ಸಂಪೂರ್ಣ್ ಸುವಾರ್ತಾ ಪರ್ಗಟ್ಣಿ ಸಮಾರೋಪ್

ಜುಲೈ 26 ವೆರ್ ಸಕಾಳಿಂಚ್ಯಾ ನೋವ್ ವ್ಹರಾರ್ ಬೆಂಗ್ಳುರ್ ಆರ್ಚ್ ದಿಯೆಸೆಜಿಚೊ ಧರ್ಮಾಧ್ಯಕ್ಷ್ ಅ| ಮಾ| ದೊ| ಪೀಟರ್ ಮಚಾದೊ ಹಾಂಚ್ಯಾ ಹಸ್ತುಕಿಂ ಒನ್‌‌ಲೈನಿರ್  ಸುರ್ವಾತ್ಲೆಲೆಂ ಸಂಪೂರ್ಣ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಬೈಬಲ್ ಪರ್ಗಣ್ಣಿ ಕಾರ್ಯೆಂ ಜುಲೈ 31 ವೆರ್ ಫಾಂತ್ಯಾಚಾ 5.15 ವ್ಹರಾರ್, 116 ಘಂಟ್ಯಾಂಚ್ಯಾ ಆವ್ಧೆಂತ್ ಸಂಪನ್ನ್ ಜಾಲೆಂ.

KBM09

KBM10

KBM13

KBM12

KBM11

BMK24

ಬೆಂಗ್ಳುರ್ ಆರ್ಚ್ ದಿಯೆಸೆಜಿಚ್ಯಾ ಬೈಬಲ್ ಆಯೋಗಾನ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ, ಕನ್ನಡ, ಮಲಯಾಳಮ್ ತಶೆಂ ಹೆರ್ ಭಾರತೀಯ್ ಭಾಸಾಂನಿ ಒನ್‌ಲೈನ್ ಬೈಬಲ್ ಮ್ಯಾರಥಾನ್ ಕಾರ್ಯೆಂ ಮಾಂಡುನ್ ಹಾಡ್‌ಲ್ಲೆಂ ಆಸುನ್, ಸಂಪೂರ್ಣ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸುವಾರ್ತಾ ಪರ್ಗಟ್ಣಿ ಕಾರ್ಯಾಕ್ ಫೆಡರೇಶನ್ ಒಫ್ ಕೊಂಕಣಿ ಕಥೊಲಿಕ್ ಎಸೋಶಿಯೇಶನ್ (FKCA) ಹಾಣಿ ಜೋಡ್ ಆಸ್ರೊ ದಿಲ್ಲೊ. ಹ್ಯಾ ಭಕ್ತಿಕ್ ಕಾರ್ಯಾಂತ್ 49 ಪರ್ಗಟ್ಣಾರಾಂನಿ ದೆವಾಚೆಂ ಉತರ್ ಪರ್ಗಟ್ಲೆಂ. ಹರ್ ಅರ್ಧ್ಯಾ ವ್ಹರಾಕ್ ಬದ್ಲೊಂಚ್ಯಾ ಪರ್ಗಟ್ಣಾಂಕ್ 13 ಎಡ್ಮಿನಾಂನಿ ತಾಂತ್ರಿಕ್ ಸಹಯೋಗ್ ದಿಲ್ಲೊ.

ಸಂಪೂರ್ಣ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸುವಾರ್ತಾ ಪರ್ಗಟ್ಣಿ ಕಾರ್ಯೆಂ ಸಂಪನ್ನಾಚೊ ಸಂತೊಸ್ ಸಂಭ್ರಮುಂಕ್ ಆಯ್ತಾರಾ, ಅಗೋಸ್ತ್ 1 ವೆರ್ ಬೆಂಗ್ಳುರ್  ಆರ್ಚ್ ದಿಯೆಸೆಜಿಚೆಂ ಗೊವ್ಳಿಕ್ ಕೇಂದ್ರ್, ಪಾಲನ್ನ ಭವನ ಹಾಂಗಾಸರ್ ಬೆಂಗ್ಳುರ್ ಆರ್ಚ್‌ ದಿಯೆಸೆಜಿಚೊ ದರ್ಮಾಧ್ಯಕ್ಶ್ ಅ| ಮಾ| ದೊ| ಪೀಟರ್ ಮಚಾದೊ ಹಾಂಚ್ಯಾ ಪ್ರದಾನ್ ಯಾಜಕ್ಪಣಾಖಾಲ್ ಸಂಭ್ರಮಿಕ್ ಮಿಸಾಚೆಂ ಬಲಿದಾನ್ ಮಾಂಡುನ್ ಹಾಡ್‌ಲ್ಲೆಂ. ಹ್ಯಾ ಮಿಸಾಚ್ಯಾ ಬಲಿದಾನಾಂತ್ ಸಹಯಾಜಕ್ ಜಾವ್ನ್ ಮಾ| ಬಾ| ಫಾವೊಸ್ತಿನ್ ಎಲ್. ಲೋಬೊ ಆನಿ ಮಾ| ಬಾ| ಜೋರ್ಜ್ ವಿ. ಲೋಬೊ ಹಾಣಿ ಸಾಂಗಾತ್ ದಿಲೊ. ಮಾ| ಬಾ| ಫಾವೊಸ್ತಿನ್ ಎಲ್. ಲೋಬೊ ಹಾಣಿ ಮಿಸಾಚ್ಯಾ ಬಲಿದಾನಾ ವೆಳಾರ್ ಅರ್ಥಾಭರಿತ್ ಪ್ರಸಂಗ್ ದಿಲೊ ಆನಿ ಪರತ್ ಪರತ್ ‘ ಉಲಯ್ ಸೊಮ್ಯಾ ಆಯ್ಕಾತಾ ತುಜೊ ಸೆವಕ್’ ಸಾಮ್ವೆಲಿಚ್ಯಾ ಉತ್ರಾಂಚೊಂ ಉಲ್ಲೇಕ್ ಕರ್ನ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಜಿವಿತಾಂತ್ ದೆವಾಚ್ಯಾ ಉತ್ರಾಚೊ ಮಹತ್ವಾವಿಶಿಂ ದಾಂಬೂನ್ ಸಾಂಗ್ಲೆಂ.

BMK20

KBM02

KBM04

KBM05

ಮಿಸಾಚ್ಯಾ ಪವಿತ್ ಬಲಿದಾನಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಧರ್ಮಾಧ್ಯಕ್ಷ್ ಅ| ಮಾ| ದೊ| ಪೀಟರ್ ಮಚಾದೊ ಹಾಂಚ್ಯಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್‌ಪಣಾರ್ ಮಟ್ವೆಂ  ವೆದಿಕಾರ್ಯೆಂ ಚಲ್ಲೆಂ. ಹ್ಯಾ ಕಾರ್ಯಾಂತ್ ಸ ಪರ್ಗಟ್ಣಾರಾಂನಿ ಸುವಾರ್ತಾ ಪರ್ಗಟ್ಣೆವೆಳಾರ್ ತಾಂಕಾ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ದೆವಾಚ್ಯಾ ಹಾಜರ್ಪಣಾಚೊ ಆನಿ ಸ್ಪರ್ಶಾಚೊ ಅನ್ಭೊಗ್ ವಾಂಟುನ್ ಘೆತ್ಲೊ. ಧರ್ಮಾಧ್ಯಕ್ಷಾನ್ ಸಮಿತಿಚ್ಯಾ ಸಾಂದ್ಯಾಂಕ್ ತಶೆಂ ಫೆಡರೇಶನಾಚ್ಯಾ ಆಡಳ್ತ್ಯಾ ಮಂಡಳಿಚ್ಯಾ ಸಾಂದ್ಯಾಂಕ್ ಉಡಾಸಾಚಿ ಕಾಣಿಕ್ ದೀವ್ನ್ ಮಾನ್ ಕೆಲೊ.

KBM03

KBM01

ಮದರ್ ತೆರೆಜಾ ಹಿಚ್ಯಾ ‘ಚಿಂತ್ನಾಂ ಉತ್ರಾಂ ಜಾತಾತ್, ಉತ್ರಾಂ ಸವಯೆಂತ್ ಬದಲ್ತಾತ್, ಸವಯ್ ವೆಕ್ತಿತ್ವ್ ರೂಪಿತ್ ಕರ್ತಾ ಆನಿ ತಶೆಂ ರೂಪಿತ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ ವೆಕ್ತಿತ್ವ್ ಆಮ್ಚೆಂ ಜಿವಿತ್ ಜಾತಾ’ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ಉತ್ರಾಂಚೊಂ ಉಲ್ಲೇಕ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಅ| ಮಾ| ದೊ| ಪೀಟರ್ ಮಚಾದೊ ಹಾಣಿ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷೀಯ್ ಉಲವ್ಪಾಂತ್ ಮ್ಹಳೆಂ ” ಆಮಿ ಸಗ್ಳ್ಯಾಂನಿ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಜಿವಿತಾಂತ್ ದಿಸಾಕ್ ಏಕ್ ಬೈಬಲಾಂತ್ಲೊ ಅಧ್ಯಾಯ್ ವಾಚ್ಚೆಂ ಖಾಸ್ಗಿ ಬೈಬಲ್ ಮ್ಯಾರಥಾನ್, ಕುಟ್ಮಾಂತ್ ದೆವಾಚೆಂ ಉತರ್ ಪರ್ಗಟ್ಚೆಂ ಕುಟ್ಮಾಚೆಂ ಬೈಬಲ್ ಮ್ಯಾರಥಾನ್ ಸುರು ಕರಿಜೆ.” ಹ್ಯಾ ಸಂದರ್ಬಾರ್ ಸಿಸಿಬಿಐ ಬೈಬಲ್ ಕಮಿಶನಾನ್ ಚಲಂವ್ಚ್ಯಾ ತಪ್ಪಾಲ್ ಬೈಬಲ್ ಕೋರ್ಸಾಕ್ ಭರ್ತಿ ಜಾಂವ್ಕ್ ದೊ| ಮಚಾದೊನ್ ಉಲೊ ದಿಲೊ.

BMK21

KBM06

KBM08

KBM07

BMK23

ಫೆಡರೇಶನಾಚೊ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ ಮಾನೆಸ್ತ್ ಸಿಲ್ವಿಯನ್ ನೊರೊನ್ಹಾ ಹಾಣಿ ಯೆವ್ಕಾರ್ ಮಾಗ್ಲೊ. ಬೈಬಲ್ ಆಯೋಗಾಚೊ ಸಾಂಗಾತಿ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಮಾನೆಸ್ತ್ ನೈಜಿಲ್ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸ್ ಹಾಣೆ ದಿನ್ವಾಸ್ ಪಾಟಯ್ಲೆ. ಮಾನೆಸ್ತ್ ಕಿರಣ್ ಡಿಸೊಜಾ ಹಾಣೆ ಕಾರ್ಯೆಂ ಚಲವ್ನ್ ವೆಲೆಂ.

ಸಂಪೂರ್ಣ್ ಸುವಾರ್ತಾ ಪರ್ಗಟ್ಣಿ – ಸಮಾರೋಪ್ ಕಾರ್ಯಾಚ್ಯೆ ತಸ್ವಿರ‍್ಯೊ

ಕಿಟಾಳ್ ತುಮ್ಕಾಂ ಮೊಗಾಚೆಂ? ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ 10 ವರ್ಸಾಂ ಪಾಸುನ್ ಖಳಾನಾಸ್ತಾನಾ ನಿರಂತರ್ ಫಾಯ್ಸ್ ಜಾವ್ನ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಕಿಟಾಳಾರ್ ಹಜಾರೊಂ ಪಾನಾಂನಿ ವಿಂಚ್ಣಾರ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಆಸಾ. ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ಧಾ ವರ್ಸಾಂನಿ ಬಾಂದುನ್ ಹಾಡ್ಲೆಲೆಂ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯಾಚೆಂ ದಾಯ್ಜ್ ಮುಕಾರುನ್ ವ್ಹರುಂಕ್ ತುಮ್ಚಿ ಕುಮಕ್ ಗರ್ಜ್ ಆಸಾ. ಸಕಯ್ಲೊ ಬುತಾಂವ್ ದಾಂಬುನ್ ಗೂಗಲ್ ಪೇ, ಪೋನ್ ಪೇ, ಬ್ಯಾಂಕ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್‌ಫರ್ , ಡೆಬಿಟ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಾರ್ಡಾ ಮಾರಿಫಾತ್ ಖುಶೆಚಿ ವಂತಿಗೆ ದಿವ್ಯೆತ್.

Nobody had feels yet. And how do you feel?
0 :thumbsup: Thumbs up
0 :heart: Love
0 :joy: Joy
0 :heart_eyes: Awesome
0 :blush: Great
0 :cry: Sad
0 :rage: Angry

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Disclaimer : Please write your correct name and email address. Kindly do not post any personal, abusive, defamatory, infringing, obscene, indecent, discriminatory or unlawful or similar comments. Kittall.com will not be responsible for any defamatory message posted under this article. Please note that sending false messages to insult, defame, intimidate, mislead or deceive people or to intentionally cause public disorder is punishable under law. It is obligatory on kittall.com to provide the IP address and other details of senders of such comments, to the authority concerned upon request. Hence, sending offensive comments using kittall.com will be purely at your own risk, and in no way will kittall.com be held responsible.