ರೆವೆಂತ್ಲೆ ಫಾತೊರ್ : ಅವಸ್ವರ್ -15

Reventhlefathor 2ಹೆಲೀನಾ ದೆ೦ವ್ಲೆ೦ ಆನಿ ಫಾದರ್ ಜೊನಾ ಕುಶಿನ್ ಚಮ್ಕಾಲೆ೦. ಉ೦ಡ್ಯಾ೦ಚಿ ಬಾಸ್ಕೆಟ್ ಘೆವ್ನ್ ಡೋಬ್ಬಿ ಫಾದರ್ ಜೊನಾಚ್ಯಾ ಕಿಚನಾ ಕುಶಿನ್ ಗೆಲೊ.

‘ಗುಡ್‌ಮೊರ್ನಿ೦ಗ್, ಹೆಲೀನಾ!’ ಫಾದರ್ ಜೊನ್ ಮ್ಹಣಾಲೊ ಸ್ಪಶ್ಟ್ ತಾಳ್ಯಾನ್. ‘ಆಜ್ ಕೊಲೆಜಿಕ್ ವೆಗಿ೦ಚ್ ಭಾಯ್ರ್ ಸರ್ಲಾ೦ಯ್?’ ಹೆಲೀನಾ ಹಾಸ್ಲೆ೦. ಡೋಬ್ಬಿಕ್ ಆನಿ ಫಾದರ್ ಜೊನಾಕ್ ಆಪ್ಲಿ ವೆಳಾಪಟ್ಟಿ ಕಳಿತ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲಿ?

‘ಶ್ಹೆರಾಕ್ ವೆಚ್ಯಾ ಪಯ್ಲೆ೦ ತುಜಿ ಮಮ್ಮಿ ಆನಿ ಅ೦ಕಲ್ ಕ್ಲೆರೆನ್ಸ್ ಮಿಸಾಕ್ ಆಯಿಲ್ಲಿ೦!’ ತೊಚ್ ಮು೦ದರೊನ್ ಉಲಯ್ಲೊ.

ಹೆಲೀನಾ ತ್ಯಾ ಖುರ್ಸಾ ಮುಳಾಕ್ ಪಾವ್ಲೆ೦. ತಾಚೆರ್ ಉಮ್ಕಳೋನ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾಚೆರ್ ತಾಣೆ ದೀಶ್ಟ್ ಘಾಲಿ. ಮೌನ್ ಅಭಿಮಾನಾ೦ತ್ ತಾಣೆ ಥೊಡಿ೦ ಖಿಣಾ೦ ಪಾಶಾರ್ ಕೆಲಿ೦.

ತಿತ್ಲ್ಯಾರ್ ಡೋಬ್ಬಿ ಭಾಯ್ರ್ ಆಯ್ಲೊ. ‘ಡೋಬ್ಬಿ, ಕಾರ್ ಹಾ೦ಗಾಸರ್ ಧಾಡು೦ಕ್ ಬೊ೦ಗ್ಲ್ಯಾ೦ತ್ಲ್ಯಾ೦ಕ್ ಸಾ೦ಗ್ತಾಯ್?’ ಹೆಲೀನಾನ್ ಮ್ಹಳೆ೦. ಜಾಯ್ತ್ ಮ್ಹಣೊನ್ ಮಾತೆ೦ ಹಾಲವ್ನ್ ಡೋಬ್ಬಿ ಆಪ್ಲೆ ಗಾಡಿಯೆರ್ ಬಸೊನ್ ಗೆಲೊ.

‘ಮ್ಹಾಕಾ ತುಜೆಲಾಗಿ೦ ಉಲ೦ವ್ಕ್ ಆಸಾ, ಫಾದರ್ ಜೊನ್!’ ಹೆಲೀನಾನ್ ಆಪ್ಲೆ೦ ಗುಮಾನ್ ತಾಚೆರ್ ಚರಯ್ಲೆ೦.

‘ಭಿತರ್ ಯಾ?’

‘ನಾಕಾ. ಹಾ೦ಗಾಸರ್ ಉಗ್ತಡಾ೦ತ್ ಬಸ್ಯಾ೦.’ ಖುರ್ಸಾ ಮುಳಾ೦ತ್ ತಿ೦ ಬಸ್ಲಿ೦. ಘು೦ವೊನ್ ಪಾಟಿ೦ ಪಳೆತಾನಾ ಖುರ್ಸಾಚ್ಯಾ ಪೆಡಾಚೆರ್ ಕಾ೦ತಯಿಲ್ಲಿ೦ ಉತ್ರಾ೦ ತಾಕಾ ದಿಸ್ಲಿ೦.

ಹಾ೦ವ್ ತಾನೆಲಾ೦

‘ಹಾಕಾ, ಅಶೆ೦ ಮ್ಹಣ್ಚಿ ಕಿತೆ೦ ಗರ್ಜ್ ಪಡ್ಲಿ ಜಾವ್ಯೆತ್?’ ತೆ೦ ಮ್ಹಣಾಲೆ೦ ದಿಗ೦ತಾಕ್ ಪಳೆವ್ನ್.

‘ತೀನ್ ಘ೦ಟೆ ಖರ್ಕಟ್ಯಾ ವೊತಾಕ್ ಖುರ್ಸಾರ್ ಉಮ್ಕಳ್ಚೆ೦ ಖ್ಹೆಳಾಚೆ೦ ನ್ಹಯ್.’

‘ದೆವಾಚ್ಯಾ ಪುತಾಕ್? ಎಕಾ ಪರಿಪೂರ್ಣ್ ಮನ್ಶ್ಯಾಕ್? ಹ್ಯಾ ವಿಶಾ೦ತ್ ತು೦ವೆ೦ ಕೆದಳಾಯಿ ಚಿ೦ತುನ್ ಪಳೆಲಾ೦ಯ್?’

‘ಪರಿಪೂರ್ಣ್ ಮನಿಸ್?’

‘ಕ್ರಿಸ್ತ್! ದೆವಾಚೊ ಪುತ್ರ್, ಪರಿಪೂರ್ಣ್ ಮನಿಸ್. ತೊಯೀ ತಾನೆಲೊ?’

ಫಾದರ್ ಜೊನಾನ್ ಭುಜಾ೦ ಉಡಯ್ಲಿ೦. ‘ತಾನೆಲೊಚ್ ನ್ಹಯ್, ರಡ್ಚ್ಯಾ ವೆಳಾರ್ ರಡ್ಲೊ ಆನಿ ಹಾಸ್ಚ್ಯಾ ವೆಳಾರ್ ಹಾಸ್ಲೊ.’ ತೊ ಮ್ಹಣಾಲೊ.

‘ಜಶೆ೦ ಆಮಿ೦ಯಿ ತಾನೆತಾ೦ವ್.’

‘ತವಳ್ ಆಫೀಮ್ ಭರ೦ವ್ಕ್ ಆಮಿ ಆಸಾ೦ವ್.’

‘ಮತ್ಲಬ್?’

‘ಭಾವಾಡ್ತ್ ಎಕ್ ಆಫೀಮ್ ಮ್ಹಣ್ ತು೦ ಮ್ಹಜೆಲಾಗಿ೦ ವಾದಾಕ್ ದೆ೦ವ್‌ಲ್ಲೆ೦ಯ್ – ಥೊಡ್ಯಾಚ್ ದಿಸಾ೦ ಆದಿ೦. ಹಾ೦ವ್ ಪಾದ್ರಿ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಜಾಲೊ೦ ಮ್ಹಳ್ಳೆ೦ಯಿ ತು೦ವೆ೦ ವಿಚಾರ್‌ಲ್ಲೆ೦ಯ್.’

‘ಆನಿ ತು೦ವೆ೦ ಜಾಪ್ ದಿಲ್ಲಿನಾ೦ಯ್ – ಯೆದೊಳ್ ಪರ್ಯಾ೦ತ್!’

‘ಎಕಾ ದಾಕ್ತೆರಾಲಾಗಿ೦ ತು೦ ವಿಚಾರ್ಶಿ – ತು೦ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ದಾಕ್ತೆರ್ ಜಾಲ್ಲೊಯ್ – ತುಕಾ ಕಸಲಿ ಜಾಪ್ ಮೆಳತ್, ಜಾ೦ವ್ ತಿ ಫಟ್ ಯಾ ಸತ್?’

ತೆ೦ ಥೊಡಿ೦ ಖಿಣಾ೦ಭರ್ ಚಿ೦ತಿಲಾಗ್ಲೆ೦. ‘ಪಿಡೇಸ್ತಾ೦ಕ್ ಒಕತ್ ದೀ೦ವ್ಕ್!’ ಉಪ್ರಾ೦ತ್ ತೆ೦ ಮ್ಹಣಾಲೆ೦.

‘ಬರಾಬರ್!’ ಮ್ಹಣಾಲೊ ಫಾದರ್ ಜೊನ್. ‘ಹಾ೦ವ್ ಪಾದ್ರಿ ಜಾಲ್ಲೊ೦ಯಿ ತಿತ್ಲ್ಯಾಕ್‌ಚ್ – ಆಫೀಮ್ ಭರ೦ವ್ಕ್.’ ಆತಾ೦ ತಾಕಾ ಫುಡ್ ಕರುನ್ ತೊ ಬಸ್ಲೊ. ‘ತು೦ ಎಕಾ ಉತ್ತೀಮ್ ಘರಾಣ್ಯಾ೦ತ್ಲಿ ಚಲಿ. ಹ್ಯಾ ಸರ್ವ್ ಸವಲಾ೦/ತರ್ಕಾ೦ವಿಣೆ೦ಚ್ ಎಕ್ ಉತ್ತೀಮ್ ಫುಡಾರ್ ತುಕಾ ರಾಕೊನ್ ಆಸಾ. ಹಾ೦ವೆ೦ ಜಾಣಾ’ಸ್ಚ್ಯಾ ಪ್ರಕಾರ್ ಸಮಾಜಿಚೆ, ಸಮಡ್ತಿಚೆ ಆನಿ ಭಾವಾಡ್ತಾಚೆ ಕಾಯ್ದೆ ತು೦ ಬರ‍್ಯಾನ್ ಪಾಳ್ತಾಯ್. ತರ್ ಹೆ೦ ಸರ್ವ್ ಕೊ೦ಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಕಿತ್ಯಾಕ್?’ ತಾಚ್ಯಾ ತಾಳ್ಯಾ೦ತ್ ದಾಟ್ ಮಯ್ಪಾಸ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೊ.

‘ತು೦ ಪಾದ್ರಿ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಜಾಲೊಯ್?’

ಫಾದರ್ ಜೊನ್ ಹಾಸ್ಲೊ. ‘ಮ್ಹಾಕಾ ಎಕ್ಲಿ ಆ೦ಟಿ ಆಸ್‌ಲ್ಲಿ,’ ತೊ ಮ್ಹಣಾಲೊ ತಣಾಚ್ಯೊ ತೀನ್-ಚ್ಯಾರ್ ಶಿವ್ಡ್ಯೊ ಬುರ್ಡೊನ್. ‘ಹಾ೦ವ್ ವಾಡೊನ್ ಯೆತಾನಾ ತಿಣೆ ಮ್ಹಾಕಾ ಆಲ್ತಾರ್ ಭುರ್ಗೊ ಕೆಲೊ. – ಕೆದಳಾರಿ ದೆವಾಚೆ ಸರ್ಶಿನ್ ಆಸಾಜೆ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ಉದ್ದೇಶಾನ್. ಆಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಸರ್ವ್ ಸೊಡೆಲಿ೦ಟಿ೦ನಿ ದಾಕಲ್ ಕೆಲೊ, ಜೆಜುನ್, ಮರಿಯೆನ್ ಆನಿ ಸರ್ವ್ ಸಾ೦ತಾ೦-ಭಕ್ತಾ೦ನಿ ಮ್ಹಾಕಾ ತಾ೦ಚ್ಯಾ ಕಾಳ್ಜಾ೦ತ್ ದವರ್ಚ್ಯಾ ಖಾತಿರ್. ಹಾ೦ವೆ೦ ಪಾದ್ರಿ ಜಾಯ್ಜೆ ಮ್ಹಳ್ಳೆ೦ ತಿಚೆ೦ ಸತತ್ ಮಾಗ್ಣೆ೦ ಹಾ೦ವೆ೦ ಜ್ಯಾರಿ ಕೆಲೆ೦ – ತಿಚೆ ನದ್ರೆ೦ತ್. ಪುಣ್ ಹೆಲೀನಾ, ಸ೦ಗತ್ ವಿ೦ಗಡ್ ಆಸಾ – ಹಾ೦ವ್ ಅಶೆ೦ ದೆವಾಚೆ ಸಾವ್ಳೆ೦ತ್ ವಾಡೊನ್ ಯೆತಾನಾ ಎಕ್ ಸತ್ ಆನಿ ಸ೦ಗತ್ ಮ್ಹಜೆ ಮತಿಕ್ ಗೆಲಿ – ಸಮಡ್ತ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆ೦ ಆಫೀಮ್ ಲೊಕಾಕ್ ಭರ೦ವ್ಕ್ ದಾಕ್ತೆರಾ೦ಚಿ ಗರ್ಜ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲಿ.

‘ಭ೦ವ್ತಿ೦ ಪಳೆ, ಹೆಲೀನಾ. ಖ೦ಚೆ ಕುಶಿನ್ ಆಮಿ ವೆತಾ೦ವ್? ಆಮ್ಚೆ೦ ತರುಣ್ ಜನಾ೦ಗ್ ಕಸಲ್ಯಾಗಿ ದಿಗ೦ತಾಚೆ ಸೊದ್ನೆರ್ ಆಸಾ. ತಿ ಶೀಮ್‌ಮೇರ್ ಕಸಲಿ ಮ್ಹಳ್ಳೆ ತೆ೦ ಜನಾ೦ಗ್ ನೆಣಾ೦. ಪ್ರಾಯೆಕ್ ಪಾವ್‌ಲ್ಲೆ೦ ಆಮ್ಚೆ೦ ಜನಾ೦ಗ್ ಧುಸ್ಪಟ್ಲಾ೦. ಪರಿಪೂರ್ಣತೆ೦ತ್ ಆಮಿ ಜಿಯೆತಾ೦ವ್ ಮ್ಹಣ್ತೆಲ್ಯಾ೦ಚೆ ದೊಳೆ ಉಗ್ತೆ ಜಾಲ್ಯಾತ್. ಸ೦ಸಾರಾಚ್ಯಾ ಖ೦ಚಾಯಿ ಎಕಾ ಇ೦ಚಾಚೆರ್ ಸಮಾದಾನ್ ನಾ. ವೆಗಿ೦ಚ್, ಸರ್ವ್, ಎಕಾ ಆಫೀಮಾಚ್ಯಾ ತಳ್ಯಾಕ್ ಪಾಟಿ೦ ಯೆತೆಲೆ೦. ಎಕೇಕ್ಲ್ಯಾಕ್ ಜಾಯ್‌ತಿತ್ಲೊ ‘ಡೋಜ್’ ಆಮಿ ತಯಾರ್ ಕರಿಜೆ. ಹಿಚ್ಚ್ ಜಾವ್ನಾಸಾ ಸಮಡ್ತ್, ಭಾವಾಡ್ತ್ ಆನಿ ಯಾಜಕಾ೦ ಮದ್ಲಿ ಘಡಾವಳ್!’

‘ತರ್ ಹೊ ಖ೦ಯ್‌ಸರ್ ಪ್ರವೇಸ್ ಜಾತಾ?’ ತಾಣೆ ಖುರ್ಸಾವಯ್ಲ್ಯಾಕ್ ಬೋಟ್ ಜೊಕುನ್ ವಿಚಾರ್ಲೆ೦. ತಾಚೆ೦ ಸರ್ವಾ೦ಗ್ ಮಿರ್ಮಿರ್ತಾಲೆ೦.

‘ದುಖಾಭರಿ ಸತ್ ಹೆ೦ಚ್ – ಹ್ಯಾ ಸರ್ವಾ೦ ಮದೆ೦ ತೊ ಪ್ರವೇಸ್ ಜಾಯ್ನಾ. ಪರಿಪೂರ್ಣ್ ಮನಿಸ್ ತೊ. ತಾಚೆ ಸರ್ಶಿ೦ ಸರ್ವಾ೦ನಿ ವಚಾಜೆ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆ೦.’

‘ಪುಣ್ ಸರ್ವ್ ತುಮ್ಚೆ ಸರ್ಶಿ೦ ಯೆತಾತ್? ಹಾ೦ವ್ ಆಯಿಲ್ಲೆಪರಿ೦? ಹು೦! ತು೦ ತುಕಾಚ್ ಚಡ್ಡ್ ಮಹತ್ವ್ ದಿತಾಯ್, ಫಾದರ್ ಜೊನ್!’

‘ವಿವಿದ್ ಆಫೀಮಾ೦ ಸರ್ಶಿ೦ ತೆ ವೆತಾತ್. ತು೦ ಹಾ೦ಗಾಸರ್ ಆಯ್ಲಾ೦ಯ್.’

‘ತುಜ್ಯಾ ಆಫೀಮಾಚಿ ಥಿಯರಿ ಹಾ೦ವ್ ಸಮ್ಜಾಲಿ೦ ನಾ.’ ತೆ೦ ಮ್ಹಣಾಲೆ೦ ಖುರ್ಸಾಕ್ ವಣ್ಕೊನ್ ಬಸುನ್.

‘ವಿಜ್ಞಾನ್ ತು೦ ಘೆ!’ ತೊ ಮ್ಹಣಾಲೊ ತಾಚೆ ದೊಳೆ ಧರುನ್. ‘ಅಗಣಿತ್ ತೆ೦. ದಾಕ್ತೆರ್ಗಿ ಹಾಚೊ ಎಕ್ ಲ್ಹಾನ್ ಅ೦ಶ್. ಸ೦ಸೊದನಾ೦ ಚಲ್ತಾತ್, ಒಕ್ತಾ೦ ಉಬ್ಜತಾತ್. ವಿಕಾಥಾವ್ನ್ ಅಮೃತಾ೦ ಉದೆತಾತ್. ಪುಣ್ ಡೊಕ್ಟರಾನ್ ದಿಲ್ಲೆ೦ ವೀಕ್ ವ ಅಮೃತ್, ಉದಕ್ ವ ಆಫೀಮ್ ಫಕತ್ ಎಕಾ ನಾ೦ವಾ೦ ಖಾಲ್ ಭೆಫಿಕ್ರೆಚೆ೦ ಜಾತಾ – ತೆ೦ ಒಕತ್ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾಫರಾ. ಹಾ೦ವೆ೦ ಪವಿತ್ರ್ ಗೃ೦ಥ್ ವಾಚ್ಲಾ, ಥೊಡ್ಯಾ ಮಟ್ಟಾಕ್ ಜಿರಯ್ಲಾ. ಮ್ಹಜೆ೦ಚ್ ತತ್ವ್‌ಗ್ಯಾನ್ ಮ್ಹಜೆಲಾಗಿ೦ ಆಸಾ. ಜಿಣಿಯೆಕ್ ಎಕಾ ಬಲ್ತ್ಯಾಚ್ ಕೊನ್ಶಾಥಾವ್ನ್ ದೆಕೊ೦ಕ್ ಹಾ೦ವ್ ಸಕ್ತಾ೦ – ಎಕಾ ಉತ್ರಾನ್, ಆಫೀಮಾಥಾವ್ನ್ ತಯಾರ್ ಕೆಲ್ಲಿ೦ ಥೊಡಿ೦ ಒಕ್ತಾ೦ ಮ್ಹಜೆಲಾಗಿ೦ ಆಸಾತ್. ಆತಾ೦ ತು೦ ಆಯ್ಲಾ೦ಯ್. ಕಸಲಿ ತುಜಿ ಪಿಡಾ?’

‘ತು೦ವೆ೦ ವಕೀಲ್ ಜಾಯ್ಜೆ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆ೦!’

‘ಫರಕ್‌ಚ್ ನಾ!’ ಫಾದರ್ ಜೊನ್ ಮ್ಹಣಾಲೊ. ‘ಹಾ೦ವ್ ಲೊಯರ್ ಜಾಲ್ಲೊ ತರ್ ತಿರ್ವ್ಯಾಚಿ, ಇನ್‌ಕಮ್ ಟೇಕ್ಸ್ ವಾ ಡಿವೋರ್ಸ್ ಕೇಜ್ ಘೆವ್ನ್ ತು೦ ಯೆತೆ೦ಯ್. ಪಳೆ ಹೆಲೀನಾ, ಮನ್ಶಾಕ್ ತಾಚ್ಯಾ ಸರ್ವ್ ಅವ್ಗುಣಾ೦ಕ್ ಎಕ್ ಪಾಟಿ೦ಬೊ ಜಾಯ್. ಮನ್ಶ್ಯಾ ಆನಿ ದೆವಾ ಮದ್ಲಿ ಖಿಳ್ ಜಾವ್ನಾಸಾ ಭಾವಾಡ್ತ್. ಸಮಡ್ತ್. ಹ್ಯಾ ಮದೆ೦, ಆಮಿ ಪಾದ್ರಿ, ಒಕತ್ ವಾ೦ಟ್ಚೆ ಲ್ಹಾನ್ ಲ್ಹಾನ್ ಕ೦ಪಾ೦ವ್ಡರ್. ಅಶೆ೦ ಜಾವ್ನ್ – ತೊ ತಾನೆಲ್ಲ್ಯಾ೦ತ್ ನವಾಲ್ ನಾ. ಖ೦ಚಾಯಿ ಎಕಾ ಸಾದ್ಯಾ ಮನ್ಶ್ಯಾಚಿ ಕೇಜ್ ಎಕ್ ಘೆ. ತೊ ಜಲ್ಮಾತಾ, ವಾಡ್ತಾ, ವ್ಹಡಿಲಾ೦ನಿ ಧಾಡ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಶಾಳೆಕ್ ವೆತಾ, ಶಿಕಪ್ ಜಾತೆಚ್ ಕಾಮಾಕ್ ಲಾಗ್ತಾ, ಚಾರ್ ಕಾಸ್ ಜಾತೆಚ್ ಲಗ್ನ್ ಜಾತಾ ಇತ್ಯಾದಿ ಇತ್ಯಾದಿ. ಹೆ೦ ತಾಚ್ಯಾ ಜೀವನಾಚೆ೦ ಸಾಮಾನ್ಯ್ ವೃತ್ತ್. ಜರ್ತರ್ ಹ್ಯಾ ವೃತಾಚೆ ಪರಿಧಿಕ್ ಕಸಲೊಯಿ ಧಕೊ ಯೇತ್ ಆನಿ ಹ್ಯಾ ಧಕ್ಯಾ ಬಾಬ್ತಿನ್ ತೊ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಸಕ್ತೆನ್ ಕಿತೆ೦ಚ್ ಕರು೦ಕ್ ಸಕ್ಲೊ ನಾ ತರ್?’

‘ತರ್?’ ಹೆಲೀನಾನ್ ಸವಾಲ್ ಪಾಟಿ೦ ಮಾರ್ಲೆ೦ ಕಿಣ್ಕುಳ್ಯಾ ತಾಳ್ಯಾನ್.

‘ದೆಚಾಚಿ ಝುಶಿ!’ ತಾಣೆ ಭುಜಾ೦ ಉಡಯ್ಲಿ೦. ‘ಹಾ೦ಗಾಸರ್ ದೇವ್ ಪ್ರವೇಸ್ ಜಾತಾ, ಹೆಲೀನಾ. ದೆವಾಚಿ ಖುಶಿ, ಆಸು೦, ಸರ್ಗಾರಾಜಾ೦ತ್ ಪುಣಿ ಮೆಳ್ತೆಲೆ೦. ಅಸಲ್ಯಾ ಸ್ವಸಮಾಧಾನೆಚ್ಯಾ ವಾಕ್ಯಾ೦ಚೆ ಭ೦ಡಾರ್‌ಚ್ ಆಮ್ಚೆಲಾಗಿ೦ ಆಸಾ. ಎಕಾ ಉತ್ರಾನ್….’

‘ಆಫೀಮ್?’

‘ಬರಾಬರ್! ಪಾವನಾತ್ಲ್ಯಾಕ್ ಸಾ೦ತಾ೦-ಭಕ್ತಾ೦ಚೆ೦ ಪರಿವಾರ್‌ಚ್ ಆಸಾ. ತು೦ -‘

‘ತು೦ ಸಾ೦ತಾ೦-ಭಕ್ತಾ೦ಥ೦ಯ್ ಪಾತ್ಯೆನಾ೦ಯ್, ಫಾದರ್ ಜೊನ್?’

‘ತುಜ್ಯಾ ಸವಲಾ೦ತ್‌ಚ್ ಜಾಪ್ ಮಿಸ್ಳೊನ್ ಆಸಾ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಹಾ೦ವ್ ಫಾದರ್ ಜೊನ್, ಎಕ್ ಪಾದ್ರಿ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ಖಾತಿರ್. ಸಹಜ್! ಚಿ೦ತುನ್ ಪಳೆ. ದೆವಾಚೊ ಪುತ್‌ಚ್ ಹ್ಯಾ ಸ೦ಸಾರಾ೦ತ್ ಆಯ್ಲೊ ಆಪ್ಲೊ ವಾ೦ಜೆಲ್ ಪ್ರಗಟ್ ಕರು೦ಕ್. ತಾಣೆ ಮನ್ಶಾಕುಳಾಸ೦ಗಿ೦ ಕೆಲ್ಲೊ ಸೊಲ್ಲೊ ಪ್ರಥಮ್, ಅಪ್ರತಿಮ್, ಅಖ೦ಡ್ ತಸೊಚ್ ಆಕ್ರೇಚೊ. ಕ್ರಿಸ್ತಾ ಉಪ್ರಾ೦ತ್ ದೆವಾಥಾವ್ನ್ ಕ್ರಿಸ್ತಾ ಸಾರ್ಕೊ ಯಾ ತಾಚ್ಯಾಕಿ ಊ೦ಚ್ ರಾಯ್ಬಾರಿ ಸ೦ಸಾರಾ೦ತ್ ಯೆ೦ವ್ಕ್ ನಾ. ತರಿ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ದೆವಾಳಾ೦ನಿ, ಕೊಪೆಲಾ೦ನಿ ಆಸ್ಚ್ಯೊ ಸಾ೦ತಾ೦-ಭಕ್ತಾ೦ಚ್ಯೊ ಆಲ್ತಾರಿ ಪಳೆ, ಪೆಟ್ಚ್ಯೊ ವಾತಿ ಪಳೆ, ಚಲ್ಚಿ೦ ನೊವೆನಾ೦ ಪಳೆ. -‘

‘ಪುಣ್ ಹೆ೦ ಸರ್ವ್ ತು೦ ಆಡಾಯ್ನಾ೦ಯ್, ಖ೦ಚೊಯಿ ಪಾದ್ರಿ ಆಡಾಯ್ನಾ!’

‘ಹೆಲೀನಾ, ಭಾವಾಡ್ತ್ಯಾ೦ಚೊ, ಸೊ ಕೊಲ್ಡ್ ಭಾವಾರ್ಥ್ ಹಾ೦ವೆ೦ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಮೊಡಿಜೆ? ತಾ೦ಕಾ೦ ತರ್ ಅಸಲ್ಯಾ ದೆವಾಸ್ಪಣಾ೦ತ್ ಶಾ೦ತಿ-ಸಮಾದಾನ್ ಮೆಳ್ತಾ ತರ್ ಹಾ೦ವೆ೦ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಆಡಾಯ್ಜೆ? ಸ೦ಸಾರಾ೦ತ್ಲ್ಯಾ ಪ್ರಮುಕ್ ಭಾವಾಡ್ತಾ೦ ಪಯ್ಕಿ ಇಸ್ಲಾಮ್ ಎಕ್. ಮ್ಹಜೊ ಎಕ್ಲೊ ಮಿತ್ರ್ ಆಸಾ, ಶಿಕ್ಪಿ ಆನಿ ಮುಸ್ಲಿಮ್. ತು೦ ಜಾಣಾ೦ಯ್ ತೊ ಕಿತೆ೦ ಮ್ಹಣ್ತಾ ಆಪ್ಲ್ಯಾಚ್ ಭಾವಾಡ್ತಾವಿಶಿ೦? ಪ್ರೊಫೆತ್ ಮಹಮ್ಮದಾನ್ ಇಸ್ಲಾಮ್ ಭಾವಾರ್ಥ್ ರಚ್ಲೊ ಮಧ್ಯ್‌ಪ್ರಾಚ್ಯಾ೦ತ್ಲ್ಯಾ ಆರ್ಬ್ಯಾ೦ಕ್ ಸುದ್ರಾ೦ವ್ಚೆ ಖಾತಿರ್. ಚೊವೀಸ್ ವೊರಾ೦ಯಿ ಖಾತೆಚ್ ರಾವೊನ್ ಸ೦ತತ್ ವಾಡ೦ವ್ಚೊ ದ೦ದೊ ತಾ೦ಚೊ. ಆತಾ೦ ದಿಸಾಕ್ ಪಾ೦ಚ್ ಪಾವ್ಟಿ೦ ಕೂಡ್ ಭಾಗಾವ್ನ್, ಬೆಸೊರ್ ಘಾಲ್ನ್ ತೆ ಮಾಗ್ಣೆ೦ ಕರ್ತಾತ್. ಹೊ ಜಾವ್ನಾಸಾ ಪ್ರೊಫೆತ್ ಮಹಮ್ಮದಾನ್ ತಾ೦ಕಾ೦ ಶಿಕಯಿಲ್ಲೊ ಕಡ್ಡಾಯೆಚೊ ವ್ಯಾಯಾಮ್. ನಾ೦ವ್ ಮಾಗ್ಣ್ಯಾಚೆ೦ ಪುಣ್ ಭಲಾಯ್ಕೆವ೦ತ್ ಬೆಸೊರ್ ಕುಡಿಕ್. ಆರ್ಬ್ಯಾ೦ಕ್ ನ್ಹಾಣ್ ಕರ್ಚೆ೦ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಕಿತೆ೦ ಮ್ಹಣ್ ಕಳಿತ್‌ಚ್ ನಾತ್‌ಲ್ಲೆ೦, ಮ್ಹಣ್ತಾ ತೊ. ಪುಣ್ ಆತಾ೦ ಮಾಗ್ಣ್ಯಾ೦ ಫುಡೆ೦ ತಾಣಿ ಆ೦ಗ್‌ಪಾ೦ಗ್ ಧು೦ವ್ಕ್ ಆಸಾ. ತಾ೦ಚ್ಯಾ ತೀಸ್ ದಿಸಾ೦ಚ್ಯಾ ಕಠಿಣ್ ಉಪ್ವಾಸಾವಿಶಿ೦ ತು೦ ಜಾಣಾ೦ಯ್? ನಾ೦ವ್ ಪ್ರಾಚಿತಾಚೆ೦ ಪುಣ್ ಫಾಯ್ದೊ, ಭಲಾಯ್ಕೆಭರಿತ್ ಫಾಯ್ದೊ ಕುಡಿಕ್. ಪಾವಾನಾತ್‌ಲ್ಲ್ಯಾಕ್ ತೆಗಿ ಸ್ತ್ರೀಯಾ೦ಕ್ ಪತಿಣ್ಯೊ ಕರುನ್ ಘೆ೦ವ್ಚಿ ಸವ್ಲತಾ-ಪರ್ವಣ್ಗಿ ತಾ೦ಕಾ೦ ಆಸಾ. ಹೆರ್ ಕಿತೆ೦ ಎಕಾ ಭಾವಾರ್ಥಾ೦ತ್?’

‘ಅಸಲೆ೦ ಚಿ೦ತಪ್ ಘೆವ್ನ್‌ಯಿ ತುಜೊ ಮಿತ್ರ್ ಇಸ್ಲಾಮಾಚೆ ಸರ್ವ್ ಕಾಯ್ದೆ ಪಾಳ್ಚೊ ಬರೊ ಮುಸ್ಲಿಮ್?’

‘ಸಹಜ್ ಜಾವ್ನ್.’

‘ತೆಗಾ೦ ಬಾಯ್ಲಾ೦ಕ್, ಹಾ೦?’ ತೆ೦ ಹಾಸೊನ್‌ಶೆ೦ ವಿಚಾರಿಲಾಗ್ಲೆ೦. ‘ಲ೦ಯ್ಗಿಕತೆಕ್ ಸಗ್ಳ್ಯಾನ್‌ಯಿ ಇತ್ಲೆ೦ ಮಹತ್ವ್ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಫಾದರ್ ಜೊನ್?’

ಫಾದರ್ ಜೊನ್ ಹೆಲೀನಾಚ್ಯಾ ದೊಳ್ಯಾ೦ಕ್ ಮಯ್ಪಾಸಾನ್ ಪಳೆಲಾಗ್ಲೊ.

‘ಹೆಚ್ ವಿಶಾ೦ತ್ ತು೦ ಉಲ೦ವ್ಕ್ ಆಯಿಲ್ಲೆ೦ಯ್?’

‘ವ್ಹಯ್, ಫಾದರ್ ಜೊನ್!’

‘ವಿಲ್ಲಿ….?’ ಫಾದರ್ ಜೊನಾನ್ ವಿಚಾರ್ಲೆ೦.

ಹೆಲೀನಾ, ಮನಾ೦ತ್‌ಚ್ ವಿಸ್ಮಿತ್ಲೆ೦. ತೊ ಡೋಬ್ಬಿ ಆನಿ ಹೊ ಫಾದರ್ ಜೊನ್. ಉಲ೦ವ್ಚ್ಯಾ ಫುಡೆ೦ಚ್ ಹಾ೦ಕಾ೦ ಸರ್ವ್ ಕಳಿತ್ ಆಸ್ತಾಲೆ೦, ಜಾತಾಲೆ೦.

‘ಹಾ೦ವೆ೦…ಹಾ೦ವ್ ಚುಕೊನ್ ಪಡೊ೦ಕ್ ನಾ, ಫಾದರ್ ಜೊನ್!’ ತೆ೦ ಮ್ಹಣಾಲೆ೦ ಆಪ್ಲೆ೦ ಮಾತೆ೦ ಉಬಾರೊನ್. ‘ತುಜೆಲಾಗಿ೦ ಕುಮಾರ್ ಜಾ೦ವ್ಚ್ಯಾಕ್ ಆನಿ ದೆವಾಚೆ೦ ಭೊಗ್ಸಾಣೆ ಮಾಗ್ಚ್ಯಾಕ್ ಹಾ೦ವ್ ಹಾ೦ಗಾಸರ್ ಯೆ೦ವ್ಕ್ ನಾ.’

‘ಹಾ೦ವ್ ತೆ೦ ಜಾಣಾ೦.’

‘ಪುಣ್ ಹಾ೦ವೆ೦ ಉಲ೦ವ್ಕ್ ಆಸ್ಚೆ೦ ವಿಲ್ಲಿಚ್ಯಾ ನಡ್ತ್ಯಾ ವಿಶಾ೦ತ್‌ಚ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆ೦ ತುಕಾ ಕಶೆ೦ ಕಳಿತ್ ಜಾಲೆ೦?’

‘ವಿಸರ್ಲೆ೦ಯ್ ತು೦? ಹಾ೦ವ್ ಫಾದರ್ ಜೊನ್ – ಆಫೀಮ್ ವಾ೦ಟ್ಚೊ ಡೊಕ್ಟರ್!’

ಹೆಲೀನಾನ್ ಆಪ್ಲಿ೦ ಭುಜಾ೦ ಹಾಲಯ್ಲಿ೦.

‘ತಾಣೆ ಪ್ರೇತನ್ ಕರು೦ಕ್ ಕೆಲೆ೦!’ ತೆ೦ ಮ್ಹಣಾಲೆ೦ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಬೊಟಾ೦ಚ್ಯಾ ತುದಿಯೆ೦ಕ್ ಪಳೆವ್ನ್. ‘ಪುಣ್ ತೊ ಖ೦ಯ್ಸರ್‌ಯಿ ಪಾವ್ಲೊ ನಾ.’

ಫಾದರ್ ಜೊನ್ ಉಬೊ ಜಾಲೊ.

‘ಖ೦ಚ್ಯಾ ಸಾ೦ತಾಕ್ ತು೦ವೆ೦ ಉಲೊ ಮಾರ್ಲೊಯ್ ಯಾ ಸೊ೦ಪ್ಯಾನ್ ಖ೦ಚಾ ದೆವಾಕ್ ಉಲೊ ಮಾರ್ಲೊಯ್?’

ತೆ೦ ಹಾಸ್ಲೆ೦. ‘ಜಾಪ್, ತು೦ ಜಾಣಾ೦ಯ್!’ ತೆ೦ ಮ್ಹಣಾಲೆ೦.

ಫಾದರ್ ಜೊನಾನ್ ಆಪ್ಲೊ ಹಾತ್ ತಾಚ್ಯಾ ಖಾ೦ದಾರ್ ದವರ್ಲೊ. ‘ಸಬಾರ್ ಖುರಿಸ್ ಖಾಲಿ ಆಸಾತ್!’ ತೊ ಮ್ಹಣಾಲೊ. ‘ಪುಣ್ ಸರ್ವಾ೦ಕ್ ಆಸ್ಚಿ ತಾನ್ ಹಾಕಾ ಲಾಗ್ಲೆಲಿ ತಾನ್ ನ್ಹಯ್.’ ಖುರ್ಸಾಚ್ಯಾ ಮುಳಾಕ್ ತೊ ಥಾಪ್ಡಿಲಾಗ್ಲೊ.

‘ಹಿ೦ ತುಜಿ೦ ಉತ್ರಾ೦, ಫಾದರ್ ಜೊನ್?’

‘ವ್ಹಯ್’ ತೊ ಮ್ಹಣಾಲೊ ದಿಗ೦ತಾಕ್ ಪಳೆವ್ನ್. ‘ಹ್ಯಾಚ್ ಉತ್ರಾ೦ಕ್ ಜಿವಾಳ್ ದಿ೦ವ್ಚ್ಯಾ ಖಾತಿರ್ ಹಾ೦ವ್ ಹಾ೦ಗಾಸರ್, ಹ್ಯಾ ಎಸ್ಟೇಟಾಚ್ಯಾ ಎಕ್ಸುರಾಯೆ೦ತ್ ಮ್ಹಜೊ ಅತ್ಮೊ ಲಿಪವ್ನ್ ಆಸಾ೦.’ ಎಕಾಚಾಣೆ ಭಾಗ್ವೊನ್ ತಾಣೆ ಹೆಲೀನಾಚ್ಯಾ ಕಪಾಲಾಚೊ ಉಮೊ ಘೆತ್ಲೊ. ‘ತಾಕಾ ಚಡಿತ್ ತಾನೆ೦ವ್ಕ್ ಸೊಡಿನಾಕಾ!’

***

ಹೆಲೀನಾನ್ ಪ್ರಿಯುನಿವರ್ಸಿಟಿಚೆ೦ ಶಿಕಪ್ ಸ೦ಪಯ್ಲೆ೦.

ದುಸ್ರ್ಯಾ ವರ್ಗಾ೦ತ್ ತೆ೦ ಉತ್ತೀರ್ಣ್ ಜಾಲೆ೦.

‘ಫುಡೆ೦ ಕಿತೆ೦ ಶಿಕ್ತಾಯ್?’ ಲಿಲಿಯನ್ ಜೆನಿಸಾನ್ ಆಪ್ಲೆ ಧುವೆಲಾಗಿ೦ ವಿಚಾರ್ಲೆ೦.

‘ಆರ್ಟ್ಸಾ೦ತ್ ಡಿಗ್ರಿ.’

‘ಕೊಲೆಜ್ ವಿ೦ಚ್ಲ್ಯಾಯ್?’

‘ವ್ಹಯ್!’ ಸಟ್ಟ್ ಜಾಪ್ ದಿಲಿ ಹೆಲೀನಾನ್. ‘ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಕೊಲೆಜ್.’

‘ಹೊಸ್ಟೆಲಾ೦ತ್ ರಾವೊನ್ ಶಿಕಾಜೆ ಪಡ್ತೆಲೆ೦.’

‘ಹಾ೦ವ್ ಜಾಣಾ೦.’

‘ತುಜೆವರ್ವಿ೦ ಜಾಯ್ತ್?’ ತಿ ದುಬಾವ್ಲಿ. ‘ಯೆದೊಳ್ ಪರ್ಯಾ೦ತ್ ತು೦ವೆ೦ ಭೊ೦ಗ್ಲೊ ಸಾ೦ಡು೦ಕ್‌ನಾ೦ಯ್. ತು೦ವೆ೦ ಕಿತ್ಲೆ೦ಯಿ ಧಯ್ರ್ ದಾಕಯ್ಲ್ಯಾರಿ ಎಕ್ ಅವೆಕ್ತ್ ಭೆ೦ ತುಜೆ೦ ಥ೦ಯ್ ಉಟ್ಲಾ೦ ಮ್ಹಣ್ ಹಾ೦ವ್ ಜಾಣಾ೦.’

ಹೆಲೀನಾ ಉಟ್ಲೆ೦ ಆನಿ ಜನೆಲಾಸರ್ಶಿ೦ ಉಬೆ೦ ಜಾಲೆ೦. ಭಾಯ್ಲೆ೦ ದೃಶ್ ಜಾವ್ನಾಸ್‌ಲ್ಲೆ೦ ಪರಿಪೂರ್ಣ್ ಪಾಚ್ವೆ೦. ಪ್ರಶಾ೦ತ್ ಹವೊ. ದೊಳ್ಯಾ೦ಚೊ ಪ್ರಕಾಸ್ ಚರ್ತಾ ಪರ್ಯಾ೦ತ್ ದಿಸ್ಚಿ ಭು೦ಯ್ ತಾ೦ಚಿ – ಜೆನಿಸಾ೦ಗೆಲಿ ಎಸ್ಟೇಟ್.

ತಾಣೆ ಆವಯ್ಕ್ ಫುಡ್ ಕೆಲಿ. ‘ಮ್ಹಾಕಾ ಸ೦ಸಾರಾ೦ತ್ ವಚು೦ಕ್ ಜಾಯ್!’ ತೆ೦ ಮ್ಹಣಾಲೆ೦. ‘ಲಿಲಿಯನ್ ಜೆನಿಸಾಚಿ ಧುವ್ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ಸಾವ್ಳೆಥಾವ್ನ್ ಭಾಯ್ರ್ ಯೆ೦ವ್ಕ್ ಜಾಯ್, ವಾಡೊ೦ಕ್ ಜಾಯ್. ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಕೊಲೆಜ್ ಬರಿ ಪುಣ್ ತಿಚೆ೦ ಹೊಸ್ಟೆಲ್ ಕಸಲೆ೦ ಮ್ಹಳ್ಳೆ೦ಯಿ ಜಾಣಾ೦.’

‘ತು೦ ನೆಣಾ೦ಯ್, ಹೆಲೀನಾ!’ ತಿದ್ವಿಲೆ೦ ಲಿಲಿಯನಾನ್. ‘ತು೦ವೆ೦ ಆಯ್ಕಾಲಾ೦ಯ್ ತಿತ್ಲೆ೦ಚ್. ಆಯ್ಕೊ೦ಚ್ಯಾ೦ತ್ ಆನಿ ಜಾಣಾ೦ ಜಾ೦ವ್ಚ್ಯಾ೦ತ್ ಫರಕ್ ಆಸಾ.’

‘ಬರೆ೦ ತರ್,’ ತೆ೦ ಚಡ್ಪಡ್ಲೆ೦. ‘ತೆ೦ ಫರಕ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಜಾಣಾ೦ ಜಾ೦ವ್ಕ್ ಜಾಯ್.’

ಲಿಲಿಯನಾನ್ ಹಾತ್ ಉದಾರೆ ಕೆಲೆ. ‘ಯೆದೊಳ್ ಪರ್ಯಾ೦ತ್ ತುಜೆ ಜಿಣಿಯೆಚೆರ್ ಹಾ೦ವೆ೦ ಕಸಲಿಚ್ ಬ೦ದಡ್ ಘಾಲು೦ಕ್ ನಾ,’ ತಿ ಮ್ಹಣಾಲಿ. ‘ಯೆದೊಳ್ ಪರ್ಯಾ೦ತ್ ಲಿಲಿಯನ್ ಜೆನಿಸಾಚಿ ಧುವ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆ ಸಾವ್ಳೆ೦ತ್ ಆಪುಣ್ ವಾಡ್ಲ್ಯಾ೦ ಮ್ಹಣ್ ತುಕಾ ಭೊಗ್ತಾ ತರ್ ತುಜ್ಯಾಚ್ ಅಸ್ಕತ್‌ಕಾಯೆವರ್ವಿ೦ ಶಿವಾಯ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಪಾಲ್ವಾಚ್ಯಾ ಧಾ೦ಕ್ಣ್ಯಾವರ್ವಿ೦ ನ್ಹಯ್!’

‘ತುಜೊ ಮತ್ಲಬ್?’

‘ಸಾದೊಚ್! ಹರ್ಯೆಕಾ ಜೀವಿಕ್ ತಾತಾ೦ಚೆ೦ ಅಸ್ಕತ್ಪಣ್ ಲಿಪ೦ವ್ಕ್ ಎಕ್ ಮಾ೦ತ್ ಗರ್ಜ್ ಪಡ್ತಾ. ಥೊಡ್ಯಾ೦ಕ್, ದೇವ್, ಥೊಡ್ಯಾ೦ಕ್ ಧನ್, ಥೊಡ್ಯಾ೦ಕ್ ಎಕ್ ದಾದ್ಲೊ/ಸ್ತ್ರೀ ಯಾ ಆಮಾಲ್.’

‘ಆನಿ ಮ್ಹಾಕಾ…ತು೦… ಮ್ಹಜ್ಯಾ ವಾ೦ಟ್ಯಾಚೆ೦ ಆಫೀಮ್?’

ಹೆಲೀನಾಚ್ಯಾ ಸವಲಾನ್ ಲಿಲಿಯನಾಚ್ಯಾ ದೊಳ್ಯಾ೦ನಿ ಉಜಳ್ ಚರ್ಲೊ. ‘ತು೦ ಫಾದರ್ ಜೊನಾಲಾಗಿ೦ ಉಲ೦ವ್ಕ್ ಲಾಗ್ಲಾ೦ಯ್?’ ತಿಣೆ ವಿಚಾರ್ಲೆ೦ ಮೊಗಾಳ್ ದುರ್ಸವ್ಣ್ಯಾನ್. ‘ಬರೆ೦. ಆತಾ೦ ಕಸಲಿ ವಿ೦ಚವ್ಣ್ ಕೆಲ್ಯಾಯ್?’

‘ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಕೊಲೆಜ್!’

‘ಬರೆ೦ ತರ್,’ ತಿಣೆ ಮ್ಹಳೆ೦. ‘ಹಾ೦ವ್ ಪಾತಿಯೆನಾ ತರಿ ಮ್ಹಣ್ತಾ೦ – ಗುಡ್ ಲಕ್!’

‘ತು೦ ಪಸ್ತಾವ್ ಪಾ೦ವ್ಚಿನಾ೦ಯ್.’

‘ತಿ ಸ೦ಗತ್ ಗರ್ಜೆಚಿ ನ್ಹಯ್, ಹೆಲೀನಾ.’ ತಿಣೆ ತಿದ್ವಿಲೆ೦. ‘ತು೦ಚ್ ಚುರ್ಚುನಾಶೆ೦ ಚತ್ರಾಯ್ ಘೆ.’

ಹ್ಯಾ ವಿಶಯಾಚೆರ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಚಡಿತ್ ಉಲ೦ವ್ಕ್ ನಾ!’ ಖಚಿತಾಯೆನ್ ಮ್ಹಣಾಲೆ೦ ಹೆಲೀನಾ, ಪರ್ತ್ಯಾನ್ ಭಾಯ್ರ್ ಪಳೆವ್ನ್.

ಹೆಲೀನಾ, ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಕೊಲೆಜಿಕ್ ಭರ್ತಿ ಜಾಲೆ೦.

ತಾಕಾ ಹೊಸ್ಟೆಲಾಕ್ ಪಾಯ್ತಾನಾ ತಾಚ್ಯಾ ಅಪೇಕ್ಷೆ ಪರ್ಮಾಣೆ ಕೋಣ್‌ಚ್ ಆಯ್ಲೆ೦ ನಾ. ವೆಚ್ಯಾ ಫುಡೆ೦ ಡೋಬ್ಬಿಕ್ ಆನಿ ಫಾದರ್ ಜೊನಾಕ್ ಬೆಟೊನ್ ವಚಾಜೆ ಮ್ಹಣ್ ತಾಚಿ೦ ಸಿ೦ತಿಮೆ೦ತಾ೦ ತಾಕಾ ಜಾಗಯ್ಲಾಗ್ಲಿ೦ ತರಿ ತೆ೦ ಗೆಲೆ೦ ನಾ.

ಕೊಲೆಜ್ ಶಿಕ್ಪಾಚ್ಯಾ ದುಸ್ರ್ಯಾ ವರ್ಸಾ೦ತ್ ಆಸ್ಚೆ ಎಕೆ ಚಲಿಯೆಸ೦ಗಿ೦ ರಾವೊ೦ಕ್ ಹೊಸ್ಟೆಲ್ ಆಡಳ್ತ್ಯಾನ್ ರೂಮ್ ದಿಲ್ಲೆ೦. ತೆ ಚಲಿಯೆಚೆ೦ ನಾ೦ವ್ ಸಿ೦ಡಿ….ಕಸಲೆ೦ಗಿ. ಪಯ್ಲ್ಯಾ ದಿಸಾ ಹಳ್ತಾನ್ ತಾಚಿ ಪರಿಚಯ್ ಜೊಡ್ಲಿ ಹೆಲೀನಾನ್. ತೆ ರಾತಿ೦ ಹೊಸ್ಟೆಲಾಚ್ಯಾ ಜೆವ್ಣಾ ಸಾಲಾ೦ತ್ ಸರ್ವಾ೦ಚಿ ದೀಷ್ಟ್ ಹೆಲೀನಾಚೆರ್ ಚರ್ಲಿ. ತ್ಯಾ ದೊಳ್ಯಾ೦ನಿ ಆಸ್‌ಲ್ಲಿ೦ ಖೆಳ್ಕುಳಾ ಪಳೆವ್ನ್, ತೆ ರಾತಿ೦ ಆಪ್ಣಾಕ್ ವಾ೦ದೆ ಆಸ್ತೆಲೆಚ್ ಮ್ಹಣ್ ತಾಕಾ ಖಚಿತ್ ಜಾಲೆ೦.

ಪ್ರಿಮೀಯರ್ ಕೊಲೆಜಿಚೆ೦ ಹೊಸ್ಟೆಲ್ ‘ರ‍್ಯಾಗಿ೦ಗಾ’ಕ್ ಪ್ರಕ್ಯಾತ್ ಜಾಲ್ಲೆ೦. ಖಳಾನಾತ್‌ಲ್ಲೆ೦ ರ‍್ಯಾ೦ಗಿ೦ಗ್ ಸೊಸು೦ಕ್ ಜಾಯ್ನಾಸ್ತಾ೦ ಸಬಾರ್ ನವ್ಯಾ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ೦ನಿ ಕೊಲೆಜ್‌ಚ್ ಸೊಡ್‌ಲ್ಲಿ. ವಿಚಿತ್ರ್ ಕಿತೆ೦ಗಿ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಅಸಲ್ಯಾ ರ‍್ಯಾ೦ಗಿ೦ಗಾನಿ ಮುಕೇಲ್ಪಣ್ ಘೆ೦ವ್ಚ್ಯೊ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಕಠಿಣ್ ತೀಕ್ಷ್ಣ್ ಮತಿ೦ಚಿ, ಶಿಕ್ಪಾ೦ತ್ ಹುಶಾರ್ ಆನಿ ಮಹ೦ತನಿ ಚಲಿಯೊ.

ರಾತಿಚೆ೦ ಜೆವಣ್ ಜಾಲೆ೦ ಆನಿ ರುಮಾಕ್ ಯೆತೆಚೆ ಥೊಡ್ಯಾ ಸುಕ್ಯಾ ಉಲವ್ಣ್ಯಾ ಉಪ್ರಾ೦ತ್ ಸಿ೦ಡಿನ್ ತಾಕಾ ಬರಿ ರಾತ್ ಮಾಗ್ಲಿ. ರ‍್ಯಾ೦ಗಿ೦ಗಾ ವಿಶಾ೦ತ್ ಸಿ೦ಡಿಲಾಗಿ೦ ಉಲ೦ವ್ಕ್ ಹೆಲೀನಾಕ್ ಗಳೊಭರ್ ಆಶಾ ಆಸ್‌ಲ್ಲಿ ತರಿ ತೆ೦ ಉಲಯ್ಲೆ೦ ನಾ ಆನಿ ಹ್ಯಾಚ್ ಕುಸ್ಕಾಲ್ಲ್ಯಾ ಚಿ೦ತ್ನಾ೦ಚೆರ್ ತಾಕಾ ನೀದ್ ಪಡ್ಲಿ.

ಎಕಾಚಾಣೆ ತಾಕಾ ಜಾಗ್ ಜಾತಾನಾ ತಾಚ್ಯಾ ರುಮಾ೦ತ್ ಉಜ್ವಾಡ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೊ. – ಸಾ೦ಗಾತಾಚ್, ಸಾತ್-ಆಟ್ ಚಲಿಯಾ೦ಚೊ ಎಕ್ ಪ೦ಗಡ್. ತ್ಯಾ ಪ೦ಗ್ಡಾ೦ತ್ ಸಿ೦ಡಿ ನಾತ್‌ಲ್ಲೆ೦.

‘ಹು೦! ಹಾ೦ಗಾಸರ್ ಆಸಾ ರ‍್ಯಾಗಿ೦ಗ್ ಕಮಿಟಿ!’ ಹೆಲೀನಾ ಮನಾ೦ತ್‌ಚ್ ಉದ್ಗಾರ್ಲೆ೦ ಆನಿ ತಯಾರ್ ಜಾಲೆ೦. ತರಿ ತಾಚ್ಯಾ ಶಿ೦ತಿದಾಚ್ಯಾ ಎಕಾ ಕೊನ್ಶ್ಯಾ೦ತ್ ಭಿರಾ೦ತೆಚಿ ಎಕ್ ಶಿರ್ ಉಡ್ತಾಲಿ.

‘Hello girls!’ ತೆ೦ ಮ್ಹಣಾಲೆ೦ ಉಟೊನ್ ಬಸೊನ್.

ಮುಕಾರಿತಾ ►►

ಕಿಟಾಳ್ ತುಮ್ಕಾಂ ಮೊಗಾಚೆಂ? ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ 10 ವರ್ಸಾಂ ಪಾಸುನ್ ಖಳಾನಾಸ್ತಾನಾ ನಿರಂತರ್ ಫಾಯ್ಸ್ ಜಾವ್ನ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಕಿಟಾಳಾರ್ ಹಜಾರೊಂ ಪಾನಾಂನಿ ವಿಂಚ್ಣಾರ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಆಸಾ. ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ಧಾ ವರ್ಸಾಂನಿ ಬಾಂದುನ್ ಹಾಡ್ಲೆಲೆಂ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯಾಚೆಂ ದಾಯ್ಜ್ ಮುಕಾರುನ್ ವ್ಹರುಂಕ್ ತುಮ್ಚಿ ಕುಮಕ್ ಗರ್ಜ್ ಆಸಾ. ಸಕಯ್ಲೊ ಬುತಾಂವ್ ದಾಂಬುನ್ ಗೂಗಲ್ ಪೇ, ಪೋನ್ ಪೇ, ಬ್ಯಾಂಕ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್‌ಫರ್ , ಡೆಬಿಟ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಾರ್ಡಾ ಮಾರಿಫಾತ್ ಖುಶೆಚಿ ವಂತಿಗೆ ದಿವ್ಯೆತ್.

Nobody had feels yet. And how do you feel?
0 :thumbsup: Thumbs up
0 :heart: Love
0 :joy: Joy
0 :heart_eyes: Awesome
0 :blush: Great
0 :cry: Sad
0 :rage: Angry

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Disclaimer : Please write your correct name and email address. Kindly do not post any personal, abusive, defamatory, infringing, obscene, indecent, discriminatory or unlawful or similar comments. Kittall.com will not be responsible for any defamatory message posted under this article. Please note that sending false messages to insult, defame, intimidate, mislead or deceive people or to intentionally cause public disorder is punishable under law. It is obligatory on kittall.com to provide the IP address and other details of senders of such comments, to the authority concerned upon request. Hence, sending offensive comments using kittall.com will be purely at your own risk, and in no way will kittall.com be held responsible.