ಸಂಭ್ರಮ್ ತಿದೊಡೊ, ಸಂದೇಶ್ ಏಕ್ : ಸಂಪೂರ್ಣ್‌ಕಾಯೆಚೊ! – ಅ|ಮಾ|ದೊ| ಜೆರಾಲ್ಡ್ ಐಸಾಕ್ ಲೋಬೊ.

ಯ್ತಾರಾ, 15 ಅಗೋಸ್ತ್ 2021ವೆರ್ ಸಕಾಳಿಂಚ್ಯಾ ಆಟ್ ವ್ಹರಾರ್ ಬ್ರಹ್ಮಾವರ್ ಭಾಗೆವೊಂತ್ ಕುಟ್ಮಾಕ್ ಸಮರ್ಪಿಲ್ಲ್ಯಾ ಇಗರ್ಜೆಂತ್, ‘ದೀಸ್ ಆಯ್ಚೊ ಸಂಭ್ರಮಾಚೊ…’ ಪ್ರವೇಶ್ ಗೀತಾದ್ವಾರಿಂ ಆರಂಭ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಸಂಭ್ರಮಿಕ್ ಪವಿತ್ ಮಿಸಾಚ್ಯಾ ಬಲಿದಾನಾಂತ್, ಉಡುಪಿ ದಿಯೆಸೆಜಿಚೊ ಧರ್ಮಾಧ್ಯಕ್ಷ್ ಅ|ಮಾ| ದೊ| ಜೆರಾಲ್ದ್ ಐಸಾಕ್ ಲೋಬೊ ಹಾಣಿ ವಾತಿಕಾನಾಥಾವ್ನ್ ಆಯಿಲ್ಲೆಂ ಸಂಸಾರಿ ಪಯ್ಣಾಂತ್  ಸಾಂತಿಪಣಾಚಿ ಜಿಣಿ ಜಿಯೆವ್ನ್ ‘ಆಮ್ಚೊ ಪಾದ್ರ್ಯಾಬ್’ ಜಾವ್ನ್ ಅಮರ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಬಾ| ಆಲ್ಫ್ರೆಡ್ ರೋಚಾಚ್ಯಾ ಸಾಂತಿಪಣಾಚ್ಯಾ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಕ್  ಚಾಲನ್ ದಿಂವ್ಚೆಂ ಅಧಿಕೃತ್ ಪತ್ರ್ ವಾಚುನ್ ಸಾಂಗ್ಚೆಬರಾಬರ್ ಬಾ| ಆಲ್ಫ್ರ‍ೆಡ್ ರೋಚ್ ಹಾಂಕಾ ಸಾಂತ್ ಮ್ಹಣ್ ಪಾಚಾರ್ಚ್ಯಾ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಕ್ ಅಧಿಕೃತ್ ತರಾನ್ ಚಾಲನ್ ದಿಲೆಂ.

SOGFR11

ಧರ್ಮಾಧ್ಯಕ್ಷಾಚ್ಯಾ ಅಧಿಕೃತ್ ಪಾಚಾರ್ಣೆ ಪಯ್ಲೆಂ ಸಾಂತಿಪಣಾಚ್ಯಾ ಸಂಕೀರ್ಣ್  ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ವಿಶ್ಯಾಂತ್ ಮಾಹೆತ್ ದೀವ್ನ್ ಕಾಪುಚಿನ್ ಫ್ರಾದ್ ತಶೆಂ ಉಡುಪಿ ದಿಯೆಸೆಜಿಚೊ ಲೋಕ್ ಸಂಪರ್ಕ್ ಅಧಿಕಾರಿ ಮಾ| ಬಾ| ಚೇತನ್ ಲಿಯೊ ಲೋಬೊ ಹಾಣಿ ಹಜಾರೊಂ ಮೆಟಾಂ ಆಟಾಪುನ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಸಂಕೀರ್ಣ್ ಆನಿ ಲಾಂಬ್ ಸಾಂತಿಪಣಾಚ್ಯೆ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಂತ್ ಹಿ ಪಾಚಾರ್ಣಿ ಫಕತ್ ಪಯ್ಲೆಂ ಮೇಟ್ ಮಾತ್ ಜಾವ್ನಾಸುನ್, ಥೊಡ್ಯಾ ಸಂದರ್ಭಾಂನಿ ಹಿ ಪ್ರಕ್ರಿಯಾ ವೆಗಿಂಚ್ ಸಂಪನ್ನ್ ಜಾತಾ, ಥೊಡೆ ಪಾವ್ಟಿಂ ಬೋವ್ ಲಾಂಬ್ತಾ ಮ್ಹಣ್ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ವರ್ಸಾಂನಿ ಸಾಂತಿಪಣಾಚೊ ಮಾನ್ ಜೊಡ್ಲೆಲ್ಯಾ, ಕೋಲ್ಕೊತ್ತಾಚ್ಯಾ ಮದರ್ ತೆರೆಜಾಚೊ ಆನಿ ಇಂದೊರ್‌ಚ್ಯಾ ಭ| ರಾಣಿ ಮರಿಯಾಚೊ ದಾಕ್ಲೊ ಪೇಶ್ ಕರುನ್ ಸಮ್ಜಣಿ ದಿಲಿ.

SOGFR01

ಸಂಭ್ರಮಿಕ್ ಪವಿತ್ ಮಿಸಾಚ್ಯಾ ಬಲಿದಾನಾಚ್ಯಾ ಪ್ರಸ್ತಾವನಾಂತ್ ಆಯ್ಚ್ಯಾ ದಿಸಾಚೊ ಮಹತ್ವ್ ಆನಿ ತೀರ್ಲಾ ವಿಶ್ಯಾಂತ್ ಉಲವ್ನ್ ಉಡುಪಿ ದಿಯೆಸೆಜಿಚೊ ಧರ್ಮಾಧ್ಯಕ್ಷ್ ಅ| ಮಾ| ದೊ| ಜೆರಾಲ್ಡ್ ಐಸಾಕ್ ಲೋಬೊ ಹಾಣಿ ಮ್ಹಳೆಂ ” ಆಜ್ ಆಮ್ಕಾಂ ತಿದೊಡ್ಯಾ ಸಂಭ್ರಮಾಚೊ ಸುವಾಳೊ. ಸಂಭ್ರಮ್ ತೀನ್ ವ್ಹಯ್ ತರೀ, ಸಂದೇಶ್ ಏಕ್‌ಚ್. ಆನಿ ತೋ ಸಂದೇಶ್ ಜಾವ್ನಾಸಾ ಖರ‍್ಯಾ ಸ್ವತಂತ್ರಾಚೊ ಆನಿ ಸಂಪೂರ್ಣ್‌ಕಾಯೆಚೊ. ಮರಿಯೆ ಮಾಯೆಕ್ ಕುಡಿ ಆತ್ಮ್ಯಾ ಸಮೇತ್ ಸರ್ಗಾರ್ ಉಬಾರ್ನ್ ವೆಲ್ಲ್ಯಾ ಪರ್ಬೆನ್ ದಿಂವ್ಚೊ ಸಂದೇಶ್ – ಸ್ವತಂತ್ರಾಚೊ, ದೇಶ್ ಸ್ವತಂತ್ರ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ದಿಸಾಚ್ಯಾ ಅಮೃತ್ ಮಹೋತ್ಸವಾನ್ ದಿಂವ್ಚೊ ಸಂದೇಶ್ – ಸ್ವತಂತ್ರಾಚೊ ಆನಿ ಬಾ| ಆಲ್ಫ್ರ‍ೆಡ್ ರೋಚಾಕ್ ಭಾಗೆವೊಂತ್ ಮ್ಹಣ್ ಪಾಚಾರ‍್ಚ್ಯಾ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಕ್ ಚಾಲನ್ ದಿಂವ್ಚ್ಯಾ ಸಂಭ್ರಮಾಚೊ ಸಂದೇಶ್ ಸಯ್ತ್ – ಖರ‍್ಯಾ ಸ್ವತಂತ್ರಾಚೊ ಆನಿ ಸಂಪೂರ್ಣ್‌ಕಾಯೆಚೊ”

ಮುಂದರುನ್ ಅ| ಮಾ| ದೊ| ಲೋಬೊ ಹಾಣಿ ಮ್ಹಳೆಂ ” ಮರಿಯೆಕ್ ಕುಡಿ ಆತ್ಮ್ಯಾ ಸಮೇತ್ ಸರ್ಗಾಕ್ ಉಬಾರ್ನ್ ವೆಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಮರಿ ಮಾಯ್ ಸ್ವತಂತ್ರ್ ಆನಿ ಸಂಪೂರ್ಣ್ ಜಾಲಿ, ದೇಶಾಕ್ ಸ್ವತಂತ್ರ್ ಮೆಳ್‌ಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಆಮಿ ಸಂಪೂರ್ಣ್ ಆನಿ ಸ್ವತಂತ್ರ್ ಜಾಲ್ಯಾಂವ್ ಆನಿ ಹ್ಯಾಚ್ ಭಾಶೆನ್ ದೆವಾಚೊ ಸೆವಕ್ ಜಾಲ್ಲೊ ಬಾ| ಆಲ್ಫ್ರ‍ೆಡ್ ರೋಚ್ ಸಯ್ತ್ ಮಾನ್ಯವಂತ್, ಭಾಗೆವೊಂತ್ ಆನಿ ಸಾಂತ್ ಜಾವ್ನ್ ಸಂಪೂರ್ಣ್‌ಕಾಯ್ ಜೊಡ್ತಾಲೊ. ದೆಕುನ್ ಹೊ ಸಂಭ್ರಮ್ ತಿದೊಡೊ ತರೀ ತೀನೂಯ್ ಸಂಭ್ರಮಾಂಚೊಂ ಸಂದೇಶ್ ಸೊಡ್ವಣೆಚೊ ಆನಿ ಸಂಪೂರ್ಣ್‌ಕಾಯೆಚೊ”

SOGFR08

ದೆವಾಚೊ ಸೆವಕ್ ಬಾ| ಆಲ್ಫ್ರ‍ೆಡ್ ರೋಚ್ ಕಾರ್ವಾರ್ ದಿಯೆಸೆಜಿಚ್ಯಾ ಲೋವರ್ ಕಾಸರ್‌ಕೋಡ್ ಫಿರ್ಗಜೆಂತ್ ವಿಗಾರ್ ಜಾವ್ನಾಸ್ತಾನಾ, ನಾಭಲಾಯ್ಕೆನ್ ಬೊಂಬಯ್ ಚಿಕಿತ್ಸೆಕ್ ಗೆಲ್ಲೆ ತವಳ್ ಫಿರ್ಗಜೆಂತ್ ಸೆವಾ ದೀಂವ್ಕ್ ಗೆಲ್ಲೊ ಆನಿ ಥಂಯ್ಸರ್ ನವಿ ಘಾಂಟಿಚಿ ತೋರ್  ಉಗ್ತಾವಣ್ ಜಾಲ್ಲೆ ದೀಸ್ ಫಾ| ರೋಚ್ ಸಂತೊಸಾನ್ ನಾಚ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಘಡಿತಾಕ್ ಸಾಕ್ಸ್ ಜಾಲ್ಲೊ,  ಪ್ರಸ್ತುತ್ ಉಡುಪಿ ದಿಯೆಸೆಜಿಚೊ ರೆಲಿಜಿಯೊಸಾಂಚೊ ಎಪಿಸ್ಕೊಪಲ್ ವಿಗಾರ್ ಕಾಫುಚಿನ್ ಫ್ರಾದ್ ಮಾ| ಬಾ| ರೋಶನ್ ಮಿನೇಜಸ್ ಹಾಣಿ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಬೋವ್ ಅರ್ಥಾಭರಿತ್ ಪ್ರಸಂಗಾಂತ್ ಸಾಂತ್ – ಭಕ್ತ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ರಡ್ಕುರೆ ನಯ್, ಬಗಾರ್ ಸಂತೊಸ್ಭರಿತ್ ಆನಿ ಖಾಳ್ತ್ಯಾ ಕಾಳ್ಜಾಜೆ ಮ್ಹಣ್ ಮಾರ್ಮಿಕ್ ಥರಾನ್ ವಿಸ್ಕಳಾವ್ನ್ ಸಾಂಗ್ಲೆಂ.

ತಾಂಚೆರ್ ವರ್ತೊ ಪ್ರಭಾವ್ ಘಾಲ್ಲ್ಯಾ, 1970 ವ್ಯಾ ವರ್ಸಾ ತಾಂಚ್ಯಾ ಸೆಮಿನರಿಚ್ಯಾ ಪಯ್ಲ್ಯಾ ವರ್ಸಾ ಭರಂಗಾಣಮ್ ಸಾಂತ್ ಆಲ್ಫೊನ್ಸಾ ನಿಕೆಪಾ ಸುವಾತೆಕ್ ಭೆಟ್ ದಿಲ್ಲ್ಯಾ ಘಡಿತಾಥಾವ್ನ್ ಆಪ್ಲೊ ಪ್ರಸಂಗ್ ಸುರು ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಮಾ| ಬಾ| ರೋಶನ್ ಮಿನೇಜಸ್ ಹಾಣಿ “ಏಕ್ ಕಾಳ್ ಆಸ್ಲೊ ಸಂಪರ್ಕಾಕ್ ಫಕತ್ ಪಾಂಪಾಳಿಂ ಮಾತ್ರ್ ಆಸ್ಲಿಂ. ಕುಶಿಂಚ್ಯಾ ಫಿರ್ಗಜಾಂ ಥಾವ್ನ್ ಹಾಂಗಾ ಯೇಜಾಯ್ ತರ್ ತಿಂ ಪಾಂಪಾಳಿಂ ಉತ್ರೊನ್ ಯೇಜಾಯ್ ಪಡ್ತಾಲೆಂ. ಆತಾಂ ಸಾಂಕೊವ್ ಆಸಾತ್. ಆಜ್ ಆಮಿ ಹಾಂಗಾಸರ್ ಯೆತಾನಾ ಜಾಯ್ತೆ ಸಾಂಕೊವ್ ಉತ್ರೊನ್ ಆಯ್ಲ್ಯಾಂವ್. ತಶೆಂಚ್ ಏಕ್ ಕಾಳ್ ಆಸ್ಲೊ. ವಾಟೆರ್ ಉಜ್ವಾಡ್ ನಾತ್ಲೊ. ಖಾಂಬ್ಯಾಂನಿ ಏಕ್ ದಿವೊ ದವರ್ತಾಲೆ ಆನಿ ಏಕ್ ಮನಿಸ್ ಸದಾಂ ದಿವ್ಯಾಂಚ್ಯೊ ವಾತಿ ಆನಿ ತೇಲ್ ತಪಾಸುನ್, ವಾತ್ ಸಾರ್ಕಿ ಕರುನ್, ತೇಲ್ ವೊತುನ್ ದಿವೊ ಪೆಟವ್ನ್ ಮುಕಾರ್ ವೆತಾಲೊ ಆನಿ ವಾಟೆಕ್ ಉಜ್ವಾಡ್ ದಿತಾಲೊ. ಅಕೇರಿಕ್ ದಿವೊ ಪೆಟಯಿಲ್ಲೊ ಮನಿಸ್ ಖಂಯ್ ಗೆಲೊ? ತೋ ಮುಕಾರ್ ಮುಕಾರ್ ವಚೊನ್ ನಪಂಯ್ಚ್ ಜಾಲೊ.” ಮ್ಹಳೆಂ.

RM04

RM02

ಮುಂದರುನ್, ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಉದರಾಂತ್ ದೆವಾಚ್ಯಾ ಪುತಾಕ್ ಘೆವ್ನ್ , ಎಲಿಜಬೆತಿಕ್ ಭೆಟೊಂಕ್ ವಚೊನ್, ಥಂಯ್ಸರ್ ಸರಿ ಸುಮಾರ್ ತೀನ್ ಮಯ್ನೆ ರಾವೊನ್, ತಿಚಿ ಸೆವಾ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಅಂಕ್ವಾರ್ ಮರಿಯೆಚ್ಯಾ ಸೆವೆಚ್ಯಾ ಆನಿ ಕುಮ್ಕೆಕ್ ಪಾಂವ್ಚ್ಯಾ ಶೆಗುಣಾಂಚೊಂ ಉಲ್ಲೆಕ್ ಕರುನ್ ಮಾ| ಬಾ| ರೋಶನ್ ಮಿನೇಜಸ್ ಹಾಣಿ ಮ್ಹಳೆಂ ” ದೆವಚೆಂ ಉತರ್ ಮರಿಯೆಥಂಯ್ ಮಾಸ್ ಆನಿ ರಗತ್ ಜಾಲೆಂ. ಮರಿ ಮಾಯ್ ದೆವಾ ಆನಿ ಮನ್ಶ್ಯಾಮಧೆಂ ಸಾಂಕೊವ್ ಜಾಲಿ. ತಿಚೆ ಮಾರಿಫಾತ್ ಜೆಜು ಸಂಸಾರಾಚೊ ಉಜ್ವಾಡ್ ಜಾಲೊ. ಜಶೆಂ ಮರಿ ಮಾಯ್, ತಶೆಂ ಸಾಂತ್ – ಭಕ್ತ್ ಸಯ್ತ್ ಆಮ್ಚೆ ಆನಿ ದೆವಾಮಧೆಂ ಸಾಂಕೊವ್. ಆಮ್ಚೆ ಖಾತಿರ್ ವಿನತಿ ಕರ್ಚೆ ಮಜತ್‌ದಾರ್ ತೆ. ಆಜ್ ದೆವಾಚೊ ಸೆವಕ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಬಾ| ಆಲ್ಫ್ರ‍ೆಡ್ ರೋಚಾಥಂಯ್ ಬಾಪಯ್ ಸಾರ್ಕೊ ದೆವಾಚೊ ಮೋಗ್ ಆನಿ ಆವಯ್ ಸಾರ್ಕೊ ಮರಿಯೆಚೊ ಮೋಗ್ ದೊನೀ ಶೆಗುಣ್  ಆಸ್ಲೆ. 1970 ವ್ಯಾ ವರ್ಸಾ, ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಸೆಮಿನರಿಚ್ಯಾ ಪಯ್ಲ್ಯಾ ವರ್ಸಾ ಹಾಂವ್ ಭರಂಗಾಣಮ್ ಭಾಗೆವೊಂತ್ ಅಲ್ಫೊನ್ಸಾಚ್ಯಾ ಫೊಂಡಾಸರ್ಶಿಂ ಗೆಲ್ಲೆತವಳ್ ಥಂಯ್ಸರ್ ಹಾಂವೆ ಪಳಯಿಲ್ಲೆಂ ಆಸಾ, ಲೊಕಾನ್ ಥಂಯ್ಸರ್ ಯೆಂವ್ಚೆಂ , ಫೊಂಡಾರ್ ವಾತಿ ಪೆಟಂವ್ಚೆಂ, ದುಕಾಂ ಗಳಂವ್ಚಿಂ, ಆಪ್ಲೆ ಕಶ್ಟ್ ಸಾಂಗ್ಚೆ ಆನಿ ಸಮಾಧಾನ್ ಜೋಡ್ನ್ ಪಾಟಿಂ ವೆಚೆಂ. ತಿಕಾ ಸಾಂತಿಣ್ ಮ್ಹಣ್ ಪಾಚಾರ್ತಾನಾಂಯ್ ಥಂಯ್ಸರ್ ವೆಚೆಂ ಭಾಗ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಫಾವೊ ಜಾಲ್ಲೆಂ. ಜಶೆಂ ಸಾಂತ್ ಅಲ್ಪೊನ್ಸಾಚ್ಯಾ ನಿಕೆಪಾಥಳಾರ್ ಲೊಕಾನ್ ವಾತಿ ಪೆಟವ್ನ್, ಕಶ್ಟ್ ಸಾಂಗೊನ್ ಸಮಾಧಾನ್ ಜೊಡ್ಲಾಂ ತಶೆಂ ಬಾ| ರೋಚ್ ಹಾಂಚ್ಯಾ ನಿಕೆಪಾಥಳಾಕ್ ಭೆಟ್ ದೀವ್ನ್ ಸಮಾಧಾನ್ ಜೊಡುನ್ ಘೆವ್ಯೆತ್, ವಾತಿ ಪೆಟವ್ಯೆತ್, ಮಜತ್ ಮಾಗ್ಯೆತ್. ಕಿತ್ಯಾಕ್ ತಾಚ್ಯಾ ಸಂಸಾರಿ ಜಿವಿತಾಂತ್ ತಾಣೆ ಬಾಪಾಯ್ಚೊ ಆನಿ ಆವಯ್ಚೊ ಮೋಗ್ ಭರ್ಪೂರ್ ವಾಂಟ್ಲಾ. ಆನಿ ತಾಚೆ ಮಾರಿಫಾತ್ ಗರ್ಜೆವೊಂತಾಂಕ್ ಮಾಗ್‌ಲ್ಲಿ ಮಜತ್ ಮೆಳಾನಾಸ್ತಾನಾ ವೆಚಿನಾ”

RM01

RM03

ಆಮ್ಕಾಂ ಸಾಂತ್ ಭಕ್ತ್ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಜಾಯ್ ? ಮ್ಹಳ್ಯಾಚೆರ್ ಉಜ್ವಾಡ್ ಫಾಂಕವ್ನ್ ಮಾ| ಬಾ| ರೋಶನ್ ಮಿನೇಜಸ್ ಹಾಣಿ ಮ್ಹಳೆಂ ” ಸಾಂತ್ ಭಕ್ತ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ರಡ್ಕುರೆ ನಯ್. ತೆ ಸಂತೊಸ್ಭರಿತ್ ಆನಿ ಮಾಯ್ಪಾಸಿ. ತಾಂಚ್ಯಾ ಮೊಗಾಚಿ ದೇಖ್ ಘೆಂವ್ಕ್ ಆಮ್ಕಾಂ ತೇ ಜಾಯ್. ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಜಿವಿತಾಂತ್ ದೆವಾಥಂಯ್ ಭಾವಾಡ್ತ್, ಭರ್ವಸೊ ದವರುಂಕ್, ದೆವಾಚೊ ಮೋಗ್ ಅನಿ ಸೆವಾ ಕರುಂಕ್ ಸಾಂತ್ ಭಕ್ತ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ವಾಟೆರ್ ದಿವೊ ಪೆಟಯ್ತಾತ್, ಉಜ್ವಾಡ್ ದಾಕಯ್ತಾತ್, ಕಾಳೊಕ್ ಧಾಂವ್ಡಾಯ್ತಾತ್, ಮಜತ್ ದಿತಾತ್. ಬಾ| ಆಲ್ಫ್ರ‍ೆಡ್ ರೋಚ್ ಹ್ಯಾ ಸಂಸಾರಿಂ ಜಾಯ್ತ್ಯಾಂಚ್ಯಾ ಜಿವಿತಾಂತ್ ಸಾಂಕೊವ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ ಹಾಂವೆ ಖುದ್ ಪಳಯ್ಲಾಂ. ಖಾಲ್ತ್ಯಾ ಕಾಳ್ಜಾಚೊ, ಕಾಸರ್‌ಕೋಡ್ ಫಿರ್ಗಜೆಂತ್ ಘಾಂಟಿಚಿ ತೋರ್ ಉಬಾರ್‌ಲ್ಲೆ ತವಳ್ ಅಂಗ್ಣಾಂತ್ ಸಂತೊಸಾನ್ ನಾಚ್‌ಲ್ಲೊಯ್ ಹಾಂವೆ ಪಳಯ್ಲಾಂ. ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಬೆಜಾರಾಯೆಕ್, ಭಲಾಯ್ಕೆಕ್ ಆನಿ ಖಂತಿಕ್ ತಾಚೆಮಾರಿಫಾತ್ ಮಾಗ್ಲ್ಯಾರ್ ಮಜತ್ ಖಂಡಿತ್ ಜೋಡ್ನ್ ದಿತಾಲೊ.”

ಬಾ| ರೋಚಾಲಾಗಿಂ ಮಜತ್ ಮಾಗ್ತಾನಾ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಯಾಜಕಾಂ ಖಾತಿರ್‌ಯೀ ಮಾಗೊಂಕ್ ಮಾ| ಬಾ| ರೋಶನ್ ಮಿನೇಜಸ್ ಹಾಣಿ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಪ್ರಸಂಗಾಂತ್ ವಿನತಿ ಕೆಲಿ.

SOGFR07

ಸಾಂತಿಪಣಾಚ್ಯಾ ಸಂಕೀರ್ಣ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆವಿಶಿಂ ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತ್ ಮಾಹೆತ್ ದಿತಾನಾ, ಸಾಂತಿಪಣಾಚ್ಯಾ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಂತ್ ಭಾರತೀಯ್ ಆನಿ ಪಾಶ್ಚ್ಯಾತ್ಯ್ ಅಶೆಂ ದೋನ್ ರಿತಿ ಅಸುನ್, ಭಾರತೀಯ್ ರಿತಿಂತ್ ಜಿವಿತಾವ್ಧೆಂತ್‌ಚ್ ಸಾಂತಿಪಣ್ ಝಳ್ಕತಾ ತರ್ ಪಾಶ್ಚ್ಯಾತ್ಯ್ ರಿತಿಂತ್ ಸಾಂತಿಪಣಾಚಿ ಪ್ರಕ್ರಿಯಾ ವಿಸ್ತಾರ್ ಮಾತ್ ನಯ್ ಸಂಕೀರ್ಣ್ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ಮಾ| ಬಾ| ಚೇತನ್ ಲಿಯೊ ಲೋಬೊನ್, ಜಶೆಂ ಕ್ರಿಕೆಟಾಕ್ ಸಚಿನ್ ತೆಂಡುಲ್ಕರ್ ದೇವ್ ಆಸಾ, ಕನ್ನಡ ಸಿನೆಮಾಂಕ್ ಡಾ| ರಾಜ್ ಕುಮಾರ್ ದೇವ್ ಆಸಾ ತಸೆಂ ಸಾಂತ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಜಿಣ್ಯೆಕ್ ಆದರ್ಶ್. ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂದಿ ಆನಿ ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದ ಖಂಯ್ಚ್ಯಾಯ್ ಸಾಂತಾಂಕ್ ಉಣೆ ನಯ್. ಬಾ| ಆಲ್ಫ್ರ‍ೆಡ್ ರೋಚಾಕ್ ದೆವಾಚೊ ಸೆವಕ್ ಮ್ಹಣ್ ಪಾಚಾರ್ಚೆಂ ಸಾಂತಿಪಣಾಚ್ಯಾ ಹಜಾರೊಂ ಮೆಟಾಂ ಪಯ್ಕಿ ಫಕತ್ ಪಯ್ಲೆಂ ಮೇಟ್ ಮಾತ್ ಜಾವ್ನಾಸೊನ್, ಸಾಂತಿಪಣಾಚ್ಯಾ ಲಾಂಬ್ ಆನಿ ಸಂಕೀರ್ಣ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಂತ್ ಕಿತ್ಲಿಂ ವರ್ಸಾಂ ಲಾಗ್ತಿತ್ ಮ್ಹಣ್ ಸಾಂಗೊಂಕ್ ಜಾಯ್ನಾ, ಮ್ಹಣಾಲೊ ಮಾ| ಬಾ| ಚೇತನ್.

ಮುಂದರುನ್ ತಾಣೆ ಮ್ಹಳೆಂ ” ಆಸ್ಸಿಸಿಚೊ ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್ ಫಕತ್ ಏಕ್ ವರಸ್ ನೋವ್ ಮಯ್ನ್ಯಾಂನಿ ಸಾಂತ್ ಜಾಲ್ಲೊ. ಪವಿತ್ ಸಭೆಚ್ಯಾ ಚರಿತ್ರೆಂತ್  ಹೆರ್ ಥೊಡ್ಯಾ ಸಾಂತಾಚಿಂ ಪ್ರಕ್ರಿಯಾ ಪಳಯ್ಲ್ಯಾರ್ ತಿ ಪಾಂಯ್ಶಿಂ ವರ್ಸಾಂ ಲಾಂಬ್‌ಲ್ಲೆ ದಾಕ್ಲೆಯ್ ಆಸಾತ್. ಪವಿತ್ ಸಭೆಂತ್ ಸಾಂತಿಪಣಾಕ್ ಪಾವೊಂಕ್ ತಾಚೆಚ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆ ಹಂತ್ ಆಸೊನ್, ದೆವಾಚೊ ಸೆವಕ್ ಪಯ್ಲೊ ಹಂತ್ ತರ್, ಮಾನ್ಯವಂತ್ ದುಸ್ರೊ ಹಂತ್. ಭಾಗೆವೊಂತ್ ತಿಸ್ರೊ ಹಂತ್ ತರ್ ಅಲ್ತಾರಿಚೊ ಮಾನ್ ಪಾವೊ ಜಾಂವ್ಚೆಂ ಸಾಂತಿಪಣ್ ಚವ್ತೊ ತಶೆಂ ನಿಮಾಣೊ ಹಂತ್. “

ಉಡುಪಿ ದಿಯೆಸೆಜಿಚೊ ಧರ್ಮಾಧ್ಯಕ್ಷ್ ಅ| ಮಾ| ದೊ| ಜೆರಾಲ್ಡ್ ಐಸಾಕ್ ಲೋಬೊ ಹಾಣಿ 26 ಮಾರ್ಚ್ 2021 ವೆರ್ ರೊಮಾಥಾವ್ನ್ ಆಯಿಲ್ಲೆಂ ಅಧಿಕೃತ್ ಪತ್ರ್ ವಾಚುನ್ ಸಾಂಗ್ಚೆ ಮಾರಿಫಾತ್ ಬಾ| ಆಲ್ಫ್ರ‍ೆಡ್ ರೋಚಾಚ್ಯಾ ಸಾಂತಿಪಣಾಚ್ಯಾ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಕ್ ಅಧಿಕೃತ್ ಥರಾನ್ ಚಾಲನ್ ದಿಲೆಂ.  ಸೊಮ್ಯಾಕ್ ದಿನ್ವಾಸುಯಾಂ ಕಂತಾರಾಚೆಂ ಪಯ್ಲೆಂ ಚರಣ್ ಗಾಂವ್ಚೆ ಬರಾಬರ್ ಪಾಚಾರ್ಣಿ ಸಂಭ್ರಮ್ಲಿ.

SOGFR06

SOGFR05

SOGFR04

SOGFR03

SOGFR02

SOGFR10

SOGFR09

ಮಿಸಾಚ್ಯಾ ಬಲಿದಾನಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಕಾಪುಚಿನ್ ಪವಿತ್ರ್ ತ್ರಿಂದಾದ್ ಪ್ರಾಂತ್ಯಾಚೊ ವ್ಹಡಿಲ್ ಮಾ| ಬಾ| ಅಲ್ವಿನ್ ಡಾಯಸ್ ಹಾಣಿ ಸರ್ವಾಂಚೊಂ, ಪ್ರತ್ಯೇಕ್ ಜಾವ್ನ್ ಬೆಂಗ್ಳುರ್ಚೊ ಆರ್ಚ್ ಬಿಸ್ಪ್ ಅ| ಮಾ| ದೊ| ಪೀಟರ್ ಮಚಾದೊ, ಮಂಗ್ಳುರ್ ದಿಯೆಸೆಜಿಚೊ ಬಿಸ್ಪ್ ಅ| ಮಾ| ದೊ| ಪೀಟರ್ ಪಾವ್ಲ್ ಸಲ್ಡಾನ್ಹಾ ಆನಿ ಕಾರ್ವಾರ್ ದಿಯೆಸೆಜಿಚೊ ಬಿಸ್ಪ್ ಅ| ಮಾ| ದೊ| ಡೆರೆಕ್ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸ್ ಹಾಂಚೊ, ಬಾರ್ಕೂರ್ ಫಿರ್ಗಜ್‌ಗಾರಾಂಚೊಂ, ಲೋವರ್ ಕಾಸರ್‌ಕೋಡ್ ಫಿರ್ಗಜ್‌ಗಾರಾಂಚೊಂ, ಉಡುಪಿ ದಿಯೆಸೆಜಿಚ್ಯಾ ಸರ್ವ್ ವಿಗಾರಾಂಚೊಂ, ಯಾಜಕಾಂಚೊಂ, ಧರ್ಮ್ ಭಯ್ಣಿಂಚೊಂ, ಮಾದ್ಯಮ್ ಪ್ರತಿನಿಧಿಂಚೊಂ ಆನಿ ಬಾ| ಆಲ್ಫ್ರ‍ೆಡ್ ರೋಚ್ ಅಭಿಮಾನಿಂಚೊಂ ಉಪ್ಕಾರ್ ಬಾವುಡ್ಲೊ.

SOGFR14

ಮಿಸಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಇಗರ್ಜೆಥಾವ್ನ್ ಬಾ| ಆಲ್ಪ್ರ‍ೆಡ್ ರೋಚ್ ನಿಕೆಪಾಥಳಾಕ್ ಜಯ್ತಾಚೊ ಪುರ್ಶಾಂವ್ ಆನಿ ಸಮಾಧಿ ಸಮೊರ್ ಧರ್ಮಾಧ್ಯಕ್ಷ್ ಅ| ಮಾ| ದೊ| ಜೆರಾಲ್ಡ್ ಐಸಾಕ್ ಲೋಬೊ ಹಾಂಚ್ಯಾ ಮುಕೆಲ್ಪಣಾರ್ ಮಟ್ವಿ ಮಾಗ್ಣ್ಯಾವಿಧಿ ಚಲ್ಲಿ.

SOGFR25

SOGFR24

SOGFR23

SOGFR22

SOGFR21

SOGFR20

SOGFR19

SOGFR18

SOGFR17

SOGFR16

SOGFR15

SOGFR12

ಬಾ| ಆಲ್ಫ್ರ‍ೆಡ್ ರೋಚ್ ದೆವಾಚೊ ಸೆವಕ್ ಜಾಂವ್ಚ್ಯಾ ಸಂದರ್ಬಾಕ್ ಮ್ಹಣ್ ಪ್ರತೇಕ್ ಜಾವ್ನ್ ಘಡ್‌ಲ್ಲೆಂ ಸ್ತುತಿ ಗಾಯನ್ ಗಾಂವ್ಚೆಸವೆಂ ಸಂಭ್ರಮಿಕ್ ಮಿಸಾಚೆಂ ಬಲಿದಾನ್ ಆನಿ ಸಾಂತಿಪಣಾಕ್ ಚಾಲನ್ ದಿಂವ್ಚ್ಯಾ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಚೆಂ ಪಾಚಾರ್ಣಿ ಕಾರ್ಯೆಂ ಸಂಪ್ಲೆಂ.

ವರ್ದಿ : ಎಚ್ಚೆಮ್, ಪೆರ್ನಾಲ್

ಕಿಟಾಳ್ ತುಮ್ಕಾಂ ಮೊಗಾಚೆಂ? ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ 10 ವರ್ಸಾಂ ಪಾಸುನ್ ಖಳಾನಾಸ್ತಾನಾ ನಿರಂತರ್ ಫಾಯ್ಸ್ ಜಾವ್ನ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಕಿಟಾಳಾರ್ ಹಜಾರೊಂ ಪಾನಾಂನಿ ವಿಂಚ್ಣಾರ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಆಸಾ. ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ಧಾ ವರ್ಸಾಂನಿ ಬಾಂದುನ್ ಹಾಡ್ಲೆಲೆಂ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯಾಚೆಂ ದಾಯ್ಜ್ ಮುಕಾರುನ್ ವ್ಹರುಂಕ್ ತುಮ್ಚಿ ಕುಮಕ್ ಗರ್ಜ್ ಆಸಾ. ಸಕಯ್ಲೊ ಬುತಾಂವ್ ದಾಂಬುನ್ ಗೂಗಲ್ ಪೇ, ಪೋನ್ ಪೇ, ಬ್ಯಾಂಕ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್‌ಫರ್ , ಡೆಬಿಟ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಾರ್ಡಾ ಮಾರಿಫಾತ್ ಖುಶೆಚಿ ವಂತಿಗೆ ದಿವ್ಯೆತ್.

90% feel thumbs up. And how do you feel?
19 :thumbsup: Thumbs up
1 :heart: Love
1 :joy: Joy
0 :heart_eyes: Awesome
0 :blush: Great
0 :cry: Sad
0 :rage: Angry

One comment

  1. Vincent B DMello
    Vincent B DMello

    Excellent reporting.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Disclaimer : Please write your correct name and email address. Kindly do not post any personal, abusive, defamatory, infringing, obscene, indecent, discriminatory or unlawful or similar comments. Kittall.com will not be responsible for any defamatory message posted under this article. Please note that sending false messages to insult, defame, intimidate, mislead or deceive people or to intentionally cause public disorder is punishable under law. It is obligatory on kittall.com to provide the IP address and other details of senders of such comments, to the authority concerned upon request. Hence, sending offensive comments using kittall.com will be purely at your own risk, and in no way will kittall.com be held responsible.