ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಗಾಂವ್ಚೊ, ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಮಾತ್ಯೆಚೊ, ಆಮ್ಚೊಚ್ ಪಾದ್ರ್ಯಾಬ್ ‘ದೆವಾಚೊ ಸೆವಕ್’ ಆತಾಂ!

ಪ್ಲ್ಯಾ ಸಂಸಾರಿ ಪಯ್ಣಾಂತ್ ಕ್ರೀಸ್ತಾಕ್ ಖರಿ ಸಾಕ್ಸ್ ಜಾವ್ನ್ ಜಿಯೆವ್ನ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಬಾಪಾಚ್ಯಾ ಘರಾ ಪಾಟಿಂ ಗೆಲ್ಲೊ ಕಾಪುಚಿನ್ ಯಾಜಕ್ ಆಲ್ಫ್ರ‍ೆಡ್ ರೋಚ್ ಹಾಂಚ್ಯಾ ನಾಂವಾನ್, ಉಡುಪಿ ದಿಯೆಸೆಜಿಚ್ಯಾ ಚರಿತ್ರೆಂತ್, ಭಾರತಾಚ್ಯಾ ಸುಟ್ಕೆಪರ್ಬೆಚೊ ಅಮೃತ್ ಮಹೋತ್ಸವ್ ಖರ‍್ಯಾ ಅರ್ಥಾನ್ ‘ಅಮೃತ್’ ಜಾಂವ್ಕ್ ಪಾವ್ತಾಲೊ. ಆಯ್ತಾರಾ 2021 ಅಗೋಸ್ತ್ 15 ವೆರ್ ಸಕಾಳಿಂ 8 ವ್ಹರಾರ್, ಭಾಗೆವೊಂತ್ ಯಾಜಕ್ ಆಲ್ಫ್ರೆಡ್ ರೋಚ್ ಹಾಣಿ ತಾಂಚ್ಯಾ ಸಂಸಾರಿ ಪಯ್ಣಾವೆಳಾರ್, ಕಾಪುಚಿನ್ ಮೆಳಾಥಾವ್ನ್ ಪಯ್ಲೊ ಫಿರ್ಗಜ್ ವಿಗಾರ್ ಜಾವ್ನ್ ಮಹತ್ವಾಚಿ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಘೆವ್ನ್, ಚಡುಣೆಂ ಶಿಂಪ್ಡೊನ್ ಗೆಲ್ಲೆಂ ಫಿರ್ಗಜ್ ಕುಟಮ್, ದೇವ್ ತೆಂಪ್ಲಾಬರಾಬರ್, ಭಾಗೆವೊಂತ್ ಕುಟ್ಮಾಚ್ಯಾ ವೈಭವಾಂತ್ ನವ್ಯಾನ್ ಉಬಾರ್ನ್, ಶೆವ್ಟಿಂ ಆಪ್ಲೆಂ ಸಂಸಾರಿ ಪಯ್ಣ್ ಸಂಪಯ್ಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ವಿಶೆವ್ ಘೆಂವ್ಚ್ಯಾ, ಬ್ರಹ್ಮಾವರ್ ಭಾಗೆವೊಂತ್ ಕುಟ್ಮಾಚ್ಯಾ ದೇವ್‌ತೆಂಪ್ಲಾಂತ್‌ಚ್ ಉಡುಪಿ ದಿಯೆಸೆಜಿಚೊ ಧರ್ಮಾಧ್ಯಕ್ಷ್ ಅ| ಮಾ| ಜೆರಾಲ್ಡ್ ಐಸಾಕ್ ಲೋಬೊ ಬಾ| ಆಲ್ಫ್ರ‍ೆಡ್ ರೋಚ್ ಹಾಂಕಾ ಅಧಿಕೃತ್ ಥರಾನ್ ದೆವಾಚೊ ಸೆವಕ್ ಮ್ಹಣ್ ಪಾಚಾರ್ತಾಲೊ. ಕರ್ನಾಟಕ್ ಪವಿತ್ ತ್ರಿಂದಾದ್ ಪ್ರಾಂತ್ಯಾಚೊ ವ್ಹಡಿಲ್ ಅ| ಮಾ| ಬಾ| ಆಲ್ವಿನ್ ಡಾಯಸ್, ಭಾಗೆವೊಂತ್ ಕುಟ್ಮಾಚಿ ಫಿರ್ಗಜ್, ಬ್ರಹ್ಮಾವರ್ ಫಿರ್ಗಜ್ ವಿಗಾರ್ ಮಾ| ಬಾ| ವಿಕ್ಟರ್ ಫೆರ್ನಾಂದ್, ಭಾಗೆವೊಂತ್ ಯಾಜಕ್ ಆಲ್ಫ್ರೆಡ್ ರೋಚ್ ಹಾಂಚೊ ಆಲ್ತಾರ್ ಭುರ್ಗೊ ಜಾವ್ನಾಸೊನ್, ಪ್ರಸ್ತುತ್ ಬಾ| ಆಲ್ಫ್ರ‍ೆಡ್ ರೋಚ್ ಸಾಂತಿಪಣಾಚ್ಯಾ ಉದ್ದೇಶಾಚೊ ಖಬಾಡ್ದಾರಿ ಮಾ| ಬಾ| ಸಾಂತಾ ಲೊಪೆಜ್ ಆನಿ ಹೆರ್ ಯಾಜಕಾಂ ಸಾಂಗಾತಾ, ಪವಿತ್ ಮಿಸಾಚ್ಯಾ ಸಂಭ್ರಮಿಕ್ ಬಲಿದಾನಾವೆಳಾರ್ ಚಲ್ಚಿ ಹಿ ಪರ್ಗಟ್ಣಿ ಜಾಂವ್ಕ್ ಪಾವ್ತೆಲಿ ಹ್ಯಾ ಸಂಸಾರಿ ಸಾಂತಿಪಣಾಣಿ ಜಿಣಿ ಜಿಯೆಲ್ಲ್ಯಾ ಬಾ| ಆಲ್ಫ್ರ‍ೆಡ್ ರೋಚ್ ಹಾಂಚ್ಯಾ ಸಾಂತಿಪಣಾಚ್ಯಾ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಕ್ ‘ಅಮೃತ್’ ಘಡಿ!

HM07

HM06

ಫಕತ್ ಉಡುಪಿ ದಿಯೆಸೆಜಿಕ್ ಮಾತ್ ನಯ್, ಕರ್ನಾಟಕಾಚ್ಯಾ ಕಾಪುಚಿನಾಂಕ್ ಆನಿ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವ್ ಪರ್ಜೆಕೀ ಹಿ ಘಡಿ ಅಮೃತ್ ಘಡಿ ಜಾಂವ್ಕ್ ಪಾವ್ತೆಲಿ. ಕಾರಣ್, ಕರ್ನಾಟಕಾಕ್, ಬೆಥನಿ ಲ್ಹಾನ್ ಫುಲಾಚ್ಯಾ ಧರ್ಮಿಕ್ ಮೆಳಾಚೊ ಸ್ಥಾಪಕ್ ಆನಿ ಮಂಗ್ಳುರ್ ಧರ್ಮ್‌ಪ್ರಾಂತ್ಯಾಚೊ ಆದ್ಲೊ ವಿಗಾರ್ ಜೆರಾಲ್ ಮೊ| ರೈಮಂದ್ ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್ ಕಮಿಲಸ್ ಮಸ್ಕರೇನ್ಹಸ್ ಹಾಂಚೆ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಬಾ| ಆಲ್ಫ್ರ‍ೆಡ್ ರೋಚ್ ಹಾಂಚೆ ಮಾರಿಫಾತ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಗಾಂವ್ಚೊ ಆನಿ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಮಾತಿಯೆಚೊ ದುಸ್ರೊ ದೆವಾಚೊ ಸೆವಕ್ ಫಾವೊ ಜಾತೊಲೊ. ಉಡುಪಿ ದಿಯೆಸೆಜಿಚ್ಯಾ ಕುರೊವಾಂತ್ ಸಾಂತ್ ಲೊರೆಸಾಕ್ ಸಮರ್ಪಿಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಕೊಳ್ ಅತ್ತೂರ್ಚಿ ಇಗರ್ಜ್ ಮೈನರ್ ಬಾಸಿಲಿಕಾ ಮ್ಹಣ್ ಘೋಶಿತ್ ಜಾಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಬಾ| ಅಲ್ಫ್ರ‍ೆಡ್ ರೋಚ್ ದೆವಾಚೊ ಸೆವಕ್ ಮ್ಹಣ್ ಘೋಶಿತ್ ಜಾಂವ್ಚಿ ಗಜಾಲ್ ದುಸ್ರೆಂ ಪರ್ಜಳಿಕ್ ನೆಕೆತ್ರ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ಪಾವ್ತೆಲಿ ತರ್, ಥೊಡ್ಯಾಚ್ ವರ್ಸಾಂ ಆದಿಂ ಅಸ್ತಿತ್ವಾಕ್ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಉಡುಪಿ ದಿಯೆಸೆಜಿಕ್ ಪಯ್ಲೊ ದೆವಾಚೊ ಸೆವಕ್ ಫಾವೊ ಜಾತಾಲೊ.

FR013

ಆಮ್ಚೊ ವಿಗಾರ್ ಜಾವ್ನಾಸ್‌ಲ್ಲೊ, ಆಮ್ಚೆಂ ಕುಮ್ಸಾರ್ ಆಯ್ಕಾಲ್ಲೊ, ಆಮ್ಕಾಂ ಪ್ರಾಚಿತ್ – ಕ್ರಿಸ್ತ್ ಪ್ರಸಾದ್ ದಿಲ್ಲೊ ಏಕ್ ಯಾಜಕ್ ದೆವಾಚೊ ಸೆವಕ್ ಜಾತಾ ಆನಿ ಥೊಡ್ಯಾಚ್ ವರ್ಸಾಂನಿ ಸಾಂತ್ ಜಾವ್ನ್ ಅಲ್ತಾರಿರ್ ಸೊಭ್ತಾ ಮ್ಹಣ್ಚೆಪ್ರಾಸ್, ದುಬ್ಳ್ಯಾಂ ಸಾಂಗಾತಾ ಜಿಯೆಲ್ಲೊ, ದುಬ್ಳ್ಯಾ – ಧಾಕ್ಟ್ಯಾಂಚೆಂ ಕಶ್ಟ್ ಸಂಕಶ್ಟ್ ಆಯ್ಕಾಲ್ಲೊ, ದಣ್ಸಾತೆಲ್ಯಾಂಕ್ ಸಸಾಯ್ ಜಾಲ್ಲೊ, ಎಕಾ ಬಾಪಾಯ್ಚೊ ನಿಶ್ಕಲ್ಮಶ್ ಮೋಗ್ ಆನಿ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ್ ದಿಲ್ಲೊ ‘ಮನಿಸ್’ ಸಾಂತ್ ಜಾತಾ ಮ್ಹಣ್ಚಿ ಗಜಾಲ್ ಹಾಂಗಾ ಬೋವ್ ಮಹತ್ವಾಚಿ. ಆಧುನಿಕ್ ತಾಂತ್ರಿಕತಾ ಆನಿ ಆರ್ಥಿಕತಾ ಇತ್ಲಿ ಮುಕಾರ್ ಪಾವ್ಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತೀ, ಹ್ಯಾ ದೇಶಾಂತ್ ಎಕಾ ಸಾದ್ಯಾ ರಯ್ತಾಚೊ ಪೂತ್ ಐಎ‌ಎಸ್/ ಐಪಿಎಸ್ ಜಾತಾ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ಮಾದ್ಯಮಾಂನಿ, ಸಮಾಜೆಂತ್ ಕಶೆಂ ವ್ಹಡ್ಲ್ಯಾನ್ ಗಾಜಯ್ತಾತ್, ಸಂಭ್ರಮ್ ಚಲಯ್ತಾತ್ … ತಶೆಂ ಬಾರ್ಕುರ್ ತಸಲ್ಯಾ ಲ್ಹಾನ್ ಕುದ್ರ್ಯಾಚೊ, ಎಕಾ ಸಾದ್ಯಾ ಸಾಗೊಳೆದಾರ್ ಮಿರ್ನಾಮ್ಯಾಚೊ ಪೂತ್ ದೆವಾಚೊ ಸೆವಕ್ ಜಾತಾ ಆನಿ ಫಾಲ್ಯಾಂ ಸಾಂತ್ ಜಾತಾ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ಸಂಭ್ರಮುಂಕ್ ಕಾರಣಾಂ ಯಥೇಶ್ಟ್ !

ಪೆದ್ರು ಕಸೊ ಫಾ| ಆಲ್ಫ್ರ‍ೆಡ್ ಜಾಲೊ ?

ಆಮ್ಚೊ ಪಾದ್ರ್ಯಾಬ್ ಬಾ| ಆಲ್ಫ್ರೆಡ್ ರೋಚಾಚೆಂ ಮೂಳ್ ನಾಂವ್ ಪೀಟರ್ ವಾ ಪೆದ್ರು. ( ಆಲ್ಫ್ರೆಡ್ ಕಾಪುಚಿನ್ ಮೆಳಾನ್ ತಾಕಾ ದಿಲ್ಲೆಂ ನಾಂವ್ ) ಬಾರ್ಕೂರ್ ಸಾಂ. ಪೆದ್ರು ಫಿರ್ಗಜೆಚ್ಯಾ ಮೂಡಾಡು ಕುದ್ರು ವಾಡ್ಯಾಚಾ ಇಜಾಕ್ ರೋಚ್ ಆನಿ ಕಾರ್ಮಿನ್ ಮೊಂತೇರೊ ಹ್ಯಾ ಜೊಡ್ಯಾಚಾ ಪಾಂಚ್ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಪಯ್ಕಿ ನಿಮಾಣೊ ಜಾವ್ನ್ ಎಪ್ರಿಲ್ 3, 1924 ವೆರ್ ತಾಚೊ ಜಲ್ಮ್. ಇಜಾಕ್ ರೋಚಾಕ್ ಗಾದೆ ಆನಿ ಮಾಡಾಂಚೆ ತೋಟ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೊ ಸಾಗೊಳೆದಾರ್ ತರೀ ವಿಶೇಸ್ ದೇವ್ ಭಿರಾಂತೆಚೊ ಮನಿಸ್ ತೋ.  ಸದಾಂ ಸಕಾಳಿಂ 6 ವೊರಾಂಕ್  ಇಗರ್ಜೆಂತ್ ಹಾಜರ್. ತ್ಯಾ ಕಾಳಾರ್ ಇಗರ್ಜಾಂನಿ ಮೀಸ್ ಭೆಟಯ್ತಾನಾ ಪೆಟಂವ್ಚ್ಯಾ ವಾತಿಚ್ಯಾ ಖರ್ಚಾಕ್ ಪುರ್ತೆಂಯ್ ಇಜ್ಮೊಲ್ ಜಮೊ ಜಾಯ್ನಾತ್ಲೆಂ. ಗಜಾಲ್ ಅಶಿ ಆಸ್ತಾಂ ಸಾಂಬಾಳ್ ದೀವ್ನ್ ಸಾಕ್ರಿಸ್ತಿನಾಕ್ ದವರ್ಚಿ ಗಜಾಲ್ ಪಯ್ಶಿಲಿ. ಪೂಣ್ ವಿಗಾರಾಕ್ ಸಾಕ್ರಿಸ್ತಿನ್, ಅಲ್ತಾರ್ ಭುರ್ಗೆ, ಗಾಯನ್ ಮಂಡಳಿ ಆನಿ ಬೊಟ್ಲೆರ್ ನಾಸ್ತಾನಾ ದೀಸ್ ಸಾರುಂಕೀ ಕಶ್ಟ್. ಅಸಲ್ಯಾ ಎಕಾ ಪರಿಸ್ಥಿತೆಂತ್ ಇಜಾಕ್ ರೋಚಾನ್ ಬರೊಬ್ಬರ್ 40 ವರ್ಸಾಂ ಖಳನಾಸ್ತಾನಾ ಬಾರ್ಕೂರ್ ಇಗರ್ಜೆಂತ್ ಸಾಕ್ರಿಸ್ತಿನ್ ಜಾವ್ನ್ ಸೆವಾ ದಿಲಿ. ಸದಾಂ ನಂಯ್ ಉತ್ರೊನ್ ತೋ ಇಗರ್ಜೆಕ್ ಪಾವ್ತಾಲೊ ಆನಿ ಕುದ್ರೊ ಆವ್ರಾನ್ ಭರ್ಲ್ಯಾರೀ ಮೀಸ್ ಚುಕಯ್ನಾತ್ಲೊ. ಆನಿ ಭುರ್ಗೊ ಪೀಟರ್ ಬಾಪಯ್ ಸಾಂಗಾತಾ ಸದಾಂ ಮಿಸಾಕ್ ವೆತಾಲೊ. ಅಶೆಂ ಬೋವ್ ಲ್ಹಾನ್ ಪ್ರಾಯೆರ್ ಭುರ್ಗ್ಯಾ ಪೀಟರಾಚ್ಯಾ ಕಾಳ್ಜಾಂತ್ ದೆವಾಚೊ ಮೋಗ್ ಕಿರ್ಲಾಲೊ ಮ್ಹಣ್ಯೆತ್.

HM02

ಮೂಡಾಡುಂತ್ ಪ್ರಾಥಮಿಕ್ ಶಿಕಪ್ ಸಂಪವ್ನ್ ತಾಣೆ ಸಾಸ್ತಾನ್ ಸಾಂತ್ ಅಂತೊನ್ ಇಸ್ಕೊಲಾಂತ್ ಆನಿ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಕಲ್ಯಾಣ್ಪುರ್ ಮಿಲಾಗ್ರೆಸ್ ಹಾಯ್ ಸ್ಕೂಲಾಂತ್ ಧಾವೆಚೆಂ ಶಿಕಪ್ ಸಂಪಯ್ಲೆಂ. ಹಾಯ್‌ಸ್ಕೂಲ್ ಶಿಕಪ್ ಶಿಕ್ತಾನಾ ತೋ ಕಲ್ಯಾಣ್‌ಪುರ್ ಅಪ್ಲ್ಯಾ ಸಯ್ರ್ಯಾಂಗೆರ್ ರಾವ್ತಾಲೊ ಆನಿ ಹಫ್ತ್ಯಾಚ್ಯಾ ಅಕೇರಿಕ್ ಚಲೊನ್ ಘರಾ ಯೆತಾಲೊ. ಕಾರಣ್ ತವಳ್ ಬಸ್ಸಾಂ ನಾತ್ಲಿಂ, ಸಾಂಕೊವ್ ನಾತ್ಲೆ ಆನಿ ದೋನ್ ನಂಯೊ ಉತ್ರೊಂಕ್ ಪಡ್ತಾಲೆ. ಆನಿ ಹ್ಯಾ ಆವ್ಧೆಂತ್ ಭುರ್ಗೊ ಪೀಟರ್ ಕಲ್ಯಾಣ್‌ಪುರ್ ಕಾಪುಚಿನ್ ಫ್ರಾದ್ ಫಿಲಿಫ್ ನೇರಿಚ್ಯಾ ಸಂಪರ್ಕಾರ್ ಆಯ್ಲೊ.

ತ್ಯಾ ಕಾಳಾರ್ ಕರೆಜ್ಮ್ ಆಯ್ಲೊ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ರೆತಿರ್‍ಯೊ ಸುರು ಆನಿ ಕಾಫುಚಿನ್ ಫ್ರಾದ್ ರೆತಿರ್‍ಯೊ ದಿಂವ್ಚ್ಯಾಂತ್ ಫಾಮಾದ್. ಚಡಾವತ್ ಕಾಫುಚಿನ್ ಫ್ರಾದಾಂಕ್ ಪ್ರಭಾವಿಕ್ ಪ್ರಸಂಗ್ ದಿಂವ್ಚಿ ಕಲಾ ಕಳಿತ್ ಆಸ್ಲಿ ಮಾತ್ ನ್ಹಯ್ ಭಾವಾಡ್ತ್ಯಾಂಚಾ ಕಾಳ್ಜಾಂತ್ ದೇವ್ ಭಿರಾಂತ್ ರೊಂಭೊವ್ನ್ ದುಬ್ಳಾ ಧಾಕ್ಟ್ಯಾಂಚಾ ಗರ್ಜಾಂಕ್ ಪಾಂವ್ಚ್ಯಾಂತ್ ಖರೆಂ ದೆವಾಚೆಂ ರಾಜ್ ಆಸಾ ಮ್ಹಣ್ ಸಮ್ಜಾಂವ್ಚಿ ಶ್ಯಾಥಿ ಆಸ್ಲಿ. ತಾಣಿ ಚಲವ್ನ್ ವರ್ಚ್ಯೊ ಖುರ್ಸಾಚೊ ವಾಟೊಯ್ ತಿತ್ಲೆಚ್ ಪ್ರಭಾವ್‌ಶಾಲಿ ಆಸ್ತೆಲೆ.

HM01

HM05

HM04

ತವಳ್ಚ್ಯಾ ಕಾಪುಚಿನ್ ಫ್ರಾದಾಂಚ್ಯಾ ಅಸಲ್ಯಾ ಗುಣಾಂಥಾವ್ನ್ ಪ್ರಭಾವಿತ್ ಜಾವ್ನ್ ತರ್ನಾಟ್ಯಾ ಪೀಟರಾನ್ ಫ್ರಾನ್ಸಿಕ್ಸನ್ ಮೆಳಾಂತ್ ಭರ್ತಿ ಜಾಂವ್ಚೊ ನಿರ್ಧಾರ್ ಘೆತ್ಲೊ ಆನಿ 1944 ವ್ಯಾ ವರ್ಸಾ ಫೆಭ್ರೆರ್ 3 ತಾರಿಕೆರ್ ತೋ ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್ಕನ್ ಮೆಳಾಕ್ ಭರ್ತಿ ಜಾಲೊ ಆನಿ 1945 ಎಪ್ರಿಲ್ 11 ತಾರಿಕೆರ್ ಕ್ವಿಲೊನ್, ಕೇರಳಾಂತ್ ಪಯ್ಲಿ ಆಂಗವ್ಣ್ ಕೆಲಿ. 11 ಎಪ್ರಿಲ್ 1951 ವೆರ್ ತಾಕಾ ತವಳ್ಚ್ಯಾ ಮದ್ರಾಸ್ ರಾಜ್ಯಾಚಾ ಕೋಟಗಿರಿ, ನೀಲಗಿರಿಸ್ ಹಾಂಗಾಸರ್ ಯಾಜಕೀ ದೀಕ್ಷಾ ಲಾಭ್ಲಿ ಆನಿ ಪೀಟರ್ ರೋಚ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೊ,  ಫಾ| ಆಲ್ಫ್ರೆಡ್ ರೋಚ್ ಜಾಲೊ.

ಬ್ರಹ್ಮಾವರ್ – ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಚೊಂ ಪಾದ್ರ್ಯಾಬ್

ಯಾಜಕೀ ದೀಕ್ಷಾ ಮೆಳ್‌ಲ್ಲಿಚ್ ಫಾ| ಆಲ್ಫ್ರೆಡಾನ್ ಸೊಮ್ಯಾಚೆಂ ಮಿಸಾಂವ್ ಸುರು ಕೆಲ್ಲೆಂ ಫರಂಗಿಪೇಟೆ ನೇತ್ರಾವತಿ ನಂಯ್ ತಡಿರ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಮೊಂತೆ ಮಾರಿನೋ ಥಾವ್ನ್. ಥಂಯ್ಸರ್ ತಾಣೆ ವೈಸ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಜಾವ್ನ್ ಬ್ರದರಾಂಚ್ಯಾ ಕಾಳ್ಜಾಂತ್ ದೆವಾಚೊ ಮೋಗ್ ಆನಿ ಅಸಿಸಿಚ್ಯಾ ಸಾಂ. ಫ್ರಾನ್ಸಿಸಾಚೊ ಸೆವೆಚೊ ಸ್ಪಿರಿತ್ ಭರ್ಲೊ ಮಾತ್ ನ್ಹಯ್ ಥಳೀಯ್ ಲೊಕಾಚ್ಯಾ ಗರ್ಜೆ ಆಕಾಂತಾಕ್ ಪಾವೊಂಕ್ ಸುರು ಕೆಲೆಂ. ತಾಕಾ ದೆವಾನ್ ದಿಲ್ಲೆಂ ಸಂಗೀತಾಚೆಂ ದೆಣೆಂ ವಾಪರ್ನ್ ಭಕ್ತಿಕಾಂಥಂಯ್ ಲಿತುರ್ಜಿ ಆನಿ ದೇವ್ ಸ್ತುತಿ ಜಿವಾಳಾಯ್ಲಿ. 1956 ವ್ಯಾ ವರ್ಸಾ ಆಮ್ಚೊ ಪಾದ್ರ್ಯಾಬ್ ಬ್ರಹ್ಮಾವರ್ ಭಾಗೆವೊಂತ್ ಕುಟ್ಮಾಚ್ಯಾ ಫಿರ್ಗಜೆಕ್ ಪಯ್ಲೊ ಕಾಪುಚಿನ್ ವಿಗಾರ್ ಜಾವ್ನ್ ಆಯ್ಲೊ. ಗಾಂವಾರ್ ವಿಗಾರಾಚ್ಯಾ ಜೆವ್ಣಾಕ್ ಪಾಂವ್ಚೆಂ ತಿತ್ಲೆಂಯ್ ಅನ್ವಾಲ್ ಆನಿ ಇಜ್ಮೊಲ್ ಜಮೊ ಜಾಯ್ನಾತ್ಲ್ಯಾ ಬ್ರಹ್ಮಾವರ್ ತಸಲ್ಯಾ ದುಬ್ಳ್ಯಾ ಫಿರ್ಗಜೆಕ್ ಯೇಂವ್ಕ್ ದಿಯೆಸೆಜಿಚೆ ಯಾಜಕ್ ಕಾವ್ಜೆತಾಲೆ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ಗಾಬ್ ಆಸ್ತಾನಾ ಕಾಫುಚಿನಾಂನಿ ಬ್ರಹ್ಮಾವರ್ ಫಿರ್ಗಜೆಕ್ ಯೆಂವ್ಚೆಂ ಧಯ್ರ್ ಘೆತ್ಲೆಂ ಆನಿ ಫಾ| ಆಲ್ಫ್ರೆಡಾನ್ ಝೂಂ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಖಾಂದ್ಯಾರ್ ಘೆತ್ಲೆಂ.

HM03

ತ್ಯಾ ದಿಸಾಂನಿ ಬ್ರಹ್ಮಾವರ್ಚಿ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಪಾಡ್ ಆಸ್ಲಿ. ದುಬ್ಳಿಕಾಯ್, ಆರ್ಥಿಕ್ ಮಾತ್ ನ್ಹಯ್ ಆತ್ಮಿಕ್ ನಾಸಮಾಧಾನ್ ರಾಜ್ ಕರ್ತಾಲೆಂ. ಫಾ| ಆಲ್ಫ್ರೆಡಾಚ್ಯಾ ಯೆಣ್ಯಾನ್ ಸವ್ಕಾಸ್ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬದ್ಲಾಲಿ. ಭುರ್ಗಿಂ, ತರ್ನಾಟೆ ಆನಿ ಜಾಣ್ತೆ ಅಶೆಂ ಸಗ್ಳ್ಯಾಂಚಿಂ ಮನಾಂ ಜಿಕ್ಚೆಂ ಆಕರ್ಷಕ್ ವೆಕ್ತಿತ್ವ್ ಫಾ| ರೋಚಾಕ್ ಆಸ್ಲೆಂ. ತಾಚಿ ಸಾದಿ ಜಿಣಿ ಆನಿ ವಿಶೇಸ್ ಜಾಣ್ವಾಯೆ ಥಂಯ್ ಸರ್ವ್ ಭುಲ್ಲೆ. ಘಾಂಟಿಚ್ಯಾ ತೋರಿಲಾಗಿಂ ಸೊಪ್ಯಾರ್ ಏಕ್ ಮೇಜ್ ಆನಿ ಸ್ಟೂಲ್ ಹೆಂಚ್ ತಾಚೆಂ ದಫ್ತರ್. ಆನಿ ಹ್ಯಾಚ್ ದಫ್ತರಾ ಥಾವ್ನ್ ತಾಣೆ ‘ನಿಸ್ಕಳ್ಪಣ್’ ಮ್ಹಳ್ಳೊ ಬೂಕ್ ಬರಯ್ಲೊ.

ಲ್ಹಾನಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಚೊ ತಾಕಾ ವಿಶೇಸ್ ಮೋಗ್ ಆಸ್ಲೊ. ತೋ ಖಂಯ್ ವೆತಾ ಥಂಯ್ಸರ್ ಭುರ್ಗಿಂ ಶಿಮ್ಟೆಪರಿಂ ತಾಚೊ ಪಾಟ್ಲಾವ್ ಕರ್ತಾಲಿಂ. ‘ಭುರ್ಗಿಂ ಪಳೆವ್ನ್ ಶಿಕ್ತಾತ್’ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಫಾ| ರೋಚ್ ಬರ್‍ಯಾನ್ ಜಾಣಾಸ್ಲೊ ದೆಕುನ್ ಆಪ್ಣಾ ಬರಾಬರ್ ಸದಾಂಚ್ ಫಾ| ರೋಚ್ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್ ಸಾಂಗಾತಾ ಆಪವ್ನ್ ವರ್ತಾಲೊ. ಲೊಕಾ ಸಾಂಗಾತಾ ಕಶೆಂ ಭರ್ಸಾಜಾಯ್, ಕಶೆಂ ಉಲಯ್ಜಾಯ್, ಹೆಂ ಸಗ್ಳೆಂ ಭುರ್ಗಿಂ ಪಳೆವ್ನ್ಂಚ್ ಶಿಕ್ಲಿಂ ಮಾತ್ ನ್ಹಯ್ ಜಾಯ್ತ್ಯಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್ ಜಿಣ್ಯೆಂತ್ ಧಯ್ರಾನ್ ಮುಕಾರ್ ಸರೊಂಕ್ ಪ್ರೇರಣ್ ಮೆಳ್ಳೆಂ. ತೋ ಬ್ರಹ್ಮಾವರ್ ಆಸ್ತಾನಾ ತಾಚೆ ಸಾಂಗಾತಾ ಜಾಯ್ತಿಂ ಭುರ್ಗಿಂ ರಾವ್ತಾಲಿಂ ಆನಿ ತಾಚೆ ಸಾಂಗಾತಾ ತೀಂಯ್ ತೊಟಾಚೆಂ, ಕುಜ್ನಾಚೆಂ ಕಾಮ್ ಕರ್ತಾಲಿಂ. ಅಶೆಂ ಫಾ| ರೋಚಾ ಸಾಂಗಾತಾ ರಾವೊನ್ ಜಿಣ್ಯೆ ಲಿಸಾಂವ್ ಶಿಕ್‌ಲ್ಲಿಂ ಕಿತ್ಲೆಶಿಂ ಭುರ್ಗಿಂ ಆಜ್ ಸಂಸಾರಾಚ್ಯಾ ಕೊನ್ಶ್ಯಾ ಕೊನ್ಶ್ಯಾಂನಿ ಪರ್ಜಳೊನ್ ಆಸಾತ್. ದೆವಾನ್ ತಾಕಾ ದಿಲ್ಲೆಂ ಸಂಗೀತಾಚೆಂ ವಿಶೇಸ್ ದೆಣೆಂ ಗಳ್ಸುನ್ ತಾಣೆ ಬ್ರಹ್ಮಾವರಾಂತ್ ಭಾವಾಡ್ತಾಕ್ ಭದ್ರ್ ಬುನ್ಯಾದ್ ಘಾಲಿ. ಸೆಜಾರ್ಚ್ಯಾ ಫಿರ್ಗಜಾಂ ಥಾವ್ನ್ ಜಾಯ್ತಿಂ ಫಕತ್ ತಾಚಿಂ ಲಿತುರ್ಜಿಕ್ ಗಿತಾಂ ಆಯ್ಕೊಂಕ್ ಮಿಸಾಕ್ ಯೆತಾಲಿಂ.

FR011

ತೋ ಬ್ರಹ್ಮಾವರ್ ವಿಗಾರ್ ಜಾವ್ನ್ ಯೆತಾನಾ ಇಗರ್ಜೆಚೆಂ ಕಾಮ್ ಪುರ್ತೆಂ ಜಾಂವ್ಕ್ ನಾತ್ಲೆಂ. ಸರ್ತಿ ಆನಿ ಬರ್‍ಯಾ ಮನಾಚ್ಯಾ ಮನ್ಶ್ಯಾಥಾವ್ನ್ ಕುಮಕ್ ಮಾಗೊನ್ ತೆಂ ಕಾಮ್ ತಾಣೆ ಪೂರ್ಣ್ ಕೆಲೆಂ ಮಾತ್ ನ್ಹಯ್ ಏಕ್ ಮಜ್ಬೂತ್ ಘಾಂಟಿಚಿ ತೋರ್ ಸಯ್ತ್ ಬಾಂದ್ಲಿ. ಫ್ರಾದ್ ಓಡ್ರಿಕ್ ದೇವಾನಂದ್ ಗೋವಿಯಸ್ ಆನಿ ಡೇನಿಯಲ್ ಡಿ’ಸೊಜಾ ತವಳ್ ತಾಚೆ ಸಾಂಗಾತಿ. ಹ್ಯಾಚ್ ಕಾಳಾರ್ ಪೇತ್ರಿಂತ್ ಆನಿ ನಿಲಾವರಾಂತ್ ಕೊಪೆಲಾಂ ಸುರು ಜಾಲಿಂ ಮಾತ್ ನ್ಹಯ್ ಸಿಸ್ಟರ್ಸ್ ಒಫ್ ಚ್ಯಾರಿಟಿ ಮೆಳಾಚ್ಯಾ ಧರ್ಮ್ ಭಯ್ಣಿಂಕ್ ನಿರ್ಮಲಾ ಹಾಯ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಬಾಂದುಂಕ್ ತಾಣೆ ಕುಮಕ್ ಕೆಲಿ.

ಸೊಳಾ ವರ್ಸಾಂಚೊ ಬುನ್ಯಾದಿ ಆನಿ ಫಳಾಭರಿತ್ ಗೊವ್ಳಿಕ್ ವಾವ್ರ್ ಬ್ರಹ್ಮಾವರ್ ಫಿರ್ಗಜೆಂತ್ ಭೆಟವ್ನ್ ಫಾ| ಆಲ್ಫ್ರೆಡ್ ರೋಚ್ ಕಾರ್‌ವಾರ್ ಲಾಗ್ಸಾರ್ ಬೋವ್ ಲ್ಹಾನ್ ಆನಿ ದುಬ್ಳಿ ಫಿರ್ಗಜ್ ಭಿಣಗ ವಿಗಾರ್ ಜಾವ್ನ್ ಗೆಲೊ.

ಕಾರ್‌ವಾರ್ – ಆಮ್ಚೊ ಪಾದ್ರ್ಯಾಬ್

ಭಿಣಗ ಥಾವ್ನ್ 1975 ವ್ಯಾ ವರ್ಸಾ ಫಾ| ರೋಚ್ ಲೋವರ್ ಕಾಸರಕೋಡ್, ಹೊನ್ನಾವರ್ ಸಾಂ. ಜುಜೆ ಫಿರ್ಗಜೆಚೊ ವಿಗಾರ್ ಜಾವ್ನ್ ಗೆಲೊ. ಹಾಂಗಾಸಾರ್ ತಾಕಾ ಫಿರ್ಗಜೆ ಸಾಂಗಾತಾ ಪಾಂಚ್ ಮಿಸಾಂವ್ ಠಾಣ್ಯಾಂಚೊ ಸಮನ್ವಯಿ ಜಾವ್ನ್ ಚಡಿತ್ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಘೆಂವ್ಚಿ ಪಡ್ಲಿ. ಹ್ಯಾ ಜಾಗ್ಯಾಂನಿ ರಾವೊಂಕ್ ಸುವಾತ್ ಸೊಡ್ಯಾಂ ಪಿಯೆಂವ್ಚ್ಯಾ ಉದ್ಕಾ ತಸಲೆ ಮುಳಾವ್ಯೊ ಸವ್ಲತ್ಯೊ ಸಯ್ತ್ ನಾತ್ಲ್ಯೊ.

FR014

ಫಾ| ರೋಚ್ ಲೋವರ್ ಕಾಸರಕೋಡ್ ಪಾವ್ತಾನಾ ಥಂಯ್ಚಿ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ತೋ ಬ್ರಹ್ಮಾವರ್ ಪಾವ್ತಾನಾ ಬ್ರಹ್ಮಾವರ್ಚಿ ಕಶಿ ಆಸ್ಲಿಗೀ ತಾಚೆ ಪ್ರಾಸ್ ವಾಯ್ಟ್ ಆಸ್ಲಿ. ಮೊಡ್ಕೊರ್ ಇಗರ್ಜ್, ಯಾಜಕಾಂಕ್ ರಾವೊಂಕ್ ಘರ್ ನಾ. ಪೂಣ್ ಫಾ| ರೋಚಾನ್ ಲೊಕಾಚಿಂ ಕಾಳ್ಜಾಂ ಮನಾಂ ಜಿಕುನ್ ಪಯ್ಲ್ಯಾನ್ ಪಯ್ಲೆಂ ಊಂಚ್ ನೀಚ್ ಮ್ಹಳ್ಳೊ ಭೇದ್ ಲೊಕಾಮನಾಂತ್ಲೊ ಮೆಕ್ಳೊ ಕೆಲೊ. ಆಮಿ ಸಗ್ಳೆ ಏಕ್‌ಚ್ ಜಾತ್ ಮ್ಹಳ್ಳೊ ವಿಶ್ವಾಸ್ ತಾಂಚ್ಯಾ ಮನಾಂತ್ ಭರ್ಲೊ. ಪಾಟಿಂ ಉರ್ಲೆಲ್ಯಾ ಜಾತಿಚೆ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ಕಾರಣಾಕ್ ಲಾಗೊನ್ ದೇವ್ ಆಪವ್ಣಿಂ ಸಯ್ತ್ ನಾತ್ಲೆಲ್ಯಾ ಗಾಂವಾಂತ್ ಭಾವಾಡ್ತ್ಯಾಂ ಮಧೆಂ ನವೊ ಭರ್ವಸೊ ಆನಿ ಧಯ್ರ್ ಭರ್ಲೆಂ. 1979 ವ್ಯಾ ವರ್ಸಾ ಹಾಂಗಾಸರ್ ನವಿ ಇಗರ್ಜ್ ಆನಿ 1990 ವ್ಯಾ ವರ್ಸಾ ಯಾಜಕಾಚೊ ನಿವಾಸ್ ತಾಣೆ ಉಬಾರ್ಲೊ. 12 ವರ್ಸಾಂ ಲೋವರ್ ಕಾಸರಕೋಡ್ ಗೊವ್ಳಿಕ್ ಸೆವಾ ಅರ್ಪುನ್ ( 1975 ತೆ 1981 ಆನಿ 1987 ತೆ 1993 ಮಧ್ಲಿಂ 6 ವರ್ಸಾಂ ಫರಂಗಿಪೇಟೆ ಮೊನೆಸ್ಟರಿಂತ್ ಗಾರ್ಡಿಯನ್ ಜಾವ್ನ್ ಸೆವಾ ) 1994 ವ್ಯಾ ವರ್ಸಾ ನಿವೃತ್ತ್ ಫ್ರಾದ್ ಜಾವ್ನ್ ಪರ್ತ್ಯಾನ್ ಬ್ರಹ್ಮಾವರ್ ಪಾಟಿಂ ಆಯ್ಲೊ.

ನಿರಂತರ್ ಸೆವಾ, ನಿರಂತರ್ ಪಯ್ಣಾಂ, ಖಳ್ಮಿತ್ ನಾತ್ಲಿ ಮ್ಹಿನತ್ – ಹೆ ವರ್ವಿಂ ಫಾ| ರೋಚಾಚಿ ಭಲಾಯ್ಕಿ ಭಿಗಡ್ಲಿ ತರೀ ತಾಚೆಥಂಯ್ ಸಸಾಯ್ ಮಾಗೊನ್ ಯೆಂವ್ಚ್ಯಾ ಹರ್ಯೆಕ್ಲ್ಯಾಕ್ ತೋ ಆಯ್ಕಾತಾಲೊ. ಬಾಪಯ್ ಸಾರ್ಕೊ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕ್ ಜಾತಾಲೊ. ಹ್ಯಾ ಮಧೆಂ ತಾಕಾ ಆಪ್ಲೆ ಧಾರ್ಮಿಕ್ ಜಿಣ್ಯೆಚೊ ಭಾಂಗಾರೋತ್ಸವ್ ಆಚರುಂಚೆಂ ಭಾಗ್ ಪಾವೊ ಜಾಲೆಂ. 1995 ಎಪ್ರಿಲಾಚೆ 30 ತಾರಿಕೆರ್ ಹೊ ಸಂಭ್ರಮ್ ಚಲ್ಲೊ ಆನಿ ಫಿರ್ಗಜೆಚ್ಯಾ ಲೊಕಾನ್ ತಾಂಕಾ ಅಭಿನಂದನ್ ಪಾಟಯ್ಲೆಂ.

FR017

1996 ಜೂನ್ ಮಹಿನ್ಯಾ ಥಾವ್ನ್ ತಾಚಿ ಭಲಾಯ್ಕಿ ಚಡ್ ಭಿಗಡ್ಲಿ ಆನಿ 31 ಡಿಸೆಂಬರ್ 1996 ವೆರ್ ದೆವಾಚೆ ಖುಶೆಕ್ ಖಾಲ್ತಿಮಾನ್ ಘಾಲ್ನ್ ಸಂಸಾರಿ ಪಯ್ಣ್ ಸಂಪವ್ನ್ ಸರ್ಗಾರಾಜಾಚಿ ತಾಣೆ ವಾಟ್ ಧರ್ಲಿ.

ಸುರ್ವಾತ್ ಸಂಸಾರಿಂ – ಸಂಪನ್ನ್ ಸರ್ಗಿಂ

ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಲೆಕಾಂ ಪರ್ಮಾಣೆ, ಬಾ| ರೋಚಾಚಿ ಸಾಂತಿಪಣಾಚಿ ಪ್ರಕ್ರಿಯಾ ಕಾರ್‌ವಾರ್ ದಿಯೆಸೆಜಿಂತ್ ತಾಣೆ ಸೆವಾ ದಿತಾನಾಂಚ್ ಸುರು ಜಾಲ್ಲಿ ಮ್ಹಣ್ಯೆತ್. ಜಶೆಂ ಮದರ್ ತೆರೆಜಾಚಿ ಸಾಂತಿಪಣಾಚಿ ಪ್ರಕ್ರಿಯಾ ತಿಣೆ ಕೋಲ್ಕತ್ತಾಂಚ್ಯಾ ಝೊಪ್ಡ್ಯಾಂನಿ ಸುರು ಜಾಲ್ಲಿ, ಬಾ| ಸ್ಟೇನ್ ಸ್ವಾಮಿಚಿ ಸಾಂತಿಪಣಾಚಿ ಪ್ರಕ್ರಿಯಾ ತಾಣೆ ವಾವುರ್ಚ್ಯಾ ಆದಿವಾಸಿಂ ಲೊಕಾಂಚ್ಯಾ ಝೊಪ್ಡ್ಯಾಂನಿ ಸುರು ಜಾಲ್ಲಿ. ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಲೆಕಾಂಕ್ ಆದಾರ್ ಆನಿ ಪ್ರಮುಕ್ ಗೊವಾಯ್, ಬಾ| ರೋಚಾಚ್ಯಾ ಮರ‍್ಣಾಚಿ ಖಬರ್ ಅಯ್ಕೊನ್ ತಾಚ್ಯಾ ಅಂತಿಮ್ ಪಯ್ಣಾಕ್ ತಾಣೆ ಸೆವಾ ದಿಲ್ಲ್ಯಾ ಕಾರ್ವಾರ್ ದಿಯೆಸೆಜಿಚ್ಯಾ ಗಾಂವಾಂ ಮುಲ್ಯಾಂಥಾವ್ನ್ ಬಸ್ಸಾಂ, ಕಾರಾಂ, ವ್ಯಾನಾಂನಿ ಹಾರಿಂ ಹಾರಿಂನಿ ವ್ಹಾಳೊನ್ ಆಯಿಲ್ಲೊ ಲೊಕಾಜಮೊ. ಆಯ್ಲೆವಾರ್ಚ್ಯಾ ದಿಸಾಂನಿ ಅಸಲೊ ಏಕ್ ಲೊಕಾಜಮೊ ಫಾ| ಡೆನಿಸ್ ಕಾಸ್ತೆಲಿನೊಚ್ಯಾ ಮರ್ಣಾಕ್ ಬೊಳಿಯೆ ವ್ಹಾಳೊನ್ ಆಯಿಲ್ಲೊ ಹಾಂವೆ ಪಳಯ್ಲಾಂ. ಫಾ| ಸ್ಟೇನಾಕ್ ಪ್ರಸ್ತಾಪಿತ್ ಸಕ್ತೆಂನಿ ಗುಳೊ ಮಾರುನ್ ಎನ್‌ಕಾಂವ್ಟರ್ ಕರುಂಕ್ ನಾ ತರೀ, ಎಕಾ ಆಕಾಂತ್‌ವಾದಿಪರಿಂ ಲೆಕುನ್ ಜಿವೆಶಿಂಚ್ ಮಾರ್ಲೊ ಮ್ಹಣ್ಯೆತ್. ತರೀ ತಾಚ್ಯಾ ಮರ್ಣಾಕ್ ಹಜಾರೊಂ ಲೋಕ್ ಆನ್‌‌ಲೈನಿರ್ ಹಾಜರ್ ಆಸ್ಲೊ. ಫಾ| ಸ್ಟೇನಾಚ್ಯಾ ಸಾಂತಿಪಣಾಚ್ಯಾ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಕ್ ದುಸ್ರಿ ಗೊವಾಯ್ ಗರ್ಜ್ ಆಸಾ ಮ್ಹಣ್ ಮ್ಹಾಕಾ ದಿಸಾನಾ.

ಇಂಗ್ಲಿಶ್ ಭಾಶೆಂತ್ ಏಕ್ ಸಾಂಗ್ಣಿ ಆಸಾ ‘Religion cannot be taught to empty stomachs!’ ಫಾ| ರೋಚಾನ್, ಮದರ್ ತೆರೆಜಾಪರಿಂ, ಫಾ| ಸ್ಟೇನ್ ಸ್ವಾಮಿಪರಿಂ ತೋ ಗೆಲ್ಲ್ಯಾ ಹರ್ ಗಾಂವಾಂತ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ ಕಾಮ್ ಹೇಂಚ್. ಏಕ್ ಮಾಸ್ಳಿ ದೀವ್ನ್ ತತ್ಕಾಲಾಚಿ ಭುಕ್ ಥಾಂಬವ್ಚ್ಯಾ ಬದ್ಲಾಕ್ ಸಂಪರ್ಕಾರ್ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ದಣ್ಸಾಲ್ಲ್ಯಾಂಕ್, ದುಬ್ಳ್ಯಾಂಕ್ ಮಾಸ್ಳಿ ಪಾಗುಂಕ್ ಶಿಕಯ್ತಾಲೊ, ಫಾ| ಆಲ್ಫ್ರೆಡ್ ರೋಚ್.  ದುಬ್ಳ್ಯಾಂತ್ಲ್ಯಾ ದುಬ್ಳ್ಯಾ ಫಿರ್ಗಜೆಕ್ ಹ್ಯಾಚ್ ಕಾರಣಾಂಕ್ ಲಾಗೊನ್ ವೆತಾಲೊ –  ಥಂಯ್ಚ್ಯಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್ ಶಿಕಪ್ ದೀಂವ್ಕ್, ಲೊಕಾಕ್ ಸಶಕ್ತ್ ಕರುಂಕ್ ಆನಿ ಭಾವಾಡ್ತ್ ಘಟ್ ಕರುಂಕ್. ಆನಿ ಹೆಂ ಮಿಸಾಂವ್ ಕಾಮ್ ಕರ್ತಾನಾ ತಾಣೆ ಭಾವಾಡ್ತಿ – ಅನ್‌ಭಾವಾಡ್ತಿ ಮ್ಹಣ್ ಫರಕ್ ಲೆಕುಂಕ್ ನಾ. ಫಕತ್ ಪಳಯ್ಲಿ ಲೊಕಾಚಿ ದುಬ್ಳಿಕಾಯ್ ಮಾತ್. ಇಸ್ಕೊಲಾಕ್ ವೆಚ್ಯಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್ ನೆಸೊಂಕ್ ವಸ್ತುರ್, ವಾಚುಂಕ್ ಬರಂವ್ಕ್ ಬೂಕ್, ಪಾಂಯಾಂಕ್ ವ್ಹಾಣೊ ಆನಿ ದೊನ್ಪಾರಾಂಚ್ಯಾ ಜೆವ್ಣಾಚಿ ವಿಲೆವಾರಿ ಸಯ್ತ್ ತೋ ಕರ್ತಾಲೊ. ತಾಣೆ ಕರ್ಚ್ಯಾ ಮಿಸಾಂವ್ ವಾವ್ರಾಚಿ ದೇಖ್ ಘೆವ್ನ್ ತೋ ವಾವುರ್ಲೆಲ್ಯಾ ಫಿರ್ಗಜಾಂನಿ ಜಾಯ್ತಿಂ ದೇವ್ ಆಪವ್ಣಿಂ ಚಡ್ಲಿಂ. ಪ್ರಸ್ತುತ್ ಬಾ| ರೋಚ್ ಸಾಂತಿಪಣಾಚ್ಯಾ ಉದ್ದೇಶಾಚಿ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಪಳೆವ್ನ್ ಆಸ್ಚೊ ಯಾಜಕ್ ಮಾ| ಬಾ| ಸಾಂತಾ ಲೊಪೆಜ್ ಬಾ| ರೋಚಾಚೊ ಅಲ್ತಾರ್ ಭುರ್ಗೊ ಜಾವ್ನಾಸ್ಲೊ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಉಲ್ಲೇಖನೀಯ್.

FR001

FR003

FR018

ಫಾ| ರೋಚ್ ಹಾಂಚ್ಯಾ ಸಾಂತಿಪಣಾಚ್ಯಾ ಜಿಣ್ಯೆಕ್ – 1997 ಜನೆರಾಚ್ಯಾ 1 ತಾರಿಕೆರ್ ಬಾರ್ಕೂರ್ ಸಾಂ. ಪೆದ್ರು ಇಗರ್ಜೆ ಥಾವ್ನ್ ಬ್ರಹ್ಮಾವರ್ ಭಾಗೆವೊಂತ್ ಕುಟ್ಮಾಚ್ಯಾ ಇಗರ್ಜೆಕ್ ತಾಚಿ ನಿರ್ಜೀವ್ ಕೂಡ್ ಪುರ್ಶಾಂವಾರ್ ಹಾಡ್ತಾನಾ ರಸ್ತ್ಯಾ ಲಾಂಬಾಯೇಕ್ ಜಾತ್ ಕಾತ್ ಲೆಕಿನಾಸ್ತಾನಾ ಭರ್‌ಲ್ಲೊ ಲೊಕಾಜಮೊ ಆನಿ ತಾಣಿ ಕನ್ನಡ ಭಾಶೆಂತ್ ‘ನಿಮಗೆ ಶಾಂತಿ ಲಭಿಸಲಿ’ ಮ್ಹಣ್ ಗಾಯ್ಲೆಲೆಂ ವಿದಾಯ್ ಗೀತಾ ಪ್ರಾಸ್ ವ್ಹಡ್ ಗೊವಾಯೆಚಿ ಗರ್ಜ್ ಆಸಾ ಮ್ಹಣ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಭೊಗಾನಾ.

ಆಮ್ಚೊ ಪಾದ್ರ್ಯಾಬ್ ನಾಂವಾನ್ ಲೊಕಾಮನಾಂತ್ ಥಿರ್ ಜಾಲ್ಲೊ ಬಾ| ಆಲ್ಪ್ರೆಡ್ ರೋಚ್, ದೆವಾಚೊ ಸೆವಕ್ ಮ್ಹಣ್ ಅಧಿಕೃತ್ ಥರಾನ್ ಘೋಶಿತ್ ಜಾಂವ್ಚ್ಯಾ ಅಮೃತ್ ಘಡ್ಯೆ ಇತ್ಲೆಂ ಧಯ್ರಾನ್ ಸಾಂಗ್ಯೆತ್ ಮ್ಹಣ್ ಮ್ಹಾಕಾ ದಿಸ್ತಾ.

HM08  HM09

ಕೊಣೆಂಯ್ ದೆವಾಕ್ ಪಳಯಿಲ್ಲೆಂ ನಾ. ತರೀ ಭಾವಾಡ್ತಾಚೆಂ ಸತ್ ಮ್ಹಣ್ ಸಗ್ಳೆ ಪಾತ್ಯೆತಾತ್. ಆತಾಂ ಸಾಂತ್ ಮ್ಹಣ್ ಕೋಣ್ ಅಲ್ತಾರಿರ್ ಸೊಭ್ತಾತ್, ಕೊಣಾ ಮಾರಿಫಾತ್ ದೆವಾಲಾಗಿಂ ಉಪ್ಕಾರ್ ಮಾಗ್ತಾತ್, ತೆಸಾಂವಾಂ ಘಾಲ್ತಾತ್ – ತಾಂಕಾಯ್ ಆಯ್ಚ್ಯಾ ಪಿಳ್ಗೆನ್ ಪಳಯಿಲ್ಲೆಂ ನಾ. ಪೂಣ್ ಎದೊಳ್‌ಚ್ ಸಾಂತಿಣ್ ಜಾಲ್ಲಿ ಮದರ್ ತೆರೆಜಾ, ಆತಾಂ ದೆವಾಚೊ ಸೆವಕ್ ಜಾವ್ನ್ ಘೋಶಿತ್ ಜಾಂವ್ಚೊ ಬಾ| ಆಲ್ಫ್ರ‍ೆಡ್ ರೋಚ್, ಫುಡಾರಾಂತ್ ಸಾಂತ್ ಜಾಂವ್ಚಿ ಸಾದ್ಯತಾ ಆಸ್ಚೊ ಫಾ| ಸ್ಟೇನ್ ಸ್ವಾಮಿ ಹಾಂಕಾ ಆತಾಂಚ್ಯಾ ಪಿಳ್ಗೆನ್ ಪಳಯ್ಲಾಂ, ತಾಂಚೆ ಹಾಜರ್ಪಣ್ ಸಮಾಜೆಂತ್ ಆನಿ ಥೊಡ್ಯಾಂನಿ ತಾಂಚ್ಯಾ ಖಾಸ್ಗಿ ಜಿವಿತಾಂತೀ ಭೊಗ್ಲಾಂ. ತಾಣಿ ಹ್ಯಾ ಸಂಸಾರಿ ಆಸ್ತಾನಾ ಕೆಲ್ಲಿಂ ‘ಅಜಾಪಾಂ’ ಆಮಿ ಪಳಯ್ಲ್ಯಾಂತ್, ಲೊಕಾಮನಾಂತ್ ದಾಖಲ್ ಜಾಲ್ಯಾಂತ್. ದೆಕುನ್ ಆತಾಂಚ್ಯಾ ಪಿಳ್ಗೆಕ್ ಮದರ್ ತೆರೆಜಾಕ್ ಜಾಂವ್, ಬಾ| ರೋಚಾಕ್ ಜಾಂವ್ ಸಾಂತ್ ಮ್ಹಣ್ ಆಪಂವ್ಕ್ ಕಸಲೆಚ್ ದುಬಾವ್ ನಾಂತ್.  ಪೂಣ್ ಮುಕ್ಲ್ಯಾ ಪಿಳ್ಗೆನ್ ಸಾಂತಿಪಣಾಚಿ ಜಿಯೆಲ್ಲ್ಯಾ  ಮದರ್ ತೆರೆಜಾ ಜಾಂವ್, ಬಾ| ರೋಚಾಕ್ ಸಾಂತ್ ಮ್ಹಣ್ ಪಾತ್ಯೆಜೆ ತರ್ ಸಾಕ್ಷಿಂಚಿಂ, ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಚಿ ಗರ್ಜ್ ಆಸಾ. ದೆಕುನ್ ಪವಿತ್ ಸಭಾ ಸಾಕ್ಶಿ ಮಾಗ್ತಾ, ಪವಿತ್ ಸಭೆಚ್ಯಾ ಕಾನುನಾ ಪರ್ಮಾಣೆ ದಾಕ್ಲೆ ವಿಚಾರ್ತಾ. ದೆವಾಚೊ ಸೆವಕ್ ಜಾಂವ್ಚ್ಯಾ ಬಾ| ಆಲ್ಫ್ರ‍ೆಡ್ ರೋಚಾನ್ ತಾಚ್ಯಾ ಸಂಸಾರಿ ಪಯ್ಣಾವೆಳಿಂ ಆನಿ ಸರ್ಗಿಂವಸ್ತೆ ಥಾವ್ನ್ ಜಾಯ್ತ್ಯಾಂಕ್ ಆಪಡ್ಲಾಂ ಮ್ಹಣ್ಚ್ಯಾಕ್ ದುಬಾವ್ ನಾಂತ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್ ವೆಗಿಂಚ್ ಆಮ್ಚೊ ಪಾದ್ರ್ಯಾಬ್ ಬಾ| ಆಲ್ಫ್ರೆಡ್ ರೋಚ್ ಸಾಂತ್ ಜಾಂವ್ಚ್ಯಾಂತೀ ದುಬಾವ್ ನಾ.

ಎಚ್ಚೆಮ್, ಪೆರ್ನಾಲ್

ಫಾ| ಆಲ್ಫ್ರೆಡ್ ರೋಚ್ ಜಿವಿತಾ ವಿಶ್ಯಾಂತ್ ಜಾಣಾ ಜಾಂವ್ಕ್ ಹೊ ಬೂಕ್ ವಾಚಾ ►

ಕಿಟಾಳ್ ತುಮ್ಕಾಂ ಮೊಗಾಚೆಂ? ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ 10 ವರ್ಸಾಂ ಪಾಸುನ್ ಖಳಾನಾಸ್ತಾನಾ ನಿರಂತರ್ ಫಾಯ್ಸ್ ಜಾವ್ನ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಕಿಟಾಳಾರ್ ಹಜಾರೊಂ ಪಾನಾಂನಿ ವಿಂಚ್ಣಾರ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಆಸಾ. ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ಧಾ ವರ್ಸಾಂನಿ ಬಾಂದುನ್ ಹಾಡ್ಲೆಲೆಂ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯಾಚೆಂ ದಾಯ್ಜ್ ಮುಕಾರುನ್ ವ್ಹರುಂಕ್ ತುಮ್ಚಿ ಕುಮಕ್ ಗರ್ಜ್ ಆಸಾ. ಸಕಯ್ಲೊ ಬುತಾಂವ್ ದಾಂಬುನ್ ಗೂಗಲ್ ಪೇ, ಪೋನ್ ಪೇ, ಬ್ಯಾಂಕ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್‌ಫರ್ , ಡೆಬಿಟ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಾರ್ಡಾ ಮಾರಿಫಾತ್ ಖುಶೆಚಿ ವಂತಿಗೆ ದಿವ್ಯೆತ್.

87% feel thumbs up. And how do you feel?
7 :thumbsup: Thumbs up
0 :heart: Love
1 :joy: Joy
0 :heart_eyes: Awesome
0 :blush: Great
0 :cry: Sad
0 :rage: Angry

2 comments

 1. mm
  Diana Sharel

  I appreciate for the beautiful and informative article on the life journey by Fr Alfread Roche. It really helped me to know more about Fr Alfread. May God grant him sainthood soon.

 2. mm
  Alphonse Mendonsa

  Great article on life of Fr. Alfred Roche on the occasion of him being canonized as Servant of God. This article is very informative and worth to read and understand the life of fr. Alfred and his priestly mission in serving the poor and downtrodden.

  May God grant him sainthood in the near future.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Disclaimer : Please write your correct name and email address. Kindly do not post any personal, abusive, defamatory, infringing, obscene, indecent, discriminatory or unlawful or similar comments. Kittall.com will not be responsible for any defamatory message posted under this article. Please note that sending false messages to insult, defame, intimidate, mislead or deceive people or to intentionally cause public disorder is punishable under law. It is obligatory on kittall.com to provide the IP address and other details of senders of such comments, to the authority concerned upon request. Hence, sending offensive comments using kittall.com will be purely at your own risk, and in no way will kittall.com be held responsible.