DBCVR

ಡೊನ್ ಬೊಸ್ಕೊ ಸಾಲಾಚೆ ಮಧುರ್ ಉಡಾಸ್

‘ಡೊನ್ ಬೊಸ್ಕೊ ಸಾಲ್’, ‘ಕೊಂಕ್ಣಿ ನಾಟಕ್ ಸಭಾ’ ಮಂಗ್ಳುರಾಂತ್ ಕಲಾಕಾರ್, ನಾಟಕೀಸ್ತ್, ಸಂಗೀತ್ಗಾರಾಂಕ್ ಕಲೆಚಿ ಆಲ್ತಾರ್, ತರ್ ಪ್ರೇಕ್ಶಕ್ ವರ್ಗಾಕ್ ಆಯ್ತಾರ್ ಸೊಂತ್ ಮಜೆನ್ ಮನೊರಂಜನ್ ಆಸ್ವಾದ್ ಕರ್ಚೆಂ ಕುಳ್ವಾರ್.

DBDBH inauguration

1951 ಅಗೋಸ್ತ್ 19 ವೆರ್ ಡೊನ್ ಬೊಸ್ಕೊ ಸಾಲಾಚೆಂ ಉಗ್ತಾವಣ್ ಕಾರ್ಯೆಂ 

ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಧಾ ಬಾರಾಂ ವರ್ಸಾಚ್ಯಾ ಪ್ರಾಯೆ ಥಾವ್ನ್ ಬಾವೀಸಾವ್ಯಾ ವರ್ಸಾ ಪರ್ಯಾಂತ್ಲ್ಯಾ (1980 – 1992) ಮಂಗ್ಳುರಾಂತ್ಲ್ಯಾ ವಸ್ತೆಂತ್ ಸುರ್ವೆರ್ ಟಿವಿ ಆನಿ ಹೆರ್ ಮಾದ್ಯಮ್ ನಾತಲ್ಲ್ಯಾ ಕಾಳಾರ್ ಕರೆಜ್ಮಾಂತ್ ಧಾರ್ಮಿಕ್ ನಾಟಕ್, ಜೂನ್ ಥಾವ್ನ್ ಸಪ್ಟೆಂಬರ್ ಪರ್ಯಾಂತ್ ಕಲಾಸಂಪತ್ ಫಿರ್ಗಜ್‌ವಾರ್ ನಾಟಕ್ ಸ್ವರ್ಧೆ, ಕೊಂಕ್ಣಿ ನಾಟಕ್ ಸಭೆಚೆ ಗಾಯನ್, ಭಾಶಣ್, ನಕ್ಲಿ ನಟನ್ ಸ್ಪರ್ಧೆ, ಉಪ್ರಾಂತ್ ನತಾಲ್ ಪರ್ಯಾತ್ ಜಾಂವ್ಚ್ಯೊ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಂಗೀತ್ ಸಾಂಜೊ ಪಳಯಿಲ್ಲೆಂ ಜಾಯ್ತ್ಯಾಚೆಂ ಭಾಗ್‌ಛ್ ಮ್ಹಣ್ಯೆತ್. ಡೊನ್ ಬೊಸ್ಕೊ ಸಾಲಾ ಥಾವ್ನ್ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ  78 ವರ್ಸಾಂ ಥಾವ್ನ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಭಾಶೆಕ್, ಕ್ರೀಸ್ತಿ ಸಮುದಾಯಾಕ್ ಮೆಳ್‌ಲ್ಲಿ ವ್ಹಡ್ ದೇಣ್ಗಿ ಚರಿತ್ರೆಂತ್ ದಾಖಲ್ ಜಾಲ್ಯಾ.

ಭುರ್ಗ್ಯಾಪಣಾರ್ ಚಾಲ್ತೆ ಭಾಶೆಂತ್ ದೋನ್ ಪುಸ್ಕ್ಯೊ ಹೊಲ್ ಆನಿ ಕೊಂಕ್ಲಿ ನಾಟಕ್ ಸಭಾ ಮ್ಹಣೊನ್ ಆಮಿ ಡೊನ್ ಬೊಸ್ಕೊ ಹೊಲಾಚಿಂ ನಕ್ಲಾಂ ಕರ್ತೆಲ್ಯಾಂವ್. ಆಯ್ತಾರಾ ಸಕಾಳಿಂ ಮಿಸಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ವಾಹನಾಂನಿ, ಮಾಯ್ಕ್ ಬಾಂದುನ್ ‘ಆಯ್ಕಾ.. ಆಯ್ಕಾ.. ಆಜ್ ಸಾಂಜೆರ್ ಸ ವೊರಾರ್… ಡೊನ್ ಬೊಸ್ಕೊ ಸಾಲಾಂತ್’ ಮ್ಹಣ್ ಮಂಗ್ಳುರ್ ಶಹರಾಚ್ಯಾ ಫಿರ್ಗಜಾಂನಿ ಹಾತ್ ಪತ್ರಾಂ ವಾಂಟ್ಚೆಂ, ಟಿಕೆಟ್ಯೊ ವಿಕ್ಚೆಂ, ಸದಾಂಚ್ ಪಳೆಂವ್ಕ್ ಮೆಳ್ತಾಲೆಂ. ಪ್ರೇಕ್ಶಕಾಂಕ್ ಆತುರಾಯ್ ತರ್ ಟಿಕೆಟಿ ಎದೊಳ್‌ಚ್ ಕಾಪೂನ್ ಗೆಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಸಾಲಾಚ್ಯಾ ದಾವ್ಯಾ ಗೆಟಿರ್ ವೊರಾ ಆದಿಂ ಗಡ್ದಿ, ಟಿಕೆಟಿಕ್ ಮಾಗ್ಣಿ, ಉರ್ಡೊವ್ಣಿ, ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾಕ್ ಪಾಟಿಂ ವೆಚೆಂ ನಾಕಾ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ಖಂತ್. ಸಾಲಾಕ್ ರಿಗ್ಲ್ಯಾರ್ ಬಸ್ಕೆಖಾತಿರ್ ಸೊದ್ನಾಂ, ಪರತ್ ಉಲೊಣೆಂ, ಗಲಾಟೊ. ಆಮ್ಕಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್ ಎಕ್‌ಚ್ ವಾಟ್ ಮುಕ್ಲ್ಯಾ ಗೆಟಿಥಾವ್ನ್ (ಸದಾಂಚ್ ತಿ ಬಂಧ್) ಚೊರ‍್ಯಾಂ ಉಡೊನ್, ಹೊಲಾಚ್ಯಾ ದಾರಾರ್ ಆಸಲ್ಲ್ಯಾಚೆಂ (ವಳ್ಕಿಚೆ) ದೊಳೆ ಚುಕವ್ನ್ ಭಿತರ್ ರಿಗ್ಚೆಂ. (ಸದಾಂಚ್ ನ್ಹಂಯ್ ಟಿಕೆಟ್ ನಾತಲ್ಲ್ಯಾ ವೆಳಾರ್ ಮಾತ್ರ್) ಪಾಟಿಂ ಬಸ್ಲ್ಯಾರ್ ಆಯ್ಕಾನಾ, ದಿಸಾನಾ ಮ್ಹಣ್ ಹಲೂ ಮುಕಾರ್ ಉಡ್ಚೆಂ, ಅಶೆಂ ಕೆಲ್ಯಾರ್ 800 ಬಸ್ಕೆಚೆಂ ಸಾಲ್ ಹೌಸ್ ಪುಲ್ ಜಾಯ್ನಾಸ್ತಾ ರಾವಾತ್ ?)

DB010

DB20   DB21

 ಜೆಜ್ವಿತ್ ಬಾ| ಜೋರ್ಜ್ ಆಲ್ಬುಕರ್ಕ್ ಪೈ  ಆನಿ  ಕಾಪುಚಿನ್  ಬಾ| ಫಿಲಿಪ್ ನೆರಿ
ಕೊಂಕ್ಣಿ ನಾಟಕ್ ಸಭಾ ಆನಿ ಡೊನ್ ಬೊಸ್ಕೊ ಸಾಲಾಚೆ ಶಿಲ್ಪಿ 

‘ಸೊಮ್ಯಾಚೊ ಪಾಶಾಂವ್’ ಧಾರ್ಮಿಕ್ ನಾಟಕ್ ಹರ್ಯೆಕಾ ಸನ್ವಾರಾ ಆನಿ ಆಯ್ತಾರಾ ಲೊಕಾಚ್ಯಾ ಖೆಟಿನ್ ಭರೊನ್ ಸಾಲ್ ವೊಮ್ತಾತಾಲೆಂ. ಹರ್ಯೆಕಾ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವಾಂನಿ ಪ್ರಾಜಿತ್ ಕಾಳಾರ್ ಪಳಯ್ಜೆಚ್ (ಇಗರ್ಜ್ ಮಾತೆನ್ ಕಾಯ್ದೊ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಭಾಶೆನ್) ಮ್ಹಣ್ ನಿಚೆವ್ ಕರ್ನ್ ಹರ್ಯೆಕ್ ನಾಟಕ್ ಪ್ರೇಮಿ ಡೊನ್ ಬೊಸ್ಕೊ ಸಾಲಾಕ್ ಪಾವ್ತಾಲೊ. ಸಾಲ್ ಭರ್ ಲೊಕಾಕ್ ಪಳೆವ್ನ್ ಕಲಾಕಾರಾಚಿ ಉರ್ಬಾ ಅಪ್ಲ್ಯಾ ಉಂಚ್ಲ್ಯಾ ನಟನಾಂತ್ ಉಟೊನ್ ದಿಸ್ತಾಲಿ. ಪ್ರೇಕ್ಶಕ್ ಸಗ್ಳೊಚ್ ನಾಟಕಾಚ್ಯಾ ಧ್ಯಾನಾಂತ್ ಬುಡೊನ್ ನಟನ್ ನೀಜ್ ಮ್ಹಣ್ ಬೊಗುನ್ ಕ್ರೀಸ್ತಾಚೆ ಕಶ್ಟ್ ಪಳೆವ್ನ್ ರ್ಚುರ್ಚುರ್ತಾಲೊ. ದುಕಾಂ ಗಳಯ್ತಾಲೊ. ಕರೆಜ್ಮಾಂತ್ ಧಾರ್ಮಿಕ್ ಸೊಡ್ಲ್ಯಾರ್ ದುಸ್ರೆಂ ಮನೊರಂಜನ್ ಆಡ್ವರ್ಲೆಲ್ಯಾನ್ ಖರ‍್ಯಾನ್ ಕರೆಜ್ಮಾಚೊ ಕಾಳ್ ನಿಯಾಳಾಚೊ ಜಾವ್ನ್ ಪಾಶಾಂವಾಚೆಂ ಚಿತ್ರಣ್ ಪ್ರೇಕ್ಶಕಾಚ್ಯಾ ಮತಿಂತ್ ಖಂಚ್ತಾಲೆಂ.

DBSomiyaso Pashanv

DBpashanv

DBAustin Dsouza as Jesus

ಸೊಮಿಯಾಚೊ ಪಾಶಾಂವ್ ನಾಟಕಾಂತ್  ಜೆಜು  ಡೊ| ಆಸ್ಟಿನ್ ಡಿ’ಸೊಜಾ ಪ್ರಭು, ಚಿಕಾಗೊ
ಪ್ರಸ್ತುತ್ ವೀಜ್ ಸಚಿತ್ರ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಇ ಹಫ್ತ್ಯಾಳ್ಯಾಚೊ ಸಂಪಾದಕ್ 

ತವಳ್ ಅಂತರ್ ಫಿರ್ಗಜ್ ನಾಟಕ್ ಆನಿ ಗಾಯಾನ್ ಸ್ವರ್ಧೆ ಎಕಾ ಥರಾಚೆಂ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ವಲ್ಡ್ ಕಪ್ಪ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆಪರಿಂಚ್ ಮ್ಹಣ್ಯೆತ್. ನಿಮಾಣೆಂ ಇನಾಮಾ ವಾಂಟ್ಚ್ಯಾ ದಿಸಾಚಿ ಅತುರಾಯ್, ಪಿಕ್ಸಿಂಗ್ ನಾತ್ಲ್ಯಾರೀ ನಟನ್ ಆನಿ ಗಾಯನ್ ಪಳೆಲ್ಲ್ಯಾ ಲೊಕಾಂನಿ ಪಯ್ಲೆಂಚ್ ಜಿಕ್ಪಿ ಕೋಣ್ ಮ್ಹಣ್ ನಿರ್ಣಯ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಬ್ರಾಸ್ ಬೆಂಡ್ ಆನಿ ಧಾರುಂ ಪಟಾಕಿ ಪಯ್ಲೆಂಚ್ ತಯಾರ್. ತಿಸ್ರೆ, ದುಸ್ರೆ ಆನಿ ಪಯ್ಲೆಂ ಇನಾಮ್ ಮ್ಹಣ್ತಾನಾ ಜಿಕ್ಪ್ಯಾಂಚ್ಯಾಕೀ ಚಡಿತ್ ಪ್ರೋತ್ಸಾವ್ ದೀಂವ್ಕ್ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಫಿರ್ಗಜ್‌ಗಾರಾಚೊ ಶಿಳೊಣ್ಯೊ, ತಾಳಿಯೊ, ಬೊಬಾಟ್ ಆಯ್ಕೊನ್ ಆನಿ ಸೊಸುನ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲ್ಯೊ ಸಾಲಾಚ್ಯೊ ವಣ್ತ್ಯೊ ಆತಾಂ ಪರ್ನ್ಯೊ ಜಾಯ್ನಾಸ್ತಾನಾ ರಾವ್ತಿತ್ ? ರಾತ್ಚಿಂ ಧಾ ಯಾ ಮೊದ್ಯಾನ್ ಜಾಂವ್ ಹೊಲಾ ಥಾವ್ನ್ ಇಗರ್ಜೆ ಪರ್ಯಾಂತ್ ಶೀಲ್ಡ್ ಆನಿ ಪಯ್ಲೆಂ ಸ್ಥಾನ್ ಘೆತಲ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ಖಾಂದಾರ್ ಬಸವ್ನ್ ಚಲೊನ್, ನಾಚೊನ್ ಪುರ್ಶಾಂವ್ ಕಾಡ್ಚೊ. ನಿದ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ವಿಗಾರಾಕ್ ಉಟವ್ನ್ ಜಿಕ್‌ಲ್ಲೊ ಸಂತೊಸ್ ವೆಕ್ತ್ ಕರ್ಚಿ ಉರ್ಬಾ, ಅಶೆಂ ಸಗ್ಳೊ ಹಪ್ತೊ ಫಿರ್ಗಜ್ ಯುವಜಣ್ ಆನಿ ಕಲಾಕಾರಾಂ ಥಂಯ್ ಜಿಕಲ್ಲೆಂ ಆಮಾಲ್ ದೆವಾನಾತ್ಲೆಂ.

DB11

ಎಡ್ವರ್ಡ್ ಕ್ವಾಡ್ರಸಾಕ್ ಸನ್ಮಾನ್ ಕರ್ತಾ ಬಾ| ವೊಲ್ಟರ್ ಆಲ್ಬುಕರ್ಕ್, ಸಾಂಗಾತಾ ಬಾ| ವೈಟಸ್ ಪ್ರಭುದಾಸ್

DB12

ಸರ್ದಾರಾಚೆಂ ಸಿನೊಲ್ – ವಿ.ಜೆ.ಪಿ. ನಾಟಕ್, ಡೊನ್ ಬೊಸ್ಕೊ ಸಾಲಾಂತ್

ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಂಗೀತ್ಗಾರ್ ವಿಲ್ಫಿ, ಕ್ಲೊಡ್, ಪೆರಿಸ್, ತಿಮೊತಿ, ವಿಕ್ಟರ್ ಕೊನ್ಸೊಸೊ ಆನಿ ಹೆರಾಂಚಿಂ ನೈಟಾಂ, ನಾಟಕಾಚೆಂ ಸೀನ್ ರಂಗಮಂಚ್ ಪಡ್ದೆ ಬದ್ಲಿತಾನಾ ಪೊದಾಂ, ಕೊಂಕ್ಣಿ ಶೋಮ್ಯಾನ್ ಬೆನ್ನಾ ರುಜಾಯ್ ಹಾಚೆ ಆನಿ ಹೆರಾಂಚೆ ಧಾರ್ಮಿಕ್ ನಾಟಕ್, ಸಾಹಿತಿ ಎ.ಟಿ. ಲೊಬೊ, ಚಾ.ಪ್ರಾ, ವಿ.ಜೆ.ಪಿ, ಜೊ.ಸಾ. ಆನಿ ಗಬ್ಬು ಉರ್ವಾಕ್ ಪಳಂವ್ಚೆಂ ಭಾಗ್, ಮುಂಬಯ್ಚೆ ಹೆನ್ರಿ, ಜೆರೊಮ್ ಅನಿ ಆಲ್ಫ್ರೆಡ್ ರೊಜ್ ಹಾಂಚಿ ವರ್ಸಾಕ್ ಎಕ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ಜಾಂವ್ಚ್ಯೊ ಸಂಗೀತ್ ಸಾಂಜೊ, ಡೊಲ್-ಫೆಲ್- ಚೆಲ್ ಹಾಸ್ಯ್ … ಏಕ್ ದೋನ್‌ಗೀ, ಜಾಯ್ತಿಂ ಮನೋರಂಜನ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಾಂ ಡೊನ್ ಬೊಸ್ಕೊ ಹೊಲ್ ಮ್ಹಣ್ತಾನಾ ಮತಿಪಡ್ದ್ಯಾರ್ ಈಸ್ಟ್‌ಮನ್ ಕಲರ್ ಸಿನೆಮಾಪರಿಂ ಎಕೆಕೆ‌ಚ್ ಘಡಿತಾಂ ಉದೆವ್ನ್ ಯೆತಾತ್.

DBgracious

ಕಾರ್ಡಿನಲ್ ಗ್ರೇಶಿಯಸ್ ಸಾಂಗಾತಾ ಮಾಲ್ಘಡೆ ಕಲಾಕಾರ್ ಎಮ್.ಪಿ. ಡೆಸಾ, ಆಲ್ಬರ್ಟ್ ಸಿಲ್ವಾ, ಆಲ್ಬನ್ ಮೆಸ್ತ್ರಿ,
ರಾಸ್ಕಿನ್ಹಾ ಭಾವ್, ಸಿ.ಬಿ. ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸ್ ಆನಿ ಹೆರ್

ಡೊನ್ ಬೊಸ್ಕೊ ಹೊಲಾಕ್ ಪ್ರೇಕ್ಶಕ್ ಜಾವ್ನ್ ಗೆಲ್ಲ್ಯಾ ಹಾಂವೆ ಸವ್ಕಾಸ್ ಸಂವಾದ್ ಸೂಚಕ್ ಜಾವ್ನ್ ಆಂಜೆಲೊರ್ಚ್ಯಾ ನಾಟಕಾಂನಿ ಸಾಂಗಾತ್ ದಿಲೊ, ಉಪ್ರಾಂತ್ ಪ್ರೊಮೋಶನ್ ಕಶೆಂ ಲ್ಹಾನ್ ಫಿಲ್ಲಿಂಗ್ರೋಲ್, ಧಾರ್ಮಿಕ್ ನಾಟಕಾಂನಿ ಸೊಜೆರ್ ವಾ ಕಲಾಕಾರಾಂ ಜಮ್ಯಾಂತ್ ಕಸ್ಲೊಯ್ ಪಾತ್ರ್ ಮೆಳ್ತಾನಾ ಕಲಾಕರ್ ಜಾಲ್ಲೊ ಭರ್ಮ್. ಡೊನ್ ಬೊಸ್ಕೊ ಸಾಲಾಚಿ ವೆದಿ ಚಡ್ಚೆಂ, ವೆದಿರ್ ದಿಶ್ಟಿಕ್ ಪಡ್ಚೆಂ ಜಿಣಿಯೆಚೆಂ ಭಾಗ್ ಮ್ಹಣ್ ಆತಾಂಯ್ ಹಾಂವ್ ಲೆಕ್ತಾಂ. ವೆದಿರ್ ಆಸ್ತಾನಾ ದಿವ್ಯಾ ಉಜ್ವಾಡಾಕ್ ವೆದಿ ವಯ್ಲೆಂ ಸಾಂಗಾತಿ ಕಲಾಕಾರ್ ಮಾತ್ರ್ ದೊಳ್ಯಾಂಕ್ ದಿಸ್ತಾಲೆ. ಡಯೊಲೊಗಾಚಿ ಖಂತ್ ಸೊಡ್ಲ್ಯಾರ್ ಕಾಳೊಕಾಂತ್ ಸಾಲಾಚೆಂ ಪ್ರೇಕ್ಶಕ್ ಕೋಣ್ ಮ್ಹಣ್ ಒಳಕ್ ಮೆಳ್ನಾಸ್ತಾನಾ ಸಗ್ಳಿಂ ತೊಂಡಾಂ ಗಯ್ರಿಂ ದಿಸ್ತಾಲಿಂ.

vpa

ಡೊನ್ ಬೊಸ್ಕೊ ಸಾಲಾಂತ್ ಸಾದರ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ತುಂ ವ್ಹರ್ತೊ ದನ್ಯಾ ನಾಟಕಾಂತ್ ಲೇಖಕ್ ವಿನ್ಸಿ ಪಿಂಟೊ ಆನಿ ಜೀವನ್ ವಾಜ್

ಪ್ರೇಕ್ಶಕ್ ಜಾವ್ನ್ ಆಸ್ತಾನಾ ವೆದಿರ್ ದಿಸ್ಚೆಂ ನಟನ್, ಸಂವಾದ್ ಸಗ್ಳೆ ಸಾರ್ಕೆ ಆಯ್ಕಾಲ್ಯಾರೀ ವೆದಿರ್ ಜಾಂವ್ಚೊ ತಾಂತ್ರಿಕ್ ಚುಕಿ ಕೊಣಾಕ್ ಕಳಿತ್ ಜಾಯ್ನಾತ್ಲ್ಯೊ. ಎಕಾ ಧಾರ್ಮಿಕ್ ನಾಟಕಾಂತ್ ರಾವ್ಳೆರಾಚ್ಯಾ ಜೆವ್ಣಾ ಸಾಲಾಂತ್ ವಾಯ್ನ್ (ಕೊಲಾ) ಪಿಯೆವ್ನ್ ‘ವಿವಾ..ವಿವಾ’ ಮ್ಹಣೊಂಕ್ ಆಸ್ಲೆಂ. ಕರೆಜ್ಮಾಂತ್ ನಿಮಾಣ್ಯಾ ಶೋಂತ್ ಕೊಲಾ ಬದ್ಲಾಕ್ ರಮ್ ಪಿಯೊನ್ ಎಕಾ ಕಲಾಕಾರಾನ್ ‘ಚಿಯೆರ್ಸ್’ ಮ್ಹಳ್ಳೆ ಘಡಿತ್, ಪಡ್ದೆ ದೆಂವೊಂಕ್ ಆಯ್ಕಾನಾಸ್ತಾ ಕಲಾಕಾರಾನ್ ರಾವ್ಚೆಂಗೀ ಯಾ ವೆಚೆಂಗೀ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ಪರಿಗತ್, ದಾವ್ಯಾ ಥಾವ್ನ್ ಉಜ್ವ್ಯಾಕ್ ಕುಶಿಕ್ ಪಡ್ದ್ಯಾ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾನ್ ಕಾಳೊಕಾಂತ್ ದಾಂಟೊನ್ ಪಡ್ಚೆಂ, ಎಕ್ಶನ್ ರೂಪಾರ್ ಕಾನ್ಸುಲಾಕ್ ಮಾರುಂಕ್ ಆಸ್ತಾನಾ ಖರ‍್ಯಾನ್ ಥಾಪಡ್ ಮಾರ್ನ್ ರಾಗ್ ಕಾಡ್ಚೆಂ, ಖಾಡ್ ಮಿಶಿ ನ್ಹೆಸಣ್ ಜಡೊನ್ ಪಡ್ಚೆಂ, ಡಯೊಲೊಗ್ ಚುಕ್ಚೆಂ – ಅಶೆಂ ಡೊನ್ ಬೊಸ್ಕೊ ಹೊಲಾಸಾಂಗಾತಾ ಜೊಡ್ಲೆಲಿಂ ಹಜಾರ್ ಘಡಿತಾಂ ಮನಾಂತ್ ಪಿಚಾರ್ ಜಾಲ್ಯಾಂತ್. ಸ್ಪರ್ಧ್ಯಾಚಾ ನಿಮಾಣ್ಯಾ ದಿಸಾ ಇನಾಮಾಂ ವಾಂಟ್ತಾನಾ ವೆದಿಕ್ ಟೊಮೆಟೊ, ತಾಂತಿಯಾಂ ಮಾರ್ನ್, ಗಲಾಟೊ, ಮಾರ್-ಫಾರ್ ಜಾಲ್ಲಿಂ ಘಡಿತಾಂಯ್ ದೊಳ್ಯಾಂ ಮುಕಾರ್ ಯೆತಾತ್.

KNS

ಕೊಂಕ್ಣಿ ನಾಟಕ್ ಸಭಾ ಆಡಳ್ತ್ಯಾ ಸಮಿತಿ 2020 – 2022

ಅಶೆಂ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಮಾತ್ ನ್ಹಯ್, ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಸಬಾರಾಂಚ್ಯಾ ಜಿವಿತಾಂತ್ ಗೋಡ್, ಅಡೂಕ್ ಘಡಿಯೊ ದಿಲ್ಲೆಂ ಡೊನ್ ಬೊಸ್ಕೊ ಸಾಲ್ ಆತಾಂ ನವೀಕರಣಾಕ್ ಆಯ್ತೆಂ ಜಾಲಾಂ. ನವೀಕೃತ್ ಬಾಂದಪ್, ಚಾರಿತ್ರಿಕ್ ವೈಭವಾ ಸಾಂಗಾತಾ ಆಮ್ಚೆ ಮಧುರ್ ಉಡಾಸ್‌ಯೀ ಉರವ್ನ್ ಘೆವ್ನ್, ಮುಕ್ಲ್ಯಾ ಪಿಳ್ಗೆಕ್ ‘ನಾಟಕಾಂ ದ್ವಾರಿ ಧಾರ್ಮಿಕ್ ಸಾಧನ್’ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ಧೋರಣಾ ಸಾಂಗಾತಾಚ್, ಕೊಂಕ್ಣೆಚೆಂ ಪಾಠ್‌ಶಾಲ್ ಜಾಂವ್ದಿ ಮ್ಹಣ್ ಆಶೆತಾಂ.

► ವಿನ್ಸಿ ಪಿಂಟೊ, ಆಂಜೆಲೊರ್

Please Join our Whats App Group

DONATE
ಕಿಟಾಳ್ ತುಮ್ಕಾಂ ಮೊಗಾಚೆಂ? ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ 10 ವರ್ಸಾಂ ಪಾಸುನ್ ಖಳಾನಾಸ್ತಾನಾ ನಿರಂತರ್ ಫಾಯ್ಸ್ ಜಾವ್ನ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಕಿಟಾಳಾರ್ ಹಜಾರೊಂ ಪಾನಾಂನಿ ವಿಂಚ್ಣಾರ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಆಸಾ. ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ಧಾ ವರ್ಸಾಂನಿ ಬಾಂದುನ್ ಹಾಡ್ಲೆಲೆಂ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯಾಚೆಂ ದಾಯ್ಜ್ ಮುಕಾರುನ್ ವ್ಹರುಂಕ್ ತುಮ್ಚ್ಯಾ ಖುಶೆಚಿ ವರ್ಗಣಿ ದೀವ್ನ್ ಆಮ್ಕಾಂ ಪಾಟಿಂಬೊ ದಿಯಾ. ಸಕಯ್ಲೊ ಬುತಾಂವ್ ದಾಂಬುನ್ ಗೂಗಲ್ ಪೇ, ಪೋನ್ ಪೇ, ಬ್ಯಾಂಕ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್‌ಪರ್, ಡೆಬಿಟ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಾರ್ಡಾ ಮಾರಿಫಾತ್ ವರ್ಗಣಿ ದಿವ್ಯೆತ್. ದೇವ್ ಬರೆಂ ಕರುಂ.

100% feel thumbs up. And how do you feel?
4 :thumbsup: Thumbs up
0 :heart: Love
0 :joy: Joy
0 :heart_eyes: Awesome
0 :blush: Great
0 :cry: Sad
0 :rage: Angry

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Disclaimer : Please write your correct name and email address. Kindly do not post any personal, abusive, defamatory, infringing, obscene, indecent, discriminatory or unlawful or similar comments. Kittall.com will not be responsible for any defamatory message posted under this article. Please note that sending false messages to insult, defame, intimidate, mislead or deceive people or to intentionally cause public disorder is punishable under law. It is obligatory on kittall.com to provide the IP address and other details of senders of such comments, to the authority concerned upon request. Hence, sending offensive comments using kittall.com will be purely at your own risk, and in no way will kittall.com be held responsible.

Kindly Share ....Please do not COPY !