ಆವಿಶ್ಕಾರ್

ಜ್ಯಾ ದಿಸಾ ಸರ್ವೇಸ್ಪರಾನ್ ಆಮಾ ಪರ‍್ದೇಸಾಚ್ಯಾ ನಾಕಾ ಬುಡಾಂನಿ ಉಸ್ವಾಸ್ ಫುಂಕ್ಲೊ ತ್ಯಾ ದಿಸಾಥಾವ್ನ್ ಏಕ್ ಅಗಣಿತ್ ಆವಿಶ್ಕಾರ್ ಸುರು ಜಾಲೊ ಮ್ಹಣ್ಯೆತ್. ಹೊ ಅವಿಶ್ಕಾರ್ ಲಾಕೊಂ ಆನಿ ಕರೋಡಾಂನಿ ಎಕಾಚಾಣೆ ಸುರು ಜಾಲೊ ಮ್ಹಣ್ಯೆತ್. ಹೆಂ ಕಾಂಯ್ ಅತಿಶಯ್ ನ್ಹಯ್. ಲಾಗಿಂ ಲಾಗಿಂ ಸ ಸಾಟ್ ಬಿಲಿಯಾ ವರ್ಸಾಂ ಉತರ್ಲಿಂ ಮ್ಹಣ್ತಾತ್ ಆನಿ ಹ್ಯಾ ಆವಿಶ್ಕಾರಾಂತ್ ಆಮಿ ತೀನ್ ಮ್ಹಾ ಝುಜಾಂ ಪಳೆಲ್ಯಾಂತ್ ಆನಿ ಆಮಿ ಕೆಲ್ಲಿಂ ಸೊದ್ನಾಂ, ಕೆಲ್ಲೆ ಆವಿಶ್ಕಾರ್ ಕಾಂಯ್ ಉಣೆಂ ನ್ಹಯ್ ಆನಿ ತೆ ಕಾಂಯ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಪಾಠ್ ಪುಸ್ತಕಾಂನಿ ಚರಿತ್ರಾ ಜಾವ್ನ್ ಉರ್ಲ್ಯಾತ್ ಆಸ್ಯೆತ್ ಪುಣ್ ತಾಂಚೊ ತೇಜ್ ತಾಜ್ ಆನಿ ತೀವ್ರತಾ ಕಾಂಯ್ ಉಣೆ ಜಾಲ್ಲಿ ನಾ, ಹ್ಯೆ ತೀವ್ರತೆಚೊ ವೇಗ್ ಕಾಂಯ್ ಉಣೆ ಜಾಲ್ಲೊ ದಿಸುನ್ ಯೆನಾ.

ejfd01

ಹ್ಯೆ ಧಾಂವೆಂತ್ ಆಮಿ ಖಂಚ್ಯಾ ಎಕಾ ಕುಸ್ಕುಟಾಂತ್ ವಿಲೀನ್ ಜಾವ್ನ್ ಆಸಾಂವ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ತೆಂ ಆಮ್ಕಾಂಚ್ ಕಳಿತ್ ನಾ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಹ್ಯಾ ಆವಿಶ್ಕಾರಾಚೊ ಗಯ್ರೊ ವೇಗ್ ಮಾತ್ರ್ ಆಮ್ಕಾಂ ಕಳಿತ್ ಆಸಾ. ಪುಣ್ ಖೊಲಾಯೆನ್ ಕಸಲೆಂಚ್, ಸ್ಪಶ್ಟಾಯೆನ್ ಕಸಲೆಂಚ್ ಆಮ್ಕಾಂ ಕಳಿತ್ ಜಾಯ್ನಾ. ಎಕಾನೆಕಾ ಕಾಲಾರ್ ಭುಮಿಚ್ಯಾ ಭಂವ್ಡೆಚೊ ವೇಗ್ ಕಿತ್ಲೊ, ಇತ್ಲೊ ಯಾ ತಿತ್ಲೊ ಮ್ಹಳ್ಳೊ ಅಂದಾಜ್ ಕರುನ್ ಆಪ್ಟೊನ್ ಧಪ್ಟೊನ್ ವಿಗ್ಯಾನಿಂನಿ ತಾಂಚೆಂ ಜೀವನ್ ನಂದನ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ, ಜೀವನ್ಂಚ್ ಖಿರಯಿಲ್ಲೆಂ ಆನಿ ಆಜ್ ತಾಂಚೆಂ ಜಿಣೆಂ ಚರಿತ್ರೆಚ್ಯಾ ಪಾನಾಂನಿ ಯಾ ಪಾಠ್‌ಪುಸ್ತಕಾಂನಿ ಯಾದ್ಗಾರ್ ಜಾವ್ನ್ ಉರ‍್ಲಾಂ. ಪುಣ್ ತ್ಯಾ ಎಕಾ ದಿಸಾ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ನಾಕಾಬುಡಾಂನಿ ಸ್ವಾಸ್ ರಿಗಯ್ಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ತ್ಯಾ ರಚ್ಣಾರಾನ್ ಆಮ್ಚಿ ಭ್ರಾಂತ್ ಸೊಡುನ್ ಸೊಡ್ಲ್ಯಾಗಿ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ಭ್ರಾಂತ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಉಟ್ಲ್ಯಾ. ಕಾಂಯ್ ಎಕಾ ದಿಸಾ ಜಸೊ ಸ್ವಾಸ್ ತಾಣೆ ಸೊಡ್‌ಲ್ಲೊ ತಸೊಚ್ ತೊ ಸ್ವಾಸ್ ಪಾಟಿಂ ಘೆತ್ ಆನಿ ಆಮ್ಕಾಂ ದರ್ಯಾ ಮದೆಂಚ್ ಸೊಡಿತ್ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ಕಾಂಪ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಆತಾಂಚ್ ಉಟ್ಲ್ಯಾ.

ಆನಿ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಅಶೆಂ ಜಾಂವ್ಕ್ ನಜೊ?

ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಹಾತಾಂನಿ ಕಾಂಯ್ ಆಸಾ? ಕಾಂಯ್ ನಾ? ಯೆದೊಳ್ ಘಡ್‌ಲ್ಲೆಂ ಕಾಂಯ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಪರ‍್ವಣ್ಗೇನ್ ಘ್ಹಡ್ಲಾಂ? ಆಮಿಂ ಚಂದ್ರಾಚೆರ್ ಆನಿ ಲಾಗ್ಸಿಲ್ಯಾ ಗಿರುಂಚೆರ್ ಪಾವ್ಲಾಂ ದವರ‍್ಲ್ಯಾಂತ್ ಆನಿ ಆಮ್ಚಿ ದೀಶ್ಟ್ ಆನಿ ದಿಶಾ ಸುರ‍್ಯಾಚೆರ್‌ಚ್ ಖಂಚ್ಲ್ಯಾ ಆಸ್ತಾಂ ಆಮ್ಚ್ಯಾನ್ ಪಾಟಿಂ ಪಳೆಂವ್ಕ್ ಜಾತಾ? ನಾ! –  ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಸಂಸಾರಾಚ್ಯಾ ಹ್ಯಾ ಆವಿಶ್ಕಾರಾಕ್ ಎಕ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ಚಲಾವಣ್ ದಿಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಘಡ್ಚೊ ಜಾವ್ನಾಸಾ ಎಕ್ ಥಾಂಬ್ ನಾತ್‌ಲ್ಲೊ ಘಡಿಚಾರ್. ಆಮ್ಕಾಂ ಜಾಯ್ ಯಾ ನಾಕಾ ಹೊ ಘಡಿಚಾರ್ ಚಾಲುಚ್ಚ್ ಆಸಾ. ಎಕ್ ಸ್ವಯಮ್ ಚಲಿತ್ ಘಡಿಚಾರ್ ಹೊ. ದೋನ್‌ಯಿ ಹಾತಾಂನಿ ಯಾ ಹೆರ್ ಕಿತ್ಲ್ಯಾಯಿ ಹಾತಾಂನಿ ಹೊ ಘಡಿಚಾರ್ ಥಾಂಬವ್ಕ್ ಜಾಂವ್ಚೊ ನ್ಹಯ್. ಸಬಾರ್‌ಶೊ ಸಂಗ್ತಿ ಆಮ್ಕಾ ಜಾಯ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್‌ಯಿ ಥಾಂಬಂವ್ಕ್ ಆಮಿ ಸಕಾನಾಂವ್, ದೆಕಿಕ್ ಹ್ಯಾ ದಿಸಾಂನಿ ವೊತ್ಚೊ ಶಿರಾಂಧಾರಿಂಚೊ ಪಾವ್ಸ್. ಧಾ ಮಿನುಟಾಂಕ್ ಪುಣಿ ಥೊಡೆ ಪುಣಿ ಆಸೊರ್ ಆಯಿಲ್ಲೊ ತರ್ ಹಾಂವ್ ಮ್ಹಜಿಂ ಕಾಮಾಂ ಕರುನ್ ಯೆತೊಂ ಆಸ್‌ಲ್ಲೊಂ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ತೊ ಪಾವ್ಸ್ ಕಾಂಯ್ ಆಮ್ಕಾಂ ಸುಶೆಗ್ ದಿತಾ? ತುಂಮಿ ಕಾಂಯ್ ಮ್ಹಣ್ಶ್ಯಾತ್ ಹಾಂ ದೆವಾನ್ ತುಮ್ಕಾಂ ವೆವೆಗ್ಳ್ಯಾ ಸಾತ್ಯಾಂಚೊ ಆವಿಶ್ಕಾರ್ ಕರುಂಕ್ ಅವ್ಕಾಸ್ ದಿಲಾ ನ್ಹಯ್? ಹೊ ಅವ್ಕಾಸ್ ತುಮಿ ವಾಪರಾ, ಎಕ್ ತೆಂಪಾರ್ ರೊಬಿನ್ಸನ್ ಕ್ರೂಸೊನ್ ಮರ‍್ಕಟ್ ಎಕ್ ಸಾತೆಂ ವಾಪರುನ್ ತ್ಯಾ ಕುದ್ರ್ಯಾಚೆರ್ ಭಂವ್ಡಿ ಮಾರ್‌ಲ್ಲಿ ಖಂಯ್ (ಎಕಾ ದಂತ್-ಕಥೆಚೊ ಉಡಾಸ್ ಕಾಡುನ್).

ejfd02

ಅಶೆಂ ಆಸ್ತಾಂ ಎಕ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ಆಮಿ ನಾಕಾ ಬುಡಾಂನಿ ತೊ ಸ್ವಾಸ್ ಭಿತರ್ ಘೆತ್ಲೊ, ತ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಆಮಿ ಪಾಟಿಂ ಪಳೆಂವ್ಕ್‌ಚ್ ನಾ. ಎಕಾ ಸೊಭಿತ್ ಇಂಗ್ಲಿಶ್ ಪದಾಕ್ ತಾಳ್ ದೀವ್ನ್ ಆಮಿ ಎಕಾ ತಾಳ್ಯಾನ್ ಮ್ಹಣ್ಯೆತ್ What ever will be  will be ( Doris Dayಚೊ ಮಧುರ್ ತಾಳೊ) ( The Man Who Knew Too Much ಫಿಲ್ಮಾಂತ್ಲೆಂ ಪೋದ್). ಫಿಲ್ಮಾಂಚಿ ಸಂಗತ್ ಅಶಿ ಆನಿ ತಶಿ ತರ್ ದಾಕ್ಲೆ ದಿಂವ್ಚೆ ತರ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಧಾರಾಳ್ ದಿವ್ಯೆತ್ ಪುಣ್ ಹ್ಯಾ ಲೇಖನಾಚ್ಯಾನಾಚ್ಯಾ ತಕ್ಲೇ ನಾಂವಾಕ್ ತಾಳ್ ಪಡಾಜೆ. ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಹೊ ತಾಳೊ ಆನಿ ಹೆಂ ಗೀತ್ ಆಮಿ ತಾಚೊ ಉಸ್ವಾಸ್ ಸೆವ್ಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್‌ಚ್ ನ್ಹಯ್ ಉದೆಲ್ಲೊ?

ತರ್ ಆಮಿಂ ಖಂಯ್ ಥಾಂಬ್ಲ್ಯಾಂವ್?

ಸುರ‍್ವೆಚ್ಯಾ ಸುರ‍್ವೆರ್‌ಚ್. ಜಂಯ್ ಆವಿಶ್ಕಾರ್ ಸುರು ಜಾಲೊ ಥಂಯ್‌ಚ್! ಕಿತ್ಲಿಂ ಪಾವ್ಲಾಂ ಆಮಿ ಮುಕಾರ್ ಕಾಡ್ಲ್ಯಾಂತ್ ತಿತ್ಲಿಂಚ್ ಪಾವ್ಲಾಂ ಆಮಿ ಆವಿಶ್ಕಾರಾಚ್ಯಾ ನಿಬಾನ್, ಹೊ, ಆಮ್ಕಾಂ ಆನಿಕಿ ಜಾಯ್ ಆಮಿಂ ಕೆಲ್ಲಿಂ ಸೊದ್ನಾಂ ಕೆಲ್ಲಿ ಪ್ರಗತಿ ಆಮ್ಕಾಂ ಪಾವಾನಾ ಆಮ್ಕಾಂ ಆನಿಕಿ ಪ್ರಗತಿ ಜಾಯ್, ಸುಶೆಗ್ ಜಾಯ್, ಆಮ್ಕಾಂ ಎಕ್ ಸಾತೆಂ ಪಾವಾನಾ ಆಮ್ಕಾಂ ಸಗ್ಳ್ಯಾ ಮೊಳ್ಬಾಕ್‌ಚ್ ಸಾತೆಂ ಧರುಂಕ್ ಜಾಯ್. ಹೆಂ ಚಿಂತಪ್ ಸಾರ‍್ಕೆಂ? ಹೆಂ ಆನಿ ಅಸಲೆಂ ಚಿಂತಪ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾತ್ರ್ ಆಮಿ ಆಜ್ ಪರ್ಯಾಂತ್ ಕೆಲ್ಲಿ ಪ್ರಗತಿ ಫಕತ್ ಪ್ರಗತಿ ಜಾವ್ನ್ ಉರ್ಲ್ಯಾ  ಆನಿ ಆಮಿ ಜಾವ್ನ್ ಆಮ್ಚೆಂಚ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಕಿತೆಂ ಆಮಿಂ ಜೊಡ್ಲಾಂ, ಕಿತೆಂಚ್ ನಾತ್‌ಲ್ಲ್ಯಾಥಾವ್ನ್ ಆಮಿ ಕಾಂಯ್ ಜೊಡ್ಲಾಂ? ಕಾಂಯ್ ರಚ್ಲಾಂ?

ಹ್ಯಾ ಸವಾಲಾಕ್ ಮಟ್ವ್ಯಾನ್ ಜಾಪ್ ದೀಂವ್ಕ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾನ್ ಸಾದ್ಯ್ ನಾ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಹಾಂವೆಂ ಉಲ್ಲೇಕ್ ಕೆಲ್ಲೊ ಆವಿಶ್ಕಾರ್ ಎಕ್ ಥಾಂಬ್ ನಾತ್‌ಲ್ಲೊ ಘಡಿಚಾರ್. ಹಾಚಿ ಸುರ್ವಾತ್ ಖಂಯ್ ಆನಿ ಕಿತ್ತುನ್ ಪರ‍್ಯಾಂತ್ ಲಾಂಬಾತ್ ಯಾ ಆಮ್ಚೆ ಜಿಣಿಯೆಂತ್ ಕಿತ್ತುನ್ ಪರ್ಯಾಂತ್  ಹಿ ಲಾಂಬೊನ್ ಆಸ್ತೆಲಿ ಮ್ಹಳ್ಳೊ ಅಂದಾಜ್ ಆಮ್ಕಾಂ ನಾ. ಆಸ್‌ಲ್ಲೊ ಜಾಲ್ಯಾರ್, ಎಕಾನೆಕ್ ಕಾಲಾರ್ ಮ್ಹಣ್ ಆಮಿ ಅಂದಾಜ್ ಕರ‍್ತ್ಯಾಂವ್ ಆನಿ ಚರಿತ್ರಾಚ್ ಲಿಕ್ತ್ಯಾಂವ್. ಹ್ಯಾ ಸರ್ವ್ ಚರಿತ್ರೆಂನಿ ಅಶೆಂಚ್ ಜಾಲಾಂ ಶಿವಾಯ್ ಆಮಿಂ ನವೆಂಚ್ ಕಿತೆಂಯಿ ಆವಿಶ್ಕಾರ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ ನಾ. ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಭುಮಿಚಿ ಚರಿತ್ರಾ, ಸರ್ವ್ ಆವಿಶ್ಕಾರ್ ಆದಿಂ ಮಾಗಾ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಸೊದ್ನಾಂಚೆರ್ ಹೊಂದೊನ್ ಆಸಾತ್ ಶಿವಾಯ್ ನವೆಂ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಆಮ್ಕಾಂ ಕಿತೆಂಚ್ ಮೆಳ್‌ಲ್ಲೆಂ ನಾ. ವರ್ಸಾಂ ಆದಿಂ ಚಂದ್ರಾಚೆರ್ ನವ್ಯಾನ್ ಮೆಟಾಂ ದವರ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಅಂತ್ರಳ್ ವಾರ‍್ವಟ್ಯಾಂನಿ ಹಾಂಕ್ರೆಲ್ಲೆಂ ಆಸಾ – ಹೆಂ ಮನ್ಶ್ಯಾ ಕುಳಾಕ್ ಎಕ್ ಪ್ರಥಮ್ ಮೇಟ್ ವ್ಹಯ್ ಪುಣ್ ಸಗ್ಳೆ ಪ್ರಿತುಮೆಕ್‌ಚ್ ಹೆಂ ಪ್ರಥಮ್ ಮೇಟ್. ತ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಮನ್ಶಾನ್ ಕಿತ್ಲಿಶಿಂ ಮೆಟಾ ಕಾಡ್ಲ್ಯಾಂತ್, ಉಡ್ಕ್ಯೊ ಮಾರ್ಲ್ಯಾತ್. ಪುಣ್ ನವೆಸಾಂವ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಕಸಲೆಂಚ್ ಆಮಿಂ ಹಾಸಿಲ್ ಕರುಂಕ್ ನಾ. ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಅಶೆಂ?

ejfd03

ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ರಚ್ಣಾರಾನ್ಂಚ್ ಸುರ್ವಾತ್ ಕೆಲ್ಲೊ ಆವಿಶ್ಕಾರ್ ಕಾಂಯ್ ವೆಗಿಂಚ್ ಸಂಪ್ಚೊ ನ್ಹಯ್ ಆನಿ ತಾಚೊ ಆವಿಶ್ಕಾರ್ ಉದ್ದೇಶ್ ಜ್ಯಾರಿ ಜಾಂವ್ಚೆ ಪರ್ಯಾಂತ್ ಹೊ ಆವಿಶ್ಕಾರ್ ಥಾಂಬ್ಚೊ ನ್ಹಯ್. ಆನಿ ಅಸೊ ಆನಿ ತಸೊ ಥಾಂಬ್‌ಲ್ಲೊ ತರ್ ಹ್ಯಾ ರಚ್ಣಾಕ್ ಆನಿ ಹಿಂ ರಚ್ಣಾಂ ರಚ್‌ಲ್ಲ್ಯಾಕ್ ಆನಿ ತಾಚ್ಯಾ ಕರ‍್ತುಬಾಂಕ್ ಅರ್ತ್‌ಚ್ ಆಸ್ತೊ ನಾ; ದೆಕುನ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಹರ್ ಎಕಾ ಮಾಗ್ಣ್ಯಾಂತ್ ಆನಿ ನಿಯಾಳಾಂತ್ ಎಕ್ ಗಾಂಚ್ ಆಮಿಂ ಖೊವವ್ನ್ ದವರ‍್ತಾಂವ್ ಆನಿ ದೆವಾಚ್ಯಾ ರಚ್ಣಾಂಚೊ ತೀಬ್ ದಿತಾಂವ್. ಸಬಾರ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ಆಮಿಂ ಕೊಣಾಕ್‌ಯಿ ಕಸೊ ಆಸಾಯ್ ಮ್ಹಣ್ ವಿಚಾರ್ತಾನಾ ತೊ ಯಾ ತಿ ಜಾಪ್ ದಿತಾ ದೆವಾಚೆ ದಯೆನ್ ಹಾಂವ್ ಬರೊಂ ಆಸಾಂ. By the Grace of God I am fine. ಆನಿ ಕಿತೆಂ ಜಾಯ್ ಆಮ್ಕಾಂ? ಸರ್ವ್ ತಾಚ್ಯಾ ಮಾತ್ಯಾರ್ ಘಾಲ್ಚೆಂ ಆನಿ ಸುಶೆಗಾದ್ ಬಸ್ಚೆಂ. ಕಿತೆಂ ಜಾಲ್ಯಾರಿ ತೊ ಬರೊ ದೆವ್ ಆಸಾ ನ್ಹಯ್, ತೊ ಆಮ್ಕಾಂ ಸಾಂಬಳ್ಟಾಲೊ, ವಾಟ್ಲಿ ಬಡಯ್ಲ್ಯಾರ್ ಆಮ್ಚೆರ್ ಆಯಿಲ್ಲೆಂ ‘ಸೋಂಕ್’ ನಿವಾರ‍್ತೊಲೊ.

ಹಿ ಪರಿಗತ್ ಆಮಿಂ ಎಕಾ ನವ್ಯಾ ಆವಿಶ್ಕಾರಾಕ್ ಸರ್ ಕರಿಜೆಗಿ ನಾಕಾ?

ಸಂಸಾರಾಚೆರ್ ಕಿತ್ಲಿಶಿಂ ಖರ‍್ಗಾಂ ಆಯ್ಲ್ಯಾಂತ್ ಆನಿ ಸಭಾವಿಕ್ ರಿತಿಂನಿ ನಿವ್ರೊನ್ ಗೆಲ್ಯಾಂತ್. ಹಾಂಗಾಸರ್ ಹಾಂವೆಂ ನಿವ್ರೊನ್ ಗೆಲ್ಯಾಂತ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ವಾಕ್ಯೆಂ ವಾಪರ‍್ಲೆಂ. ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಹ್ಯಾ ಸರ್ವ್ ಪಿಡೆಂಶಿಡೆಂ ಮದೆಂ ಮಾನವಾನ್ ಕರ‍್ಚೊ ಆವಿಶ್ಕಾರ್ ಚಲೊನ್ಂಚ್ ಆಸಾ. ಪೊಲಿಯೊ ತಸಲ್ಯೊ ಮಾರೆಕಾರ್ ಪಿಡಾ ಸಂಸಾರಾಂತ್ಲಿ ಪರಿಪೂರ್ಣ್ ನಿರ‍್ಮೂಲನ್ ಜಾಲ್ಯಾತ್; ಹೆರ್ ಸಬಾರ್ ಸಾಂಕ್ರಮಿಕ್ ಪಿಡಾ ನಿರ‍್ಮೂಲನ್ ಜಾಲ್ಯಾತ್. ಆವಿಶ್ಕಾರಾಕ್ ಕಸಲಿಚ್ ಥಾಂಬ್ ಮನ್ಶಾನ್ ದಿಂವ್ಕ್ ನಾತ್‌ಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಹಿಂ ಸರ್ವ್ ಅಜಾಪಾಂ ಘಡ್ಲ್ಯಾಂತ್. ಆತಾಂ ತುಮಿಂ ‘ಫಾತಿಮಾಚಾ ಅಜಾಪಾ’ಚೊ ಉಲ್ಲೇಕ್ ಕರಿನಾಕಾತ್. ತಸೊ ಕೆಲ್ಲೊ ತರ್ ಮೊಯ್ಜೆಬಾಪಾನ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯ್ ಸರ್ವ್ ಅಜಾಪಾಂಕ್ ಆಮಿಂ ಕುಸ್ಕುಟ್ ಮ್ಹಣ್ ಲೆಕಿಜೆ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ತ್ಯಾ ಸರ್ವ್ ಅಜಾಪಾಂಕ್ ಆತಾಂ ವಿಗ್ಯಾನಿಕ್ ವಿವರ್ ಮೆಳ್ಳಾ ಆನಿ ವರ್ಸಾಂ ಪಾಶಾರ್ ಜಾತಾಂ ಜಾತಾಂ  ಹಿಂ ಸರ್ವ್ ಅಜಾಪಾಂಚ್ ನ್ಹಯ್ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ಪಾತ್ಯೆಣಿ ಆಮಾ ಭಾವಾಡ್ತ್ಯಾಂಚೆರ್ ಆಯ್ಲ್ಯಾ. ಆನಿ ತಿ ಆನಿ ತಸಲಿ ದೈವಿಕ್ ಪಾತ್ಯೆಣಿ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾಂತ್ ಕಾಂಯ್ ನವಾಲ್ ಆಸಾ? ಬಿಲ್ಕುಲ್ ನಾ. ಜ್ಯಾ ಸಂಗ್ತೆಕ್ ಆಮಿಂ ಅಜಾಪ್‌ಚ್ ನ್ಹಯ್ ಮ್ಹಣ್ ಮಾಂದ್ತಾವ್ ತ್ಯೆ ಸಂಗ್ತೆಕ್ ಆಮಿ ಎಕ್ ಭಾವಾರ‍್ಥಾಚೆಂ ಸತ್ ಮ್ಹಣ್ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಮಾಂದ್ಚೆಂ? ಆನಿ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಮಾಂದಿಜೆ? ಆಮ್ಚೊ ಆವಿಶ್ಕಾರ್ ಆತಾಂ ಪರ್ಯಾಂತ್ ಆಂಗೊಟ್ಯೊ ಭಿಜಂವ್ಚೆರ್‌ಚ್ ಆಸಾ?

ಹಾಸ್ಯಾಸ್ಪದ್, ಪುಣ್ ವಾಜ್ಬಿ ಸವಾಲ್‌ಚ್ ಹೆಂ. ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಕಿತ್ಲ್ಯಾಯಿ ಆನಿ ಕಸಲ್ಯಾಯಿ ಭಾವಾರ‍್ಥಾಚ್ಯಾ ತ್ರಾಸಿಂನಿ ತುಕ್ಲ್ಯಾರೀ ಆಮ್ಚೊ ಆನಿ ಆಮಿ ಕೆಲ್ಲೊ ಆವಿಶ್ಕಾರ್ ಕಾಂಯ್ ಕುಸಿಕ್ ಮಾರ‍್ಚೊ ಬಿಲ್ಕುಲ್ ನ್ಹಯ್ ಆನಿ ಖಂಡಿತ್ ಜಾವ್ನ್ ಭಾವಾರ‍್ಥಾಚ್ಯಾ ತ್ರಾಸಿಂತ್ ತುಕ್ಚೊ ಬಿಲ್ಕುಲ್ ನ್ಹಯ್.  ಹೆ ದೋನ್ ಮಾಪ್ ವೆವೆಗ್ಳೆ ಆನಿ ಪವಿತ್ರ್ ಗೃಂಥಾಂತ್ ತುಂವೆಂ ಸರ್ವ್ ಸಂಗ್ತಿ ಮಾಪಾನ್ ಆನಿ ತುಕಾನ್ ರಚ್ಲ್ಯೊಯ್ ಮ್ಹಣ್ ಲಿಖ್ಲಾಂ ತರಿ ತ್ಯೊ ಸರ್ವ್ ಸಂಗ್ತಿ ತ್ಯಾಚ್ ಮಾಪಾನ್ ನಾಂತ್. Though hast ordered all things in measure and weight. ಹೆಂ ಸತ್ ಮ್ಹಣ್ ಆಮಿಂಚ್ ರುಜು ಕೆಲಾಂ ಆನಿ ದೆಕುನ್ ಆಮಿ ಆಜ್ ಚಂದ್ರ್ ಉತ್ರೊನ್ ದುಸ್ರ್ಯಾ ಗಿರುಂಚೆರ್ ಉಡ್ಕಾಣಾಂ ಘಾಲ್ತಾಂವ್.

CJFDCVR

ಬರೆಂಚ್. ಫುಡೆಂ ಯೆಂವ್ಕ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಸಂಗ್ತಿಂಚಿ ಹಿ ಜಾವ್ನಾಸಾ ಖುಣ್ ಮ್ಹಣ್ಚ್ಯಾಂತ್ ಅತಿಶಯ್ ಯಾ ನವಾಲ್ ಜಾಂವ್ಚೆಂ ನಾ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಆದಿಂಯಿ ಅಶೆಂಚ್ ಜಾಲಾಂ ಆನಿ ಜಾತೆಲೆಂ; ರಶಿಯಾನ್ ದಶಕಾಂ ಆದಿಂ ಸ್ಪುಟ್ನಿಕ್ ಮ್ಹಳ್ಳೊ ಕೃತಕ್ ಚಂದ್ರ್ ಚಂದ್ರಾಕ್ ಧಾಡ್ತಾನಾ ಹಾಂವ್ ಚಿಂತಾಲೊ ಆನಿ ಸಮ್ಜಾಲೊಂ ಫಾಲ್ಯಾಂ ಥಾವ್ನ್ ಎಕ್ ನವೊ ಚಂದ್ರ್ ಆಮ್ಕಾಂ ಪಳೆಂವ್ಕ್ ಮೆಳ್ತಾ. ಅಶೆಂ, ಹೊ ನವೊ ಚಂದ್ರ್ ಕಾಂಯ್ ಆತಾಂ ಆಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಚಂದ್ರಾ ಭಂವ್ತಿ ಕಾಂಯ್ ಗಾಡಿಯೆಚೊ ಲಾಂಪ್ಯಾಂವ್ ಕಸೊ ದಿಸ್ತಾ ಕೊಣ್ಣಾ ಮ್ಹಣ್ ಲೆಕ್ತಾಲೊಂ. ಪುಣ್ ಹೊ ಅವಿಶ್ಕಾರ್ ಸತ್ ಜಾಲೊ ನಾ, ಗಾಡಿಯೆಚ್ಯಾ ಲಾಂಪ್ಯಾಂವಾಕಿ ಆಮಿ ಚಡ್ ಆನಿ ಚಡ್ ಮುಕಾರ್ ಪಾವ್ಲ್ಯಾಂವ್ ಆನಿ ಪಾಟಿಂ ಪಳೆಂವ್ಕ್‌ಯಿ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ವಿಗ್ಯಾನಿಂಕ್ ಭೆಂ ದಿಸ್ತಾ, ಕಾಂಯ್ ಆಮ್ಕಾಂ ಪಾಟಿಂ ಯೆಂವ್ಕ್ ಜಾತಾಗೀ ಮ್ಹಣ್ ಆಮಿಂ ಕಾಂಪ್ತಾಂವ್ – ಪುಣ್ ತಿತ್ತುನ್ ಪರ‍್ಯಾಂತ್ ?

ಆಮಿ ಪಾಂವ್ಚೆ ಪರ್ಯಾಂತ್ ಆಮಿ ಪಾವ್ಯಾಂ ಯಾ ವಾಟ್ಲಿ ಬಡಯಾಂ?

► ಎಡ್ವಿನ್ ಜೆ.ಎಫ್. ಡಿ’ಸೊಜಾ

ಕಿಟಾಳ್ ತುಮ್ಕಾಂ ಮೊಗಾಚೆಂ? ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ 10 ವರ್ಸಾಂ ಪಾಸುನ್ ಖಳಾನಾಸ್ತಾನಾ ನಿರಂತರ್ ಫಾಯ್ಸ್ ಜಾವ್ನ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಕಿಟಾಳಾರ್ ಹಜಾರೊಂ ಪಾನಾಂನಿ ವಿಂಚ್ಣಾರ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಆಸಾ. ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ಧಾ ವರ್ಸಾಂನಿ ಬಾಂದುನ್ ಹಾಡ್ಲೆಲೆಂ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯಾಚೆಂ ದಾಯ್ಜ್ ಮುಕಾರುನ್ ವ್ಹರುಂಕ್ ತುಮ್ಚಿ ಕುಮಕ್ ಗರ್ಜ್ ಆಸಾ. ಸಕಯ್ಲೊ ಬುತಾಂವ್ ದಾಂಬುನ್ ಗೂಗಲ್ ಪೇ, ಪೋನ್ ಪೇ, ಬ್ಯಾಂಕ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್‌ಫರ್ , ಡೆಬಿಟ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಾರ್ಡಾ ಮಾರಿಫಾತ್ ಖುಶೆಚಿ ವಂತಿಗೆ ದಿವ್ಯೆತ್.

50% feel thumbs up. And how do you feel?
1 :thumbsup: Thumbs up
0 :heart: Love
0 :joy: Joy
0 :heart_eyes: Awesome
1 :blush: Great
0 :cry: Sad
0 :rage: Angry

One comment

  1. mm
    Gerald Carlo

    ದೆವಾನ್ ಮ್ಹನ್ಶಾಕ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾಚ್ ಸಾರ್ಕ್ಯಾನ್ (ತಶೆಂಚ್ ಎಕಾ ಪ್ರತಿಸ್ಪರ್ಧಿಕ್!) ರಚ್ಲೊ ಆನಿ ಏಕ್ ಕಚ್ಛಾ (raw) ಭುಂಯ್ ತಾಚೆ ಹಾತಿಂ ದಿಲಿ. ಮ್ಹನ್ಶಾನ್ ತಾಚಾ ಗರ್ಜೆ ತೆಕಿದ್ ಭುಂಯ್ ಕ್ ಗಳ್ಸಿಲೆಂ, by the grace of God! ದೇವ್ ಆತಾಂ spoil sport ಜಾಲಾ. ತಾಚೆ ರಚ್ನೆರ್ ಖುಬಾಳ್ಳಾ!?… ಖೆಳ್ ಆನಿಕೀ ಬಾಕಿ ಆಸಾ!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Disclaimer : Please write your correct name and email address. Kindly do not post any personal, abusive, defamatory, infringing, obscene, indecent, discriminatory or unlawful or similar comments. Kittall.com will not be responsible for any defamatory message posted under this article. Please note that sending false messages to insult, defame, intimidate, mislead or deceive people or to intentionally cause public disorder is punishable under law. It is obligatory on kittall.com to provide the IP address and other details of senders of such comments, to the authority concerned upon request. Hence, sending offensive comments using kittall.com will be purely at your own risk, and in no way will kittall.com be held responsible.