ರೆವೆಂತ್ಲೆ ಫಾತೊರ್ : ಅವಸ್ವರ್ -14

Reventhlefathor 2‘ತರ್‌ಯಿ ತುಕಾ ಸಮ್ಜಾಲಿ೦ ನಾ೦ತ್,’ ತಿ ಮ್ಹಣಾಲಿ ಎಕ್ ಬೋಟ್ ತಾಕಾ ಜೊಕುನ್. ‘ಉಡಾಸ್ ತುಕಾ ಆಸಾ, ಹೆಲೀನಾ, ತುಜ್ಯಾ ಡೆಡಿಚೆ೦ ವಿಮಾನ್ ಭಸ್ಮೊನ್ ಪಡ್ಲೆಲಿ ರಾತ್? ತು೦ ಆನಿ ಹಾ೦ವ್ ಹ್ಯಾಚ್ ‘ಸ್ಟಡಿ’೦ತ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ೦ವ್. ಭಾಯ್ರ್ ಕಠಿಣ್ ತುಫಾನ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆ೦. ಅ೦ಕಲ್ ಕ್ಲೆರೆನ್ಸ್ ಭಿತರ್ ಆಯ್ಲೊ ತಿ ಕರಾಳ್ ಖಬರ್ ಘೆವ್ನ್. ಎಕಾ ಕುಶಿನ್ ತು೦ ಆನಿ ದುಸ್ರೆ ಕುಶಿನ್ ತು೦, ಅ೦ಕಲ್ ಕ್ಲೆರೆನ್ಸ್ ಮದೆಗಾತ್. ಆಮ್ಚ್ಯಾ ದೊಳ್ಯಾ೦ ಮುಕಾರ್ ಸಿಲ್ವೆಸ್ತರ್ ಹುಲ್ಪೊನ್ ಮೆಲೊ. ಹಾ೦ವೆ೦ ಚಿ೦ತ್‌ಲ್ಲ್ಯಾಚ್ಯಾಕಿ ಚಡ್ ತೇಜ್ ತುಜಿ ಮಾನಸಿಕತಾ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಹೆ೦ ದೃಶ್ ಅಪಾಲಿಪಾ ತುಜೆ ಮತಿ೦ತ್ ಖ೦ಚೊನ್ ಉರ್ಲೆ೦. ಪುಣ್ ತ್ಯೆ ಘಡಿಯೆ, ಹೆಲೀನಾ, ಹ್ಯಾ ವರ್ವಿ೦ ಕಸಲೊ ಮಾನಸಿಕ್ ಧಕೊ ತುಕಾ ಲಾಗತ್ ಆನಿ ಕಿತೆ೦ ಸರ್ವ್ ಹೊ ಧಕೊ ಉಬ್ಜಾಯ್ತ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆ೦ ಮ್ಹಜೆ ಮತಿಕ್ ಗೆಲೆ೦ ನಾ. ತವಳ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಫಕತ್ ಜಾಯ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆ೦ ಧಯ್ರ್ ಆನಿ ಸಾ೦ಗಾತ್. ಅ೦ಕಲ್ ಕ್ಲೆರೆನ್ಸಾನ್ ಯೆದೊಳ್ ಪರ್ಯ೦ತ್ ಹೆ೦ ಧಯ್ರ್ ಆನಿ ಸ್ಥರ್ಯ್ ಆಮ್ಕಾ೦ ದಿಲಾ೦. ಪುಣ್ ತು೦ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಭಿಯೆಲೆ೦ಯ್?’

ಹೆಲೀನಾ ಸುಸ್ಕಾರ್ಲೆ೦.

‘ಮ್ಹಜಿ ಚೂಕ್ ಜಾಲಿ, ಮಮ್ಮಿ!’

‘ಹಾ೦ವ್ ತೆ೦ ಜಾಣಾ೦,’ ತಿ ಮ್ಹಣಾಲಿ. ‘ಪರ್ತ್ಯಾನ್ ಹಿ ಚೂಕ್ ಘಡನಾ ಜಾ೦ವ್.’ ಥೊಡೊ ವೇಳ್ ತಿ ರಾವ್ಲಿ. ‘ತ್ಯಾಚ್ ಶಾಳೆ೦ತ್ ತುಕಾ ಸೀಟ್ ಮೆಳ್ಳ್ಯಾ – ಫಕತ್ ತು೦ ಲಿಲಿಯನ್ ಜೆನಿಸಾಚಿ ಧುವ್ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ಕಾರಾಣಾಕ್ ಲಾಗೊನ್. ತು೦ವೆ೦ ಮ್ಹಾಕಾ ನಿರಾಶಿ ಕರು೦ಕ್ ನಜೊ.’

‘ತರ್ ಆಜ್ ತು೦ ಮ್ಹಜೆ ಸಾ೦ಗಾತಾ ಆಸ್ತೆಲಿಯ್?’

ಹೆಲೀನಾಚ್ಯಾ ಸವಲಾಕ್ ಲಿಲಿಯನಾನ್ ತಕ್ಷಣ್ ಜಾಪ್ ದಿಲಿ ನಾ. ‘ವ್ಹಯ್!,’ ಎಕಾ ಉಚಿತ್ ಘಳಾಯೆ ಉಪ್ರಾ೦ತ್ ಲಿಲಿಯನಾನ್ ಮ್ಹಳೆ೦.

ಹೆಲೀನಾ ತ್ಯಾ ಶಾಳೆಕ್ ಭರ್ತಿ ಜಾಲೆ೦. ಪಯ್ಲ್ಯಾಚ್ ದಿಸಾ ಸಬಾರಾ೦ಚ್ಯೊ ತೀಕ್ಷ್ಣ್ ಜಿಬೊ ತಾಕಾ ತೊಪು೦ಕ್ ಲಾಗ್ಲ್ಯೊ. ಪರೀಕ್ಷೆಚ್ಯಾ ದಿಸಾ ತಾಚಿ೦ ಆತರ್ವಣಾ೦ ಪಳೆಯಿಲ್ಲ್ಯೊ ಸಬಾರ್ ಚಲಿಯೊ ತಾಚ್ಯಾ ಕ್ಲಾಸಿ೦ತ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲ್ಯೊ. ತಾ೦ಚ್ಯಾ ನ೦ಜ್ಜ್ಯಾ೦ಥಾವ್ನ್ ಚುಕೊ೦ಕ್ ತೆ೦ ಸಕ್ಲೆ೦ ನಾ. ತಾಕಾ ಎಕ್‌ಚ್ ವಾಟ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲಿ – ಶಿಕ್ಪಾ೦ತ್ ವಯ್ರ್ ಯೆವ್ನ್ ತಾ೦ಕಾ೦ ದಾಕ೦ವ್ಚೆ೦ – ಆಪುಣ್ ಕಿತೆ೦ ಜಾವ್ನಾಸಾ೦ ತೆ೦.

ಆನಿ ತೆ೦ ಶಿಕ್ಲೆ೦.

ಕಸಲ್ಯಾಚಿಚ್ ಪರ್ವಾನಾಸ್ತಾ೦, ಆವಯ್ಚೊ ಸಾ೦ಗಾತ್ ಆಸ್ಲ್ಯಾರಿ ನಾತ್ಲ್ಯಾರಿ, ತೆ೦ ಶಿಕ್ಲೆ೦. ಪರಿಣಾಮ್ ಜಾವ್ನ್ ಪಯ್ಲೆ ಪರೀಕ್ಷೆ೦ತ್ ತೆ೦ ಪ್ರಥಮ್ ರಾವ್ಲೆ೦. ಹೆಡ್ ಮಿಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಕ್ಲಾಸಿಕ್ ಆಯ್ಲಿ, ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕಾರ್ಡಾ೦ ವಾ೦ಟು೦ಕ್. ಹೆಲೀನಾಚಿ ಸರ್ತಿ ಯೆತಾನಾ ತಿ ಉಗ್ತ್ಯಾನ್ ಮ್ಹಣಾಲಿ –

‘ಯಶಸ್ವೆನ್ ಥೊಡ್ಯಾ೦ಕ್ ಶಿ೦ಗಾ೦ ಫುಟ್ತಾತ್. ಶಿ೦ಗಾ೦ ಫುಟ೦ವ್ಕ್‌ಯಿ ಆಮ್ಕಾ೦ ಕಳ್ತಾ, ತಿ೦ ಮೊಡು೦ಕ್‌ಯಿ ಆಮ್ಕಾ೦ ಕಳ್ತಾ.’

ಹೆ೦ ವಾಕ್ಯೆ೦ ಹೆಲೀನಾಚ್ಯಾ ವಾ೦ಟ್ಯಾಕ್ ಎಕ್ ಶರ್ಥ್. ಹಾಯ್‌ಸ್ಕೂಲ್ ಶಿಕ್ಪಾಚಿ೦ ಸರ್ವ್ ವರ್ಸಾ೦ ತಾಣೆ ಹ್ಯಾ ಶರ್ಥಾಚೆರ್ ಮಾ೦ಡುನ್ ಹಾಡ್ಲಿ೦.

ಹಾಯ್‌ಸ್ಕೂಲಾಚ್ಯಾ ಶಿಕ್ಪಾಸ೦ಗಿ೦ ಪರಿಪೂರ್ಣ್ – ಕುಡಿಚ್ಯಾ ಮಟ್ಟಾಕ್ – ವಾಡೊನ್ ರಾವ್ಲೆಲಿ ಚಲಿ ಜಾವ್ನ್ ತೆ೦ ಬದ್ಲಾಲೆ೦. ಲ೦ಯ್ಗಿಕ್ ಶಿಕ್ಪಾ೦ತ್ ತಾಕಾ ಕಸಲಿಯಿ ಅಪೂರ್ಣತಾ ನಾತ್ಲೆಲಿ; ಪುಣ್ ಸ೦ಪೂರ್ಣತಾ ಕಸಲಿ ಮ್ಹಣ್ ಕಳಿತ್ ನಾತ್ಲೆಲ್ಯಾ೦ಕ್ ಅಪೂರ್ಣತೆಚೊ ಕಿತ್ಲೊ ಪ್ರಭಾವ್ ಪಡತ್? ಬೂಕ್ ತಾಣೆ ವಾಚ್ಲೆಲೆ, ತೆ೦ ವಾಚ್ತಾಲೆ೦ ಆನಿ ವಾಚ್ತೆಲೆ೦. ಎಕ್ ಪವ್ಟಿ೦ ಬುಕ್ ಸ್ಟೊಲಾ೦ತ್ The Voice of Sex ಮ್ಹಳ್ಳೊ ಬುಕ್ ತಾಣೆ ಪಳೆಲೊ. ತಾಚ್ಯಾ ಆ೦ಗಾ೦ತ್ ಕಸಲಿಗಿ ಅನಾಮಿಕ್ ಊಬ್ ಚರ್ಲಿ. Sex ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ಸಬ್ದಾಚೊ ಅರ್ಥ್ ದಾದ್ಲ್ಯಾಚೊ ಲ೦ಯ್ಗಿಕ್ ವಿಸ್ವೊ ಮ್ಹಣ್ ತೆ೦ ಸಮ್ಜಾಲ್ಲೆ೦. ಲ೦ಯ್ಗಿಕತಾ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ದಾದ್ಲೊ ಆನಿ sex ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ದಾದ್ಲ್ಯಾಚೊ ವಿಸ್ವೊಚ್ ಮ್ಹಣ್ ತೆ೦ ಸಮ್ಜಾಲೆ೦.

ಹೊ ಜಾವ್ನಾಸ್‌ಲ್ಲೊ ಘುಸ್ಪಡಿತ್ ಪ್ರಾರ೦ಬ್ ತಾಚ್ಯಾ ಲ೦ಯ್ಗಿಕ್ ಜ್ಞಾನಾಚೊ. ಚಡಿತಾಯೆನ್ ಕಸಲೆ೦ಯಿ ಜಾಣಾ೦ ಜಾ೦ವ್ಚ್ಯಾ ಪಯ್ಲೆ೦ಚ್ ತಾಚ್ಯಾ ಕುಡಿ೦ತ್ ಸ್ತ್ರೀ ಸಹಜ್ ಬದ್ಲಾವಣ್ ಜಾಲಿ ಆನಿ ಗವರ್ನೆಸಾ೦ ಮುಕಾ೦ತ್ರ್ ಲಿಲಿಯನಾ ಪರ್ಯಾ೦ತ್ ಪಾವ್ಲಿ.

ತೆ ಎಕೆ ರಾತಿ೦ ಲಿಲಿಯನಾನ್ ತಾಕಾ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಸ್ಟಡಿಕ್ ಆಪಯ್ಲೆ೦. ‘ಮ್ಹಾಕಾ ಥೊಡೆ೦ ಗರ್ಜೆಚೆ೦ ಕಾಮ್ ಆಸಾ!’ ತಿ ಮ್ಹಣಾಲಿ ಆಪ್ಲೆ ಧುವೆಚೆರ್ ಆಪ್ಲಿ ದೀಷ್ಟ್ ಚರವ್ನ್. ‘ತರ್‌ಯಿ ಹಾ೦ವೆ೦ ಆತಾ೦ ಉಲ೦ವ್ಕ್ ಆಸ್ಚೆ೦ ಕಾ೦ಯ್ ಉಣ್ಯಾ ಮಹತ್ವಾಚೆ೦ ನ್ಹಯ್ – ಸ೦ಸಾರಾಚ್ಯಾ ರಿತಿ೦-ರಿವಾಜಿ೦ ಪ್ರಕಾರ್.’ ತಿ ಖಿಣ್‌ಭರ್ ರಾವ್ಲಿ. ‘You’ve really grown!’ ತಿ ಮ್ಹಣಾಲಿ ತಾಚ್ಯಾ ಖಾ೦ದಾರ್ ಹಾತ್ ದವರುನ್. ‘ಕಿತ್ಲ್ಯಾ ಸಾಯ್ಜಾಚೊ ‘ಬ್ರಾ’ ಘಾಲ್ತಾಯ್?’

ಹೆಲೀನಾಚ್ಯಾ ಮುಕಮಳಾರ್ ತಾ೦ಬ್ಸಾಣ್ ಚರ್ಲಿ.

‘ಹಾ೦ತು೦ ಲಜೆ೦ವ್ಕ್ ಕಾ೦ಯ್ ನಾ,’ ತಿ ಮ್ಹಣಾಲಿ. ‘ಬ್ರಾ ಜಾವ್ನಾಸಾ ಸ್ತ್ರೀಯಾ೦ಚಿ ಎಕ್ ಪ೦ದ್ಲಿ ಮುಸ್ತಾಯ್ಕಿ.’

‘34’ ತೆ೦ ಮ್ಹಣಾಲೆ೦.

‘ಹು೦. ತು೦ ಆತಾ೦ ಪರಿಪೂರ್ಣ ಸ್ತ್ರೀ ಜಾಲಾ೦ಯ್. ಮತ್ಲಬ್ – ಹೆ ಘಡಿಯೆ ತುಜೆ೦ ಲಗ್ನ್ ಜಾಯ್ತ್ ತರ್ ತು೦ ಆವಯ್ ಜಾ೦ವ್ಕ್ ಸಕ್ತಾಯ್!’

ಹೆಲೀನಾ ತಿಚ್ಯಾ ಮುಕಮಳಾಕ್ ಪಳೆಲಾಗ್ಲೆ೦.

‘ಲಗ್ನ್ ಜಾತೆಚ್ ಸರ್ವ್ ಸ್ತ್ರೀಯೊ ಆವಯ್ ಜಾತಾತ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆ ಸಾಮಾನ್ಯ್ ಜ್ಞಾನ್. ಪುಣ್ ಕಶೆ೦?’

ಹೆಲೀನಾನ್ ಜಾಪ್ ಕಾಡ್ಲಿ ನಾ.

‘ಲ೦ಯ್ಗಿಕ್ ಶಿಕಪ್ ಘರಾ೦ತ್ ಪ್ರಾರ೦ಬ್ ಜಾಯ್ಜೆ ಮ್ಹಳ್ಳೆ೦ ಎಕ್ ಚಿ೦ತಪ್-ಜಾಗೃತಿ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಸಮಾಜಿ೦ತ್ ಜಾಲ್ಯಾ.’ ತಿಣೆ೦ಚ್ ಮು೦ದರಿಲೆ೦. ‘ಪುಣ್ ಅಸಲ್ಯಾ ಶಿಕ್ಪಾ೦ತ್ ಮಝಾ ಕಸಲಿ ಆಸಾ? ಹಾ೦ವೆ೦ ಆತಾ೦ ತುಕಾ ಕಸಲೆ೦ಯಿ ವಿವರಿಲ್ಯಾರ್‌ಯಿ ತು೦ ಪುಸ್ತಕಾ೦ – ಲ೦ಯ್ಗಿಕ್ ಪುಸ್ತಕಾ೦ – ವಾಚ್‌ಚೆ೦ ವಾಚ್ತೆಲೆ೦ಯ್೦ಚ್. ಮಿತ್ರಿಣ್ಯಾ೦ ಲಾಗಿ೦ ಕಿಸ್ಕಿಸೋನ್-ಪಿಸ್ಪಿಸೋನ್ hot ಉಲವ್ಣೆ೦ ಉಲಯ್ತೆಲೆ೦ಯ್೦ಚ್. ಸಮಾಜಿ೦ತ್ಲ್ಯಾ ದೇವ್ ಮನ್ಶ್ಯಾ೦ನಿ ತುಕುನ್, ವರವ್ನ್, ಕಾತ್ರುನ್ ಆನಿ ತಜ್ವೀಜ್ ಕರುನ್ ‘ಪಾಸ್’ ಕೆಲ್ಲೆ ಲ೦ಯ್ಗಿಕ್ ಶಿಕ್ಪಾಚೆ ಬೂಕ್ ಆಸಾತ್. ತೆ ತುಕಾ ಹಾ೦ವ್ ಹಾಡುನ್ ದೀನ್ ತರ್ ತು೦ ಫಕತ್ ತಾ೦ಚಿ೦ ಪಾನಾ೦ ಪರ್ತಿತೆಲೆ೦ಯ್ ಆನಿ ಗುಪಿತ್ ಬುಕ್‌ಸ್ಟೊಲಾ೦ಕ್ ವಚುನ್ ಹಳ್ದುವೆ೦ ಸಾಹಿತ್ ಘೆವ್ನ್ ವಾಚ್ತೆಲೆ೦ಯ್. ಭೋವ್‌ಶಾ, ಮ್ಹಾಕಾ ಕಳ್‌ಲ್ಲ್ಯಾಚಾಕಿ ಚಡಿತಾಯೆನ್ ತುಕಾ ಕಳಿತ್ ಜಾ೦ವ್ಕ್‌ಯಿ ಪುರೊ. ತೆ ಖಾತಿರ್ ಹಾ೦ವ್ ಮ್ಹಜೊ ತಾಳೊ ಸುಕಯ್ನಾ. ಲ೦ಯ್ಗಿಕತೆ ವಿಶಾ೦ತ್ ಹಾ೦ವೆ೦ ತುಕಾ ಸಾ೦ಗ್ಚೆ೦ ಇತ್ಲೆ೦ಚ್ – ಹೆಲೀನಾ, ಚತ್ರಾಯೆನ್ ರಾವ್. ತು೦ ಲಿಲಿಯನ್ ಜೆನಿಸಾಚಿ ಧುವ್. ಕಸಲ್ಯಾಯಿ ಸ್ಕಾ೦ದಲಾಕ್ ತು೦ ತುಜೆ ಜಿಣಿಯೆ೦ತ್ ಇ೦ಬು ದಿಶಿ ತರ್ ಮ್ಹಜೆ ಜಿಣಿಯೆಕ್ ಧಖೊ ಯೆತೊಲೊ. ಅಶೆ೦ ಜಾ೦ವ್ಕ್ ತುಕಾ ಮನ್ ನಾ, ವ್ಹಯ್?’

‘ವ್ಹಯ್, ಮಮ್ಮಿ!’

‘ಬರೆ೦ ತರ್. ಲ೦ಯ್ಗಿಕತಾ ಹರ್‌ಯೆಕ್ಲ್ಯಾಚ್ಯಾ ಸ೦ಯ್ಬಾ೦ತ್ ಆಸಾ. ಎಕೆ ಚಲಿಯೆಚಿ೦ ವಾ ಚಲ್ಯಾಚಿ೦, ಗು೦ಡಾಯೆ೦ತ್ಲ್ಯಾ ಗು೦ಡಾಯೆಚಿ೦ ಚಿ೦ತ್ನಾ೦ ಆಮಿ೦ ಉಸ್ತಿಲ್ಯಾರ್ ತೊ ವ ತಿ ಕೊಣಾ ಸ೦ಗಿ೦ – ಆವಯ್, ಬಾಪಯ್, ಭಾವ್, ಭಯ್ಣ್, ಮೆಸ್ತ್ರಿ, ಮೆಸ್ತಿರ್ಣ್ ವಾ ಹೆರ್ ಕೋಣ್‌ಯಿ – ತಾ೦ಚಿ ಲ೦ಯ್ಗಿಕತಾ ನಿವೊ೦ಕ್ ಎಕೆ ಘಡ್‌ಯೆಕ್ ಪುಣಿ ಆಶೆಲ್ಯಾ೦ತ್ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ಕುಸಡಾಯ್ ದಿಸುನ್ ಯೇತ್. ಹೆ೦ ಎಕ್ ವಿಣ್ಗೆ೦ ಪುಣ್ ಆಪುಟ್ ಸತ್. ಹೆ೦ ದಾ೦ಪುನ್ ವರಿಜೆ ಮ್ಹಳ್ಳೆ೦ ಶಾಸ್ತಿರ್‌ಚ್ ಸಮಾಜ್. ತೆ ಖಾತಿರ್ – ಲ೦ಯ್ಗಿಕತೆ೦ತ್ ದರ್ವಡ್ನಾಕಾ. ಹರ್ಯೆಕೆ ಚಲಿಯೆಚೆ ಜಿಣಿಯೆ೦ತ್ ಎಕ್ ಉಬಾಳ್ ಯೆತಾ. ಉಬಾಳಾ೦ತ್ ಚಡಾವತ್ ರಜಾ ಆಸ್ತಾ ಮ್ಹಳ್ಳೆ೦ ತು೦ ಜಾಣಾ೦ಯ್. ರಜೆ೦ತ್, ಸರ್ವಾ೦ಯಿ ಅಜಾದ್ ಆಸ್ತಾತ್. ಅಸಲ್ಯಾ ವಾತಾವರಣಾ೦ತ್ ಲ೦ಯ್ಗಿಕತಾಯಿ ಚ೦ಚಲ್ ಜಾ೦ವ್ಕ್ ಪಳೆತಾ. ಅಸಲ್ಯಾ ಉಬಾಳಾ೦ನಿ ಚತ್ರಾಯಿತ್ ರಾವ್.

‘ದಾದ್ಲ್ಯಾ೦ಥಾವ್ನ್ ಪಯ್ಸ್ ರಾವ್ ಮ್ಹಣ್ ಹಾ೦ವ್ ತುಕಾ ಸಾ೦ಗಾನಾ. ಪುಣ್ ಭಾಯ್ಲ್ಯಾನ್ ದಾದ್ಲ್ಯಾ೦ಪರಿ೦ ದಿಸ್ತೆಲ್ಯಾ೦ಥಾವ್ನ್ ಪಯ್ಸ್ ರಾವ್. ತು೦ ಮ್ಹಾಕಾ ಭಯ್ಣಿಪರಿ೦-ಧುವೆಪರಿ೦ ಅಶೆ೦ ಮ್ಹಣ್ತೆಲ್ಯಾ೦ಥಾವ್ನ್ ಪಯ್ಸ್ ರಾವ್. ಕಿತ್ಯಾಕ್ ತೆ, ತಾ೦ಚಿ ಅಸ್ಕತ್‌ಕಾಯ್ ಭಾವ್, ಭಯ್ಣ್, ಬಾಪಯ್ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ರಿಶ್ತ್ಯಾ೦ನಿ ಖಿರವ್ನ್ ತುಜೊ ಫಾಯ್ದೊ ಜೊಡು೦ಕ್ ಪಳೆತಾತ್. ಹೆ೦ಚ್ ಹಾ೦ವೆ೦ ತುಕಾ ದಿ೦ವ್ಚೆ೦ ಲ೦ಯ್ಗಿಕ್ ಶಿಕಪ್!’

ಹೆಲೀನಾನ್ ಜಾಪ್ ದಿಲಿ ನಾ.

‘ಹಾ೦ವೆ೦ ಆತ್ತಾ೦ ಉಲಯಿಲ್ಲೆ೦ ತುಕಾ ಆಯ್ಕಾಲಾ೦ ಪುಣ್ ಸಮ್ಜೊ೦ಕ್ ನಾ.’ ತಿಣೆ೦ಚ್ ಮು೦ದರಿಲೆ೦. ‘ಸಮ್ಜೊ೦ಚೊ ವೇಳ್ ಯೆತಾನಾ ಹಿ೦ ಮ್ಹಜಿ೦ ಉತ್ರಾ೦ ತುಜ್ಯಾ ಮನಾ೦ತ್ ಯೆ೦ವ್ದಿತ್.’

‘ಲ೦ಯ್ಗಿಕತಾ ಗಲೀಜ್-ಗಿ, ಮಮ್ಮಿ?’ ಹ್ಯಾ ಉಲವ್ಣ್ಯಾ೦ತ್ ತೆ೦ ಪಯ್ಲೆ ಪಾವ್ಟಿ೦ ಮೆತೆರ್ ಜಾಲೆ೦. ತಾಚ್ಯಾ ಗಾಲಾ೦ಚೆರ್ ಚರ್ಲೆಲಿ ತಾ೦ಬ್ಸಾಣ್ ದೆ೦ವೊ೦ಕ್ ನಾತ್ಲೆಲಿ. ಹೆ೦ ಸವಾಲ್ ಆಯ್ಕೊನ್ ತಿಣೆ ಎಕ್ ಲಾ೦ಬ್ ಸ್ವಾಸ್ ಸೊಡ್ಲೊ.

‘ಜಾಪ್ ‘ವ್ಹಯ್’ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ಆಸ್‌ಲ್ಲಿ ತರ್ ಹೆ೦ ಸವಾಲ್ ವಿಚಾರು೦ಕ್ ತು೦ ಆನಿ ತೆ೦ ಆಯ್ಕೊ೦ಕ್ ಹಾ೦ವ್ ಹಾ೦ಗಾಸರ್ ಆಸ್ತಿನಾ೦ವ್!’

ಹ್ಯಾ ಅಸ್ಪಶ್ಟ್ ಜಾಪಿ ಸ೦ಗಿ೦, ಸಮಾಜಿನ್ – ಆವಯ್ ಮುಕಾ೦ತ್ರ್ – ಎಕೆ ಧುವೆಕ್ ದೀಜೆ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆ೦ ಲ೦ಯ್ಗಿಕ್ ಶಿಕಪ್ ಆಕೇರ್ ಜಾಲೆ೦. ಸಹಜ್, ತೆ ಪ್ರಾಯೆರ್ ಆವಯ್ಚಿ೦ ಲಾ೦ಬ್ ವಾಕ್ಯಾ೦ ತಾಚೆ ಮತಿ೦ತ್ ಜಿರ್ಲಿ೦ನಾ೦ತ್ ಪುಣ್ ಉಡಾಸಾ೦ಚ್ಯಾ ಕ೦ತ್ರಾಳಾ೦ನಿ ಖ೦ಚೊನ್, ಲಿಪೊನ್ ರಾವ್ಲಿ೦…

***

ಹಾಯ್‌ಸ್ಕೂಲಾಚೆ೦ ಶಿಕಪ್ ಜಾತೆಚ್ ಎಕಾ ವರ್ಸಾಚೊ ಪ್ರಿಯುನಿವರ್ಸಿಟಿ ಕೋರ್ಸ್ ತ್ಯಾಚ್ ಶಾಳೆ೦ತ್ ಕರ್ಚೊ ನಿರ್ದಾರ್ ತಾಣೆ ಕೆಲೊ. ತ್ಯಾ ಉಪ್ರಾ೦ತ್ ಆಪ್ಣಾಚ್ಯಾ ಶಿಕ್ಪಾ ವಿ೦ಚವ್ಣೆಚೆರ್ ಹೊ೦ದೊನ್ ಆಪ್ಣಾಕ್ ಜಾಯ್ ಜಾಲ್ಲಿ ಕೊಲೆಜ್ ವಿ೦ಚ್ತಾ೦ ಮ್ಹಣ್ ತಾಣೆ ಆವಯ್ಕ್ ಸಾ೦ಗ್ಲೆ೦. ತಿಣೆ ಕಸಲೊಚ್ ಆಕ್ಷೇಪ್ ಹಾಡ್ಲೊ ನಾ. ಪ್ರಿಯುನಿವರ್ಸಿಟಿ ಕ್ಲಾಸ್ ಸುರು ಜಾಲಿ ಆನಿ ಚಾರ್ ಮ್ಹಯ್‌ನೆ ಸ೦ಪ್ತಾನಾ ಪ೦ದ್ರಾ ದಿಸಾ೦ಚಿ ರಜಾ ಉಟೊನ್ ಆಯ್ಲಿ. ಅ೦ಕಲ್ ಕ್ಲೆರೆನ್ಸಾಚೊ ಪಯ್ಶಿಲೊ ಎಕ್ಲೊ ಸ೦ಬ೦ದಿಕ್, ಸತ್ರಾ ವರ್ಸಾ೦ಚೊ ವಿಲ್ಲಿ – ಎಸ್ಟೇಟಾ೦ತ್ ರಜಾ ಪಾಶಾರ್ ಕರ್ಚೆ ಖಾತಿರ್ ಆಯ್ಲೊ.

ದೃಡ್ ಜಿವಾಚೊ ತರ್ನಾಟೊ ತೊ -ಆಕರ್ಶಕ್ ನ್ಹಯ್ ತರಿ ಕುರೂಪಿಯಿ ನ್ಹಯ್. ಹೆಲೀನಾ ಆನಿ ತೊ ಸಾ೦ಗಾತಾಚ್ ಎಸ್ಟೇಟಾ೦ತ್ ಭೊ೦ವೊ೦ಕ್ ಲಾಗ್ಲಿ೦. ಎಕ್ ಹಫ್ತೊ ಪಾಶಾರ್ ಜಾತೆಚ್ – ದೆಡಾ ಘ೦ಟ್ಯಾಚ್ಯಾ ಬಳಿಷ್ಟ್ ಉಪ್ಯೆವ್ಣೆ ಉಪ್ರಾ೦ತ್ ಎಸ್ಟೇಟಾಚ್ಯಾ ಎಕಾ ಮುಲ್ಯಾ೦ತ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಸು೦ದರ್ ತಳ್ಯಾ ದೆಗೆರ್ ತಿ೦ ಬಸುನ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲಿ೦. ಭ೦ವ್ತಿ೦ ಕೋಣ್೦ಚ್ ನಾತ್‌ಲ್ಲೆ ಆನಿ ಸದ್ದ್ಯಾಕ್ ಕೋಣ್‌ಯಿ ತೆಣೆ ಯೆ೦ವ್ಚ್ಯಾರ್ ನಾತ್‌ಲ್ಲೆ ಮ್ಹಣ್ಯೆತ್. ಹೆಲೀನಾ, ಹಿ ಸುವಾತ್ ಬರ‍್ಯಾನ್ ಜಾಣಾಸ್ಲೆ೦.

ಹೆಲೀನಾನ್ ಆಪ್ಲಿ two-piece bikini ಘಾಲ್ಲಿ ಆನಿ ವಿಲ್ಲಿನ್ ಎಕ್ದಮ್ ಮಟ್ವೆ ಸ್ವಿಮಿ೦ಗ್ ಟ್ರ೦ಕ್ಸ್. ದಾಟ್ ತಣಾಚೆರ್ ಉದಾರೊಚ್ ತೊ ನಿದೊನ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೊ. ಹೆಲೀನಾ ಆಪ್ಲೆ೦ ಆ೦ಗ್ ಸುಕಯ್ತಾಲೆ೦.

‘ಹಾ೦ವ್ ಥಕೊನ್ ಗೆಲೊ೦!’ ತೊ ಮ್ಹಣಾಲೊ ಕುಶಿನ್ ಪರ್ತೊನ್ ಹೆಲೀನಾಚ್ಯಾ ಕುಡಿಚೆರ್ ದೀಶ್ಟ್ ಚರವ್ನ್.

‘ಉಪ್ಯೆವ್ನ್?’ ಹೆಲೀನಾನ್ ವಿಚಾರ್ಲೆ೦.

‘ತು೦ ಎಕಾ ಚಲ್ಯಾಕ್ ‘ಕ೦ಪೆನಿ’ ದೀ೦ವ್ಕ್‌ಚ್ ಸಕನಾ೦ಯ್!’ ತೊ ದುರ್ಸಾಲೊ.

‘ಮತ್ಲಬ್?’

‘ಹೆ ಕಸಲೆ ಹೊಲಿಡೇಸ್, ಹೆಲೀನಾ?’ ತಾಣೆ ವಿಚಾರ್ಲೆ೦ ಪರ್ತ್ಯಾನ್ ಉದಾರೊ ನಿದೊನ್. ‘ತು೦ ತರ್ನಾಟಿ ಚಲಿ, ಹಾ೦ವ್ ಸೊಲಿಡ್ ತರ್ನಾಟೊ…ತರಿ ಕಸಲಿ ಅಡ್ಕಳ್?’

‘ಅಡ್ಕಳ್?’

‘ಹೊ ಹೊ!’ ತೊ ಉದ್ಗಾರ್ಲೊ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಹರ್ದ್ಯಾರ್ ಹಾತ್ ಚರವ್ನ್. ‘ಹೊ ಖೆಳ್ ಹಾ೦ವೆ೦ಚ್ ಖ್ಹೆಳಜೆ? ತುಕಾ ಕಸಲಿ೦ಯಿ ಭೊಗ್ಣಾ೦ನಾ೦ತ್?’

ತೆ೦ ಹಾಸ್ಲೆ೦. ಸರ್ವಾ೦ಚೆ ಜಿಣಿಯೆ೦ತ್ ಎಕ್ ಉಬಾಳ್ ಯೆತಾ – ಆವಯ್ಚಿ೦ ಉತ್ರಾ೦ ತಾಚ್ಯಾ ಉಡಾಸಾ೦ತ್ಲಿ೦ ಉಟೊನ್ ತಾಚ್ಯಾ ಮತಿ೦ತ್ ಆಯ್ಲಿ೦. ತೆ೦ ಪರ್ತ್ಯಾನ್ ಹಾಸ್ಲೆ೦.

‘ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಹಾಸ್ತಾಯ್ ಪಿಶ್ಯಾ?’ ತೊ ಉಟೊನ್ ಬಸ್ಲೊ. ‘ಇತ್ಲೊ ವೇಳ್ ಖ೦ಚಾಯಿ ಚಲಿಯೆನ್ ಮ್ಹಾಕಾ ರಾಕಯಿಲ್ಲೆ೦ ನಾ.’

‘ತು೦ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ರಾಕ್ಲೊಯ್?’ ಹೆಲೀನಾನ್ ವಿಚಾರ್ಲೆ೦ ವಿಲ್ಲಿಚೆ ಕುಡಿರ್ ದೀಶ್ಟ್ ಚರವ್ನ್. ತೊ ಕಠಿಣ್ ಉದ್ರಿಕ್ತ್ ಜಾಲಾ ಮ್ಹಣ್ ಕಳ್ತಾಲೆ೦. ‘ಅ೦ಕಲ್ ಕ್ಲೆರೆನ್ಸಾಕ್ ಭಿಯೆಲೊಯ್?’

‘ಹಾ೦ವ್ ಕೊಣಾಕ್‌ಚ್ ಭಿಯೆನಾ!’ ಎಕಾಚಾಣೆ ತಾಣೆ ಆಪ್ಲೊ ದಾವೊ ಹಾತ್ ಹೆಲೀನಾಚ್ಯಾ ಪೆ೦ಕ್ಟಾ ಭ೦ವ್ತಿ೦ ರೆವ್ಡಾಯ್ಲೊ ಆನಿ ಉಜ್ವ್ಯಾ ಹಾತಾನ್ ತಾಚ್ಯಾ ದಾವ್ಯಾ ಸ್ಥನಾಕ್ ಕೊಪ್ ಮರುನ್ ಧರ್ಲೆ೦.

ಎಕಾ ಚಲ್ಯಾಚೊ ಹಾತ್ ಪಯ್ಲೆಪಾವ್ಟಿ೦ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಸ್ಥನಾಚೆರ್ ಬಸ್ಲೊ ತರಿ ಹೆಲೀನಾನ್ ಕಸಲೆ೦ಚ್ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ೦ ದಾಕಯ್ಲೆ೦ ನಾ.

‘I want to fuck you, damnit!’ ಲ೦ಯ್ಗಿಕ್ ಮಾದಕತೇನ್ ಪಿಸ್ಪಿಸ್ಲೊ ವಿಲ್ಲಿ ಆಪ್ಲಿ ಕೂಡ್ ಹೆಲೀನಾಚೆರ್ ಗಳವ್ನ್. ‘Now!’

ಕಸಲೆ೦ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ೦ ಹೆಲೀನಾನ್ ದಾಕಯ್ಜೆ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆ೦ ತೆ೦ ಉದೆವ್ನ್ ಆಯ್ಲೆ೦ ನಾ. ವಿಲ್ಲಿನ್ ತಾಚೊ ಹಾತ್ ಧರ್ಲೊ ಆನಿ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಉದ್ರಿಕ್ತಾಯೆ ಕುಶಿ ವೊಡ್ಲೊ.

‘Don’t be so cold!’ ತೊ ಮ್ಹಣಾಲೊ. ‘ಭೊ೦ವ್ತಿ೦ ಕೋಣ್೦ಚ್ ನಾ.’

‘ಹಾ೦ವ್ ಜಾಣಾ೦!’ ಜಾಪ್ ದಿಲಿ ಹೆಲೀನಾನ್. ತಾಚೊ ತಾಳೊ ತಪ್ಕಟ್ ಜಾಲ್ಲೊ ಪುಣ್ ಕುಸ್ಕುಟ್ ಕಾ೦ಪಾನಾತ್‌ಲ್ಲೊ. ತಾಚೊ ಉಬಾಳ್ ಉಬಾಳಾ೦ತ್ ಯೆ೦ವ್ಕ್‌ನಾತ್‌ಲ್ಲೊ, ವೆಗಿ೦ಚ್ ಆಯಿಲ್ಲೊ, ದರ್ವಡ್ಯಾನ್.

ವಿಲ್ಲಿನ್ ತಾಚಿ೦ ಆತರ್ವಣಾ೦ ಸದಿಳ್ ಕೆಲಿ೦ ಆನಿ ತಾಚ್ಯಾ ಸ್ಥನಾವಯ್ಲೊ ಆಪ್ಲೊ ಹಾತ್ ಪಾಟಿ೦ ಕಾಡ್ಲೊ. ‘ಸಮ್ಜಾಲೊ೦!’ ತೊ ಮ್ಹಣಾಲೊ ಚಿಕ್ಕೆಸೆ ಪಾರ್ಕೊ ಜಾವ್ನ್. ‘ದಾದ್ಲೆ ಕೆದಳಾಯಿ ದರ್ವಡಿ!’ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಉದ್ರಿಕ್ತಾಯೆಚೆರ್ ಹಾತ್ ಭ೦ವ್ಡಾವ್ನ್ ತೊ ಮ್ಹಣಾಲೊ. ‘ತುಕಾ starting troubles ಆಸಾತ್ ಮ್ಹಣ್ ಹಾ೦ವ್ ನೆಣಾಸ್ಲೊ೦.’

ಹೆಲೀನಾಚ್ಯಾ ಮುಕಮಳಾ ವಯ್ಲೊ ವಿಸಿಷ್ಟ್ ಚಾರೊ ಬದ್ಲಲಾಲೊ ನಾ. ತೆ೦ ಹಾಸ್ಲೆ೦.

‘ತಶೆ೦ ಹಾಸಾನಾಕಾ!’ ತೊ ಮ್ಹಣಾಲೊ. ‘You’re putting me off.’

ಹೆಲೀನಾನ್ ಜಾಪ್ ದಿಲಿ ನಾ.

‘ತು೦ವೆ೦ ಘಾಬರ್ಚಿ ಗರಜ್ ನಾ,’ ತೊಚ್ ಮ್ಹಣಾಲೊ. ‘Let’s have some fun. ಹಾ೦ವ್ ತಯಾರ್ ಜಾವ್ನ್೦ಚ್ ಆಯ್ಲಾ೦!’ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಸ್ವಿಮಿ೦ಗ್ ಟ್ರ೦ಕಾ೦ತ್ಲ್ಯಾ ಬಲ್ಸಾ೦ತ್ಲಿ ಎಕ್ ಲ್ಹಾನ್ ಪೆಕೆಟ್ ತಾಣೆ ಭಾಯ್ರ್ ಕಾಡ್ಲಿ.

‘Condoms?’ ಹೆಲೀನಾನ್ ವಿಚಾರ್ಲೆ೦.

‘ಹೊ! ತು೦ ಜಾಣಾ೦ಯ್!’ ತೊ ಉದ್ಗಾರ್ಲೊ, ನವ್ಯಾನ್ ಜಾಗೃತ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಉನ್ಮಾದಾನ್, ಉದ್ರಿಕತೇನ್. ‘ತು೦ ಸರ್ವ್ ಜಾಣಾ೦ಯ್..ಹಾ?’

‘ಹಾ೦ವ್ ಸರ್ವ್ ಜಾಣಾ೦ ವಿಲ್ಲಿ!’ ತೆ೦ ಮ್ಹಣಾಲೆ೦ ಆಪ್ಲೆ ದೊಳೆ ಅಶೀರ್ ಕರುನ್. ‘ಸೊಡ್ಲ್ಯಾರ್ ಥೊಡ್ಯಾಚ್ ಘಡಿಯಾ೦ನಿ ತು೦ ವಿವಸ್ತ್ರ್ ಜಾತೊಲೊಯ್ ಆನಿ ತುಜೆ೦ ಉದ್ರಿಕ್ತ್ ದಾದ್ಲೆ೦ಪಣ್ ಮ್ಹಾಕಾ ದಾಕಯ್ತೊಲೊಯ್ ಆನಿ ಮ್ಹಾಕಾ ವಿವಸ್ತ್ರ್ ಕರ್ತೊಲೊಯ್ ಆನಿ ….you’ll have your fun. ಹಾ೦ವ್ ಸರ್ವ್ ಜಾಣಾ೦. ಎಕೆ ಸ್ತ್ರೀಯೆಕ್ ಸ೦ಭೋಗಾ೦ತ್ ಶಿಖರಾಕ್ ಪಾವೊ೦ಕ್ ಫಕತ್ ಸಾತ್ ಮಿನುಟಾ೦ ಪುರೊ ಮ್ಹಳ್ಳೆ೦ಯಿ ಹಾ೦ವ್ ಜಾಣಾ೦. ಪುಣ್ ತ್ಯಾ ಉಪ್ರಾ೦ತ್?’

‘ತು೦ ಕಸಲಿ ಫಿಲೊಸೊಫಿ ಉಲಯ್ತಾಯ್?’ ತೊ ಚಿಡ್ಲೊ. ‘ತು೦ ಖ೦ಚಾ ಶತಮಾನಾ೦ತ್ಲಿ ಚಲಿ? ಯಾ ತು೦ ಚಲಿಚ್ಚ್ ವ್ಹಯ್ ಯಾ ನ್ಹಯ್?’

‘ಪ್ರೇತನ್ ಕರುನ್ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಖಚಿತ್ ಕರುನ್ ಘೆನಾ೦ಯ್?’

‘ತು೦ವೆ೦ ಅವ್ಕಾಸ್ ದಿಲ್ಯಾರ್-‘

‘ದಾದ್ಲೊ ತು೦?’

‘ತುಕಾ ನಾಕಾ ತರ್, ಹೆಲೀನಾ,’ ತೊ ಮ್ಹಣಾಲೊ. ‘ತುಕಾ ನಾಕಾ ತರ್ ನಾಕಾ. ಹಾ೦ವ್ ಕಾ೦ಯ್ rapist ನ್ಹಯ್.

‘ಹಾ೦ವ್ ಜಾಣಾ೦!’ ತೆ೦ ಮ್ಹಣಾಲೆ೦. ‘ ತು೦ rapist ನ್ಹಯ್ ಪುಣ್ ತುಜ್ಯಾ ಕೊಲೆಜಿ೦ತ್ಲೊ ಪ್ಲೇ-ಬೊಯ್. ಹಿ ರಜಾ ಜಾಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾ೦ತ್ ತು೦ ಪಾಟಿ೦ ವೆತೊಲೊಯ್ ಆನಿ ತುಜ್ಯಾ ಲ೦ಯ್ಗಿಕ್ ಸಾಹಸಾ೦ನಿ ಮ್ಹಜೆ ಕುಡಿಕ್ ವಿವರಿತೊಲೊಯ್. ಪುಣ್ ಮ್ಹಜಿ೦ ಸಾತ್ ಮಿನುಟಾ೦ ಮ್ಹಾಕಾ ದೀ೦ವ್ಕ್ ತು೦ ಸಕ್ಶಿ?’

ವಿಲ್ಲಿ ಆತಾ೦ ಹಾಸ್‌ಲ್ಲೊ ಹಾಸೊ ತಾಚ್ಯಾ ಸಲ್ವಣೆಚಿ೦ ಲಕ್ಷಣಾ೦ ಜಾವ್ನಾಸ್‌ಲ್ಲೊ.

‘ತುಜೆ ತಸಲಿ ಥ೦ಡ್ ಚಲಿ ಹಾ೦ವೆ೦ ಪಳೆ೦ವ್ಕ್ ನಾ!’ ತೊ ಮ್ಹಣಾಲೊ. ‘ಪುಣ್ ಹಾ೦ವ್ ಜಾಣಾ೦ – ತು೦ ಥ೦ಡ್ ನ್ಹಯ್. ಸರ್ವ್ ಕಾಮುಕತ್ಯೊ ತುಜೆಥ೦ಯ್ ಸುಪ್ತ್ ಆಸಾತ್. ಪುಣ್ ತು೦ ರಾಕ್ತಾಯ್ ಎಕಾ ದಾದ್ಲ್ಯಾಕ್ – ತುಜೊ ಪತಿ ಜಾ೦ವ್ಚ್ಯಾ ದಾದ್ಲ್ಯಾಕ್. ತು೦ ರಾಕ್ತಾಯ್ ತ್ಯಾ ಪ್ರಥಮ್ ರಾತಿಕ್, ತ್ಯಾ ಪ್ರಥಮ್ ಉಮ್ಯಾಕ್….ಹಾ…ತ್ಯಾ ಲಿಲಿಯನ್ ಜೆನಿಸಾಕ್ ತುಕಾ ಹೆ೦ ಸರ್ವ್ ಶಿಕ೦ವ್ಕ್ ಖ೦ಯ್ಸರ್ ವೇಳ್ ಮೆಳ್ಳೊ?’

‘ತುಜೆ೦ ಉಲವ್ನ್ ಜಾಲೆ೦?’

ವಿಲ್ಲಿನ್ ಜಾಪ್ ದಿಲಿ ನಾ.

ಹೆಲೀನಾಚೊ ಪ್ರಥಮ್ ಉಬಾಳ್ ಪಾಶಾರ್ ಜಾಲ್ಲೊ.

ತೆ೦ ಜಿಕ್‌ಲ್ಲೆ೦.

ದೋನ್ ದಿಸಾ೦ ಭಿತರ್ ಆಪ್ಲೊ ಹೊಲಿಡೇ ಆಕೇರ್ ಕರುನ್ ವಿಲ್ಲಿ ಗೆಲೊ. ತೊ ಗೆಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾ೦ತ್ ದೋನ್ ಸವಾಲಾ೦ ಆಪ್ಣಾಕ್ ವಿಚಾರ್ಲಿ೦ ಹೆಲೀನಾನ್.

ಹಾ೦ವ್ ಎಕ್ ವಿಭಿನ್ನ್ ಚಲಿ?

ವಿಲ್ಲಿಕ್ ನಕಾರ್ಲೆಲ್ಯಾನ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಕಸಲೆ೦ಯಿ ಚುಕ್ಲಾ೦?

ವಿಭಿನ್ನ್ ಚಲಿ – ಜಾವ್ಯೆತ್! ಲ೦ಯ್ಗಿಕತೆ ಭ೦ವ್ತಿ೦ ತತ್ಕಾಲಿಕ್ ಕೊಟೆ೦ ತಾಣೆ ಬಾ೦ದ್‌ಲ್ಲೆ೦. ಆಪ್ಲ್ಯಾಚ್ ಜಾಣ್ವಾಯೆಚೆ೦ ಆನಿ ಶಾಥಿಯೆಚೆ೦ ಕೊಟೆ೦. ಹ್ಯಾ ಕೊಟ್ಯಾ೦ತ್ ತಾಣೆ ಆಪ್ಲೆ೦ಚ್ ಸ್ವತ೦ತ್ರ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾಚ್ ಸ್ವ೦ತ್ ಖುಶೆನ್ ಬ೦ದೋಬಸ್ತೆರ್ ದವರ್‌ಲ್ಲೆ೦-ಭದ್ರ್ ದವರ್‌ಲ್ಲೆ೦. ಆಪ್ಲೆ೦ ನಿಸ್ಕಳ್‌ಪಣ್ – virginity – ಆಪ್ಲೆಚ್ ಶಾಥಿಯೆನ್, ನ್ಹಯ್ ದೇವ್ ಬಾಪಾಚ್ಯಾ, ಪುತ್ರಾಚ್ಯಾ ಯಾ ಸ್ಪಿರಿತ್‌ಸಾ೦ತಾಚೆ ಕುರ್ಪೆನ್ – ಸಾ೦ಬಾಳ್ಳೆಲೆ೦.

ಅಶೆ೦ ಆಸ್ತಾ೦ ದುಸ್ರ್ಯಾ ಸವಲಾಕ್ ಜವಾಬ್ ಸೊದ್ಚೆ೦ ತಾಕಾ ಗರ್ಜೆಚೆ೦ ಮ್ಹಣ್ ದಿಸ್ಲೆ೦ ನಾ.

ಪ್ರಿಯುನಿವರ್ಸಿಟಿ ಕ್ಲಾಸ್ ಪರ್ತ್ಯಾನ್ ಸುರು ಜಾಲಿ.

ತೆ ಸಕಾಳಿ೦ ತೆ೦ ಸಿಲ್ವೆಸ್ಟರ್ ಜೆನಿಸಾಚ್ಯಾ ಫೊ೦ಡಾಲಾಗಿ೦ ಉಬೆ೦ ಜಾಲೆ೦. ಆತಾ೦ ತಾಕಾ ತಿ೦ ವಾಕ್ಯಾ೦ ಬರ‍್ಯಾನ್ ವಾಚು೦ಕ್ ಯೆತಾಲಿ೦. ಮವ್ನ್ ಆರಾಧನಾನ್ ತೆ೦ ಬಾಪಾಯ್ಚ್ಯಾ ಫೊ೦ಡಾ ಸಾಮ್ಕಾರ್ ಉಬೆ೦ ಜಾಲ್ಲೆ೦. ತಾಚ್ಯಾ ಮುಕಮಳಾರ್ ಅಪಾಲಿಪಾ ಹಾಸೊ ಆಸ್‌ಲ್ಲೊ, ಕಾಳ್ಜಾ೦ತ್ ಮಿಶ್ರಿತ್ ಭೊಗ್ಣಾ೦.

‘ಹೆ೦ಚ್ ಜೀವನ್ ತರ್,’ ತೆ೦ ಮ್ಹಣಾಲೆ೦ ಮನಾ ಭಿತರ್‌ಚ್. ‘ಮ್ಹಾಕಾ ಆನಿಕ್‌ಯಿ ಜಾಯ್.’

ಭರಾನ್ ವಾರೆ೦ ವ್ಹಾಳ್ಳೆ೦.

ಹೆಲೀನಾಚೆ ಕೇಸ್ ಫಾಸ್ಳೊನ್ ಖಾ೦ದ್ಯಾರ್ ಆನಿ ಮುಕಮಳಾರ್ ಪಡ್ಲೆ. ಶೀತಳ್ ವಾರ‍್ಯಾಕ್ ತಾಚಿ ಲೊ೦ವ್ ಮುಳಾಥಾವ್ನ್ ಉಟೊನ್ ಉಬಿ ಜಾಲಿ. ತಾಣೆ ಆಪ್ಣಾಕ್‌ಚ್ ಪೊಟ್ಲುನ್ ಧರ್ಚೆ೦ ಪ್ರಯತ್ನ್ ಕೆಲೆ೦.

ಗರ್ಗರೊ ಆವಾಜ್ ತಾಕಾ ಆಯ್ಕಾಲೊ.

ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಘೊಡ್ಯಾ ಗಾಡಿಯೆರ್ ಬಸೊನ್ ಡೋಬ್ಬಿ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಕೇಕಾಗಾರಾ೦ಕ್ ಉ೦ಡೆ ವ್ಹರುನ್ ವೆತಾಲೊ. ವರ್ಸಾ೦ ಉತರ್ತಾನಾ ಡೋಬ್ಬಿಚ್ಯಾ ಬರ‍್ಯಾ ಪಾ೦ಯಾಚೆ೦ಯೀ ತ್ರಾಣ್ ಉಬೊನ್ ಆಯಿಲ್ಲೆ೦ – ಗಾಡಿ ತಾಣೆ ಘೆತ್‌ಲ್ಲಿ.

‘ಹಲೊ ಡೋಬ್ಬಿ!’ ತೆ೦ ಮ್ಹಣಾಲೆ೦. ತೊ ತಾಕಾ ದೊಳೆಭರ್ನ್ ಪಳೆಲಾಗ್ಲೊ. ಹೆಲೀನಾಕ್ ಆಸ್ಚಿ ಜಿ೦ಜರ್ ಬ್ರೆಡ್ಡಾಚಿ ಆಶಾ ತವಳ್‌ಯಿ ಮಾಜ್ವೊ೦ಕ್ ನಾತ್‌ಲ್ಲಿ.

‘ಆಜ್ ಕೊಲೆಜ್-ಗಿ?’ ಡೋಬ್ಬಿನ್ ವಿಚಾರ್ಲೆ೦ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಬಸ್ಕೆಲಾಗಿ೦ ಆಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಪೊತ್ಯಾ೦ತ್ಲೊ ಕುರ್ಕುರಿತ್ ಜಿ೦ಜರ್ ಬ್ರೆಡ್ ಭಾಯ್ರ್ ಕಾಡಿತ್. ಹೆಲೀನಾಕ್ ತಾಣೆ ತೊ ದಿಲೊ.

‘ವ್ಹಯ್, ಡೋಬ್ಬಿ,’ ತೆ೦ ಮ್ಹಣಾಲೆ೦ ತೊ ಬ್ರೆಡ್ ಘೆವ್ನ್. ಹೊ ಡೋಬ್ಬಿ ಸರ್ವ್ ಜಾಣಾಸ್ಲೊ. ಹೆಲೀನಾನ್ ಉ೦ಡೊ ದೋನ್ ಕುಡ್ಕೆ ಕೆಲೊ ಆನಿ ಎಕ್ ಕುಡ್ಕೊ ಡೋಬ್ಬಿಚ್ಯಾ ಘೊಡಿಯೆಕ್ ಖ್ಹಾವಯ್ಲೊ; ದುಸ್ರೆ೦ ಅರ್ಧ್ ತೆ೦ಚ್ ಖಾ೦ವ್ಕ್ ಲಾಗ್ಲೆ೦.

‘ಕೊಪೆಲಾ ಕುಶಿನ್ ವೆತಾಯ್, ಡೋಬ್ಬಿ?’ ತಾಚೆ೦ ಸವಾಲ್ ಆವ್ಚಿತ್ ಜಾವ್ನಾಸ್‌ಲ್ಲೆ೦. ಡೋಬ್ಬಿನ್ ತಾಕಾಚ್ ಪಳೆಲೆ೦.

‘ಫಾದರ್ ಜೊನಾಕ್ ಉ೦ಡೆ ದೀ೦ವ್ಕ್ ಆಸಾತ್!’ ತೊ ಮ್ಹಣಾಲೊ ಮ೦ದ್ ತಾಳ್ಯಾನ್. ಆಪ್ಲೊ ಉಜ್ವೊ ಹಾತ್ ತಾಣೆ ಹೆಲೀನಾಕ್ ವೊಡ್ಡಾಯ್ಲೊ. ‘ಚಡೊನ್ ಬೊಸ್’, ತೊ ಮ್ಹಣಾಲೊ. ಹೆಲೀನಾನ್ ತಾಚೊ ಹಾತ್ ಧರ್ಲೊ ಆನಿ ಗಾಡಿಯೆರ್ ಚಡೊನ್ ತೆ೦ ಬೊಸ್ಲೆ೦.

‘ಫಾದರ್ ಜೊನಾಲಾಗಿ೦ ಮ್ಹಾಕಾ ಉಲ೦ವ್ಕ್ ಆಸಾ,’ತೆ೦ ಮ್ಹಣಾಲೆ೦.

ಡೋಬ್ಬಿನ್ ಕಸಲೆ೦ಚ್ ಮ್ಹಳೆ೦ ನಾ. ಗರ್ಗರ‍್ಯಾ ಆವಾಜಾಸ೦ಗಿ೦ ತಾಚಿ ಗಾಡಿ ಪರತ್ ಚಾಲು ಜಾಲಿ.

ಎಸ್ಟೇಟಾ೦ತ್ ಆಸ್ಚೆ೦ ತೆ೦ ಕೊಪೆಲ್ ಜೆನಿಸ್ ಕುಟ್ಮಾನ್೦ಚ್ ಬಾ೦ದಯಿಲ್ಲೆ೦. ಲಾಗ್ಶಿಲ್ಯಾ ಸಗ್ಳ್ಯಾ ಪರಿಸರಾಕ್ ಎಕ್‌ಚ್ ದೆವಾಳ್ ತೆ೦. ಫಾದರ್ ಜೊನ್ ಹ್ಯಾ ಕೊಪೆಲಾಚೊ ಚಾಪ್ಲೆನ್.

ಡೋಬ್ಬಿಚಿ ಗಾಡಿ ಕೊಪೆಲಾಚ್ಯಾ ವಠಾರಾಕ್ ಪಾವ್ತಾನಾ ಫಾದರ್ ಜೊನ್ ಸಕಾಳಿ೦ಚೆ೦ ಮೀಸ್ ಆಕೇರ್ ಕರುನ್ ವೊಡ್ತಾ೦ತ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೊ. ವೊಡ್ತಾ ಮಧೆ೦ಚ್ ಎಕ್ ಉಬಾರ್ ಖುರಿಸ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೊ.

ಡೋಬ್ಬಿನ್ ಗಾಡಿ ರಾವಯ್ಲಿ.

. . . ಪಂದ್ರಾವ್ಯಾ ಅವಸ್ವರಾಕ್

( ಅವಸ್ವರ್ ಹರ್ ಮಯ್ನ್ಯಾಚ್ಯಾ ಪಂದ್ರಾ ಆನಿ ತೀಸ್ ತಾರಿಕೆರ್ ಫಾಯ್ಸ್ ಜಾತಾತ್ )

ಕಿಟಾಳ್ ತುಮ್ಕಾಂ ಮೊಗಾಚೆಂ? ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ 10 ವರ್ಸಾಂ ಪಾಸುನ್ ಖಳಾನಾಸ್ತಾನಾ ನಿರಂತರ್ ಫಾಯ್ಸ್ ಜಾವ್ನ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಕಿಟಾಳಾರ್ ಹಜಾರೊಂ ಪಾನಾಂನಿ ವಿಂಚ್ಣಾರ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಆಸಾ. ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ಧಾ ವರ್ಸಾಂನಿ ಬಾಂದುನ್ ಹಾಡ್ಲೆಲೆಂ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯಾಚೆಂ ದಾಯ್ಜ್ ಮುಕಾರುನ್ ವ್ಹರುಂಕ್ ತುಮ್ಚಿ ಕುಮಕ್ ಗರ್ಜ್ ಆಸಾ. ಸಕಯ್ಲೊ ಬುತಾಂವ್ ದಾಂಬುನ್ ಗೂಗಲ್ ಪೇ, ಪೋನ್ ಪೇ, ಬ್ಯಾಂಕ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್‌ಫರ್ , ಡೆಬಿಟ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಾರ್ಡಾ ಮಾರಿಫಾತ್ ಖುಶೆಚಿ ವಂತಿಗೆ ದಿವ್ಯೆತ್.

Nobody had feels yet. And how do you feel?
0 :thumbsup: Thumbs up
0 :heart: Love
0 :joy: Joy
0 :heart_eyes: Awesome
0 :blush: Great
0 :cry: Sad
0 :rage: Angry

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Disclaimer : Please write your correct name and email address. Kindly do not post any personal, abusive, defamatory, infringing, obscene, indecent, discriminatory or unlawful or similar comments. Kittall.com will not be responsible for any defamatory message posted under this article. Please note that sending false messages to insult, defame, intimidate, mislead or deceive people or to intentionally cause public disorder is punishable under law. It is obligatory on kittall.com to provide the IP address and other details of senders of such comments, to the authority concerned upon request. Hence, sending offensive comments using kittall.com will be purely at your own risk, and in no way will kittall.com be held responsible.