ್ ಹಾಚಿ ಮಹತ್ವಾಚಿ ದೆಣ್ಗಿ ಒಳ್ಕುನ್ ಹೊ ಪುರಸ್ಕಾರ್ ದಿತೇ ಆಸಾಂವ್ ಮ್ಹಣ್ ಫಾಂವ್ಡೇಶನಾನ್ ಪತ್ರಾಂತ್ ಕಳಯ್ಲಾಂ.

Sikeram

ಇಸ್ಕೊಲಾಂತ್ ಶಿಕ್ತಾನಾಂಚ್ ಕನ್ನಡ ತಶೆಂ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಭಾಸಾಂನಿ ಮಟ್ವ್ಯೊ ಕಾಣಿಯೊ, ಲಲಿತ್ ಪ್ರಬಂದ್, ಕವಿತಾ ಆನಿ ವೈಚಾರಿಕ್ ಲೇಖನಾಂ ಬರವ್ನ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ತಾಣೆ ವೃತ್ತೆಚ್ಯಾ ದಬಾವಾನ್ ಆನಿ ವೆಳಾಚ್ಯಾ ಅಬಾವಾನ್ ಥೊಡೊ ತೇಂಪ್ ಲಿಖ್ಣೆಕ್ ವಿರಾಮ್ ದಿಲ್ಲೊ. ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ಥೊಡ್ಯಾ ವರ್ಸಾಂನಿ ತಾಚ್ಯೊ ಕಾಣಿಯೊ, ವಿನೋದ್, ಕವಿತಾ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಪತ್ರಾಂನಿ ತಶೆಂ ಜಾಳಿಜಾಗ್ಯಾಂನಿ ಫಾಯ್ಸ್ ಜಾವ್ನ್, ತಾಚ್ಯಾ ಗರ್ಜೆಕ್ ಪಡತ್ ಕಾಣ್ಯೆಕ್  ಕಿಟಾಳ್ 2014 ವ್ಯಾ ವರ್ಸಾಚಿ ಉತ್ತೀಮ್ ಕಾಣಿ ಬಹುಮಾನ್ ಫಾವೊ ಜಾಲ್ಲೆಂ. ಹ್ಯಾ ಕಾಣಿಯೆ ಸಾಂಗಾತ್ ಹೆರ್ ಇಕ್ರಾ ಕಾಣಿಯೊ ಜೊಡುನ್ 2017 ವ್ಯಾ ವರ್ಸಾ ಗರ್ಜೆಕ್ ಪಡತ್ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ನಾಂವಾರ್ ಕಿಟಾಳ್ ಪ್ರಕಾಶನಾ ಮುಕಾಂತ್ರ್, ಹೊ ಪುಸ್ತಕ್, 2017 ವ್ಯಾ ವರ್ಸಾ, ಅಮೆರಿಕಾಥಾವ್ನ್ ಚಾರ್ ಲಿಪಿಯಾಂನಿ ಫಾಯ್ಸ್ ಜಾಂವ್ಚೆಂ ಸಚಿತ್ರ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಹಫ್ತ್ಯಾಳೆಂ ವೀಜ್ ಕೊಂಕಣಿ ಪತ್ರಾಚೊ ಸ್ಥಾಪಕ್/ ಪ್ರಕಾಶಕ್/ ಸಂಪಾದಕ್, ಡೊ| ಓಸ್ಟಿನ್ ಡಿಸೊಜಾ ಪ್ರಭು ಆನಿ ದಾಯ್ಜಿವಲ್ಡ್ ಮಾದ್ಯಮ್ ಸಂಸ್ಥ್ಯಾಚೊ ಸ್ಥಾಪಕ್/ ಆಡಳ್ತ್ಯಾ ನಿರ್ದೇಶಕ್ ವಾಲ್ಟರ್ ನಂದಳಿಕೆ ಹಾಂಚ್ಯಾ ಹಸ್ತುಕಿಂ ಮಂಗ್ಳುರ್ಚ್ಯಾ ಗ್ಯಾಲರಿ ಓರ್ಕಿಡ್ ಹಾಂಗಾಸರ್ ಲೊಕಾರ್ಪಣ್ ಜಾಲ್ಲೊ.

daya 010417 kwaa7

daya 010417 kwaa8

News Link : Dr Austin Prabhu recalls his literary journey in ‘Face-to-Face’

ಹ್ಯಾ ಕಾಣಿಯಾಂಜಮ್ಯಾಕ್ ಆರ್ಸೊ ಸಂಪಾಕ್, ಕವಿ / ಗೀತ್‌ಕಾರ್ ವಿಲ್ಸನ್ ಕಟೀಲ್ ಹಾಣೆ ಸುರ್ವಿಲೆಂ ಉತರ್ ಬರಯ್ಲಾಂ ಆಸುನ್ ಶಿಕೇರಾಮಾಚ್ಯೊ ಕಾಣಿಯೊ ಕುಟ್ಮಾಜಿವಿತಾಕ್ ಅರ್ಸೊ ಧರ್ಚೆ ತಸಲೆ ಆಸುನ್ ” ಹ್ಯೊ ಕಾಣಿಯೊ ದಫ್ತರಾಂತ್ಲ್ಯೊ ನ್ಹಯ್, ಶೆತಾಂತ್ಲ್ಯೊ ನ್ಹಯ್, ಬಗಾರ್ ಘರಾಂತ್ಲ್ಯೊ. ಹ್ಯೊ ಬಾರಾ ಕಾಣಿಯೊಯ್ ಏಕ್ ಕುಟಮ್ ಆನಿ ಎಕೇಕ್ ಕಾಣಿಯ್ ಎಕೇಕ್ ಕುಟ್ಮಾಸಾಂದ್ಯಾಬರಿ” ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ್ ಪ್ರಸ್ತಾವನಾಂತ್ ದಿಲಾಂ. 109 ಪಾನಾಂಚ್ಯಾ ಹ್ಯಾ ಬುಕಾಚೆಂ ಮೋಲ್ ರುಪಯ್ 200/- ಆಸುನ್ ಬುಕಾಚೆ ಪ್ರತಿಯೊ ಮಂಗ್ಳುರ್ ಕಿಟಾಳ್ ಪ್ರಕಾಶನಾಚ್ಯಾ ದಫ್ತರಾಂತ್ ಮೆಳ್ತಾತ್ ವಾ ಒನ್ಲೈನಿರ್ ಹಾಡವ್ಯೆತ್.

GorjekPodath

ಹ್ಯಾ ಬುಕಾಕ್ ಲಾಬ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಪುರಸ್ಕಾರಾ ವಿಶ್ಯಾಂತ್ ಆಪ್ಲಿ ಅಭಿಪ್ರಾಯ್ ಉಚಾರ್ನ್ ಬರಯ್ಣಾರ್ ಶಿಕೇರಾಮ್ ಸುರತ್ಕಲ್ ಮ್ಹಣ್ತಾ ” ಹ್ಯೊ ಕಾಣಿಯೊ ಹಾಂವೆ ಬರಯ್ಲ್ಯಾತ್ ಮ್ಹಣ್ಚೆಪ್ರಾಸ್ ಕಾಣಿಯಾಂನಿ ಮ್ಹಜೆಕರ್ನಾಂ ಬರಂವ್ಕ್ ಲಾಯ್ಲಾಂ ಮ್ಹಣ್ಚೆಂ ಚಡ್ ಸೂಕ್ತ್. ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಹ್ಯಾ ಜಮ್ಯಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಚಡಾವತ್ ಕಾಣಿಯಾಂಚೆ ಪಾತ್ರ್ ಜಿವೆ ಆನಿ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ದೊಳ್ಯಾಂ ಮುಕ್ಲ್ಯಾ ಸಂಸಾರಾಂತ್ಲೆಂ. ಹರ್ ಸನ್ನಿವೇಶಾಂ ವಾಸ್ತವಿಕ್ ಜಾವ್ನಾಸುನ್ ಹಾಂವ್ ಫಕತ್ ಏಕ್ ನಿರೂಪಕ್ ಮಾತ್. ಕುಟಮ್ ಸಮಾಜೆಚೊ ಲ್ಹಾನ್ ತರೀ ಪ್ರಮುಖ್ ಘಟಕ್ ಆನಿ ಕುಟ್ಮಾಸಂಬಂದ್ ಸಗ್ಳೆ ಸಾರ್ಕೆ ಆಸ್ಲ್ಯಾರ್ ಮಾತ್ ಭಲಾಯ್ಕೆಭರಿತ್ ಸಮಾಜ್ ರುತಾ ಜಾತಾ”

ಒನ್ಲೈನಿರ್ ಬುಕಾಚ್ಯೊ ಪ್ರತಿಯೊ ಜಾಯ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾಂನಿ ಹ್ಯಾ ಸಕಯ್ಲೊ ಗಾಂಚ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಕರ್ಯೆತ್. ಬುಕಾಚೊ ಐವಜ್ ಗೂಗಲ್ ಪೇ, ಪೇ ಟಿಎಮ್, ಡೆಬಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್, ನೆಟ್ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಮುಕಾಂತ್ರ್ ಫಾರಿಕ್ ಕರ್ಯೆತ್.  ವಾ ಬರಯ್ಣಾರಾಕ್ 94825 68377 ಹ್ಯಾ ಮೊಬಾಯ್ಲ್ ನಂಬ್ರಾಚೆರ್ ವಾಟ್ಸಾಪ್ ಸಂದೇಶ್ ಧಾಡ್ಯೆತ್.

ORDER ಗರ್ಜೆಕ್ ಪಡತ್ by ಶಿಕೇರಾಮ್, ಸುರತ್ಕಲ್ ONLINE

ಕಿಟಾಳ್ –  ಸಮಸ್ತ್ ವಾಚ್ಪಿ – ಲೇಖಕ್‍ ವರ್ಗ್ ಆನಿ ಹಿತಯ್ಶಿ ಆನಿ ಸಂಪಾದಕೀ ಮಂಡಳೆಸವೆಂ  ಶಿಕೇರಾಮ್ ಸುರತ್ಕಲ್ ಹಾಂಕಾ ಉಲ್ಲಾಸ್ ಪಾಟಯ್ತಾ ಆನಿ ತಾಂಚ್ಯಾ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಪಯ್ಣಾಕ್ ಸರ್ವ್ ಬರೆಂ ಆಂವ್ಡೆತಾ.

ಕಿಟಾಳಾರ್ ಶಿಕೇರಾಮ್, ಸುರತ್ಕಲ್ ವಿನೋದಿಕ್ ಬರ್ಪಾಂಂಚೆಂ ಅಂಕಣ್ ವಾಚುಂಕ್ ಸಕಯ್ಲೆಂ ಪಿಂತುರ್ ದಾಂಬಾ

CKCLMN

ಕಿಟಾಳ್ ತುಮ್ಕಾಂ ಮೊಗಾಚೆಂ? ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ 10 ವರ್ಸಾಂ ಪಾಸುನ್ ಖಳಾನಾಸ್ತಾನಾ ನಿರಂತರ್ ಫಾಯ್ಸ್ ಜಾವ್ನ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಕಿಟಾಳಾರ್ ಹಜಾರೊಂ ಪಾನಾಂನಿ ವಿಂಚ್ಣಾರ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಆಸಾ. ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ಧಾ ವರ್ಸಾಂನಿ ಬಾಂದುನ್ ಹಾಡ್ಲೆಲೆಂ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯಾಚೆಂ ದಾಯ್ಜ್ ಮುಕಾರುನ್ ವ್ಹರುಂಕ್ ತುಮ್ಚಿ ಕುಮಕ್ ಗರ್ಜ್ ಆಸಾ. ಸಕಯ್ಲೊ ಬುತಾಂವ್ ದಾಂಬುನ್ ಗೂಗಲ್ ಪೇ, ಪೋನ್ ಪೇ, ಬ್ಯಾಂಕ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್‌ಫರ್ , ಡೆಬಿಟ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಾರ್ಡಾ ಮಾರಿಫಾತ್ ಖುಶೆಚಿ ವಂತಿಗೆ ದಿವ್ಯೆತ್.

46% feel thumbs up. And how do you feel?
41 :thumbsup: Thumbs up
23 :heart: Love
0 :joy: Joy
12 :heart_eyes: Awesome
12 :blush: Great
0 :cry: Sad
0 :rage: Angry

12 comments

 1. mm
  RONALD SEQUEIRA

  Dear all,
  Thank you very much for congratulating me on getting the award for my book. your co operation and blessings have made it possible. It is a recognition for my small efforts.
  hope your blessings will be there with me always.

  Thank you once again

 2. mm
  Henry D Souza Katipalla

  ಮಾನೇಸ್ತ್ ರೊನಾಲ್ಡ್ ಸಿಕ್ವೆರಾಮಾ ‘ಗರ್ಜೆಕ್ ಪಡತ್’ ಕಥಾ ಸಂಗ್ರಹಾಕ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಲಾಬ್ಲೆಲ್ಯಾ ತುಮ್ಕಾಂ, ಶುಭಾಶಯ್ ಪಾಟಯ್ತಾಂ. ತುಮ್ಚೆ ಥಾವ್ನ್ ಅನಿಕೀ ಬರಿಂ ಬರ್ಪಾಂ ಉದೆಂವ್ಡಿತ್ ಮ್ಹಣ್ ಆಶೆತಾಂ.

 3. mm

  Congratulations Ronald Sequiera for your dedication to add value in konkani literature and making our great Konkani language, keep up and bring out more valuable treasure out of your rich experience and knowledge.
  God bless you and live healthy life.

 4. Maxi Sequeira

  Congratulations Mr. Sequeiram. Keep it up your good work towards Konkani Community.

 5. mm
  Aravind Shanbhag

  Abhinandan

 6. mm
  Henry D Souza, Mumbai

  Congratulations to Sri Ronald J Sequeira, Surathkal .Wishing you very best in your endeavor.
  – Henry D Souza

 7. mm
  Hilary d silva

  Congratulations Sikeram
  Keep up your good literary work going
  All the best

 8. mm

  Congratulations Sikeram on winning prestigious Dr. T. M. A. Pai award for your book Garjek Poddith.

 9. mm
  Alphonse Mendonsa

  Congratulations sir on bagging TMA Pai literary award for short stories.. This special award will encourage you to pen more in the coming days.

  Wishing you all success sir..

 10. mm
  Florine Roche

  Congratulations sequeram. Well done. I am sure u will enrich konkani literature with your creative writings.

 11. mm
  Richard Alvares.

  ಅಭಿನಂದನ್ ಆನಿ ಉಲ್ಲಾಸ್ ತುಕಾ ಶಿಕೇರಾಮ್ ಸುರತ್ಕಲ್.
  – ರಿಚರ್ಡ್ ಅಲ್ವಾರಿಸ್.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Disclaimer : Please write your correct name and email address. Kindly do not post any personal, abusive, defamatory, infringing, obscene, indecent, discriminatory or unlawful or similar comments. Kittall.com will not be responsible for any defamatory message posted under this article. Please note that sending false messages to insult, defame, intimidate, mislead or deceive people or to intentionally cause public disorder is punishable under law. It is obligatory on kittall.com to provide the IP address and other details of senders of such comments, to the authority concerned upon request. Hence, sending offensive comments using kittall.com will be purely at your own risk, and in no way will kittall.com be held responsible.