Javascript Disabled!

Please Enable Javascript if you disabled it, or use another browser we preferred Google Chrome.
Please Refresh Page After Enable

Powered By UnCopy Plugin.

 

   

ದೆವಾಚೊ ಸೆವಕ್ ಜಾತಲೊ ‘ಆಮ್ಚೊ ಪಾದ್ರ್ಯಾಬ್’ ಬಾ| ಆಲ್ಫ್ರೆಡ್ ರೋಚ್

ಸಾಂತಿಪಣಾಚೆ ವಾಟೆರ್ ಆಸ್ಚೊ ಆಮ್ಚೊ ಪಾದ್ರ್ಯಾಬ್ ಹ್ಯಾಚ್ ನಾಂವಾನ್ ಲೊಕಾಮನಾಂತ್ ಆಪ್ಲೆಂ ನಾಂವ್ ವೊಂಪುನ್ ಗೆಲ್ಲೊ ಕಾಪುಚಿನ್ ಯಾಜಕ್ ಬಾ| ಆಲ್ಫ್ರೆಡ್ ರೋಚ್ ಹಾಂಕಾ, ಅಗೋಸ್ತ್ 15 ವೆರ್ ತಾಂಚಿ ಸಮಾದಿ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಬ್ರಹ್ಮಾವರ್ ಭಾಗೆವಂತ್ ಕುಟ್ಮಾಚ್ಯೆ ಫಿರ್ಗಜೆಂತ್ ಉಡುಪಿ ದಿಯೆಸೆಜಿಚೊ ಧರ್ಮಾಧ್ಯಕ್ಷ್ ಅ| ಮಾ| ದೊ| ಜೆರಾಲ್ಡ್ ಐಸಾಕ್ ಲೋಬೊ, ಸಕಾಳಿಂಚ್ಯಾ 8.00 ವ್ಹರಾಂಚೆರ್ ಸಂಭ್ರಮಿಕ್ ಮಿಸಾಚ್ಯಾ ಪವಿತ್ರ್ ಬಲಿದಾನಾ ವೆಳಾರ್ ದೆವಾಚೊ ಸೆವಕ್ ಮ್ಹಣ್ ಪಾಚಾರ್ತಲೆ ಮ್ಹಣ್ ಬ್ರಹ್ಮಾವರ್ ಭಾಗೆವಂತ್ ಕುಟ್ಮಾಚ್ಯೆ ಫಿರ್ಗಜೆಚೊ ವಿಗಾರ್ ಮಾ| ಬಾ| ವಿಕ್ಟರ್ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸ್ ಹಾಣಿ ಕಳಯ್ಲಾಂ.

FrRoche

ಆಮ್ಚೊ ಪಾದ್ರ್ಯಾಬ್, ದಯಾಳಾಯೆಚೊ ಗೊವ್ಳಿ ಮ್ಹಣ್ ನಾಂವಾಡ್ಲಲೊ ಕಾಪುಚಿನ್ ಫ್ರಾದ್ ಬಾ| ಆಲ್ಫ್ರೆಡ್ ರೋಚ್ ಹಾಂಕಾ ಭಾಗೆವಂತ್ ಆನಿ ಸಾಂತ್ ಮ್ಹಣ್ ಪಾಚಾರ್ಚೆ ಉದೆಶಿಂ ಪ್ರಕ್ರಿಯಾ ಸುರ್ವಾತ್ ಕರುಂಕ್ ಕಾಪುಚಿನಾಂಚೊ ಜನರಲ್ ಪೊಸ್ಟುಲೇಟರ್ ಬಾಪ್ ಕಾರ್ಲೊ ಕಾಲ್ಲೊನಿ ಹಾಣೆಂ, ಕರ್ನಾಟಕ ಪವಿತ್ರ್ ತ್ರಿಂದಾದ್ ಕಾಪುಚಿನ್ ಪ್ರಾಂತಾಚೊ ವ್ಹಡಿಲ್ ಭೋ. ಮಾ. ಜೋನ್ ಅಲ್ವಿನ್ ಡಯಾಸಾ ಮುಕಾಂತ್ರ್ ಉಡುಪಿ ದಿಯೆಸೆಜಿಚ್ಯಾ ಧರ್ಮಾಧ್ಯಕ್ಷಾಲಾಗಿಂ ವಿನವ್ಣಿ ಕೆಲ್ಲಿ ಆಸುನ್ ಸಾಂತಿಪಣಾಚ್ಯೆ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಚೊ ಪಯ್ಲೊ ಹಂತ್ ಜಾವ್ನ್ ಅಗೊಸ್ತ್ 15 ವೆರ್, ಭಾಗೆವಂತ್ ಯಾಜಕ್ ಫ್ರಾದ್ ಆಲ್ಫ್ರೆಡ್ ರೋಚ್ ಹಾಂಕಾ ‘ದೆವಾಚೊ ಸೆವಕ್’ ಮ್ಹಣ್ ಪರ್ಗಟ್ಣಿ ಚಲ್ತಾ. ಹ್ಯಾ ಭಕ್ತಿಕ್ ಕಾರ್ಯಾಕ್ ಬಾ| ರೋಚಾಚ್ಯಾ ಅಭಿಮಾನಿಂಕ್ ಮೊಗಾಚೆಂ ಆಪವ್ಣೆಂ ಆಸಾ ಮ್ಹಣ್ ಫಿರ್ಗಜ್ ವಿಗಾರ್ ಮಾ| ಬಾ| ವಿಕ್ಟರ್ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸ್, ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ್ ಮೈಕಲ್ ಪುರ್ಟಾಡೊ, ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಆಂಟನಿ ಬಾರ್ನೆಸ್, ಆಯೋಗಾಂಚೊಂ ಸಂಯೋಜಕ್ ರೋಬರ್ಟ್ ಲುವಿಸ್, ಫಿರ್ಗಜ್ ಗೊವ್ಳಿಕ್ ಮಂಡಳಿ ಆನಿ ಭಾಗೆವಂತ್ ಕುಟ್ಮಾಚಿ ಫಿರ್ಗಜ್, ಬ್ರಹ್ಮಾವರ್ ಹಾಂಗಾಚ್ಯಾ ದೇವ್‌ಪ್ರಜೆನ್ ಉಪ್ಕಾರ್ ಮಾಗ್ಲಾ.

ಬಾರ್ಕೂರ್ ಫಿರ್ಗಜೆಚ್ಯಾ ಮೂಡಾಡು ಗಾಂವಾಂತ್ ಜಲ್ಮೊನ್, ಆಮ್ಚ್ಯಾಚ್ ರಾಜ್ಯಾಂತ್ಯ್ಲಾ ಬ್ರಹ್ಮಾವರ್, ಬಿಣಗಾ, ಕಾಸರಕೋಡ್, ಫರಂಗಿಪೇಟ್ ಸುವಾತೆಂನಿ ದೆವಾಚೆಂ ಉತರ್ ಪರ್ಗಟ್ ಕರುನ್, ದುಬ್ಳ್ಯಾ – ಧಾಕ್ಟ್ಯಾಂಚ್ಯಾ ಗರ್ಜಾಂಕ್ ಪಾವೊನ್, 31 ಡಿಸೆಂಬರ್ 1996 ವೆರ್ ದೆವಾಚ್ಯಾ ರಾಜಾಂತ್ ಭರ್ತಿ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಆಮ್ಚೆ ಮಧೆಂ ಜಿಯೆಲ್ಲ್ಯಾ ಯಾಜಕಾಕ್ ಅಲ್ತಾರಿಚೊ ಮಾನ್ ಫಾವೊ ಜಾಂವ್ಚಿ ಗಜಾಲ್ ವರ್ತ್ಯಾ ಅಭಿಮಾನಾಚಿ ಅನಿ ಗವ್ರವಾಚಿ ದೆಕುನ್, ಬ್ರಹ್ಮಾವರ್ ಭಾಗೆವಂತ್ ಕುಟ್ಮಾಚ್ಯಾ ಫಿರ್ಗಜೆಂತ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ತಾಂಚ್ಯಾ ಸಮಾದಿಥಳಾಕ್ ಭೆಟ್ ದೀವ್ನ್, ತಾಂಚೆ ಮಾರಿಫಾತ್ ಸರ್ವೆಸ್ಪರಾಲಾಗಿ ಉಪ್ಕಾರ್ ಮಾಗೊನ್, ಬರೆಂಪಣ್ ಜೊಡ್ಲೆಲ್ಯಾಂನಿ ಸಾಕ್ಸ್ ದೀವ್ನ್ ತಾಂಚ್ಯಾ ಸಾಂತಿಪಣಾಚ್ಯಾ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಂತ್ ಉರ್ಭೆನ್ ವಾಂಟೆಲಿ ಜಾಯ್ಜಯ್ ಮ್ಹಣ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಪವಿತ್ರ್ ತ್ರಿಂದಾದ್ ಕಾಪುಚಿನ್ ಪ್ರಾಂತ್ಯಾಚಾ ವ್ಹಡಿಲಾಂನಿ ವಿನವ್ಣಿ ಕೆಲ್ಯಾ.

ಆಮ್ಚೊ ಪಾದ್ರ್ಯಾಬ್ ಬಾ| ಆಲ್ಫ್ರ‍ೆಡ್ ರೋಚಾವಿಶಿಂ

ಚಡಿತ್ ವಿವರ್, ಇ ಬೂಕ್ ವಾಚುಂಕ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಕರಾ ►

Amcho Padryaab – Alfred Roche

 

ಕಿಟಾಳ್ ತುಮ್ಕಾಂ ಮೊಗಾಚೆಂ? ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ 10 ವರ್ಸಾಂ ಪಾಸುನ್ ಖಳಾನಾಸ್ತಾನಾ ನಿರಂತರ್ ಫಾಯ್ಸ್ ಜಾವ್ನ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಕಿಟಾಳಾರ್ ಹಜಾರೊಂ ಪಾನಾಂನಿ ವಿಂಚ್ಣಾರ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಆಸಾ. ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ಧಾ ವರ್ಸಾಂನಿ ಬಾಂದುನ್ ಹಾಡ್ಲೆಲೆಂ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯಾಚೆಂ ದಾಯ್ಜ್ ಮುಕಾರುನ್ ವ್ಹರುಂಕ್ ತುಮ್ಚಿ ಕುಮಕ್ ಗರ್ಜ್ ಆಸಾ. ಸಕಯ್ಲೊ ಬುತಾಂವ್ ದಾಂಬುನ್ ಗೂಗಲ್ ಪೇ, ಪೋನ್ ಪೇ, ಬ್ಯಾಂಕ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್‌ಫರ್ , ಡೆಬಿಟ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಾರ್ಡಾ ಮಾರಿಫಾತ್ ಖುಶೆಚಿ ವಂತಿಗೆ ದಿವ್ಯೆತ್.

83% feel thumbs up. And how do you feel?
5 :thumbsup: Thumbs up
1 :heart: Love
0 :joy: Joy
0 :heart_eyes: Awesome
0 :blush: Great
0 :cry: Sad
0 :rage: Angry

One comment

  1. James Fernandes
    James Fernandes

    He helps me still. He helped when he was live.
    Servant of God is just the first rung in the ladder of saint hood.
    If we mean it , it will happen sooner or later. Sooner is better. I do believe this and mean it.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Disclaimer : Please write your correct name and email address. Kindly do not post any personal, abusive, defamatory, infringing, obscene, indecent, discriminatory or unlawful or similar comments. Kittall.com will not be responsible for any defamatory message posted under this article. Please note that sending false messages to insult, defame, intimidate, mislead or deceive people or to intentionally cause public disorder is punishable under law. It is obligatory on kittall.com to provide the IP address and other details of senders of such comments, to the authority concerned upon request. Hence, sending offensive comments using kittall.com will be purely at your own risk, and in no way will kittall.com be held responsible.