Javascript Disabled!

Please Enable Javascript if you disabled it, or use another browser we preferred Google Chrome.
Please Refresh Page After Enable

Powered By UnCopy Plugin.

 

   

ಎಕ್ ಝುಜ್ ; ಚಾರ್ ಅವಸ್ವರ್

: : ಪಯ್ಲೊ ಅವಸ್ವರ್ : :

“ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಕೊಂಬ್ಯಾಕ್ ತುಮ್ಚ್ಯಾ ಪೆಟ್ಯಾನ್ ಧರ‍್ನ್ ಫಾಪ್ಸಿಲಾ…. ಆಮ್ಚೊ ಕೊಂಬೊ ಅಲಕ್ಕಾ ಮೆಲೊಚ್ಚ್ ನ್ಹಯ್‌ಂಗೀ……?? ಆನಿ ತುಮಿಂ ಜಾಯ್ ಜಾಯ್ ಮ್ಹಣ್ಂಚ್ಚ್ ಅಸೆಂ ಕರ‍್ನ್ ಘರಾ ಭಿತರ್ ಲಿಪೊನ್ ರಾವ್ಲ್ಯಾತ್……..”

ಲಿಗೋರ್ ಸಿಕೆರಿನ್ ಮಾರ್‌ಲ್ಲಿ ಬೊಬಾಟ್ ಆಯ್ಕೊನ್ ಘರಾ ಭಿತರ್ ಸನ್ವಾರಾಚ್ಯಾ ಸಾಂಜೆಚ್ಯಾ ಮಿಸಾಕ್ ವಚೊಂಕ್ ತಯಾರ್ ಜಾಂವ್ಚೊ ಚಾರ‍್ಲಿ ಫೆರ‍್ನಾಂದ್ ಸಟ್ಟ್ ಕರ‍್ನ್ ಭಾಯ್ರ್ ಆಯ್ಲೊಚ್ಚ್ ಆನಿ ತಾಚ್ಯಾ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾನ್ ತಾಚಿ ಬಾಯ್ಲ್ ರೊಜ್ಲಿನ್ ಫೆರ‍್ನಾಂದ್. ತಿಯ್ ಮಿಸಾಕ್ ವಚೊಂಕ್ ಭಾಯ್ರ್ ಸರ‍್ತಾಲಿ. ಲಿಗೊರ್ ಸಿಕೆರಿನ್ ತಿತ್ಲ್ಯಾ ವ್ಹಡಾ ಆವಾಜಾನ್ ಬೊಬಾಟ್ ಮಾರ‍್ಚ್ಯಾಕ್ ಥಂಯ್ಸರ್ ಕಿತೆಂ ಜಾಲೆಂ ಮ್ಹಣ್ ದೊಗಾಂಯ್ಕಿ ಖರೆಂಚ್ಚ್ ಕಳಿತ್ ನಾತ್‌ಲ್ಲೆಂ.

“ಕಿತೆಂ ಜಾಲೆಂ ಕುಂಪಾದ್ರೆ ?” ಚಾರ‍್ಲಿ ಫೆರ‍್ನಾಂದಾನ್ ಚಿಕ್ಕೆ ವ್ಹಡಾ ತಾಳ್ಯಾನ್ ವಿಚಾರ‍್ಲೆಂ.

” ಕುಂಪಾದ್ರೆಕ್ ಲಾಯ್ ಉಜೊ….. ಕಿತೆಂ ಜಾಲೆಂ ಮ್ಹಣ್ತಾಯ್ ??? ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಇತ್ಲ್ಯಾ ಅಪುರ‍್ಬಾಯೆಚ್ಯಾ ಕಾಟ್ಯಾಚ್ಯಾ ಹುರಿಯಾ ಕೊಂಬ್ಯಾಕ್ ತುಮ್ಚ್ಯಾ ದಳ್ದಿರ‍್ಯಾ ಪೆಟ್ಯಾನ್ ಫಾಪ್ಸುನ್ ಘಾಲಾಂ ತೆಂ ದಿಸ್ತಾ ತುಮ್ಕಾಂ ? ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಕೊಂಬ್ಯಾಚಿ ಹಾಕ್-ಬೋಬ್ ಆಮ್ಕಾಂ ಘರಾ ಭಿತರ್ ಸಯ್ತ್ ಆಯ್ಕಾಲಿ. ತುಮ್ಚ್ಯಾ ಝಾಲಾಂತ್‌ಚ್ಚ್ ಕೊಂಬೊ ಹುಳ್ವಳೊಂಕ್ ಲಾಗ್ಲೊ ಆನಿ ತುಮ್ಕಾಂ ಕಾಂಯಿಂಚ್ಚ್ ಆಯ್ಕೊಂಕ್ ನಾತ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಬರಿಚ್ಚ್ ಕರ‍್ತಾತ್‌ಮೂ ತುಮಿಂ????”

CKS001

ಚಾರ‍್ಲಿ ಆನಿ ರೊಜ್ಲಿನ್ ಫೆರ‍್ನಾಂದ್ ದೊಗಾಂಯ್ ತಾಂಚೊ ಪೆಟೊ ‘ಟೈಗರ್’ ಬಾಂಧುನ್ ಘಾಲ್ಲ್ಯಾ ಕಡೆ ಸರಾರಾಂ ಗೆಲಿಂ. ಟೈಗರಾಕ್ ಬಾಂಧುನ್ ಘಾಲ್ಚೊ ಜಾಗೊ ಲಿಗೊರ್ ಸಿಕೆರಿಚ್ಯಾ ಘರಾ ಕುಶಿನ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾನ್ ತಾಂಕಾ ಪಟ್ಟ್‌ಕರ‍್ನ್ ಕೊಂಬ್ಯಾಚಿ ಬೋಬ್ ಆಯ್ಕಾಲ್ಲಿ ಆಸ್ತೆಲಿ. ಟೈಗರ್ ತಾಂಕಾ ಪಳವ್ನ್ ಶಿಮ್ಟಿ ಹಾಲಯ್ಲಾಗ್ಲೊ ಕಿತೆಂಗೀ ವೊರ‍್ತೆಂ ಕಾಮ್ ಆಪ್ಣೆಂ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಬಾಶೆನ್. ಟೈಗರಾಚ್ಯಾ ಕುಶಿನ್ ಧರ‍್ನಿರ್ ಲಿಗೊರಿ ಸಿಕೆರಿಚೊ ನೊವ್ರ್ಯಾ ತಸಲೊ ದಾಟೊ ಮೊಟೊ ಕೊಂಬೊ ರಗ್ತಾಚ್ಯಾ ಕೊಂಡಾಂತ್ ಪಡೊನ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೊ. ಖರೊಚ್ಚ್ ಮೆಲ್ಲೊ ತೊ. ರೊಜ್ಲಿನ್ ಫೆರ‍್ನಾಂದಾನ್ ಕೊಂಬ್ಯಾಕ್ ಉಕಲ್ಲೊ. “ಅಳೆ … ಥಂಯ್ಚೆ ಇಲ್ಲೆಂ ಉದಕ್ ಹಾಡ್ ಪಳೆಯಾಂ…” ಘೊವಾಕ್ ಬೋಬ್ ಮಾರುನ್ ಸಾಂಗ್ಲೆಂ.

ರೊಜ್ಲಿನಾಚ್ಯಾ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾನ್‌ಂಚ್ಚ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೊ ಚಾರ‍್ಲಿ ಫೆರ‍್ನಾಂದ್ ದಾವೊನ್ ವಚೊನ್ ವಾಳ್ಚೆ ಬಾಜಿಯೆಚ್ಯಾ ಮಾಟ್ವಾಲಾಗಿಂ ಆಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಮಾತಿಯೆಚ್ಯಾ ಚಾಟ್ಟೆಂತ್ಲೆ ಕಟ್ಟೆಂತ್ ಉದಕ್ ಘೆವ್ನ್ ಪಾಟಿಂ ಆಯ್ಲೊ. ದೊಗಾಂಯ್ನಿ ಮೆಳೊನ್ ಕೊಂಬ್ಯಾಚಿ ಬೊಂಚ್ ಉಗ್ತಿ ಕರ‍್ನ್ ಉದಕ್ ಸೊಡುಂಕ್ ಪ್ರೆತನ್ ಕೆಲೆಂ ತರ್‌ಯ್ ವ್ಯರ‍್ತ್. ಕೊಂಬ್ಯಾನ್ ಯೆದೊಳ್‌ಚ್ಚ್ ಜೀವ್ ಸೊಡ್ನ್ ಜಾಲ್ಲೊ.

ಆನಿ ದುಸ್ರೆಂ ಕಾಂಯ್ ಕರುಂಕ್ ಉಪಾಯ್ ನಾ ಮ್ಹಣ್ ರೊಜ್ಲಿನ್ ಕೊಂಬ್ಯಾಕ್ ಉಕೊಲ್ನ್ ತಾಂಚ್ಯಾ ಕಂಪೌಂಡಾಚ್ಯಾ ದೊರ‍್ಯಾ ಮಧೆಂ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಅಕ್ಕಾಡ್ಯಾಕ್ ಉತ್ರೊನ್ ಲಿಗೊರ್ ಸಿಕೆರಿಚ್ಯಾ ಝಲಾ ಕುಶಿನ್ ಗೆಲಿ.

” ಥಂಯ್ಸ್ ರಾವ್ ಕುಮಾದ್ರೆ ……” ಲಿಗೊರ್ ಸಿಕೆರಿನ್ ಪರತ್ ಬೊಬಾಟ್‌ಲ್ಲೆಂ ಆಯ್ಕೊನ್ ರೊಜ್ಲಿನ್ ಥಂಯ್ಚ್ ಥಟಕ್ಕ್ ಜಾವ್ನ್ ಉಬಿ ಜಾಲಿ.

ಲಿಗೋರ್ ಸಿಕೆರ್ ಮುಖಾರ‍ುನ್ ಉಲಯ್ಲೊ – “ತ್ಯಾ ಕೊಂಬ್ಯಾಕ್ ಪುಣಿ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಘರಾ ಲಾಗಿಂ ಹಾಡಿನಾಕಾ… .. ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಜಿವಾಚೊ ಜೀವ್ ತೊ ಕೊಂಬೊ…. ಕಿತ್ಲ್ಯಾ ಕಾಟಾಚ್ಯಾ ಕೊಂಬ್ಯಾಂಕ್ ಸಲ್ವುನ್ ಆಮ್ಕಾಂ ನಾಂವ್ ಹಾಡ್‌ಲ್ಲೊ… ಆಜ್ ತುಮ್ಚ್ಯಾ ಹರ‍್ಧ್ಯಾರ್ ಘಾಲೊ ನ್ಹಯ್ ?”

ಲಿಗೊರ್ ಸಿಕೆರ್ ಆನಿ ಚಾರ‍್ಲಿ ಫೆರ‍್ನಾಂದಾಚಿಂ ಕಂಪೌಂಡಾಂ ಎಕಾಮೆಕಾಕ್ ಲಾಗೊನ್‌ಂಚ್ಚ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲಿಂ. ಪಕತ್ತ್ ದೊರೊ ಮಾತ್ರ್ ಮಧೆಂ. ತ್ಯಾ ದೊರ‍್ಯಾ ಮಧೆಂಚ್ಚ್ ಏಕ್ ಆಕ್ಕಾಡೊ. ತ್ಯಾ ಅಕ್ಕಾಡಾಂತ್ಲ್ಯಾನ್ ತಾಣಿ ಎಕಾಮೆಕಾಚ್ಯಾ ಘರಾ ವಚೊಂಕ್ ಆಶಾರ್ – ಪಾಶಾರ್ ಜಾಂವ್ಚೆಂ.

ಚಾರ‍್ಲಿ ಫೆರ‍್ನಾಂದಾಕ್ ಸುಮಾರ್ ಸ ಎಕ್ರೆ ಜಾಗೊ ಆಸ್‌ಲ್ಲೊ ತರ್ ಲಿಗೋರ್ ಸಿಕೆರಿಕ್ ತಾಚ್ಯಾ ಬಾಪಾಯ್ಚ್ಯಾ ವಾಂಟ್ಯಾ ಥಾವ್ನ್ ಮೆಳ್‌ಲ್ಲೊ ಆಟ್ ಎಕ್ರೆ ಜಾಗೊ ಆಸ್‌ಲ್ಲೊ. ತಾಂಚ್ಯಾ ತಾಂಚ್ಯಾ ಜಾಗ್ಯಾರ್ ಕ್ರಷಿ ಕರುನ್ ದೋನಿಂ ಕುಟ್ಮಾಂ ಭಾರಿಚ್ಚ್ ಖುಶೆನ್ ಆನಿ ಸಮದಾನಾನ್ ಜಿಯೆತಾಲಿಂ.

ಚಾರ‍್ಲಿ ಫೆರ‍್ನಾಂದಾಚ್ಯಾ ಮಾಲ್ಘಡ್ಯಾ ಧುವೆಚೆಂ, ಶಾಲಿನಿಚೆಂ, ಫಿಲ್ಯಾದ್ ಲಿಗೊರ್ ಆನಿ ಲೀನಾ ಸಿಕೆರಿನ್ ಜೊಡ್‌ಲ್ಲೆಂ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಸಂಬಂಧ್ ದೆವಾಚ್ಯಾ ಆಂಗ್ಣಾ ಮ್ಹಣಾಸರ್ ಪಾವ್‌ಲ್ಲೊ ಮ್ಹಣ್ಯೆತ್. ತಸೆಂ, ಹರ‍್ಯೆಕಾ ಲ್ಹಾನ್ ವ್ಹಡ್ ಕಾರ‍್ಯಾಂನಿ ಜಾಂವ್, ಘರಾಂತ್ ಕಿತೆಂಯ್ ಬರೆಂ ರಾಂದಪ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ ಜಾಂವ್ ತಿಂ ಎಕಾಮೆಕಾಕ್ ವಾಂಟುನ್ ಘೆತಾಲಿಂ. ದೋನಿಂ ಕುಟ್ಮಾಂ ಎಕಾಚ್ಚ್ ವಾಟ್ಲೆಂತ್ ಜೆಂವ್ಚ್ಯಾಬರಿ ಆಸ್‌ಲ್ಲಿಂ.

ಚಾರ‍್ಲಿ ಫೆರ‍್ನಾಂದಾನ್ ಮಾತ್ರ್ ಘರ್ ರಾಕೊಂಕ್ ಮ್ಹಣ್ ಆಲ್ಸೆಶಿಯನ್ ಪೆಟೊ ಪೊಸ್‌ಲ್ಲೊ. ಪಳಂವ್ಕ್ ವಾಗಾಬರಿ ದಿಸ್ತಾಲೊ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್ ‘ಟೈಗರ್’ ಮ್ಹಣ್ ತಾಕಾ ಮೊಗಾನ್ ಆಪಂವ್ಚೆಂ. ಘರಾಂತ್ ಮನ್ಶಾಂಕ್ ಖಾಣ್ ಜೆವಾಣ್ ನಾ ತರ್‌ಯ್ ಟೈಗರಾಕ್ ಸಾರ‍್ಕೆಂ ಆನಿ ವೆಳಾರ್ ಖಾಣ್ ಮೆಳ್ತಾಲೆಂ. ಟೈಗರಾಕ್ ದಿಸಾಕ್ ಮೊಟ್ಯಾ ಸಾಂಕ್ಳಿನ್ ಬಾಂದ್ತಾಲೆ ಆನಿ ರಾತಿಕ್ ಝಾಲಾಂತ್ ಸೊಡ್ತಾಲೆ.

ಲಿಗೊರ್ ಸಿಕೆರಿಚ್ಯಾ ಝಾಲಾಕ್ ಇಲ್ಲೆಂ ಪಯ್ಸ್ ರಾವೊನ್, ರೊಜ್ಲಿನ್ ದೋನಿಂ ಹಾತಾಂನಿ ಕೊಂಬ್ಯಾಕ್ ಧರ‍್ನ್ ಏಕ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಘೊವಾಕ್ ಪಳಯ್ಲಾಗ್ಲಿ ತರ್ ಆನ್ಯೇಕ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ಲಿಗೊರ್ ಸಿಕೆರಿಕ್. ದೋಗೀ ದಾದ್ಲೆ ತೊಂಡಾಕ್ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಬರಿ ಉಲಯ್ತಾಲೆ ತರ್ ರೊಜ್ಲಿನ್ ಫೆರ‍್ನಾಂದಾಕ್ ಕಿತೆಂಚ್ಚ್ ಆಯ್ಕಾನಾ ಜಾಲೆಂ.

“ತ್ಯಾ ಕೊಂಬ್ಯಾಕ್ ತಾಂಚ್ಯಾ ಝಾಲಾಂತ್ ಉಡಯ್ ರೊಜ್ಯೆ ಆನಿ ಯೆ ತುಂ….” ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಘೊವಾನ್ ಜಾತಾ ತಿತ್ಲ್ಯಾ ವ್ಹಡಾ ತಾಳ್ಯಾನ್ ಸಾಂಗ್ತಾನಾ ರೊಜ್ಲಿನ್ ಫೆರ‍್ನಾಂದಾನ್ ಪಾಟಿಂ ಮುಕಾರ್ ಪಳಯ್ಲೆಂ ನಾ. ಕೊಂಬ್ಯಾಕ್ ಲಿಗೋರ್ ಸಿಕೆರಿಚ್ಯಾ ಝಾಲಾಚ್ಯಾ ಪೊಂತಾರ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಮಾಡಾ ಖಾಟ್ಯಾರ್ ದವರ‍್ನ್ ಪಾಟಿಂ ಘುವ್ಲಿ.

“ತೊ ಕೊಂಬೊ ತುಮಿಂಚ್ಚ್ ವರಾಜಯ್…… ಆಜ್ ರಾತಿಂ ರಾಂದುನ್ ಖಾಯಾ…..ಆಜ್ ದಾಧೊಶಿ ಫೆಸ್ತ್ ತುಮ್ಕಾಂ…..” ಲಿಗೊರ್ ಸಿಕೆರ್ ಬೊಬಾಟ್ಲೊ.

“ತುಮ್ಚ್ಯಾ ಕೊಂಬ್ಯಾಕ್ ಬಾಂಧುನ್ ಘಾಲಿನಾಸ್ತಾನಾ ಅಸೊಚ್ಚ್ ಸೊಡ್ನ್ ತೊ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಪೆಟ್ಯಾ ಲಾಗಿಂ ಆಯಿಲ್ಲೊ ತರ್ ಆಮಿಂ ಕಿತೆಂ ಕರಿಜಯ್….ಕುಂಪಾದ್ರೆ…. ಆಮ್ಚೊ ಬುದಿಚೊ ಪೆಟೊ…. ತಾಚ್ಯಾ ಸರ‍್ಸಿನ್ ಕೊಂಬೊ ಯೆನಾ ತರ್ ತೊ ಆಪಡ್ಚೊ ಸಯ್ತ್ ನ್ಹಯ್…. ಆತಾಂ ತುಮಿಂಚ್ಚ್ ರಾಂದುನ್ ಖಾಯಾ….” ಚಾರ‍್ಲಿ ಫೆರ‍್ನಾಂದಾನ್ ಜವಾಬ್ ದಿಲಿಚ್ಚ್.

ಲಿಗೊರ್ ಸಿಕೆರಿಚೊ ರಾಗ್ ಮಸ್ತಕಾಕ್ ಚಡ್ಲೊ. ಮಾಡಾ ಕಾಟ್ಯಾಚ್ಯಾ ಫಾತ್ರಾರ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಕೊಂಬ್ಯಾಕ್ ಉಕಲ್ನ್ ತೊ ಕಂಪೌಂಡಾಚ್ಯಾ ದೊರ‍್ಯಾ ಸರ‍್ಸಿನ್ ಸರಾರಾಂ ಆಯ್ಲೊ ಆನಿ ಜಾತಾ ತಿತ್ಲ್ಯಾ ಬಳಾನ್ ಚಾರ‍್ಲಿ ಫೆರ‍್ನಾಂದಾಚ್ಯಾ ಕಂಪೌಂಡಾಕ್ ಉಡಯ್ಲೊ.

ಚಾರ‍್ಲಿ ಫೆರ‍್ನಾಂದ್ ಕಿತೆಂ ದಾದ್ಲೊ ನ್ಹಯ್? ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಬಾಯ್ಲೆ ಭುರ‍್ಗ್ಯಾಂ ಮುಕಾರ್ ಅಶಿ ಜಾಲ್ಲಿ ಲಜ್ ಸೊಸುಂಕ್ ತಾಕಾ ಜಾಲಿ ನಾ…. ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಕಂಪೌಂಡಾಂತ್ ಉಡಯಿಲ್ಲೊ ಕೊಂಬೊ ಆರಾವ್ನ್ ಲಿಗೊರ್ ಸಿಕೆರಿಚ್ಯಾ ಜಾಗ್ಯಾಂತ್ ಉಡವ್ನ್ ಸೊಡ್ಲೊ.

ಅಸೆಂ ಆನಿ ದೋನ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ಘಡ್ಲೆಂ. ಕೊಂಬ್ಯಾಚಿಂ ಪಾಕಾಂ ಅರ‍್ದಿಂ ಜಡೊನ್ ಗೆಲಿಂ. ತ್ಯಾ ವೆಳಿಂ ಲಿಗೊರ್ ಸಿಕೆರಿನ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ರಾಗಾಂತ್‌ಯ್ ತಕ್ಲಿ ಖರ‍್ಚಿಲಿ. ಹೆಣೆ ತೆಣೆ ಉಡವ್ನ್ ಪಿಸ್ಡೊನ್ ಗೆಲ್ಲ್ಯಾ ಕೊಂಬ್ಯಾಕ್ ಆಕ್ರೇಕ್ ತಾಣೆ ದೊರ‍್ಯಾ ವಯ್ರ್ ದವರ‍್ಲೊ ಆನಿ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಘರಾ ಭಿತರ್ ಚಲ್ತಚ್ಚ್ ರಾವ್ಲೊ.

ದುಸ್ರ್ಯಾ ದಿಸಾ ಕಾವ್ಳ್ಯಾಂಕ್ ಮಾತ್ರ್ ಗಮ್ಮತಾಯೆಚೆಂ ಫೆಸ್ತ್‌ಚ್ಚ್ ಜಾಲೆಂ.

: : ದುಸ್ರೊ ಅವಸ್ವರ್ : : 

ಹರ‍್ಯೆಕಾ ಮಹಿನ್ಯಾಂತ್ ಪಯ್ಲ್ಯಾ ಆಯ್ತಾರಾ ಸೊಡ್ಲ್ಯಾರ್ ಹೆರಾಂ ಹಫ್ತ್ಯಾಂನಿ ಸನ್ವಾರಾಚ್ಚ್ ಮಿಸಾಕ್ ವೆಚೆಂ ಚಾರ‍್ಲಿ ಆನಿ ರೊಜ್ಲಿನ್ ಫೆರ‍್ನಾಂದಾನ್. ಪಯ್ಲ್ಯಾ ಆಯ್ತಾರಾ ಸಕಾಳಿಂ ಭಾಗೆವಂತ್ ವೊರಾಚೆಂ ಭಕ್ತಿಪಣ್ ಆನಿ ತೇರ‍್ಸ್ ಆಸ್ತಾ. ತ್ಯಾ ಭಕ್ತಿಪಣಾಂತ್ ಭಾಗ್ ಘೆತ್ಲ್ಯಾರ್ ಮಹಿನ್ಯೊ ಸಗ್ಳೊ ಭಾರಿಚ್ಚ್ ಬರೊ ಜಾತಾ ಮ್ಹಣ್ ತಾಣಿಂ ಚಿಂತ್ಚೆಂ.

ಪೆಟ್ಯಾನ್ ಕೊಂಬ್ಯಾಕ್ ಫಾಪ್ಸಿಲ್ಲ್ಯಾ ಹಫ್ತ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ಲೊ ಆಯ್ತಾರ್, ಮಹಿನ್ಯಾಚೊ ಪಯ್ಲೊ ಆಯ್ತಾರ್. ಫಾಂತ್ಯಾರ್ ಉಟೊನ್ ಮಿಸಾಕ್ ವೆಚಿ ತಯರಾಯ್ ಕರ‍್ಚ್ಯಾ ಪಯ್ಲೆಂ ಗೊರ‍್ವಾಂಚೆಂ ಆನಿ ಮೊಸಿಚೆಂ ದೂದ್ ಕಾಡ್ನ್, ತಾಕಾ ಜಾಯ್ ತಿತ್ಲೆಂ ಉದಕ್ ಭರ‍್ಸುನ್ ಹಳ್ತ್ ಕರ‍್ನ್, ದಿಪ್ಯಾಕ್ ಆನಿ ಸದಾಂಚ್ಯಾ ಗ್ರಾಯ್ಕಾಂಕ್ ದಿಂವ್ಚ್ಯಾಕ್ ಬೊತ್ಲಿನಿಂ, ಚೆಂಬಾನಿಂ ಆನಿ ಕೊಳ್ಸುಲ್ಯಾನಿಂ ಘಾಲ್ನ್ ತಯಾರ್ ಕೆಲೆಂ. ಆಯ್ತಾರಾ ದೀಸ್ ಮಾತ್ರ್ ದೂದ್ ದಿಪ್ಯಾಕ್ ದಿಂವ್ಚೆಂ ಕಾಮ್ ತಾಂಚ್ಯಾ ಮಾಲ್ಘಡ್ಯಾ ಚೆಡ್ವಾಂಚೆಂ. ಉಪ್ರಾಂತ್ ಟೈಗರಾಕ್ ಸಾಂಕ್ಳಿಕ್ ಘಾಲ್ಯಾಂ ಮ್ಹಣ್ ಚಾರ‍್ಲಿ ಫೆರ‍್ನಾಂದ್ ‘ಟೈಗರ್ … ಟೈಗರ್’’ ಮ್ಹಣ್ ಆಪಂವ್ಕ್ ಲಾಗ್ಲೊ ತರ್ ಟೈಗರ್ ಆಯ್ಲೊ ನಾ. ಟೈಗರ್ ದಿಸಾತ್ತ್ ನಾ ಜಾಲೊ. ರೊಜ್ಲಿನ್ ಫೆರ‍್ನಾಂದ್ ಆನಿ ಭುರ‍್ಗಿಂ ಶಾಲಿನಿ, ಶಾನನ್ ಆನಿ ಶೋನ್ ಭಾಯ್ರ್ ಆಯ್ಲಿಂ ಆನಿ ತಾಣಿಂಯ್ ಟೈಗರಾಕ್ ಆಪಂವ್ಕ್ ಸುರು ಕೆಲೆಂ.

ಟೈಗರ್ ನಾ. ಟೈಗರ್ ದಿಸಾತ್ತ್ ನಾ.

ಚಾರ‍್ಲಿ ಫೆರ‍್ನಾಂದಾಚಿ ದೀಷ್ಟ್ ಲಿಗೊರಿ ಸಿಕೆರಿಚ್ಯಾ ಘರಾ ಕುಶಿನ್ ಗೆಲಿ. ಥಂಯ್ಸರ್ ಕೊಣ್‌ಂಚ್ಚ್ ದಿಸ್ಲೆ ನಾಂತ್. ಕಿತ್ಯಾಕ್‌ಗೀ ಕಳಿತ್ ನಾ, ತಾಚ್ಯಾ ಕಾಳ್ಜಾಂತ್ ದುಬಾವಾಚಿಂ ಕಿಟಾಳಾಂ ಪುಟ್ಲಿಂಚ್ಚ್….

ತಿತ್ಲ್ಯಾರ್ ಬಯ್ಲಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಸ್ಟೇನಿ ತಾವ್ರಾಚಿ ಧುವ್ ದೂದ್ ವರೊಂಕ್ ಮ್ಹಣ್ ಆಯಿಲ್ಲೆಂ, ಗೆಟಿಚ್ಯಾ ಭಾಯ್ಲ್ಯಾನ್ ರಾವೊನ್ ಬೊಬಾಟುನ್ ಮ್ಹಣಾಲೆಂ. ” ಮಾಮಾ, ತುಮ್ಚೊ ಪೆಟೊ ಹಾಂಗಾ ಪಡ್ಲಾ….. “

ಚಾರ‍್ಲಿ ಫೆರ‍್ನಾಂದಾ ಸವೆಂ ಸಗ್ಳೆಂ ಕುಟಾಂಬ್‌ಚ್ಚ್ ಗೇಟಿ ಲಾಗಿಂ ದಾವ್ಲೆಂ ಆನಿ ಕಿತೆಂ ಪಳಯ್ತೆಲೆಂ..?? ಗೇಟಿ ಬಾಯ್ಲ್ಯಾನ್ ದೊರ‍್ಯಾ ಕುಶಿನ್ ಟೈಗರ್ ಪಡ್ಲಾ…..ಜೀವ್ ಹೊಗ್ಡಾಯ್ಲಾ ತಸೆಂಚ್ಚ್….. ನಿರ‍್ಜೀವ್…. ತೊಂಡಾಂತ್ ಪೇಂಡ್ ಭರೊನ್ ಗೆಲ್ಲೊ….

CKS002

“ಯೆ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ದೆವಾ….. ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಟೈಗರಾಕ್ ವೀಕ್ ಘಾಲ್ನ್ ಕೊಣೆಂ ಮಾರ‍್ಲೊ….? ” ರೊಜ್ಲಿನ್ ಫೆರ‍್ನಾಂದ್ ಹರ‍್ಧೆಂ ಬಡವ್ನ್ ಬೊಬಾಟ್ಲಿ.

ಭುರ‍್ಗಿಂ ಕಳ್ವಳ್ಳಿಂಚ್ಚ್……

“ಆನಿ ಕೋಣೆ…. ” ಚಾರ‍್ಲಿ ಫೆರ‍್ನಾಂದಾನ್ ವ್ಹಡಾ ತಳ್ಮಾಳ್ಯಾನಿಂ ವ್ಹಡಾ ತಾಳ್ಯಾನ್ ಮ್ಹಳೆಂ. “ಆಮ್ಚ್ಯಾನಿಂಚ್ಚ್…… ಸೆಜಾರಾ ರಾಷ್ಟ್ರಾಂಚೆ ದುಸ್ಮಾನ್ ಕಾಂಯ್ ಯೇವ್ನ್ ಅಸೆಂ ಕೆಲ್ಲೆಂ ನ್ಹಯ್….ಸೆಜಾರ‍್ಚೆಚ್ಚ್ ಆಮ್ಚೆ ದುಸ್ಮಾನ್….. ಪಯ್ಲೆಂ ಆಮಿಂ ವಳ್ಕಾಲ್ಯಾ ನಾಂವ್; ಆತಾಂ ಕಳ್ತಾ….. ತಾಂಚ್ಯಾ ಕಾಳ್ಜಾಂತ್ ಕಿತ್ಲೆಂ ಕುಸ್ಡೆಪಣ್ ಆಸಾಗೀ ಮ್ಹಣ್ !!”

ಲಿಗೊರ್ ಸಿಕೆರಿಚ್ಯಾ ಘರಾಂತ್ ಮಾತ್ರ್ ಜಾಗ್‌ಮಾಗ್ ನಾತ್‌ಲ್ಲಿ. ಬಿಲ್ಕುಲ್ ಶಾಂತ್‌ಪಣ್…..ತಿಂ ಕಾಂಯ್ ಯೆದೊಳ್‌ಚ್ಚ್ ಮಿಸಾಕ್ ಗೆಲ್ಲಿಂ ಆಸ್ತೆಲಿಂ….

: : ತಿಸ್ರೊ ಅವಸ್ವರ್ : :

ಲಿಗೋರ್ ಸಿಕೆರಿಕ್ ಘರಾಂತ್ ಘುಟಾನ್ ಸೊರೊ ಕಾಡ್ಚಿ ಸವಯ್ ಜಾಯ್ತ್ಯಾ ವರ‍್ಸಾಂ ಥಾವ್ನ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲಿ. ಕಾಜು ನಾತ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ವೆಳಾರ್ ಈಂದಾಚೊ, ಸುರೆಚೊ, ಆಣ್ಸಾಂಚೊ ಸೊರೊಯ್ ತೊ ಕಾಡ್ತಾಲೊ. ಆಪ್ಣಾಕ್ ಪಿಯೆಂವ್ಕ್ ಮ್ಹಣ್ ಕಾಡ್ತಾಲೊ ತರ್ ಕೊಣಾಯ್ಕಿ ಗರ‍್ಜೆಕ್ ಜಾಯ್ ತರ್ ವಿಕುಂಕ್‌ಯ್ ವಿಕ್ತಾಲೊ.

ಸೊರೊ ಉಕ್ಡುಂಕ್ ಜಾಯ್ ಜಾಲ್ಲಿಂ ಆಯ್ದಾನಾಂ ಗೊಟ್ಯಾಚ್ಯಾ ಮಾಳ್ಯಾರ್ ಪೊಂತಾರ್ ಜೊಗಸಾಣೆನ್ ದವರ‍್ಚಿಂ ತರ್ ಕಾಜು ಯಾ ಫಳಾಂ ಆಂಬ್ಟೆವ್ನ್ ಕುಸಂವ್ಚ್ಯೊ ಮೊಡ್ಕ್ಯೊ ತೊ ಇತ್ಲಾಂತ್ ಇರ‍್ವೊಳ್ಯಾಚ್ಯಾ ರುಕಾಮುಳಾಂತ್ ಪೂರ‍್ನ್ ದವರ‍್ತಾಲೊ. ತ್ಯಾ ಖಾತಿರ್ ಜೊಕ್ತೆ ಫೊಂಡ್ ಆಸಾ ಕೆಲ್ಲೆ ಆನಿ ಜೊಕ್ತೆಂ ದಾಂಕಾಣ್ ತಾಂಚೆರ್ ಬಸಯಿಲ್ಲೆಂ. ದಾಂಕಾಣ್ ಬಾಯ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ದಿಸಾನಾತ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಬರಿ ಭಾತೆಣ್ ಯಾ ಕರಾಡ್ ತೊ ದಾಂಪ್ತಾಲೊ.

ಹೆ ಘುಟ್ ಗಾಂವಾಕ್ ಕಳಿತ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆಂ ಯಾ ನಾತ್‌ಲ್ಲೆಂ ತರ್‌ಯ್ ಚಾರ‍್ಲಿ ಫೆರ‍್ನಾಂದಾಚ್ಯಾ ಕುಟ್ಮಾಕ್ ಕಳಿತ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆಚ್ಚ್.

ಲಿಗೊರ್ ಸಿಕೆರಿನ್ ಸೊರೊ ಉಕಡ್ಚೊ ಚಡಾವತ್ ಜಾವ್ನ್ ಸನ್ವಾರಾ ಸಾಂಜೆರ್. ಸೊರೊ ಉಕಡ್ತಾನಾ ಬಾಯ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ದುಬಾವ್ ಯೇಂವ್ಕ್ ನಜೊ ಮ್ಹಣ್ ಲೀನಾ ಸಿಕೆರ್ ಆನಿ ಭುರ‍್ಗ್ಯಾಂನಿ ವ್ಹಡಾ ತಾಳ್ಯಾನ್ ಆಮೊರಿ – ತೇರ‍್ಸ್ ಭೆಟಂವ್ಚೊ. ಸನ್ವಾರಾ ದೀಸ್ ತಾಂಚ್ಯಾ ಘರಾ ಲಾಂಬ್ ತೇರ‍್ಸ್, ಮರಿಯಾಳ್ ನೊವೆನ್ ಆನಿ ತೀನ್ ಚಾರ್ ಕಂತಾರಾಂ. ಸೊರೊ ಕಾಡ್ಚೆಂ ಕಾಮ್ ಆಕೇರ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ಇಲ್ಲೊ ಚಡ್ ವೇಳ್ ಜಾಯ್ ತರ್ ಕಂತಾರಾಂ ಆನಿಕ್‌ಯ್ ಲಾಂಬೊನ್ ವೆತಾಲಿಂ.

ಆಸೆಂ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾನ್‌ಂಗಿ ಕಿತೆಂ ಕಳಿತ್ ನಾ, ತೊ ಸೊರೊ ಕಾಡ್ತಾ ಮ್ಹಣ್ ಕೊಣಾಯ್ಕಿ ದುಬಾವ್ ಜಾಲ್ಲೊಚ್ಚ್ ನಾ. ಜಾಲ್ಯಾರ್‌ಯ್ ಕೊಣೆಂಯ್ ಹೆರಾಂ ಸೆಜಾರ‍್ಚ್ಯಾಂನಿ ಹ್ಯಾ ವಿಶ್ಯಾಂತ್ ಧ್ಯಾನ್ ದಿಲ್ಲೆಂಯ್ ನಾ.

ಆನಿ ಹ್ಯಾ ಸನ್ವಾರಾ ಜಾಲೆಂ ವಿಂಗಡ್‌ಚ್ಚ್…

ಲೀನಾ ಸಿಕೆರಿನ್ ತೇರ‍್ಸ್ ಸುರು ಕರ‍್ನ್ ತಿಸ್ರೊ ಮಿಸ್ತೆರ್ ಜಾತಾನಾ ಗೇಟಿ ಭಾಯ್ರ್ ಪೊಲಿಸಾಂಚೆ ವ್ಯಾನ್ ರಾಂವ್ಲೆಂಚ್ಚ್. ಲೀನಾ ಸಿಕೆರ್ ನಮಾನ್ ಮರಿಯೆ ಮ್ಹಣೊನ್‌ಂಚ್ಚ್ ಭಿತರ್ ದಾಂವ್‌ಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ್ ಪೊಲಿಸ್ ಝಾಲಾಂತ್ ಪಾವ್ಲೆ ಆನಿ ಖಿಣಾನ್ ರಾಂದ್ಚ್ಯಾ ಕುಡಾಕ್. ಲಿಗೊರಿ ಸಿಕೆರಿಕ್ ಧರ‍್ರ‍್ಲೊಚ್ಚ್… ಪಾಟಿರ್ ಚಾರ್ ಮಾರ್ ಪಡ್ಲೆಚ್ಚ್.

ಪೊಲಿಸಾಂನಿ ತಾಚ್ಯಾ ಲಾಗಿಂ ಕಾಂಯ್ ವಿಚಾರಿನಾಸ್ತಾನಾ ಕಾಜು ಕುಸೊಂಕ್ ದವರ‍್ಚ್ಯಾ ಜಾಗ್ಯಾರ್‌ಯ್ ವೆಲೆಂ. ಕರಾಡ್ ಆನಿ ಭಾತೆಣ್ ಉಸ್ತುನ್, ತಿಂ ಆಯ್ದಾನಾಂ ಪುಟವ್ನ್ ಘಾಲಿಂ. ಥಂಯ್ಸರ್ ಫೊಂಡಾಂತ್ ಪಯ್ಲೆಂಚ್ಯೊ ಸೊರ‍್ಯಾಚೊ ಬೊತ್ಲಿಯ್ ಮೆಳ್ಳ್ಯೊ.

ಲೀನಾ ಸಿಕೆರಿನ್ ಪೊಲಿಸಾಂಚೆ ಪಾಯ್ ಧರ‍್ಲೆ. ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಘೊವಾಕ್ ಸೊಡ್ಯಾ; ಪಯ್ಶೆ ದಿತಾಂ ಮ್ಹಣ್ ಪರಾತ್ಲೆಂ. ಕಿತೆಂ ಕೆಲ್ಯಾರ್‌ಯ್ ಜಾಲೆಂಚ್ಚ್ ನಾ. ಪೋಲಿಸ್ ಲಿಗೊರ್ ಸಿಕೆರಿಕ್ ಜೀಪಾರ್ ಘಾಲ್ನ್ ಗೆಲೆಚ್ಚ್….

CKS003

ಸಿಕೆರಿಚ್ಯಾ ಕುಟ್ಮಾನ್ ಚಾರ‍್ಲಿ ಫೆರ‍್ನಾಂದಾಚ್ಯಾ ಘರಾ ಕುಶಿನ್ ಪಳಯ್ಲೆಂ. ಥಂಯ್ಸರ್ ಸಗ್ಳಿಂ ಯೆದೊಳ್‌ಚ್ಚ್ ನಿದ್‌ಲ್ಲಿಂ ಜಾಯ್ಜಯ್…. ಜಾಗ್‌ಮಾಗ್ ನಾತ್‌ಲ್ಲಿ…

ಉಪ್ರಾಂತ್ ಪಯ್ಶೆ ಖರ‍್ಚಾಲೆ. ಚಾರ್ ದಿಸಾನಿಂ ಲಿಗೊರ್ ಸಿಕೆರಿಕ್ ಪೋಲಿಸ್ ಸ್ಟೇಶನಾಂತ್ಲೊ ಭಾಯ್ರ್ ಕಾಡ್ಲೊ.

ಪಾಟಿಂ ಆಯಿಲ್ಲೊಚ್ಚ್ ಲಿಗೊರ್ ಸಿಕೆರ್ ಝಾಲಾಂತ್ ರಾವೊನ್ ಬೊಬಾಟ್ಲೊ – “ಪೊಲಿಸಾಂಕ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಘರ‍್ಚಿ ಸರ‍್ವ್ ಗಜಾಲ್ ಕೊಣೆಂ ಸಾಂಗ್ಲ್ಯಾ ಮ್ಹಣ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಕಳಿತ್ ಜಾಲಾಂ….. ಹಾಂವ್ ಮಾತ್ರ್ ತಾಂಕಾ ಸೊಡ್ಚೊ ನಾ……”

: : ಚವ್ತೊ ಅವಸ್ವರ್ : :

ದೊಗಾಂಯ್ಚ್ಯಾ ಕಂಪೌಂಡಾಕ್ ವಿಂಗಡ್ ಕರ‍್ಚೊ ದೊರೊ ಆನಿ ಸಂಬಂಧ್ ದವರುಂಕ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೊ ಆಕ್ಕಾಡೊ. ತ್ಯಾ ಸನ್ವಾರಾ ದೊನ್ಪಾರಾಂ ಚಾರ‍್ಲಿ ಫೆರ‍್ನಾಂದಾನ್ ಚಿಂತ್ಲೆಂ – ‘ಆಮಿಂ ಸೆಜಾರಾಂತ್ ಆಸ್ಚಿಂ ದುಸ್ಮಾನಾಂ ಜಾಲ್ಯಾಂವ್ ಆನಿ ಹೊ ಆಕ್ಕಾಡೊ ಬಿಲ್ಕುಲ್ ನಾಕಾ’. ದೆಕುನ್ ರೊಜ್ಲಿನ್ ಆನಿ ಭುರ‍್ಗ್ಯಾಂಕ್ ಸಾಂಗಾತಾ ಹಾಡ್ನ್, ಸಕ್ಡಾಂಚ್ಯಾ ಕುಮ್ಕೆನ್ ಆಕ್ಕಾಡೊ ಬಂಧ್ ಕರ‍್ನ್ ಸೊಡ್ಲೊ.

ಲಿಗೊರ್ ಸಿಕೆರಿಚ್ಯಾ ಜಾಗ್ಯಾ ಮಧೆಂ ಪಾವ್ಸಾಚೆಂ ಉದಕ್ ವಾಳೊನ್ ವಚೊಂಕ್ ತೋಡ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೊ. ತೊ ತೋಡ್ ಮಾತ್ರ್ ಕಂಪೌಂಡಾಚ್ಯಾ ದೊರ‍್ಯಾ ಮಧ್ಲ್ಯಾನ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ತೂಂಬಾಂತ್ಲ್ಯಾನ್ ಮುಖಾರ‍್ಸುನ್ ಚಾರ‍್ಲಿ ಫೆರ‍್ನಾಂದಾಚ್ಯಾ ಜಾಗ್ಯಾಂತ್ಲ್ಯಾನ್ ಮುಖಾರ‍್ಸುನ್ ವೆತಾಲೊ ಆನಿ ಬಾಯ್ಲ್ಯಾ ರಸ್ತ್ಯಾ ವಯ್ಲ್ಯಾ ಚರಂಡೆಕ್ ಮೆಳ್ತಾಲೊ. ಆಕ್ಕಾಡೊ ಬಂಧ್ ಕರ‍್ಚ್ಯಾ ಕಾಮಾಕ್ ಲಾಗ್‌ಲ್ಲೊ ಚಾರ‍್ಲಿ ಫೆರ‍್ನಾಂದ್ ತ್ಯಾ ತೂಂಬಾಕ್‌ಯ್ ಫಾತರ್ ಸಾಣ್ಸುನ್ ಮಾತಿ ಘಾಲ್ನ್ ಬಂಧ್ ಕೆಲೊ.

ನಶೀಬ್ ಪಳೆಯಾ…

ತ್ಯಾಚ್ಚ್ ರಾತಿಂ, ಮೊಳಾಬ್ ಪುಟ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಬರಿ ಶಿರಾಂದಾರಿಂಚೊ ಪಾವ್ನ್ ವೊತ್ಲೊಚ್ಚ್. ಆಯ್ತಾರಾ ಸಕಾಳಿಂ ಲಿಗೊರ್ ಸಿಕೆರ್ ಉಟ್ತಾನಾ ತೂಂಬಾಂತ್ಲ್ಯಾನ್ ಉದಕ್ ವಾಳೊನ್ ವಚಾನಾಸ್ತಾನಾ ತಾಂಚ್ಯಾ ಜಾಗ್ಯಾರ್ ಭರೊನ್ ಝಲಾಕ್ ಆಯಿಲ್ಲೆಂ. ಝಾಲಾ ಥಾವ್ನ್ ದೊರ‍್ಯಾ ಮ್ಹಣಾಸರ್ ಏಕ್ ತಳೆಂಚ್ಚ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ.

ಉದ್ಕಾಂತ್ಲ್ಯಾನ್ ಕಷ್ಟಾಂನಿ ಚಲೊನ್ ವಚೊನ್ ಪಳಯ್ತಾ ತರ್ ಕಿತೆಂ ಪಳಂವ್ಚೆಂ. ದೊರ‍್ಯಾಕ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೊ ಉದಕ್ ವಾಳೊಂಕ್ ತೂಂಬ್ ಬಂಧ್ ಕೆಲಾ. ” ಹೊ ತೂಂಬ್ ಕೋಣೆ ಬಂಧ್ ಕೆಲಾ? ಆನಿ ಕೊಣೆಂ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಸೆಜಾರ‍್ಯಾಂನಿ….” ತೊ ಬೊಬಾಟ್ಲೊ.

ಆತಾಂ ರಾಗ್ ಲಿಗೊರ್ ಸಿಕೆರಿಚ್ಯಾ ಮಾತ್ಯಾಕ್ ಚಡ್ಲೊ. ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಕುಡಿಂತ್ಲೆ ತ್ರಾಣ್ ಯೆಂಕ್ಟಾಯ್ ಕರ‍್ನ್ ತ್ಯಾ ದೊರ‍್ಯಾಕ್ ಖೊಟ್ ಘಾಲಿಚ್ಚ್…. ಏಕ್ ನ್ಹಯ್ ದೋನ್ ನ್ಹಯ್ ತೀನ್ ನ್ಹಯ್….. ತೊ ದೊರೊ ಖೊಸಾಳ್ತಾ ಮ್ಹಣಾಸರ್… ಮಾತಿಯೆಚೊ ದೊರೊ. ತ್ಯಾ ಶಿವಾಯ್ ರಾತ್‌ಭರ್ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಪಾವ್ಸಾಕ್ ಆನಿ ಭರ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಉದ್ಕಾಂತ್ ಥಂಡ್ ಜಾವ್ನ್ ಅಳ್ಮೆಂಚ್ಚ್ ಜಾಲ್ಲೊ. ಪೊರ‍್ತಾಲೊ.

ಲಿಗೊರ್ ಸಿಕೆರಿಚ್ಯಾ ಜಾಗ್ಯಾ ವಯ್ಲೆಂ ಉದಾಕ್ ಚಾರ‍್ಲಿ ಫೆರ‍್ನಾಂದಾಚ್ಯಾ ಜಾಗ್ಯಾರ್ ಆವ್ರಾಬರಿ ವಾಳೊಂಕ್ ಲಾಗ್ಲೆಂ.

ಗೊಟ್ಯಾಂತ್ ಗೊರ‍್ವಾಂಕ್ ಆನಿ ಮೊಶಿಕ್ ಸೊಪ್ ಬೆಂಡುನ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೊ ತೊ ಲಿಗೊರ್ ಸಿಕೆರಿಚಿ ಬೊಬಾಟ್ ಆಯ್ಕೊನ್ ಹಾತಿಂ ಕೊಯ್ತೊ ಘೆವ್ನ್‌ಂಚ್ಚ್ ಭಾಯ್ರ್ ಆಯ್ಲೊ….ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಜಾಗ್ಯಾ ಭಿತರ್ ಉದ್ಕಾಚೊ ವಾಳೊ ಆಯಿಲ್ಲೊ ಪಳವ್ನ್ ಚಾರ‍್ಲಿ ಫೆರ‍್ನಾಂದ್ ಉರ‍್ಲಾಗೀ ?

ಉದಾಕ್ ನ್ಹಂಯ್ಚ್ಯಾ ಆವ್ರಾಬರಿ ತಾಂಚ್ಯಾ ಕಂಪೌಡಾಂತ್ ವಾಳೊನ್ ವೆತಾಲೆಂ.

“ಆಕ್ಕಾಡೊ ತುಂವೆ ಬಂಧ್ ಕೆಲ್ಲೊಯ್…. ” ಲಿಗೊರ್ ಸಿಕೆರ್ ಬೊಬಾಟ್ಲೊ. ” ತುಂ ಸಂಸಾರಾಚೊ ಧನಿ ಜಾಲೊಯ್ ?? ಹೊ ಉದ್ಕಾಚೊ ತೂಂಬ್ ಬಂಧ್ ಕರ‍್ಚೆಂ ಹಕ್ಕ್ ತುಕಾ ಕೊಣೆ ದಿಲ್ಲೆಂ ಪೆಟ್ಯಾ …..”

ಚಾರ‍್ಲಿ ಫೆರ‍್ನಾಂದ್ ನಂಜಾಳಿ ಹಾಸೊ ಹಾಸ್ಲೊ. ಜಿವಾಂತ್ ರಾಗಾಚೊ ಉಜೊ ಪೆಟೊಂಕ್ ಲಿಗೊರ್ ಸಿಕೆರಿಚಿಂ ತಿತ್ಲಿಂಚ್ಚ್ ಉತ್ರಾಂ ಪುರೊ ಆಸ್‌ಲ್ಲಿಂ. ” ತುಜ್ಯಾ ಜಾಗ್ಯಾರ್ ವಾಳ್ಚೆಂ ಉದಕ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಜಾಗ್ಯಾರ್ ಯೆಂವ್ಚೆಂ ನಾಕಾ…. ತುಕಾ ಖಂಯ್ ಜಾಯ್ ಥಂಯ್ ತುಂ ವಾಳಾಶೆಂ ಕರ್…ತುಜೊ ಜಾಗೊ ಆನಿ ತುಜೆಂ ಉದಕ್….. ತೆಂ ತುಜೆಂ ಕಾಮ್ ಆನಿ ಹಾಂವ್ ನೆಣಾ…..”

“ದೆಕುನ್‌ಂಚ್ಚ್ ಹೊ ದೊರೊ ಹಾಂವೆ ಲೊಟುನ್ ಘಾಲಾ…. ಉದಕ್ ತುಜ್ಯಾಚ್ಚ್ ಜಾಗ್ಯಾರ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ತೊಡಾಂತ್ಲ್ಯಾನ್ ವಚಾಜಯ್…. ವರ‍್ಸಾಂ ವರ‍್ಸಾಂ ಥಾವ್ನ್ ಅಸೆಂಚ್ಚ್ ಆಸಾ….. ಹೆಂ ಬದ್ಲುಂಚೊ ತುಂ ಕೋಣ್ ಪೆಟೊ….?”

ಚಾರ‍್ಲಿ ಫೆರ‍್ನಾಂದಾಚ್ಯಾ ಹಾತಾಂತ್ ಸೊಪ್ ಬೆಂಡ್ಚೊ ಕೊಯ್ತೊ ಆಸ್‌ಲ್ಲೊ…. ರಾಗ್ ಮಾತ್ಯಾರ್ ಚಡ್‌ಲ್ಲೊ…. ಕಾಳ್ಜಾಂತ್ ಸಯ್ತಾನ್ ಘಡಿಭರ್ ಆಯ್ಲೊ ಕೊಣ್ಣಾ……. ಕಿತೆಂ ಕರ‍್ತಾ ಮ್ಹಣ್ ತಾಕಾ ಕಳಿತ್ ಜಾಲೆಂಚ್ಚ್ ನಾ….

ತೊ ಲಿಗೊರ್ ಸಿಕೆರಿಚ್ಯಾ ಲಾಗಿಂ ದಾವ್ಲೊ ಆನಿ ಗಳೊ ಕಾಪುನ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ….

CKS004

ಆನಿ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಘೊವಾಕ್ ಅಸೆಂ ಜಾಲ್ಲೆಂ ಪಳವ್ನ್, ಲೀನಾ ಸಿಕೆರ್ ದಾವೊನ್‌ಂಚ್ಚ್ ಆಯ್ಲಿ.

“ತೀನ್ ಕಾಸಾಂಚ್ಯಾ ಸುಣ್ಯಾ…… ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಘೊವಾಕ್ ಕಿತೆಂ ಕೆಲೆಂಯ್…… ಹೆ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ದೆವಾ…… ತುಕಾ ಹಾಂವ್ ಸೊಡ್ಚಿಂ ನಾ….

ಚಾರ‍್ಲಿ ಫೆರ‍್ನಾಂದಾಚ್ಯಾ ಕಾಳ್ಜಾಂತ್ಲೊ ಸಯ್ತಾನ್ ಆನಿಕ್‌ಯ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೊ….. ವಾಳ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ರಗ್ತಾನ್ ತಾಚೊ ರಾಗ್ ನಿವೊಂಕ್ ನಾತ್‌ಲ್ಲೊ…..

“ತುಂವೆ ಮ್ಹಾಕಾ ಕಿತೆಂ ಕರ‍್ಚೆಂ ???” ಹಾತಾಂತ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಕೊಯ್ತ್ಯಾನ್ ಲೀನಾ ಸಿಕೆರಿಚ್ಯಾ ಗಳ್ಯಾಕ್ ಎಕಾಚ್ಚ್ ಮಾರಾನ್ ಕಾಪುನ್ ಸೊಡ್ಲೆಂ…

 ಕ್ಲೆರೆನ್ಸ್, ಕೈಕಂಬ

ಕಿಟಾಳ್ ತುಮ್ಕಾಂ ಮೊಗಾಚೆಂ? ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ 10 ವರ್ಸಾಂ ಪಾಸುನ್ ಖಳಾನಾಸ್ತಾನಾ ನಿರಂತರ್ ಫಾಯ್ಸ್ ಜಾವ್ನ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಕಿಟಾಳಾರ್ ಹಜಾರೊಂ ಪಾನಾಂನಿ ವಿಂಚ್ಣಾರ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಆಸಾ. ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ಧಾ ವರ್ಸಾಂನಿ ಬಾಂದುನ್ ಹಾಡ್ಲೆಲೆಂ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯಾಚೆಂ ದಾಯ್ಜ್ ಮುಕಾರುನ್ ವ್ಹರುಂಕ್ ತುಮ್ಚಿ ಕುಮಕ್ ಗರ್ಜ್ ಆಸಾ. ಸಕಯ್ಲೊ ಬುತಾಂವ್ ದಾಂಬುನ್ ಗೂಗಲ್ ಪೇ, ಪೋನ್ ಪೇ, ಬ್ಯಾಂಕ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್‌ಫರ್ , ಡೆಬಿಟ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಾರ್ಡಾ ಮಾರಿಫಾತ್ ಖುಶೆಚಿ ವಂತಿಗೆ ದಿವ್ಯೆತ್.

88% feel thumbs up. And how do you feel?
15 :thumbsup: Thumbs up
2 :heart: Love
0 :joy: Joy
0 :heart_eyes: Awesome
0 :blush: Great
0 :cry: Sad
0 :rage: Angry

4 comments

 1. It is not uncommon for small incidents to cause a permanent dent in our relationship with others. One never knows what the rivalry may finally lead to. Thank you Clarence for another good story.

 2. mm
  Philip Mudartha

  ಸಾಂಗ್ಚ್ಯೆಂ ಆಸ್ಲೆಂ ಕಾರ್ಲೊ ಸಾಯ್ಬಾನ್ ಸಾಂಗ್ಲಾಂ. ಕಾಣಿ ರುಚ್ಲಿ.

 3. mm
  Gerald Carlo

  ಮ್ಹನ್ಶಾ ಸಂಬಂಧ್ ಕಿತ್ಲೊ ಅಸ್ಥಿರ್, fragile ಮ್ಹಣೊನ್ ಕ್ಲೆರೆನ್ಸಾಚಿ ‘ಏಕ್ ಝಜ್…’ ಅಪುರ್ಬಾಯೆನ್ ಪಿಂತ್ರಾಯ್ತಾ. ಮೀಸ್, ಮಾಗ್ಣೆ, ತೇರ್ಸ್.. ಸರ್ವ್ ಫಕತ್ ಮುಖೊಟೆಂ. ಭಿತೆರ್, ತೊಚ್.. ರಾನ್ವಾಟಿ ಮ್ಹನಿಸ್! ಅಜ್ಯಾಪ್ ಕಿತೆಂ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್, ಬಾಂಧುನ್ ಘಾಲ್ಲ್ಯಾ ಪೆಟ್ಯಾ ಸರ್ಶಿಂ ಗೆಲ್ಲೊ ಕೊಂಬೊ. ಸಳ್ಗಿ ನಾಸ್ತಾಂ ಗೆಲ್ಲೊ ಖಂಡಿತ್ ನ್ಹಯ್. ಧನ್ಯಾಚಾ ಕುಂಪಾದ್ರಿಚೊ ಪೆಟೊ ಮ್ಹಣೊನ್ ಗೆಲ್ಲೊ ಜಾಯ್ಜೆ! ತೊ ಕಿತೆಂ ಜಣಾ, ಧನ್ಯಾಂ ಮದ್ಲೊ ಸಂಬಂಧ್ ಭಿಗಡ್ಲಾ ಮ್ಹಣೊನ್. ಏಕ್ horror ಕಾಣಿ ವಾಚ್ಲೆಲೊ ಅನ್ಬೋಗ್ ಜಾಲೊ.

 4. mm
  Roshan Madtha

  ಬೊವ್ ಉತ್ತಿಮ್ ಕಾಣಿ ದೆವ್ ಬೊರೆ೦ ಕರು೦.
  ಕಾಣಿ ಮ೦ಗ್ಳುರಾ೦ತ್ ಕ್ರಿಸ್ತಾವ್ ಲೊಕಾಚಿ ಜ್ಯಿಣ್ಯೆಚಿ ಎಕ್ ಝಳಕ್ ತಸೆ೦ ಬೊಗ್ಲೆ೦

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Disclaimer : Please write your correct name and email address. Kindly do not post any personal, abusive, defamatory, infringing, obscene, indecent, discriminatory or unlawful or similar comments. Kittall.com will not be responsible for any defamatory message posted under this article. Please note that sending false messages to insult, defame, intimidate, mislead or deceive people or to intentionally cause public disorder is punishable under law. It is obligatory on kittall.com to provide the IP address and other details of senders of such comments, to the authority concerned upon request. Hence, sending offensive comments using kittall.com will be purely at your own risk, and in no way will kittall.com be held responsible.