ಲಾಂಬ್ ಖಾಡ್

ನ್ಶ್ಯಾಕುಳಾಚ್ಯಾ ಚರಿತ್ರೆಂತ್ ಖಾಡ್ ಆನಿ ಮಿಶಿಯಾಂಕ್ ವ್ಹಡ್ ಮಹತ್ವ್ ಆಸ್ಚೊ ದಿಸುನ್ ಯೆತಾ. ಕಾಳಾಂಪಾಸುನ್ ಬುದಿಕ್ ಆನಿ ಖಾಡಾಕ್ ಏಕ್ ಅಲಿಖಿತ್ ಗಾಂಚ್ ಆಸ್ಚೊಯ್ ದಿಸುನ್ ಯೆತಾ. ಥೊಡ್ಯಾ ದೆವಾಂಕ್ ಸೊಡ್ಲ್ಯಾರ್ ಚಡಾವತ್ ಸರ್ವ್ ದರ್ಮಾಂಚ್ಯಾ ದೆವಾಂಕ್ ಲಾಂಬ್ ಖಾಡ್ ಆಸಾ. ಪುರಾಣಾಂ/ಸುವಾರ್ತಾ ಬರಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಋಷಿಂಕ್/ ಆಪೊಸ್ತಲಾಂಕೀ ಲಾಂಬ್ ಖಾಡ್ ಆಸ್ಚೆಂ ದಿಸ್ತಾ. ಜಾಯ್ತ್ಯಾ ವಿಶೇಸ್ ಗ್ಯಾನಿ ವಾ ವಿಜ್ಞಾನಿಂಕ್, ಚಿಂತ್ಪ್ಯಾಂಕೀ ಲಾಂಬ್ ಖಾಡ್ ಆಸ್ಚೆಂ ದಿಸ್ತಾ. ಪರ್ಜೆರಾಜಾಚೊ ಬಾಪುಯ್ ಮ್ಹಣ್ಚ್ಯಾ ಅಬ್ರಹಾಂ ಲಿಂಕನಾಕೀ ಲಾಂಬ್ ಖಾಡ್ ಆಸ್ಲೆಂ. ಆದ್ಲ್ಯಾ ಕಾಳಾರ್ ಖಾಡ್ ತಾಸ್ಚಿ ಸಾಹೆತ್ ನಾತ್ಲಿ ದೆಕುನ್ ದೆವಾಂನಿ, ಋಷಿ – ಆಪೊಸ್ತಲಾಂನಿ, ವಿಗ್ಯಾನಿ, ಚಿಂತ್ಪ್ಯಾಂನಿಂ, ತಾಸುಂಕ್ ಕಶ್ಟ್ ಜಾತಾತ್ ಮ್ಹಣ್ ಖಾಡ್ ಸೊಡ್‌ಲ್ಲೆಂ ಆಸ್ತಲೆಂ ಮ್ಹಣ್ ಆತಾಂ ಮ್ಹಣ್ಚೆಪರಿಂ ನಾ. ಕಾರಣ್ ಹಿಟ್ಲರಾಪರಿಂ ಖಾಡ್ ತಾಸುನ್ ಮಿಶಿಯೊ ಮಾತ್ ದವರಿಲ್ಲೆ ಸರ್ವಾಧಿಕಾರಿಯ್ ಚರಿತ್ರೆಂತ್ ಜಾವ್ನ್ ಗೆಲ್ಯಾತ್.

ಹಾಂಗಾ ನೋಂದ್ ಘೆಜಾಯ್ ಜಾಲ್ಲಿ ಮಹತ್ವಾಚಿ ಅನ್ಯೇಕ್ ಗಜಾಲ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ –  ಖಾಡ್ ಫಕತ್ ಬುದಿಪ್ರಕಾಸಾಕ್ ಪಾವೊನ್ ಅಬಾದ್  ಜಾಂವ್ಚೊ ಸಂಕೇತ್ ಮಾತ್ ನಯ್, ಬುದ್ದಿಭ್ರಶ್ಟ್ ಜಾವ್ನ್ ಬರ್ಬಾದ್ ಜಾಂವ್ಚೋಯ್ ಸಂಕೇತ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ವಿಸ್ರೊಂಕ್ ಜಾಯ್ನಾ.

ಆಜ್ ತರ್ನಾಟ್ಯಾಂಮಧೆಂ ಖಾಡಾಚೆಂ ಏಕ್ ಫ್ಯಾಶನ್ ಜಾಲಾಂ. ಹರ್ ಫ್ಯಾಶನ್ ಎಕಾ ಆದರ್ಶಾಚ್ಯಾ ಅನುಕರಣಾನ್ ಜಲ್ಮಾಲ್ಲೆಂ ಮ್ಹಣ್ಟಚ್  ಎಕಾ ತೆಂಪಾರ್ ಜೀಸಸ್ ಕಟ್, ವಾಲ್ಮೀಕಿ ಕಟ್ ಆಸುಲ್ಲೆಂಯ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ಪುರೊ. ಪೂಣ್ ಆಜ್ ಯಾಜಕ್‌ಚ್ ಜೀಸಸ್ ಕಟ್ ಬದ್ಲಾಕ್, ಫಿಲ್ಮ್ ಸ್ಟಾರ್ ಕಟ್ಟಾಂಚೆಂ ಪಾಟ್ಲಾವ್ದಾರ್ ಜಾಲ್ಯಾತ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್, ಆಜ್ ಫ್ಯಾಶನಾಂ ಆದರ್ಶಾಥಾವ್ನ್ ಜಲ್ಮಾನಾಂತ್ ಬಗಾರ್ ಲೊಕಾಮೊಗಾಳಾಯೆಥಾವ್ನ್ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ನಿಷ್ಕರ್ಷಾಕ್ ಯೆವ್ಯೆತ್ ಮ್ಹಣ್ ದಿಸ್ತಾ. ದೆಕುನ್ ಟಾಗೋರಾಪರಿಂ ಖಾಡ್ ವಾಡಯ್ಲ್ಯಾರ್ ಕೊಣೀ ಠಾಗೋರ್ ಜಾಯ್ನಾ, ಜೆಜುಪರಿಂ ಕೇಸ್ ಸೊಡ್ಲ್ಯಾರ್ ಜೆಜುಯ್ ಜಾಯ್ನಾ. ಲಾಂಬ್ ಖಾಡ್ ಸೊಡ್ನ್ ಪ್ರವಚನಾಂ ದಿಂವ್ಚೆಂ ಆಸಾರಾಮ್ ಬಾಪೂ ತಸಲೆ ಚಡಾವತ್ ಬಾಬಾ ಆಜ್ ಜಯ್ಲಾಂತ್ ಆಸಾತ್.

ಹ್ಯಾ ಪಾಟಿಥಳಾರ್ ಪಳಯ್ಲ್ಯಾರ್ ರೋಶುಚ್ಯಾ ಕವಿತೆಂತ್ಲ್ಯಾ ಲಾಂಬ್ ಖಾಡಾಚೊ ಶೋಧ್ ಘೆತ್ಲ್ಯಾರ್, ಕವಿತೆಂತ್ಲೆಂ ಲಾಂಬ್ ಖಾಡ್  ವಾಡೊನ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ವರ‍್ವಿಮೊಲಾಂಚೆಂ ಆನಿ ಪಡೊನ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಮನ್ಶ್ಯಾಮೊಲಾಂಚೆಂ ಪ್ರತಿನಿಧಿತ್ವ್ ಕರ್ತಾ. ಸಾಂಗಾತಾ ಕ್ರೀಮಾಥಾವ್ನ್ ಫೋಮಾಕ್ ಆನಿ ಫೋಮಾಥಾವ್ನ್ ಟ್ರಿಮ್ಮರಾಕ್ ಜಾಲ್ಲಿ ದೆಶಾಚಿ ಆರ್ಥಿಕ್ ವಾಡಾವಳ್, ಕಶಿ ಖಾಡ್ ಕಾಡ್ಚಿ ಸಾಹೆತ್ ಮೊಲಾಕ್ ಘೆಂವ್ಚ್ಯಾಕೀ ತಾಂಕ್ ನಾತ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಪಡ್ಣೆಂತ್ ಆಸಾ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂಯ್ ವಿಸ್ಕಾಳಾವ್ನ್ ಸಾಂಗ್ತಾ.

ವರ್ತಮಾನಾಚ್ಯಾ ಆರ್ಥಿಕ್ ಆನಿ ಸಮಾಜಿಕ್ ಪರಿಗತಿಕ್ ಆರ್ಸೊ ಧರ್ಚಿ ಅಪುರ್ಬಾಯೆಚಿ ಕವಿತಾ.

► ಎಚ್ಚೆಮ್ 

RoshuPoem

ಪಯ್ಲೆಂ ಹಾಂವ್
ನೌಕರಿ ಕರ್ತಾನಾ
ಆಫಿಸಾಕ್ ವೆಚ್ಯಾ ಆದಿಂ
ವಾಕೊರ್, ಬ್ರಶ್, ಕ್ರೀಮ್ ಘೆವ್ನ್
ಸದಾಂನೀತ್ ಖಾಡ್ ಕಾಡ್ತಲೊಂ

ಮ್ಹಜೆಂ ಪ್ರಮೋಶನ್ ಜಾಲ್ಯಾ ನಂತರ್
ಬ್ರಶ್ ಆನಿ ಕ್ರೀಮ್ ಕೊನ್ಶಾಕ್ ಲೊಟ್ಲೆ
ಹಾಂವೆಂ ಫೋಮ್ ವಾಪಾರುಂಕ್ ಸುರು ಕೆಲೆಂ

ಸ್ವತಹಾಚೆಂ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಘಾಲ್ಯಾ ನಂತರ್
ದೇಶ್ ವಿದೇಶ್ ಬೊಂವ್ಡ್ಯೊ ಮ್ಹಣೊನ್
ಪುರ್ಸತ್ ಮೆಳ್ನಾಸ್ತಾಂ
ಸಕ್ಕಡ್ ಉಡವ್ನ್ ಟ್ರಿಮ್ಮರ್ ಘೆತ್ಲೆಂ
ದೋನ್ ಮಿನುಟಾನಿಂ
ನಾಜೂಕ್ ಪೊಲೆ ತಯಾರ್

ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ದೋನ್ ವರ್ಸಾಂಥಾವ್ನ್
ಭಾರಿಚ್ ನಷ್ಟಾರ್ ಆಸಾಂ
ಕಂಪೆನಿ ಬಂಧ್ ಪಡ್ಲ್ಯಾ
ರೀಣಾಚೊ ಬೊರೊ ಚಡ್ಲಾ
ಘರ್ಚಿಂ ಉಪಾಶಿ ನಿದ್ಲ್ಯಾಂತ್
ತ್ಯೊ ಹ್ಯೊ ರುಲಿ ಮ್ಹಣೊನ್
ಎಕಾ ರಿತಿಚೆ ಮಾನಸಿಕ್ ಕಳ್ವಳೆ

ಹ್ಯಾ ರಾಟಾವಳಿ ಮಧೆಂ
ಖಾಡ್ ಕಾಡುಂಕ್ ಕೊಣಾಕ್ ಉಡಾಸ್
ತೆಂ ವಾಡೊನ್ಂಚ್ ಆಸಾ

ತುಮ್ಕಾಂ ಕಶೆಂ ಕಳ್ಚೆಂ
ಲಾಂಬ್ ಖಾಡ್ ಅಸ್ ಲ್ಲ್ಯಾ ಮನ್ಶಾಂಚೆ
ಹಾಲತ್ ?

► ರೋಶು, ಬಜ್ಪೆ

ಕಿಟಾಳ್ ತುಮ್ಕಾಂ ಮೊಗಾಚೆಂ? ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ 10 ವರ್ಸಾಂ ಪಾಸುನ್ ಖಳಾನಾಸ್ತಾನಾ ನಿರಂತರ್ ಫಾಯ್ಸ್ ಜಾವ್ನ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಕಿಟಾಳಾರ್ ಹಜಾರೊಂ ಪಾನಾಂನಿ ವಿಂಚ್ಣಾರ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಆಸಾ. ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ಧಾ ವರ್ಸಾಂನಿ ಬಾಂದುನ್ ಹಾಡ್ಲೆಲೆಂ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯಾಚೆಂ ದಾಯ್ಜ್ ಮುಕಾರುನ್ ವ್ಹರುಂಕ್ ತುಮ್ಚಿ ಕುಮಕ್ ಗರ್ಜ್ ಆಸಾ. ಸಕಯ್ಲೊ ಬುತಾಂವ್ ದಾಂಬುನ್ ಗೂಗಲ್ ಪೇ, ಪೋನ್ ಪೇ, ಬ್ಯಾಂಕ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್‌ಫರ್ , ಡೆಬಿಟ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಾರ್ಡಾ ಮಾರಿಫಾತ್ ಖುಶೆಚಿ ವಂತಿಗೆ ದಿವ್ಯೆತ್.

76% feel thumbs up. And how do you feel?
13 :thumbsup: Thumbs up
3 :heart: Love
0 :joy: Joy
1 :heart_eyes: Awesome
0 :blush: Great
0 :cry: Sad
0 :rage: Angry

3 comments

 1. mm
  Lawrence V Barboza

  Meaningful poem in simple words, with equally effective introduction.

 2. mm
  Philip Mudartha

  ಆಮ್ಚಿ-ಯೀ ಹಾಲತ್ ಚಡುಣೆಂ ತುಜಿಚ್
  ವೇಳ್ ಆಸಾ, ಮನ್ ಜಾಯ್ನಾಸ್ತಾನಾಂ
  ಸಾಹೆತ್ ಆಸಾ, ಪಡ್ಲ್ಯಾ ಕೊನ್ಶ್ಯಾಂತ್‍ಚ್
  ಆಜ್ ನಾಕಾ, ಫಾಲ್ಯಾಂ ಮ್ಹಣ್ತಾನಾಂ.

 3. mm
  Diana Sharel Lobo

  Beautiful ❤️

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Disclaimer : Please write your correct name and email address. Kindly do not post any personal, abusive, defamatory, infringing, obscene, indecent, discriminatory or unlawful or similar comments. Kittall.com will not be responsible for any defamatory message posted under this article. Please note that sending false messages to insult, defame, intimidate, mislead or deceive people or to intentionally cause public disorder is punishable under law. It is obligatory on kittall.com to provide the IP address and other details of senders of such comments, to the authority concerned upon request. Hence, sending offensive comments using kittall.com will be purely at your own risk, and in no way will kittall.com be held responsible.