Javascript Disabled!

Please Enable Javascript if you disabled it, or use another browser we preferred Google Chrome.
Please Refresh Page After Enable

Powered By UnCopy Plugin.

 

   

ಬಿಜೆಪಿವಾಲ್ಯಾಂಚೊ ಜಣ್-ಅಂಕ್ಡ್ಯಾ ಬೊಂಬ್

MudarthaColumn“ತುಜ್ಯೆಂ ಟ್ವಿಟ್ಟರ್ ಅಕೌಂಟ್ ಆಸಾ ನೆ? ಪಳೆ, ಆಮ್ಚೊ ಶೆಜಾರಿ ಚಿಕ್‍ಮಗಳುರ‍್ಗಾರ್ ಸಿ.ಟಿ ರವಿ ಕಿತೆಂ ಟ್ವೀಟ್ ಕರ್ತಾ ತಿ ಖಬೊರ್ ತುಕಾ ಜರೂರ್ ಆಸ್ತೆಲಿ.” ಟಿವಿ ಪಳೆವ್ನ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲಿ ಮದಾಮ್ ಮ್ಹಕಾ ಹೊಲಾಕ್ ಆಪಂವ್ಕ್ ಲಾಗ್ಲಿ. ತುರ್ತಾನ್, ಮ್ಹಜೆಂ ಸ್ಟಡಿ ರೂಮ್ ಸೊಡ್ನ್, ಹಾಂವ್‍ಯೀ ಸಾಲಾಕ್ ಪಾವ್ಲೊಂ.

“ನಾಂ. ಮ್ಹಜ್ಯೆಂ ಟ್ವಿಟ್ಟರ್ ಏಕೌಂಟ್ ನಾಂವಾ ಪುರ್ತೆಂ. ಮ್ಹಕಾ, ಕೊಣಿ ಪಾಟ್ಲಾವ್ದಾರ್ ನಾಂತ್. ಫೇಸ್‍ಬುಕ್ ಆನಿಂ ವಟ್ಸಪ್ ಅಸಾ ನೇ?”

“ವ್ಹಯ್‌ಗೀ? ಆಮ್ಚ್ಯೆಂ ಇಷ್ಟಿಣ್, ಬಾಯ್ಕಲಾಚ್ಯೆಂ ಮ್ಹಜೆಂ ಕ್ಲಾಸ್‍ಮೇಟ್ ಆಸಾ ನೆ, ತೆಂ ಸರಾಗ್ ಮಸ್ತ್ ಅತುರಾಯೆಚಿಂ ಟ್ವೀಟ್ಸ್ ಚುಕನಾಸ್ತಾನಾಂ ಮ್ಹಕಾ ವಟ್ಸಪ್ ಕರ್ತಾ. ತೆಂ ಹಾಂವ್ ವಾಚ್ತಾಂ”.

ತಶೆಂ ಪಳೆಂವ್ಕ್ ಗೆಲ್ಯಾರ್, ಕರ್ನಾಟಕಾಚ್ಯಾ ರಾಜ್‍ಕಾರಣಿಂಚಿಂ ಚಡ್ ಓಳೊಕ್ ಮ್ಹಕಾ ನಾಂ. ಹಾಂ, ಕರಾವಳಿಚ್ಯಾ ದೋನ್ ಜಿಲ್ಲ್ಯಾಂತ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ಸೊಡ್ನ್. ಆನಿಂ ಘಾಟಾ ವಯ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ಹಾವೆಂ ಕೇರ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ ನಾಂ.

“ಕಿತೆಂ ಮ್ಹಣ್ತಾ ಹೊ ಸಿ. ಟಿ ರವಿ?” ನಿಜಾಯ್ಕೀ ಮ್ಹಕಾ ಖಬರ್ ನಾತ್ಲಿ.

PP01

“ಕರ್ನಾಟಕಾ ರಾಜ್ಯಾಂತ್ ಜಣ್-ಅಂಕ್ಡ್ಯಾಚೊ ಬೊಂಬ್ ಫುಟ್ತಲೊ ಖಂಯ್. ದೆಕುನ್, ಅಬಾದಿ ಕಂಟ್ರೊಲ್ ಕರುಂಕ್ ವೇಳ್ ಆಯ್ಲಾ. ಅಸ್ಸಾಂ ಆನಿಂ ಯುಪಿ ಪಳೆ, ತಾಣಿಂ ವ್ಹಾಟ್ ದಾಕಯ್ಲ್ಯಾ.” ರವಿಚಿ ಆಯ್ಲೆವಾರ‍್ಚಿ ಟ್ವೀಟ್ ವಾಚುನ್ ಸಾಂಗ್ಲಿ ಮ್ಹಜ್ಯೆ ಯೆಜ್ಮಾನಿನ್.

“ಅಸ್ಸಾಂ ರಾಜ್ಯಾಂತ್ ಮಾಜಿ ಕೊಂಗ್ರೆಸ್‍ಗಾರ್ ಹಿಮಂತ ಬಿಸ್ವ ಸರ್ಮಾ ಮುಕ್ಯ್ ಮಂತ್ರಿ ನಹಿಂವೇ? ತಾಕಾ ಕಸ್ಲಿ ಖೊರೊಜ್ ಹಿ ಅಬಾದಿ ಕಂಟ್ರೊಲ್ ಪೊಲಿಸಿ ಕಾನುನ್ ಕರ್ಚಿ?”

“ತೊ ಕಿತೆಂ ಕರುಂಕ್ ಭಾಯ್ರ್ ಸರ್ಲಾ, ತೆಂ ಸಾರ್ಕೆಂ. ಅಸ್ಸಂ ರಾಜ್ಯಾಂತ್ ಬಂಗ್ಲಾದೇಶಿ ಮುಸ್ಲಿಂ ಘುಸ್‍ಬೈಟಿ ವಾಡತ್ತ್ ಯೆತಾತ್. ರಾಜ್ಯಾಂತ್ ಮುಸ್ಲಿಂ ಜಣ್-ಆಂಕ್ಡೊ 40% ಮ್ಹಣಾಸರ್ ಜಾಲಾ”. ಮದಾಮೀನ್ ಸರ್ಮಾಚ್ಯೆಂ ರಾಜಾಂವ್ ಮುಕಾರ್ ದವರ್ಲೆಂ.

“ಕೊಂಗ್ರೆಸಾಂತ್ ಆಸ್ತಾನಾಂ, ಅಸ್ಸಾಂಚೊ ಮುಕ್ಯ್ ಮಂತ್ರಿ ಜಾಂವ್ಕ್ ತೊ ಅಶೆಲ್ಲೊ. ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿಚ್ಯಾ ಘರಾ ಭೊಂವ್ತಿಂ ಸುಣ್ಯಾ ಭಾಶೆನ್ ಭೊಂವ್ಲೊ. ಪುಣ್, ರಾಹುಲಾನ್ ಕಾನ್ ಹಾಲಂವ್ಕ್ ನಾಂತ್. ಥಕೊನ್, ಬಿಜೆಪಿಕ್ ಉಡ್ಕಿ ಮಾರ್ನ್ ಗೆಲೊ. ಆತಾಂ, RSS ವಾಲ್ಯಾಂಕ್ ಆಪುಣ್ ಕಾಂಯ್ ಉಣೊ ನಹಿಂ ಮ್ಹಣ್ ದಾಕಯ್ನಾಕಾಯೇ” ಉಳ್ಟೆಂ ರಾಜಾಂವ್ ಮ್ಹಜ್ಯೆಂ.

ತಶೆಂ ಪಳೆಂವ್ಕ್ ಗೆಲ್ಯಾರ್, ಹಿಮಂತ ಬಿಸ್ವ ಸರ್ಮ ಮಾಜಿ ಕೊಂಗ್ರೆಸ್‍ಗಾರ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್ ತಾಕಾ ಮುಸ್ಲಿಂ ಸಮುದಾಯಚ್ಯಾ ಮುಕೆಲ್ಯಾಂ ಕಢೆಂ ಬರೊ ಖಾಸ್ಗಿ ಸಂಬಂಧ್ ಆಸಾ. ದೆಕುನ್, ಖರೆಂಚ್ ತೊ ಅಸ್ಸಾಂ ಮುಸ್ಲಿಂ ಸಮುದಾಯಾಚ್ಯೆಂ ಬರೆಂ ಆಶೆತಾ ಆಸ್ತಲೊ.

PP05

“40% ಮುಸ್ಲಿಂ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಅಸ್ಸಾಮಾಂತ್ ಮುಸ್ಲಿಂ ಸಮುದಾಯಾಂಚ್ಯಾಂ ಮುಕೆಲ್ಯಾಂಕ್ ವಿಸ್ವಾಸಾಂತ್ ಘೆನಾಸ್ತಾನಾಂ, ಕಸಲೆಂ ಕಾನುನ್ ಕೆಲ್ಯಾರ್‌ಯೀ ತೆಂ ಜ್ಯಾರಿಯೆಕ್ ಹಾಡುಂಕ್ ಅಸಾಧ್ಯ್. ಹೆಂ ಸರ್ಮಾಕ್ ಬರ‍್ಯಾನ್ ಕಳಿತ್ ಆಸಾ. ದೆಕುನ್ ತಾಣೆಂ ಮುಸ್ಲಿಂ ವಿಚಾರ‍್ವಂತಾಂ ಕಢೆಂ ಸಮಲೋಚನ್ ಕೆಲಾಂ. ತೆಂ ಆಸುಂ, ಆತಾಂ ಯುಪಿಚಿ ಕಸಲಿ ಗಜಾಲ್? ಸಾಂಗ್ ಪಳೆಯಾಂ.” ಮ್ಹಜೆಂ ಒಕ್ಕಾಣೆಂ.

“ಯುಪಿಂತ್ ಯೋಗಿ ಸರ್ಕಾರ್ ಅಧಿಕಾರಾಕ್ ಯೇವ್ನ್ ಚ್ಯಾರ್ ವ್ಹರ್ಸಾಂ ಉತರ್ಲಿಂ. ಇತ್ಲ್ಯೆ ಲಾಂಬ್ ಆವ್ಧೆಂತ್, ಸಾರ್ಕಿ ಚೀತ್ ದೀವ್ನ್, ಯುಪಿಚಿ ಪೊಪುಲೇಶನ್ ಪೊಲಿಸಿ ಯೋಗಿ ಸರ್ಕಾರಾನ್ ಲೊಕಾ ಮುಕಾರ್ ಅಭಿಪ್ರಾಯ್ ಘೆಂವ್ಕ್ ದವರ್ಲ್ಯಾ.”

“ಚ್ಯಾರ್ ವ್ಹರ್ಸಾಂ ವೊಗೆಂ ಬಸೊನ್, ಅತಾಂ ಸರ್ಕಾರಾಕ್ ಕೇವಲ್ ಆಟ್ ಮಹಿನೆ ಉರ್ಲ್ಯಾತ್ ತೆನ್ನಾಂ ಯೋಗಿಕ್ ಜಾಗ್ ಜಾಲಿಗೀ? ಮುಕ್ಲೆಂ ಎಲಿಸಾಂವ್ ಮಾತ್ಯಾರ್ ಆಸಾ. ದೆಕುನ್, ಹಿಂದು ಮುಸಲ್ಮಾನ್ ಧ್ರುವೀಕರಣ್ ಎಲಿಸಾಂವ್ ಜಿಕ್ಚಿ ಖಾತ್ರಿ ವ್ಹಾಟ್ ಮ್ಹಣ್ ಮುಕ್ಯ್ ಮಂತ್ರಿ ಯೋಗಿಕ್ ಕಳಿತ್ ನಾಂವೇ?” ಹೆಂ ಹಾಂವೆಂ ಮಾತ್ರ್ ಸಾಂಗ್ಚ್ಯೆಂ ನಹಿಂ; ಚಡ್ತಾವ್ ಸೆಕುಲರ್ ಚಿಂತ್ಪಿ ಅಶೆಂಚ್ ಸಾಂಗ್ತಾತ್.

“ತುಜ್ಯಾ ಸೆಕುಲರ್ ಚಿಂತ್ಪಿಂ ಪರಿಂ ತುಂ ಭೆಸ್ಟೆಂ ರಾಜ್‍ಕೀಯ್ ಕಾರಣಾಂ ಸೊದ್ತಾಯ್. ಯುಪಿಂತ್, ಮುಸ್ಲಿಂ ಜಣ್-ಅಂಕ್ಡೊ 20-22% ಜಾಲಾ. ಸಾತಾಟ್ ಜಿಲ್ಲ್ಯಾಂನಿಂ 40% ಪ್ರಾಸ್ ಚಡ್ ಆಸಾತ್ ಮ್ಹಣ್ ವಾಚ್ಲಾಂ. ಹ್ಯಾ ಜಿಲ್ಲ್ಯಾಂನಿಂ ಪೊಪುಲೆಶನ್ ವಿಸ್ಫೊಟ್ ಜಾಲಾ, ಜಾತಾ.” ಮ್ಹಜಿ ಯೆಜ್ಮಾನ್ ಕೆನ್ನಾಂ ಹಿಂದುತ್ವಾವಾದಿ ಜಾಲಿ ತೆಂ ಮ್ಹಕಾ ಖಬರ್-ಚ್ ನಾಂ!

PP04

“ಹ್ಯಾ ಇಕ್ರಾವ್ಯಾ ವ್ಹರಾರ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆ ಪರಿಂ, ಏಕಾ ಜೊಡ್ಯಾಕ್ ದೋನ್ ಭುರ್ಗಿಂ ಮಾತ್ರ್ ಆಸಾಜೆ ಮ್ಹಳ್ಳೊ ಏಕ್ ಪೊಪುಲೆಶನ್ ಕಂಟ್ರೊಲ್ ಕಾಯ್ದೊ ಕಿತ್ಯಾಕ್? ಕೇವಲ್, ಆಪ್ಲೆಂ ಹಿಂದುತ್ವಾ ಮೂಳ್ ರುತಾ ಕರುಂಕ್ ಶಿವಾಯ್ ದುಸ್ರೊ ಉದ್ದೇಸ್ ಮ್ಹಕಾ ಜಳ್ಕನಾಂ. ಕಿತೆಂ ಮ್ಹಣ್ತಾಯ್, ತುಂ? ” ಪರತ್ ಪಾಟಿಂ ಸವಾಲ್ ಕೆಲೆಂ ಹಾಂವೆಂ.

“ಎಸೆಂಬ್ಲಿಂತ್ ಬಿಜೆಪಿಕ್ ಬಹುಮತ್ ಆಸಾ. ದೆಕುನ್ ಸರ್ಕಾರಾಕ್ ಜಾಯ್ ತಸ್ಲೊ ಕಾಯ್ದೊ ಮಂಜೂರ್ ಖಂಡಿತ್ ಜಾತಲೊ. ಏಕಾ ವರ‍್ಸಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಕಾಯ್ದೊ ಜ್ಯಾರಿಯೆಕ್ ಯೆತೊಲೊ. ಸರ್ಕಾರಾಕ್ ಆಮ್ಸೊರ್ ನಾಂ.”

“ದೆಕುನ್ ಹಾಂವೆಂ ಸಾಂಗ್ಚ್ಯೆಂ. ಎಲಿಸಾಂವಾ ವೆಳಿಂ ಏಕ್ ಹಿಂದು-ಮುಸ್ಲಿಂ ವೊದ್ದಾಟ್ ಉಬ್ಜಾಂವ್ಕ್ ಜಾಯ್ ಬಿಜೆಪಿ ಆನಿಂ ಅರ್-ಎಸ್-ಎಸ್ ತಸ್ಲ್ಯಾಂ ಸರ್ವ್ ಕೇಸರಿ ಪಂಗ್ಡಾಂಕ್.” ಮದಾಮ್ ಮ್ಹಜಿ ಥೀಯರಿ ಮಂಜೂರ್ ಕರ್ತೆಲಿ ಮ್ಹಣ್ ಪರತ್ ತಿಂಚ್ ಉತ್ರಾಂ ಸಾಂಗ್ಲಿಂ.

“ಯುಪಿಂತ್ ವೆಗಿಂಚ್, ಮುಸ್ಲಿಂ ಬಹುಮತ್ ಜಾತೆಲೆ. ಮುಗಲ್ ರಾಯಾಂ ಭಾಶೆನ್, ತೆ ಮುಸ್ಲಿಂ ಸರ್ಕಾರ್ ಚಲಯ್ತೆಲೆ. ಹಿಂದ್ವಾಂಕ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾಚ್ ದೇಸಾಂತ್ ಪರತ್ ‘ಸೆಕಂಡ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಸಿಟಿಜನ್ ‘ ಜಾಯ್ಜೆ ಪಡ್ತೆಲೆಂ. ಸಾಮಾನ್ಯ್ ಹಿಂದ್ವಾಂಚ್ಯೆ ಮತಿಂತ್ ಅಸಲೆಂ ಭ್ಯೆಂ ಆಸಾ. ದುಕ್ರಾಂನಿಂ ಪಿಲಾಂ ಕಾಡ್ಲೆಲೆ ಪರಿಂ ಮುಸ್ಲಿಂ ಭುರ್ಗಿಂ ಜಲ್ಮಾಯ್ತಾತ್ ಮ್ಹಣ್ತಾತ್ ತಾಂತು ಚೂಕ್ ಕಿತೆಂ ಅಸಾ?” ಇತ್ಲ್ಯಾ ಸುಲಭಾಯೆನ್ ಮ್ಹಜಿ ಯೆಜ್ಮಾನ್ ಆಪ್ಲೆಂ ಚಿಂತಪ್ ಬದ್ಲುಂಚಿ ನಹಿಂ.

“ಅಸಲಿಂ ಫಟ್ಕಿರಿಂ ಭಾಶಣಾಂ ದೀವ್ನ್, ಬಹುಮತ್ ಹಿಂದ್ವಾಂಕ್ ಫುಸ್ಲಾವ್ನ್ ಹಿಂದುತ್ವಾವಾದಿ ಯುಪಿಂತ್ ಅಧಿಕಾರಾರ್ ಆಯ್ಲ್ಯಾತ್.” ಮ್ಹಜಿ ಜವಾಬ್ ತಿಚ್ಯಾ ಸವಾಲಾಕ್. ಮುಕಾರುನ್, ಹಾಂವೆಂ ಮ್ಹಳೆಂ:

” ಯುಪಿಂತ್ ಲಗ್ಬಗ್ 20% ಮುಸ್ಲಿಂ ಆಸಾತ್ ತರ್‌ಯೀ ಪ್ರಸ್ತುತ್ ಎಸೆಂಬ್ಲಿಂತ್ 24 ಎಮ್ಮೆಲೆ ಮಾತ್ರ್ ಮ್ಹಣ್ಜೆ 6%. ಹೆ ಸಗ್ಳೆ ಪ್ರತಿಪಕ್ಶೆಚ್ಯೆ. ಸರ್ಕಾರ್ ಚಲಂವ್ಚ್ಯಾ ಬಿಜೆಪಿಚೊ ಎಕ್ಲೊಯೀ ಮುಸ್ಲಿಂ ಎಮ್ಮೆಲೆ ನಾಂ. ಮುಸ್ಲಿಂ ರಾಜ್ ಜಾಂವ್ಚ್ಯೆಂ ಸೊಡ್”.

“ಮ್ಹಕಾ ಮಾತ್ರ್ ಹಿಂದುತ್ವಾವಾದಿಂನಿಂ ಸಾಂಗ್ಚ್ಯೆಂ ಸಾರ್ಕೆಂ‍ಚ್ ಮ್ಹಣ್ ಭಗ್ತಾ. ಸರ್ಕಾರಿ ಲೇಕ್‍ ಪಳೆಯಾಂ. ಪ್ರಸ್ತುತ್ ಯುಪಿಂತ್, 1000 ಮುಸ್ಲಿಂ ಬಾಯ್ಲಾಂಕ್ ತಿತ್ಲ್ಯಾಚ್ ಹಿಂದು ಬಾಯ್ಲಾಂ ಪ್ರಾಸ್ 48 ಭುರ್ಗಿಂ ಚಡಿತ್ ಜಲ್ಮಾತಾತ್. ಅಶೆಂ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಮ್ಹಣ್ ಮುಸ್ಲಿಂ ಸಮುದಾಯಾಂಚ್ಯಾಂ ಚಿಂತ್ಪ್ಯಾಂನಿಂ ಸವಲಾಂ ಕರುಂಕ್ ಜಾಯ್”. ಹೆಂ ಮಾತ್ರ್ ಯೆಜ್ಮಾನಿಚ್ಯೆಂ ರಾಜಾಂವ್ ನಾಂ ಮ್ಹಣೊಂಕ್ ಜಾತಾ?

“ಸರ್ಕಾರಿ ಲೇಕಾ ಪ್ರಮಾಣೆಂ, ಮುಸ್ಲಿಂ ವಾಡಾವಳೆಚಿ ಗತಿ (growth rate) ಹಿಂದ್ವಾಂಚ್ಯೆ ವಾಡಾವಳ್ ಗತಿ ಪ್ರಾಸ್ ಅಧಿಕ್ ಮಾಫಾನ್ ದೆಂವ್ಲ್ಯಾ. ಯೆದೊಳ್‍ಚ್, 25 ರಾಜ್ಯಾಂನಿಂ ಮುಸ್ಲಿಂ ವಾಡಾವಳ್ ಗತಿ ಬಿಹಾರ್ ರಾಜ್ಯಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಹಿಂದ್ವಾಂಚ್ಯಾ ವಾಡಾವಳ್ ಗತಿ ಪ್ರಾಸ್ ಉಣಿ ಜಾಲ್ಯಾ. ಮ್ಹಣ್ತಚ್, ಹೊ ಹಿಂದು-ಮುಸ್ಲಿಂ ಮುದ್ದೊ ನಹಿಂ ಬಗಾರ್ ಜೆರಾಲ್ ದುಬ್ಳಿಕಾಯೆಚೊ. ಮುದ್ದೊ ಪ್ರಗತಿ ಜಾವ್ನಾತ್ಲೊ. ಜೆನ್ನಾಂ BIMARU ರಾಜ್ಯಾಂನಿಂ ಸ್ತ್ರೀಯಾಂಚಿ ಸಾಕ್ಶರತಾ ವಾಡ್ತೆಲಿ ತೆನ್ನಾಂ ಜಣ್-ಅಂಕ್ಡ್ಯಾಚಿ ವಾಡಾವಳ್ ಗತಿ ಉಣಿ ಜಾತೆಲಿ. ಹಾಚಿ ರುಜ್ವಾತ್ 25 ರಾಜ್ಯಾಂಚ್ಯಾಂ ಆಂಕ್ಡ್ಯಾಂನಿಂ ಆಸಾ.”

ಮ್ಹಜ್ಯೆಂ ಲ್ಹಾನ್ಶೆಂ ಭಾಶಣ್ ಆಯ್ಕೊನ್ ಥೊಡೊ ವೇಳ್ ವೊಗೊ ರಾವ್ಲಿ ಮ್ಹಜಿ ಯೆಜ್ಮಾನ್. ದೆಕುನ್, ಮುಕಾರುನ್, ಹಾಂವೆಂ ಮ್ಹಳೆಂ: “ಕರ್ನಾಟಕಾಚಿ ಗಜಾಲ್ ಪಳೆ. Fifth National Family health Survey (NHFS-5) ಮ್ಹಣ್ 2020 ಇಸ್ವೆಚ್ಯೆಂ ಭಾರತ್ ಸರ್ಕಾರಾಚ್ಯೆಂ ಏಕ್ ಅಧಿಕೃತ್ ಲೇಕ್ ಪಾಯ್ಸ್ ಜಾಲಾಂ. ಅಯ್ಕೊಂಕ್ ಜಾಯ್‌ಗೀ”

“ಕಿತ್ಯಾಕ್ ನಾಕಾ? ನಂಬ್ರಾಂ ಕೆದಾಳಾಯೀ ಫಟ್ ಮಾರಿನಾಂತ್. ನಂಬ್ರಾಂಕ್ ಉಜ್ವಿ ವ ದಾವಿ ಪಾಡ್ತ್ ಮ್ಹಣ್ ವಾಂಟುಂಕ್ ಜಾಯ್ನಾಂ. ನಂಬ್ರಾಂ ಸಕ್ಟಾಂಕ್ ಸತ್‍ಚ್”.

PP06

“NHFS-5 ಪ್ರಮಾಣೆಂ, ಕರ್ನಾಟಕಾಚಿ Total Fertility Rate (TFR) 1.7 ಮ್ಹಣ್ ಆಂದಾಜ್. TFR ಮ್ಹಣ್ಜೆ ಏಕ್ಯೆ ಸ್ತ್ರೀಯೆಕ್ ಭುರ್ಗಿಂ ಜಲ್ಮೊಚ್ಯೆ ಆವ್ಧೆಂತ್ ಜಾಂವ್ಚಿಂ ಭುರ್ಗಿಂ. ಜಾಗತಿಕ್ ಜಾಣ್ವಾಯೆ ಪ್ರಮಾಣೆಂ, TFR 2.1 ಆಸಾಜೆ. ತವಳ್, ಎಕ್ಯೆ ಪೀಡಿ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾನ್ ದುಸ್ರಿ ಪೀಡಿ ಕಾಯಾಮ್ ಜಾತಾ. ಜಣ್-ಅಂಕ್ಡೊ ಥಿರ್ ಜಾತಾ. ಕರ್ನಟಕಾಂತ್ ಹೊ ಅಂಕ್ಡೊ ಗರ್ಜ್ಯೆಪ್ರಾಸ್ ಉಣೊ ಜಾಲಾ”.

“ತರ್ ಸಿ.ಟಿ ರವಿಚಿ ಭೆಸ್ಟೆಂ ಗಾಬ್‌ಗೀ? ಬಿಜೆಪಿಚೊ ಎಕ್ಲೊ ಉಂಚ್ಲೊ ಅಧಿಕಾರಿ ತೊ. ರಾಶ್ಟ್ರ್ ಮಟ್ಟಾರ್, ಬಿಜೆಪಿಚೊ ಎಕ್ಲೊ ಜೆರಾಲ್ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ. ವ್ಹಡ್ ಜವಾಬ್ದಾರಿಚೊ ಮುಕೆಲಿ. ಚಿಂತುನ್ ಉಲಯ್ಲಾ ಆಸ್ತಲೊ ನೆ?” ಯೆಜ್ಮಾನಿಕ್ ಸಿ. ಟಿ ಟವಿ ತಸ್ಲ್ಯಾಂ ಕೇಸರಿ ಮುಕೆಲ್ಯಾಂಕ್ ಸೊಡ್ನ್ ಘಾಲುಂಕ್ ನಾಕಾ.

“ಸಿ.ಟಿ ರವಿ ಆನಿಂ ಚಿಂತ್ಚ್ಯೆಂ! ಮಾತ್ತಿ ಗೊಬೊರ್! ತೊ ಏಕ್ಲೊ ಹಿಂದುತ್ವಾ ಉಗ್ರವಾದಿ. ದೇಸಾಚ್ಯೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಪ್ರಾಸ್ ಮುಸ್ಲಿಂ ಸಮುದಾಯಾಚೊ ಜಾಳ್ ಚಡ್ ತಾಕಾ. ಕಿತ್ಯಾಕ್ ನಜೊ? ಮೋದಿಚ್ಯಾ ಬಿಜೆಪಿನ್ ದೇಕ್ ದಿಲ್ಯಾ ನಹಿಂ? ಪಳೆ, ಪ್ರಸ್ತುತ್ ಲೋಕ್‍ಸಭೆಂತ್ ಸರ್ಕಾರಿ ಪಾಡ್ತಿಚೊ ಕೋಣ್‍ಂಚ್ ಮುಸ್ಲಿಂ ಏಂ. ಪಿ ನಾಂ. ಜೀರೊ! ವಿರೋದಿ ಪಾಡ್ತಿಚ್ಯೆ 27 ಆಸಾತ್. ಮುಸ್ಲಿ ಜಣ್-ಅಂಕ್ಡೊ 14.2% ಆನಿಂ 5% ಪ್ರತಿನಿಧಿತ್ವ್! ಮುಸ್ಲಿಂ ರಾಜ್ವಟ್ಕಿ ಯೆಂವ್ಚ್ಯೆಂ ಸೊಡ್, ತಸಲೆಂ ಚಾನ್ಸ್ ಅಸಾಧ್ಯ್ ಮಾತ್ರ್ ನಹಿಂ ಅಸಂಭವನೀಯ್”.

“ತುಂವೆಂ ಸಾಂಗ್ಚ್ಯಾ ಪ್ರಮಾಣೆಂ, ಉಗ್ರವಾದಿ ಹಿಂದುತ್ವವಾದಿಂಕ್ ಹಿಂದು-ಮುಸ್ಲಿಂ ಆಗ್ಟೆಂ ಜಳವ್ನ್ಂಚ್ ದವರುಂಕ್ ಜಾಯ್, ನೇ?”.

“ಆನಿಂ ಕಿತೆಂ? ಕರ್ನಾಟಕಾ ತಸ್ಲ್ಯಾ ಶಿಕ್ಪಿ, ಪ್ರಗತಿಪರ್ ಆನಿಂ ಮಧ್ಯಮ್ ವರ್ಗಾಚ್ಯಾ ರಾಜ್ಯಾಂತ್ ಲೆಗುನ್ ಕೇವಲ್ 7 ಮುಸ್ಲಿಂ ಎಮ್ಮೆಲೆ ಆಸಾತ್. ಮುಸ್ಲಿಂ ಜಣ್-ಆಂಕ್ಡೊ 13% ಆನಿಂ ಪ್ರತಿನಿಧಿತ್ವ್ 3%! ವಯ್ಲ್ಯಾನ್, ಸರ್ಕಾರ್ ಚಲಂವ್ಚ್ಯಾ ಬಿಜೆಪಿಚೊ ಎಕ್ಲೊಯೀ ಮುಸ್ಲಿಂ ಎಮ್ಮೆಲೆ ನಾಂ! ತರ್ ಸಿ.ಟಿ ರವಿನ್ ಮುಸ್ಲಿಮಾಂ ವಿರೋಧ್ ವೀಕ್ ವೊಂಕ್ತೆ ರಾವ್ಲ್ಯಾರ್ ತಾಚ್ಯಾ ಅಪ-ಪ್ರಚಾರಾಕ್ ಕೋಣ್ ಉಳ್ಟೆಂ ಉಲಯ್ತಲೊ?”

“ಹಾಂವೆಂ ವಾಚ್ಲೆಲ್ಯಾ ಪ್ರಮಾಣೆಂ, RSS ಆನಿಂ ಹೆರ್ ಥೊಡ್ಯಾಂ ಕೇಸರಿ ಸಂಘಟನಾಂ ಪೊಪುಲೇಶನ್ ಕಂಟ್ರೊಲ್ ಪೊಲಿಸಿಕ್ ಸಹಕಾರ್ ದೀನಾಂತ್. ವ್ಹಯ್‌ಗೀ?” ಮದಾಮೆನ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಉಲವ್ಪಾಕ್ ವೆಗ್ಳಿ ದಿಶಾ ದಿಲಿ.

“ವ್ಹಯ್, ಸಾರ್ಕೆಂ ವಾಚ್ಲಾಂಯ್ ತುಂವೆಂ. RSS ಚೊ ಪ್ರಸ್ತುತ್ ಜೆರಾಲ್ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ಆನಿಂ ಮೋದಿ ಭಕ್ತ್ ದತ್ತತ್ರೇಯಾ ಹೊಸಬಾಳೆ ಕರ್ನಾಟಕಾಚೊ. ಆಯ್ಲೆವಾರ್, ತೊ ಸಾಂಗೊನ್ ಆಸಾ ಕಿ ಹಿಂದು ಕುಟ್ಮಾಂನಿಂ ದೋಗಾಂ ಪ್ರಾಸ್ ಚಡ್ ಭುರ್ಗಿಂ ಕರುಂಕ್ ಜಾಯ್. ಜಣ್-ಅಂಕ್ಡ್ಯಾಂತ್ ಧಾರ್ಮಿಕ್ ಅಸಂತುಲನ್ ಜಾಲಾಂ ತೆಂ ಸಾರ್ಕೆಂ ಕರುಂಕ್ ಹೆಂ ಅಧಿಕ್ ಗರ್ಜ್ಯೆಚೆಂ!”

PP03

“ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಉಗ್ಡಾಸಾ ಪ್ರಮಾಣೆಂ, 2019 ಸ್ವತಂತ್ರ್ ದೀಸಾ, ಮೋದಿನ್ ರೆಡ್ ಫೊರ್ಟಾರ್ ಭಾಶಣ್ ದೀವ್ನ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ: ಪೊಪುಲೇಶನ್ ವಿಸ್ಫೋಟ್ ಆಮ್ಕಾ ಖಂತಿಚ್ಯೆಂ ಸಮಸ್ಸೆಂ. ವಿಕಾಸಾಕ್ ಹಿ ಏಕ್ ಅಡ್ಕಳ್. ದೋಗಾಂ ಭುರ್ಗಿಂ ಆಸ್ಲೆಲಿಂ ಕುಟ್ಮಾಂ ಜವಾಬ್ದಾರಿಚಿಂ. ತಿಂ ದೇಶ್-ಪ್ರೇಮಿ”.

“ತುಜೊ ಉಗ್ಡಾಸ್ ಬರೊ ಆಸಾ. ಮೋದಿಚೊ ಅರ್ಥ್ ಕಿ ದೊಗಾಂ ಪ್ರಾಸ್ ಚಡ್ ಭುರ್ಗಿಂ ಆಸ್‍ಲ್ಲಿಂ ಕುಟ್ಮಾಂ ಬೆ-ಜವಾಬ್ದಾರ್. ಪುಣೆ ಗೆಲ್ಲ್ಯಾಕ್ ಖಬರ್ ನಾಂ, ತಾಚ್ಯೆ ಪಾಡ್ತಿಚ್ಯೆ ಪ್ರಸ್ತುತ್ 96 ಎಮ್.ಪಿಂಕ್ ತೆಗಾಂ ವ ಚಡ್ ಭುರ್ಗಿಂ ಆಸಾತ್. ತರ್ ಬೆವಾಬ್ದಾರ್ ರಾಜ್‍ಕಾರಣಿಂಕ್ ತಾಣೆಂ ಟಿಕೆಟ್ ದಿಲ್ಯಾ ಆನಿಂ ತೆ ಜಿಕ್ಲ್ಯಾತ್! ಹಸ್ತಿಕ್ ದಾಕಂವ್ಕ್ ಏಕ್ ದಾಂತ್, ಚಾಬೊಂಕ್ ವೆಗ್ಳೆಚ್ ಮ್ಹಣ್ತಾತ್ ತಶೆಂ ಮೋದಿಚಿ ಗಜಾಲ್!”

“ಹೊ ಏಕ್ ರಾಜ್‍ಕೀಯ್ ಖೆಳ್ ಹಾಬಾ! ಆನಿಂ ಕಿತೆಂ ಮ್ಹಣೊಂ? ತುಜ್ಯಾ ಭಾಸಾಭಾಸೆಕ್ ಆಯ್ಕೊನ್, ಹಿಂದುತ್ವವಾದಿಂಕ್ ಸಮ್ಝಣಿ ಯೆತೆಲಿಗೀ? ತಾಂಕಾಂ ಸಮ್ಜಾಂವ್ಚ್ಯೆಂ ಕೊಣೆಂ? ” ಉದ್ಗಾರ್ಲಿ ಮದಾಮ್.

“ತುಕಾ ಸಮ್ಜಾಣಿ ಮೆಳ್ಳಿ ನೆ? ಪುರೊ; ಆತಾಂ, ಹೆಂಯೀ ಆಯ್ಕ್. ಯೋಗಿ ಆಪ್ಲಿ ಪೊಪುಲೆಶನ್ ಪೊಲಿಸಿ ಯುಪಿಚ್ಯಾ ಮುಸ್ಲಿಮಾಂ ವಿರುದ್ದ್ ಮ್ಹಣ್ ಉಗ್ತ್ಯಾನ್ ಸಾಂಗಿನಾಂ. ತಾಚ್ಯಾ ಮತಿ ಭಿತರ್ ಖಂಡಿತ್ ಮ್ಹಣ್ತಾ ತೊ. ಪೂಣ್, ತಾಚ್ಯಾ 304 ಎಮ್ಮೆಲೆಂ ಪೈಕಿಂ 152 ಜಣಾಂಕ್ (ಸಾರ್ಕೆಂ 50%) ತೀನ್ ವ ಚಡ್ ಭುರ್ಗಿಂ ಆಸಾತ್ ತಾಂಚ್ಯೆಂ ಕಿತೆಂ ಕರ್ತಲೊ? ಹಾಂತು ಕೋಣ್‌ಯೀ ಮುಸ್ಲಿಂ ನಾಂತ್. ಹ್ಯಾ ಹಿಂದು ಎಮ್ಮೆಲೆಂಚ್ಯೆಂ ರಾಶನ್ ಬಂಧ್ ಕರ್ತಲೊಗಿ? ತುಂಚ್ ಸಾಂಗ್! ಕಸಲೊ ತಮಾಸೊ ಹೊ!!”

PP07

“ಸಾರ್ಕೆಂಚ್ ಸಾಂಗ್ಲೆಂಯ್ ತುಂವೆಂ” ಯೆಜ್ಮಾನಿಕ್ ಮ್ಹಜ್ಯೆ ಅಭಿಪ್ರಾಯೆಕ್ ಹಾಡ್ಲೆಂ ಮ್ಹಣ್ ಸಂತಸ್ಲೊಂ. ಅಕ್ರೆಕ್, ಎಕ್ ಉತರ್ ಮ್ಹಳೆಂ:

“ದೇಶ್-ಪ್ರೇಮಿ ರಾಜ್‍ಕಾರಣಿ, ಸಮಾಜಿಕ್ ಮುಕೆಲಿ ಆನಿಂ ಚಿಂತ್ಪ್ಯಾಂಕ್ ಏಕ್ ಸಮಸ್ಸೆಂ ಮತಿ ಭಿತರ್ ಉದೆಜೆ : ಆಮ್ಚಿ ಪಿಳ್ಗಿ ಮಾತಾರಿ ಚಡ್ ಆನಿಂ ತರ್ನಾಟಿಂ ಉಣಿಂ ಜಾಂವ್ಚಿ ಖುಣಾಂ ಆಸಾತ್. ಆಜ್ ಚೀನಾಂತ್ ಜಾಲ್ಲಿ ಹಾಲತ್ ಆಮ್ಚಿ ಜಾಂವ್ಕ್ ಚಡ್ ವ್ಹರ್ಸಾಂ ಬಾಕಿ ನಾಂತ್”.

ಫಿಲಿಪ್ ಮುದಾರ್ಥ್

ಕಿಟಾಳ್ ತುಮ್ಕಾಂ ಮೊಗಾಚೆಂ? ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ 10 ವರ್ಸಾಂ ಪಾಸುನ್ ಖಳಾನಾಸ್ತಾನಾ ನಿರಂತರ್ ಫಾಯ್ಸ್ ಜಾವ್ನ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಕಿಟಾಳಾರ್ ಹಜಾರೊಂ ಪಾನಾಂನಿ ವಿಂಚ್ಣಾರ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಆಸಾ. ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ಧಾ ವರ್ಸಾಂನಿ ಬಾಂದುನ್ ಹಾಡ್ಲೆಲೆಂ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯಾಚೆಂ ದಾಯ್ಜ್ ಮುಕಾರುನ್ ವ್ಹರುಂಕ್ ತುಮ್ಚಿ ಕುಮಕ್ ಗರ್ಜ್ ಆಸಾ. ಸಕಯ್ಲೊ ಬುತಾಂವ್ ದಾಂಬುನ್ ಗೂಗಲ್ ಪೇ, ಪೋನ್ ಪೇ, ಬ್ಯಾಂಕ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್‌ಫರ್ , ಡೆಬಿಟ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಾರ್ಡಾ ಮಾರಿಫಾತ್ ಖುಶೆಚಿ ವಂತಿಗೆ ದಿವ್ಯೆತ್.

65% feel thumbs up. And how do you feel?
13 :thumbsup: Thumbs up
3 :heart: Love
0 :joy: Joy
0 :heart_eyes: Awesome
4 :blush: Great
0 :cry: Sad
0 :rage: Angry

2 comments

 1. mm
  Ronald Sabi

  Most politicians are ready for anything to gain power and to retain power! That’s only way amass wealth for generations in the name of unseen God that too by serving people! That’s the reason politicians are desperate to serve poor and downtrodden!!
  Whom they are trying to fool? On one hand they advocate for population control, on the other national level outfit fanatic and state level Rasbale (bright propagandist calling hindu’s to produce more!). Industrial under performing machines???? Most such people have any knowledge of raising kids with good upbringing???
  Instead if they propagate nationalism and unity, practice secular values ( iron peanuts according to native slang!) India will have a perpetual better and peaceful future! Hatred and division in terms of religion and cast is a recipe for disaster.
  India will prosper better and faster than Europe and west if we separate religion from governance is what I could read between lines as an inference. Bravo Philip!!!

  1
  1
 2. mm
  Gerald Carlo

  ಉಂದ್ರಾಂ ಬರಿಂ ಜನಸಂಖ್ಯಾ ವಾಡಾವಳ್ ಎಕಾ ದೇಶಾಚಾ ಆರ್ಥಿಕತೆಕ್ ಮಾರ್ ಮ್ಹಣ್ತಾತ್ ತರೀ ತಿಚ್ ಜನಸಂಖ್ಯಾ ವ್ಹಡ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಮ್ಹಣೊನ್ ಭಂಡ್ವಳ್ ವಾದಿ ವಾಖಾಣ್ತಾತ್. ಆಮ್ಚೆ ಸರ್ವ್ ಧರ್ಮ್ ಕುಟ್ಮಾ ಯೋಜನ್ ಕರ್ಚೆಂ ಧರ್ಮಾ ತಶೆಂ ದೇವ್ ವಿರೋಧಿ ಮ್ಹಣ್ ಶಿಕಯ್ತಾತ್ ತರ್, ಸರ್ಕಾರ್ ತಿ ಬಲಾತ್ಕಾರಾನ್ ಆಡಾಂವ್ಕ್ ಪ್ರಯತನ್ ಕರ್ತಾ. ಪುಣ್ ವಿಚಾರ್ ವಾದಿ ಚಿಂತ್ಪಿ ವಿಶೇಷ್ ಜಾವ್ನ್ ಬಾಯ್ಲಾಂಕ್ ಶಿಕ್ಷಣ್ ದಿಲ್ಯಾರ್ ಜನಸಂಖ್ಯಾ ವಾಡಾವಳ್ ಅಪಾಪಿಂಚ್ ಉಣಿ ಜಾತಾ ಮ್ಹಣ್ತಾತ್. ಹೆಂ ನೀಜ್ ಮ್ಹಣ್ಚೆಂ ಯೀ ಏಕ್ ವಿಪರ್ಯಾಸ್! ಅಸಲ್ಯಾ ಸನ್ನಿವೇಶಾಂತ್ ಶಿಕ್ಷಣ್ ದೇವ್ ವಿರೋಧಿ ಯೀ ಮ್ಹಣ್ಯೆತ್! ಅಭಾದಿ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಭಾರತಾಕ್ ಕಾಂಯ್ ನವೆಂ ನ್ಹಯ್.
  ಪ್ರಜಾತಾಂತ್ರಿಕ್ ದೇಶಾನಿಂ ಬಲಾತ್ಕಾರಾನ್ ಜನಸಂಖ್ಯಾ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಸರ್ಕಾರಾನ್ ಕರುಂಕ್ ಜಾಯ್ನಾ. ವಿಶೇಸ್ ಸಂದರ್ಭಾನಿಂ, ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್, ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ಕಾಳಾರ್ ಸಂಜಯ್ ಗಾಂಧಿನ್ ವಾಟೆರ್ ಮೆಳ್ಳೆಲ್ಯಾ ಸರ್ವಾಂಕ್, ಮ್ಹಾತಾರ್ಯಾಂಕೀ, ಧರ್ನ್ ತಿ ‘ನಸ್’ ಬಲಾತ್ಕಾರಾನ್ ‘ಕಟ್’ ಕೆಲ್ಲೆಂ ಆತಾಂ ಇತಿಹಾಸ್! ಲಾಗ್ಗಿಂ ಲಾಗ್ಗಿಂ ಪನ್ನಾಸ್ ವರ್ಸಾಂಧಿಂ ಸಂಜಯಾನ್ ಸುರ್ವಾತ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಕಾಮಾಕ್ ತೆದ್ನಾ ವಿರೋಧ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾನಿಂ ಪಾಟಿಂಬೊ ದಿಲ್ಲೊ ತರ್ ಆಮ್ಚಿ ಅಬಾದಿ ಇತ್ಲಿ ವ್ಡಾಡ್ತಿ ನಾ ಕೊಣ್ಣಾ?!
  Statistics, ಆನಿ ತೆ ಗ್ರಾಫ್ಸ್ ಪಳೆತಾನಾ ಮ್ಹಾಕಾ ಎಕಾ joke ಹಾಚೊ ಉಡಾಸ್ ಯೆತಾ: ಎಕ್ಲೊ statistician ನಂಯ್ ಉತ್ರೊಂಕ್ ಗೆಲೊ ಕಂಯ್. ತಾಚಾ ಮಾಹೆತಿ ಫರ್ಮಾಣೆ ನಂಯ್ಚಿ ಸರಾಸರ್ ಗೂಂಡಾಯ್ ಏಕ್ ಮೀಟರ್ ಮ್ಹಣೊನ್ ಉತ್ರೊಂಕ್ ವಚೊನ್ ಬುಡೊನ್ ಮೆಲೊ ಖಂಯ್!
  ಜನ ಸಂಖ್ಯಾಚಾ ಭಿರಾಂತೆಚಿ ದೋನ್ ಮುಖಾಂ ದಾಕಾಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಫಿಲಿಪಾಚೆಂ ಲೇಖನ್ ಹರ್ಶೆಂಚೆ ಬರಿಂ ಮಾಹೆತಿಪೂರ್ಣ್ ಜಾವ್ನಾಸ್ಲೆಂ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Disclaimer : Please write your correct name and email address. Kindly do not post any personal, abusive, defamatory, infringing, obscene, indecent, discriminatory or unlawful or similar comments. Kittall.com will not be responsible for any defamatory message posted under this article. Please note that sending false messages to insult, defame, intimidate, mislead or deceive people or to intentionally cause public disorder is punishable under law. It is obligatory on kittall.com to provide the IP address and other details of senders of such comments, to the authority concerned upon request. Hence, sending offensive comments using kittall.com will be purely at your own risk, and in no way will kittall.com be held responsible.