Javascript Disabled!

Please Enable Javascript if you disabled it, or use another browser we preferred Google Chrome.
Please Refresh Page After Enable

Powered By UnCopy Plugin.

 

   

ಜರ್ ಹಾಂವ್ … ಸಾಂಗಿನ್ ತರ್ : 29

JHST 1

ಕ್ಲೋಡಿಯಾಚ್ಯಾ ಗೆಟಿ ಭಿತರ್ ರಿಗ್ಲೊಲೊ…ರಿಶಭ್…

ಆದ್ಲ್ಯಾ ರಾತಿಂ ಸಿಮೆತ್ರೆ ಗೆಟಿ ಭಿತರ್ ರಿಗೊನ್ … ಕ್ಲೋಡಿಯಾನ್ ಆಪ್ಣಾಕ್ ವಿಸರ್ಲೆಲ್ಯಾ ತ್ಯಾ ಖಡೂಸ್ ರಿತಿಕ್, ಪ್ರತಿಕಾರ್ ಜಾವ್ನ್ ತಾಚ್ಯಾ ಹಾಡಾಂ ಮಾಸಾಂನಿ ಪ್ರತಿಕಾರಾಚೊ ಕಾಂಟೊ ರಿಗವ್ನ್ ತಸಲಿಚ್ಚ್ ಖಡೂಸ್ ರೀತ್ ಹಾಂವ್ ತಾಚೆರ್ ವಾಪಾರ್ತಾಲೊಂ. ಅಸಲ್ಯಾ ಕಠಿಣ್ ನಿರ್ಧಾರಾರ್…

ಆಜ್…ಆತಾಂ…ಹ್ಯಾಘಡ್ಯೆ ತೊ… ಕ್ಲೋಡಿಯಾಚ್ಯಾ ಬೊಂಗ್ಲ್ಯಾಚ್ಯಾ ಬಾಗ್ಲಾ ಮುಕಾರ್ ಪಾವ್‌ಲ್ಲೊ. ಆನಿ ಸರಳಾಚೆರ್ ಬಳ್ ಘಾಲುನ್ ಉಬೊ ಆಸ್ಚೊ ತೊ…‘ಡೋರ್ ಬೆಲ್ಲ್’ ದಾಂಬುಂಕ್ ಲಾಗ್ಲೊ…

‘ಕ್ರೀಂ…ಕ್ರೀಂ’…

ಥೊಡ್ಯಾಚ್ಚ್ ಸೆಕುಂದಾಂನಿಂ…ದಾರ್ ಉಗ್ತೆಂ ಜಾಂವ್ಚೊ ಅವಾಜ್ ಉಟ್ಲೊ. ಆನಿ ತ್ಯಾಘಡ್ಯೆ ದಾರಾರ್…ಮುಖಾಮುಖಿ ಜಾಲಿಂ…

ಕಾಜಾರಿ ಕ್ಲೋಡಿಯಾ!…ಆನಿ  ಭಿಕಾರಿ ಸ್ಥಿತೆಚೊ ರಿಶಭ್!!…

ತ್ಯಾ ಘಡ್ಯೆ…ಎಕಾಎಕಿ ಆಪ್ಣಾ ಮುಕಾರ್ ಆಸ್ಲೆಲ್ಯಾ ವಿಕಾರ್ ವಿದ್ರೂಪ್ ಮುಖಮಳಾಚ್ಯಾ ಎಕಾ ದೊಳ್ಯಾಚ್ಯಾ ಮನ್ಶಾಕ್ ಪಳೆತಾಂ…ಜಿವಿ ವೀಜ್ ಸರಿ ಗುಡ್ಡಾಯ್ಲೆಲೆಪರಿಂ ಎಕಾಚ್ಚಾಣೆಂ ಮೇಟ್ ಪಾಟಿಂ ದವರಿಲಾಗ್ಲೆಂ…ಕ್ಲೋಡಿಯಾ!

ತ್ಯಾಚ್ಚ್ ವೆಳಾ … ಮ್ಹೆಳ್ಯಾ ಚಿಕ್ಲಾ ವಸ್ತುರಾಚಿ ಘಾಣ್ ನಾಕಾಕ್ ಮಾರ್ತಾನಾಂ…ಕ್ಲೋಡಿಯಾಚೆ ದೊಳೆ…ಮುಕಾರ್ ಉಬೊ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ತ್ಯಾ…ವಿಕಾರ್ ವಿದ್ರೂಪ್ ಎಕಾ ದೊಳ್ಯಾಚ್ಯಾ ವೆಕ್ತಿಚೆರ್ ಚಿಟ್ಕೊನ್ ರಾವ್ಲೆ. ಎಕ್‌ಚ್ಚ್ ಸೆಕುಂದ್… ‘ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಬಾಗ್ಲಾರ್…ಲೊಂಕ್ಡಾ ಸರಳ್ ಧರ್ನ್ ಆಸ್ಚೊ ಹೊ ಪಿಸೊ…ಕಸೊ ಹಾಂಗಾ?! ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ಆಕಾಂತೆ  ಭಿರಾಂತೆನ್ ಎಕಾಚ್ಚಾಣೆಂ ದಾರ್ ಧಾಂಪ್ಚ್ಯಾಕ್ ತೆಂ ಅಮ್ಸರಿಲಾಗ್ಲೆಂ.

ಪೂಣ್ ನಾಂ!  ತ್ಯಾ ಆದಿಂಚ್ಚ್ ತೊ ಪಿಸೊ ಹಾತ್… ತಾಚ್ಯಾ ದಾರಾಚೆರ್ ಬಸುನ್ ಜಾಲ್ಲೊ. ಆನಿ ತೆಂ… ಕಿತೆಂ ಕಸಲೆಂ ಮ್ಹಣ್ ಆವಾಕ್ಕ್ ಜಾತಾಸ್ತಾಂ…ತೊ ದಾರ್ ಪಾಟಿಂ ಲೊಟುಂಕ್ ಲಾಗ್ಲೊ. ಹೆಂ ತಾಚೆಂ ಅನಿರೀಕ್ಶಿತ್ ವರ್ತನ್ ಕ್ಲೋಡಿಯಾಚೆ ಕಾಳ್ಜಾ ಧಡ್ಧಡೆ ದೊಡ್ತೆ ಕರ್ತಾಸ್ತಾಂ…ತ್ಯಾಚ್ಚ್ ಘಡ್ಯೆ…ಸರಳಾ ಆವಾಜಾಸಂಗಿ ಉಟ್ಲೆಲಿ ತಾಚಿ  ಕಠಿಣ್ ಬೊಬಾಟ್…ಹಾಕಾ ಸಗ್ಳೆಂಚ್ಚ್ ಹಾಲಾಯ್ಲಾಗ್ಲಿ.

“ರಾಸ್ಕಲ್…ಇತ್ಲೆ ವೆಗ್ಗಿಂ ತುಂ ರಿಶಭಾ ಸಂಗಿ ಅಸಲೆಂ ಕೀಳ್ ವರ್ತನ್ ಕರುಂಕ್ ಸಕ್ಲೆಂಯ್‌ಗೀ? ಹಾಂವ್ ತುಜ್ಯಾ ಕಾಜಾರಿ ಜಿವಿತಾಚೆರ್ ಖತ್ ಲಾಂವ್ಕ್ ಯೇಂವ್ಕ್‌ ನಾ. ತುಜ್ಯಾ ಸಂತೆತೆಚ್ಯಾ ಫೆಡ್ರಿಕಾನ್ ಕಾಳ್ಜಾಘಾತಾ ನಂತರ್…ಕುಡಿಕ್  ಆಘಾತ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಅನ್ಯಾಯಾಚೆಂ ಫಳ್ ತುಕಾ ದಾಕಂವ್ಕ್ ಆಯ್ಲಾಂ…

ಆಸ್ಪತ್ರೆಂತ್ ಹಾಂವ್ ಆಸ್ತಾಂ… ನಿಬಾಕ್ ತರೀ ಏಕ್ ದೀಶ್ಟ್ ಮ್ಹಜೆರ್ ಘಾಲ್ಲಿಯ್ ತರ್…ಬ್ಯಾವಾರ್ಶಿ ಫೆಡ್ರಿಕಾನ್  ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಎಸಿಡಾ ಘಾಯಾಚಿ ಘಂಬೀರಾಯ್ ತುಕಾ ಕಳ್ತಿ. ಆನಿ  ಮ್ಹಾಕಾಯೀ ಬಹುಶ್ಹಾ ಹಾಂಗಾಸರ್ ಯೆಂವ್ಚಿ ಗರ್ಜ್‌ಚ್ಚ್ ಪಡ್ತಿ ನಾತ್‌ಲ್ಲಿ. ಹಾಂವ್ ರಾಕೊನ್ ಥಕ್ಲೊಂ. ಪೂಣ್ ನಾಂ… ತುಂ ಆಯ್ಲೆಂಚ್ಚ್ ನಾಂಯ್. ”

“ಕ..ಕೋಣ್ ತುಂ ?!…” ಗೊಂದೊಳಾಂತ್ ಶಿರ್ಕಾಲ್ಲೆಂ ಕ್ಲೋಡಿಯಾ ಗಾಗೆಲೆಂ.

“ಕಿತೆಂ?…ಕೋಣ್ ತುಂ ಮ್ಹಣ್ ವಿಚಾರ್ತಾಯ್?!. ಥೊಡ್ಯಾಚ್ಚ್ ಕಾಳಾ ಆದಿಂ ರಾತ್ ದೀಸ್…  ‘ರಿಶಭ್ ರಿಶಭ್…’ ಮ್ಹಣ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಕಾಳ್ಜಾ ಮನಾಂತ್ ಘುಣ್ಘುಣೊನ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆಂ ತುಂ… ಕ್ಲೈವಾಚ್ಯಾ ಉಬೆಕ್ ಪಡ್‌ಲ್ಲೆಂಚ್ಚ್ … ಅಸೊಯೀ ಮ್ಹಜೊ ವಿಸರ್ ತುಜೆ ಥಂಯ್ ಉದೆಲೊಗೀ?!…

… ಹುಂ… ಹೆಂ ತುಜ್ಯಾ ಗ್ರೇಸ್ತ್‌ಕಾಯೆಚ್ಯಾ ಹಂಕಾರಾಚಿ ಸಾಯ್. ಹೆಂ ಗ್ರೇಸ್ತಾಕಾಯೆಚೆಂ ಲಕ್ಶಣ್! ತರೀ ತುಂವೆಂ ಸಾರ್ಲೆಲ್ಯಾ ಆದ್ಲ್ಯಾ ಜಿಣ್ಯೆಚ್ಯಾ ಉಗ್ಡಾಸಾನ್ ತರೀ ತುಜೆಂ ಮನ್ಶಾಪಣ್ ಜಾಗೆಂ ಜಾತೆ ನ್ಹಂಯ್ !.” ತೊ ಉಲಯ್ತ್ ಗೆಲೊ…

“ಮೊಗಾ ಆಘಾತೆಚ್ಯಾ ಕಾಳ್ಜಾ ಘಾಯಾನ್…ತಶೆಂ ಕುಡಿಚ್ಯಾ ಘಾಯಾಂಚ್ಯಾ ವಳ್ವಳ್ಯಾಂನಿಂ ಹಾಂವ್ ರಾತ್ ದೀಸ್ ಭೊಗ್ಚ್ಯಾ ಭೊಗ್ಣಾಂಚೆಂ ಕಿಂಚಿತ್ತ್ ಹುಸ್ಕೊ ತುಜೆ ಥಂಯ್ ನಾಂ ಜಾಲೊ ನ್ಹಂಯ್?!. ಮಾಕಾ ಕೊನ್ಶಾಕ್‌ಚ್ಚ್ ಲೊಟ್ಲೊಯ್. ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಭೊಗ್ಣಾಂಕ್ ಮಾಜ್ವೊನ್‌ಚ್ಚ್ ವ್ಹೆಲೊಯ್…

…ಭೇಶ್ ತುಜ್ಯಾ ಹ್ಯಾ ಕಾಲೆತೆಕ್. ತುಂವೆ ಕ್ಲೈವಾಕ್ ಆರಾವ್ನ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಮೊಗಾಕ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಘಾತಾ ವರ್ನಿಂ ವ್ಹಡ್ ಆಘಾತ್…ನಂತರ್ ತುಜ್ಯಾ ಕೀಳ್ ಬೆಫಿಕೆರ್ ವರ್ತಾನಾಂ ವರ್ವಿಂ ತುಂ ಮ್ಹಾಕಾ ತುಂ ದೀವ್ನ್ ಆಸಾಯ್!.”

ಹೆಂ ಆಯ್ಕಾತಾಂ…ಕ್ಲೋಡಿಯಾಕ್ ಎಕಾಚ್ಚಾಣೆಂ ತಾಚ್ಯಾ ಕಾಳ್ಜಾಕ್ ಭಾಲೊ ರೊಂಬ್ಲೆಲೆಪರಿಂ ಜಾತಾಸ್ತಾಂ…ತ್ಯಾ ಘಡ್ಯೆ ತಾಕಾ ಆಪ್ಣಾವಿಶಿಂ ಚಿಂತುಂಕ್ ಕರ್ತಾಸ್ತಾಂ ತ್ಯಾಚ್ಚ್ ಪರ್ಮಾಣೆ…   ರಿಶಭಾಚ್ಯಾ ತ್ಯಾ ಉತ್ರಾಂನಿ ಮಿಸ್ಳೊನ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಮಿಸ್ತೆರಾವಿಶಿಂ ಚಿಂತುಂಕ್ ಕರ್ತಾತ್.

‘ಕಸಲೆಂ ಮ್ಹಣ್ತಾ ಹೊ?!…ರಿಶಭ್…ಫೆಡ್ರಿಕ್?!…ತರ್…ತರ್…’  ಅಸಲ್ಯಾ ಮಿಸ್ತೆರಾಚ್ಯಾ ಘುಸ್ಪಡ್ ಗೊಂದೊಳಾಂತ್ ತೆಂ ಆಸ್ತಾಂ…ಹ್ಯಾವಿಶಿಂ ಚಡಿತ್ ಚಿಂತೊನ್ ಆಸೊಂಕ್ ರಿಶಭಾನ್ ತಾಕಾ ಆವ್ಕಾಸ್ ದಿಲೊನಾಂ. ಪರತ್ ತೊ ಮ್ಹಣಾಲೊ…

“ತುಜ್ಯಾ ವಯ್ಲ್ಯಾ ಮೊಗಾನ್ ಕುಡ್ಡೊ ಜಾವ್ನ್ ಆಸ್ತಾಂ… ತುಜ್ಯಾ ಹ್ಯಾ ನೀಜ್ ಕಾಲೆತೆಕ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಪಾರ್ಕುಂಕ್ ಜಾಲೆಂನಾಂ. ಗಿರೇಸ್ತ್ ವೋಲ್ ಆಂಗಾರ್ ಪಡ್ಲಿ ಮ್ಹಣ್ತಾಂ…ಆದ್ಲ್ಯಾ ವೊಲಿಕ್ ಭಾಣ್ಶಿರೆಂ ಕರ್ತಾಯ್ ತೆಂ ಮಾಕಾ ಕಳಿತ್‌ಚ್ಚ್ ಜಾಲೆಂನಾಂ. ಫೂಣ್ ವ್ಹಯ್… ಹಾಂವ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಂತ್ ವಳ್ವಳೊನ್ ಆಸ್ತಾಂ… ತ್ಯಾವಿಶಿಂ ಮ್ಹಾಕಾ ಬರೆಂಚ್ಚ್ ಕಳಿತ್ ಜಾಲಾಂ. ದೆಕುನ್…

… ತುಂವೆಂ ಮ್ಹಾಕಾ ಅಶೆಂಯೀ ಕೀಳ್ ರಿತಿನ್ ವಿಸರ್ಲೆಲ್ಯಾ ತ್ಯಾ ತುಜ್ಯಾ ವರ್ತನಾಚೆರ್ ತಶೆಂ ತುಜ್ಯಾ ಶ್ರೀಮಂತ್ಪಣಾಚ್ಯಾ ಹಂಕಾರಾಚೆರ್ ಥರ್ಥರಾಂವ್ಚೊ ಭಾಲೊ ಮಾರುಂಕ್ ಹಾಂವ್ ಆಯ್ಲಾಂ.”

“ಕಿ…ಕಿತೆಂ ಮ್ಹಣ್ತಾಯ್ ತುಂ?!…” ಎಕಾಚ್ಚಾಣೆಂ ತೆಂ ವಿಜ್ಮಿತೆ ಆಕಾಂತಾನ್ ಶಿರ್ಶಿರೊಂಕ್  ಲಾಗ್ಲೆಂ. ತುಂ ಎಕಾಎಕಿ ಧಾರುಣಾಯ್ ದಾಕೈನಾಕಾ. ಖರೆಂಚ್ಚ್ ಸಾಂಗ್ಚೆಂ ತರ್…ತುಜೆ ಥಂಯ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಖರೊ ರಿಶಭ್ ದಿಸಾಚ್ಚ್ ನಾಂ. ಆನಿಂ…”

“ಮಾಕಾಯೀ ಖರ‍್ಯಾ ಮುಗ್ಧ್ ಕ್ಲೋಡಿಯಾಚಿ, ಮಂದ್ ಸಾವ್ಳಿ ಸೈತ್… ಹ್ಯಾ ತುಜ್ಯಾ ಪ್ರಸ್ತುತ್ಚ್ಯಾ ಗ್ರೇಸ್ತ್ ಘಮಂಡ್ ಮುಖಮಳಾರ್ ದಿಸಾಚ್ಚ್ ನಾಂ”…ಮಧೆಂಚ್ಚ್ ಮ್ಹಣಾಲೊ ರಿಶಭ್. “ಆತಾಂ ಹೆಂ ಸರ್ವ್ ಉಲೊಂವ್ಕ್ ಹಾಂವ್ ಯೇಂವ್ಕ್ ನಾ. ಯೆದೊಳ್ ತುಜ್ಯಾ ವಯ್ಲ್ಯಾ ಮೊಗಾನ್ ಕುಡ್ಡೆ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ದೊಳ್ಯಾಂಕ್ ಜಾಗೊವ್ನ್‌ಚ್ಚ್ ಹಾಂಗಾಸರ್ ಆಯ್ಲಾಂ…

… ಆತಾಂ ಹಾಂವ್… ಯೆದೊಳ್ ಆಮಿಂ ಎಕಾಮೆಕಾ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಮೊಗಾಕ್ ತುಂವೆಂ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಘಾತಾ ಖಾತಿರ್ ತಶೆಂ… ಆತಾಂ ಮ್ಹಾಕಾ ಸಾಂಡುನ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಲಗ್ನಾಂ ವರ್ವಿಂ ತುಂವೆಂ ಜೊಡ್ಲೆಲ್ಯಾ ಗ್ರೇಸ್ತ್‌ಕಾಯೆಚೊ … ಏಕ್ ಲ್ಹಾನ್ ವಾಂಟೊ ವಿಚಾರುಂಕ್…ಹೊ ಮ್ಹಜೊ ಮೋಗ್…ತುಜ್ಯಾ ಬಾಗ್ಲಾರ್ ಉಬೊ ಆಸಾ.”

ಹೆಂ ಆಯ್ಕಾತಾಂ…ಕ್ಲೋಡಿಯಾಚ್ಯಾ ಕಪಾಲಾರ್ ಭಿರಾಂತೆಚ್ಯೊ ಮಿರಿಯೊ ಉದೆಲ್ಯೊ. ಕುಡಿಂತ್ ಬಾರೀಕ್ ಕಾಂಪ್ ಸುಟೊಂಕ್ ಲಾಗ್ಲಿ. ತ್ಯಾ ಘಡ್ಯೆ ‘ಆಪ್ಣೆಂ ಘರ್ ಕಾಮಾಕ್ ಯಾ ಎಕಾ ವಾಚ್‌ಮೆನಾಕ್ ದವರಿನಾತ್‌ಲ್ಲಿ  ಚೂಕ್ ಜಾಲಿ’ ಮ್ಹಣ್ ತೆಂ ಆಪ್ಣಾಕ್‌ಚ್ ದುರ್ಸಾಲಾಗ್ಲೆಂ.

ಆನಿ ತ್ಯಾಚ್ಚ್ ವೆಳಾ ಆಪ್ಣೆಂ ಕಾಂಯ್ ‘ವೇಳ್ ಕಾಡಿನ್ ತರ್ ಹ್ಯಾ ಪಿಶ್ಯಾಚೆಂ ಪಿಶೆಂ ಕರ್ತುಬ್ ಆಪ್ಣಾಕ್ ಖಂಡಿತ್ ಅಪಾಯ್ ಹಾಡಿತ್!.’ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ಆಕಾಂತೆಚ್ಯಾ ಭಿರಾಂತೆನ್ ಯಾಂತ್ರಿಕ್ ಥರಾನ್ ಅಮ್ಸೊರಿಲಾಗ್ಲೆಂ…

“ಆತಾಂ ಸಾರ್ಕೆಂ ಸಾಂಗ್…ಕೋಣ್ ತುಂ?!”

“ಕ್ಲೋಡಿಯಾ… ತುಜೊ ಹೊ ಮುಗ್ಧತೆನ್ ಬನಾಂವ್ಚೊ ಸವಾಲಾಂಚೊ ನಾಟಕ್ ಬಂದ್ ಕರ್. ಹ್ಯಾ ರಿಶಬಾಚೆಂ ರೂಪ್ ಬದ್ಲಾಲಾಂ ಜಾಂವ್ಕ್ ಪುರೊ. ಪೂಣ್ ಕಾಳ್ಜಾ ಮತಿಂತ್ ತೊ ಸಾರ್ಕೊ ಆಸಾ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಮಾನುನ್ ಘೆ.”

“ರಿ…ರಿ…ರಿ ಶಭ್ ”…ಗಾಗೆಲೆಂ ತೆಂ…ಜರ್ ಖರೊ ರಿಶಭ್ ವ್ಹಯ್ ತರ್…ತ್ಯಾ ಫೆಡ್ರಿಕಾನ್ ಯಾ ಕಾರ್ಡಿಯಾನ್ ಸರಾನ್ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಕಾಂಯ್ ಸಾಂಗ್ಲೆನಾಂ?! ”.

“ತುಂವೆ ಖರ‍್ಯಾ ಕಾಳ್ಜಾ ಮನಾನ್ ಮ್ಹಜೊ ಮೋಗ್ ಕೆಲ್ಲೊ ನ್ಹಂಯ್.” ಕ್ಲೋಡಿಯಾಚ್ಯಾ ಸವಾಲಾಚೊ ಬೆಪಾರ್ವೊ ಕರುನ್ ಆಪ್ಲಿಂಚ್ಚ್ ಉತ್ರಾಂ ತಾಣೆಂ ಮುಂದರಿಲಿಂ…

“ದೆಕುನ್ ತುಜೊ ದುಬಾವ್ ತುಕಾ ಧೊಸ್ತಾ. ಪೂಣ್ ಹೊ ರಿಶಭ್… ತುಂವೆಂ ತಾಕಾ ವಿಸರ್ಲೆಲೆಪರಿಂ ತೊ ತಾಚ್ಯಾ ಕಾಳ್ಜಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಕ್ಲೋಡಿಯಾಕ್ ವಿಸರ್ಚೊನಾಂ…

… ತಾಣೆಂ ತಾಕಾ ತಾಚ್ಯಾ ಕಾಳ್ಜಾ ಮನಾಂತ್ ಕಾಂತೊವ್ನ್ ದವರ್ಲಾಂ. ಆನಿ ಉಸ್ವಾಸ್ ಆಸಾಸರ್ ತಾಚೆಂ ರುಪ್ಣೆಂ ತೊ ಕಾಂತಯ್ತ್ ಆಸ್ತೊಲೊ.

… ದೆಕುನ್ ಲಗ್ನಾಂ ಆದ್ಲೆಂ ತೆಂ ಕ್ಲೋಡಿಯಾ… ತಾಚೆಂಚ್ಚ್ ಕ್ಲೋಡಿಯಾ ಜಾವ್ನಾಸಾ.!. ತೆಂ ಖಂಯ್ ತರೀ ಆಸೊಂ … ಕಶೆಂಯೀ ಆಸೊಂ … ಪೂಣ್  ರಿಶಭಾಚ್ಯಾ ಕಾಳ್ಜಾಂತ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಕ್ಲೋಡಿಯಾಕ್ ತೊ ತಸೊಚ್ಚ್ ಮೊಗಾನ್ ಫುಲಾಪರಿಂ ಪೋಸ್ ಕರುನ್ ಸಾಂಬಾಳುನ್ ವ್ಹರ್ತೊಲೊ. ತಾಣೆಂ ತಾಚ್ಯಾ ಕುಡಿಚ್ಯಾ ಸೊಭಾಯೆಚೊ ಮೋಗ್ ಕರುಂಕ್ನಾಂ…ತಾಣೆಂ ಮೋಗ್ ಕೆಲೊ ತಾಚ್ಯಾ ಕಾಳ್ಜಾಚೊ.! ”

ಹ್ಯಾ ಘಡಿಯೆ…ಕ್ಲೋಡಿಯಾಕ್ … ಲಗ್ನಾಂ ಆದಿಂ ಆಪ್ಣೆಂ ರಿಶಭಾಚ್ಯಾ ವೊಂಟಾಂನಿಂ ಆಯ್ಕಾಲ್ಲಿಂ ಮೊಗಾವಿಶಿಂಚಿ ಉತ್ರಾಂ ಆತಾಂ ಪರತ್ ಉಗ್ಡಾಸಾ ಲಾರಾಂನಿಂ ಜಗ್ಲಾತಾಸ್ತಾಂ…ತಾಚ್ಯಾ ಮತಿಂತ್ ರಿಶಭಾಚೆಂ ಖರೆಂ ರೂಪ್ ವಯ್ರ್ ವಯ್ರ್ ಜಗ್ಲುಂಕ್ ಲಾಗ್ಲೆಂ!

ಆನಿ ತಾಚಿಂ ಹಿಂ ಉತ್ರಾಂ ರಿಶಬಾಕ್ ಬೋಟ್ ಜೊಕ್ತಾಲಿಂ ತರೀ…ತಾಚೆಂ ಮುಖಮಳ್ ಖೈಂಚ್ಯಾಯೀ ದೃಶ್ಟೆಂತ್ ಪಾರ್ಕಿಲ್ಲ್ಯಾರೀ…ತಾಕಾ ಖರೊ ರಿಶಭ್ ದಿಸಾಚ್ಚ್ ನಾತ್‌ಲ್ಲೊ!  ದುಸ್ರೆಚ್ಚ್ ಘಡ್ಯೆ ತಾಚಿ ದೀಶ್ಟ್… ತ್ಯಾ ಘಾಯೆಲ್ಲ್ಯಾ ಮುಖಮಳಾ ವಯ್ಲ್ಯಾ ಬುರಾಕಾ ಪರಿಂ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ದೊಳ್ಯಾಂನಿಂ ಗಳೊನ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ದುಖಾಂಚೆರ್ ಖಂಚೊನ್ ರಾವ್ಲಿ. ತ್ಯಾ ಘಡ್ಯೆ … ಕ್ಲೋಡಿಯಾಚೆ ದೊಳೆಯೀ ನಿಯಂತ್ರಣೆವಿಣೆಂ ದುಖಾಂನಿಂ ಭರೊನ್ ಯೆತಾನಾಂ … ಮತಿಂತ್ ಆನಿಕೀ ಧೊಸುನ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ದುಬಾವಾನ್ ಪರತ್ ಉಸ್ಮೊಡ್ಲೆಂ …

“ತುಂ ಖರೊಚ್ಚ್ ತೊ ರಿಶಭ್‌ಗೀ?! ಆನಿ ಫೆಡ್ರಿಕ್ ತುಜೆರ್ ಎಸಿಡ್ ಕಿತ್ಯಾ ಉಸ್ಳಾಯ್ತಾ … ತಶೆಂ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಉಸ್ಳಾಯ್ಲೆಂ ತರೀ ಕಿತ್ಯಾ?”… ಸವಾಲಾ ವಯ್ರ್ ಸವಾಲ್ ವಿಚಾರ್ತಾನಾಂ … ರಿಶಭ್ ಏಕ್ ಘಡಿ ಕ್ಲೋಡಿಯಾಚೆರ್‌ಚ್ಚ್ ಆಪ್ಲೆಂ ಘಯ್ರೆ ನದರ್ ಖಂಚೊನ್ ರಾವ್ಲೊ.

ಹ್ಯಾ ವೆಳಾ…ತಾಚ್ಯಾ ತ್ಯಾ ಘಾಯಾಂನಿ ವಿದ್ರೂಪ್ ಆಸ್ಲೆಲ್ಯಾ ಮುಖಮಳಾರ್ ಕ್ಲೋಡಿಯಾಕ್ … ತಾಚೊ ಛಾರೊ ಪಾರ್ಕುಂಕ್‌ಚ್ಚ್ ಜಾಲೆಂನಾಂ. ಆನಿ ಹ್ಯಾಚ್ಚ್ ಆಯಿನ್ನ್ ವೆಳಾ ರಿಶಬ್… ಕ್ಲೋಡಿಯಾಚ್ಯಾ ಸವಾಲಾಂ ಥಳಾರ್ ತಾಕಾ ಆಪ್ಣಾಚೆರ್ ಆಸ್ಚೊ ದುಬಾವ್…ವಿಂಚುನ್ ಆಸ್ತಾಂ…

ಯೆದೊಳ್ ಮಾತ್ಸೆಂ ಮೊವಾಳ್ ಜಾಲ್ಲೊ ತೊ…ಆತಾಂ ಸಟ್ಟ್ ಕರುನ್ ಆವೇಶಾಚ್ಯಾ ಉನ್ಮಾದೆಕ್ ಬದ್ಲಾಲೊ. ಹ್ಯಾವೆಳಾ … ‘ಫೆಡ್ರಿಕ್ ತುಜೆರ್ ಎಸಿಡ್ ಕಿತ್ಯಾ ಉಸ್ಳಾಯ್ತಾ?!’ ಮ್ಹಣ್ ವಿಚಾರ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ ತೆಂ ತಾಚ್ಯಾ ಮತಿಂ … ‘ಕ್ಲೋಡಿಯಾ ಹ್ಯಾ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ದುಸ್ತಿತೆರ್‌ಯೀ ಆಪ್ಣಾಚೆರ್ ದುಬಾವ್ತಾ ಶಿವಾಯ್ ಫೆಡ್ರಿಕಾನ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಅನ್ನ್ಯಾಯಾವಿಶಿಂ ತಾಕಾ ಕಿತೆಂಚ್ಚ್ ಭೊಗಾನಾಂ.!.’ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ಕ್ರೋಧಾರ್ ತಳ್ಮಳೊಂಕ್ ಲಾಗ್ಲೊ.

ಆನಿ ಜರ್ ಮ್ಹಜೆರ್ ಆಸ್ಲೊಲೊ ವಿಶ್ವಾಸ್… ತೆಂ ಫೆಡ್ರಿಕಾಚೆರ್ ಬದ್ಲಿತಾ ತರ್… ಆಪ್ಣಾ ಪ್ರಾಸ್ ಚಡ್ ಫೆಡ್ರಿಕಾಕ್ ವಿಶ್ವಾಸ್ತಾ ಮ್ಹಣ್ ಜಾಲೆಂ. ಅಶೆಂ ತರ್… ಕ್ಲೋಡಿಯಾ… ಕ್ಲೈವಾಚ್ಯಾ ಮೊಗಾ ಉಬೆನ್ ತಶೆಂ ಗ್ರೇಸ್ತ್‌ಕಾಯೆಚ್ಯಾ ಹಾಂತುಳ್ನಾರ್ ಸಂಪೂರ್ಣ್ ಬದ್ಲಾಲಾಂ…ಆನಿ ಮ್ಹಜೆ ಥಾವ್ನ್ ಖೂಬ್ ಪಯ್ಸ್ ಪಾವ್ಲಾಂ.!.’

ಅಸಲ್ಯಾ ಚಿಂತ್ಪಾಂವರ್ವಿಂ ತೊ ಪ್ರತಿಕಾರಾಚ್ಯಾ ಅಮ್ಸೊರಾಕ್ ಪಡ್ತಾಸ್ತಾಂ…ಯೆಕಾಚ್ಚಾಣೆಂ ತಾಚಿ ಹಾತಾಚಿ ಮೂಟ್ ಸಡಿಳ್ ಜಾಲಿ. ಆನಿ ಹಾತಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಸರಳಾವಯ್ಲೆಂ ನಿಯಂತ್ರಣ್ ಚುಕ್ಲೆಂ…ಆನಿ ತೊ ಸರಳ್ ಮೆಟಾಂಚೆರ್ ಆವಾಜ್ ಕರುಂಕ್ ಲಾಗ್ಲೊ.

‘ಟಂಯ್…ಟಂಯ್…ಟಡಾಂಯ್ ಟಾಂಯ್ ಟಾಂಯ್…’

ಆನಿ ಹೆಂ ಗಮನಾಕ್ ಯೆತಾಸ್ತಾಂ ಘಡ್ಯೆನ್ ರಿಶಭ್ ಸರಳಾ ಕುಶಿನ್ ಮೆಟಾಂಚೆರ್ ಬಾಗ್ವಾಲೊ ಆನಿ ಸರಳ್ ವಿಂಚ್ಚ್ಯಾಕ್ ತೊ ಸಾಸ್ಪಾಲಾಗ್ಲೊ. ಆನಿ ಅಸಲ್ಯಾ ಅಮ್ಸೊರಾರ್ ಆಸ್ತಾಂ…ತವಳ್‌ಚ್ಚ್ … ಹ್ಯಾ ಘುಸ್ಪಡ್ ಗೊಂದೊಳ್ಯಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಭಿರಾಂತೆರ್ ಆಸ್ಲೆಲೆಂ ಕ್ಲೋಡಿಯಾ…

ತ್ಯಾಚ್ ಘಡ್ಯೆ ಕಸಲ್ಯಾಗೀ ಎಕಾ ಚತುರ್ ಹುರುಪಾಯೆರ್ ಬುಡ್ಲೆಂ. ಆನಿ …‘ಆಪುಣ್ ಕಿತೆಂ ಕಸಲೆಂ  ಕರ್ತಾಂ?!’ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಗಮನಾಕ್ ವ್ಹರಿನಾತ್ಲೆಲ್ಯಾ ಅಮ್ಸೊರಾರ್…

ಸಟ್ಟ್ ಕರುನ್… ತೊ ಪರತ್ ಮೆಟಾಂ ಚಡುನ್ ಪರತ್ ವಯ್ರ್ ಪಾಂವ್ಚ್ಯಾ ಫುಡೆಂ … ಹಾಚೆ ಥಾವ್ನ್ ಸುಟ್ಕಾ ಜೊಡಿಜಾಯ್ ಮ್ಹಳ್ಳೊ ಆವ್ಕಾಸ್ ಆರಾಯ್ಲಾಗ್ಲೆಂ. ಆನಿ ವೆವೆಗ್ಗಿಂ …’ಧಡಾಲ್ಲ್’  ಕರುನ್ ದಾರ್ ಧಾಂಪುನ್ ಖಿಳ್ ಘಾಲಿಲಾಗ್ಲೆಂ!

ತಿತ್ಲೆಂಚ್ಚ್ ತೆಂ ಜಾಣಾಂ…ಬಾಗ್ಲಾ ಥಾವ್ನ್ ಪುರ್ತೊ ತಾಚೊ ಹಾತ್ ವೆಗ್ಳೊ ಜಾಂವ್ಚ್ಯಾ ಆದಿಂ…ಮೆಟಾರ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ರಿಶಭಾಚೊ ಕಠಿಣ್ ಕ್ರೋಧಾಚೊ ತಾಳೊ ಸಗ್ಳ್ಯಾ ಬೊಂಗ್ಲ್ಯಾಕ್ ಹಾಲಯ್ ಲಾಗ್ಲೊ…

“ಘಾತ್ಕ್ಯಾ… ದಾರ್ ಉಗ್ತೆಂ ಕರ್. ನಾಂ ತರ್ ಬಾಗಿಲ್ ಫೊಡ್ತಾಂ. ಏಕ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ಸಾಂಗ್ತಾಂ ದೋನ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ಸಾಗ್ತಾಂ…ತಿಸ್ರೆ ಪಾವ್ಟಿಂ…ಹ್ಯಾ ಸರಳಾನ್ ಖಂಡಿತ್ ದಾರ್ ಫೊಡುನ್ ಭಿತರ್ ರಿಗ್ತೊಲೊಂ!”. ಹೊ ಕ್ರೋಧ್ ಕ್ಲೋಡಿಯಾಚ್ಯಾ ತಳ್ಮಟ್ಯಾಕ್ ಮಾರ್ತಾಸ್ತಾಂ…

‘ಹೊ ಖರೊಚ್ಚ್ ರಿಶಭ್!. ಖಂಡಿತ್ ಸಾಂಗ್ಲೆಲೆ ಕರುಂಕ್ ಅಮ್ಸರ್ಚೊ ರಿಶಭ್!’… ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ಕಠಿಣ್ ಭಿರಾಂತೆಚ್ಯಾ ಅಮ್ಸರಾರ್ ಪರತ್ ಹಾತ್ ಖಿಳಿಸರ್ಶಿಂ ವ್ಹರಿಲಾಗ್ಲೆಂ. ಆನಿ ತ್ಯಾಚ್ಚ್ ವೆಳಾ…

ಮಾಳಿಯೆಚ್ಯಾ ಕುಡಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಕ್ಲೈವಾಚಿ ಬೊಬಾಟ್ ತಾಚ್ಯಾ ಕಾನಾಂಕ್ ಆಪ್ಟಾಲಿ…

“ಕ್ಲೋಡಿಯಾ ಕೋಣ್ ಥಂಯ್ …ಕಸಲಿ ತಿ ಬೋಬ್?!.”

ತ್ಯಾ ಘಡ್ಯೆ…ದಾರಾ ಭಿತರ್…ಕ್ಲೈವ್! …ದಾರ್ ಭಾಯ್ರ್ ರಿಶಭ್!!

ಹಾಂಚ್ಯಾ ದೊಗಾಂಯ್ಚ್ಯಾ ತಾಳ್ಯಾಂಕ್ ಸ್ಪಂದುಂಕ್ ತೆಂ ಚಡ್ಪಡೊನ್ ಆಸ್ತಾಂ…ಪಯಿಲ್ಲೆಂ ತೆಂ ವೆವೆಗ್ಗಿಂ ದಾರ್ ಉಗ್ತೆಂ ಕರಿಲಾಗ್ಲೆಂ. ಆನಿಂ ತ್ಯಾಚ್ಚ್ ವೆಳಾ…ವಯ್ರ್ ಮಾಳಿಯೆ ಕುಶಿನ್ ಗೊಮ್ಟಿ ಘುಂವ್ಡಾವ್ನ್…ಖಟ್ಲ್ಯಾರ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಕ್ಲೈವಾಕ್ ಆವಾಜ್ ದೀಲಾಗ್ಲೆಂ…

 “ಕಾಂಯ್ ನಾಂ ಕ್ಲೈವ್…ಆತ್ತಾಂ ಆಯ್ಲಿಂ.”

ಉತ್ರಾಂ ಬರಾಬರ್ ತೆಂ ರಿಶಭಾ ಕುಶಿನ್ ಘುಂವ್ಲೆಂ. ಆನಿ ಅಮ್ಸೊರಿಂ ಭಡ್ಭಡ್ಲೆಂ… “ರಾವ್…ರಾವ್… ಅಮ್ಸರ್ನಾಕಾ…”

ಪೂಣ್ ತ್ಯಾ ಘಡ್ಯೆ … ಆಪ್ಣಾಕ್ ಸಲ್ವೊಂವ್ಕ್ ಪಳೆಂವ್ಚ್ಯಾ ಕ್ಲೋಡಿಯಾಚ್ಯಾ ಚತುರ್ ವರ್ತನೆಕ್ ಯೆದೊಳ್‌ಚ್  ಖುಬಾಳೊನ್ ಆಸ್ಲೊಲೊ ರಿಶಬಾಚೊ ಕ್ರೋಧ್… ತಾಚ್ಯಾ ನಿಯಂತ್ರಣೆ ಭಾಯ್ರ್ ಪಾವ್‌ಲ್ಲೊ. ಆನಿ ತೊ ರಾಗಾನ್ ಬಡ್ಬಡ್ಲೊ …

“ಕ್ಲೋಡಿಯಾ… ಪರತ್ ಹಾಂವ್ ತುಕಾ ಜಾಗಯ್ತಾಂ…ಹೊ ರಿಶಬ್ ರುಪಾನ್ ವಿದ್ರೂಪ್ ಆನಿ ಅಸಹಾಯೆಕೆನ್ ಭಿಕಾರಿ ತಸೊ ಜಾಲಾ ಜಾಂವ್ಕ್ ಪುರೊ … ಪೂಣ್ ಮತಿನ್ ಆನಿ ಬಾವ್ಳ್ಯಾನ್ … ತೊ ಪಯ್ಲೊಚ್ಚ್ ರಿಶಬ್!. … ರಿಶಭ್ ತೊ ರಿಶಭ್‌ಚ್ಚ್…!!

ತ್ಯಾ ದೆಕುನ್ ತುಂ ತುಜಿ ಲೆಕಾವರ್ತಿ ಶಾಣೆಪಣಾಚಿ ಹಿಕ್ಮತ್ ಹ್ಯಾ ರಿಶಬಾಲಾಗಿಂ ದಾಕಂವ್ಕ್ ಧಯ್ರ್ ಘೆನಾಕಾ. ತುಜ್ಯಾ ಮೊಗಾ ಸಳಾವಳೆರ್…ಆಪ್ಲ್ಯಾ ನೀಜ್ ಕಾಲೆತೆಕ್ ವಿಸ್ರೊನ್ ತುಜೆಂ ಥಂಯ್ ಮೊವಾಳೊನ್ ಥಂಡ್ ಜಾಲ್ಲೊ ರಿಶಭ್ … ಆತಾಂ…

ತುಂವೆಂ ದಿಲ್ಲ್ಯಾ ಕಾಳ್ಜಾ ಘಾಯಾಕ್ ಆನಿಂ ತ್ಯಾ ಪಡ್ಪೊಶಿ ಫೆಡ್ರಿಕಾನ್ ದಿಲ್ಲ್ಯಾ ಎಸಿಡಾ  ಘಾಯಾಕ್ ಫಾರಿಕ್ಪಣಾಚೆಂ ಪ್ರತಿಕಾರ್ ದಿಂವ್ಚ್ಯಾಕ್…ಪರತ್ ತೊ ಆದ್ಲೊ ರಿಶಭ್ ಜಾವ್ನ್ ಬದ್ಲಾಲಾ.

ಆನಿ ಹೊ ರಿಶಭ್…ನಾಡ್ ಭಂವ್ಚ್ಯಾಪರಿಂ ತುಜ್ಯಾ ಭಂವ್ತಿ…ತುಜ್ಯಾ ಬೊಂಗ್ಲ್ಯಾ ಭಂವ್ತಿ… ಭಂವೊನ್ ಆಸ್ತೊಲೊ.!.”

ಹೆಂ ಆಯ್ಕಾತಾಂ…ಕ್ಲೈವಾ ಸಂಗಿಚ್ಯಾ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಲಗ್ನಾ ಜಿವಿತಾಚೆರ್ ಆಸ್ಚೊ ರಿಶಬಾಚೊ ಅಪಾಯ್ ತಾಚ್ಯಾ ಶಿಂತಿಂದಾಕ್ ಠಿಕೊನ್…ತೆಂ ಥರ್ಥರುಂಕ್ ಲಾಗ್ಲೆಂ. ತಿತ್ಲ್ಯಾರ್‌ಚ್ಚ್ ತಾಚೊ ತಾಳೊ ಪರತ್ ಉಟ್ಲೊ…

“ಕ್ಲೋಡಿಯಾ… ಹಾಂವ್ ಚಡ್ ವೇಳ್ ತುಜ್ಯಾ ಬಾಗ್ಲಾರ್ ಖರ್ಚಿನ್ ತರ್… ‘ಹಾಂವ್ ರಿಶಭ್ ’ ಮ್ಹಣ್ ಮಾಕಾ ವಳ್ಕೊನ್ ಆಸ್ಲೆಲೆ ದೊಳೆ, ದುಬಾವೆರ್ ಪಡ್ತಿತ್.”

ಹೆಂ ಆಯ್ಕಾತಾಂ ರಿಶಭಾಕ್ ಆಪ್ಣಾಚೆರ್ ಹುಸ್ಕೊಯೀ ಆಸಾ’  ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಕಾಳ್ಜಾ ಕೊನ್ಶಾಂತ್ ರಿಗ್ತಾಸ್ತಾಂ … ತಾಚಿ ತಿ ಖರಿ ಹುಸ್ಕ್ಯಾಚಿ ಸಾವ್ಳಿ ಜಿರೋವ್ನ್ ತಗ್ಸಾಲ್ಲ್ಯಾ ತಾಳ್ಯಾನ್ ಘುಣ್ಘುಣೊಂಕ್ ಲಾಗ್ಲೆಂ…

“ಖರೆಂಚ್ಚ್ ಸಾಂಗ್ತಾಂ…ಹಾಂವ್ ಆನಿಕೀ ಘುಸ್ಪಡೆಚ್ಯಾ ಮಿಸ್ತೆರಾಂತ್ ಆಸಾಂ.”

ಪೂಣ್ ರಿಶಭ್ ಯೆದೊಳ್‌ಚ್ಚ್ ತಾಚ್ಯಾ ವಯ್ಲ್ಯಾ ದುಬಾವೆ ಸಾವ್ಳೆಂತ್ ಠಿಕುನ್ ಸೈರಣ್ ಚುಕ್ಲೆಲ್ಯಾ ಸ್ಥಿತೆಕ್ ಪಾವ್‌ಲ್ಲೊ. ‘ಕ್ಲೋಡಿಯಾ ಆನಿಕೀ ಆಪ್ಣಾಕ್ ಪಾತ್ಯೆಂವ್ಚ್ಯಾ ಸ್ಥಿತೆರ್ ನಾಂ. ಯಾ ತಶೆಂ ನಟನ್ ಕರ್ತಾ. ಕಿತೆಂಯೀ ಜಾಂವ್…ತೆಂ ತ್ಯಾಚ್ಚ್ ವರ್ತುಲಾಂತ್ ಭಂವೊನ್ ಆಸೊಂ.’ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ಚಿಂತ್ನಾಂ ಬರಾಬರ್ ತೊ ಮ್ಹಣಾಲೊ…

“ಸೋಡ್…ಹ್ಯಾ ತುಜ್ಯಾ ಸವಾಲಾಂಕ್ ಜಾಪ್ ದೀಂವ್ಕ್ ಮ್ಹಾಕಾ ನಾಕಾ. ಕಿತ್ಯಾ ಹಾಂವ್‌ಯೀ ತುಂ ನಟನ್ ಕರುನ್ ಆಸಾಯ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾ ದುಬಾವೆಚ್ಯಾ ಘುಸ್ಪಡೆರ್ ಆಸಾಂ. ಕಿತೆಂಯೀ ಜಾಂವ್…” ಮುಂದರಿಲೆಂ ರಿಶಭಾನ್…“ಆತಾಂ ಮ್ಹಾಕಾ ತುಜ್ಯಾ ಬಾಗ್ಲಾರ್ ಚಡ್ ವೇಳ್ ಖರ್ಚುನ್ …ತುಜ್ಯಾ ಲಗ್ನಾ ಜಿವಿತಾಚೆರ್ ಖತ್ ಲಾಂವ್ಕ್ ನಾಕಾ. ದೆಕುನ್ ಆಯ್ಕ್…

ಯೆದೊಳ್ ಹಾಂವ್ ಪಾಂಗ್ರೊನ್ ಆಸ್ಲೆಲ್ಯಾ ಭಿಕಾರಿ ಸ್ತಿತಿ ಥಾವ್ನ್ ಸಾಮಾನ್ಯ್ ಮನ್ಶಾಪರಿಂ ಜಾಂವ್ಕ್ ಜಾಯ್. ಪೂಣ್ ಅಸಲ್ಯಾ ಸ್ಥಿತೆಕ್ ಬದ್ಲುಂಕ್ ಮ್ಹಜಿಂ ಬೊಲ್ಸಾಂ ಆತಾಂ ಖಾಲಿ ಜಾಲ್ಯಾಂತ್. ಆನಿ ಹ್ಯಾ ದಿವಾಳಿ ಪರಿಗತೆರ್…

ಹಾಂವೆ ಘಾಲ್ಲೆಂ ಪಿಂದ್ಕರ್ ಮ್ಹೆಳೆಂ ವಸ್ತುರ್ … ಧರ್ಣಿರ್ ಝರೊನ್ ಝರೊನ್ ಧರ್ಣಿಕ್  ಸಮಾ ಜಾಲ್ಲ್ಯೊ ವ್ಹಾಣೊ…ಹೆಂ ಸರ್ವ್ ನವೆಂ ಹಾಡುಂಕ್ ಜಾಯ್. ಆನಿ ಹ್ಯಾ ಖಾತಿರ್ …ತುಜ್ಯಾ ಗ್ರೇಸ್ತ್ಕಾಯೆಚೊ ಥೊಡೊ ಚಿಲ್ಲರ್ ವಾಂಟೊ ಘೆಂವ್ಕ್ ಹಾಂಗಾಸರ್ ಆಯ್ಲಾಂ. ಪೂಣ್ ಭಿಕ್ ನ್ಹಂಯ್…ಬಗಾರ್ ತುಜೆ ಥಾವ್ನ್ ಹಕ್ಕಾನ್ ವಿಚಾರುಂಕ್ ಆಯ್ಲಾಂ.”

 “ಹ…ಹಕ್ಕಾನ್…ಮ್ಹ..ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ?!” ಗಾಗೆಲೆಂ ತೆಂ.

“ಹಾಂ ಹಕ್ಕಾನ್. ತುಜ್ಯಾ ಹ್ಯಾ ಲಗ್ನಾ ಆದಿಂ…ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಘಾಢ್ ಮೊಗಾ ಸಳಾವಳರ್ ಆಸೊನ್ ನಂತರ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಸಾಂಡುನ್ ವಂಚನ್ ಕರುನ್ ತುಂವೆಂ ಆಪ್ಣಾಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಗ್ರೇಸ್ತ್‌ಕಾಯೆಚೊ ಲ್ಹಾನ್ ವಾಂಟೊ ಆಪ್ಣಾಂವ್ಕ್ ಆಯ್ಲಾಂ. ಆನಿ ಜರ್ ತುಂ… ಮ್ಹಾಕಾ ನೆಗಾರ್ ಕರ್ಚೊ ಖೆಳ್ ಖೆಳ್ತಾಯ್ ತರ್…

ಹಾಂವೆಯೀ ಆಮ್ಚಿ ಹಿ ಲಗ್ನಾ ಆದ್ಲಿ ಮೊಗಾ ಜಳಕ್ ಕ್ಲೈವಾಚ್ಯಾ ಗಮನಾಕ್ ಹಾಡ್ಚೊ ಖೆಳ್ ಖೆಳಾಜಾಯ್ ಪಡ್ತಾಲೊ.  ಆನಿ ಹೆಂ ತಾಕಾ ‘ಜರ್ ಹಾಂವ್ ಸಾಂಗಿನ್ ತರ್!…”

“ರಿಶಭ್…ಕಿತೆಂ ತುಂ ಮ್ಹಾಕಾ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಮೇಯ್ಲ್ ಕರುನ್ ಆಸಾಯ್.?!”

“ಕಶೆಂಯೀ ತುಂ ಚೀಂತ್.…ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಅಸಾಹಾಯಕ್ ಪರಿಗತೆರ್ ದುಸ್ರಿ ವಾಟ್ ನಾಂ. ಕರಿಜಾಯ್ ಪಡ್ತಾ. ಆನಿ ಕರ್ನ್ ಆಸ್ತೊಲೊಂ. ”

“ಕರ್ನ್‌ಚ್ಚ್ ಆಸ್ತೊಲೊಯ್?!”…ಆಪ್ಲಿ ಮುಕ್ಲಿ ಪರಿಗತ್ ಚಿಂತೊನ್ ತೆಂ ಬಾರೀಕಾಯೆನ್ ಕಾಂಪೊಂಕ್ ಲಾಗ್ಲೆಂ.

“ಹುಂ..ಕರಿಜಾಯ್ ಪಡ್ತಾ…ಆದಿಂ ಮೋಗ್ ಕರಿತ್ತ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾಂವ್… ಆನಿ ಆತಾಂ…ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಮೇಯ್ಲ್! ಆನಿಂ ಆತಾಂ ಕಿತೆಂ ಹಾಂವ್ ಅಪೇಕ್ಶಿತಾಂ…ತೆಂ ಮೆಳಾನಾಸ್ತಾಂ…ಹ್ಯಾ ತುಜ್ಯಾ ಮೆಟಾಂ ಥಾವ್ನ್ ಹಾಲ್ಚೊನಾಂ!.”

ಹಿ ಭೆಶ್ಟಾವ್ಣಿ ಕ್ಲೋಡಿಯಾಚ್ಯಾ ಕಾಳ್ಜಾ ಶಿರಾಂಕ್ ವೀಜ್ ಸಕತ್ ಮಾರ್ಲೆಲ್ಯಾಪರಿಂ ಜಾತಾನಾಂ…ತಕ್ಶಣಾಂಚ್ಚ್ ತೆಂ ಮ್ಹಣಾಲೆಂ…“ಹೆಂ ತುಕಾ ಕಿತೆಂ ಜಾಯ್… ತ್ಯಾ ಖಾತಿರ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಥೊಡಿ ಆರ್ಥಿಕ್ ವೆವೆಸ್ತಾ ಕರುಂಕ್ ಆಸಾ. ತೆಂ ಕರುನ್ ಹಾಂವ್ ತುಕಾ ಫಾಲ್ಯಾಂ ತ್ಯಾ ವೆವೆಸ್ಥಾ ವಿಶಿಂ ಸಾಂಗ್ತಾಂ.”

“ಓ.ಕೆ…ಹೆಂ ಗ್ರೇಸ್ತ್ ಮನ್ಶಾಂಚೆಂ ಆರ್ಥಿಕ್ ವೆವೆಸ್ಥಾಚಿ ರೀತ್. ಅಸಲ್ಯಾ ಆರ್ಥಿಕ್ ವೆವಹಾರಾಚೆರ್ ‘ಬ್ಲಾಕ್ ಆನಿ ವೈಟ್’ ಎಕೌಂಟ್ ಬೋವ್ ಗರ್ಜೆಚೆಂ ಜಾವ್ನಾಸಾ. ಆನಿ ಅಸಲ್ಯಾ ಗಜಾಲೆಂನಿಂ ಇತ್ಲೆ ವೆಗ್ಗಿಂ ತುಂ ಮಿಸ್ಳೊನ್ ಗೆಲಾಂಯ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಜಿರವ್ನ್ ಘೆತಾನಾಂ…ತುಂವೆ ತಿತ್ಲೆಂ ವೆಗ್ಗಿಂ ಮ್ಹಾಕಾ ವಿಸರ್ಲೆಂಲೆಂ ತೆಂ ತುಜಿ ಚೂಕ್ ನ್ಹಂಯ್.

ತುಂ ಗ್ರೇಸ್ತ್  ಹಾಂತುಳ್ನಾರ್ ಲೊಳುನ್ ಆಸ್ತಾಂ … ಹ್ಯಾ ಸಿಮೆತ್ರೆಚ್ಯಾ ಮೆಟಾಂಚೆರ್ ಲೊಳುನ್ ಆಸ್ಚೊ ರಿಶಭ್ ಕಸೊ ತರೀ ತುಜ್ಯಾ ಕಾಳ್ಜಾಂತ್ ಉರ್ಚೊ?!  ತುಂವೆಂ ತಾಕಾ ಕೊನ್ಶಾಂತ್ ಲೊಟ್ಚ್ಯಾಂತ್ ತುಜಿ ತರೀ ಕಶಿ ಚೂಕ್ ಆಸ್ಚಿ. ತೊ ತುಜ್ಯಾ ಕಾಳ್ಜಾಂತ್ ನಾಂಚ್ಚ್ ನಾಂ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ವಗ್ತಾ … ತುಂವೆಂ ತಾಚ್ಯಾ ಕಶ್ಟಾಂಕ್ ಸ್ಪಂದನ್ ಜಾಂವ್ಚೆಂ ತರೀ ಕಶೆಂ?  ನಾಂ ನಾಂ. ಗ್ರೇಸ್ತೀ ಲಯೆರ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ತುಜೆ ಥಾವ್ನ್ ಹಾಂವೆಂ ಹೆಂ ಅಪೇಕ್ಶುಂಚೆಂ ನ್ಹಂಯ್‌ಚ್ಚ್ ನ್ಹಂಯ್.

‘ರಿ…ರಿಶಭ್!’…ಬೊಬಾಟ್ಲೆಂ ತೆಂ ಮತಿಂತ್‌ಚ್  ಆನಿ ತಾಚೆ ಮುಕಾರ್ ರಾವೊಂಕ್  ಸಖಾನಾಸ್ತಾಂ ತೆಂ ಚಡ್ಪಡೊಂಕ್ ಲಾಗ್ಲೆಂ. ಪೂಣ್ ತೊ ಉಲೈತ್ತ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೊ…

“ಆಮ್ಚೆ ಮಧೆಂ ರಾತ್ ಆನಿ ದಿಸಾಚೆಂ ಫರಕ್ ಆಸಾ. ಏಕ್ ಮಿಲ್ಯನರ್ ಬಾಯ್ಲ್…ಆನಿ ಏಕ್ ಬಿಕಾರಿ ಸ್ಥಿತೆರ್ ಆಸ್ಚೊ ಚಲೊ. ಹಾಂಚೆ ಮಧೆಂ ಖಂಚ್ಯಾಯೀ ದಿಶ್ಟೆಂತ್ ಎಕಾಮೆಕಾಚ್ಯಾ ಸಂಬಂದಾಚಿ  ಗಾಂಚ್ ಚಿಂತುಂಕ್‌ಚ್ಚ್ ಜಾಯ್ನಾಂ … ನ್ಹಂಯ್?!”

ಕ್ಲೋಡಿಯಾ ಮೌನ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆಂ. ಬರ್ಫಾಪರಿಂ ಥಂಡ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ. ತ್ಯಾ ಘಡ್ಯೆ ತಾಚೆಂ ಕಾಳ್ಜಾಂತ್  ರಿಶಾಭ್ ಬೊಬಾಟುನ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೊ!  ಆನಿಂ ತೆಂ ರಿಶಭಾಚ್ಯಾ ಉಮಾಳ್ಯಾಂಚ್ಯಾ ಮೊಗಾ ಉಗ್ಡಾಸಾಂತ್ ತಳ್ಮಳುನ್ ಆಸ್ತಾಂ …

ಮೊಗಾ ಸಲ್ವೊಣೆಚ್ಯಾ ವಿರಾರಾಯೆಚ್ಯಾ ಧೆಧೆಸ್ಪರಾರ್ ಆಸ್ಲೊಲೊ ರಿಶಭ್ … ಪರತ್  ಬೊಬಾಟುಂಕ್ ಲಾಗ್ಲೊ ಆಪ್ಲೊ ಸರಳ್ ಜೊರಾನ್ ಧರ್ಣಿಕ್ ಮಾರುನ್…

“ಸಾಂಗ್ ಕ್ಲೋಡಿಯಾ… ವ್ಹಯ್‌ಗೀ ನ್ಹಂಯ್…?!”

ಆತಾಂ ಸೈರಣ್ ಚುಕ್ಲೆಲ್ಯಾ ಕ್ಲೋಡಿಯಾನ್‌ಯೀ ಆಪ್ಲೊ ತಾಳೊ ಕಾಡ್ಲೊ… “ಕಸಲಿ ಭೆಸ್ಟಾವ್ಣಿ ತುಂ ದಿತಾಯ್ ?!…ರಿಶಭ್ ತುಂ ವ್ಹಯ್ ತರ್…ಆತಾಂ ತುಜೆ ಲಾಗಿಂ ಹಾಂವ್ ವಿಚಾರ್ತಾಂ…ತ್ಯಾ ದೀಸ್ ರೆಸ್ಪೆರಾ ವೆಳಾ….ತುಂ ಖಂಯ್ ಮೆಲ್ಲೊಯ್ ?!.”

“ಹಾಂ ಹಾಂ ಹಾಂವ್ ಮೆಲ್ಲೊಂ”…ರಿಶಭ್‌ಯೀ ಬೊಬಾಟ್ಲೊ. “ತುಮಿ ಸಗ್ಳ್ಯಾಂನಿ ಮೆಳೊನ್ ಮಾಕಾ ಮೆಲ್ಲ್ಯಾಂತ್ ದಾಖಲ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ.

ಇಗರ್ಜೆಂತ್ ರೆಸ್ಪೆರಾ ವೆಳಾ ತುಂವೆ ಮ್ಹಾಕಾ ಘಾತ್ ಕೆಲೊಯ್…ವಿಶ್ವಾಸ್ ಘಾತ್ಕಿ ಪಡ್ಪೊಶಿ ಫೆಡ್ರಿಕಾನ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಜಿಣ್ಯೆಚೆರ್ ವಳ್ವಾಳ್ಯಾಚೆ ಭಾಲೆ ಮಾರ್ಲೆ…ಆನಿ ಹೆಂ ಸಗ್ಳೆಂ ಪಳೆವ್ನ್ ನಿಶ್ಕ್ರೀಯ್ ಜಾವ್ನ್ ಮೌನತೆನ್ ರಾವ್ಲೆಚ್ಯಾ ಕಾರ್ಡಿಯಾನಾನ್… ಅಸಹಾಕಾರೆಚ್ಯಾ ಉದ್ಕಾಂತ್ ಆಪ್ಲೆ ಹಾತ್ ಧುಲೆ. ಆನಿ ಅಶೆಂ ತುಮಿಂ…

ಸರ್ವಾನಿಂ ಮೆಳುನ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಮೆಲ್ಲ್ಯಾಂತ್ ದಾಖಲ್ ಕೆಲೆಂ. ಆನಿ ಆತಾಂ ತುಂ ವಿಚಾರ್ತಾಯ್… ‘ತುಂ ಮೆಲ್ಲೊಯ್‌ಗೀ?!’ ಮ್ಹಣ್.

ಆನಿ ಆತಾಂ ಹಾಂವ್ ತೆಂಚ್ಚ್ ಸವಾಲ್ ತುಕಾ ವಿಚಾರ್ತಾಂ. ಫೆಡ್ರಿಕಾನ್ ಘಾತ್ ಕೆಲೊ ಮ್ಹಣ್ ಕಳ್ತಾಸ್ತಾಂ … ತುಕಾ ರೆಸ್ಪೆರಾಕ್ ಚುಕೊವ್ನ್ ಇಗರ್ಜೆ ಮೆಟಾಂ ದೆಂವೊನ್ ಯೆವ್ಯೆತೆ ನ್ಹಂಯ್‌ಗೀ?! ತ್ಯಾ ವೆಳಾ ತುಂ ಮೆಲ್ಲೆಂಯ್ಗೀ?!  ಆನಿ ಆತಾಂ…

ತಾಚೊ ಫಳ್ ಜಾವ್ನ್ ಕಾಳ್ಜಾಕ್ ತಶೆಂ ಕುಡಿಕ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಘಾಯಾ ವರ್ವಿಂ ಹಾಂವ್ ಪರತ್ ಧಾರುಣ್ ಜಾಲಾಂ. ಆನಿಂ ಹ್ಯಾ ಮುಕಾರ್ ಹಾಂವ್ ಬದ್ಲಾನಾಂ…ಖಂಡಿತ್ ಬದ್ಲಾನಾಂ.”

ಹೆಂ ಆಯ್ಕಾಲ್ಲೆಂ ಕ್ಲೋಡಿಯಾ…ತ್ಯಾ ಘಡ್ಯೆ…ರಿಶಭಾಚ್ಯಾ ಘಾಯೆಲ್ಲ್ಯಾ ಕಾಳ್ಜಾಚ್ಯಾ ಉತ್ರಾಂನಿ ತಾಚೆಂ ಕಾಳಿಜ್ ಮಿರ್ಮಿರೊಂಕ್ ಲಾಗ್ತಾನಾಂ…ದೊಳ್ಯಾಂನಿಂ ದುಖಾಂ ಭರುನ್ ತಾಚ್ಯಾ ಪೊಲ್ಯಾಂಕ್ ಭಿಜಯ್‌ಲಾಗ್ಲಿಂ. ತ್ಯಾ ವೆಳಾ…

ಕ್ಲೋಡಿಯಾಚೆಂ ಕಾಳಿಜ್ ಶಿಂದೊನ್ ಉದೆಲ್ಲ್ಯಾ ದುಖಾಂಚೆರ್ ರಿಶಭಾಚಿ ದೀಶ್ಟ್ ಪಡ್ತಾಂ …ಆಪ್ಲ್ಯಾ ದೊಳ್ಯಾಂತ್ ಉದೆಲ್ಲಿಂ ದುಖಾಂ ಕ್ಲೋಡಿಯಾಚ್ಯಾ ದಿಶ್ಟೆ ಥಾವ್ನ್ ಲಿಪೊಂವ್ಚ್ಯಾಕ್… ಖಿಣಾನ್ ತೊ ಸಟ್ಟ್ ಕರುನ್ ತಾಕಾ ಪಾಟ್ ಕರಿಲಾಗ್ಲೊ.

ಪೂಣ್ ರಿಶಭಾಚಿ ಹಿಂ ದುಖಾಂ ಕ್ಲೋಡಿಯಾಚ್ಯಾ ಘಯ್ರ್ಯಾ ದಿಶ್ಟೆಕ್ ಪಡಾನಾಸ್ತಾಂ ಗೆಲಿನಾಂತ್. ಆನಿ ತ್ಯಾಚ್ಚ್ ವೆಳಾ ತೊ ಇತ್ಲೆಂಚ್ಚ್ ತೊ ಮ್ಹಣಾಲೊ…

 “ಫಾಲ್ಯಾಂ ಯೆತಾಂ!”

ಆನಿ ತಾಚೊ ತೊ…‘ಟಾಂಯ್…ಟಾಂಯ್’  ಸರಳಾಂ ಆವಾಜ್  ಪರತ್ ಉಟ್ತಾಸ್ತಾಂ…ಕ್ಲೋಡಿಯಾಚ್ಯಾ ಮತಿಂ ತಾಚೆಂ ‘ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಮೇಯ್ಲ್’ ವಯ್ರ್ ವಯ್ರ್ ಆಪ್ಟೊಂಕ್ ಲಾಗ್ಲೆಂ. ಆನಿಂ ತೊ ಗೆಟಿ ಭಾಯ್ರ್ ಪಾವ್ತಾ ಮ್ಹಣಾಸರ್ ತೆಂ ಪಳೆತ್ತ್… ಬಾಗ್ಲಾರ್ ತಶೆಂಚ್ಚ್ ಉಬೆಂ ಜಾಲೆಂ.

ಹ್ಯಾ ವೆಳಾ…ಯಾಂತ್ರಿಕಾಯೆನ್ ತೆಂ …ರಿಶಭಾ ವಿಶಿಂಚ್ಯಾ ಚಿಂತ್ನಾಂನಿ ಮಿಸ್ಳಾತ್ತ್ ಗೆಲೆಂ.

ಆನಿಂ ತೆಂ ಚಿಂತ್ತಾ ಚಿಂತ್ತಾ ಕ್ಲೋಡಿಯಾ ಥಂಯ್… ರಿಶಭಾಚಿ ಸಾವ್ಳಿ ಆನಿ ಮೊಗಾ ಘಡಿತಾಂ … ತಾಚ್ಯಾ ಕಾಳ್ಜಾಂತ್ ಪಾಲೆವ್ನ್ ವಾಡಾತ್ತ್ ಆಯ್ಲಿಂ. ಆನಿ ವಾಡಾತ್ತ್ ಆನಿ ವಾಡಾತ್ತ್ ಗೆಲಿಂ. ತ್ಯಾ ಆಯಿನ್ನ್ ವೆಳಾ … ಎಕಾಚ್ಚಾಣೆಂ …

ತೆಂ ಉಡೊನ್ ಪಡ್ಚ್ಯಾಪರಿಂ… ವ್ಹಡ್ ಏಕ್ ಆವಾಜ್ ತಾಕಾ ಆಯ್ಕಾಲೊ…!

► ಮುಂದರುನ್ ಆಸಾ

ಕಿಟಾಳ್ ತುಮ್ಕಾಂ ಮೊಗಾಚೆಂ? ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ 10 ವರ್ಸಾಂ ಪಾಸುನ್ ಖಳಾನಾಸ್ತಾನಾ ನಿರಂತರ್ ಫಾಯ್ಸ್ ಜಾವ್ನ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಕಿಟಾಳಾರ್ ಹಜಾರೊಂ ಪಾನಾಂನಿ ವಿಂಚ್ಣಾರ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಆಸಾ. ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ಧಾ ವರ್ಸಾಂನಿ ಬಾಂದುನ್ ಹಾಡ್ಲೆಲೆಂ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯಾಚೆಂ ದಾಯ್ಜ್ ಮುಕಾರುನ್ ವ್ಹರುಂಕ್ ತುಮ್ಚಿ ಕುಮಕ್ ಗರ್ಜ್ ಆಸಾ. ಸಕಯ್ಲೊ ಬುತಾಂವ್ ದಾಂಬುನ್ ಗೂಗಲ್ ಪೇ, ಪೋನ್ ಪೇ, ಬ್ಯಾಂಕ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್‌ಫರ್ , ಡೆಬಿಟ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಾರ್ಡಾ ಮಾರಿಫಾತ್ ಖುಶೆಚಿ ವಂತಿಗೆ ದಿವ್ಯೆತ್.

66% feel thumbs up. And how do you feel?
2 :thumbsup: Thumbs up
0 :heart: Love
0 :joy: Joy
0 :heart_eyes: Awesome
1 :blush: Great
0 :cry: Sad
0 :rage: Angry

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Disclaimer : Please write your correct name and email address. Kindly do not post any personal, abusive, defamatory, infringing, obscene, indecent, discriminatory or unlawful or similar comments. Kittall.com will not be responsible for any defamatory message posted under this article. Please note that sending false messages to insult, defame, intimidate, mislead or deceive people or to intentionally cause public disorder is punishable under law. It is obligatory on kittall.com to provide the IP address and other details of senders of such comments, to the authority concerned upon request. Hence, sending offensive comments using kittall.com will be purely at your own risk, and in no way will kittall.com be held responsible.