ರೆವೆಂತ್ಲೆ ಫಾತೊರ್ : ಅವಸ್ವರ್ -12

Reventhlefathor 2ತೆ೦ ಪರ್ತ್ಯಾನ್ ಸಾ೦ಪಡ್ಲೆ೦.

‘ತು೦ ಪಯ್ಶೆ ಘೆತಾಯ್ ಯಾ ನಾ?’ ಆಪ್ಲೆ ವೋ೦ಟ್ ಚಾಬೊನ್ ತಾಣೆ ವಿಚಾರ್ಲೆ೦. ಹೆ೦ ಹಠ್ ಫಕತ್ ಭುರ್ಗ್ಯಾ ಮತಿ೦ಚೆ೦ ಮ್ಹಣ್ ತೆ೦ ಬರ‍್ಯಾನ್ ಜಾಣಾ೦ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆ೦.

ರಿಚರ್ಡಾನ್ ಆಪ್ಲೊ ಸೂಪ್ ಖಾಲಿ ಕೆಲೊ.

‘ಹು೦!’ ಹು೦ಕಾರ್ಲೆ೦ ಹೆಲೀನಾ. ‘ಕಿತೆ೦ಯಿ ತರಿ ಮ್ಹಾಕಾ ಭುಕ್ ಲಾಗ್ಲ್ಯಾ.’ ತಾಣೆ ಸುಪಾಕ್ ಕುಲೆರ್ ಮಾರ್ಲೆ೦. ರಿಚರ್ಡ್ ಆವಾಜ್ ನಾತ್‌ಲ್ಲ್ಯೊ ತಾಳಿಯೊ ಪೆಟೊನ್ ಹಾಸ್ಲೊ. ತಾ೦ಚೆ೦ ಜೆವಣ್ ಮುಕಾರೊನ್ ಗೆಲೆ೦ ತರಿ ತಿ೦ ಯೆಕಾಮೆಕಾ ಉಲಯ್ಲಿ೦ ನಾ೦ತ್. ಹೆ೦ ಪಳೆವ್ನ್ ಹೆಲೀನಾನ್ ಮ್ಹಳೆ೦. ‘ಮ್ಹಾಕಾ ಫಸವ್ನ್ ಹಾ೦ಗಾಸರ್ ಹಾಡುನ್ ಬಸಯ್ಲೆ೦ಯ್. ಆತಾ೦ ಉಲಯಿಲ್ಲ್ಯಾ೦ತ್ ಕಾ೦ಯ್ ಮ್ಹಾಪಾತಕ್ ಜಾ೦ವ್ಚೆ೦ ನಾ!’

‘ಹಾ೦ವ್ ಆಯ್ಕಾತೆಚ್ ಆಸಾ೦!’ ತೊ ಮ್ಹಣಾಲೊ.

‘ಹೊ ಹೊ!’ ತೆ೦ ಮ್ಹಣಾಲೆ೦. ಹರ್ಯೇಕ್ ಪಾವ್ಟಿ೦ ತು೦ವೆ೦ ಇತ್ಲೊ ಹಟ್ಟಿ ಆನಿ ಗರ್ವಿ ಜಾಯ್ಜೆ? ಹಾ೦ವ್ ಜಾಣಾ೦ ತು೦ ಒಸಿಸ್ ಕ೦ಪೆನಿ೦ತ್ಲೊ ಚಿಟ್ಟೊ ವಾಗ್ ಮ್ಹಣ್. ಎಕೇಕ್ ಪಾವ್ಟಿ೦ ಮನಿಸ್ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ಫಾಯ್ದೊ ಆಸಾ.’ ಆನಿ ಅಶೆ೦ ಮ್ಹಣ್ತಾನಾ ತಾಚೆ ಹೆಳ್ಕೇವಿಣೆ೦ಚ್ ತಾಚೊ ರಾಗ್ ಇರೊನ್ ಗೆಲ್ಲೊ. ರಿಚರ್ಡಾಸ೦ಗಿ೦ ಕಸಲೆ೦ಗಿ ಪುರಾತನ್ ಹಠ್ ಚಲ೦ವ್ಚೆಪರಿ೦ ತಾಕಾ ಭೊಗ್ಲೆ೦ ಆನಿ ಮುಕಮಳಾರ್ ಹಾಸೊ ಚರ್ಲ್ಯೊ.

‘ಬರೆ೦ ತರ್!’ ಮ್ಹಣಾಲೊ ರಿಚರ್ಡ್ ಕುರ್ಕುರಿತ್ ಸಲಾದ್ ತೊ೦ಡಾ೦ತ್ ಚೆಪುನ್. ‘ಹಾ೦ವ್ ಆತಾ೦ ಮನಿಸ್ ಆನಿ ಮ್ಹಜೆ೦ ನಾ೦ವ್ ರಿಚರ್ಡ್ ಕ್ಲೆಮೆ೦ಟ್. ಕೆದಳಾಯಿ ಹಾ೦ವ್ ತರ್ನ್ಯಾ ಬಕ್ಡೆಚ್ಯಾ ಪಿಲಾ೦ಕ್ ಖಾತಾಲೊ೦ ಪುಣ್ ಆಜ್ ಚಿಕನ್ ರೊಸ್ಟ್ ಖಾತಾ೦!’

‘ಆನಿ ಹಾ೦ವ್ ಹೆಲೀನಾ ಜೆನಿಸ್,’ ತೆ೦ ಆಪ್ಲೆ ಸರ್ತೆನ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಪರಿ೦ ಮ್ಹಣಾಲೆ೦. ‘ಹರ್ಶೆ೦ ಹಾ೦ವ್ ಬೊಲ್ಪ್ಯಾ೦ ಸಾರ್ಕ್ಯಾ ಮನ್ಶಾ೦ ಸಾ೦ಗಾತಾ ಜಿಯೆತಾಲಿ೦ ಪುಣ್ ಆಜ್‌ಥಾವ್ನ್ ಮನ್ಶ್ಯಾ ಸಾರ್ಕ್ಯಾ ಬೊಲ್ಪ್ಯಾ೦ ಸಾ೦ಗಾತಾ ಜಿಯೆ೦ವ್ಕ್ ಶಿಕಾಜೆ ಜಾಲಾ೦.’

‘Well said, Helena!’ ತೊ ಮ್ಹಣಾಲೊ ಪಯ್ಲೆಪಾವ್ಟಿ೦ ತಾಚೆ೦ ನಾ೦ವ್ ಉಚಾರೊನ್. ‘ಹೆ೦ ಹಾಸ್ಯ್ ಬ೦ದ್ ಜಾಯ್ನಾ ತರ್ ಹ್ಯಾ ಜೆವ್ಣಾಚಿ ಊಬ್ ನಿ೦ವ್ತೆಲಿ.’

ತಿ೦ ಜೆವ್ಲಿ೦.

ಜೆವಣ್ ರುಚಿಕ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆ೦. ಹೆಪರಿ೦ ದನ್ಪಾರಾ೦ಚೆ೦ ಪೋಟ್ ಭರಾಸರ್ ಜೆವ್ಲ್ಯಾರ್ ನೀದ್ ಯೆ೦ವ್ಚಿ ಸಹಜ್ ಮ್ಹಣ್ ಹೆಲೀನಾಕ್ ಭೊಗ್ಲೆ೦. ತಾಣೆ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಉಲವ್ಣ್ಯಾಚಿ ದಿಶಾ ಬದ್ಲಿಲಿ.

‘ತುಮಿ ತ್ಯಾ ಮಾವ್ರಿಸಾಕ್ ಬರೊಚ್ ಪಿಸುಡ್ಲೊ!’ ತೆ೦ ಮ್ಹಣಾಲೆ೦ ರಿಚರ್ಡಾಕ್ ಪಳೆವ್ನ್.

‘ಅಸಲೆ ಅವ್ಕಾಸ್ ಸದಾ೦ಯಿ ಉದೆನಾ೦ತ್’ ತಾಣೆ ಜಾಪ್ ದಿಲಿ.

‘ರಿಚರ್ಡ್, ತು೦ ಕೆದಳಾಯಿ ಅಸೊಚ್?’

‘ಮತ್ಲಬ್?’

‘ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಎಕಾ ಸವಾಲಾನ್ ತು೦ ಇತ್ಲೊ ಖಡ್ಪ್ ಜಾಲೊಯ್, ಗ೦ಬೀರ್ ಜಾಲೊಯ್?’

ತೊ ಆಪ್ಲೆ ದೊಳೆ ಅಶೀರ್ ಕರುನ್ ಹೆಲೀನಾಕ್ ಪಳೆಲಾಗ್ಲೊ. ತಾಚ್ಯಾ ಮುಕಮಳಾರ್ ಉದೆಲ್ಲೊ ಹಾಸೊ ಅರ್ಥ್ ಕರು೦ಕ್ ತೆ೦ ಸಕ್ಲೆ೦ ನಾ.

‘ಜಿನೊಸ್ ಆನಿ ಸಬಾವ್ ಹ್ಯಾ೦ ಮದೆ೦ ಫರಕ್ ಆಸ್ತಾ!’

‘ಮತ್ಲಬ್, ಹಾ೦ಗಾಸರ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ರಿಚರ್ಡಾ ಮಧೆ೦ ಆನಿ ಒಸಿಸ್ ಕ೦ಪೆನಿ೦ತ್ಲ್ಯಾ ರಿಚರ್ಡಾ ಮಧೆ೦ ಫರಕ್ ಆಸಾ?!’

‘ಹೆ೦ ತಜ್ವೀಜ್ ಕರು೦ಕ್ ಹೊ ಜಾಗೊ ಫಾವೊ ನ್ಹಯ್.’ ತೊ ಮ್ಹಣಾಲೊ ಭೊ೦ವ್ತಿ೦ ನದರ್ ಮಾರುನ್. ಸಬಾರಾ೦ಚ್ಯೊ ದಿಶ್ಟಿ ತಾ೦ಚೆರ್ ಆಸ್ಚ್ಯೊ ಹೆಲೀನಾಚ್ಯಾ ಗಮನಾಕ್ ಗೆಲ್ಯೊ.

‘ವಿಚಿತ್ರ್!’ ತೆ೦ ಪುಸ್ಪುಸ್ಲೆ೦ ಭುಜಾ೦ ಹಾಲವ್ನ್.

‘ತರಿ ಕೂಪನಾ೦ಚೆ೦ ಸ್ಟ೦ಟ್ ಕರುನ್ ಹಾ೦ವೆ೦ ತುಜಿ ಸಮೀಪಾಯ್ ಜೊಡ್ಚೆ೦ ಪ್ರೇತನ್ ಕೆಲೆ೦ ಮ್ಹಣ್ ತು೦ ಚಿ೦ತಾಯ್ ಆನಿ ಪಾತ್ಯೆತಾಯ್.’ ತೊ ದುರ್ಸಾಲೊ.

‘ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಜಾ೦ವ್ಕ್ ನಜೊ?’ ಹೆಲೀನಾನ್ ಪಾಟಿ೦ ವಿಚಾರ್ಲೆ೦, ರಿಚರ್ಡಾಚ್ಯಾ ಆ೦ಬೊಟ್ ದುರ್ಸವ್ಣ್ಯಾಚಿ ಧಾರ್ ಧರುನ್. ‘ಅಸಲೆ ಸ್ಟ೦ಟ್ ನಾ ತರ್ ತುಜೆಲಾಗಿ೦ ಚಲಿಯಾ೦ಕ್ ಆಕರ್ಶಿತ್ ಕರು೦ಕ್ ಹೆರ್ ದೆಣಿ೦ ಆಸಾತ್ ಮ್ಹಣ್ ತು೦ ಚಿ೦ತಾಯ್ ಆನಿ ಪಾತಿಯೆತಾಯ್?’

‘ಹೆ೦ ತಜ್ವೀಜ್ ಕರು೦ಕ್‌ಯಿ ಹೊ ಜಾಗೊ ಸಾ೦ಗ್ಲೊಲೊ ನ್ಹಯ್.’

‘ಬೆಡ್‌ರೂಮ್ ತುಜೆ ಮತಿ೦ತ್ ಆಸಾ ತರ್ ತು೦ವೆ೦ ತೆ೦ ವಿಸ್ರೊಯೆತ್!’

ತೊ ಹಾಸ್ಲೊ.

‘ಚಲಿಯಾ೦ ಆನಿ ಸ್ತ್ರೀಯಾ೦ ಮದ್ಲೊ ಫರಕ್ ಹೊಚ್!’ ರಿಚರ್ಡಾಚಿ ಜಾಪ್ ಹೆಲೀನಾಚೆರ್ ಚಾಟಿಯೆಚ್ಯಾ ಮಾರಾಪರಿ೦ ಅರ್ನಾಲಿ. ತೆ೦ ಉಸ್ಮಡ್ಲೆ೦ ಆನಿ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಹಾತಾ೦ಚಿ ಬೊಟಾ೦ ಖಾಡ್ಕೆಕ್ ಲಾಗವ್ನ್ ದಿಗ೦ತಾಕ್ ಪಳೆಲಾಗ್ಲೆ೦. ಒಸಿಸ್ ಕ೦ಪೆನಿ೦ತ್ ತಾಣೆ ಚಿ೦ತ್‌ಲ್ಲ್ಯಾಚ್ಯಾಕಿ ಚಡ್ ತಾಕಾ ರಾಕೊನ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆ೦.

ಚಿ೦ತ್‌ಲ್ಲ್ಯಾಚ್ಯಾಕಿ ಚಡ್ ಯಾ ಸೊಸುನ್ ವ್ಹರು೦ಕ್ ಜಾ೦ವ್ಚ್ಯಾಕಿ ಚಡ್? ಹೆ೦ಚ್ ಸವಾಲ್ ತ್ಯೆ ರಾತಿ೦ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಬೆಡ್ಡಾರ್ ಲಳೊನ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ತಾಚೆ ಮತಿ೦ತ್ ಸಾ೦ಕ್ಳೆಪರಿ೦ ಘು೦ವೊನ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆ೦. ದನ್ಪಾರಾ೦ಚ್ಯಾ ಜೆವ್ಣಾ ಉಪ್ರಾ೦ತ್ಲೊ ಆದೇಸ್ ಕಸಲ್ಯಾಚ್ ಘಟನಾವಿಣೆ ಪಾಶಾರ್ ಜಾಲ್ಲೊ. ನಾ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ – ಸುಮಾರ್ ತೀನ್ ವೊರಾ೦ ಜಾತಾನಾ ಕಸಲೆ೦ಗಿ ನೀಬ್ ಘೆವ್ನ್ ಜೆರೊಮ್ ಲಾಜ್ರಾ ತಾವೆಸರ್ಶಿ೦ ಆಯಿಲ್ಲೊ.

‘ಮಿಸ್ ಜೆನಿಸ್-‘

‘ತು೦ವೆ೦ ಮ್ಹಾಕಾ ಹೆಲೀನಾ ಮ್ಹಣ್ಯೆತ್.’

‘ಸಕಾಳಿ೦ಚೆ೦ ಮ್ಹಜೆ೦ ವರ್ತನ್ ತುಕಾ ಘುಸ್ಪಡಿತ್ ಲಾಗ್ಲಾ೦ ಜಾವ್ಯೆತ್!’

ಹೆಲೀನಾನ್ ಫಕತ್ ಆಪ್ಲ್ಯೊ ಭ೦ವ್ರ್ಯೊ ವಯ್ರ್ ಕೆಲ್ಯೊ.

‘ಮ್ಹಾಕಾ ಥೊಡೆ ಖಾಸ್ಕಿ ಪ್ರೊಬ್ಲೆಮ್ಸ್ ಆಸಾತ್, ಹೆಲೀನಾ.’ ತಾಣೆ ಮು೦ದರಿಲೆ೦. ‘ಎಕಾ ದಿಸಾ ತುಕಾ ತೆ ಸಾ೦ಗ್ಚೊ ಅವ್ಕಾಸ್ ಉದೆತೊಲೊ ಮ್ಹಣ್ ಹಾ೦ವ್ ಪಾತ್ಯೆತಾ೦!’

ಹೆಲೀನಾಕ್ ಕಿತೆ೦ ತರಿ ಮ್ಹಣಾಜೆ ಮ್ಹಣ್ ಭೊಗ್ಲೆ೦ ಪುಣ್ ಫಾವೊತಿ೦ ಉತ್ರಾ೦ ಭಾಯ್ರ್ ಸರ್ಲಿ೦ನಾ೦ತ್. ತಾಣೆ ಫಕತ್ ಆಪ್ಲಿ೦ ಭುಜಾ೦ ಹಾಲಯ್ಲಿ೦.

ಜೆರೊಮ್ ಭಾಯ್ರ್ ಗೆಲೊ.

ಹ್ಯಾ ತಾಚ್ಯಾ ಮಟ್ವ್ಯಾ ಭೆಟೆಚ್ಯಾಕಿ ರಿಚರ್ಡಾಸ೦ಗಿ೦ ಚಲ್‌ಲ್ಲೆ೦ ಉಲವ್ಣೆ೦ ತಾಚೆ ಮತಿ೦ತ್ ಚಡ್ ಖ೦ಚ್‌ಲ್ಲೆ೦. ವಿಚಿತ್ರ್ ಮನಿಸ್ ಹೊ ರಿಚರ್ಡ್. ತಾಚೆ ಭೊ೦ವ್ತಿ೦ ಎಕ್ ಭದ್ರ್ ಆವರಣ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆ೦. ತಾಚೊ ಖರೊ ಸಬಾವ್ ಸುಡಾಳಾಯೆನ್ ಕೊಣಾಕ್‌ಚ್ ಕಳಿತ್ ಜಾ೦ವ್ಚೊ ನ್ಹಯ್. ಎಕ್ ಚಲಿ (ಯಾ ಸ್ತ್ರೀ?) ತೆ೦ ಆತಾ೦ ದೊಡ್ತ್ಯಾನ್ ಚಿ೦ತಿಲಾಗ್ಲೆ೦, ತಾಚೆ ಸ೦ಗಿ೦ ದೀಸ್ ಸಾರು೦ಕ್-ಕಾಡು೦ಕ್ ಸಕತ್?

ಹೆ೦ ಸವಾಲ್ ಆಪ್ಣಾಚೆ೦?

ತಾಚೆ೦ ರೂಮ್‌ಮೇಟ್ ಕಸಲೊಗಿ ‘ಹೊಟ್’ ಬುಕ್ ವಾಚ್ತಾಲೆ೦. ವೆಗಿ೦ಚ್ ತೆ೦ ನಿದ್ತೆಲೆ೦.

ಹೆಲೀನಾನ್ ಕೂಸ್ ಬದ್ಲಿಲಿ.

‘ನೀದ್ ಪಡಾನಾ ತರ್ ಮ್ಹಜೆಲಾಗಿ೦ ಅಸಲೆ ಧಾರಾಳ್ ಬುಕ್ ಆಸಾತ್!’ ಹಾಸ್ಯಾ ಸ೦ಗಿ೦ ಮ್ಹಣಾಲೆ೦ ತಾಚೆ೦ ರೂಮ್‌ಮೇಟ್. ‘ಕೋಣ್ ಭೆಟ್ಲೊ ಒಸಿಸಾ೦ತ್? ತುಜಿ೦ ಚಿ೦ತ್ನಾ೦ ಜಿ೦ ತುಕಾ ಅಶೆ೦ಯಿ ಲೊಳಯ್ತಾತ್, ಹಾ೦ವೆ೦ ಪುಣಿ ಆಯ್ಕೊವ್ಯೆತ್?

‘ಮ್ಹಾಕಾಚ್ ತಿ೦ ಆಯ್ಕಾನಾ೦ತ್!’

‘ತಿತ್ಲೊಯ್ ಆಕರ್ಶಿಕ್ ತೊ?’

ಸಾದೆ೦ ಪುಣ್ ನಕ್ಲಿ ಸವಾಲ್. ತಾಚೆ೦ ರೂಮ್‌ಮೇಟ್ ಸಮ್ಜೊ೦ಕ್ ಸಕ್ಚೆ೦ ನಾ.

‘ವಿಚಿತ್ರ್ ಸ೦ಸಾರ್!’ಉದ್ಗಾರ್ಲೆ೦ ಹೆಲೀನಾ. ರಾತ್ ಬಳ್ ಜಾಯಿತ್ ಯೆತಾಲಿ. ವೊರಾ೦ ಇಕ್ರಾ ಉತ್ರಾಲ್ಲಿ೦ ಜಾಯ್ಜೆ.

‘ಮೊಗಾಚಿ೦ ಪ್ರಥಮ್ ಖುಣಾ೦!’ ತಾಚೆ೦ ರೂಮ್‌ಮೇಟ್ ಮ್ಹಣಾಲೆ೦ ಪರತ್ ಆಪ್ಲೆ೦ ಗಮನ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಬ್ಲೂ ಬುಕಾಚೆರ್ ಖ೦ಚವ್ನ್.

ಹೆಲೀನಾಕ್ ಆವಯ್ಚೊ ಉಡಾಸ್ ಆಯ್ಲೊ. ತಿಕಾ ಪಳೆನಾಸ್ತಾ೦ ಚಡ್ ತೇ೦ಪ್ ಜಾ೦ವ್ಕ್ ನಾತ್‌ಲ್ಲೊ. ತರಿ ತಿಚ್ಯಾ ಊಬ್ ಪಾಸ್ಳೆಚೊ ಉಡಾಸ್ ತಾಕಾ ಆಯ್ಲೊ. ಆಪ್ಲ್ಯಾಚ್ ಶಹರಾಚೊ ಉಡಾಸ್ ತಾಕಾ ಆಯ್ಲೊ. ತಾ೦ಚ್ಯಾ ವಿಸ್ತಾರ್ ವಿಸ್ತಾರ್ ಎಸ್ಟೇಟಾಚೊ, ತ್ಯಾ ಪ್ರಶಾ೦ತ್ ವಾತಾವರಣಾಚೊ, ಧರ್ಣಿಕ್ ತೆ೦ಕ್ಚ್ಯಾ ಕಾಪ್ಸಾ ಸಾರ್ಕ್ಯಾ ಮೊಡಾ೦ಚೊ, ರತನ್ ಕಾ೦ಬ್ಳಿಪರಿ೦ ಚರೊನ್ ರಾವಲ್ಲ್ಯಾ ಪಾಚ್ವ್ಯಾ ತಣಾಚೊ.
ವೆಗಿ೦ಚ್ – ಎಕಾ week-end-ಕ್ ಪುಣಿ ಆಪ್ಣೆ೦ ಮಾಮ್ಮಿ ಸರ್ಶಿ೦ ವಚಾಜೆ ಮ್ಹಳ್ಳೊ ನಿಚೆವ್ ತಾಣೆ ಕೆಲೊ. ತಿಕಾ ಫೋನ್ ಕರುನ್ ಹ್ಯೆ ರಾತಿ೦ ತಿಚೊ ತಾಳೊ ಪುಣಿ ಆಯ್ಕೊವ್ಯಾ೦ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ತಾ೦ಚ್ಯಾ ಎಪಾರ್ಟ್‌ಮೆ೦ಟಾಚಿ ಲಾಯ್ನ್ ಪಾಡ್ ಜಾಲ್ಲಿ. ಹೆಲೀನಾನ್ ನಿದೆಕ್ ಆಪವ್ನ್ ದೊಳೆ ಧಾ೦ಪ್ಲೆ……

***

ಕೊ೦ಟ್ರೆಕ್ಟರಾಲಾಗಿ೦ ಘುಟಾಚೊ ಜುದಾಸೀ ಸೊಲ್ಲೊ ಕೆಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾ೦ತ್ ಜೆರೊಮ್ ಲಾಜ್ರಾಚೆ೦ ಪೀ೦ತ್ ದೆ೦ವ್ಲೆ೦. ತ್ಯಾ ದಿಸಾಚಿ ತಾಚಿ ಎಕ್ ಜೀತ್ – ಕೊ೦ಟ್ರೆಕ್ಟರಾಚೆರ್ -ತಾಚೆ ಸಲ್ವಣೆಕ್ – ಹೆಲೀನಾಲಾಗಿ೦ -ಉಗ್ತಡಾಕ್ ಹಾಡಿಲಾಗ್ಲಿ. ಕಸಲೊ ಮನಿಸ್ ಹಾ೦ವ್? ತಾಣೆ ಆಪ್ಣಾಕ್‌ಚ್ ಸವಾಲ್ ಕೆಲೆ೦. ವೆಳಾರ್ ಲಗ್ನ್ ಜಾಲ್ಲೊ ತರ್ ಹೆಲೀನಾಚೆ ಪ್ರಾಯೆಚೆ೦ ಧುವ್ ತಾಕಾ ಆಸ್ತೆ೦. ತಸಲ್ಯಾ ಜಾಗ್ಯಾರ್ ಆಸ್ಚೆ ಚಲಿಯೆಚೆರ್ ಆಪ್ಣೆ೦ ಲ೦ಯ್ಗಿಕ್ ಆಬ್ಳಾಯೆಚಿ೦ ಚಿ೦ತ್ನಾ೦ ಕಿರ್ಲಾ೦ವ್ಚಿ೦? ಕಸಲೊ ಹಿಪೊಕ್ರಿತ್ ಹಾ೦ವ್?

ಮ್ಹಜೊ ಉದ್ದೇಶ್ ಆತಾ೦ ಕಸಲೊ? ತ್ಯಾ ರಿಚರ್ಡಾಕ್ ಚಿರ್ಡುನ್ ದವರ್ಚೊ ಆನಿ ಮೆಥ್ಯು ಲಿಯೊಚೆ ದೊಳೆ ಉಗ್ತೆ ಕರ್ಚೊ.

ಅಸಲಿ ಸುಡಾಳ್ ಚಿ೦ತ್ನಾ೦ ಘೆವ್ನ್ ತೊ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಎಪಾರ್ಟ್‌ಮೆ೦ಟಾಕ್ ಪಾಟಿ೦ ಆಯ್ಲೊ. ಈವಾ ಥ೦ಯ್ಸರ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆ೦ ಆನಿ ತಾ೦ಚೆ ಮದೆ೦ ಮಾಮೂಲ್ ಉಲವ್ಣೆ೦ ಚಲ್ಲೆ೦. ರಾತಿಚ್ಯಾ ಜೆವ್ಣಾ ಪಯ್ಲೆ೦ ಸೆ೦ವ್ಚೆ ದೋನ್ ಪೆಗ್ಗ್ ಸ್ಕೊಚ್-ಸೊಡಾ ತಾಣೆ ಸೆವ್ಲೆ. ಈವಾನ್ ದೋನ್ ಪಾ೦ಯ್ಟ್ ಬಿಯರ್ ಸೆವ್ಲಿ. ಆತಾ೦ಯಿ ತಾ೦ಚೆ ಮದೆ೦ ಹಳ್ತಾಚೆ೦ ಉಲವ್ಣೆ೦ ಚಲ್ತಾಲೆ೦. ಹ್ಯಾ ಉಲವ್ಣ್ಯಾ ಮದೆ೦ ಜೆರೊಮಾನ್ ಆಪ್ಲೆ ಪತಿಣೆಚೆ ಕುಡಿರ್ ಬಾರೀಕ್ಸಾಣೆನ್ ನದರ್ ಚರಯ್ಲಿ.

ಭರ್ಲಲೊ ಹಳ್ಟ್ ಜೀವ್ ತಾಚೊ. ಸುಪುಶ್ಟ್ ಬಾವ್ಳೆ-ಪಾ೦ಯ್, ತೆಲ್ತೆ. ಹ್ಯಾ ತೆಲ್ತ್ಯಾಪಣಾಕ್ ತುಕ್ಲ್ಯಾರ್ ಈವಾಚಿ೦ ಜಾ೦ಗ್ಳಾ೦ ಕಿತ್ಲಿ೦ ರೊಸಾಳ್ ಆಸ್ತಿತ್ ಮ್ಹಳ್ಳೊ ಅ೦ದಾಜ್ ಕೊಣಾ ರಸಿಕಾಕ್ ಜಾತೊ. ಈವಾಚಿ೦ ಸ್ಥನಾ೦ ವಾಡಾವಳಿ೦ತ್ ಪರಿಪೂರ್ಣ್. ತಾ೦ಚಿ ಮಾಸಾಳ್ ಜಡಾಯ್ ತಾಣೆ ಘಾಲ್ಲ್ಯಾ ಗೂ೦ಡ್ ಗಳ್ಯಾಚ್ಯಾ ದಗ್ಲ್ಯಾ೦ತ್ಲ್ಯಾನ್ ಕಳಿತ್ ಜಾತಾಲಿ. ತ್ಯಾ ಸ್ಥನಾ೦ಚ್ಯಾ ಕೋಮಲ್ ವರ್ತುಲಾ೦ಚೊ ನಿಸ್ಕಳ್ ಗುಲೊಬಿ ರ೦ಗ್ ಉಬೊನ್ ಗೆಲ್ಲೊ ಆನಿ ಆತಾ೦ ತಿ೦ ಪರಿಪಿಕಾಯೆಚ್ಯಾ ದಾಟ್ ಉದ್ರಿಕ್ತ್ ರ೦ಗಾಕ್ ಬದ್ಲಾಲ್ಲಿ೦.

ಈವಾಚ್ಯಾ ಕುಡಿ ಭಿತರ್ಲ್ಯಾ ಗುಪ್ತ್, ಊಬ್ ಜಿವ್ಸಾಣೆಕ್ ತೊ ವಳ್ಕಾತಾಲೊ. ಪುಣ್ ಹೆ ಉಬೆಚೆ೦ ಭೊಗಾಪ್ ಖ೦ಚಾಯಿ ಎಕಾ ಸ೦ಭೋಗಾ೦ತ್ ತಾಕಾ ಫಾವೊ ಜಾಲ್ಲೆ೦ ನಾ. ಪೂರ‍್ಣ್ ಪ್ರೇತನ್ ಕರ್ತಾನಾ೦ಚ್ ತೊ ಪಿಗ್ಳೊನ್ ವೆತಾಲೊ.

ಆತಾ೦ ಪುಣೀ, ಆಜ್ ಪುಣೀ.

‘ಈವಾ!’ ತಾಚೊ ತಾಳೊ ಕಾಮುಕತೆನ್ ದಾಟ್ ಜಾಲ್ಲೊ.

ಈವಾನ್ ತಾಕಾ ಆಪ್ಲಿ ಶೂನ್ಯ್ ನದರ್ ದಿಲಿ.

ವಿಸ್ಕೆಚೊ ಗ್ಲಾಸ್ ದೆಗೆನ್ ದವರ್ನ್ ತೊ ಉಟ್ಲೊ ಆನಿ ಈವಾ ಸರ್ಶಿ೦ ವಚುನ್ ಬಸ್ಲೊ. ಆಪ್ಲೊ ಉಜ್ವೊ ಹಾತ್ ತಾಣೆ ಈವಾಚ್ಯಾ ದಾವ್ಯಾ ಭುಜಾಚೆರ್ ದವರ್ಲೊ. ಈವಾನ್ ಕಸಲೆ೦ಚ್ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ೦ ದಾಕಯ್ಲೆ೦ ನಾ.

ಜೆರೊಮಾನ್ ಆಪ್ಲೊ ಹಾತ್ ಸಕಯ್ಲ್ ದೆ೦ವಯ್ಲೊ, ಚತ್ರಾಯೆನ್, ಹಾಳ್ವಾಯೆನ್. ಆತಾ೦ಯಿ ಈವಾನ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಮುಕಮಳಾ ವಯ್ಲೆ೦ ಭಾವನ್ ಕುಸ್ಕುಟ್ ಬದ್ಲಿಲೆ೦ ನಾ.

ಜೆರೊಮಾಚೊ ಹಾತ್ ಆತಾ೦ ತಾಚ್ಯಾ ಸ್ಥನಾಕ್ ಕೊಪ್ ಮಾರಿಲಾಗ್ಲೊ. ದಾವೊ ಹಾತ್ ಈವಾಚೆ ಪಾಟಿರ್ ಚರ್ಲೊ. ಈವಾಚಿ ಕೂಡ್ ಬಿತರ್ಲೆ ಭಿತರ್ ಮುರ್ಗಟ್ಚಿ ತಾಕಾ ಕಳಿತ್ ಜಾಲೆ೦.

‘ಮೆಥ್ಯುಚೆ೦ ನವೆ೦ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ಆಜ್ ಕಾಮಾಕ್ ಸೆರ್ವಲಾ೦, ಜೆರೊಮ್?’ ವಿಚಾರ್ಲೆ೦ ಈವಾನ್ ಮ೦ದ್ ಪುಣ್ ತೀಕ್ಷ್ಣ್ ತಾಳ್ಯಾನ್. ಹ್ಯಾ ಸವಲಾಕ್ ಜೆರೊಮ್ ತಯಾರ್ ನಾತ್‌ಲ್ಲೊ. ತೊ ವಿಕಾರ್ಲೊ.

‘ತಾಕಾ ಚಿ೦ತುನ್ ಆನಿ ನಿಯಾಳುನ್ ಹಾ೦ವ್ ತುಜೆಸರ್ಶಿ೦ ಆಯ್ಲಾ೦ ಮ್ಹಣ್ ತು೦ ಚಿ೦ತಾಯ್?’ ತಾಚೊ ದಾವೊ ಹಾತ್ ಎಕಾಚಾಣೆ ವಯ್ರ್ ಚಡೊನ್ ಈವಾಚ್ಯಾ ಗೊಮ್ಟ್ಯಾರ್ ಬಸ್ಲೊ.

‘ತು೦ವೆ೦ ತಶೆ೦ ಮ್ಹಳೆ೦ಯ್, ಹಾ೦ವೆ೦ ನ್ಹಯ್!’

ಜೆರೊಮಾಚೆ೦ ಸ್ಥಿಮಿತ್ ಆತಾ೦ ಪಿ೦ಜುನ್ ಗೆಲೆ೦. ಈವಾಚಿ ಕೂಡ್ ಸೊಡ್ನ್ ತೊ ಉಬೊ ಜಾಲೊ. ತಾಚೆ೦ ಸರ್ವಾ೦ಗ್ ಕಾ೦ಪ್ತಾಲೆ೦. ತಾಕಾ ಉಲ೦ವ್ಕ್ ಜಾಯ್ ಆಸ್ಲೆ೦, ಈವಾಕ್ ಭೆಸಾ೦ ಕರು೦ಕ್ ಜಾಯ್ ಆಸ್ಲೆ೦. ತೊ ಕಸ್ಕಸೋನ್ ರಡ್ಲೊ.

ಈವಾ ಉಬೆ೦ ಜಾಲೆ೦. ಲಾಗ್ಶಿಲ್ಯಾ ಕಬಾಟಾ೦ತ್ಲಿ ನವಿಚ್ ಸ್ಕೊಚ್ ಬೋತ್ಲ್ ಕಾಡುನ್ ತಾಣೆ ಜೆರೊಮಾ ಸಾಮ್ಕಾರ್ ದವರ್ಲಿ. ‘ತುಕಾ ಹಾ೦ವ್ ಜಾಣಾ೦ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ದಿಸಾಥಾವ್ನ್ ಆನಿ ಭೋವ್‌ಶಾ ಪರಿಪಿಕಾಯ್ ತುಜೆಥ೦ಯ್ ಉದೆಲ್ಲ್ಯಾ ದಿಸಾಥಾವ್ನ್, ಬರೆ೦ ವಾಯ್ಟ್, ದಾದ್ಲೊ ಆನಿ ಸ್ತ್ರೀ, ಕಾಮುಕತಾ ಆನಿ ಲ೦ಯ್ಗಿಕತಾ, ಚಿ೦ತ್ನಾ೦ ಆನಿ ಸಮ್ಜಣಿ ಹ್ಯಾ ಮದ್ಲೆ೦ ಫರಕ್ ನೆಣಾಸ್ತಾ೦ ತು೦ ಕಶ್ಟೊನ್ ಆಯ್ಲಾಯ್. ಆತಾ೦ಚೆ ಆತಾ೦ ತುಕಾ ಮ್ಹಜೆ ಕುಡಿರ್ ಪರಿಪೂರ್ಣ್ ಸ್ವತ೦ತ್ರ್ ತುಕಾ ದಿಲ್ಲೆ೦ ತರಿ ತು೦ ನಿಮಾಣೆ೦ ಹ್ಯಾ ಸ್ಕೊಚ್ ಬೊತ್ಲಿಚೊಚ್ ಆದಾರ್ ಸೊದ್ತೊಲೊಯ್. ಹಾ೦ವ್ ತುಜಿ ಪತಿಣ್ ಆನಿ ತುಜ್ಯೊ ಲ೦ಯ್ಗಿಕ್ ಖುಶ್ಯೊ -ತಾಳ್ಣ್ಯೊ ನ್ಹಯ್, ಹಾ೦ವೆ೦ ಪೂರ್ಣ್ ಕರಿಜೆ ಮ್ಹಳ್ಳೆ೦ ಸಹಜ್ ಪುಣ್ ಯೆದೊಳ್ ಪರ್ಯಾ೦ತ್ ಕಿತೆ೦ ಚಲೊನ್ ಆಯ್ಲಾ೦ ಜೆರೊಮ್?’

‘ತು೦ ಪಶ್ಚಾತಾಪ್ ಪಾವ್ತೆಲೆ೦ಯ್, ಈವಾ!’ ತೊ ಖಿಳ೦ಚ್ಲೊ.

‘ಥೊಡ್ಯಾ೦ಚ್ಯಾ ವಾ೦ಟ್ಯಾಕ್ ಪಶ್ತಾತಾಪ್‌ಯಿ ಶಿಕಪ್ ಜಾವ್ನಾಸ್ತಾ.’ ಈವಾಚಿ೦ ಉತ್ರಾ೦ ಆಯ್ಕೊನ್ ತಾಣೆ ಸ್ಕೊಚಾಚಿ ಬೊತ್ಲ್ ಹಾತಾ೦ತ್ ಘೆತ್ಲಿ. ಜೆವಣ್ ಕರಿನಾಸ್ತಾ೦ಚ್ ತೊ ಬೆಡ್‌ರೂಮಾಕ್ ಗೆಲೊ ಆನಿ ಆವಾಜಾನ್ ದಾರ್ ತಾಣೆ ದಾ೦ಪ್ಲೆ೦.

***

ಮೆಥ್ಯ್ಚ್ಯಾ ಹಾತಾತಾಳ್ವೆರ್ ಸಬಾರ್ ದೀಸ್‌ಥಾವ್ನ್ ಕಸಲೊಯಿ ದಾಗ್ – ಪ್ರತೇಕ್ ಜಾವ್ನ್ ಚಿರುಟಾಚೊ – ಉದೆ೦ವ್ಕ್‌ನಾತ್‌ಲ್ಲೊ. ರಿಚರ್ಡ್ ಒಸಿಸಾ೦ತ್ ಸೆರ್ವಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾ೦ತ್ ತಾಚೆಥ೦ಯ್ ಎಕೆ ರಿತಿಚಿ ಸ೦ಪೂರ್ಣತಾ ರಾಜ್ ಕರು೦ಕ್ ಲಾಗ್ಲಿ. ಪ್ರತೇಕ್ ಜಾವ್ನ್ ಆಯ್ಚೆ ಸಾ೦ಜೆರ್ – ಹೆಲೀನಾ ಕಾಮಾಕ್ ಭರ್ತಿ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ದಿಸಾಚೆ ಸಾ೦ಜೆರ್ – ತೊ ಪ್ರಫುಲ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೊ. ಒಸಿಸ್ ಸುಶೆಗಾತ್ ಚಲ್ತಾಲಿ. ವರ್ಸಾವಾರ್ ಚಲ್ಚಿ ಲೆಕಾಪಟ್ಟಿ ತಯಾರ್ ಜಾ೦ವ್ಚೊ ವೇಳ್ ಲಾಗಿ೦ ಯೆತಾಲೊ. ತೆ ದಿಸಾ ಮಾವ್ರಿಸಾಲಾಗಿ೦ ಚಲ್‌ಲ್ಲೆ೦ ರುಸ್ತುರುಸಾ೦ವ್ ಮೆಥ್ಯುಕ್ ಪಸ೦ದೆಚೆ೦ ಜಾಲ್ಲೆ೦.

ತ್ಯೆ ರಾತಿ೦ ಹರ್ಶೆ೦ಚ್ಯಾಕಿ ವೆಗಿ೦ಚ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ವಿಲ್ಲಾಕ್ ತೊ ಪಾವ್ಲೊ. ತಾಚ್ಯಾ ಹ್ಯಾ ಆವ್ಚಿತ್ ಯೆಣ್ಯಾಕ್ ತಯಾರ್ ನಾತ್‌ಲ್ಲೊ ಚಾರ್ಲ್ಸ್ ಚಿಕ್ಕೆಸೆ ಘುಸ್ಪಡ್ಲೊ. ಟಿ.ವಿ.-ಚೆರ್ ತಾಕಾ ಆಸ್ಚೆ೦ ಆಕರ್ಶಣ್ ಜಾಣಾ೦ ಆಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಮೆಥ್ಯುನ್ ತಾಚಿ ಪಾಟ್ ಥಾಪುಡ್ಲಿ.

‘ಸದಾ೦ಚ್ಯಾ ವೆಳಾಚಾಕಿ ದೇಡ್ ಘ೦ಟ್ಯಾ ಆದಿ೦ಚ್ ಹಾ೦ವ್ ಆಯ್ಲೊ!’ ಮೆಥ್ಯುನ್ ಮ್ಹಳೆ೦. ‘ಕಸಲ್ಯಾ ಸಿರೀಯಲಾಚಿ ತಯಾರಾಯ್ ಕರ್ತಾಲೊ, ಚಾರ್ಲ್ಸ್?’

‘Captains And The Kings’ ಜಾಪ್ ದಿಲಿ ಚಾರ್ಲ್ಸಾನ್.

‘Taylor Caldwell?’ ವಿಚಾರ್ಲೆ೦ ಮೆಥ್ಯುನ್. ತಾಚಿ ಸಾಹಿತಿಕ್ ಜಾಣ್ವಾಯ್ ಕಾ೦ಯ್ ಉಣ್ಯಾಚಿ ನ್ಹಯ್ ಮ್ಹಣ್ ಚಾರ್ಲ್ಸ್ ನ್ಹಯ್ ತರಿ ರಮೋನಾ ಜಾಣಾಸ್ಲೆ೦.

‘ಹಾ೦ವ್ ನೆಣಾ೦, ಸರ್!’ ಸಾದೆಪಣಿ ಜಾಪ್ ದಿಲಿ ಚಾರ್ಲ್ಸಾನ್. ‘ಹಾ೦ವ್ ತುಜೆತಿತ್ಲೊ ಶಿಕ್ಪಿ ನ್ಹಯ್. ವೀಸ್ ಮಿನುಟಾ೦ ಉಪ್ರಾ೦ತ್ ಸಿರೀಯಲ್ ಸುರು ಜಾತಾ. ಹಾ೦ವ್-‘

‘ತಿತ್ಲೆ ಭಿತರ್ ಹಾ೦ವ್ ನ್ಹಾವ್ನ್ ಯೆತಾ೦,’ ಮದೆ೦ಚ್ ಉಲಯ್ಲೊ ಮೆಥ್ಯು. ‘ಮ್ಹಾಕಾ ಎಕ್ ಡ್ರಿ೦ಕ್ ತಯಾರ್ ಕರ್. ರಮಿ ಆಯ್ಲಾ೦?’

‘ನಾ, ಸರ್.’

ಮೆಥ್ಯು ನ್ಹಾಣ್ ಕರುನ್ ಯೆತಾನಾ ತಾಚೆ೦ ಡ್ರಿ೦ಕ್ ರಾಕ್ತಾಲೆ೦. ಎಕ್ ಘೊಟ್ ಮಾರ್ತೆಚ್ ಕಿತೆ೦ ರಾ೦ದ್ಲಾ೦ಯ್ ಮ್ಹಣ್ ಚಾರ್ಲ್ಸಾಲಾಗಿ೦ ತಾಣೆ ವಿಚಾರ್ಲೆ೦. ದುಸ್ರ್ಯಾನ್ ಜಾಪ್ ದಿ೦ವ್ಚ್ಯಾ ಪಯ್ಲೆ೦ಚ್ ರಮೋನಾ ಭಿತರ್ ರಿಗ್ಲೆ೦. ತಾಚಿ ಚಾಲ್ ಪಳೆವ್ನ್೦ಚ್ ತೆ೦ ಆಮಾಲ್ ಸೆವ್ನ್ ಆಯ್ಲಾ೦ ಮ್ಹಳ್ಳೊ ಅ೦ದಾಜ್ ಜಾಲೊ ಮೆಥ್ಯುಕ್. ಆಯಿಲ್ಲೆ೦ ತೆ೦ ಮೆಥ್ಯು ಸಾಮ್ಕಾರ್ ಖಿಣ್‌ಭರ್ ರಾವ್ಲೆ೦.

ತಾಚ್ಯಾ ದೊಳ್ಯಾ೦ಚ್ಯಾ ಖಾ೦ಚಿ೦ನಿ ದುಕಾ೦ ಪಳೆಲಿ೦ ಮೆಥ್ಯುನ್. ರಮಿನ್ ರಡ್ಚೆ೦ ಯಾ ರಡ್‌ಲ್ಲೆ೦ ತಾಚ್ಯಾ ಉಡಾಸಾ೦ತ್ ನಾತ್‌ಲ್ಲೆ೦. ತೆ೦ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ರುಮಾಕ್ ವೆಚೆ ಪರ್ಯಾ೦ತ್ ತೊ ರಾವ್ಲೊ ಆನಿ ಉಪ್ರಾ೦ತ್ ಆಪ್ಲೆ೦ ಡ್ರಿ೦ಕ್ ಘೆವ್ನ್ ತಾಚೆ ಪಾಟಾಪಾಟ್ ಗೆಲೊ.

ರಮಿನ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ರೂಮಾಚೆ೦ ದಾರ್ ಬ೦ದ್ ಕೆಲ್ಲೆ೦.

ದೋನ್ ಖಿಣಾ೦ಭರ್ ಚಿ೦ತುನ್ ಮೆಥ್ಯುನ್ ಠೊಕೆ ಮಾರ್ಲೆ. ಭಿತರ್ಲ್ಯಾನ್ ಜಾಪ್ ಆಯ್ಲಿನಾ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್ ತಾಣೆ ದಾರ್ ಲೊಟುನ್ ಉಗ್ತೆ೦ ಕೆಲೆ೦. ಭಿತರ್ಲ್ಯಾ ಮ೦ದ್ ಉಜ್ವಾಡಾಕ್ ರಮಿ ಆಪ್ಣಾಕ್‌ಚ್ ಎಕ್ ಡ್ರಿ೦ಕ್ ತಯಾರ್ ಕರ್ಚೆ೦ ಪಳೆಲೆ೦ ಮೆಥ್ಯುನ್.

‘ಹ್ಯಾ ಸರ್ವಾಚಿ ಗರ್ಜ್ ಆಸಾ?’ ದಾರ್ ಧಾ೦ಪುನ್ ತಾಣೆ ವಿಚಾರ್ಲೆ೦. ಅಸಲೆ೦ ಎಕ್ ಸನ್ನಿವೆಶ್ ತಾ೦ಚೆ ಮಧೆ೦ ನವೆ೦ಚ್ ಮ್ಹಣ್ ಮ್ಹಣ್ ತಿ೦ ದೊಗಾ೦ಯಿ ಜಾಣಾಸ್ಲಿ೦. ರಮೋನಾ ವಾಗಿಣೆಪರಿ೦ ಘು೦ವೊನ್ ತಾಕಾ ಫುಡ್ ಕರಿಲಾಗ್ಲೆ೦.

‘ಹೆ೦ಚ್ ಎಕ್ ಸವಾಲ್ ಆಮ್ಚೆ ಮಧೆ೦ ಗಾ೦ಚ್ ಜಾವ್ನ್ ಉರ್ಲಾ೦!’ ತೆ೦ ಮ್ಹಣಾಲೆ೦ ತಿಕ್ಸಾಣೆಚೊ ಹಾಸೊ ವೊ೦ಟಾ೦ಚೆರ್ ಹಾಡುನ್. ತೊ ರಮಿಚ್ಯಾ ಖಟ್ಲ್ಯಾ ದೆಗೆರ್ ಬಸ್ಲೊ.

‘ಹ್ಯಾ ಗಾ೦ಚಾಚಿ ಘಡಾವಳ್ ಸೊದು೦ಕ್ ತು೦ ಅಸಲೆ೦ ಆನಿ ಅಶೆ೦ ಪ್ರೇತನ್ ಕರು೦ಕ್ ಪಳೆತಾಯ್ ತರ್…’ರಮಿಚ್ಯಾ ಗ್ಲಾಸಾಕ್ ತಾಣೆ ಬೋಟ್ ಜೊಕ್ಲೆ೦.

‘ಆಜ್ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಅಸಲಿ ಫಿಕರ್?’ ರಮಿನ್ ವಿಚಾರ್ಲೆ೦. ‘ತುಜೊ ಸ೦ಸಾರ್ ಶಾ೦ತ್ ಆಸಾ, ಬಿಜ್ನೆಸ್ ಬರೆ೦ ಆಸಾ. ಆನಿ–‘

‘ಆನಿ ತುಜೆ ಮಾಹೆತಿ ಖಾತಿರ್ ಮ್ಹಜೆ ನವೆ೦ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ಕಾಮಾಕ್ ಸೆರ್ವಾಲಾ೦.’ ತೊ ಮ್ಹಣಾಲೊ ಮ೦ದ್ ಹಾಸ್ಯಾ ಸ೦ಗಿ೦.

‘ದೆಕುನ್ ಸೆಲೆಬ್ರೇಟ್ ಕರು೦ಕ್ ತು೦ ಪಿಯೆತಾಯ್!’ ತೆ೦ ಮ್ಹಣಾಲೆ೦ ಆಪ್ಲಿ೦ ಉತ್ರಾ೦ ವಿ೦ಚುನ್. ‘ಹರ್ಶೆ೦ಚೆಪರಿ೦ ತುಜೆ ಉಡಾಸ್ ಆನಿ ದಾಗ್ ಜಿವೆ ದವರ್ಚೆ ಖಾತಿರ್ ನ್ಹಯ್!’

ಮೆಥ್ಯು, ಧುವೆಚ್ಯಾ ಮುಕಮಳಾಕ್ ಪಳೆಲಾಗ್ಲೊ. ಕಿತೆ೦ಚ್ ರಮಿಥಾವ್ನ್ ಚುಕೊನ್ ವಚಾನಾತ್‌ಲ್ಲೆ೦.

‘ಆನಿ ತು೦, ರಮಿ?’ ಮೆಥ್ಯುನ್ ಸವಾಲ್ ಮಾರ್ಲೆ೦.

‘ಕಸಲೆ೦ಯಿ ಲಿಪ೦ವ್ಚೆ ಯಾ ಖಿರ೦ವ್ಚೆ ಖಾತಿರ್ ಹಾ೦ವ್ ಪಿಯೆನಾ!’ ತೆ೦ ಮ್ಹಣಾಲೆ೦. ‘ಆಮಾಲ್ ಸೇವನ್ ಆತಾ೦ ಮ್ಹಜೊ ಎಕ್ ಪ್ರಯೋಗ್.’

‘ಕೆದೊಳ್ ಪರ್ಯಾ೦ತ್ ತು೦ ತುಕಾಚ್ ಫಟಯ್ತಾಯ್?’

‘ಹ್ಯಾ ಬೊ೦ಗ್ಲ್ಯಾ ಭಾಯ್ರ್ ತುಕಾ ಜಾಯ್ ಆಸ್ಚೊ ಜಾಗೊ ತು೦ವೆ೦ಚ್ ಸೊದಿಜೆ ರಮಿ – ಉಡಾಸ್ ಆಸಾತ್ ತುಕಾ ತುಜಿ೦ಚ್ ಉತ್ರಾ೦?’ ರಮೋನಾನ್ ವಿಚಾರ್ಲೆ೦. ‘ತರ್ ಆತಾ೦ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಸಿ೦ತಿಮೆ೦ತಾ೦ ಪಾಜ್ರಯ್ತಾಯ್? ತುಜ್ಯಾ ಮೃಗಾಲಯಾ೦ತ್ ಮ್ಹಜೆ ತಸಲೆ೦ ಎಕ್ specimen ನಾ ಮ್ಹಳ್ಳೆಚ್ ತುಜೆ ಕರ್ಕಾರ್.’

‘ತು೦ ತುಕಾಚ್ ಚಡ್ ಮಹತ್ವ್ ದಿತಾಯ್, ರಮಿ!’ ತೊ ಮ್ಹಣಾಲೊ, ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಡ್ರಿ೦ಕಾಕ್ ಘೊಟ್ ಮಾರುನ್.

‘ಹಾ೦ವೆ೦ ಸ೦ಸಾರ್ ಪಳೆಲಾ!’

ತೊ ಹಾಸ್ಲೊ. ಸಿಸ್ಟರ್ ವರ್ಜೀನಿಯಾಚೊ ಉಡಾಸ್ ತಾಕಾ ಆಯ್ಲೊ – ಸ೦ಸಾರಾಚೊ ಎಕ್ ವಾ೦ಟೊ ಆಮಿ ಹ್ಯಾ ಪಾಗೊರಾ೦ ಭಿತರ್ ಆರಾವ್ನ್ ದರ್ಲಾ, ತಿಣೆ ಮ್ಹಳ್ಳೆ೦ ರಮಿಕ್ ಬೋರ್ಡಿ೦ಗಾಕ್ ದಾಕಲ್ ಕೆಲ್ಲೆವೆಳಿ೦. ವರ್ಸಾ೦ ಉಪ್ರಾ೦ತ್, ವೇಳ್ ಯೆತಾನ್, ರಮಿಕ್ ತ್ಯಾ ಬೋರ‍್ಡಿ೦ಗಾ೦ತ್ಲೆ೦ ಕಾಡ್ತಾನಾ ಸಿಸ್ಟರ್ ವರ್ಜೀನಿಯಾ ತಾಕಾ ಭೆಟ್ಲಿ ನಾ. ತಿಚೆ೦ ಎಕ್ ಪತ್ರ್ ರಮೋನಾನ್ ಮ೦ದ್ ಹಾಸ್ಯಾ ಸ೦ಗಿ ಮೆಥ್ಯುಕ್ ದಿಲ್ಲೆ೦. ತಾ೦ತು೦ ಕಿತೆ೦ ಲಿಕುನ್ ಆಸಾ ಮ್ಹಳ್ಳೊ ಅ೦ದಾಜ್ ಮೆಥ್ಯುಕ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೊ ತರಿ ತಾಣೆ ತೆ೦ ಫೊಡ್ಲೆ೦ ಆನಿ ವಾಚ್ಲೆ೦:

‘…….ಸಬಾರಾ೦ಕ್ ಆಪಯ್ಲಾ೦ ಪುಣ್ ಥೊಡ್ಯಾ೦ಕ್ ಮಾತ್ರ್ ವಿ೦ಚ್ಲಾ೦!’ ಹ್ಯಾ ಪ್ರಾರ೦ಬಿಕ್ ವಾಕ್ಯಾ೦ ಉಪ್ರಾ೦ತ್ ತಿಣೆ ಅಶೆ೦ ಲಿಕ್‌ಲ್ಲೆ೦. ‘ಚೂಕ್ ಕೊಣಾಯ್ಚಿಯಿ ನ್ಹಯ್ ಪುಣ್ ಮ್ಹಾಕಾ ತುಜಿ ಬಿರ್ಮತ್ ದಿಸ್ತಾ, ಮಿ| ಮೆಥ್ಯು ಲಿಯೊ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಆತಾ೦ಯಿ ಆನಿ ಫುಡೆ೦ಯಿ ರಮೋನಾ ತುಜಿಚ್ ಧುವ್ ಜಾವ್ನ್ ಉರ್ತೆಲೆ೦. ಸ೦ಸಾರಿ ಚಲಿ ತೆ೦. ತಾಕಾ ಆಮಿ ಪಾಗೊರಾ ಭಿತರ್ ಕಯ್ದ್ ಕರುನ್ ದವರು೦ಕ್ ನಾ. ತಾಕಾ ಕಯ್ದೆ೦ ದವರ್ಚೆ ತಸಲೆ ಪಾಗೊರ್ ಸ೦ಸಾರಾ೦ತ್ ನಾ೦ತ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆ೦ ತಾಣೆ ರುಜು ಕೆಲಾ೦.

‘ಹಾ೦ವ್ ತುಕಾ ದುರ್ಸನಾ, ಮಿ|ಲೊಯೊ. ತಾಚೆ೦ ಚಿ೦ತಪ್ ವಿಬಿನ್ನ್, ತಾಚಿ೦ ಕರ್ತುಬಾ೦ ವಿಚಿತ್ರ್. ಮ್ಹಜೆ ಶಿಕಪ್ ಯಾ ಮಾಹೆತ್ ಖ೦ಚ್ಯಾಯಿ ರಿತಿರ್ ರಮೋನಾ ಮ್ಹಳ್ಳೆ೦ ಚಲಿಯೆಕ್ ಸಮ್ಜೊ೦ಕ್ ಯಾ ತಾಚಿ ಫೊಡ್ಣಿಶಿ ಕರು೦ಕ್ ಸಕ್ಲಿ ನಾ. ತರಿ, ಹ್ಯೆ ಘಡಿಯೆ, ಹೆ೦ ಪತ್ರ್ ತುಕಾ ಲಿಕ್ತಾನಾ ಹಾ೦ವ್ ಸಲ್ವಲ್ಯಾ೦ ಮ್ಹಣ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಭೊಗಾನಾ. ಅಶೆ೦ ಹಾ೦ವ್ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಲಿಕ್ತಾ೦ ತೆ೦ ತು೦ ಸಮ್ಜೊ೦ಚೊನಾ೦ಯ್. ಪುಣ್ ರಮೋನಾ ಜಾಣಾ೦ ಜಾತೆಲೆ೦.

‘ರಮೋನಾ ಹಾ೦ಗಾಸರ್ ಕಿತೆ೦ ಆನಿ ಕಿತ್ಲೆ೦ ಶಿಕ್ಲಾ೦ ಮ್ಹಳ್ಳೆ೦ ಹಾ೦ವ್ ನೆಣಾ೦. ತಾಚೆ೦ ಶಿಕಪ್ ಆಕೇರ್ ಜಾ೦ವ್ಕ್ ನಾ ಪುಣ್ ಸಬಾರಾ೦ಚೆ೦ ಶಿಕಪ್ ತಾಣೆ ಹಾ೦ಗಾಸರ್ ಪ್ರಾರ೦ಬ್ ಕೆಲಾ೦. ಹಾಚ್ಯಾಕಿ ವರ್ತೆ೦ ಹೊಗ್ಳಾಪ್ ಆನಿ ದುರ್ಸವ್ಣೆ ಹಾ೦ವ್ ಹಾ೦ಗಾಸರ್ ಲಿಕು೦ಕ್ ಸಕಾನಾ.

‘-ವರ್ಜೀನಿಯಾ.’

ತೆ೦ ಪತ್ರ್ ವಾಚುನ್ ಜಾತೆಚ್ ಮೆಥ್ಯುನ್ ಧುವೆಚ್ಯಾ ಮುಕಮಳಾಕ್ ಪಳೆಲೆ೦. ತೆ೦ ತಾಚ್ಯಾಚ್ ಸ೦ಸಾರಾ೦ತ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆ೦. ತಾಕಾ ತಾಣೆ ತೆ೦ ಪತ್ರ್ ವಾಚು೦ಕ್ ದಿಲೆ೦. ತಾಣೆ ತೆ೦ ವಾಚ್ತೆಚ್ –

‘ಕಸಲೊ ಸ೦ಸಾರ್ ತುಜೊ?’ ಪತ್ರ್ ಪಾಟಿ೦ ಘೆವ್ನ್ ತಾಣೆ ವಿಚಾರ‍್ಲೆ೦.

ರಮೋನಾನ್ ತಕ್ಷಣ್ ಜಾಪ್ ದಿಲಿ ನಾ.

‘ಸಿಸ್ಟರ್ ವರ್ಜೀನಿಯಾ ಕೊನ್ವೆ೦ಟಾ೦ತ್ಲಿ ಭಾಯ್ರ್ ಆಯ್ಲ್ಯಾ!’ ಉಪ್ರಾ೦ತ್ ತೆ೦ ಮ್ಹಣಾಲೆ೦.

ತ್ಯೆ ರಾತಿ೦ ಮೆಥ್ಯುನ್ ತಿಚೆ೦ ಪತ್ರ್ ಸೊದುನ್ ಭಾಯ್ರ್ ಕಾಡ್ಲೆ೦ ಆನಿ ತಿತೀನ್ ಪಾವ್ಟಿ೦ ವಾಚ್ಲೆ೦. ಪತ್ರ್ ಆಕೇರ್ ಕರ್ತಾನಾ ತಿಣೆ ಸಿಸ್ಟರ್ ವರ್ಜೀನಿಯಾ ಮ್ಹಣ್ ಲಿಕು೦ಕ್ ನಾತ್‌ಲ್ಲೆ೦. ಫಕತ್ – ವರ್ಜೀನಿಯಾ.

ಆತಾ೦ ತೊ ಉಬೊ ಜಾಲೊ.

ಹು೦ ವ್ಹಯ್. ತಾಚ್ಯಾ ಮೃಗಾಲಯಾ೦ತ್ ರಮೋನಾ ತಸಲೆ೦ ಮೃಗ್ ನಾತ್‌ಲ್ಲೆ೦. ಎಕಾ ತೆ೦ಪಾರ್ ಕ್ರಿಸ್ತಾಚೆ ಸಮಾಧಾನ್ ತಾಕಾ ಪಾಟಯಿಲ್ಲಿ ಸಿಸ್ಟರ್ ವರ್ಜೀನಿಯಾ, ಬೋರ‍್ಡಿ೦ಗಾಚಿ ಕಾಳಿ ಶೆಳಿ ಜಾವ್ನಾಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ರಮಿ ವಿಶಾ೦ತ್ ಅಸಲೆ೦ ಪತ್ರ್ ಲಿಕುನ್ ಭಾಯ್ರ್ ಯೆಜೆ ತರ್ ರಮಿಚೊ ಸ೦ಸಾರ್ ವಿಚಿತ್ರ್ ಆನಿ ವಿಶೇಸ್ ಜಾವ್ನಾಸಾಜೆ ಮ್ಹಣ್ ತೊ ಜಾಣಾಸ್ಲೊ. ಹ್ಯಾ ಸ೦ಸಾರಾಕ್ ತವಳ್ ತವಳ್ ಖೊ೦ಚ್ ಮಾರುನ್ ಪಳೆ೦ವ್ಚೆ೦ ತಾಚೆ೦ ಎಕ್ ಖಾಸ್ಕಿ ಫೊಕಾಣ್ ಜಾವ್ನಾಸ್‌ಲ್ಲೆ೦.

ಆಪ್ಲೆ೦ ಡ್ರಿ೦ಕ್ ತಾಣೆ ಖಾಲಿ ಕೆಲೆ೦. ‘ಮ್ಹಜೊ ಗ್ಲಾಸ್ ಖಾಲಿ ಜಾಲೊ, ರಮಿ!’ ತೊ ಮ್ಹಣಾಲೊ ದಾಟ್ ತಾಳ್ಯಾನ್.

ತೆ೦ ಹಾಳ್ವಾಯೆನ್ ಘು೦ವ್ಲೆ೦. ಕಸಲ್ಯಾಯಿ ಮೊವಾಳಾಯೆಚಿ೦ ವಾ ಸಿ೦ತಿಮೆ೦ತಾ೦ಚಿ೦ ಖುಣಾ೦ ತಾಚ್ಯಾ ಮುಕಮಳಾರ್ ಸೊದುನ್ ಕಾಡು೦ಕ್ ಮೆಥ್ಯು ಸಕ್ಲೊ ನಾ. ಲಾಗಿ೦ ಸರೊನ್ ತಾಣೆ ಆಪ್ಲೊ ಗ್ಲಾಸ್ ರಮಿಚ್ಯಾ ಹಾತಾ೦ಕ್ ದಿಲೊ.

ತಾ೦ಚ್ಯೊ ದಿಶ್ಟಿ ಎಕ್ ಜಾಲ್ಯೊ.

‘ಹಾ೦ವೆ೦ ಮ್ಹಜೆ ಡೆಡಿ ಪಳೆ೦ವ್ಕ್ ನಾ, ಸರ್….’ (ಹೆಲೀನಾ)

‘ಹಾ೦ವೆ೦ ಸ೦ಸಾರ್ ಪಳೆಲಾ!’ (ರಮೋನಾ)

ರಮಿನ್ ತಾಚೆ೦ ಡ್ರಿ೦ಕ್ ತಯಾರ್ ಕೆಲೆ೦. ಮೆಥ್ಯುನ್, ತಾಣೆ ದಿಲ್ಲೊ ಗ್ಲಾಸ್ ಘೆತ್ಲೊ. ಆಪ್ಲೆ ಉಡಾಸ್ ಜಿವೆ ದವರ್ಚೆ ಖಾತಿರ್ ತಾಕಾ ಪಿಯೆ೦ವ್ಕ್ ನಾಕಾಸ್ಲೆ೦ ತರ್ ಕಿತ್ಯಾ ಖಾತಿರ್ ತೊ ಪಿಯೆತಾಲೊ?

‘ಆಯ್ಚೆ ರಾತಿ೦ ಕೊಣಾ ಖಾತಿರ್ ಹಾ೦ವೆ೦ ಪಿಯೆಜೆ, ಎಲಿಜಾಬೆತ್?’ ತಾಣೆ ಮನಾ೦ತ್‌ಚ್ ಹಾಕ್ ಮಾರ್ಲಿ.

ತಾಕಾ ಜಾಪ್ ಮೆಳ್ಳಿ ನಾ.

ಎಕಾಚ್ ಘೊಟಾನ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಪರಿ೦ ತಾಣೆ ಆಪ್ಲೊ ಗ್ಲಾಸ್ ಖಾಲಿ ಕೆಲೊ.

ರಮೋನ್, ಆತಾ೦ ಹಾಸ್ಲೆ೦.

‘ಸಿಸ್ಟರ್ ವರ್ಜೀನಿಯಾನ್ ಎಕ್ ವಾಕ್ಯೆ೦ ಚೂಕ್ ಲಿಕ್ಲೆ೦!’ ತೆ೦ ಮ್ಹಣಾಲೆ೦ ತಾಚಿ೦ ಚಿ೦ತ್ನಾ೦ ವಾಚುನ್. ‘ಹಾ೦ವ್ ಸ೦ಸಾರಿ ಚಲಿ ನ್ಹಯ್. ಹಾ೦ವ್ ಹ್ಯಾ ಸ೦ಸಾರಾಕ್ ಸಾ೦ಗ್‌ಲ್ಲಿ೦ಚ್ ನ್ಹಯ್. ತಾಚಿ (ರಚ್ಣಾರಾಚಿ೦) ಖರಿ೦ ರಚ್ಣಾ೦ ಹ್ಯಾ ಸ೦ಸಾರಾಕ್ ಸಾ೦ಗ್‌ಲ್ಲಿ೦ಚ್ ನ್ಹಯ್, ಡೆಡಿ. ತ್ಯಾ ರಚ್ಣಾ೦ನಿ ತಾ೦ಚೊಚ್ ಸ೦ಸಾರ್ ರಚ್‌ಚೆ ಪರ್ಯಾ೦ತ್ ಆಮಿ – ಹಾ೦ವೆ೦ -ಜಿಯೆಜೆ!’

‘ಆನಿ ಪಿಯೆಜೆ!’ ಕುಡ್ಸಿಲೆ೦ ಮೆಥ್ಯುನ್, ತೊ ಅವಸ್ವರ್ ಥಾ೦ಬವ್ನ್.

. . . ತೆರಾವ್ಯಾ ಅವಸ್ವರಾಕ್

( ಅವಸ್ವರ್ ಹರ್ ಮಯ್ನ್ಯಾಚ್ಯಾ ಪಂದ್ರಾ ಆನಿ ತೀಸ್ ತಾರಿಕೆರ್ ಫಾಯ್ಸ್ ಜಾತಾತ್ )

ಕಿಟಾಳ್ ತುಮ್ಕಾಂ ಮೊಗಾಚೆಂ? ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ 10 ವರ್ಸಾಂ ಪಾಸುನ್ ಖಳಾನಾಸ್ತಾನಾ ನಿರಂತರ್ ಫಾಯ್ಸ್ ಜಾವ್ನ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಕಿಟಾಳಾರ್ ಹಜಾರೊಂ ಪಾನಾಂನಿ ವಿಂಚ್ಣಾರ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಆಸಾ. ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ಧಾ ವರ್ಸಾಂನಿ ಬಾಂದುನ್ ಹಾಡ್ಲೆಲೆಂ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯಾಚೆಂ ದಾಯ್ಜ್ ಮುಕಾರುನ್ ವ್ಹರುಂಕ್ ತುಮ್ಚಿ ಕುಮಕ್ ಗರ್ಜ್ ಆಸಾ. ಸಕಯ್ಲೊ ಬುತಾಂವ್ ದಾಂಬುನ್ ಗೂಗಲ್ ಪೇ, ಪೋನ್ ಪೇ, ಬ್ಯಾಂಕ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್‌ಫರ್ , ಡೆಬಿಟ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಾರ್ಡಾ ಮಾರಿಫಾತ್ ಖುಶೆಚಿ ವಂತಿಗೆ ದಿವ್ಯೆತ್.

Nobody had feels yet. And how do you feel?
0 :thumbsup: Thumbs up
0 :heart: Love
0 :joy: Joy
0 :heart_eyes: Awesome
0 :blush: Great
0 :cry: Sad
0 :rage: Angry

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Disclaimer : Please write your correct name and email address. Kindly do not post any personal, abusive, defamatory, infringing, obscene, indecent, discriminatory or unlawful or similar comments. Kittall.com will not be responsible for any defamatory message posted under this article. Please note that sending false messages to insult, defame, intimidate, mislead or deceive people or to intentionally cause public disorder is punishable under law. It is obligatory on kittall.com to provide the IP address and other details of senders of such comments, to the authority concerned upon request. Hence, sending offensive comments using kittall.com will be purely at your own risk, and in no way will kittall.com be held responsible.