Javascript Disabled!

Please Enable Javascript if you disabled it, or use another browser we preferred Google Chrome.
Please Refresh Page After Enable

Powered By UnCopy Plugin.

 

   

ಕೊರೊನಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಆಮ್ಚೆಂ ಜೀವನ್ ಬದಲ್ಲಾಂ ?

2020 ಮಾರ್ಚಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಆಮ್ಚಾ ದೇಶಾಂತ್ ತಶೆಂ ಹೆರ್ ದೇಶಾಂನಿ ಲೊಕಾಂಚಾ ಜೀವನಾಂತ್ ಜಾಯ್ತಿ ಬದ್ಲಾವಣ್ ಜಾಲ್ಯಾ ಆಶೆಂ ಬೊಗ್ತಾ. ಸಬಾರಾಂನಿ ಸಾಂಗ್ಚೆ ಪ್ರಕಾರ್ ಕೊರೊನಾನ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಕುಟ್ಮಾಂಕ್ ಲಾಗಿಂ ಹಾಡ್ಲಾಂ, ಮನಿಸ್ ಎಕಾಮೆಕಾಕ್ ಒಳ್ಕೊಂಕ್   ಲಾಗ್ಲಾ. ಕುಟ್ಮಾಚೆ ವಡಿಲ್ ಸಕಾಳಿಂ ಉಟೊನ್ ಕಾಮಾಕ್ ಧಾಂವ್ಚೆಂ, ಆಜ್ ವಚಾನಾಂತ್. ಮಾರ್ಕೆಟಿಕ್ ವಚೊನ್ ರಾಂದ್ವಯ್, ಮಾಸ್-ಮಾಸ್ಳಿ ಆನಿ ಹೆರ್ ಜಿನ್ಸಾಚ್ಯೊ ವಸ್ತು ಆನ್‌ಲೈನಿರ್ ಆರ್ಡರ್ ಕರುನ್ ಹಾಡಯ್ತಾತ್. ಇಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಬಿಲ್ಲಾಂ, ಫೊನ್ ಬಿಲ್ಲಾಂ, ಗ್ಯಾಸ್ ಬಿಲ್ಲಾಂ, ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಇತ್ಯಾದಿ ಆನ್‌ಲೈನಿರ್ ಬಾಂದ್ತಾಂವ್. ಎಟಿಎಮ್ ಕಾರ್ಡ್ ಆಸೊನ್, ಚೆಕ್ ವಾಟಾಂವ್ಚಿ ಉರ‍್ಲ್ಯಾ. ಇಂಟರ್‌ನೆಟ್ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಸುರು ಜಾಲ್ಲೆ ವರ್ವಿ ಲೊಕಾಂಕ್ ಚಡ್ ಜಾವ್ನ್ ಆಯ್ಚಾ ತರ್ನಾಟ್ಯಾಂಕ್ ಸಗ್ಳೆಂ ಕಿತೆಂ ಬಸ್‌ಲ್ಲೆ ಕಡೆನ್ ಪೂರಾಯ್ ಯೆತಾ.

NK06 1

ಕೊರೊನಾ ವರ್ವಿಂ ಸಂಬಂಧ್ ಪಯ್ಸ್ ಜಾಲ್ಯಾತ್. ಎಕಾಚ್ ಶಹರಾಂತ್ ವಿವಿಂಗಡ್ ವಸ್ತಿ ಕರುನ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಖಾಶಾ ಸಯ್ರ್ಯಾಂಗೆರ್ ವಚೊಂಕ್ ಆಮ್ಚಾನ್ ಜಾಯ್ನಾ. ಫಕತ್ ಫೊನಾಚೆರ್, ವಿಡಿಯೊ ಕೊಲಾಚೆರ್, ವ್ಹಾಟ್ಸಪಾಚೆರ್, ಝೂಮ್, ಸ್ಕೈಪ್, ಟ್ವಿಟರಾಚೆರ್ ಪಳವ್ನ್ ಸಂತೊಸ್ ಪಾವಾಜೆ ಶಿವಾಯಿ ಎಕಾಮೆಕಾ ಸಾಂಗಾತಾ ಮೆಳೊನ್ ಉಲಂವ್ಚೆಂ, ಹಾಸ್ಚೆಂ, ಖೆಳ್ಚೆಂ ಬಂದ್ ಜಾಲಾಂ! ರಸ್ತ್ಯಾಚ್ಯಾ ವಿರೋದ್ ದಿಕ್ಕಾಂನಿ ಯೆಂವ್ಚಾ ಆಮ್ಚಾ ಮಿತ್ರಾಂಕ್ ರಸ್ತೊ ಉತ್ರೊನ್ ಯೇವ್ನ್  ‘ಹೆಲೋ ‘ ಮ್ಹಣ್ಚಿ ಸವಯ್ ಬಂದ್ ಜಾಲ್ಯಾ! ಪಯ್ಸ್ ಥಾವ್ನ್ಂಚ್ ಹಾತಾ ದ್ವಾರಿಂ ‘ಬಾಯ್’ ಮ್ಹಣೊನ್ ಚಲ್ವೆಂ ಫ್ಯಾಶನ್ ಜಾಲಾಂ.

ಹೊಟೆಲಾಂಕ್ ಗೆಲ್ಯಾರ್ (ಉಗ್ತೆಂ ಆಸ್ಲ್ಯಾರ್) ಎಕಾ ಮೆಜಾಚೆರ್ ಎಕ್ಲ್ಯಾಕ್‌ಚ್ ಬಸಾಜೆ ಪಡ್ಲಾಂ. ವಾಟೇರ್ ಯಾ ಬಸ್ಸಾರ್ ಯಾ ದಫ್ತರಾಂತ್ ಚುಕೊನ್ ತರೀ ಆಮಿ ಆಪ್ಡೊಂಕ್ ಆಡ್ವಾರ‍್ಲಾಂ. ತಶೆಂ ಘಡಿಯೆ ಘಡಿಯೆ ಹಾತ್ ಸಾಬು ಘಾಲ್ನ್ ಧುಯ್ಜೆ ಪಡ್ಲಾಂ! ಖಂಚಾಯಿ ಮಾರ್ಕೆಟಿಕ್ ಗೆಲ್ಯಾರ್ ಪಾಟಿಂ ಯೆವ್ನ್ ನಾಯ್ಜೆ ಆಶಿ ಜಾಗ್ವಣಿ ದಿಲ್ಲಿಚ್ ಆಸಾ. ಘಡಿಯೆ ಘಡಿಯೆ ಹಾತ್ ಧುಯ್ಜೆ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಮಾತ್ರ್ ಮತಿಕ್ ಕಿರಿ ಕಿರಿ ಜಾತಾ. ತ್ಯಾ ಭಾಯ್ರ್ರ್ ತೊಂಡಾಕ್ ನಾಕಾ ಥಾವ್ನ್ ಬಂದ್ ಮಾಸ್ಕ್ ಬಾಂದುಂಕ್ ಆಸಾ.

ಆತಾಂ ಹೆಂ ಮಾಸ್ಕ್ ಬಾಂದ್ಚೆಂ, ಸುರ್ವೆ ಸುರ್ವೆಕ್ ಕರ್ಕರ‍್ಯಾಂಚೆಂ ಜಾಂವ್ಕ್ ಪಾವ್ಲೆಂ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಸಬಾರ್ ಲೋಕ್ ಬಾಂದುಂಕ್ ಆಯ್ಕಾಲೊನಾ. ಥೊಡ್ಯಾ ಉಣ್ಯಾಸಂಕ್ಯಾತ್ ಸಮುದಾಯಾಚೆ, ದೀಸ್ ಕುಲಿಕ್ ಘೊಳ್ಚೊ ಲೋಕ್, ಮಾಸ್ಕ್ ಬಾಂದುಂಕ್ ಆಯ್ಕಾನಾಂತ್. ಹಾಂವ್ ಖುದ್ ಆತಾಂಯ್ ಪಳೆತಾಂ, ರಸ್ತ್ಯಾ ದೆಗಾಂನಿ ಕಾಮಾ ಖಾತಿರ್ ಕೋಣ್ ಆಪಯ್ತಾ ತೆಂ ಪಳವ್ನ್ ರಾಂವ್ಚೊ ಲೋಕ್ ಬಿಲ್ಕುಲ್ ಮಾಸ್ಕ್ ಬಾಂದ್‌ಲ್ಲೊ ದಿಸಾನಾ, ತಾಂಚೆ ಸುಪರ್‌ವೈಝರ್ ಪರ‍್ಯಾಂತ್ ಮಾಸ್ಕ್ ಬಾಂದಿನಾಂತ್.

ಕೊರೊನಾಚೊ ದುಸ್ರೊ ಆವ್ತಾರ್ ಯಾ ಲ್ಹಾರ್ ಯೇವ್ನ್ ಇಲ್ಲಿಂ ಚಡ್ ಮರ್ಣಾಂ ಜಾತಾನಾ ಜಾಯ್ತ್ಯಾಂಕ್ ಭೈಂ ದಿಸೊನ್ ಮಾಸ್ಕ್ ಬಾಂದುಂಕ್ ಶುರು ಕೆಲಾಂ ತೆಂಯೀ ಸತ್. ತ್ಯಾಚ್ ಪರಿಂ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನಾಂ ಸುರ‍್ವಾತೇಕ್ ಕೊಣ್‌ಯಿ ಘೆಂವ್ಕ್ ತಯಾರ್ ನಾತ್ಲೊ, ಮ್ಹಣ್ ಮಸ್ತು ರಗ್ಳೆ ಜಾಲೆ. ಸರ್ಕಾರಾನ್‌ಯಿ ತಿತ್ಲೊ ಜೋರ್ ದಿಲೊನಾ, ಪುಣ್ ಪಿಡೇಸ್ತ್ ವಾಡ್ತಾನಾ ಸರ್ಕಾರಾನ್ ಸಕ್ತ್ ಆದೇಶ್ ಕಾಡ್ಲೊ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಆತಾಂ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನಾಂ ಘೆಂವ್ಕ್ ಲೋಕ್ ಲಾಯ್ನ್ ಲಾಗ್ತಾ ತೆಂ ಖಬ್ರಾಂನಿ ಕಳ್ತಾ.

ಮಾಸ್ಕ್ ಬಾಂದ್ಲೆಲ್ಯಾಕ್ ಏಕ್ ಫಾಯ್ದೊ ಆಸಾ. ತೊ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಸೆಜಾರ‍್ಯಾಲಾಗಿಂ ದುಸ್ಮನ್ಕಾಯ್ ಆಸಾ, ಮುಕಾರ್ ಮುಕಾರ್ ಮೆಳ್ತಾನಾ ಸೊಂಡ್ ಘುಂವ್ಡಾವ್ನ್ ವೆಚೆಂ ಆಸ್ತಾ. ಪುಣ್ ಹ್ಯಾ ಮಾಸ್ಕಾ ವರ್ವಿಂ ಮುಕಾರ್ ಮುಕಾರ್ ಮೆಳ್ಳ್ಯಾರೀ ಹರ್ಧೆಂ ಫುಲವ್ನ್ ಗತ್ತಾನ್ ತಾಕಾ ಪಳವ್ನ್ ಚಲ್ತಾಂವ್! ಏಕ್ ನಷ್ಟ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಜರ್ ಮುಕ್ಲ್ಯಾನ್ ಯೆಂವ್ಚೊ ಆಮ್ಚೊ ಆಪ್ತ್ ಮಿತ್ರ್ ಜಾಲ್ಯಾರ್‌ಯಿ ಪಳವ್ನ್ ಒಳಕ್ ಕಳಾನಸ್ತಾನಾ ಚಲ್ತೇ ರಾವ್ತಾಂವ್! ಹೆಂ ಆಮ್ಕಾಂ ಕಳ್ತಾ ಕೆದಾಳಾ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್, ತೊ ವ್ಯಕ್ತಿ ಘರಾ ಪಾವೊನ್ ಆಮ್ಕಾಂ ಫೊನ್ ಕರ‍್ನ್ ಶಿಣ್ ಉಚಾರ್ತಾನಾ ಮಾತ್ರ್.

NK01 1

ಹ್ಯಾಚ್ ಮಾಸ್ಕಾ ವರ್ವಿಂ ತರ್ನಾಟ್ಯಾಂಕ್ ಇಲ್ಲೊಸೊ ಚಡ್‌ಚ್ ಫಾಯ್ದೊ ಆಸಾ ಮ್ಹಣ್ಯೆತ್. ಫಕತ್ ದೊಳೆ ಮಾತ್ರ್ ಉಗ್ತೆ ಸೊಡ್ನ್ ಉರ‍್ಲೆಲೆಂ ತೋಂಡ್ ಮಾಸ್ಕಾನ್ ಲಿಪವ್ನ್ ಎಕಾಮೆಕಾಕ್ ಚಿಡಾವ್ಯೆತ್, ತಮಾಶೆ ಕರ‍್ಯೆತ್, ಒಳಕ್ ಪಾರ್ಕುಂಕ್ ಕಷ್ಟ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್ ತಮಾಶೆ ಕೆಲ್ಲೊ/ಕೆಲ್ಲೆಂ ಬಚಾವ್ ಜಾತಾತ್!

ರಾಜಕೀ ಫುಡಾರ‍್ಯಾಂಕ್ ಬರೊಚ್ ಅವ್ಕಾಸ್ … ಮಾಸ್ಕ್ ಬಾಂದುನ್ ವಿರೋದ್ ಪಾಡ್ತಿಂಚ್ಯಾ ಮೀಟಿಂಗಾಂಕ್, ಸರ್ವಜಣಿಕ್ ಸಭಾಂಕ್ ಬಿಂದಾಸ್ ವಚ್ಯೆತ್. ಖಂಯ್ಚ್ಯಾ  ಪಾಡ್ತಿಚೊ ಮ್ಹಣ್ ಪಾರ್ಕುಂಕ್ ಕಷ್ಟ್. ಕೊಣಾಕ್‌ಯಿ ದುಬಾವ್ ಜಾಯ್ನಾಶೆಂ ವಾಗ್ಚಿ ಗರ್ಜ್ ನಾ ತರ್ ಮಾರ್ ಖಾಯ್ಜೆ ಪಡೊಂಕ್ ಆಸಾತ್ ಯಾ ತೊ ತಾಚಿ ಪಾಡ್ತ್ ಸೊಡ್ನ್ ಹ್ಯಾ ಪಾಡ್ತಿಕ್ ಭರ್ತಿ ಜಾಲೊ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ಖಬಾರ್ ಸಾಮಾಜಿಕ್ ಜಾಳಿ ಜಾಗ್ಯಾರ್ ಪ್ರಸಾರ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ವೇಳ್ ಲಾಗಾನಾ.

ಎಂ.ಪಿ., ಎಂ.ಎಲ್.ಎಂಕ್‌ಯಿ ಮಾಸ್ಕಾ ವರ್ವಿಂ ಫಾಯ್ದೊಚ್ ಫಾಯ್ದೊ. ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಕ್ಷೇತಾಂತ್ ಆಪ್ಣೆ ಕಾಂಯ್ ಕರುಂಕ್ನಾ ಮ್ಹಣ್ ದುರ್ಸೊನ್ ರಾಗಾರ್ ಜಾವ್ನ್ ತಾಕಾ ವಿಚಾರುಂಕ್ ಯೆತಿತ್ ಅಸಲ್ಯಾ ಭಿಯಾನ್ ಪಾಟಿಂ ರಾಂವ್ಚಿ ಆತಾಂ ಗರ್ಜ್ ನಾ, ಆಕರ್ಷಿತ್ ಮಾಸ್ಕ್ ಬಾಂದುನ್ ಗತ್ತಾನ್ ಯೇವ್ನ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಮನ್ಶಾಂಕ್ ಮೆಳೊನ್ ವಚ್ಯೆತ್!

ಹ್ಯಾಚ್ ಮಾಸ್ಕಾ ವರ್ವಿಂ ಚಲಿಯಾಂಕ್ ಆನಿ ಸ್ತ್ರೀಯಾಂಕ್‌ಯಿ ಎಕಾ ಥರಾಚೊ ಫಾಯ್ದೊ! ಕಸೊ ಮ್ಹಣ್ತಾತ್? ಆಪ್ಣೆಂ ಸೊಭಿತ್ ದಿಸಾಜೆ ಮ್ಹಣ್ ತೊಂಡಾಕ್ ಪೊಂಡ್ಸ್, ಹಿಮಾಮಿ, ಕುಟಿಕುರಾ, ಮೈಫೇರ್, ಎನ್ಚಾಂಟಿಂಗ್ ಪಾವ್ಡರ್ ಹಾಡ್ನ್ ಧಾಂಪಿಜೆ ಮ್ಹಣ್ ನಾ. ಆಪ್ಲ್ಯಾ ವೊಂಟಾಂಕ್ ಮೊಯ್ಚ್ಯಾರ್ ಯಾ ದೊನ್ಶಿ ರುಪ್ಯಾ ಮೊಲಾಚೆಂ ಲಿಪ್‌ಸ್ಟಿಕ್ ಹಾಡ್ನ್ ಲಾಯ್ಜೆ ಮ್ಹಣ್‌ಯೀ ನಾ. ತಾಂಚೆ ಪಯ್ಶೆ ಉರ್ತಾನಾ ಪಾವ್ಡರ್ ಕಂಪೆನ್ಯಾಂಕ್ ಮಾತ್ರ್ ನಷ್ಟ್!

ಮಾಸ್ಕಾಚೊ ಅವ್ತಾರ್ ಯಾ ವಿನ್ಯಾಸ್ ಮಾತ್ರ್ ಫ್ಯಾಶನ್‌ಚ್ ಜಾಲಾ! ಸುರ್ವೆರ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಟೇಲರಾಂನಿ ಶಿವೊಂಕ್ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಲುಗ್ಟಾಂತ್ಲೆಂ ಥೊಡೆಂ ಥೊಡೆಂ ಲುಗಾಟ್ ಉರವ್ನ್ ಮಾಸ್ಕಾಂ ತಯಾರ್ ಕರ್ನ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ದುಖಾನಾಂತ್ ಉಮ್ಕಾಳಾಯ್ಲಿಂ ತರ್ ಥೊಡ್ಯಾಂನಿ ಹೆರ್ ದುಖಾನಾಂನಿ ವಿಕ್ರ್ಯಾಕ್ ಘಾಲಿಂ! ಸುರ್ವಾತೆರ್ ಪಂದ್ರಾ ರುಪಯ್ ಮೋಲ್ ತರ್ ಆತಾತಾಂ 150 – 250  ರುಪಯ್ ಮೋಲ್ ಆನಿ ಆಕರ್ಷಿತ್ ರಂಗಾಳ್ ಮಾಸ್ಕಾಂ ಮೆಳ್ತಾತ್.

ರೆಡಿಮೆಡ್ ವಸ್ತ್ರಾಂ ತಯಾರ್ ಕರ್ಚ್ಯೊ ಕಂಪೆನ್ಯೊ ಮಾಸ್ಕಾಂ ತಯಾರ್ ಕರ್ಚಾಂತ್ ಪಂಥಾಟ್ ಚಲವ್ನ್ ಸಗ್ಳೆ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂತ್ ಸಪ್ಲಾಯ್ ಕರುಂಕ್ ಪಡ್ಲ್ಯೊ. ಮಾರ್ಕೆಟಿಂತ್ ‘ಕಾನೆ’ ಮೆಳಾನಾಂತ್ ಪುಣ್ ಆಂಗ್ಡಿಂನಿ ಮಾಸ್ಕಾಂಕ್ ಬರ್ಗಾಲ್ ನಾ.

ಆಯ್ತಾರಾಚೆಂ ಇಗರ್ಜೆಂತ್ ಮಿಸಾಂ ಭೆಟಂವ್ಚೆಂ ಯಾಜಕ್ ಧವಿಂ ಮಾಸ್ಕಾಂ ಲಾವ್ನ್ ಆಲ್ತಾರಾಕ್ ಯೆತಾನಾ ಧವಿಂ ಹಂಸಾಂ ಆಯಿಲ್ಲೆ ಪರಿ ದಿಸ್ತಾತ್. ಥಂಯ್ ಹಿಂದು ತೆಂಪ್ಲಾಂನಿ ಕಾವಿ ರಂಗಾಚಿ ಮಾಸ್ಕಾಂ ಲಾಯ್ತಾತ್ ಮ್ಹಣ್ ಆಯ್ಕಾಲೆಂ, ಪುಣ್ ಪಳಂವ್ಕ್ ನಾ. ಆತಾತಾಂ ರಾಜಕೀ ಪಕ್ಷಾಂನಿ ತಾಂತಾಂಚಾ ಬಾವ್ಟ್ಯಾ ರಂಗಾಚಿ ಮಾಸ್ಕಾಂ ಕರವ್ನ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಕಾರ‍್ಯಕರ‍್ತಾಂಕ್ ವಾಂಟ್ತಾತ್ ಖಂಯ್! ತ್ಯಾ ವರ್ವಿಂ ಪಳೆತೆಲ್ಯಾಂಕ್ ತೊ/ತಿ ಅಮುಖ್ ಪಕ್ಷೆಚೊ/ಚಿ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಕಳ್ತಾ!

NK10

ವಸ್ತುರಾಂಚ್ಯಾ ಫ್ಯಾಶನಾಂಚಾಕೀ ಆತಾಂ ಮಾಸ್ಕಾಂಚೆ ಫ್ಯಾಶನ್ ಚಲ್ತಾ. ವೆಗಿಂಚ್ ಮಾಸ್ಕಾಂಚ್ಯೊ ಫ್ಯಾಶನ್ ಶೊ ಆಯೊಜಿತ್ ಕೆಲೊ ಜಾಲ್ಯಾರೀ ನವಾಲ್ ನಾ! ಏಕ್ ಮಾತ್ರ್ ವಿಚಿತ್ರ್ ದಿಸ್ತಾ, ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ದೇಡ್ ವರ್ಸಾ ಥಾವ್ನ್ ಲೋಕ್ ಮಾಸ್ಕಾಂ ವಾಪರ‍್ತಾ, ಪುಣ್ ಖಂಚಾಯಿ ಕಂಪೆನಿನ್ ಆಪ್ಣಾಚೆಂ ಆಗ್‌ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಸ್ಕ್ ಘೆಯಾ, 100% ವೈರಸಾ ಥಾವ್ನ್ ರಾಕ್ತಾ, ಏಕ್ ಘೆತ್ಲ್ಯಾರ್ ದೋನ್ ಫ್ರೀ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಜಾಹಿರಾತ್ ಕಿತೆಂ ಯೇಂವ್ಕ್ ನಾಂಗಿ ಮ್ಹಣ್ ?

ಆನಿ ಹಾಂವ್ ಖಂಯ್ ಥಾವ್ನ್ ಖಂಯ್ ಗೆಲೊಂ? ಕೊರೊನಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಆಮ್ಚೆಂ ಜೀವನ್ ಬದಲ್ಲಾಂಗಿ? ಹ್ಯಾ ವಿಶಯಾಚೆರ್ ಬರಂವ್ಕ್ ಬಸ್‌ಲ್ಲೊಂ, ತೊ ಮಾಸ್ಕಾಚೆಂ ಪುರಾಣ್ ಉಸ್ತುಂಕ್ ಲಾಗ್ಲೊಂ!

ಕೊರೊನಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಆಮ್ಚೆಂ ಜೀವನ್ ಯಾ ಜಿಣಿಯೆ ರೀತ್ ಬದ್ಲೊಂಕ್ ನಾ. ಕೊರೊನಾ ವರ್ವಿಂ ಲಾಖೊಂ ಲೊಕಾಂಚಿಂ ಕಾಮಾಂ ಗೆಲ್ಯಾಂತ್, ಹಜಾರೊಂ ಲೋಕ್ ಕಷ್ಟಾಂನಿ ದೀಸ್ ಕಾಡ್ತಾ, ಪುಣ್ ಆಮಿ?

ಆಮ್ಕಾಂ ಕಾಮ್ ನಾ ಜಾಲ್ಯಾರೀ ಜೆವ್ಣಾಕ್ ಕಾಂಯ್ ಉಣೆ ನಾ. ಸೊರೊ, ಬಿಯರ್ ಪಿಯೆಂವ್ಚೊ ಉಣೊ ಜಾಂವ್ಕ್ ನಾ. ಫಕತ್ ಸೊರ‍್ಯಾ ದುಕಾನಾಂ ಆನಿ ಬಾರಾಂ ಬಂದ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ದಿಸಾಂನಿ ಮಾತ್ರ್ ಪಿಯೆಂವ್ಚೆಂ ಬಂದ್. ಥೊಡ್ಯಾಂನಿ ಸೊರೊ ಮೆಳಾನಾ ಜಾಯ್ತ್ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ಭಿಯಾನ್ ಪಯ್ಲೊಚ್ ಸ್ಟೊಕ್ ಹಾಡ್ನ್ ದವರ‍್ಲೆಲ್ಯಾಂಕ್ ತೆ ತೊಂದ್ರೆ ನಾಂತ್. ಸನ್ವಾರಾ ಆಯ್ತಾರಾ ದುಕ್ರಾಮಾಸಾಚಿ ಲಾಯ್ನ್ ಉಣಿ ಜಾಂವ್ಕ್ ನಾ, ಉಳ್ಟೆಂ ಆತಾಂ ಸದಾಂಯಿ ಜಾಲ್ಯಾರೀ ದುಕ್ರಾ ಮಾಸ್ ಆಸಾ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಸದಾಂಚ್ ಫೆಸ್ತ್!

ಆದ್ಲ್ಯಾ ಹಫ್ತ್ಯಾಂತ್ ಮುಂಬಯ್ ಥಾವ್ನ್ ಮ್ಹಜಾ ಮಿತ್ರಾಚೆಂ ಫೊನ್ ಆಯ್ಲೆಂ. ಥಂಯ್ಚಾ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ವಿಶಿಂ ವಿಚಾರ‍್ತಾನಾ ಆಯ್ಕಾಲ್ಲ್ಯಾ ಮ್ಹಾಕಾ ಬಾರಿಚ್ ಬೆಜಾರ್ ಜಾಲೆಂ. “ಹಾಂಗಾಸರ್ ಸೀನಿಯರ್ ಸಿಟಿಝನಾಂಕ್ ಕಾಂಯ್ಚ್ ಜೀವನ್ ನಾ ಜಾಲಾಂ. ಕೊವಿಡಾಚಾ ನಿಯಾಮಾ ವರ್ವಿಂ ತಾಣಿಂ ಘರಾ ಭಾಯ್ರ್ ವೆಚೆಂ ನಾ, ಸಾಂಜೆಚೆಂ ಲಾಗ್ಸಿಲ್ಯಾ ಉದ್ಯಾನಾಕ್ ವಚೊನ್ ಇಲ್ಲ್ಯೊ ಪಾಸಾಯೊ ಮಾರುನ್, ಥಂಯ್ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ತಾಂಚ್ಯಾಚ್ ಪ್ರಾಯೆಚಾ ಮಿತ್ರಾಂ ಸಂಗಿಂ ಗಪ್‌ಶಪ್ ಮಾರ‍್ನ್ ಮನಾಂತ್ಲೆ ವಿಚಾರ್ ಸಗ್ಳೆ ಎಕಾಮೆಕಾ ಸಾಂಗೊನ್ ಹಾಸೊನ್ ಖೆಳೊನ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಪರಿಂ ವೇಳ್ ಪಾಶಾರ್ ಕರ್ನ್ ಯೆಂವ್ಚ್ಯಾ ತಾಂಕಾಂ ಆತಾಂ ಬಂದೆಂತ್ ಘಾಲ್ಲೆ ಪರಿಂ ಜಾಲಾಂ. ಘರಾಚಾ ಚಾರ್ ವಣ್ತಿಂ ಮಧೆಂ ಬಸೊನ್ ದಿಸಾಳ್ಯಾ ಪತ್ರಾಚಿ ಪಾನಾಂ ಪರ್ತುನ್ ಪರ್ತುನ್ ವಾಚುನ್ ಆನಿ ಟಿವಿಚೆರ್ ಯೆಂವ್ಚಿ ಮನಾಕ್ ಪಸಂದ್ ನಾಸ್ಚಿಂ ಕಾರ‍್ಯಕ್ರಮಾಂ ಆನಿ ಪಿಡೇ ವಿಶಾಂತ್ಲ್ಯೊ ಖಬ್ರೊ ಆಯ್ಕೊನ್ ತಕ್ಲಿ ಇರಾರ್ ಕರುನ್ ಉದಾಶಿ ಜೀವನ್ ಸಾರ್ತಾತ್”  ಅಶೆಂ ಮ್ಹಣಾಲೊ.

ಹರ್ಸೆಂ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ಸಾಕಾಳಿಂಚೆಂ ಮಾರ್ಕೆಟಿಕ್ ವಚೊನ್ ಇಲ್ಲಿ ಮಾಸ್ಳಿಗಿ, ಮಾಸ್‌ಗಿ, ಪಸಂದ್ ಜಾಲ್ಲಿ ರಾಂದ್ವಯ್, ಕೆಳಿಂ ಆನಿ ಹೆರ್ ಫಳ್ ವಸ್ತು ಸಾಂಗಾತಾ, ಭುರ‍್ಗ್ಯಾಂಕ್ (ನಾತ್ರಾಂಕ್) ಲೊಲಿಪೊಪ್ಲ್, ಚೊಕ್ಲೆಟಾಂ ಆನಿ ಸಾಂಜೆಚೆಂ ಪೆಗ್ ಮಾರ‍್ತಾನಾ ತೊಂಡಾಕ್ ಘಾಲುಂಕ್ ತಿಕ್ಶೆಂ-ಖಾರ‍್ಶೆಂ ಮಿಶ್ರಣ್ ಘೆವ್ನ್ ಯೆತಾಲೆ. ಕುಜ್ನಾಂತ್ ಬಾಯ್ಲೆಕ್ ಯಾ ಸುನೆಕ್ ಕುಮೊಕ್ ಕರ್ತಾಲೆ. ತ್ಯಾ ವರ್ವಿಂ ತೆ ವ್ಯಸ್ತ್ ಉರ್ತಾಲೆ, ಹಾತ್ ಪಾಯ್ ಸದಿಳ್ ಜಾತಾಲೆ. ಘರ‍್ಚಾ ಮನ್ಶಾಂ ಸಂಗಿಂ ತಮಾಷೆ/ವಿನೋದ್ ಉಲವ್ನ್ ಹಾಸ್ತೆ ವಾತಾವರಣ್ ಆಸಾ ಕರ‍್ತಾಲೆ. ಥೊಡೆ ಪಾವ್ಟಿಂ ಥೊಡ್ಯೊ ಚುಕಿ ತಾಂಚಾ ಹಾತಾ ಥಾವ್ನ್ ಜಾತಾನಾ ಬಾಯ್ಲೆಚೆಂ ಥೊಡೆಂ ಒಕ್ಕಾಣೆ ಆಯ್ಕಾಜೆ ಪಡ್ತಾಲೆಂ ತರೀ ಜೀವನ್ ತಾಂಚೆಂ ಬರ‍್ಯಾನ್ ಚಲ್ತಾಲೆಂ ಮ್ಹಣೊಂಕ್ ದುಬಾವ್ ನಾ! ಪೂಣ್ ಆತಾಂ ???? – ಆಸೆಂ ತೊ ಮ್ಹಾಕಾ ಸಾಂಗ್ತಾನಾ. ವಯ್ ಮ್ಹಣ್ ಭಗ್ಲೆಂ.

NK12

ಖರೆಂಚ್ ತೆಂ ನಿವೃತ್ತ್ ಜಾತಾ ವರೇಗ್ ವ್ಯಸ್ತ್ ಆನಿ ಅತೀ ವ್ಯಸ್ತ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೊ ಮನಿಸ್ ನಿವೃತ್ತೇ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಥಂಡ್ ಪಡ್ತಾ. ದೀಸ್ ಕಶೆ ಪಾಶಾರ್ ಕರ್ಚೆ ಮ್ಹಳ್ಳೆ ವಿಶಿಂ ಚಿಂತಾ ಕರ್ತಾ, ಉದಾಸ್ ಜಾತಾ. ವಾಚ್ಪಾಚೆಂ ಪಿಶೆಂ ಆಸ್ಲ್ಯಾರೀ ಕಿತ್ಲೆಂ ವಾಚ್ಯೆತ್? ಬರಂವ್ಚೆಂ ಹವ್ಯಾಸ್ ಆಸ್ಲ್ಯಾರೀ ಕಿತ್ಲೆಂ ಬರವ್ಯೆತ್? ದುಸ್ರಿ ಕಸಲೀಯ್ ಕಲಾ ಕೌಶಲ್ಯಾಚಿ ಜಾಣ್ವಾಯ್ ಯಾ ಅಭಿರೂಚ್ ಆಸ್ಲ್ಯಾರ್ ಕಿತೆಂ ತರೀ ಕರ್ನ್ ವ್ಯಸ್ತ್ ರಾವ್ಯೆತ್. ತಸೆಂ ಕರ್ತೆಲೆ ಮಸ್ತು ಜಣ್ ಆಸಾತ್, ಪುಣ್ ಮುಂಬಯ್ ತಸಲ್ಯಾ ಶಹರಾಂನಿ ಯಂತ್ರಾ ಬರಿಂ ವ್ಯಸ್ತ್ ಅಸ್‌ಲ್ಯಾಂಕ್ ನಿವೃತ್ತೇ ಉಪ್ರಾಂತ್ ದೀಸ್ ಸಾರುಂಕ್‌ಚ್ ಕಷ್ಟ್. ಹಿ ಗಜಾಲ್ ಮದ್ಯಮ್ ವರ್ಗಾಚಾ ಮನ್ಶಾಂ ಮಧೆಂ ದಿಸೊನ್ ಯೆಂವ್ಚಿ ಚಡ್.

ಶ್ರೀಮಂತ್ ವರ್ಗಾಂಚ್ಯಾಂಕ್ ಪ್ರಾಯ್ ಉತರ‍್ಲ್ಯಾರೀ ತಾಂಕಾಂ ಜಾಯ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯೊ ಸವ್ಲತ್ಯೊ ಇತ್ಯಾದಿ ಘೆಂವ್ನ್ ಭೊಗುಂಕ್ ಕಾಂಯ್ಚ್ ತೊಂದ್ರೆ ನಾಂತ್. ತಾಂಚೊ ವರ್ಗ್ ಲಾಗಿಂ ಯೇವ್ನ್ ಜೀವನಾಚೊ ಆನಂದ್ ಭಗ್ತಾತ್. ತ್ಯಾಚ್‌ಪರಿಂ ದುಬ್ಳ್ಯಾ ವರ್ಗಾಚ್ಯಾ ಪ್ರಾಯೆಸ್ತಾಂಕ್ ಕಾಂಯ್ಚ್ ಫರಕ್ ಪಡಾನಾ ಮ್ಹಣ್ಯೆತ್. ಚಡಾವತ್ ತಾಂಣಿ ಘೊಳ್ಚೆಂ ದೀಸ್ ಕುಲಿಕ್, ಜೀವಾಂತ್ ಸಕತ್ ಆಸ್ತಾ ವರೇಗ್ ತೆ ಸದಾಂ ಕಾಮಾಕ್ ವಚೊನ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಪೊಟಾಚೆಂ ಯಾ ಪಾನ್ ಬಿಡ್ಯೆಚೆಂ ಆನಿ ಎಕ್ ಥೊಟೊ ಸೊರ‍್ಯಾಚೆಂ ಜೋಡ್ನ್ ಹಾಡ್ತಾತ್. ಬಾಯ್ಲೆನ್ ಕಿತೆಂ ರಾಂದುನ್ ವಾಡ್ಲೆಂ ತೆಂ ಜೆವ್ತಾತ್ ಖಾತಾತ್. ಆಪ್ಣಾಕ್ ತೆಂ ನಾ, ಹೆಂ ನಾ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ದುರ್ಸಣೆ ನಾ. ಏಏಕ್ ದೀಸ್ ಪೊಟಾಕ್ ಕೊಕೊ ನಾಸ್ಲ್ಯಾರೀ ತಾಂಕಾಂ ಬೆಜಾರಾಯ್ ಭಗಾನಾ, ನೀಸ್ ಪಿಯೆವ್ನ್ ತರೀ ದೀಸ್ ಲೊಟ್ತಾತ್. ಕೊಣೆಂಯಿ ಬಿರ್ಮತ್ ಪಾವೊನ್ ಕಾಂಯ್ ತರೀ ದಿಲೆಂ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ಖುಶೆನ್ ಘೆತಾತ್ ಆನಿ ಉಪ್ಕಾರಿ ಮನ್ ದಾಖಯ್ತಾತ್.

ಮಧ್ಯಮ್ ವರ್ಗಾಚ್ಯಾಂಕ್ ಇಲ್ಲೊ ಸ್ವಾಭಿಮಾನ್ ಚಡ್. ಕೊಣೆಂಯಿ ಖುಶೇನ್ ಕಿತೆಂ ದಿಲೆಂ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ಘೆಂವ್ಕ್ ತೆ ಪಾಟಿಂ ಕರ್ತಾತ್. ಕೊಣೆಂಯಿ ದೀವ್ನ್ ಆಮಿ ಖಾಯ್ಜೆ ಪಿಯೆಜೆಗಿ, ಮ್ಹಳ್ಳೊ ಸ್ವಭಾವ್ ತಾಂಚೊ. ಆನ್ಯೇಕ್ ಕಿತೆಂ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್, ಆಜ್ ತಾಣಿ ದಿಲೆಂ, ಆಮಿ ಘೆತ್ಲೆಂ, ತೆಂ ಆಮಿ ತಾಂಕಾಂ ಪಾಟಿಂ ಕರಿಜಾಯ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಚಿಂತಾಪ್ ಮತಿಂ ಯೆತಾ, ಬರೆಂ ಆಸ್ಲೆಂ ತಾಂಣಿ ದೀನಾತ್ಲೆಂ ತರ್ ಮ್ಹಣೊನ್‌ಯಿ ಭಗ್ತಾ.

NK04 1

ಕೋವಿಡ್ ಪ್ರಕರಣಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಮನ್ಶಾ ಜೀವನ್ ಪಯ್ಲ್ಯಾ ಸಾರ್ಕೆಂ ತರ್ ಬಿಲ್ಕುಲ್ ನಾ. ಆಮ್ಚಿ ಆರ್ಥಿಕ್ ಪರಿಗತ್ ಬರಿ ನಾ ತರೀ ಆಮಿ ಬರಿ ಆಸಾ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಪರಿ ವಾಗ್ತಾಂವ್. ಆಮ್ಚೊ ಸೆಜಾರಿ, ಆಮ್ಚೊ ಪೆಲೊ, ಕಸೊ ವಾಗ್ತಾ, ತಾಕಾ ಜೇಂವ್ಕ್ ಖಾಂವ್ಕ್ ಆಸಾಗಿ, ತಾಂಚಾ ಭುರ‍್ಗ್ಯಾಂಕ್ ಶಿಕ್ಪಾ ಖಾತಿರ್ ಆನ್‌ಲೈನ್ ಸವ್ಲತ್ ಆಸಾಗಿ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಪಳಂವ್ಕ್ ವಚಾನಾಂವ್. ಎಕಾಚ್ ಇಸ್ಕೊಲಾಂತ್ ಎಕಾಚ್ ಕ್ಲಾಸಿಂತ್ ಶಿಕ್ಚ್ಯಾ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಆನಿ ಸೆಜಾರ‍್ಯಾಚ್ಯಾ ಭುರ‍್ಗ್ಯಾಂಕ್, ಎಕಾ ಮಾಪಾನ್ ಲೆಕಿನಾಂವ್, ಆಪ್ಣಾಲಾಗಿಂ ಆನ್‌ಲೈನ್ ಸವ್ಲತ್ ಆಸಾ, ತಾಂಕಾಂ ನಾ, ಏಕ್ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಫೊನ್‌ಯಿ ಘೆಂವ್ಕ್ ಕಷ್ಟೊಂಚಾ ತ್ಯಾ ಭುರ‍್ಗ್ಯಾಕ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಘರಾ ಆಪವ್ನ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಭುರ‍್ಗ್ಯಾ ಸಾಂಗಾತಾ ತ್ಯಾ ಭುರ‍್ಗ್ಯಾನ್‌ಯಿ ಶಿಕಾಶೆ ಕರ್ಚೆಂ ಬರೆಂ ಮನ್ ಆಸಾನಾ. ಭೋವ್ ಉಣೆ ಮನಿಸ್ ಹೆರಾಂಚೆಂ ಚಿಂತಾ ಆನಿ ಆಪ್ಣಾಕ್ ವ್ಹಯ್ ಮ್ಹಣ್ ದಿಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಭುರ‍್ಗ್ಯಾಕ್ ಆಪ್ಲಿ ಕುಮೊಕ್ ದಿತಾ ವಾ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಘರಾ ಆಪವ್ನ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಭುರ‍್ಗ್ಯಾ ಸಾಂಗಾತಾ ತಾಂಣಿಯಿ ಶಿಕಾಶೆ ಕರ್ತಾತ್. ಹೆಂ ಜಾವ್ನಾಸಾ ಮನ್ಶಾಪಣ್.

ಪುಣ್ ಆಮಿ ಆಶೆಂ ಕರ್ತಾಂವ್‌ಗಿ?

ಆಮ್ಚೆ ಥೊಡೆ ಸಂಸ್ಥೆ ಆಸಾತ್, ತೆ ವಾಡಿವಿಣೆ ಭುರ‍್ಗ್ಯಾಂಚಾ ಕೊಲೆಜ್ ಶಿಕ್ಪಾ ಖಾತಿರ್ ರೀಣ್ ದಿತಾತ್, ಪುಣ್ ರೀಣಾಚಾ ಐವಜಾಂತ್ಲೊ ಅರ್ಧೊ ವಾಂಟೊ ದೋನ್ ವರ್ಸಾಂ ಭಿತರ್ ಫಾರಿಕ್ ಕರಿಜಯ್ ಮ್ಹಣ್ತಾತ್. ಸಾಮಾನ್ಯ್ ವರ್ಗಾಚಾ, ಚಡ್ ಉತ್ಪತ್ ನಾಸ್ಲೆಲ್ಯಾಂನಿ ದೋನ್ ವರ್ಸಾಂ ಭಿತರ್ ಫಾರಿಕ್ ಕರುಂಕ್ ಸಾಧ್ಯ್ ಆಸಾಗಿ? ಡಿಗ್ರಿ ಜಾವ್ನ್ ಕಾಮ್ ಮೆಳ್ತಚ್ ರೀಣಾಚೆಂ ಕಂತ್ ಬಾಂದುಂಕ್ ಸವ್ಲತ್ ದಿಲ್ಯಾರ್ ಬರೆಂ ನಂಯ್ಗಿ? ಬೆಂಕಾಂನಿ ಸೈತ್ ಶಿಕ್ಪಾಕ್ ದಿಲ್ಲೆಂ ರೀಣ್, ಕಾಮ್ ಮೆಳ್ತಚ್ ಫಾರಿಕ್ ಕರ್ಚಿ ಸವ್ಲತ್ ದಿತಾತ್. ತರ್ ಸಮುದಾಯಾಚಾ ಸಹಕಾರಿ ಸಂಸ್ಥ್ಯಾಂನಿ ರೀಣ್ ದೀವ್ನ್ ದೋನ್ ವರ್ಸಾಂನಿ ರೀಣಾಚೆ ಅರ್ಧೆಂ ಐವಜ್ ಪಾಟಿಂ ವಿಚಾರ್ಚೆಂ ಚುಕಿಚೆಂ ಮ್ಹಣ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಬೊಗ್ತಾ. ತ್ಯೆಂಯಿ ಆತಾಂ ಹ್ಯಾ ಕೊವಿಡಾಚಾ ವೆಳಾರ್.

Nk05 1

ಸರ್ಕಾರಾ ಥಾವ್ನ್ ಮೆಳ್ಚಿ ಕುಮೊಕ್ ಘೆವ್ನ್ ದಿಂವ್ಚೆ ವಿಶಿಂ ಆಮ್ಚಾ ಸಮಾಜೆಂತ್ಲ್ಯಾ ಸಾಮಾಜಿಕ್ ಕಾರ‍್ಯಕರ್ತಾಂನಿ ಮನ್ ಕೆಲ್ಯಾರ್ ಜಾತಾ ನಂಯ್ಗಿ? ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಕುಮ್ಕೆಕ್ ಅರ್ಜಿ ಕರಿನಾಂತ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ದುರ್ಸಣೆ ಆಮಿ ಆಯ್ಕಾತಾಂವ್. ಅಲ್ಪ್‌ಸಂಕ್ಯಾತ್ ಸಮುದಾಯಾಂತ್ಲ್ಯಾ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಖಾತಿರ್ ಸರ್ಕಾರಿ ಕುಮೊಕ್ ಮೆಳ್ತಾನಾ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವ್ ತಿ ಘೆಂವ್ಚ್ಯಾಂತ್ ಪಾಟಿಂ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಸಮ್ಜಾನಾಂ. ಸರ್ಕಾರಿ ಕುಮೊಕ್ ಘೆಂವ್ಕ್ ತ್ವರಿತ್ ಧಾಂವ್ತಾತ್ ಆನಿ ಘೆತಾತ್. ತಶೆಂಚ್ ಹೆರ್ ಸಮುದಾಯಿ. ಹ್ಯಾ ವರ್ವಿಂ ಸರ್ಕಾರ್ ಚಿಂತಾ, ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವಾಂ ಲಾಗಿಂ ದುಡು ಆಸಾ ಮ್ಹಣ್. ಆತಾಂ ಕೊವಿಡಾ ವರ್ವಿಂ ಮರಣ್ ಪಾವ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಘರಾ ಜೊಡ್ನ್ ಹಾಡ್ತಲ್ಯಾ ವ್ಯಕ್ತಿಚಾ ಕುಟ್ಮಾಕ್ ಸರ್ಕಾರಿ ಕುಮೊಕ್ ಮೆಳ್ತಾ, ಪುಣ್ ಕಿತ್ಲೆ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವ್ ಮುಕಾರ್ ಸರೊನ್ ಹಿ ಕುಮೊಕ್ ಘೆತಿತ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಮಾತ್ರ್ ಸಾಂಗೊಂಕ್ ಜಾಯ್ನಾ.

ಕೊವಿಡಾಚೆಂ ಭ್ಯೆಂ ಮಾತ್ರ್ ಆತಾಂ ಸಗ್ಳ್ಯಾಂಕ್‌ಯಿ ಆಸಾ. ತ್ಯಾ ದೆಕುನ್ ಸಗ್ಳೆ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ಘೆಂವ್ಕ್ ಧಾಂವ್ತಾತ್. ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಸುರ್ವೆರ್ ತೆಂ ಘೆನಾಯೆ, ತಾಚೆ ವರ್ವಿಂ ಬರೆಪಣಾ ಬದ್ಲಾ ವಾಯ್ಟ್ ಚಡ್, ಭುರ‍್ಗಿಂ ಜಲ್ಮೊಂಕ್ ತೊಂದ್ರೆ ಇತ್ಯಾದಿ ನಾಕಾ ಜಾಲ್ಲೆಂ ವ್ಹಾಟ್ಸಪಾರ್ ಆನಿ ಹೆರ್ ಜಾಳಿ ಜಾಗ್ಯಾಂನಿ ಪ್ರಸಾರ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ ವಾಚುನ್ ಹಾಂವ್‌ಯೀ ಘೆಂವ್ಚಾರ್ ನಾತ್ಲೊಂ ತರೀ ಉಪ್ರಾಂತ್ ವಚೊನ್ ಘೆತ್ಲೆಂ.

ಪಯ್ಲ್ಯಾ ಆವ್ತಾರಾಚೊ ತಾಪ್ ನಿಂವೊನ್ ಯೆತಾನಾಂ, ಇಗರ್ಜೊ ದಿವ್ಳಾಂ, ಮಶಿದ್ಯೊ ಆನಿ ಹೆರ್ ಮಾಗ್ಣ್ಯಾ ಘರಾಂ ಲೊಕಾಂಕ್ ಉಗ್ತಿಂ ಕೆಲಿಂ. ಲೋಕ್ ಮಾಗ್ಣ್ಯಾ ಖಾತಿರ್, ಮಿಸಾ ಖಾತಿರ್ ಧಾಂವ್ಲೊ. ಪಾಸ್ಕಾ ಫೆಸ್ತ್ ಪರ‍್ಯಾಂತ್ ಉಗ್ತ್ಯಾ ಮಯ್ದಾನಾರ್ ಕರುಂಕ್ ಪರ್ವಣ್ಗಿ ಕಾಡ್ಲಿ. ಜಾಲೆಂ, ಪಾಸ್ಕಾಂ ಫೆಸ್ತ್ ಜಾವ್ನ್ ಥೊಡ್ಯಾಚ್ ದಿಸಾಂನಿ ಪರತ್ ಲೊಕ್‌ಡಾವ್ನ್! ಸಗ್ಳೆಂ ಬಂದ್. ಕಾರಣ್ ಕೊವಿಡ್ 19 ದುಸ್ರೊ ಆವ್ತಾರ್, ವೆಗಾನ್ ಭಿತರ್ ಸರ‍್ಲೊ. ಪಯ್ಲ್ಯಾ ಆವ್ತಾರಾಚ್ಯಾಕೀ ಚಡ್ ವಾಯ್ಟ್ ಪರಿಣಾಮ್ ಜಾತಾನಾ ಸಗ್ಳೆ ಬಂದ್ ಜಾಲೆಂ.

ಪುಣ್ ಆತಾಂ ಪರತ್ ಸಗ್ಳೆಂ ಉಗ್ತೆಂ ಜಾಲಾಂ. ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಖಾತಿರ್ ಇತ್ಲೆಂ ವೆಗಿಂ ಮಂದಿರಾಂ, ಇಗರ್ಜೊ ಉಗ್ತ್ಯೊ ಕೆಲ್ಯಾತ್ ತೆಂ ಸಮ್ಜಾನಾ ಆನಿ ದೋನ್ ಮಯ್ನೆ ತರೀ ಬಂದ್ ದವರ್ನ್ ಆತಾಂಚೆ ಪರಿ ಆನ್‌ಲೈನಿರ್ ಮಿಸಾಂ, ಮಾಗ್ಣಿಂ ಆನ್‌ಲೈನಿರ್‌ಚ್ ಚಲಯೆತಿಂ ನಂಯ್?

NK09

ಆತಾತಾಂ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಖಬ್ರೆ ಪ್ರಕಾರ್ ತಿಸ್ರೊ ಆವ್ತಾರ್ ದಾರಾರ್ ಉಬೊ ಆಸಾ ಆನಿ ಮುಹುರ್ತಾಕ್ ರಾಕ್ತಾ ಮ್ಹಣ್ ಜಾಗತಿಕ್ ಭಲಾಯ್ಕೆ ಅಧಿಕಾರಿಂನಿ ಸಾಂಗ್ಲಾಂ ಆನಿ ಜಾಗ್ವಣ್ ದಿಲ್ಯಾ. ಆಶೆಂ ಆಸ್ತಾನಾ ಪರತ್ ಇಗರ್ಜೊ, ದಿವ್ಳಾಂ, ಮಶಿದ್ಯೊ ಇತ್ಯಾದಿ ದಾಂಪ್ಚ್ಯೊ ಪಡ್ತೆಲ್ಯೊ. ಅರ್ಥಾತ್ ಕೊವಿಡ್ ಯಾ ಆನಿ ಹೆರ್ ಖಂಯ್ಚೀಯ್ ಸಾಂಕ್ರಮಿಕ್ ಪಿಡಾ ಆಯ್ಲಿ ಜಾಲ್ಯಾರೀ ಲಾಖಾಂನಿ ಲೋಕ್ ಮೆಲೊ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ವೊಡ್ನಾ ಮ್ಹಳ್ಳೆ ಭಾಷೆನ್ ಆಮಿ ಆಮ್ಸರ‍್ಲ್ಯಾಂವ್ ಮ್ಹಣ್ಯೆತ್.

ಆಮಿಂ ದೆವಾಬಾಪಾ ಲಾಗಿಂ ಖರ‍್ಯಾ ಆನಿ ಖಾಲ್ತ್ಯಾ ಕಾಳ್ಜಾನ್ ಮಾಗುಯಾಂ ಕೀ – ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ದೋನ್ ವರ್ಸಾಂ ಥಾವ್ನ್ ಲೊಕಾಂ ಮಧೆಂ ಸಗ್ಳ್ಯಾ ಸಂಸಾರಾರ್ ಪ್ರಸಾರಾರ್ ಆಸ್ಚಿ ಹಿ ಮಾರೆಕಾರ್ ಪೀಡಾ ಪಯ್ಸ್ ಕರ್, ಕಷ್ಟಾತೆಲ್ಯಾ ಲೊಕಾಂಕ್ ಸವ್ಕಾಸಾಯ್ ದೀ. ಹ್ಯಾ ಪಿಡೆ ಥಾವ್ನ್ ಬಚಾವ್ ಕರ್ ತಶೆಂಚ್ ತಾಂಚಿ ಸೆವಾ ಆನಿ ಚಿಕಿತ್ಸಾ ದೀವ್ನ್ ಆಸಾತ್ ತಾಂಕಾಂ ಸಾಂಬಾಳ್ ಆನಿ ಬರಿ ಭಲಾಯ್ಕಿ ದೀ ಮ್ಹಣ್. ಸಾಂಗಾತಾಚ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಜೀವನಾಂತ್‌ಯಿ ಬದ್ಲಾವಣ್ ಹಾಡ್ಚೆಂ ಪ್ರಯತನ್ ಕರುಂಯಾಂ. ಆಪ್ಲ್ಯಾಚ್ ಮನ್ಶಾಂ ಸಂಗಿಂ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ್ ಭೆಟ್ ಸಾಧ್ಯ್ ನಾ ತರ್ ಫೊನಾದ್ವಾರಿಂ ಉಲವ್ನ್ ಸಂಬಂಧ್ ಬರೊ ದವರ‍್ಯಾಂ! ದೆವಾ ಮುಕಾರ್ ಆಮಿ ಸರ್ವ್ ಏಕ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಒಳ್ಕೊನ್ ಘೆಂವ್ಯಾಂ.

► ನವೀನ್ ಕುಲ್ಶೇಕರ್

ಕಿಟಾಳ್ ತುಮ್ಕಾಂ ಮೊಗಾಚೆಂ? ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ 10 ವರ್ಸಾಂ ಪಾಸುನ್ ಖಳಾನಾಸ್ತಾನಾ ನಿರಂತರ್ ಫಾಯ್ಸ್ ಜಾವ್ನ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಕಿಟಾಳಾರ್ ಹಜಾರೊಂ ಪಾನಾಂನಿ ವಿಂಚ್ಣಾರ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಆಸಾ. ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ಧಾ ವರ್ಸಾಂನಿ ಬಾಂದುನ್ ಹಾಡ್ಲೆಲೆಂ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯಾಚೆಂ ದಾಯ್ಜ್ ಮುಕಾರುನ್ ವ್ಹರುಂಕ್ ತುಮ್ಚಿ ಕುಮಕ್ ಗರ್ಜ್ ಆಸಾ. ಸಕಯ್ಲೊ ಬುತಾಂವ್ ದಾಂಬುನ್ ಗೂಗಲ್ ಪೇ, ಪೋನ್ ಪೇ, ಬ್ಯಾಂಕ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್‌ಫರ್ , ಡೆಬಿಟ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಾರ್ಡಾ ಮಾರಿಫಾತ್ ಖುಶೆಚಿ ವಂತಿಗೆ ದಿವ್ಯೆತ್.

50% feel thumbs up. And how do you feel?
14 :thumbsup: Thumbs up
8 :heart: Love
0 :joy: Joy
0 :heart_eyes: Awesome
6 :blush: Great
0 :cry: Sad
0 :rage: Angry

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Disclaimer : Please write your correct name and email address. Kindly do not post any personal, abusive, defamatory, infringing, obscene, indecent, discriminatory or unlawful or similar comments. Kittall.com will not be responsible for any defamatory message posted under this article. Please note that sending false messages to insult, defame, intimidate, mislead or deceive people or to intentionally cause public disorder is punishable under law. It is obligatory on kittall.com to provide the IP address and other details of senders of such comments, to the authority concerned upon request. Hence, sending offensive comments using kittall.com will be purely at your own risk, and in no way will kittall.com be held responsible.