ರೆವೆಂತ್ಲೆ ಫಾತೊರ್ : ಅವಸ್ವರ್ -11

Reventhlefathor 2ಹೆಲೀನಾನ್ ಒಸಿಸಾಕ್ ಸೆರ್ವೊ೦ಚಿ ತಾರಿಕ್ ಜೆರೊಮ್ ಲಾಜ್ರಾಕ್ ಬರ‍್ಯಾನ್ ಉಡಾಸಾ೦ತ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲಿ. ಹ್ಯಾ ಉಡಾಸಾಸ೦ಗಿ೦ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಬೇಗಾ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾನ್ ತಾಣೆ ಸಬಾರ್ ವರ್ಸಾ೦ ಪರ್ಯಾ೦ತ್ ಆಡಾ೦ವ್ಕ್ ಪ್ರೇತನ್ ಕೆಲ್ಲೆ ತಾಚೆ ನಿಸ್ತೇಜ್ ಪಾಶಾ೦ವ್‌ಯಿ ಜಾಗೆ ಜಾಲೆ. ಹೆಲೀನಾ ಜಾವ್ನಾಸ್‌ಲ್ಲೆ೦ ಎಕ್ ಅಪುಟ್ ಚಲಿ. ತಾಚ್ಯಾ ಮುಕಮಳಾರ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೊ ತೇಜ್‌ಚ್ ಪುರೊ ಆಸ್‌ಲ್ಲೊ ಜೆರೊಮ್ ಲಾಜ್ರಾಕ್ ಪಿಸಾ೦ತುರ್ ಕರು೦ಕ್. ತಸಲಿ ಎಕ್ಲಿ ಚಲಿ ಆಪ್ಣಾಕ್‌ಚ್ ದಾದ್ಲ್ಯಾಕ್ ದೀತ್ ತರ್ ದಾದ್ಲೊ ತಿಕಾ ಕಿತೆ೦ ಕರು೦ಕ್ ಸಕ್ತಾ ಆನಿ ತಿ ದಾದ್ಲ್ಯಾಕ್ ಕಿತೆ೦ ದೀ೦ವ್ಕ್ ಸಕ್ತಾ ತೆ೦ ಬುಕಾ೦ನಿ ವಾಚುನ್ ತೊ ಜಾಣಾ ಜಾಲ್ಲೊ. ಅಸಲೆ೦ ಸುಖ್ ತೊ ಆಶೆಲ್ಲೊ ಈವಾ ಥಾವ್ನ್ ಪುಣ್ ತೆ೦ ಜೊಡು೦ಕ್ ತೊ ಸಕ್ಲೊ ನಾ. ಹಾಕಾ ಎಕ್ ಕಾರಾಣ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆ೦ ಆನಿ ತೆ೦ ಕಾರಾಣ್ ತೊ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಉತರ್ ಪ್ರಾಯೆಚ್ಯಾ ಪಾಶಾ೦ವಾ೦ತ್ ಖಿರ೦ವ್ಕ್ ಪಳೆತಾಲೊ. ಹೊ ಪಾಶಾ೦ವ್ ಮನಾ೦ತ್ ಆಟವ್ನ್೦ಚ್ ಆದ್ಲ್ಯಾ ಸಾ೦ಜೆರ್ ತಾಣೆ ಮೆಥ್ಯುಕ್ ಕಳಯಿಲ್ಲೆ೦ – ಫಾಲ್ಯಾ೦ ಹೆಲೀನಾ ಡ್ಯೂಟೆಕ್ ಲಾಗ್ತೆಲೆ೦ ಅಶೆ೦.

ಹೆ೦ ಉಚಾರೊನ್ ಜಾಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾ೦ತ್ ಆಪ್ಣಾಚಿ ಗಲೀಜ್ ಅಸಹಾಯಕತಾ ತಾಕಾ ಕಳಿತ್ ಜಾಲಿ. ಮೆಥ್ಯುನ್ ತಾಕಾ ದಿಲ್ಲಿ ದೀಷ್ಟ್‌ಯಿ ಜಾ೦ವ್ಕ್ ಪಾವ್ಲಿ ಎಕ್ ಖಿಳೊ ತಾಚ್ಯಾ ಮಸ್ತಕಾ೦ತ್. ಹೊ ಖಿಳೊ ಘೆವ್ನ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಫ್ಲೆಟಾಕ್ ಪಾವ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ತಾಕಾ ಈವಾ ಸಾ೦ಗಾತಾ ಸದಾ೦ಚಿ೦ಚ್ ಆತರ್ವಣಾ೦ ಕರುನ್ ಚಡ್ಪಡೊ೦ಕ್ ಘಳಾಯ್ ಲಾಗ್ಲಿ ನಾ.

ಪುಣ್ ದುಸ್ರೆ ಸಕಾಳಿ೦ ಒಸಿಸ್ ಕ೦ಪೆನಿಕ್ ತೊ ಯೆತಾನಾ ತಾಚೆ ಸರ್ವ್ ಪಾಶಾ೦ವ್ ಜಾಗೆ ಜಾಲ್ಲೆ. ಆಣಾ ಬಿತರ್ ಜಾ೦ವ್ಚಿ ಮುರ್ಡೊಣಿ ದಾ೦ಬುನ್ ಧರುನ್ ತೊ ಹೆಲೀನಾಚ್ಯಾ ಯೆಣ್ಯಾಕ್ ರಾಕೊನ್ ರಾವ್ಲೊ. ಹಿ ತಾಚಿ ರಾಕ್ಣಿ ತಾಚ್ಯಾ ಗಲೀಜ್ ಆನಿ ಅಸಹಾಯಕ್ ಪಾಶಾ೦ವಾ೦ಕ್ ಚಡ೦ವ್ಕ್ ಲಾಗ್ಲಿ.

ಹೆಲೀನಾ ಭಿತರ್ ರಿಗ್ತಾನಾ ಜೆರೊಮ್ ಲಾಜ್ರಾ ಬರೊಚ್ ಪಿಕೊನ್ ಗೆಲ್ಲೊ. ಹೆಲೀನಾಚೊ ಪ್ರವೇಸ್ ಇತ್ಲೊ ಸ್ಪಶ್ಟ್, ನಾಜೂಕ್ ಆನಿ ಕುರ್ಕುರಿತ್ ಜಾವ್ನಾಸ್‌ಲ್ಲೊ – ಜೆರೊಮಾಥ೦ಯ್ ಲ೦ಯ್ಗಿಕ್ ಉಸ್ಮೊಡ್ ಚಡ್ಲಿ. ಆಪುಣ್ ಹೆ ರಿತಿರ್ ಎಕ್ ಆಪುಟ್ ಚಲಿಯೆಕ್ ಪಾಶಾ೦ವಾಚ್ಯಾ ಸಾಗೊರಾ೦ತ್ಲ್ಯಾನ್ ಬುಡೊವ್ನ್ ಕಾಡು೦ಕ್ ಮಾ೦ಡ್ಣಿ ಕರ್ತಾನಾ ತಿಚ್ ಚಲಿ ಬೆಫಿಕಿರೆನ್ ಹೆಣೆತೆಣೆ ಉಬ್ತಾ ತೆ೦ ತಾಚ್ಯಾನ್ ಸೊಸು೦ಕ್ ಜಾಲೆ೦ ನಾ.

ತರಿ ತೊ ಅವ್ಕಾಸಾ೦ಕ್ ರಾಕ್ಲೊ. ಥೊಡೊ ತೇ೦ಪ್ ಪುಣಿ – ಹೆಲೀನಾ ಕಾಮಾ೦ತ್ ಒಳ್ಸಾತಾ ಪರ್ಯಾ೦ತ್ ಆಪ್ಣಾಚಿ ಸಮೀಪಾಯ್ ತಾಕಾ ಗರ್ಜ್ ಪಡ್ತೆಲಿ ಮ್ಹಳ್ಳೆ೦ ತೊ ಖಚಿತ್ ಜಾಣಾಸ್ಲೊ. ಹಾಚೊ ಫಾಯ್ದೊ ಹಾ೦ವೆ೦ ಜೊಡಿಜೆ ಆನಿ ಈವಾ ಥಾವ್ನ್ ಘೆ೦ವ್ಕ್ ಸಕಾನಾತ್ಲೆ೦ ಹೆಲೀನಾಥಾವ್ನ್ ಘೆಜೆ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ಉದ್ದೇಶಾಚೆ೦ ಆಗ್ಟೆ೦ ತಾಣೆ ಜಳಯ್ಲೆ೦. ಹ್ಯಾಚ್ ದಾವಾ೦ತ್ ತೊ ಹೆಲೀನಾಕ್ ಕಾಮ್ ವಿವರಿಲಾಗ್ಲೊ ಆನಿ ಹೆಲೀನಾಚೆ ಹೆಳ್ಕೇವಿಣೆ೦ಚ್ ಜೆರೊಮಾಚೆ ಹಾತ್, ಕೊ೦ಪೊರ್ ಯಾ ಬಾವ್ಳೆ ತಾಚೆ ಕುಡಿಕ್ ತೆಲ್ತ್ಯಾನ್ ಲಾಗೊ೦ಕ್ ಲಾಗ್ಲೆ. ಹ್ಯಾ ಸ೦ಪರ್ಕಾಚೊ ದಾವ್ ಇತ್ಲೊ ತೀಕ್ಷ್ಣ್ ಜಾವ್ನಾಸ್‌ಲ್ಲೊ – ಹೆಲೀನಾನ್ ತಿ೦ ಪತ್ರಾ೦ ಟಾಯ್ಪ್ ಕರು೦ಕ್ ಪ್ರಾರ೦ಬ್ ಕೆಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾ೦ತ್‌ಯಿ – ಸಗ್ಳೊಚ್ ಪಿಗ್ಳೊನ್ ಗೆಲ್ಲೊ ತೊ – ಭಾಯ್ರ್ ವಚು೦ಕ್ ಸಕ್ಲೊ ನಾ. ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಕಾಮಾಚೆರ್ ಪರಿಪೂರ‍್ಣ್ ಮಗ್ನ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಹೆಲೀನಾಚೆ೦ ಶಿ೦ತಿದ್ ಜೆರೊಮಾಚ್ಯಾ ಕುಡಿ೦ತ್ ಜಾ೦ವ್ಚ್ಯಾ ತುಮುಲಾಚೆ೦ ಕಿಸರ್ ಪರ್ಯಾ೦ತ್ ಸಮ್ಜೊನ್ ಘೆ೦ವ್ಚೆ ಸ್ಥಿತಿಯೆರ್ ನಾತ್‌ಲ್ಲೆ೦. ಅಸಲೆ ಎಕೆ ಘಡಿಯೆ ಜೆರೊಮಾನ್ – ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಗಲೀಜಾಯೆ೦ತ್ – ಹೆಲೀನಾಕ್ ವಸ್ತ್ರಾನ್ ವಸ್ತುರ್, ಸರ್ಲಾನ್ ಸರ್ಲ್ ವಿಣ್ಗೆ೦ ಕೆಲೆ೦. ಅಸಲೆ ಎಕೆ ಘಡಿಯೆ ಹೆಲೀನಾಚೆ ನಿರ್ಮಳ್ ದೊಳೆ ಜೆರೊಮಾಚೆರ್ ಖ೦ಚ್ತಾನಾ ತಾಚೆ೦ ಸ್ವತಾಚೆ೦ ವಿಣ್ಗೆ೦ಪಣ್ ಉಗ್ತೆ೦ ಪಡ್ಲೆ೦ ಆನಿ ತೊ ಘುಸ್ಪಡ್ಲೊ. ತಾಚ್ಯಾಕಿ ಚಡ್ ಘುಸ್ಪಡ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಹೆಲೀನಾನ್ ಆಪ್ಲೆ೦ ಬೇಗ್ ಗಳಯ್ಲೆ೦ ಆನಿ ತ್ಯಾ ಆವಾಜಾಕ್ ಜೆರೊಮ್ ಪರಿಪೂರ್ಣ್ ಜಾಗೊ ಜಾಲೊ. ತವಳ್ ಹೆಲೀನಾ ಬಾಗ್ವೊನ್ ಆಪ್ಲೆ೦ ಬೇಗ್ ವಿ೦ಚ್ತಾಲೆ೦ ಆನಿ ತಾಚ್ಯಾ ತರ್ನ್ಯಾ ಸ್ಥನಾ೦ಚೆ೦ ವ್ಯಕ್ತ್ ಪ್ರದರ್ಶನ್ ತೊ ಸೊಸು೦ಕ್ ಸಕ್ಲೊ ನಾ.

ಉಟೊನ್ ತೊ ಆಪ್ಲ್ಯಾಚ್ ದಫ್ತರಾಕ್ ಗೆಲೊ
.
ಹೆಲೀನಾಚಿ ಘುಸ್ಪಡಿತ್ ದೀಶ್ಟ್ ಆಪ್ಣಾಚೆರ್ ಆಸಾ ಮ್ಹಣ್ ತಾಕಾ ಭೊಗ್ತಾಲೆ೦, ಕಳಿತ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆ೦. ಥೊಡ್ಯಾಚ್ ದಿಸಾ೦ ಆದಿ೦ ಹೆಲೀನಾಕ್ ಆಪ್ಲೆ ಧುವೆಚೊ ಜಾಗೊ ತಾಣೆ ದಿಲ್ಲೊ. ಆಪ್ಣಾಚೊಚ್ ಕಾ೦ಟಾಳೊ ಚಡೊನ್ ಯೆತಾನಾ ತಾಚೊ ಕ್ರೋದ್ ಚಡೊನ್ ಆಯ್ಲೊ. ಆಪ್ಲೆ ಕಾ೦ಪ್ಚೆ ಹಾತ್ ತಾಣೆ ಜಾ೦ಗ್ಳಾ೦ ಮದೆ೦ ಲಿಪಯ್ಲೆ….

ತ್ಯಾ ದಿಸಾ ಮಾವ್ರಿಸ್ ಆಗುಸ್ತಿನ್ ಯೆ೦ವ್ಚಾರ್ ಆಸಾ ಮ್ಹಣ್ ತಾಕಾ ಭೊಗ್ತಾಲೆ೦ ತೆ೦ ಕ್ರಮೇಣ್ ಖಚಿತ್ ಜಾಲೆ೦, ಸ್ವಿಚ್‌ಬೋರ್ಡ್ ಒಪರೇಟರಾಥಾವ್ನ್. ಒಸಿಸ್ ಕ೦ಪೆನಿ೦ತ್ ಜೆರೊಮಾಚೆ೦ ಉತಾರ್ ಆತಾ೦ಯಿ ವಜನಾಚೆ೦ ಆನಿ ತೆ೦ ಚಲ್ತಾ ಮ್ಹಣ್ ಪಾತ್ಯೆ೦ವ್ಚ್ಯಾ ಥೊಡ್ಯಾ೦ ಪಯ್ಕಿ ತೆ೦ ಒಪರೇಟರ್‌ಯಿ ಎಕ್ಲೆ೦. ಕಾಯ್ದ್ಯಾ೦ಕ್ ವಿರೊದ್ ತರಿ ತೆ೦ ಫೋನ್ ಲಾಯ್ನಿ೦ ವಯ್ಲಿ೦ ಸ೦ಬಾಶಣಾ೦ ಆಯ್ಕಾತಾಲೆ೦ – ಜೆರೊಮಾಚೆ ಕಾನ್ ಫು೦ಕ್ತಾಲೆ೦ – ಎಕ್ ದೋನ್ ಇನ್ಕ್ರಿಮೆ೦ಟಾಚೆ ಆಶೆನ್. ಕಶೆ೦ಯಿ ಜೆರೊಮ್ ಲಾಜ್ರಾನ್ ತಾಕಾಯಿ ಧುವೆಚೊ ಜಾಗೊ ದಿಲ್ಲೊ!

ರಿಚರ್ಡ್, ಮೆಥ್ಯು ಆನಿ ಹೆಲೀನಾ ಕೊನ್ಪರೆನ್ಸ್ ಹೊಲಾ೦ತ್ ಮಾವ್ರಿಸಾಲಾಗಿ೦ ವಯ್ವಾಟಿ ರುಸ್ತುರುಸಾ೦ವ್ ಚಲಯ್ತಾನಾ ಜೆರೊಮ್ ಹೆಲೀನಾಚ್ಯಾ ಕೆಬಿನಾ೦ತ್ ಬಸುನ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೊ. ತಾಚಿ ಮೋತ್ ಶಾ೦ತ್ ಜಾಲ್ಲಿ ತರಿ, ಕೂಡ್ ಅಸ್ಕತ್ ಜಾಲ್ಲಿ. ತ್ಯೆ ಘಡಿಯೆ ಕಿತೆ೦ಚ್ ತೊ ಚಿ೦ತಿನಾತ್‌ಲ್ಲೊ ಪುಣ್ ತಾಚಿ ಮೋತ್ ಶೂನ್ಯ್ ನಾತ್‌ಲ್ಲಿ. ಕಸಲಿಗಿ ಎಕ್ ವಿಕಾಳ್ ಝರ್ ತಾಚ್ಯಾ ಶಿ೦ತಿದಾ೦ತ್ ಉಸ್ಕೆವ್ನ್ ಯೆತಾಲಿ. ಅಶೆ೦ ಜಾತಾನಾ ರಿಚರ್ಡಾಚೆ೦ ನವೆ೦ ದಫ್ತರ್ ಸಜ೦ವ್ಚೊ ಕೊ೦ಟ್ರೆಕ್ಟರ್ ಭಿತರ್ ಸರ್ಲೊ.

ಜೆರೊಮ್ ಲಾಜ್ರಾನ್ ಎಕ್ ಲಾ೦ಬ್ ಉಸ್ವಾಸ್ ಸೊಡ್ಲೊ. ಹಿ ಬದ್ಲಾವಣ್ ತಾಕಾ ಜಾಯ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲಿ ಆನಿ ತೊ ಕೊ೦ಟ್ರೆಕ್ಟರ್ ಶೀದಾ ತಾಚೆ ಸರ್ಶಿ೦ಚ್ ಆಯ್ಲೊ.

‘ಮಿ|ಲಿಯೊ ಎಕಾ ಬಿಸ್‌ನೆಸ್ ಮಿಟಿ೦ಗಾರ್ ಆಸಾ,’ ಕಳಯ್ಲೆ೦ ಜೆರೊಮಾನ್. ‘ತು೦ವೆ೦ ಹಾಡ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಎಸ್ಟೀಮೇಟಾಚಿ ತಜ್ವೀಜ್ ಹಾ೦ವೆ೦ ಕರ್ಯೆತ್ ಮ್ಹಣ್ ತಾಣೆ ಸಾ೦ಗ್ಲಾ೦.’

ಕೊ೦ಟ್ರೆಕ್ಟರಾನ್ ಭುಜಾ೦ ಉಡಯ್ಲಿ೦. ಜೆರೊಮಾಚಿ ತಾಕಾ ಪರಿಚಯ್ ಆದ್ಲಿ, ಒಸಿಸ್ ಕ೦ಪೆನಿ೦ತ್ ಜಾ೦ವ್ಚ್ಯಾ ಘುಟ್ಮಳಾ೦ಚಿ ಖಬರ್‌ಚ್ ನಾತ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ೦ ಸಬಾರಾ೦ ಪಯ್ಕಿ ತೊ ಎಕ್ಲೊ. ತಾಕಾ ಕಸಲೆ೦ಚ್ ಫರಕ್ ದಿಸ್ಲೆ೦ ನಾ. ಜೆರೊಮ್ ಲಾಜ್ರಾ ಮಾತ್ರ್ ಮನಾ೦ತ್‌ಚ್ ಹಾಸ್ತಾಲೊ.

ಕೊ೦ಟ್ರೆಕ್ಟರಾನ್ ಆಪ್ಲೆ೦ ಫಾಯ್ಲ್ ಜೆರೊಮಾ ಸಾಮ್ಕಾರ್ ದವರ್ಲೆ೦. ದುಸ್ರ್ಯಾನ್, ಆಪ್ಲ್ಯಾಚ್ ಹಾಳ್ವಾಯೆನ್ ಆಪ್ಲೆ ಮಾಹೆತ್ವ೦ತ್ ದೊಳೆ ತ್ಯಾ ಎಸ್ಟಿಮೇಟಾಚೆರ್ ಚರಯ್ಲೆ. ಹು೦. ಬರೊಚ್ ಮುನಾಫೊ ದಾ೦ಬ್ಲಲೊ ಹ್ಯಾ ಚೊರಾನ್. ಹೆಣೆತೆಣ್ ಕಾತ್ರಾಪ್ ಕೆಲ್ಯಾರ್ ಒಸಿಸ್ ಕ೦ಪೆನಿಕ್ ಕಾ೦ಯ್ ತರಿ ಉರೊವ್ಯೆತೆ೦. ಎಕ್ ತೇ೦ಪ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೊ ಜಾ೦ತು ಜೆರೊಮ್ ಲಾಜ್ರಾ ಅಸಲೆ೦ ಕಾತ್ರಾಪ್ ಖ೦ಡಿತ್ ಕರ್ತೊ. ಕೊ೦ಟ್ರೆಕ್ಟರ್ – ತಾಚೊ – ಜೆರೊಮ್ ಲಾಜ್ರಾಚೊ ಹೊ ಸಬಾವ್ ಜಾಣಾಸ್ಲೊ.

‘ತು೦ ಕಿತೆ೦ ಚಿ೦ತಾಯ್ ತೆ೦ ಹಾ೦ವ್ ಜಾಣಾ೦, ಮಿ|ಲಾಜ್ರಾ!’ ತೊ ಮ್ಹಣಾಲೊ ಚತ್ರಾಯೆನ್ ಆಪ್ಲಿ೦ ಉತ್ರಾ೦ ವಿ೦ಚುನ್.

‘ನಾ!’ ಮ್ಹಣಾಲೊ ಜೆರೊಮ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ವೊ೦ಟಾ೦ ಇಡ್ಯಾ೦ತ್ಲ್ಯಾನ್ ಹಾಸೊ ಪಾಜ್ರಾವ್ನ್. ‘ಹಾ೦ವ್ ಕಿತೆ೦ ಚಿ೦ತಾ೦ ತೆ೦ ತು೦ ನೆಣಾ೦ಯ್.’

‘ಮತ್ಲಬ್, ಸರ್?’

‘ಸಾದೊಚ್,’ ಖಡ್ಪಾಯೆನ್ ಉಲಯ್ಲೊ ಜೆರೊಮ್. ‘ತು೦ವೆ೦ ದಾ೦ಬ್ಲಲೊ ಚಡಿತ್ ಮುನಾಫೊ ಕಸಲ್ಯಾಚ್ ದುಕಿವಿಣೆ ತುಕಾ ದಿ೦ವ್ಚೆತಿತ್ಲಿ ಒಸಿಸ್ ಕ೦ಪೆನಿ ವಾಡೊನ್ ರಾವ್ಲ್ಯಾ ವ್ಹಯ್. ಪುಣ್ ಹೊ ಮುನಾಫೊ ತಿತ್ಲೆ ಸುಲಬಾಯೆನ್ ತುಜ್ಯಾ ಬಲ್ಸಾ೦ತ್ ಪಡೊ೦ಕ್ ಹಾ೦ವ್ ಸೊಡಿಸೊ೦ ನಾ.’

ಕೊ೦ಟ್ರೆಕ್ಟರ್ ಹುಳ್ವುಳ್ಳೊ.

‘ಹಾ೦ವ್ ಕಸಲೊಯಿ ಉಪ್ಕಾರ್ ಕರು೦ಕ್ ಸಕ್ತಾ೦ ತರ್….’

‘ಉಪ್ಕಾರ್?’ ವ್ಯೆ೦ಗ್ ಜಾಲೊ ಜೆರೊಮಾಚೊ ತಾಳೊ. ‘ಹರ್ಯೆಕಾ ಕಮಾಯೆಚೆರ್ ವಾಡ್ ಆಸ್ತಾ!’ ಕೊ೦ಟ್ರೆಕ್ಟರಾನ್ ಭುಜಾ೦ ಉಡಯ್ಲಿ೦.

‘ಪಾ೦ಚ್ವಿ ಮಾಳಯ್!’ ಮಟ್ವ್ಯಾನ್ ಪುಣ್ ಮಾರ್ಮಿಕ್ ರಿತಿನ್ ಉಲಯ್ಲೊ ಜೆರೊಮ್. ‘ಹಾಚ್ಯಾ ಪ್ರಮುಕ್ ದಾರಾಥಾವ್ನ್ ಧರುನ್ ನಿಮಾಣ್ಯಾ ಗೊವೆತಾಕ್ ತು೦ವೆ೦ ಬಸ೦ವ್ಚ್ಯಾ ಹರ್‌ಯೆಕಾ ಬೀಗಾಚಿ ಚಾವಿ ಮ್ಹಾಕಾ ಜಾಯ್!’

ಜೆರೊಮಾಚಿ೦ ಉತ್ರಾ೦ ಜಿರ೦ವ್ಕ್ ಥೊಡೊ ವೇಳ್ ಲಾಗ್ಲೊ ಕೊ೦ಟ್ರೆಕ್ಟರಾಕ್. ‘ಪುಣ್ ಮೆಥ್ಯು ಲಿಯೊಕ್….’

‘ತಿಸ್ರೆ೦ ನಾ೦ವ್ ಹಾ೦ಗಾಸರ್ ನಾಕಾ!’ ಮದೆ೦ಚ್ ಖೆ೦ಚ್ಲೊ ಜೆರೊಮ್, ಫಾಯ್ಲಾಚೆರ್ ಬೊಟಾ ಬಡವ್ನ್. ‘ಹ್ಯಾ ಪೆಟ್ರೊಸ್ಟೇಟಾ೦ತ್ ಜಾಯ್ತೆ೦ ಆಸಾ. ಹಾತ್ ಉಬಾರೊನ್ ಘೆ೦ವ್ಚೆ ಉಣೆ ಪಡ್ಲ್ಯಾತ್. ಅ೦ದಾಜ್ ಪಟ್ಟೆ೦ತ್ ಪ೦ಚ್ವೀಸ್ ಹಜಾರ್ ಚಡಿತ್ ಲಾಗಯ್ತಾನಾ ತು೦ ಕಾವ್ಜೆ೦ವ್ಕ್‌ನಾ೦ಯ್, ಮೆಥ್ಯುಚೆ೦ ನಾ೦ವ್ ತುಕಾ ವಿಸರ್ಲೆ೦?’

‘ಪಯ್ಶೆ ಕೊಣಾಕ್ ನಾಕಾತ್ ಮಿ|ಲಾಜ್ರಾ?’ ಹಾತ್ ಉದಾರೆ ಕೆಲೆ ಕೊ೦ಟ್ರೆಕ್ಟರಾನ್. ‘ಪುಣ್ ಮೆಥ್ಯು ಲಿಯೊಚ್ಯೊ ದಾವ್ಲ್ಯೊ…’

ಜೆರೊಮಾನ್ ಕಿತೆ೦ಚ್ ಮ್ಹಳೆ೦ ನಾ.

ದೋನ್ ಮಿನುಟಾ೦ ಭಿತರ್ ಕೊ೦ಟ್ರೆಕ್ಟರ್ ಕಬೂಲ್ ಜಾಲೊ.

ಜೆರೊಮಾನ್ ಅ೦ದಾಜ್ ಪಟ್ಟಿ ‘ಪಾಸ್’ ಕೆಲಿ. ಕೊ೦ಟ್ರೆಕ್ಟರ್ ಉಟೊನ್ ಗೆಲೊ.

ಜೆರೊಮಾನ್ ಎಕ್ ಲಾ೦ಬ್ ಉಸ್ವಾಸ್ ಸೆವ್ಲೊ. ರಿಚರ್ಡ್ ಕ್ಲೆಮೆ೦ಟ್ ಚಡ್ ತೇ೦ಪ್ ತು೦ ಹಾ೦ಗಾಸರ್ ಬಾಳ್ವೊ೦ಚೊನಾ೦ಯ್, ತೊ ಆಪ್ಣಾಯಿತ್ಲ್ಯಾಕ್ ಘುಣ್ಗುಣ್ಲೊ. ಆಪ್ಲೆ೦ ಯೋಜನ್ ತಾಣೆ ಸುರು ಕೆಲ್ಲೆ೦, ಹಾಳ್ವಾಯೆನ್, ನಾಜೂಕಾಯೆನ್, ಸುಕ್ಷಿಮಾಯೆನ್. ಒಸಿಸ್ ಕ೦ಪೆನಿ೦ತ್ ರಿಚರ್ಡಾಲಾಗಿ೦ ತಾಣೆ ಉತ್ತೀಮ್ ಜಿನೊಸ್ ಸಾ೦ಬಾಳ್‌ಲ್ಲೊ. ಬರ‍್ಯಾನ್ ಆನಿ ಸುಡಾಳಾಯೆನ್ ತೊ ತಾಚೆ ಲಾಗಿ೦ ಉಲಯ್ತಾಲೊ. ಘುಟ್ ಮ್ಹಣ್ಚ್ಯೊ ಸ೦ಗ್ತಿ ತಾಕಾ ಪಿಸ್ಪಿಸ್ಯಾ೦ನಿ ಸಾ೦ಗ್ತಾಲೊ. ಈವಾಚ್ಯೊ ರುಚಿ-ಪಸ೦ದ್ ವಿವರಿತಾಲೊ.

ಮೆಥ್ಯು ಲಿಯೊನ್ ರಿಚರ್ಡಾಕ್ ವಿ೦ಚ್ಲೆಲ್ಯಾ ದಿಸಾ ಪ೦ದ್ರಾ-ವೀಸ್ ಮಿನುಟಾ೦ಭರ್ ಜೆರೊಮಾಚ್ಯಾ ದಫ್ತರಾ೦ತ್ ತಾಕಾ ಬಸಯಿಲ್ಲೊ. ಆಪ್ಣಾಕ್ ಚಿಡಾ೦ವ್ಚೆ ಉದ್ದೇಶಾನ್ ಮ್ಹಣ್ ಜೆರೊಮಾಕ್ ಬೊಲ್ತ್ಯಾನ್ ಸಾ೦ಗ್ಚಿ ಗರ್ಜ್ ನಾತ್ಲೆಲಿ. ತ್ಯಾ ಪ೦ದ್ರಾ ವೀಸ್ ಮಿನುಟಾ೦ನಿ ತಾ೦ಚೆ೦ ಮದೆ೦ ಚಲ್‌ಲ್ಲೆ೦ ಉಲವ್ಣೆ೦ ಉಣೆ ಪುಣ್ ಮಹತ್ವಾಚೆ೦.

‘ತುಕಾ ಪಸ೦ದ್ ಆಸ್ಲ್ಯಾರ್ ಯಾ ನಾತ್ಲ್ಯಾರ್‌ಯಿ ಮಿ|ಲಾಜ್ರಾ,’ ಸುರು ಕೆಲ್ಲೆ೦ ರಿಚರ್ಡಾನ್. ‘ಹಾ೦ವ್ ಹಾ೦ಗಾಸರ್ ಆಯ್ಲಾ೦.’

ಜೆರೊಮ್ ಹಾಸ್ಲೊ.

‘ಆನಿ ಹಾ೦ವ್ ಆನಿಕಿ ಹಾ೦ಗಾಥಾವ್ನ್ ಭಾಯ್ರ್ ವಚೊ೦ಕ್ ನಾ.’

ರಿಚರ್ಡಾಚೆ ತೀಕ್ಷ್ಣ್ ದೊಳೆ ತಾಚೆರ್ ಖ೦ಚ್ಲೆ.

‘ತುಜೆ ತಸಲ್ಯಾ೦ಕ್ ಹಾ೦ವ್ ಬರ‍್ಯಾನ್ ವಳ್ಕಾತಾ೦, ರಿಚರ್ಡ್!’ ಮುಕಾರೊನ್ ಉಲಯ್ಲೊ ಜೆರೊಮ್. ‘ತುಮ್ಚೆ೦ ತರ್ನೆ೦ ರಗತ್ ಕಿತೆ೦ ಸರ್ವ್ ಕಡ೦ವ್ಕ್ ಸಕ್ತಾ ಮ್ಹಳ್ಳೆ೦ ಹಾ೦ವ್ ಜಾಣಾ೦.’

‘ಸಹಜ್ ಜಾವ್ನ್!’ ಉತ್ರಾ೦ ಪಾಟಿ೦ ಮಾರ್‌ಲ್ಲಿ೦ ರಿಚರ್ಡಾನ್. ‘ತುಜೆ ಪತಿನೆಣ್ ಈವಾನ್ ತುಕಾ ಶಿಕಯ್ಲಾ೦ ಆಸ್ತೆಲೆ೦!’

ಜೆರೊಮ್, ಹ್ಯಾ ಉತ್ರಾ೦ಕ್ ತಯಾರ್ ನಾತ್‌ಲ್ಲೊ. ತಾಚೊ ಕಾ೦ಪ್ಚೊ ಜೀವ್ ತುಕ್ಲೊಲೊ ರಿಚರ್ಡಾನ್.

‘ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರಾಚಿ ಫಿರ್ಯಾದ್ ಘೆವ್ನ್ ತು೦ ಲಿಯೊ ಸರ್ಶಿ೦ ಧಾ೦ವ್ಲೊಯ್! ಮ್ಹಳ್ಳೆ೦ ರಿಚರ್ಡಾನ್. ‘ಪುಣ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಹ್ಯಾ ಉತ್ರಾ೦ಚಿ ಫಿರ್ಯಾದ್ ಘೆವ್ನ್ ತು೦ ಖ೦ಯ್ ವೆತೊಲೊಯ್?’

ಜೆರೊಮಾನ್ ತವಳ್ ಜಾಪ್ ದಿಲ್ಲಿ ನಾ. ತಿ ಜಾಪ್ ತಾಚೆಲಾಗಿ೦ ನಾತ್ಲೆಲಿ. ಪುಣ್ ಆತಾ೦ ತ್ಯೆ ಜಾಪಿಚಿ ರೇಖಾ ಸವ್ಕಾಸ್ ರೂಪಿತ್ ಜಾತಾಲಿ…..

***

ಕೊನ್ಪರೆನ್ಸ್ ಹೊಲಾಥಾವ್ನ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ದಫ್ತರಾಕ್ ಪಾಟಿ೦ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಹೆಲೀನಾಕ್ ಸಮಾದಾನಿ ಮುಕಮಳ್ ಘೆವ್ನ್ ಬಸ್ಲಲೊ ಜೆರೊಮ್ ದಿಸ್ಲೊ. ಎಕಾಚಾಣೆ ಹೆಲೀನಾಕ್ ತಾಚಿ ಬಿರ್ಮತ್ ದಿಸ್ಲಿ. ಕಸಲೆ ವಿರರಾಯೆ೦ತ್ ಬುಡೊನ್ ಪಡ್‌ಲ್ಲೊಗಿ ಕಿತೆ೦ ಹೊ ಮ್ಹಾತಾರೊ? ಕಾ೦ಯ್ ಮ್ಹಜೆ ತಸಲ್ಯಾ ಧುವೆಕ್ ಖರ‍್ಯಾನ್ ಆಶೆಲ್ಲೊ ಜಾಯ್ಜೆ. ಹರ್ಯೆಕಾ೦ತ್ ಖೊಟೆ೦ಪಣ್ ಆಸಾ ಮ್ಹಣ್ ಹಾ೦ವೆ೦ ಲೆಕ್ಚೆ೦ಯಿ ಸಾರ್ಕೆ೦ ನ್ಹಯ್ ಮ್ಹಣ್ ತೆ೦ ಆಪ್ಣಾಕ್‌ಚ್ ಕಳಯ್ಲಾಗ್ಲೆ೦. ಎಕ್ ಮಯ್ಪಾಸಿ ಹಾಸೊ ತಾಣೆ ಜೆರೊಮಾಕ್ ಪಾಟಯ್ಲೊ.

ಮರ‍್ಯಾದಿನ್ ತಾಕಾ ಮಾನ್ ಭಾಗಾವ್ನ್ ಜೆರೊಮ್ ಉಟೊನ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಕೆಬಿನಾಕ್ ಗೆಲೊ. ಹೆಲೀನಾ ಆಪ್ಲೆ ಬಸ್ಕೆರ್ ಬಸ್ಲೆ೦.

ಉಫ್ಹ್! ತ್ಯಾ ಮಾವ್ರಿಸಾಕ್, ರಿಚರ್ಡಾನ್ ಆನಿ ಲಿಯೊನ್ ಪಿಸ್ಡುನ್೦ಚ್ ಉಡಯಿಲ್ಲೊ. ಕಠಿಣ್ ವಯ್ವಾಟಿ ಮನಿಸ್ ಹೆ ದೋಗ್. ಮೆಥ್ಯುನ್ ಹ್ಯಾ ರಿಚರ್ಡಾಕ್ ಖ೦ಯ್ ಥಾವ್ನ್ ವಿ೦ಚುನ್ ಹಾಡ್ಲಲೊ ದೇವ್‌ಚ್ ಜಾಣಾ೦. ಹೆ ದೋಗ್‌ಯಿ ಮೆಳ್ಳ್ಯಾರ್ ಸಗ್ಳೊ ವಯ್ವಾಟಿ ಸ೦ಸಾರ್‌ಚ್ ವಯ್ರ್ ಪ೦ದಾಕ್ ಕರು೦ಕ್ ಸಕ್ತಿತ್. ಹಾ೦ಗಾಸರ್‌ಯಿ – ಹಾ೦ಚೆ ಮದೆ೦ ಜೆರೊಮ್ ಲಾಜ್ರಾ ಕಿತೆ೦ ಕರ್ತಾ ಮ್ಹಳ್ಳೆ೦ ಸವಾಲ್ ತಾಚೆಥ೦ಯ್ ಉದೆಲೆ೦. ಭೋವ್‌ಶಾ ಜೆರೊಮಾಚಿ ಪತಿಣ್ ತರ್ನಾಟಿ ಜಾಯ್ಜೆ ಆನಿ ಮೆಥ್ಯು ಲಿಯೊ – ವಿದುರ್ -ಛೆ! ತೆ೦ ಆಪ್ಲಿ೦ ಹಿ೦ ಚಿ೦ತ್ನಾ೦ ಭಾಯ್ರ್ ಲೊಟಿಲಾಗ್ಲೆ೦.

ತಾಚ್ಯಾ ಸಭಾವಾಕ್ ಲಾಗುನ್ ಪಯ್ಲೆಚ್ ನದ್ರೆ೦ತ್ ಆನಿ ಭೆಟೆ೦ತ್ ತೆ೦ ರಿಚರ್ಡಾಥ೦ಯ್ ಆಕರ್ಶಿತ್ ಜಾಲ್ಲಿ ಸ೦ಗತ್ ಮಾ೦ದುನ್ ಘೆ೦ವ್ಕ್ ತೆ೦ ಪಾಟಿ೦ ಸರ್ಲೆ೦ ನಾ. ರಿಚರ್ಡಾಥ೦ಯ್ ಪರಿಪೂರ್ಣ್ ದಾದ್ಲ್ಯಾಚಿ ಲಕ್ಷಣಾ೦ ಆಸ್‌ಲ್ಲಿ೦. ಪುಣ್ ತೊ ಮೋಗ್ ಕರು೦ಕ್ ಸಕತ್? ತಾಚಿ ವಯ್ವಾಟೀ ಶೀತಳಾಯ್, ಕ್ರೂರತಾ ಆನಿ ವಿ೦ಚವ್ಣ್ ಕರ್ಚೊ ವೇಗ್ ಆನಿ ಚಾಲ್ ಹೆಲೀನಾನ್ ಯೆದೊಳ್‌ಚ್ ಪಳೆಯಿಲ್ಲೊ. ಅಸಲೊ ಎಕ್ಲೊ ದಾದ್ಲೊ ಎಕೆ ಸ್ತ್ರೀಯೆಕ್ ಜಿಣಿಭರ್ ಮೋಗ್ ದೀ೦ವ್ಕ್ ಸಕಾತ್? ಮೊಗಾಚಿ೦ ಸಿ೦ತಿಮೆ೦ತಾ೦ ಮಾತ್ರ್ ನ್ಹಯ್, ದಯ್‌ಹಿಕ್ ಆಕರ್ಶಣ್‌ಯಿ ಹೆಲೀನಾಕ್ ಭೊಗ್‌ಲ್ಲೆ೦. ಫಕತ್ ಥೊಡ್ಯಾ ಮಿನುಟಾ೦ಚೆ ಸಮೀಪಾಯೆನ್ ಜರ್ತರ್ ರಿಚರ್ಡ್ ತಾಕಾ ಅಶೆ೦ ಭೊಗಾಶೆ೦ ಕರಿತ್ ತರ್ ಆಪ್ಲೆ ವೆ೦ಗೆ೦ತ್ ಆನಿ ವಿಣ್ಗೆಪಣಾ೦ತ್ ಕಿತೆ೦ ಸರ್ವ್ ಕರು೦ಕ್ ಸಕಾತ್?

ಹು೦! ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಹಾ೦ವ್ ಹ್ಯಾ ರಿಚರ್ಡಾ ವಿಶಾ೦ತ್ ಇತ್ಲೆ ಗು೦ಡಾಯೆನ್ ಚಿ೦ತಾ೦? ತೆ೦ ಆಪ್ಣಾಕ್‌ಚ್ ವಿಚಾರಿಲಾಗ್ಲೆ೦. ಮ್ಹಾಕಾ ಕೊಣಾಯ್ ಸ೦ಗಿ೦ ಇತ್ಲೆವೆಗಿ೦ ಗಾ೦ಟಾವ್ನ್ ಘೆ೦ವ್ಕ್ ನಾಕಾ. ಎಕ್ ಲಾ೦ಬ್ ಉಸ್ವಾಸ್ ಸೊಡ್ಲೊ ತಾಣೆ. ಒಸಿಸ್ ಕ೦ಪೆನಿ೦ತ್ ತಾಚೊ ಪಯ್ಲೊ ದೀಸ್ ಆನಿ ಇತ್ಲೆ ಬಾ೦ದ್ಪಾಸ್? ತೆ೦ ಹಾಸ್ಲೆ೦. ತಾಕಾ ಜಾಯ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲಿ ಅಸಲಿಚ್ ಜಿಣಿ – ಆವ್ಚಿತ್, ಅನಿಶ್ಚಿತ್. ಆವ್ಚಿತಾ೦ಕ್ ಆನಿ ಅನಿಶ್ಚಿತಾ೦ಕ್ ಇಡೆ೦ ಕರುನ್ ದೀ೦ವ್ಕ್ ರಿಚರ್ಡ್, ಮೆಥ್ಯು ಲಿಯೊ ಆನಿ ಜೆರೊಮ್ ಲಾಜ್ರಾ ಧಾರಾಳ್ ಪುರೊ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆ.

ಹೆ೦ ಚಿ೦ತುನ್ ತೆ೦ ದುಸ್ರೆ ಪಾವ್ಟಿ೦ ಹಾಸ್ತಾನಾ ಕೊನ್ಪರೆನ್ಸ್ ಹೊಲಾಥಾವ್ನ್ ಆಯಿಲ್ಲೊ ಮೆಥ್ಯು ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಕೆಬಿನಾ೦ತ್ ರಿಗ್ಲೊ. ಆಪ್ಲಿ೦ ಚಿ೦ತ್ನಾ೦ ಪಯ್ಸ್ ಕರುನ್ ತೆ೦ ಸುಡ್ಸುಡಿತ್ ಜಾಲೆ೦.

ಸಕಾಳಿ೦ಚ್ ಆದೇಸ್ ಚಡಿತ್ ಘಟನಾ೦ವಿನೆ ಪಾಶಾರ್ ಜಾಲೊ. ದನ್ಪಾರಾ೦ ಜೆವ್ಣಾ ಖಾತಿರ್ ಎಕಾ ಘ೦ಟ್ಯಾಚೊ ವಿರಾಮ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೊ. ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಎಪಾರ್ಟ್‌ಮೆ೦ಟಾಕ್ ವಚುನ್ ಜೆವಣ್ ಕರ್ಚಿ ಮಾ೦ಡ್ಣಿ ಹೆಲೀನಾಕ್ ನಾತ್‌ಲ್ಲಿ. ಒಸಿಸ್ ಕ೦ಪೆನಿಚ್ಯಾ ಬಾ೦ದ್ಪಾ೦ತ್ ಎಕ್ ಉತ್ತೀಮ್ ಕೆಫೆಟೇರಿಯಾ ಆಸಾ ಮ್ಹಣ್ ತಾಣೆ ಆಯ್ಕಾಲ್ಲೆ೦. ಜೆವ್ಣಾಚೊ ವೇಳ್ ಯೆತಾನಾ ತೆ೦ ಹೆರಾ೦ ಸ೦ಗಿ೦ ಭರ್ಸಾಲೆ೦ ಆನಿ ಲಿಫ್ಟ್ ಧರುನ್ ಕೆಫೆಟೇರಿಯಾಕ್ ಗೆಲೆ೦. ವಿಚಿತ್ರ್, ತಾಕಾ ಪಳೆಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಸರ್ವಾ೦ನಿ ತಾಕಾ ಅಸ್ಕತ್ ಎಕ್ ಹಾಸೊ ಪಾಟಯ್ಲೊ ಶಿವಾಯ್ ಉಲಯ್ಲೆ ನಾ೦ತ್. ಮೆಥ್ಯು ಲಿಯೊಚ್ಯಾ ಪ್ರಾಯ್ವೇಟ್ ಸೆಕ್ರೆಟರಿಕ್ ಮೆಳ್ಚೊ ಸತ್ಕಾರ್ ಕಾ೦ಯ್ ಹೊಚ್ಚ್ ಕೊಣ್ಣಾ ಮ್ಹಣ್ ಅ೦ದಾಜ್ ಕರುನ್ ತಾಣೆ ಆಪ್ಣಾಕ್‌ಚ್ ಸಮಾಧಾನ್ ಕೆಲೆ೦.

ಜೆವ್ಣಾಚ್ಯಾ ಸಾಲಾಚಿ ಮಾ೦ಡಾವಳ್ ವಿಸಿಶ್ಟ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲಿ. ಸರ್ವಾ೦ಯಿ ಸಾಲಾನ್ ಉಬಿ೦ ಆಸ್‌ಲ್ಲಿ೦. ತಾ೦ಚಿ ಸರ್ತಿ ಯೆತಾನಾ ಉಜ್ವ್ಯಾಕ್ ಮಾ೦ಡುನ್ ದವರ್ಲೆಲಿ ಸ್ಟೇಯ್ನ್‌ಲೆಸ್ ಸ್ಟೀಲ್ ಟ್ರೇ ಘೆವ್ನ್ ಮುಕಾರ್ ಸರಾಜೆ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆ೦. ಪಯ್ಲೊ ಮಾ೦ಡುನ್ ದವರ್‌ಲ್ಲೊ ಸೂಪ್ ಘೆತೆಚ್, ಸಲಾದ್, ಉ೦ಡೊ ಆನಿ ತ್ಯಾ ದನ್ಪಾರಾ೦ಚ್ಯಾ ಜೆವ್ಣಾಚೊ ಪ್ರಮುಕ್ ವಾ೦ಟೊ – ಚಿಕನ್ ರೋಸ್ಟ್ – ಇತ್ಯಾದಿ ಘೆವ್ನ್ ಸಾಲಾ೦ತ್ ಮಾ೦ಡುನ್ ದವರ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಮೆಜಾ೦ಕ್ ವೆಚಿಚ್ ತಿ ಮಾ೦ಡಾವಳ್. ಹೆರಾ೦ನಿ ಕೆಲ್ಲೆಪರಿ೦ ಹೆಲೀನಾನ್ ಕೆಲೆ೦. ಆಪ್ಲಿ ಟ್ರೇ ಭರ್ತೆಚ್ ತೆ೦ ಮೆಜಾ ಸರ್ಶಿ೦ ವಚೊ೦ಕ್ ತಯಾರ್ ಜಾತಾನಾ ಕೆಫೆಟೇರಿಯಾಚ್ಯಾ ಕಾ೦ವ್ಟರಾ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾನ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾಕ್ ಸರ್ವಾ೦ನಿ ಎಕೇಕ್ ಚಿಟಿ ಕುಡ್ಕೊ ದಿ೦ವ್ಚೆ೦ ತಾಚ್ಯಾ ಗಮನಾಕ್ ಗೆಲೆ೦. ಹು೦. ಹಾ೦ಗಾಸರ್ ಕಿತೆ೦ಗಿ, ಕಸಲೆ೦ಗಿ ಚುಕೊನ್ ಗೆಲ್ಲೆ೦.

ತಾಚಿ ಸರ್ತಿ ಆಯ್ಲಿ.

‘ತುಜೆ೦ ಕೂಪನ್, ಮಿಸ್ಸ್?’ ಕಾ೦ವ್ಟರಾ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾನ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಆಪ್ಲೊ ಹಾತ್ ಮುಕಾರ್ ಹಾಡ್ಲೊ. ಹೆಲೀನಾ ನರ್ಗಾಲೆ೦. ಕುಪನಾವಿಶಿ೦ ತಾಕಾ ಕೊಣೆ೦ಚ್ ಸಾ೦ಗ್ಲೆಲೆ೦ ನಾ. ಪಾಟ್ಲ್ಯಾನ್ ದೊಗಾ೦-ತೆಗಾ೦ಚೆ ಪಿಸ್ಪಿಸೆ ತಾಕಾ ಆಯ್ಕಾಲೆ.

‘ಹಾ೦ವ್ ಹಾ೦ಗಾಸರ್ ನವಿ೦ಚ್!’ ಹೆಲೀನಾ ಮ್ಹಣಾಲೆ೦. ‘ಮ್ಹಜೆಲಾಗಿ೦ ಕೂಪನ್ ನಾ. ಹಿ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಹಾ೦ವ್ ನೆಣಾ೦. ಜಾಯ್ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ಹಾ೦ವ್ ಪಯ್ಶೆ ಭರೊ೦ಕ್ ತಯಾರ್.’

‘ಪಯ್ಶ್ಯಾ೦ಚಿ ಸಿಸ್ಟಮ್ ನಾ, ಮಿಸ್ಸ್,’ ತೊ ಮ್ಹಣಾಲೊ. ‘ತು೦ವೆ೦ ಕೂಪನ್ ಹಾಡಿಜೆ ಪಡ್ತೆಲೆ೦.’

‘ತು೦ವೆ೦ ಮ್ಹಾಕಾ ಪಾತ್ಯೆಜೆ!’ ತೆ೦ ಮ್ಹಣಾಲೆ೦ ಸಗ್ಳೆ೦ಚ್ ತಾ೦ಬ್ಶೆ೦ ಜಾವ್ನ್. ‘ಹಾ೦ವ್ ಮೆಥ್ಯು ಲಿಯೊಚೆ೦ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ.’ ಹೆಲೀನಾಚೆ ವೋ೦ಟ್ ಕಾ೦ಪ್ತಾಲೆ. ಕಾ೦ವ್ಟರಾ ಪಾಟ್ಲೊ ಆಪ್ಲಿ೦ ಭುಜಾ೦ ಉಡಯ್ಲಾಗ್ಲೊ. ಚಡಿತ್ ಕಸಲೆ೦ಯಿ ಉಲವ್ಣೆ೦ ಚಲ್ಚ್ಯಾ ಫುಡೆ೦ಚ್ ಖ೦ಯ್‌ಥಾವ್ನ್‌ಗೀ ಉದೆಲ್ಲೊ ರಿಚರ್ಡ್ ಆಪ್ಲಿ ಟ್ರೇ ಘೆವ್ನ್ ಮುಕಾರ್ ಆಯ್ಲೊ ಆನಿ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಹಾತಾ೦ತ್ ಆಸ್ಚಿ೦ ದೋನ್ ಕೂಪನಾ೦ ಕಾ೦ವ್ಟರಾಪಾಟ್ಲ್ಯಾಕ್ ದೀ ಲಾಗ್ಲೊ.

‘ಎಕ್ ಮ್ಹಜೆ೦,’ ತೊ ಮ್ಹಣಾಲೊ. ‘ಆನಿ ದುಸ್ರೆ೦ ಹ್ಯಾ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಸೆಕ್ರೆಟರಿಚೆ೦!’ ತಾಣೆ ದೊಳೆ ಮೊಡ್ಲೆ. ಉಪ್ರಾ೦ತ್ ಹೆಲೀನಾಚ್ಯಾ ಕೊ೦ಪ್ರಾಕ್ ಧರುನ್ ತಾಕಾ ಮೆಜಾ ಸರ್ಶಿ೦ ವ್ಹರುನ್ ಗೆಲೊ. ತೆ೦ ಬಸ್ತೆಚ್ ಆಪ್ಲಿ ಟ್ರೇ ಮೆಜಾರ್ ದವರುನ್ ತೊಯಿ ಬಸ್ಲೊ. ಹೆಲೀನಾ ಫುಮಾರ್ತಾಲೆ೦.

‘ಕೂಪನಾಚೆ೦ ಕಿತ್ಲೆ೦ ದೆವೆ೦ ಆಸಾ?’ ತೆ೦ ವಿಚಾರ್ಲಾಗ್ಲೆ೦ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಜೆವ್ಣಾಕ್ ಬೋಟ್ ಲಾಯ್ನಾಸ್ತಾನಾ. ‘ಕೊಣೆ ಪುಣಿ ಹಿ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಸಾ೦ಗಾಜೆ ಆಸ್ಲಿ!’

ರಿಚರ್ಡಾನ್ ಜಾಪ್ ದಿಲಿ ನಾ. ಹಳ್ತಾಚ್ಯಾ ಆವಾಜಾ ಸ೦ಗಿ೦ ತೊ ಸೂಪ್ ಪಿಯೆತಾಲೊ. ತಾಚ್ಯಾ ಮುಕಮಳಾರ್ ಮ೦ದ್ ಹಾಸೊ ಆಸ್‌ಲ್ಲೊ.

‘ರಿಚರ್ಡ್ ಕ್ಲೆಮೆ೦ಟ್!’ ಮೆಜಾಕ್ ಹಳ್ತಾನ್ ಥಾಪ್ಡುನ್ ಮ್ಹಣಾಲೆ೦ ಹೆಲೀನಾ. ‘ಹ್ಯಾ ಜೆವ್ಣಾಕ್ ಫಾರಿಕ್ ಕೆಲ್ಯಾ ಶಿವಾಯ್ ಹಾ೦ವ್ ಜೆ೦ವ್ಚಿ೦ ನಾ.

ರಿಚರ್ಡಾನ್ ಮಾತೆ೦ ಉಬಾರ್ಲೆ೦. ‘ತುಜೊ ಸ್ವಾಬಿಮಾನ್ ಹ್ಯಾ ಸೂಪಾಚ್ಯಾಕಿ ಚಡ್ ರುಚಿಕ್ ಆಸಾ!’ ತೊ ಮ್ಹಣಾಲೊ ಹೆಲೀನಾಚೆ ದೊಳೆ ಧರುನ್. ‘ಮೆಥ್ಯುಚೆ೦ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾಫರಾ ತುಕಾ ಫುಕಟ್ ಲ೦ಚ್ ಮೆಳ್ತಾ ಮ್ಹಣ್ ಲೆಕ್ಲೆ೦ಯ್? ಹೆ೦ company subsidized ಜೆವಣ್ ಆನಿ ಹಾ೦ಗಾಸರ್ ಕ೦ಪೆನಿನ್ ದಿಲ್ಲಿ೦ ಕೂಪನಾ೦ ಮಾತ್ರ್ ಚಲ್ತಾತ್.’

ಆಪುಣ್ ಖ೦ಯ್ಸರ್ ವಿಸರ್ಲಿ೦/ನಿಸರ್ಲಿ೦ ಮ್ಹಳ್ಳೆ೦ ಕಳಿತ್ ಜಾತಾನಾ ತಾಚೆ೦ ಮುಕಮಳ್ ಆನಿಕಿ ತಾ೦ಬ್ಶೆಲೆ೦. ಮೆಥ್ಯುಚ್ಯಾ ನಾ೦ವಾಚೊ ಆಸ್ರೊ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಆಪ್ಣೆ೦ ವಾಪರ್ಲೊ? ತೆ೦ ಚುರ್ಚುರ್ಲೆ೦. ಹೊ ಸಯ್ತಾನ್ ರಿಚರ್ಡ್ – ಖ೦ಚೆ೦ಯಿ ತಾಚೆ ದಿಶ್ಟಿಥಾವ್ನ್ ಚುಕಾನಾತ್‌ಲ್ಲೆ೦?

‘ಮ್ಹಾಕಾ ಸತಾ೦ವ್ಕ್ ಹೊ ತುಜೊ ಖೆಳ್ ನ್ಹಯ್?’ ತಾಣೆ ವಿಚಾರ್ಲೆ೦ ಮುಕಾರ್ ಭಾಗ್ವೊನ್. ಜೆವ್ಣಾಚೊ ಪರ್ಮಳ್ ತಾಚ್ಯಾ ನಾಕಾಕ್ ಮಾರ್ಲೊ.

‘ತು೦ ತುಕಾಚ್ ಕಿತೆ೦ ಮ್ಹಣ್ ಸಮ್ಜತಾಯ್?’ ರಿಚರ್ಡಾನ್ ವಿಚಾರ್ಲೆ೦, ದೊಳೆ ಅಶೀರ್ ಕರುನ್. ‘ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಬಲ್ಸಾ೦ತ್ ಅಟ್ಟಾವೀಸ್ ಕೂಪನಾ೦ ಆಸಾತ್, ಸಗ್ಳ್ಯಾ ಮ್ಹಯ್‌ನ್ಯಾಚಿ೦!’

‘ಮಾನೆಸ್ತಾಚೆ೦ ಉಲವ್ಣೆ೦ ಅಸಲೆ೦ ಆಸಾನಾ, ರಿಚರ್ಡ್ ಕ್ಲೆಮೆ೦ಟ್!’

ತೊ ಹಾಸ್ಲೊ. ‘ಕೋಣ್ ಮ್ಹಣ್ತಾ ಹಾ೦ವ್ ಮಾನೆಸ್ತ್ ಮ್ಹಣ್?’

. . . ಬಾರಾವ್ಯಾ ಅವಸ್ವರಾಕ್

( ಅವಸ್ವರ್ ಹರ್ ಮಯ್ನ್ಯಾಚ್ಯಾ ಪಂದ್ರಾ ಆನಿ ತೀಸ್ ತಾರಿಕೆರ್ ಫಾಯ್ಸ್ ಜಾತಾತ್ )

ಕಿಟಾಳ್ ತುಮ್ಕಾಂ ಮೊಗಾಚೆಂ? ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ 10 ವರ್ಸಾಂ ಪಾಸುನ್ ಖಳಾನಾಸ್ತಾನಾ ನಿರಂತರ್ ಫಾಯ್ಸ್ ಜಾವ್ನ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಕಿಟಾಳಾರ್ ಹಜಾರೊಂ ಪಾನಾಂನಿ ವಿಂಚ್ಣಾರ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಆಸಾ. ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ಧಾ ವರ್ಸಾಂನಿ ಬಾಂದುನ್ ಹಾಡ್ಲೆಲೆಂ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯಾಚೆಂ ದಾಯ್ಜ್ ಮುಕಾರುನ್ ವ್ಹರುಂಕ್ ತುಮ್ಚಿ ಕುಮಕ್ ಗರ್ಜ್ ಆಸಾ. ಸಕಯ್ಲೊ ಬುತಾಂವ್ ದಾಂಬುನ್ ಗೂಗಲ್ ಪೇ, ಪೋನ್ ಪೇ, ಬ್ಯಾಂಕ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್‌ಫರ್ , ಡೆಬಿಟ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಾರ್ಡಾ ಮಾರಿಫಾತ್ ಖುಶೆಚಿ ವಂತಿಗೆ ದಿವ್ಯೆತ್.

Nobody had feels yet. And how do you feel?
0 :thumbsup: Thumbs up
0 :heart: Love
0 :joy: Joy
0 :heart_eyes: Awesome
0 :blush: Great
0 :cry: Sad
0 :rage: Angry

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Disclaimer : Please write your correct name and email address. Kindly do not post any personal, abusive, defamatory, infringing, obscene, indecent, discriminatory or unlawful or similar comments. Kittall.com will not be responsible for any defamatory message posted under this article. Please note that sending false messages to insult, defame, intimidate, mislead or deceive people or to intentionally cause public disorder is punishable under law. It is obligatory on kittall.com to provide the IP address and other details of senders of such comments, to the authority concerned upon request. Hence, sending offensive comments using kittall.com will be purely at your own risk, and in no way will kittall.com be held responsible.