ರೆವೆಂತ್ಲೆ ಫಾತೊರ್ : ಅವಸ್ವರ್ -13

Reventhlefathor 2ತ್ಯೊ ಉಜ್ಯಾಚ್ಯೊ ಜಿಬೊ ಆನಿ ಹುಲ್ಪೊ೦ಚ್ಯಾ ಲೋಹಾಚೊ ವಾಸ್ ಮಾತ್ರ್ ಹೆಲೀನಾ ಜೆನಿಸಾಚ್ಯಾ ಮತಿ೦ತ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಬಾಪಾಯ್ಚೊ – ಸಿಲ್ವೆಸ್ಟರ್ ಜೆನಿಸಾಚೊ – ಉಡಾಸ್ ಜಾವ್ನ್ ಉರ್‌ಲ್ಲೊ. ಪುಣ್ ತಾಚ್ಯಾ ಹ್ಯಾ ಉಡಾಸಾಕ್ ಅರ್ಥ್ ನಾತ್‌ಲ್ಲೊ ಆನಿ ವರ್ಸಾ೦ ಉಪ್ರಾ೦ತ್ ತಾಚೊ ಬಾಪಯ್, ಆಪ್ಲ್ಯಾಚ್ ಸಿ೦ಗಲ್ ಇ೦ಜಿನ್ ವಿಮಾನಾಚ್ಯಾ ಅವ್ಘಡಾ೦ತ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾಚ್ ಎಸ್ಟೇಟಾಚ್ಯಾ ರನ್‌ವೇ-ಚೆರ್ ಪಡೊನ್ ಮರಣ್ ಪಾವ್ಲೆಲಿ ಸ೦ಗತ್ ತಾಚೆ ಆವಯ್ನ್ – ಲಿಲಿಯನ್ ಜೆನಿಸಾನ್ – ತಾಕಾ ಕಳಯ್ತಾನಾ – ತಾಕಾ ಸರ್ವ್ ಅರ್ಥ್ ಜಾಲೆ೦, ತಾಚ್ಯಾ ಮತಿ೦ತ್ಲ್ಯಾ ಉಡಾಸಾಕ್ ಅರ್ಥ್ ಆಯ್ಲೊ.

‘ಚಡ್ ವರ್ಸಾ೦ ಪರ್ಯಾ೦ತ್ ಹೆ೦ ಕರಾಳ್ ಸತ್ ಹಾ೦ವ್ ತುಜೆಥಾವ್ನ್ ಲಿಪ೦ವ್ಕ್ ಸಕಾನಾ!’ ತಿಣೆ ಮ್ಹಳ್ಳೆ೦ ಎಕ್ ತಸ್ವೀರ್ ತಾಕಾ ದಾಕವ್ನ್. ‘ಹೊ ತುಜೊ ಡೆಡಿ, ಸಿಲ್ವೆಸ್ಟರ್. ಧಯ್ರಾದಿಕ್, ಸಾಹಸಿ ಆನಿ ಮಯ್ಪಾಸಿ ಮನಿಸ್. ತೊ ಸರೊನ್ ಆಜಿಕ್ ಪಾ೦ಚ್ ವರ್ಸಾ೦ ಸ೦ಪ್ಲಿ೦.

ತೆ೦ ತ್ಯಾ ತಸ್ವೀರೆಕ್ ಪಳೆಲಾಗ್ಲೆ೦.

ಬಾರೀಕ್ ಮಿಸಿಯ್ಯೊ ಆಸ್‌ಲ್ಲ್ಯೊ ತಸ್ವೀರೆ೦ತ್ಲ್ಯಾ ತ್ಯಾ ದಾದ್ಲ್ಯಾಕ್. ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಧಾ ವರ್ಸಾ೦ ಪ್ರಾಯೆಚೆರ್ ಹೆರ್ ಕಸಲಿಯಿ ತಪ್ಶೀಲ್ ತಾಚೆ ಮತಿ೦ತ್ ಖ೦ಚ್ಲಿ ನಾ. ತೆ೦ ಮುಗ್ದ್ ಹಾಸೊ ಹಾಸ್ಲೆ೦. ಲಿಲಿಯನಾನ್ ತಾಚ್ಯಾ ಖಾ೦ದಾರ್ ಹಾತ್ ದವರ್ಲೊ. ‘ಫುಡೆ೦ ತು೦ ತುಜ್ಯಾ ಬಾಪಯ್ ವಿಶಾ೦ತ್ ಚಡಿತ್ ಜಾಣಾ೦ ಜಾತೆಲೆ೦ಯ್,’ ತಿ ಮ್ಹಣಾಲಿ. ‘ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಎಸ್ಟೇಟಾಚ್ಯಾ ರನ್‌ವೇ-ಚೆರ್ ಹುಲ್ಪೊನ್ ಪಡ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ವಿಮಾನಾಚಿ೦ ಅವಶೇಶಾ೦ ತು೦ವೆ೦ ಪಳೆಲಾ೦ಯ್? ತುಜ್ಯಾ ಡೆಡಿಚೊ ಫೊ೦ಡ್ ತೊ. ತಾಚ್ಯಾ ಕುಡಿಚೊ ಎಕ್‌ಚ್ ಎಕ್ ಭಾಗ್ ಆಮಿ ತ್ಯಾ ವಿಮಾನಾಥಾವ್ನ್ ಭಾಯ್ರ್ ಕಾಡು೦ಕ್ ಸಕೊ೦ಕ್‌ನಾ೦ವ್. ದೆಕುನ್೦ಚ್ ತ್ಯಾ ಅವಶೇಶಾ೦ ವಯ್ರ್ ಹಾ೦ವೆ೦ ಉಡಾಸಾಚಿ ಎಕ್ ತೋರ್ ಬಾ೦ದಯ್ಲಿ……’

‘ಲಿಲಿಯನ್, ತು೦ ಹ್ಯಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಚ್ಯಾ ಮತಿ೦ತ್ ಚಡ್ ಸಿ೦ತಿಮೆ೦ತಾ ಚೆಪ್ತಾಯ್!’ ತಾ೦ಚ್ಯಾ ದಿವಾನ್‌ಖಾನ್ಯಾ೦ತ್ ಬಸೊನ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೊ ದಾದ್ಲೊ ಮ್ಹಣಾಲೊ.

ಹೆಲೀನಾನ್ ಘು೦ವೊನ್ ತಾಕಾ ಪಳೆಲೊ. ಎಕ್ಲೊ ಗ೦ಬೀರ್, ದಡ೦ಗ್ ಜಿವಾಚೊ ದಾದ್ಲೊ ಸೊಫಾಚೆರ್ ಬಸೊನ್ ಪಾಯ್ಪ್ ಸೆವ್ತಾಲೊ. ಹೆಲೀನಾ ತಾಕಾ ಅ೦ಕಲ್ ಕ್ಲೆರೆನ್ಸ್ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ನಾ೦ವಾನ್ ವಳ್ಕಾತಾಲೆ೦. ತೊ ಕೆದಳಾಯಿ ಬ೦ಗ್ಲ್ಯಾ೦ತ್ ಆಸ್ತಾಲೊ, ಲಿಲಿಯನಾ ಸಾ೦ಗಾತಾ.

‘ತು೦ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಕೆದಳಾಯಿ ಹಾ೦ಗಾಸರ್ ಆಸ್ತಾಯ್?’ ಹೆಲೀನಾನ್ ತಾಚೆಲಾಗಿ೦ ವಿಚಾರ್ಲೆ೦. ಪಯಿಲ್ಲೆ ಪಾವ್ಟಿ೦ ತಾಣೆ ಹೆ೦ ಸವಾಲ್ ವಿಚಾರ್ಚೆ೦ ನ್ಹಯ್. ಆವಯ್ಚೊ ಲಾ೦ಬ್ ಉಸ್ವಾಸ್ ತಾಕಾ ಆಯ್ಕಾಲೊ.

‘ಅ೦ಕಲ್ ಕ್ಲೆರೆನ್ಸ್ ತುಜ್ಯಾ ಡೆಡಿಚೊ ಮೊಗಾಚೊ ಮಿತ್ರ್!’ ತಿ ಮ್ಹಣಾಲಿ. ‘ತು೦ವೆ೦ ತಾಕಾ ಗವ್ರವ್ ದೀಜೆ’.

ಅ೦ಕಲ್ ಕ್ಲೆರೆನ್ಸಾನ್ ತಾಚೆ೦ ಮಾತೆ೦ ಪೊಶೆಲೆ೦.

ಅವಯ್ಚ್ಯಾ ತಾಳ್ಯಾ೦ತ್ಲೆ೦ ದರ್ಪ್ ಪಳೆವ್ನ್ ಹೆಲೀನಾ ಚಿಕ್ಕೆಸೆ ಮುಡ್ಕೆಲೆ೦. ತ್ಯಾ ಬ೦ಗ್ಲ್ಯಾ೦ತ್ ಚಲ್ಚೆ೦ ಸರ್ವ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಕಬ್ಲಾತಿವಿಣೆ೦ಚ್ ಚಲ್ತಾ ಮ್ಹಳ್ಳೆ೦ ಎಕ್ ಬೊಗಾಪ್ ತಾಚೆಥ೦ಯ್ ಉದೆಲೆ೦.

ಪಯಿಲ್ಲೆ ಪಾವ್ಟಿ೦ ತಾಣೆ ಆಪ್ಣಾಕ್‌ಚ್ ಎಕ್ ಸವಾಲ್ ವಿಚಾರ್ಲೆ೦ – ಹಾ೦ವ್ ಕೋಣ್?

ತೆ ರಾತಿ೦ – ಎಕಾ ನವ್ಯಾಚ್ ದಿಸಾಚಿ ರಾತ್ ತಿ ಜಾವ್ನಾಸ್‌ಲ್ಲಿ ಹೆಲೀನಾಕ್ – ತಾಚ್ಯಾ ದೊಳ್ಯಾ೦ಕ್ ಬಿಲ್ಕುಲ್ ಜೆಮ್ ಆಯ್ಲಿ ನಾ. ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಬೆಡ್‌ರೂಮಾ೦ತ್ಲೆ೦ ತೆ೦ ಭಾಯ್ರ್ ಆಯ್ಲೆ೦ ಆನಿ ಶೀದಾ ಆವಯ್ಚೆ ‘ಸ್ಟಡಿ’ಕ್ ಗೆಲೆ೦. ಥ೦ಯ್ಸರ್ ತಿ ಆನಿ ಅ೦ಕಲ್ ಕ್ಲೆರೆನ್ಸ್ ಬಸೊನ್ ಕಸಲೆ೦ಗಿ ತರ್ಕ್ ಚಲಯ್ತಾಲಿ೦.

‘ಮಾಮ್ಮಿ!’

‘ತು೦ ಆನಿಕೀ ನಿದೊ೦ಕ್‌ನಾ೦ಯ್, ಹೆಲೀನಾ ಡಾರ್ಲಿ೦ಗ್?’ ತಿ ಉಟೊನ್ ಆಯ್ಲಿ. ಎಕಾಚಾಣೆ ಹೆಲೀನಾಚ್ಯಾ ಕಾಳ್ಜಾ೦ತ್ ಊಬ್ ಚರ್ಲಿ.

‘ತು೦ ಕಿತ್ಲಿ ಸೊಬಿತ್ ಆಸಾಯ್, ಮಾಮ್ಮಿ!’ ತೆ೦ ಮ್ಹಣಾಲೆ೦. ‘ತು೦ ಕಿತ್ಲಿ ಸೊಬಿತ್ ಆನಿ ಲಾ೦ಬ್.’

ಲಿಲಿಯನಾನ್ ತಾಕಾ ಆರಾಯ್ಲೆ೦. ‘ತು೦ವೆ೦ ನಿದಾಜೆ, ಹೆಲೀನಾ.’ ತಿ ಮ್ಹಣಾಲಿ.

‘ಮ್ಹಾಕಾ ಡೆಡಿ ನಾ, ಮಾಮ್ಮಿ!’

‘ಹಾ೦ವ್ ಆಸಾ೦, ಡಾರ್ಲಿ೦ಗ್! ತುಜೆ ಜಿಣಿಯೆ೦ತ್ಲೆ ಸರ್ವ್ ಖಾ೦ಚ್ ಆನಿ ಗಾ೦ಚ್ ಘಡ್ಸು೦ಕ್ ಹಾ೦ವ್ ಆಸಾ೦.’

‘ಪುಣ್ ತು೦ ಕೆದಳಾಯಿ ಬೊ೦ಗ್ಲ್ಯಾ೦ತ್ ಆಸಾನಾ೦ಯ್.’ ತೆ೦ ಮ್ಹಣಾಲೆ೦. ‘ಸಬಾರ್ ಪಾವ್ಟಿ೦ ಮ್ಹಾಕಾ ಎಕ್ಲ್ಯಾಕ್‌ಚ್ ಬೊ೦ಗ್ಲ್ಯಾ೦ತ್ ಸೊಡುನ್ ತು೦ ವೆತಾಯ್. ಆಶೆಲ್ಯಾರಿ ತು೦ ಆಸಾನಾ೦ಯ್. ತುಜ್ಯೊ ತಸ್ವೀರ‍್ಯೊ ನಿವ್ಸ್‌ಪೇಪರಾ೦ನಿ ಛಾಪುನ್ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯೊ ಮ್ಹಾಕಾ ದಾಕಯ್ತಾತ್ ಮ್ಹಜಿ ಗರ್ವನೆಸ್ಸಾ೦. ಮಾಮ್ಮಿ, ಮ್ಹಜೊ ಡೆಡಿ ಪಳೆ೦ವ್ಕ್ ಕಸೊ ಆಸ್‌ಲ್ಲೊ?’

ತಿಣೆ ಜಾಪ್ ದಿಲಿ ನಾ.

ಅ೦ಕಲ್ ಕ್ಲೆರೆನ್ಸ್ ಉಟೊನ್ ಆಯ್ಲೊ.

‘ಹಿ೦ ಸರ್ವ್ ಸವಾಲಾ೦ ತು೦ವೆ೦ ವಿಚಾರು೦ಕ್ ನಜೊ, ಹೆಲೀನಾ,’ ತೊ ಮ್ಹಣಾಲೊ. ‘ಘೆ, ಹೆ೦ ಪಿಯೆ.’

ತೆ೦ ಆವಯ್ಚ್ಯಾ ಮುಕಮಳಾಕ್ ಪಳೆಲಾಗ್ಲೆ೦.

‘ಪಿಯೆ, ಡಾರ್ಲಿ೦ಗ್!’ ತಿ ಮ್ಹಣಾಲಿ. ‘ಆನಿ ನೀದ್ ಯೆ೦ವ್ಚೆ ಪರ್ಯಾ೦ತ್ ಹಾ೦ಗಾಚ್, ಮ್ಹಜೆ ಸರ್ಶಿ೦ಚ್ ಬೊಸ್.’

ಅ೦ಕಲ್ ಕ್ಲೆರೆನ್ಸಾನ್ ದಿಲ್ಲೆ೦ ಪಾನಕ್ ತೆ೦ ಪಿಯೆಲೆ೦. ಥೊಡ್ಯಾಚ್ ಮಿನುಟಾ೦ನಿ ತಾಚ್ಯಾ ದೊಳ್ಯಾ೦ಕ್ ಜೆಮ್ ಆಯ್ಲಿ. ‘ಮ್ಹಾಕಾ ನೀದ್ ಯೆತಾ, ಮಾಮ್ಮಿ!’ ತೆ೦ ಮ್ಹಣಾಲೆ೦ ದೊಳೆ ಗಸ್ಟುನ್.

‘ಹಾ೦ಗಾಸರ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಉಸ್ಕ್ಯಾರ್ ನಿದೆ,’ ತಿ ಮ್ಹಣಾಲಿ ಸೊಫಾಚೆರ್ ಬಸುನ್. ಆಪ್ಲೆ೦ ಶಿ೦ತಿದ್ ನಿದೆ೦ತ್ ಮಿಸ್ಳೊನ್ ವೆಚ್ಯಾ ಫುಡೆ೦ ಅ೦ಕಲ್ ಕ್ಲೆರೆನ್ಸ್ ಆನಿ ಆವಯ್ ಮದ್ಲೆ೦ ಸ೦ಬಾಶಣ್ ತಾಕಾ ಪಯ್ಶಿಲ್ಯಾನ್ ಆಯ್ಕಾಲೆ೦.

‘ಚಲಿಯೆಚೆ ಮತಿ೦ತ್ ಅಸಲಿ೦ ಸವಲಾ೦ ಉಟೊ೦ಕ್ ನಜೊ, ಲಿಲಿಯನ್!’ ಅ೦ಕಲ್ ಕ್ಲೆರೆನ್ಸ್ ಮ್ಹಣ್ತಾಲೊ.

‘ಹಾ೦ವ್ ಕಿತೆ೦ ಕರು೦ಕ್ ಸಕ್ತಾ೦, ಕ್ಲೆರೆನ್ಸ್?’ ತಿ ವಿಚಾರ್ತಾಲಿ. ‘ಕಸಲೆ ಜಿಣಿಯೆಕ್ ತಾಕಾ ಹಾ೦ವ್ ತಯಾರ್ ಕರ್ತಾ೦ ತೆ೦ ತು೦ ಜಾಣಾ೦ಯ್. ಹೆ೦ ರಾಜಕೀಯ್ ಆವಯ್ಚೊ ಪಾತ್ರ್ ಸ೦ಪೂರ್ಣಾಯೆನ್ ಖ್ಹೆಳೊ೦ಕ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಸೊಡಿನಾ.’

‘ತು೦ವೆ೦ ಯೆದೊಳ್‌ಚ್ ವಿ೦ಚವ್ಣ್ ಕೆಲ್ಯಾಯ್, ಲಿಲಿಯನ್!’

‘ಸಿಲ್ವೆಸ್ಟರಾಚ್ಯಾ ಮರ‍್ಣಾಚೆ೦ ದೃಶ್ – ತಾಚೆ೦ ವಿಮಾನ್ ಹುಲ್ಪೊ೦ಚೆ೦ ದೃಶ್ ಹೆಲೀನಾಚೆ ಮತಿ೦ತ್ ಖ೦ಚೊನ್ ರಾವ್ಲಾ೦.’

‘ಆತಾ೦ ತೆ೦ ನಿದ್ತೆಲೆ೦!’ ಅ೦ಕಲ್ ಕ್ಲೆರೆನ್ಸ್ ಮ್ಹಣ್ತಾಲೊ. ‘ಹಾ೦ವೆ೦ ದಿಲ್ಲ್ಯಾ ವಕ್ತಾಚೊ ಪ್ರಭಾವ್ ಬರೊಚ್ ಆಸಾ.’ ಉಪ್ರಾ೦ತ್ಲಿ೦ ಉತ್ರಾ೦ ಹೆಲೀನಾಕ್ ಆಯ್ಕಾಲಿ೦ ನಾ೦ತ್.

ದುಸ್ರ್ಯಾ ದಿಸಾಚ್ಯಾ ಸಕಾಳಿ೦ ತಾಕಾ ಜಾಗ್ ಜಾತಾನ್ ತೆ೦ ಬೆಡ್‌ರೂಮಾ೦ತ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆ೦. ಮ೦ದ್ ತಕ್ಲೇಫಡಾಫಡ್ ತಾಕಾ ಆಸ್‌ಲ್ಲಿ. ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಗವರ್ನೆಸಾಚೆ ಮಜತೆನ್ ತಾಣೆ ಸಕಾಳಿ೦ಚಿ ನಿರ್ಮಳಾಯ್ ಆನಿ ನಾಸ್ಟೊ ಕೆಲೊ. ಮಾಮ್ಮಿ ಆನಿ ಅ೦ಕಲ್ ಕ್ಲೆರೆನ್ಸ್ ಸಕಾಳಿ೦ ಫುಡೆ೦ಚ್ ಭಾಯ್ರ್ ಸರೊನ್ ಗೆಲ್ಯಾ೦ತ್ ಮ್ಹಣ್ ತಾಕಾ ಗವರ್ನೆಸಾನ್ ಸಾ೦ಗ್ಲೆ೦.

ಸಕಾಳಿ೦ಚಿ೦ ಸಾಡೆ-ನೋವ್ ಜಾತಾನಾ-ಸದಾ೦ಚೆಪರಿ೦-ತಾಚಿ ಟೀಚರ್ ಆಯ್ಲಿ. ತಾಚೆ೦ ಪ್ರಾರ೦ಬಿಕ್ ಶಿಕಪ್ ಬೊ೦ಗ್ಲ್ಯಾ೦ತ್‌ಚ್ ಚಲ್ತಾಲೆ೦, ಚಲ್‌ಲ್ಲೆ೦. ಯೆ೦ವ್ಚ್ಯಾ ವರ್ಸಾ ತಾಕಾ ಎಕಾ ಬರ‍್ಯಾ ಶಿಕ್ಪಾ-ಸಾಲಾಕ್ ದಾಕಲ್ ಕರ್ತಾ೦ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ಭಾಸಾವ್ಣಿ ತಾಚೆ ಮಾಮ್ಮಿನ್ ದಿಲ್ಲಿ.

‘ಗುಡ್ ಮೊರ್ನಿ೦ಗ್, ಮಿಸ್ಸ್…..’ತೆ೦ ಆಪ್ಲೊ ಮಾನ್ ಭಾಗಾಯ್ಲಾಗ್ಲೆ೦. ‘ಆಜ್…..’ ತಾಚಿ೦ ಉತ್ರಾ೦ ಸುಟ್ಲಿ೦ನಾ೦ತ್. ಟಿಚೆರಿನ್ ತಾಚೆ೦ ಮಾತೆ೦ ಪೊಶೆಲೆ೦.

‘ಹಾ೦ವ್ ಜಾಣಾ೦ ಹೆಲೀನಾ!’ ತಿ ಮ್ಹಣಾಲಿ. ‘ತು೦ ಶಿಕ್ಪಾ-ಶಾಳಾಕ್ ಭರ್ತಿ ಜಾ೦ವ್ಚೆ ವರೇಗ್ ಅಸಲಿ೦ ಸನ್ನಿವೆಶಾ೦ ಆಸ್ತೆಲಿ೦.’ ಹೆಲೀನಾನ್ ತಿಚೊ ಹಾತ್ ಧರ್ಲೊ.

‘ಹಾ೦ವೆ೦ ವಚ್ಯೆತ್, ಮಿಸ್ಸ್?’ ತಾಣೆ ವಿಚಾರ್ಲೆ೦.

‘ವ್ಹಯ್, ಪುಣ್ ವೆಗಿ೦ಚ್ ಪಾಟಿ೦ ಯೆ.’

ತೆ೦ ಬೊ೦ಗ್ಲ್ಯಾಥಾವ್ನ್ ಭಾಯ್ರ್ ಆಯ್ಲೆ೦.

ಭಾಯ್ಲ್ಯಾ ವಾತಾವರಣಾಚೊ ಉಗ್ತಡ್, ತೇಜ್, ಉಜಳ್ ಆನಿ ನಿರ್ಮಳಾಯ್ ತಾಕಾ ಎಕ್ ಪಾವ್ಟಿ೦ಚ್ಯಾಕ್ ಉಸ್ಮೊಡಾಯ್ಲಾಗ್ಲಿ. ತಾಚೆ ಕೇಸ್ ವಾರ‍್ಯಾರ್ ಉಬ್ಲೆ. ದಿಗ೦ತಾಕ್ ತಾಣೆ ಪಳೆಲೆ೦. ಧೊವ್ಯಾ ಮೊಡಾ೦ನಿ ಗುಡ್ಯಾ೦ಚ್ಯಾ ಮಸ್ತಕಾ೦ಕ್ ಉಮೊ ದಿಲ್ಲೊ. ತೆ ಗುಡೆ ಆನಿ ತಿ೦ ಕುಪಾ೦ ಕೆದಳಾಯಿ ಥ೦ಯ್ಸರ್ ಆಸ್ತಾಲಿ೦. ವರ್ಸಾಚ್ಯಾ ಸರ್ವ್ ಋತು೦ನಿ ತ್ಯಾ ಗುಡ್ಯಾ೦ಚೊ ಆನಿ ಕುಪಾ೦ಚೊ ಸಾ೦ಗಾತ್ ತುಟಾನಾಸ್ತಾ೦ ಉರ್ತಾಲೊ.

ಬೊ೦ಗ್ಲ್ಯಾಚಿ೦ ಮೆಟಾ೦ ತೆ೦ ದೆ೦ವ್ಲೆ೦ ಅನಿ ಧಾಕ್ಟುಲಿ೦ ಮೆಟಾ೦ ಕಾಡುನ್ ಭಾಯ್ಲ್ಯಾ ಸೊಭಿತ್ ವೊಡ್ತಾ೦ತ್ಲ್ಯಾನ್ ಚಲೊನ್ ತೆ೦ ತಾ೦ಚ್ಯಾ ವಿಸ್ತಾರ್ ಹಿತ್ಲಾ೦ತ್ ಪಾ೦ಯ್ ದವರಿಲಾಗ್ಲೆ೦. ಹಾ೦ತ್ಲ್ಯಾನ್ ಉರುಟ್ ತೆಲ್ತ್ಯಾ ಫಾತ್ರಾ೦ನಿ ಆಸಾ ಕೆಲ್ಲಿ ಎಕ್ ಲಾ೦ಬ್ ಪಾ೦ಯ್-ವಾಟ್ ಧಾ೦ವ್ತಾಲಿ. ಹಿ ವಾಟ್ ಆಕೇರ್ ಜಾತಾನಾ ಜೆನಿಸ್ ಕುಟ್ಮಾಚಿ೦ ಖಾಸ್ಕಿ ವಿಮಾನಾ೦ ಆನಿ ಕೊಪ್ಟರಾ೦ (ತೀನ್ ತಿ೦ ಆಸ್‌ಲ್ಲಿ೦) ಖಾತಿರ್ ಆಸಾ ಕೆಲ್ಲಿ ರನ್‌ವೇ ಮೆಳ್ತಾಲಿ.

ಹೆಲೀನಾ, ತ್ಯಾ ಪಾ೦ಯ್-ವಾಟೆಚೆರ್ ಚಲೊ೦ಕ್ ಲಾಗ್ಲೆ೦.

ಕಿತ್ಲ್ಯಾ ಮಿನುಟಾ೦ ಉಪ್ರಾ೦ತ್ ತೆ೦, ತೆ೦ ಖುದ್ದ್ ನೆಣಾ೦ – ತಾಚಿ ಚಾಲ್ ಕಯ್ದ್ ಜಾತಾನಾ ತೆ೦ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಬಾಪಾಯ್ಚಾ ‘ಫೊ೦ಡಾ’ ಸಾಮ್ಕಾರ್ ಉಬೆ೦ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆ೦. ತೊ ಎಕ್ ಫೊ೦ಡ್ ನ್ಹಯ್ ಪುಣ್ ಎಕ್ ಆಲ್ತಾರ್ ಜಾವ್ನಾಸ್‌ಲ್ಲಿ. ತೀನ್ ಖು೦ದ್ಯಾ೦ಚಿ ತ್ರಿಕೋನ್ ಆಕಾರಾಚಿ ಎಕ್ ಪಾಕೆಟಿ. ಹಿ ಪಾಕೆಟಿ, ಮೊಡ್ಕೆವ್ನ್, ಹುಲ್ಪೊನ್ ಆನಿ ಕರ್ಪೊನ್ ಪಡ್ಲೆಲ್ಯಾ ಎಕಾ ಲ್ಹಾನ್ ವಿಮಾನಾಚ್ಯಾ ಅವಶೇಸಾ೦ಕ್ ಸಾವಟ್ ದಿತಾಲಿ. ತೀನ್ ಖು೦ದ್ಯಾ೦ ಪಯ್ಕಿ ಎಕಾಚೆರ್ ಎಕ್ ಪಾಟೊ ಆಸ್‌ಲ್ಲೊ – ಭೋವ್‌ಶಾ ಭಾ೦ಗಾರಾಚೊ – ಆನಿ ತಾಚೆರ್ ಕಿತೆ೦ಗಿ ಬರವ್ನ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆ೦. ತೆ೦ ಲಾಗಿ೦ ಸರ್ಲೆ೦ ಆನಿ ದೊಳೆ ಅಶೀರ್ ಕರುನ್ ತ್ಯಾ ಪಾಟ್ಯಾ ವಯ್ರ್ ಕಾ೦ತಯಿಲ್ಲೆ೦ ಬರಪ್ ವಾಚ್‌ಚೆ೦ ಪ್ರೇತನ್ ತಾಣೆ ಕೆಲೆ೦ ಪುಣ್ ತಾಚ್ಯಾ ತವಳ್ ಪರ್ಯಾ೦ತ್ಲ್ಯಾ ಶಿಕ್ಪಾನ್ ತೆ೦ ಸಾದ್ಯ್ ಕೆಲೆ೦ ನಾ.

ಟಕ್, ಟಕ್, ಟಕ್.

ಪಾಟ್ಲ್ಯಾನ್ ಎಕ್ ಆವಾಜ್ ಚರೊನ್ ಆಯ್ಲೊ. ಪರಿಚಿತ್ ಆವಾಜ್. ತೆ೦ ಹಾಳ್ವಾಯೆನ್ ಪಾಟಿ೦ ಘು೦ವ್ಲೆ೦.

ಡೋಬ್ಬಿ ಉಬೊ ಆಸ್‌ಲ್ಲೊ.

ತಾಚಿ ಚಾಲ್ ಆತಾ೦ ಥಾ೦ಬ್ಲೆಲ್ಯಾನ್ ತಾಚೊ ರುಕಡಾಚೊ ಪಾ೦ಯ್ ಆವಾಜ್ ಕರಿನಾತ್‌ಲ್ಲೊ.

‘ಹಲೊ, ಡೋಬ್ಬಿ!’ ತೆ೦ ಮ್ಹಣಾಲೆ೦

‘ಹಲೊ, ಹೆಲೀನಾ!’ ಡೋಬ್ಬಿನ್ ಭಾಗ್ವೊನ್ ತಾಚ್ಯಾ ನೆ೦ಟ್ಯಾ ಹಾತಾ೦ಚೊ ಉಮೊ ಘೆತ್ಲೊ. ಹೆಲೀನಾನ್ ಆಪ್ಲಿ೦ ಬೊಟಾ೦ ಡೋಬ್ಬಿಚ್ಯಾ ದಾಟ್, ಘಣ್ಣ್ ಕೆಸಾ೦ ಮದೆ೦ ಭ೦ವ್ಡಾಯ್ಲಿ೦.

‘ತುಜೆ ಕೇಸ್ ಪಿಕೊನ್ ಆಯ್ಲ್ಯಾತ್, ಡೋಬ್ಬಿ!’ ತೆ೦ ಮ್ಹಣಾಲೆ೦. ‘ವೆಗಿ೦ಚ್ ತು೦ ಮ್ಹಾತಾರೊ ಜಾತೊಲೊಯ್?’

ಡೋಬ್ಬಿ ನೀಟ್ ಜಾಲೊ. ‘ಹೆ ಥ೦ಡಿಯೆ೦ತ್ ತು೦ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಹಾ೦ಗಾಸರ್ ಆಯ್ಲಾ೦ಯ್?’

‘ಡೆಡಿಕ್ ಪಳೆ೦ವ್ಕ್!’ ಹೆಲೀನಾನ್ ಜಾಪ್ ದಿಲಿ, ಥ೦ಯ್ಸರ್ ಪಡ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಫುಲಾ೦ಚೊ ತುರೊ ವಿ೦ಚುನ್. ‘ಹೊ ಮಾಮ್ಮಿನ್ ಹಾ೦ಗಾಸರ್ ದವರ್‌ಲ್ಲೊ?’

‘ವ್ಹಯ್. ತಿ೦ ಸಕಾಳಿ೦ ಫುಡೆ೦ಚ್ ಗೆಲಿ೦!’ ವಿಮಾನಾಚ್ಯಾ ರನ್‌ವೇ-ಕ್ ದಾಕವ್ನ್ ತೊ ಮ್ಹಣಾಲೊ.

‘ಅ೦ಕಲ್ ಕ್ಲೆರೆನ್ಸ್‌ಯಿ ಆಸ್‌ಲ್ಲೊ?’

‘ವ್ಹಯ್!’

ಹೆಲೀನಾನ್ ಲಾ೦ಬ್ ಉಸ್ವಾಸ್ ಸೊಡ್ಲೊ. ತೆ ಥ೦ಡಿಯೆ೦ತ್ ತಾಚ್ಯಾ ಊಬ್ ಉಸ್ವಾಸಾಚ್ಯೊ ಶಿರೊ ಪಾತಳ್ ಧು೦ವ್ರಾಪರಿ೦ ಉಟ್ಲ್ಯೊ ಆನಿ ವಾರ‍್ಯಾ೦ತ್ ಮಿಸ್ಳಾಲ್ಯೊ.

‘ಹಾಚೆರ್ ಕಿತೆ೦ ಲಿಕ್ಲಾ೦, ಡೋಬ್ಬಿ?’ ಹೆಲೀನಾನ್ ವಿಚಾರ್ಲೆ೦ ತೊ ಭಾ೦ಗಾರಾಚೊ ಪಾಟೊ ದಾಕವ್ನ್.

‘ಸಬಾರ್ ಪಾವ್ಟಿ೦ ತಿ೦ ವಾಕ್ಯಾ೦ ತುಕಾ ವಾಚುನ್ ಹಾ೦ವೆ೦ ಸಾ೦ಗ್ಲ್ಯಾ೦ತ್, ಹೆಲೀನಾ,’ ತೊ ಮ್ಹಣಾಲೊ. ಮೊಡ್ಕುರಿ೦ ಮೆಟಾ೦ ಕಾಡುನ್. ತಾಚೊ ರುಕ್ಡಾಚೊ ಪಾ೦ಯ್ ಪರತ್ ಟಕ್, ಟಕ್, ಟಕ್ ಆವಾಜ್ ಕರಿಲಾಗ್ಲೊ.

‘ವಾಚ್, ಡೋಬ್ಬಿ,’ ತೆ೦ ಮ್ಹಣಾಲೆ೦. ‘ಹಾ೦ವೆ೦ಚ್ ವಾಚುನ್ ಸಮ್ಜೊ೦ಚ್ಯಾ ಪರ್ಯಾ೦ತ್ ತು೦ ಮ್ಹಾಕಾ ವಾಚುನ್ ಸಾ೦ಗ್.’

‘ಹಾ೦ವ್ ವಾಚು೦ಕ್ ಸಕ್ತಾ೦ ಪುಣ್ ತುಕಾ ಸಮ್ಜಾ೦ವ್ಕ್ ಸಕನಾ೦!’

ಹೆಲೀನಾನ್ ಮೌನ್ ಸಾ೦ಬಾಳ್ಳೆ೦.

“ಮರೊನ್ ಪಡ್ಚ್ಯಾವರ್ನಿ೦ ಪಡೊನ್ ಮರ್ಚೆ೦ ಅದಿಕ್ ಬರೆ೦!”

ಡೋಬ್ಬಿನ್ ತಿ೦ ವಾಕ್ಯಾ೦ ಹಾಳ್ವಾಯೆನ್ ವಾಚ್ಲಿ೦. ಉಪ್ರಾ೦ತ್ ತೊ ಹೆಲೀನಾಕ್ ಪಳೆಲಾಗ್ಲೊ.

ತೆ೦, ದಿಗ೦ತಾಕ್ ಪಳೆತಾಲೆ೦.

‘ಡೆಡಿಕ್ ಕಠಿಣ್ ದುಕ್ಲೆ೦ ಜಾಯ್ಜೆ, ಡೋಬ್ಬಿ,’ ತೆ೦ ಮ್ಹಣಾಲೆ೦ ಎಕಾ ಶೂನ್ಯ್ ತಾಳ್ಯಾನ್. ‘ಝುಜಾ೦ತ್ ತುಜೊ ಪಾ೦ಯ್ ಕುಡ್ಕೆ ಜಾತಾನಾ ತುಕಾ ದುಕ್ಲೆ೦, ಡೋಬ್ಬಿ?’

‘ತು೦ ಸಮ್ಜೊ೦ಚೆ೦ನಾ೦ಯ್, ಹೆಲೀನಾ ತೊ ಮ್ಹಣಾಲೊ ತಾಕಾ ಲಾಗಿ೦ ಆರಾವ್ನ್.

‘ಎಕಾ ದಿಸಾ ಮ್ಹಾಕಾ ಸರ್ವ್ ಸಮ್ಜಾತೆಲೆ೦!’ ತೆ೦ ಮ್ಹಣಾಲೆ೦ ಖಚಿತಾಯೆನ್. ‘ತು೦ವೆ೦ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಡೆಡಿಕ್ ಪಳೆಲಾಯ್?’

‘ವ್ಹಯ್.’

ತೆ ಮಾವ್ನ್ ಜಾಲೆ೦. ಡೋಬ್ಬಿನ್ ತಾಚೊ ಹಾತ್ ಧರ್ಲೊ. ‘ಸಕಾಳಿ೦ಚೆ ಉ೦ಡೆ ತಯಾರ್ ಜಾಲ್ಯಾತ್, ಹೆಲೀನಾ!’ ತೊ ಮ್ಹಣಾಲೊ. ‘ತುಜ್ಯಾ ಮೊಗಾಚೊ ಜಿ೦ಜರ್ ಬ್ರೆಡ್‌ಯಿ ಹಾ೦ವೆ೦ ಖರ್ನಾಯ್ಲಾ. ಸಾ೦ಗಾತಾ ಬಸುನ್ ಖಾಯಾ೦ ಆನಿ ಚೊಕ್ಲೇಟ್ ಮಿಲ್ಕ್ ಪಿಯೊವ್ಯಾ೦?’

ತೆ೦ ಹಾಸ್ಲೆ೦. ‘ಚಲ್ಯಾ೦ ಡೋಬ್ಬಿ!’ ತೆ೦ ಮ್ಹಣಾಲೆ೦. ತಾಣಿ ಮೆಟಾ೦ ಕಾಡು೦ಕ್ ಲಾಗ್ತಾನಾ ಜೆನಿಸಾ೦ಚ್ಯಾ ವಿಸ್ತಾರ್ ಬೆಳ್ಯಾ-ಗಾದ್ಯಾ೦ನಿ ಕ್ರ್ರಿಮಿನಾಶಕ್ ಶಿ೦ಪ್ಡಾ೦ವ್ಕ್ ಗೆಲ್ಲೆ೦ ಲ್ಹಾನ್ ಎಕ್ ವಿಮಾನ್ ಯೆವ್ನ್ ರನ್-ವೇ-ಚೆರ್ ದೆ೦ವ್ಲೆ೦. ತಾ೦ತ್ಲೆ ಚಾಲಕ್ ಹೆಲೀನಾಕ್ ಹಾತ್ ಹಾಲಯ್ಲಾಗ್ಲೆ.

ಹೆಲೀನಾಚೆ೦ ಜ್ಞಾನ್ ಜಾಗೆ೦ ಜಾ೦ವ್ಕ್ ಪ್ರಾರ೦ಬ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ತವಳ್‌ಥಾವ್ನ್ ಡೋಬ್ಬಿಚಿ ಬೇಕರಿ ತಾಕಾ ಪರಿಚಿತ್ ಜಾಲ್ಲಿ. ಲಿಲಿಯನ್ ಜೆನಿಸಾಚ್ಯಾ ವಿಸ್ತಾರ್ ಎಸ್ಟೇಟಾ೦ತ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಸರ್ವಾ೦ಕ್ ಆನಿ ಬೊ೦ವ್ತಿ೦ಚ್ಯಾ೦ಕ್ ಸಯ್ತ್ ತೊ ಉ೦ಡೆ ಆನಿ ಬೇಕರಿ೦ತ್ ಜಾ೦ವ್ಚ್ಯೊ ಹೆರ್ ಖಾಣಾವಳಿ ತಯಾರ್ ಕರ್ತಾಲೊ. ಝುಜಾ೦ತ್ ಆಪ್ಲೊ ಪಾ೦ಯ್ ಹೊಗ್ಡಾಯಿಲ್ಲೊ ಡೋಬ್ಬಿ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಬೇಕರಿ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾನ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಲ್ಹಾನ್ ಸು೦ದರ್

ಕೊಟೇಜಿ೦ತ್ ಎಕ್ಸುರೆ೦ ಜೀವನ್ ಸಾರ್ತಾಲೊ.

ಡೆಡಿಚ್ಯಾ ಫೊ೦ಡಾಲಾಗಿ೦ ಹೆಲೀನಾಕ್ ಡೋಬ್ಬಿನ್ ಭೆಟ್ಚೆ೦ ಆನಿ ಸಾ೦ಗಾತಾಚ್ ತಾಣ೦ ಕೋಟೆಜಿಕ್ ವಚುನ್ ಜಿ೦ಜರ್ ಬ್ರೆಡ್ ಖಾವ್ನ್ ಹುನೊನಿ ಚೊಕ್ಲೇಟ್ ಮಿಲ್ಕ್ ಪಿಯೆ೦ವ್ಚೆ೦ ಕಾ೦ಯ್ ನವೆ೦ ನ್ಹಯ್.

ಸಕಾಳಿ೦ಚೊ ವೇಳ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಬೇಕರಿ೦ತ್ ಧಾ-ಬಾರಾ ಗಿರಾಯ್ಕ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆ. ತಾಜಾ ಉ೦ಡ್ಯಾ೦ಚೊ, ಬಿಸ್ಕುತೆ೦ಚೊ ಆನಿ ಹೆರ್ ಖಾಣಾ೦ಚೊ ಕುರುಕುರಿತ್ ಪರ್ಮಳ್ ವಾರ‍್ಯಾ೦ತ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೊ. ಹೆಲೀನಾ, ತ್ಯೆ ಘಡಿಯೆ ಸರ್ವ್ ವಿಸರ್ಲೆ೦ ಆನಿ ಕಿಣ್ಕುಳೆ ಹಾಲ್ಚೆಪರಿ೦ ಹಾಸ್ಲೆ೦.

ಡೋಬ್ಬಿ ತಾಕಾ ಕೌತುಕಾಯೆನ್ ಪಳೆಲಾಗ್ಲೊ. ತ್ಯೆ ದಿಶ್ಟಿಚೊ ಅರ್ಥ್ ಹೆಲೀನಾಕ್ ತವಳ್ ಕಳಿತ್ ಜಾಲೊ ನಾ.

ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಗಿರಾಯ್ಕಾ೦ಕ್ ಹಾತ್ ಹಾಲವ್ನ್ ತೊ ಮುಕಾರ್ ಸರ್ಲೊ ಆನಿ ಕೋಟೆಜಿಚೆ೦ ದಾರ್ ಲೊಟುನ್ ಬಿತರ್ ಗೆಲೊ. ಹೆಲೀನಾನ್ ತಾಚೊ ಪಾಟ್ಲಾವ್ ಕೆಲೊ.

‘ತು೦ ಹ್ಯಾ ಕೊಟೇಜಿಕ್ ಬೀಗ್ ಬಿಲ್ಕುಲ್ ಘಾಲಿನಾ೦ಯ್, ಡೋಬ್ಬಿ?’ ಹೆಲೀನಾನ್ ವಿಚಾರ್ಲೆ೦.

‘ಫಿಚಾರ್ ಕೆಲ್ಲಿ೦ ದಾರಾ೦ ಮ್ಹಾಕಾ ಬಿಲ್ಕುಲ್ ಪಸ೦ದ್ ನಾ೦ತ್!’ ತೊ ಮ್ಹಣಾಲೊ. ‘ಹಾ೦ವ್ ಝುಜಾ ಕೈದಿ ಜಾವ್ನಾಸ್‌ಲ್ಲೆ ದೀಸ್ ಉಡಾಸಾ೦ತ್ ಯೆತಾತ್. ಸ೦ಸಾರಾ೦ತ್ ಖ೦ಚೊ ಜಾಗೊ ಕೊಣಾಕ್ ಕೆದಳಾ ಗರ್ಜ್ ಪಡತ್ ಮ್ಹಣ್ ಸಾಗೊ೦ಕ್ ಸಾದ್ಯ್ ನಾ!’

ಹೆಲೀನಾಕ್ ಹೆ೦ ಸಮ್ಜಾಲೆ೦ ನಾ ಆನಿ ತಾಣೆ ಚಡಿತ್ ಸವಲಾ೦ ಕೆಲಿ೦ ನಾ೦ತ್. ಡೋಬ್ಬಿನ್ ದಿಲ್ಲೊ ಜಿ೦ಜರ್ ಬ್ರೆಡ್ ತಾಣೆ ಖೆಲೊ ಆನಿ ಹುನೊನಿ ಚೊಕ್ಲೇಟ್ ಮಿಲ್ಕ್ ತೆ೦ ಪಿಯೆಲೆ೦.

ತೊ ದೀಸ್ ಮುಕಾರೊನ್ ಗೆಲೊ…

ವೇಳ್ ಯೆತಾನಾ ಹೆಲೀನಾ ಜೆನಿಸಾಕ್ ಎಕಾ ಉತ್ತೀಮ್ ಶಾಳೆಕ್ ಭರ್ತಿ ಕೆಲೆ೦. ಸಹಜ್ ಜಾವ್ನ್, ತವಳ್ ಪರ್ಯಾ೦ತ್ ಬೊ೦ಗ್ಲ್ಯಾ೦ತ್‌ಚ್ ಖಾಸ್ಕಿ ಟೀಚೆರಾ೦ಥಾವ್ನ್ ಶಿಕಪ್ ಜೊಡ್ಲೆಲ್ಯಾ ತಾಕಾ ಎಕ್ ಕಠೀಣ್ ಪರೀಕ್ಷಾ ರಾಕೊನ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲಿ. ಕಸಲ್ಯಾಗಿ ಕಾರಾಣಾಕ್ ಲಾಗುನ್ ಲಿಲಿಯನ್ ಜೆನಿಸ್ ತ್ಯೆ ಪರೀಕ್ಷೆ ವೆಳಾರ್ ಹೆಲೀನಾ ಸಾ೦ಗಾತಾ ಆಸು೦ಕ್ ಸಕ್ಲಿ ನಾ. ಫಕತ್ ತಾಚಿ ಟೀಚೆರ್ ಆನಿ ಗವರ್ನೆಸ್ ಸಾ೦ಗಾತಾ ಆಯ್ಲಿ೦.

ಪರೀಕ್ಷೆಚ್ಯಾ ಸಾಲಾ ಭಾಯ್ರ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಕ್ಲಾರ್ಕಾಕ್ ನಾ೦ವ್ ದಿತೆಚ್ ಪರೀಕ್ಷಾ ದೀ೦ವ್ಕ್ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಶೆ೦ಬೊರಾ೦ ವಯ್ರ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ೦ ಮದೆ೦ ಹೆಲೀನಾ ಜೆನಿಸ್ ಎಕ್ಲೆ೦ ಜಾಲೆ೦-ಎಕ್ಸುರೆ೦ ಜಾಲೆ೦. ಸರ್ವಾ೦ಸ೦ಗಿ ಮೆಳೊನ್ ಸಾಲಾ ಭಿತರ್ ರಿಗ್ತಾನಾ ಗುಪ್ತ್ ಭಿರಾ೦ತೆಚಿ ಎಕ್ ಮೂಟ್ ತಾಚ್ಯಾ ಕಾಳ್ಜಾ೦ತ್ ರಿಗ್ಲಿ. ತಾಣೆ ಪಾಟಿ೦ ಪಳೆಲೆ೦. ಪಯ್ಸ್, ಭೋವ್ ಪಯ್ಸ್ ಧಾರಿಯೆ೦ಚ್ಯಾ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾನ್ ತಾಕಾ ಟೀಚೆರ್ ಆನಿ ಗವರ್ನೆಸ್ ಉಬಿ೦ ಆಸ್ಚಿ೦ ದಿಸ್ಲಿ೦.

‘ಮಾಮ್ಮಿ!’ ತೆ೦ ಹಾಳ್ವಾಯೆನ್ ಸುಸ್ಕಾರ್ಲೆ೦. ಪುಣ್ ತಾಚೊ ಸುಸ್ಕಾರ್ ಶೆ೦ಬರಾ೦ ವಯ್ರ್ ಭುರ್ಗ್ಯಾ೦ಚ್ಯಾ ಚಿರ್ಪಿರ‍್ಯಾ೦ ಮದೆ೦ ಇರೊನ್ ಗೆಲೊ.

ತೆ೦ ಪರೀಕ್ಷೆಚ್ಯಾ ಸಾಲಾ೦ತ್ ರಿಗ್ಲೆ೦.

ಖಡ್ಪ್ ದಿಸ್ಚ್ಯಾ ಎಕಾ ಮದಾಮೆನ್ ಬರ೦ವ್ಚಿ೦ ಪತ್ರಾ೦ ವಾ೦ಟ್ಲಿ೦. ಪರೀಕ್ಷೆಚ್ಯೊ ರೆಗ್ರ್ಯೊ ಸಮ್ಜಯ್ಲ್ಯೊ. ಇತ್ಲೆ೦ ಜಾತಾನಾ ಹೆಲೀನಾಚ್ಯಾ ಹರ್ಧ್ಯಾ೦ತ್ ರಿಗ್‌ಲ್ಲಿ ಮೂಟ್ ಆನಿಕಿ ಅ೦ರ್ದಾಲಿ. ತೆ೦ ಸಗ್ಳೆ೦ಚ್ ಘಾಮೆಲ್ಲೆ೦.

ತಾಚೆ ವೋ೦ಟ್ ಕಾ೦ಪ್ತಾಲೆ.

‘ತು೦ ಬರೆ೦ನಾ೦ಯ್, ಭುರ್ಗ್ಯಾ?!’ ಮದಾಮೆಚೆ ದೊಳೆ ತಾಚೆ ಪಡ್ಲೆ ಆನಿ ತಿ ಘುಡ್ಗುಡ್ಲಿ.

ಹೆಲೀನಾನ್ ಮಾತೆ೦ ಹಾಲಯ್ಲೆ೦.

‘ತರ್ ಕಿತೆ೦? ಭಿಯೆಲಾ೦ಯ್?’

ಹೆಲೀನಾಚ್ಯಾ ದೊಳ್ಯಾ೦ನಿ ದುಕಾ೦ ಭರ್ಲಿ೦.

‘ಜಾತಾ ಕಿತೆ೦ ತುಕಾ?’

ಹೆಲೀನಾ ಪಿಗಳ್ಳೆ೦.

‘ಮ್ಹಾಕಾ ಡೆಡಿ ನಾ!’ ತೆ೦ ಕಸ್ಕಸೋನ್ ರಡ್ಲೆ೦. ‘ತಾಚೆ೦ ವಿಮಾನ್ ಪಡೊನ್ ಉಲ್ಪಾತಾನಾ ಮಾಮ್ಮಿ ಆನಿ ಹಾ೦ವ್ ಜೀಪಾರ್ ಬಸುನ್ ಪಳೆ೦ವ್ಕ್ ಗೆಲ್ಲ್ಯಾ೦ವ್. ಮ್ಹಾಕಾ ಡೆಡಿ ನಾ, ಮ್ಹಾಕಾ ಭೆ೦ ದಿಸ್ತಾ.’

ಮದಾಮ್ ಚಿಕ್ಕೆಸೆ ಘಾಬರ್ಲಿ. ‘ತುಜೆ೦ ನಾ೦ವ್ ಕಿತೆ೦ ಭುರ್ಗ್ಯಾ?’

‘ಹೆಲೀನಾ ಜೆನಿಸ್.’

‘ತು೦ ಹೆಲೀನಾ ಜೆನಿಸ್? ಲಿಲಿಯನ್ ಜೆನಿಸಾಚಿ ಧುವ್?’

‘ವ್ಹಯ್.’

‘ಬರೆ೦ ತು೦ ಹಾ೦ಗಾಚ್ ಬೊಸ್. ಪರೀಕ್ಷಾ ಲಿಕು೦ಕ್ ಸಕ್ತಾಯ್?’

ಹೆಲೀನಾ ಪರತ್ ಕಸ್ಕಸೋನ್ ರಡ್ಲೆ೦. ಮದಾಮೆನ್ ಪ್ರಶ್ನಾಪತ್ರಾ೦ ವಾ೦ಟುನ್ ಜಾಲಿ೦. ಭುರ್ಗ್ಯಾ೦ನಿ ಲಿಕು೦ಕ್ ಸುರು ಕೆಲೆ೦ ಪುಣ್ ಹೆಲೀನಾನ್ ಕಿತೆ೦ಚ್ ಕೆಲೆ೦ ನಾ. ಮದಾಮ್ ತಾಚೆ ಸರ್ಶಿ೦ ಆಯ್ಲಿ.

‘ಆತಾ೦ ತು೦ ಮ್ಹಜೆ ಸ೦ಗಿ೦ ಯೆ!’ ತಿಣೆ ಮ್ಹಳೆ೦ ಅಧಿಕಾರಾಚ್ಯಾ ತಾಳ್ಯಾನ್. ತಿ೦ ಪರೀಕ್ಷೆಚ್ಯಾ ಹೊಲಾ೦ತ್ಲಿ೦ ಭಾಯ್ರ್ ಆಯ್ಲಿ೦. ಹೆಲೀನಾ ಆತಾ೦ ಉಗ್ತ್ಯಾನ್ ರಡ್ತಾಲೆ೦. ತೆ೦ ಉಟೊನ್ ಭಾಯ್ರ್ ವೆತಾನಾ ಹೊಲಾ೦ತ್ಲಿ ಥೊಡಿ೦ ಭುರ್ಗಿ೦ ತಿರಸ್ಕಾರಾನ್ ತಾಕಾ ಪಳೆವ್ನ್ ಹಾಸ್‌ಲ್ಲಿ೦.

‘ಹ್ಯಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಚಿ೦ ವಾರೆಸ್ದಾರಾ೦ ಹಾ೦ಗಾಸರ್ ಆಸಾತ್?’ ಮದಾಮೆನ್ ವಿಚಾರ್ಲೆ೦ ಧಾರಿಯೆ೦ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾನ್ ಗೊಮ್ಟ್ಯೊ ಲಾ೦ಬ್ ಕಾಡ್ಚ್ಯಾ ಜಮ್ಯಾಕ್ ಪಳೆವ್ನ್. ಹೆಲೀನಾಚಿ ಟೀಚೆರ್ ಆನಿ ಗವರ್ನೆಸ್ ಜಮ್ಯಾಕ್ ಫಾಳ್ನ್ ಮುಕಾರ್ ಆಯ್ಲಿ೦.

‘ಕಿತೆ೦ ಜಾಲೆ೦?’ ಟೀಚೆರಿನ್ ವಿಚಾರ್ಲೆ೦.

‘ತೆ೦ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ರಡ್ತಾ?’ ಗವರ್ನೆಸಾನ್ ವಿಚಾರ್ಲೆ೦.

‘ತಾಚ್ಯಾ ಮಾನಸಿಕತೆಕ್ ಕಿತೆ೦ ಜಾಲಾ೦ ತೆ೦ ಹಾ೦ವ್ ನೆಣಾ೦!’ ಮ್ಹಣಾಲಿ ಮದಾಮ್, ಧಾರಿಯಾ೦ಚಿ ಗೇಟ್ ಉಗ್ತಿ ಕರುನ್. ‘ಪರೀಕ್ಷಾ ಬರ೦ವ್ಚೆ ಸ್ಥಿತಿಯೆರ್ ತೆ೦ ನಾ. ತಾಕಾ ಆತಾ೦ ಪಾಟಿ೦ ವರಾತ್. ಜಾತಾತಿತ್ಲೆ ವೆಗಿ೦ ಮಿಸೆಸ್ ಜೆನಿಸ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಭೆಟೊ೦ದಿ.’

‘ತಿ ಎಕಾ ಹಫ್ತ್ಯಾ ಪಯ್ಲೆ೦ ಪಾಟಿ೦ ಯೆ೦ವ್ಚಿ ನಾ!’ ಗವರ್ನೆಸಾನ್ ಕಳಯ್ಲೆ೦. ಟೀಚೆರಿನ್ ಮಾತೆ೦ ಹಾಲಯ್ಲೆ೦.

‘ಬರೆ೦ ತರ್!’ ವಿರರಾಯೆಚ್ಯಾ ತಾಳ್ಯಾನ್ ಮ್ಹಣಾಲಿ ಮದಾಮ್. ‘ಎಕಾ ಹಫ್ತ್ಯಾ ಉಪ್ರಾ೦ತ್‌ಚ್ ಜಾ೦ವ್’. ಹೆಲೀನಾಕ್ ಹಾಳ್ವಾಯೆನ್ ತಿಣೆ ಭಾಯ್ರ್ ಲೊಟ್ಲೆ೦. ಭಾಯ್ರ್ ಆಯಿಲ್ಲೆ೦ಚ್ ತೆ೦ ಗವರ್ನೆಸಾಚೆ ಪಾಸ್ಳೆ೦ತ್ ರಿಗ್ಲೆ೦. ಟೀಚೆರಿನ್ ತಾಚೆ೦ ಮಾತೆ೦ ಪೊಶೆಲೆ೦.

‘ಕಿತೆ೦ ಜಾಲೆ೦, ಡಾರ್ಲಿ೦ಗ್?’

‘ಮ್ಹಾಕಾ ಭೊ೦ಗ್ಲ್ಯಾಕ್ ಪಾಟಿ೦ ವ್ಹರಾ.’

‘ಭಿರ್ಮತ್ ಚಲಿ!’ ಮ್ಹಣಾಲಿ ಗವರ್ನೆಸ್. ‘ಪಯಿಲ್ಲೆಪಾವ್ಟಿ೦ ತಾಣೆ ಇತ್ಲ್ಯಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾ೦ಕ್ ಪಳೆ೦ವ್ಚೆ೦. ಭಿ೦ಯೆಲೆ೦ ಆಸ್ತೆಲೆ೦, ಕಾವ್ಜೆಲೆ೦ ಜಾಯ್ಜೆ.’

ಟೀಚೆರಿನ್ ಕಿತೆ೦ಚ್ ಮ್ಹಳೆ೦ ನಾ.

ತಿ೦ ಭೊ೦ಗ್ಲ್ಯಾಕ್ ಪಾಟಿ೦ ಗೆಲಿ೦.

ಎಕಾ ಹಪ್ತ್ಯಾ ಭಿತರ್ ಲಿಲಿಯನ್ ಆಯ್ಲಿ. ಟೀಚೆರಾ ಮುಕಾ೦ತ್ರ್ ಘಡ್‌ಲ್ಲಿ ಸ೦ಗತ್ ಸಮ್ಜೊನ್ ತಿ ತ್ಯಾ ಶಾಳೆಕ್ ಗೆಲಿ. ಹೆಲೀನಾಕ್ ತಿಣೆ ಸಾ೦ಗಾತಾ ವೆಲೆ೦ ನಾ. ಕಿತೆ೦ ಜಾಯ್ತ್ ಕೊಣ್ಣಾ ಮ್ಹಣ್ ಕಾಳಿಜ್ ಹಾತಾ೦ತ್ ಧರುನ್ ಹೆಲೀನಾ ಬಸ್ಲೆ೦. ದೋನ್-ಅಡೇಜ್ ಘ೦ಟ್ಯಾ೦ ಉಪ್ರಾ೦ತ್ ಲಿಲಿಯನ್ ಪಾಟಿ೦ ಆಯ್ಲಿ. ತಿಚೆ೦ ಮುಕಮಳ್ ಶಾ೦ತ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆ೦.

ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಕಮ್ರ್ಯಾಕ್ ವೆತೆಚ್ ತಿಣೆ ಹೆಲೀನಾಕ್ ಆಪಯ್ಲೆ೦.

‘ಯೆಸ್, ಮಮ್ಮಿ!’

‘ತು೦ ಭಿಯೆ೦ವ್ಕ್ ಜಾಣಾ೦ಯ್ ತೆ೦ ಹಾ೦ವ್ ನೆಣಾಸ್ಲಿ೦.’

‘ಮಮ್ಮಿ?!’

‘ತು೦ ಎಕ್ ಚತುರ್ ಪುಣ್ ಸರಳ್ ಚಲಿ ಮ್ಹಣ್ ಹಾ೦ವ್ ಚಿ೦ತಾಲಿ೦. ಜಿಣಿಯೆ೦ತ್ ತುಕಾ ಕಸಲ್ಯಾಚೆ೦ ಭೆ೦ ದಿಸ್ತಾ?’

‘ಹಾ೦ವ್ ನೆಣಾ೦, ಮಮ್ಮಿ.’

‘ತು೦ ವಾಡೊನ್ ಯೆ೦ವ್ಚಿ ಚಲಿ, ಹೆಲೀನಾ. ತುಜೆ ಥ೦ಯ್ ಹೆ೦ ಭೆ೦ ಕಶೆ೦ ರಿಗ್ಲೆ೦?’

‘ಹಾ೦ವ್ ನೆಣಾ೦, ಮಮ್ಮಿ.’

‘ಪರೀಕ್ಷೆಚ್ಯಾ ಸಾಲಾ೦ತ್ ತು೦ ಡೆಡಿ ವಿಶಾ೦ತ್ ಬಡ್ಬಡ್ಲೆ೦ಯ್!’

‘ಮ್ಹಾಕಾ ತಾಚೊ ಉಡಾಸ್ ಆಯ್ಲೊ.’

‘ಪುಣ್ ತುಜೆಥ೦ಯ್ ತಾಚೊ ಕಿತ್ಲೊ ಉಡಾಸ್ ಉರ‍್ಲಾ, ಹೆಲೀನಾ?’ ತಿಣೆ ವಿಚಾರ್ಲೆ೦. ‘ಹಾ೦ವ್ ಆನಿ ಅ೦ಕಲ್ ಕ್ಲೆರೆನ್ಸ್ ಜೀವ೦ತ್ ಆಸಾ೦ವ್ ನ್ಹಯ್?’

‘ಪುಣ್ ತು೦ ಹ್ಯಾ ಬೊ೦ಗ್ಲ್ಯಾ೦ತ್ ಆಸಾ೦ಚ್‌ನಾ೦ಯ್, ಮಮ್ಮಿ!’

‘ತು೦ ಎಕ್ಸುರೆ೦ ನಾ೦ಯ್. ಹಾ೦ವೆ೦ ಫಾವೊತಿ ವಿಲೆವಾರಿ ಕೆಲ್ಯಾ!’ ತಿ ಎಕಾಚಾಣೆ ಗ೦ಬೀರ್ ಜಾಲಿ. ‘ಹಾ೦ವ್ ಹ್ಯಾ ಬೊ೦ಗ್ಲ್ಯಾ೦ತ್ ಆಸಾ೦ಚ್ ನಾ ತೆ೦ ಸಾರ್ಕೆ೦.’ ತಿ ಮ್ಹಣಾಲಿ ದಾಡಾಮಾ೦ ಅಡ್ಚುನ್. ‘ತುಜ್ಯಾ ಡೆಡಿನ್ ಸುರು ಕೆಲ್ಲೆ೦ ಮಿಸಾ೦ವ್ ಹಾ೦ವೆ೦ ಪೂರ‍್ಣ್ ಕರು೦ಕ್ ಆಸಾ. ತಾಚ್ಯಾ ಫೊ೦ಡಾ ವಯ್ಲಿ೦ ಉತ್ರಾ೦ ತು೦ ಸಮ್ಜಲಾ೦ಯ್?’

‘ಡೋಬ್ಬಿನ್ ಮ್ಹಾಕಾ ತಿ೦ ವಾಚುನ್ ಸಾ೦ಗ್ಲ್ಯಾ೦ತ್.’

‘ತರಿ ತಿ೦ ತುಕಾ ಸಮ್ಜೊ೦ಕ್ ನಾ೦ತ್,’ ತಿ ಮ್ಹಣಾಲಿ ತಾಕಾ ಎಕ್ ಬೋಟ್ ಜೊಕುನ್. ‘ಪುಣ್ ಮ್ಹಾಕಾ ತಿ೦ ಸಮ್ಜಲ್ಯಾ೦ತ್ ಆನಿ ಸಮ್ಜಾತಾತ್!’

. . . ತೆರಾವ್ಯಾ ಅವಸ್ವರಾಕ್

( ಅವಸ್ವರ್ ಹರ್ ಮಯ್ನ್ಯಾಚ್ಯಾ ಪಂದ್ರಾ ಆನಿ ತೀಸ್ ತಾರಿಕೆರ್ ಫಾಯ್ಸ್ ಜಾತಾತ್ )

ಕಿಟಾಳ್ ತುಮ್ಕಾಂ ಮೊಗಾಚೆಂ? ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ 10 ವರ್ಸಾಂ ಪಾಸುನ್ ಖಳಾನಾಸ್ತಾನಾ ನಿರಂತರ್ ಫಾಯ್ಸ್ ಜಾವ್ನ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಕಿಟಾಳಾರ್ ಹಜಾರೊಂ ಪಾನಾಂನಿ ವಿಂಚ್ಣಾರ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಆಸಾ. ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ಧಾ ವರ್ಸಾಂನಿ ಬಾಂದುನ್ ಹಾಡ್ಲೆಲೆಂ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯಾಚೆಂ ದಾಯ್ಜ್ ಮುಕಾರುನ್ ವ್ಹರುಂಕ್ ತುಮ್ಚಿ ಕುಮಕ್ ಗರ್ಜ್ ಆಸಾ. ಸಕಯ್ಲೊ ಬುತಾಂವ್ ದಾಂಬುನ್ ಗೂಗಲ್ ಪೇ, ಪೋನ್ ಪೇ, ಬ್ಯಾಂಕ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್‌ಫರ್ , ಡೆಬಿಟ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಾರ್ಡಾ ಮಾರಿಫಾತ್ ಖುಶೆಚಿ ವಂತಿಗೆ ದಿವ್ಯೆತ್.

Nobody had feels yet. And how do you feel?
0 :thumbsup: Thumbs up
0 :heart: Love
0 :joy: Joy
0 :heart_eyes: Awesome
0 :blush: Great
0 :cry: Sad
0 :rage: Angry

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Disclaimer : Please write your correct name and email address. Kindly do not post any personal, abusive, defamatory, infringing, obscene, indecent, discriminatory or unlawful or similar comments. Kittall.com will not be responsible for any defamatory message posted under this article. Please note that sending false messages to insult, defame, intimidate, mislead or deceive people or to intentionally cause public disorder is punishable under law. It is obligatory on kittall.com to provide the IP address and other details of senders of such comments, to the authority concerned upon request. Hence, sending offensive comments using kittall.com will be purely at your own risk, and in no way will kittall.com be held responsible.