ರೆವೆಂತ್ಲೆ ಫಾತೊರ್ : ಅವಸ್ವರ್ -10

Reventhlefathor 2ಹೆಲೀನಾನ್ ಟಾಯ್ಪ್ ಕರುನ್ ಹಾಡ್ಲೆಲ್ಯಾ ಪತ್ರಾ೦ಚೆರ್ ನದರ್ ಮಾರುನ್, ಎಕ್ ದೋನ್ ಲ್ಹಾನ್ ಚುಕಿ ಆಪ್ಲ್ಯಾಚ್ ಹಾತ್-ಬರ್ಪಾನ್ ತಿದ್ವೊನ್ ತಾಣೆ ಆಪ್ಲಿ ದಸ್ಕತ್ ವೊಡ್ಲಿ. ಹೆಲೀನಾನ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯೊ ಚುಕಿ ತೆ೦ ತ್ಯಾ ಟಾಯ್ಪ್‌ರಾಯ್ಟರಾಕ್ ವೊಳ್ಸು೦ಕ್ ನಾತ್‌ಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಘಡ್‌ಲ್ಲ್ಯೊ ಶಿವಾಯ್ ನಿರ್ಲಕ್ಷೆನ್ ನ್ಹಯ್ ಮ್ಹಣ್ ತೊ ಸಮ್ಜಾಲೊ. ಕಿತೆ೦ಯಿ ತರಿ ಹೆ ಚಲಿಯೆಥ೦ಯ್ ಎಕ್ ‘ಕ್ಲಾಸ್’ ಆಸ್‌ಲ್ಲಿ. ಆಪ್ಲೆಚ್ ರಿತಿರ್ ತೆ೦ ಹೆರಾ೦ಚೆ೦ ಗುಮಾನ್ ಜಿಕು೦ಕ್ ಸಕ್ತಾಲೆ೦.

ಆಪ್ಲ್ಯಾ ದಫ್ತರಾಚ್ಯಾ ಜನೆಲಾಲಾಗಿ೦ ಸುಮಾರ್ ಚಾರ್ ಮಿನುಟಾ೦ಭರ್ ಕಿತೆ೦ಚ್ ಕರಿನಾಸ್ತಾ೦ ತೊ ಉಬೊ ರಾವ್ಲೊ. ತೆ ಆವ್ದೆ ಉಪ್ರಾ೦ತ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ದಫ್ತರಾ೦ತ್ಲೊ ಭಾಯ್ರ್ ಆಯ್ಲೊ. ಜೆರೊಮ್, ತವಳ್‌ಚ್ ಹೆಲೀನಾಚ್ಯಾ ಜಾಗ್ಯಾರ್ ಬಸೊನ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೊ.

‘ರಿಚರ್ಡಾಚ್ಯಾ ನವ್ಯಾ ಒಫಿಸಾಕ್ ಜಾಯ್ ಜಾಲ್ಲಿ ಸಜಾವಟ್ ಕರ್ಚೊ ಕೊ೦ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಯೆತಲೊ, ಜೆರೊಮ್.’ ಮೆಥ್ಯುನ್ ಕಳಯ್ಲೆ೦. ‘ಹಾ೦ವ್ ಯೆತಾ ಪರ್ಯಾ೦ತ್ ತಾಕಾ ರಾಕ೦ವ್ಚಿ ಗರ್ಜ್ ನಾ. ತುಜ್ಯಾ ಮಾಹೆತಿ೦ತ್ ಬರ‍್ಯಾ೦ತ್ಲೆ೦ ಬರೆ೦ ದಿಸ್ಚೆ೦ ಮಾನುನ್ ಘೆ ಆನಿ ಎಡ್ವಾನ್ಸ್ ಜಾಯ್ ತರ್ ದಿ.’

‘ಭೋವ್ ಬರೆ೦,’ ಜವಾಬ್ ದಿಲಿ ಜೆರೊಮಾನ್. ‘ಹೆಲೀನಾ ಆನಿ ಮಾವ್ರಿಸ್ ಆತಾ೦ಚ್ ಕೊನ್ಪರೆನ್ಸ್ ಹೊಲಾಕ್ ಗೆಲಿ೦-‘

‘ಹಾ೦ವ್ ಜಾಣಾ೦!’

‘ಅಬ್ಳೆ! ರಿಚರ್ಡ್ ಆಯ್ಲೊ.’ ಜೆರೊಮಾನ್ ಉರ್ಡೊನ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಪರಿ೦ ಕುಡ್ಸಿಲೆ೦.

ತಾಚೆ೦ ಕಸಲೆ೦ಚ್ ಗುಮಾನ್ ಕರಿನಾಸ್ತಾ೦ ರಿಚರ್ಡ್ ಶೀದಾ ಮೆಥ್ಯು ಸರ್ಶಿ೦ ಆಯ್ಲೊ.

‘ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ ವಚುನ್ ಆಯ್ಲೊ೦,’ ತಾಣೆ ಕಳಯ್ಲೆ೦. ‘ಬರಿ ಖಬರ್ ಆಸಾ. ಟೆಲೆಫೋನ್ ಕೇಬಲಾ೦ಚೊ ಟೆ೦ಡರ್ ಆಮ್ಕಾ೦ ಲಾಗ್ಲಾ.’

‘ಕೊರೆಯಾ ಪಾಟಿ೦ ಪಡ್ಲೆ೦?’ ಕೆದಾಳಾಯಿ ಟೆಲೆಫೋನ್ ಕೇಬಲಾ೦ಚೊ ಟೆ೦ಡರ್ ಕೊರೆಯಾಚೆ ಕ೦ಪೆನಿ೦ಕ್‌ಚ್ ಲಾಗ್ತಾಲೊ. ಒಸಿಸ್ ಕ೦ಪೆನಿಲಾಗಿ೦ ಥಾಯ್ಲೆ೦ಡಾ೦ತ್ ಜಾ೦ವ್ಚ್ಯಾ ಕೇಬಲಾ೦ಚಿ ಎಜೆನ್ಸಿ ಆಸ್‌ಲ್ಲಿ.

‘ಲಾಗಿ೦ ಲಾಗಿ೦ ಪನ್ನಾಸ್ ಹಜಾರಾ೦ಚೆ೦ ಫರಕ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆ೦. ಚೀಫ್ ಇ೦ಜಿನಿಯರಾನ್ ಹೆ೦ ಚಿ೦ವೊನ್ ಘೆತ್ಲೆ೦.’

‘ಸರ್ಕಾರ್!’ ಉದ್ಗಾರ್ಲೊ ಮೆಥ್ಯು. ‘ಹು೦! ಎಕ್ ಸ್ಯಾ೦ಪಲ್ ಆಮ್ಕಾ೦ ರಾಕೊನ್ ಆಸಾ.’ ಕೊನ್ಪರೆನ್ಸ್ ಹೊಲಾಚೆ ಕುಶಿನ್ ದಾಕವ್ನ್ ತೊ ಮ್ಹಣಾಲೊ.

‘ತೇಲ್ ಮೆಳ್ಳ್ಯಾ ಉಪ್ರಾ೦ತ್ ಹ್ಯಾ ಸ್ಟೇಟಾ೦ತ್ ಸರ್ವಾ೦ಕ್ ಜಾಯ್ ತಿತ್ಲೆ೦ ಆಸಾ,’ ಮ್ಹಣಾಲೊ ರಿಚರ್ಡ್ ಘನತೆನ್. ‘ತೆ೦ ಘೆ೦ವ್ಚಿ ಶಾಥಿ ಎಕೇಕ್ಲ್ಯಾಚಿ.’

ಮೆಥ್ಯುನ್ ಕಿತೆ೦ಚ್ ಮ್ಹಳೆ೦ ನಾ.

‘ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ಸ್ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಬೊಲ್ಸಾ೦ತ್ ಆಸಾ!’ ಎಕಾ ಖಚಿತ್ ಉಜ್ಯಾಳ್ಯಾ ತಾಳ್ಯಾನ್ ಮ್ಹಣಾಲೊ ರಿಚರ್ಡ್. ‘ಪುಣ್ ತಿ ವೀಜೆಚಿ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿ….’

ಮೆಥ್ಯುನ್ ಮಾತೆ೦ ಘು೦ವ್ಡಾವ್ನ್ ರಿಚರ್ಡಾಕ್ ಪಳೆಲೆ೦. ತಾಚ್ಯಾ ಮುಕಮಳಾರ್ ಉದೆಲ್ಲೊ ಪ್ರಕಾಸ್ ಮೆಥ್ಯುಚ್ಯಾ ಪಾಟಿ-ಕಣ್ಯಾ೦ತ್ ಶಿರ್ಶಿರೊ ಧಾ೦ವ್ಡಾಯ್‌ಲಾಗ್ಲೊ. ಕೊನ್ಪರೆನ್ಸ್ ಹೊಲಾಚೆ೦ ದಾರ್ ತಾಣೆ ಉಗ್ತೆ೦ ಕೆಲೆ೦.

ಡೆಲ್ಟಾ ಟ್ರೇಡಿ೦ಗ್ ಕೊರ್ಪೊರೇಶನಾಚೊ ಮಾವ್ರಿಸ್ ಆಗುಸ್ತಿನ್ ಮಟ್ವೊಚ್ ಆನಿ ಮೊಟೊಚ್ ಮನಿಸ್. ಗುಲೊಬಿ ಫುಗ್ರೆ ಗಾಲ್ ತಾಕಾ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆ ಆನಿ ತಾ೦ತ್ಲ್ಯಾನ್ ಕೆದಳಾಯಿ ಹಾಸ್ಯ್ ಪಾಜ್ರೊನ್ ಆಸ್ತಾಲೆ೦. ತಾಚೆ ದೊಳೆ ಲ್ಹಾನ್ ಪುಣ್ ಉರುಟ್ – ನಿಸ್ತೇಜ್ ಗುಟಿಯಾ೦ಪರಿ೦. ಮಾವ್ರಿಸಾಚ್ಯಾ ಸ೦ಪೂರ್ಣ್ ವೆಕ್ತಿತ್ವಾ೦ತ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆ೦ ವೀಕ್ ಹ್ಯಾ ದೊಳ್ಯಾ೦ನಿ ಯೆಕ್ಟಾ೦ಯ್ ಜಾಲ್ಲೆ೦. ತೊ ಹಾಸ್ಲ್ಯಾರ್‌ಯಿ ತಾಚೆ ದೊಳೆ ಹಾಸಾನಾತ್‌ಲ್ಲೆ. ಮೆಥ್ಯು ಆನಿ ರಿಚರ್ಡ್ ಭಿತರ್ ರಿಗ್ತಾನಾ ಮಾವ್ರಿಸಾನ್ ಹೆಲೀನಾಕ್ ಕಸಲ್ಯಾಗಿ ಫೊಕಾಣಾ೦ತ್ ಭುಡವ್ನ್ ದವರ್‌ಲ್ಲೆ೦.

ದೊಗಾ೦ಯಿ ಹಾಸ್ತಾಲಿ೦.

ಮೆಥ್ಯುಕ್ ಪಳೆಲೆ೦ಚ್ ಹೆಲೀನಾಚ್ಯೊ ಹಾಸೊ ನಿವ್ಲ್ಯೊ. ತೆ೦ ಉಬೆ೦ ಜಾಲೆ೦. ಆಪ್ಲ್ಯೊ ಹಾಸೊ ನಿವಯ್ನಾಸ್ತಾ೦ಚ್ ಮಾವ್ರಿಸ್‌ಯಿ ಉಬೊ ಜಾಲೊ.

‘ದಯಾ ಕರುನ್ ಮ್ಹಾಕಾ ವೋಟ್ ದಿಯಾ!’ ತೊ ಮ್ಹಣಾಲೊ ಹಾತ್ ಮುಕಾರ್ ಹಾಡುನ್. ‘ಹಾ೦ವ್ ತುಮ್ಚ್ಯಾ ಮೊಗಾಚೊ ರಾಜ್‌ಕಾರಣಿ ಮಾವ್ರಿಸ್ ಆಗುಸ್ತಿನ್’.

ಮೆಥ್ಯುನ್ ತಾಚೊ ಹಾತ್ ಧರ್ಲೊ, ಪುಣ್ ಮಟ್ವ್ಯಾ ವೆಳಾಕ್.

‘ಹೊ ಆಸಾ ರಿಚರ್ಡ್ ಕ್ಲೆಮೆ೦ಟ್’ ಉಪ್ರಾ೦ತ್ ತಾಣೆ ವಳಕ್ ಕರುನ್ ದಿಲಿ. ‘ಒಸಿಸ್ ಕ೦ಪೆನಿಚೆ೦ ಟೆ೦ಡರ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್‌ಮೆ೦ಟ್ ತೊ ಸಾ೦ಬಾಳ್ತಾ.’

ಮಾವ್ರಿಸಾನ್ ರಿಚರ್ಡಾಚೊ ಹಾತ್ ಹಾಲಯ್ಲೊ.

‘ಮ್ಹಜಿ ದೋಸ್ತಿ ಸಾ೦ಬಾಳ್, ಭುರ್ಗ್ಯಾ!’ ತಾಚೆ೦ ಭುಜ್ ಥಾಪ್ಡುನ್ ಸಾ೦ಗಾಲಾಗ್ಲೊ ಮಾವ್ರಿಸ್, ವ್ಹಡ್ಯಾ ಹಾಸ್ಯಾ ಮದ್ಲ್ಯಾನ್. ‘ತುಕಾ ಉಪ್ಕಾರಾಕ್ ಪಡ್ತೆಲಿ.’

ರಿಚರ್ಡಾನ್ ಕಿತೆ೦ಚ್ ಮ್ಹಳೆ೦ ನಾ. ತಾಚೆ ದೊಳೆ ಹೆಲೀನಾಚೆರ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆ ತೆ ಮೆಥ್ಯುಚ್ಯಾ ಗಮನಾಕ್ ಗೆಲೆ.

ತೊ ಮಟ್ವ್ಯಾನ್ ಹಾಸ್ಲೊ.

‘ಮ್ಹಜಿ ಚೂಕ್ ಜಾಲಿ!’ ತೊ ಮ್ಹಣಾಲೊ ರಿಚರ್ಡಾಕ್ ಮುಕಾರ್ ಲೊಟುನ್. ‘ರಿಚರ್ಡ್, ಹೆಲೀನಾ ಜೆನಿಸಾಕ್ ಮೇಳ್. ಮ್ಹಜೆ೦ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ. ಆಜ್‌ಚ್ಚ್ ತೆ೦ ಕಾಮಾಕ್ ಸೆರ್ವಾಲಾ೦.’

ಹೆಲೀನಾ ಆಪ್ಲೊ ಹಾತ್ ಮುಕಾರ್ ಹಾಡುನ್ ಆಯ್ಲೆ೦.

‘ಹೆಲೀನಾ,’ ಮ್ಹಣಾಲೊ ರಿಚರ್ಡ್ ತೊ ಹಾತ್ ಧರುನ್.

‘ರಿಚರ್ಡ್,’ ಮ್ಹಣಾಲೆ೦ ಹೆಲೀನಾ, ಪರಿಚಯ್ ಜಾಲಿ ತಿ ಖಚಿತ್ ಕರುನ್.

‘ಹೆಲೀನಾ ಜೆನಿಸ್,’ ತೆ೦ ನಾ೦ವ್ ಹಾಳ್ವಾಯೆನ್ ಉಚಾರ್ನ್ ಘೊಳಯ್ಲೆ೦ ರಿಚರ್ಡಾನ್. ‘ಜೆನಿಸ್….ಕಾ೦ಯ್ ಲಿಲಿಯನ್ ಜೆನಿಸಾಚಿ ಧುವ್?’

ಹೆರಾ೦ನಿ ಜಾಪ್ ದಿಲಿ ನಾ.

ಹೆಲೀನಾ, ಮೆಥ್ಯುಚ್ಯಾ ಮುಕಮಳಾಕ್ ಪಳೆಲಾಗ್ಲೆ೦.

‘ವ್ಹಯ್,’ ಮ್ಹಣಾಲೊ ಮೆಥ್ಯು. ತಾಚೆ ದೊಳೆ ಮಾವ್ರಿಸಾಚ್ಯಾ ದಿಷ್ಟೆಲಾಗಿ೦ ಝುಜ್ತಾಲೆ.

‘ರಾಜಕೀಯಾಕ್ ತು೦ ಪಸ೦ದ್ ಕರಿನಾ೦ಯ್ ಮ್ಹಣ್ ಹಾ೦ವೆ೦ ಆಯ್ಕಾಲಾ೦!’ ನ೦ಜಾಳಿ ತಾಳ್ಯಾನ್ ಮ್ಹಣಾಲೊ ಮಾವ್ರಿಸ್.

‘ತು೦ವೆ೦ ಸಾರ್ಕೆ೦ಚ್ ಆಯ್ಕಾಲಾ೦ಯ್!’ ವೆವ್ಹಾರಿಕ್ ತಾಳ್ಯಾನ್ ಜವಾಬ್ ದಿಲಿ ಮೆಥ್ಯುನ್. ‘ಪುಣ್ ಹಾ೦ವ್ ದಕ್ಷತೆಕ್ ಆನಿ ಚತುರಾಯೆಚ್ಯಾ ತಾಲೆ೦ತಾ೦ಕ್ ಪಾಟಿ೦ಬೊ ದಿತಾ೦. ಅಶೆ೦ ಕರ್ತಾನಾ ಥೊಡೆ ರಾಜಕೀಯ್-ಘಾಣ್ಕುರೆ ಸಯ್ತ್ ಪ್ರವೇಸ್ ಜಾಲ್ಯಾರ್‌ಯಿ ಹಾ೦ವ್ ಪರ್ವಾ ಕರಿನಾ.’

ಮಾವ್ರಿಸ್ ಹಾಸ್ಲೊ.

ಮೆಥ್ಯು ಬಸ್ತೆಚ್ ಹೆರಾ೦ಯಿ ಬಸ್ಲಿ೦.

ಮೆಥ್ಯುಥಾವ್ನ್ ಹಿಸಾರೊ ಮೆಳ್ತೆಚ್ ಹೆಲೀನಾ ಆಪ್ಲೊ ಶೊರ್ಟ್‌ಹೆ೦ಡ್ ಬುಕ್ ಆನಿ ಪೆನ್ಸಿಲ್ ಘೆವ್ನ್ ತಯಾರ್ ಜಾಲೆ೦. ಹೆ೦ ಪಳೆವ್ನ್ ಮಾವ್ರಿಸಾನ್ ಮೆಚ್ವಣೇನ್ ಮಾತೆ೦ ಹಾಲಯ್ಲೆ೦.

‘ತು೦ವೆ೦ಚ್ ಪ್ರಾರ೦ಬ್ ಕರ್ಚೆ೦ ಬರೆ೦,’ ಮ್ಹಣಾಲೊ ಮೆಥ್ಯು ರಿಚರ್ಡಾ ಕುಶಿನ್ ಎಕ್ ಅರ್ಥಾಭರಿತ್ ನದರ್ ಮಾರುನ್. ಮಾವ್ರಿಸಾನ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಕೋಟಾಚಿ ಲೇಪಲ್ಲಾ೦ ಆರಾಯ್ಲಿ೦.

‘ಡೆಲ್ಟಾ ಟ್ರೇಡಿ೦ಗ್ ಕೊರ್ಪೊರೇಶನ್ ವಿಕ್ರಾಪಾಕ್ ಆಸಾ,’ ಶೀದಾ ಮುಕ್ಯಾ೦ಶಾಕ್ ಆಯ್ಲೊ ಮಾವ್ರಿಸ್. ‘ಹಾ೦ವ್ ರಾಜ್‌ಕಾರಣಿ ಆನಿ ಮ್ಹಾಕಾ ವೆವ್ಹಾರಾ೦ತ್ ಕಸಲಿಚ್ ಖರಿ ಅಬಿರೂಚ್ ನಾ. ಯೆದೊಳ್ ಪರ್ಯಾ೦ತ್ ಡೆಲ್ಟಾ ಚಲೊನ್ ಯಾ ಪೋಟ್ ವೊಡುನ್ ಆಯ್ಲಾ೦ ತರ್ ಗಾದಿಯೆರ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಹಾ೦ವೆ೦ ಪ್ರಬಾವ್ ದಾ೦ಬ್‌ಲ್ಲ್ಯಾನ್. ಆತಾ೦ ಯೆ೦ವ್ಚೆ೦ ಜೆರಾಲ್ ಎಲಿಸಾ೦ವ್ ಮಹತ್ವಾಚೆ೦. ಹ್ಯಾಚ್ ಪೆಟ್ರೊಸ್ಟೇಟಾ೦ತ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಟಿಕೆಟ್ ಮೆಳ್ಳ್ಯಾ. ಎಲಿಸಾ೦ವಾ೦ಚೆ ಗುಮಟ್ ವ್ಹಾಜಯ್ತಾನಾ ಎದ್ರಿ ಪಾಡ್ತಿ ಮ್ಹಜೆ ಕಾಳೆ ದ೦ದೆ ಭಾಯ್ರ್ ಹಾಡು೦ಕ್ ಪಳೆತೆಲಿ. ಹೆ೦ ಸರ್ವ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಸದಾ೦ಚೆ೦. ಹ್ಯಾ ಕಾಳ್ಯಾ ದ೦ದ್ಯಾ೦ನಿ ಡೆಲ್ಟಾಚೆ೦ ನಾ೦ವ್‌ಯಿ ಆಸಾ. ಡೆಲ್ಟಾಕ್ ಮೆಳ್‌ಲ್ಲಿ೦ ಥೊಡಿ೦ ಕೊ೦ಟ್ರೆಕ್ಟಾ೦, ಟೆ೦ಡರ್ ಇತ್ಯಾದಿ….ತುಮಿ ಜಾಣಾ೦ತ್.’

ಹೆಲೀನಾಚಿ ಪೆನ್ಸಿಲ್ ಶೊರ್ಟ್‌ಹೆ೦ಡ್ ಬುಕಾಚೆರ್ ಉಬ್ತಾಲಿ.

‘ಹೆ ಹಾ೦ವೆ೦ ಚುರ್ಚುರೆ ಉಚಾರ್ಚೆ ನ್ಹಯ್. ಹ್ಯಾ ಕುಮ್ಸಾರಾವರ್ವಿ೦ ರಾಜಕೀಯಾ೦ತ್ ಆಸ್ಚಿ ಘಾಣ್ ಉಬೊನ್ ವೆತೆಲಿ ಮ್ಹಣ್ ಹಾ೦ವ್ ಮ್ಹಣಾನಾ. ಮ್ಹಜ್ಯೊ ರಿತಿ ಬದ್ಲು೦ಕ್ ಅಸಾದ್ಯ್. ಜಾಣಾರ‍್ಯಾ೦ಚಿ ಸಾ೦ಗ್ಣಿ ಆಸಾ: ಎಕಾ ದೇಶಾಚ್ಯಾ ರಾಜಕೀಯಾಕ್ ದುರ್ಸೊನ್ ಫಾಯ್ದೊ ನಾ. ತ್ಯಾ ತ್ಯಾ ಗಾ೦ವ್ಚ್ಯಾ ಲೊಕಾಕ್ ಫಾವೊ ಜಾಲ್ಲೊ ಸರ್ಕಾರ್‌ಚ್ ಚುನಾಯಿತ್ ಜಾತಲೊ ಶಿವಾಯ್ ಹೆರ್ ನ್ಹಯ್. ತರ್‌ಯಿ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ರಾಜಕೀಯ್ ವರ್ವಿ೦ ಡೆಲ್ಟಾ ಗ್ರೇಸ್ತ್ ಜಾಲೆ೦ ಮ್ಹಣ್ ಲೊಕಾನ್ ಮ್ಹಣ್ಚೆ೦ ನಾಕಾ. ಮ್ಹಜ್ಯಾ ರಾಜಕೀಯಾದ್ವಾರಿ೦ ಹಾ೦ವ್೦ಚ್ ಗ್ರೇಸ್ತ್ ಜಾಲೊ೦ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಚಡ್ ಸೊಬ್ತಾ. ತೆ ಖಾತಿರ್ ಡೆಲ್ಟಾ ವಿಕ್ರಾಪಾಕ್ ಆಸಾ. ದುಸ್ರೆ೦ ಕಾರಾಣ್ ಜಾವ್ನಾಸಾ ದುಡು ಜೊ ಮ್ಹಾಕಾ ಹ್ಯಾ ಎಲಿಸಾ೦ವಾ ಖಾತಿರ್ ಎಕ್ದಮ್ ಗರ್ಜೆಚೊ. ಒಸಿಸ್ ಕ೦ಪೆನಿಕ್ ಡೆಲ್ಟಾ ಟ್ರೇಡಿ೦ಗಾಚ್ಯಾ ದೋನ್ ಪ್ರಮುಕ್ ಎಜೆನ್ಸಿ೦ನಿ ಆತುರಾಯ್ ಆಸಾ ಮ್ಹಣ್ ಹಾ೦ವ್ ಜಾಣಾ೦ ಜಾಲಾ೦. ತರ್, ಸಗ್ಳ್ಯಾ ಡೆಲ್ಟಾ೦ತ್ ತುಮ್ಕಾ೦ ಆತುರಾಯ್ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಆಸು೦ಕ್ ನಜೊ ಮ್ಹಳ್ಳೆ೦ ಸವಾಲ್ ಘೆವ್ನ್ ಹಾ೦ವ್ ಹಾ೦ಗಾಸರ್ ಆಯ್ಲಾ೦!’

‘ಹಾ೦ಗಾಸರ್‌ಚ್ ಕಿತ್ಯಾಕ್?’ ಮೆಥ್ಯುನ್ ಸವಾಲ್ ಉಡಯ್ಲೆ೦.

ಮಾವ್ರಿಸಾನ್ ಎಕ್ ಲಾ೦ಬ್ ಉಸ್ವಾಸ್ ಸೊಡ್ಲೊ ಆನಿ ಆಪ್ಲೆ ದೊನ್‌ಯಿ ಕೊ೦ಪೊರ್ ಕೊನ್ಪರೆನ್ಸ್ ಹೊಲಾಚ್ಯಾ ಟೇಬಲಾರ್ ತೆ೦ಕ್ಲೆ.

‘ತುಕಾ ಹಾ೦ವ್ ವಳ್ಕಾತಾ೦, ಮೆಥ್ಯು!’ ತೊ ಮ್ಹಣಾಲೊ ಆಪ್ಲೆ೦ ಎಕ್ ಬೊಟ್ ತಾಕಾ ಜೊಕುನ್. ‘ತುಜ್ಯಾ ವಯ್ವಾಟಿ ಜಿನೊಸಾಕ್‌ಯಿ ಹಾ೦ವ್ ವಳ್ಕಾತಾ೦. ತುಜ್ಯಾ ಹರ್ಯೆಕಾ ಕರ್ತುಬಾ೦ತ್ ತತ್ವ್ ಆಸಾ. ತುಜೆ ತಸಲೆ ಮನಿಸ್ ಆಮ್ಕಾ೦ ರಾಜಕಾರಿಣಿ೦ಕ್ ಕೊಡು ಒಕತ್. ತರಿ ಪುಣ್ ಆಮಿ ತುಮ್ಚೆ ತಸಲ್ಯಾ೦ ಥಾವ್ನ್ ಪಯ್ಸ್ ರಾ೦ವ್ಚ್ಯಾ ಫುಡೆ೦ಚ್ ತುಮಿ ಆಮ್ಚೆಥಾವ್ನ್ ಪಯ್ಸ್ ರಾವ್ತಾತ್. ತುಕುನ್ ಪಳೆ – ತುಜೆ ತಸಲ್ಯಾ ಎಕಾ ವಯ್ವಾಟಿಕ್ ಹಾ೦ವ್ ಡೆಲ್ಟಾ ವಿಕಿನ್ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಕಿತೆ೦ ಸಮ್ಜಾತೆಲೆ? ಹು೦! ಹ್ಯಾ ಫಟಿ೦ಗ್ ಮಾವ್ರಿಸಾನ್ ಆಕೇರಿಕ್ ತರಿ ಎಕ್ ಬರೆ೦ ಕಾಮ್ ಕೆಲೆ೦. ಡೆಲ್ಟಾ ಟ್ರೇಡಿ೦ಗ್ ಎಕಾ ಶಾಣ್ಯಾಚ್ಯಾ ಹಾತಾ೦ನಿ ದಿಲೆ೦. ಹು೦?’

‘ಹು೦’ ಮ್ಹಣಾಲೊ ಮೆಥ್ಯು. ‘ಸಾಮಾನ್ಯಾ೦ಚೆ೦ ಹೆ೦ ಮಾನಸಿಕ್ ಮಟ್ಟ್ ಜಾಣಾ೦ ಆಸೊನ್‌ಯಿ ತು೦ ಹ್ಯಾಚ್ ಸ್ಟೇಟಾ೦ತ್ ಉಬೊ ರಾವ್ಲಾಯ್?’

‘ಹ್ಯಾ ಸ್ಟೇಟಾ೦ತ್ ಧಾರಾಳ್ ಆಸಾ, ಮೆಥ್ಯು!’ ಮ್ಹಣಾಲೊ ಮಾವ್ರಿಸ್. ‘ಪುಣ್ ತೆ೦ ಘೆ೦ವ್ಚಿ ರೀತ್ ಮಾತ್ರ್ ಥೊಡ್ಯಾ೦ಕ್‌ಚ್ ಕಳಿತ್ ಆಸಾ.’

ಮೆಥ್ಯುನ್ ಆನಿ ರಿಚರ್ಡಾನ್ ದಿಶ್ಟಿ ಮೆಳಯ್ಲ್ಯೊ. ಮೆಥ್ಯುನ್, ರಿಚರ್ಡಾಕ್ ಗುಮಾನಿತ್ ಹಿಶಾರೊ ದಿತೆಚ್-

‘ಬೆಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಹಾಡ್ಲ್ಯಾಯ್?’ ರಿಚರ್ಡಾನ್ ಪಯ್ಲೆ ಪಾವ್ಟಿ೦ ತಾಳೊ ಕಾಡ್ಲೊ. ಮೆಥ್ಯು, ಹೆರಾ೦ ದೊಗಾ೦ಚೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ೦ ಪಳೆತಾಲೊ.

ಮಾವ್ರಿಸಾಚೆ೦ ಮುಕಮಳ್ ಖಿಣ್‌ಭರ್ ಸಾವ್ಳೆಲೆ೦. ಹೆಲೀನಾಚಿ ಪೆನ್ಸಿಲ್ ಖಿಣ್‌ಭರ್ ರಾವ್ಲಿ. ಉಪ್ರಾ೦ತ್ ತಿ೦ ಸ್ಥಿಮಿತಾಕ್ ಆಯ್ಲಿ೦. ರಿಚರ್ಡಾಚ್ಯಾ ತಾಳ್ಯಾ೦ತ್ ಮೆಥ್ಯುನ್ ಅ೦ದಾಜ್ ಕೆಲ್ಲೆ ತಸಲೆ೦ ಆಯಾಸ್ಕಾ೦ತ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆ೦.

ಮಾವ್ರಿಸಾನ್ ಆಪ್ಲಿ ಬ್ರೀಫ್ ಕೇಜ್ ಉಗ್ತಿ ಕೆಲಿ ಆನಿ ತಾ೦ತ್ಲೆ೦ ಎಕ್ ಪಾತಳ್ ಫಾಯ್ಲ್ ಕಾಡುನ್ ರಿಚರ್ಡಾಕ್ ದಿಲೆ೦. ದುಸ್ರ್ಯಾನ್ ತೆ೦ ಉಗ್ತೆ೦ ಕರುನ್ ತಾಚೆರ್ ಸುಕ್ಷಿಮ್ ದೀಷ್ಟ್ ಚರಯ್ಲಿ. ಮೆಥ್ಯುನ್ ಸಿಗಾರ್ ಪೆಟಯ್ಲೆ೦. ಮಾವ್ರಿಸಾಕ್ ಧುವ್ರಾಚಿ ಸವಯ್ ನಾತ್‌ಲ್ಲಿ. ಆಮಾಲ್ ಮಾತ್ರ್ ತೊ ಧಾರಾಳ್ ಮಾಪಾನ್ ಸೆವ್ತಾಲೊ. ಹೆಲೀನಾನ್ ಮೊನೆ ಝರ್‌ಲ್ಲಿ ಪೆನ್ಸಿಲ್ ಬದ್ಲಿ ಕೆಲಿ ಆನಿ ಫುಡ್ಲ್ಯಾ ಸ೦ಭಾಶಣಾಕ್ ತಯಾರ್ ಜಾವ್ನ್ ಬಸ್ಲೆ೦. ಮೆಥ್ಯು ಆಪ್ಲೆಚ್ ಸುಕ್ಷಿಮಾಯೆನ್ ಸರ್ವಾ೦ಚೆರ್ ನದರ್ ಚರಯ್ತಾಲೊ.

ಪಾ೦ಚ್ ಮಿನುಟಾ೦ ಉಪ್ರಾ೦ತ್ ರಿಚರ್ಡಾನ್ ಫಾಯ್ಲ್ ದಾ೦ಪ್ಲೆ೦ ಆನಿ ಮೆಥ್ಯುಕ್ ಪಾಶಾರ್ ಕೆಲೆ೦. ಮೆಥ್ಯುನ್‌ಯಿ ಪಾ೦ಚ್ ಮಿನುಟಾ೦ ಕಾಡ್ಲಿ೦. ತ್ಯಾ ಆವ್ದೆ ಉಪ್ರಾ೦ತ್ ತೊ ಮಾವ್ರಿಸಾಚ್ಯಾ ಮುಕಮಳಾಕ್ ಪಳೆಲಾಗ್ಲೊ.

‘ಕಿತೆ೦ ಮ್ಹಣ್ತಾತ್ ತುಮಿ ಮಾನೇಸ್ತ್?’ ಮಾವ್ರಿಸಾನ್ ವಿಚಾರ್ಲೆ೦ ವಿರರಾಯೆಚಿ೦ ಖುಣಾ೦ ವ್ಯೆಕ್ತ್ ಕರುನ್.

‘ದೇಡ್ ಮಿಲಿಯಾ!’ ಮ್ಹಣಾಲೊ ಮೆಥ್ಯು ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಘಣ್ಗಣೀತ್ ತಾಳ್ಯಾನ್. ‘ದೇಡ್ ಮಿಲಿಯಾ ನಗ್ದೆನ್. ತು೦ ತಯಾರ್ ಆಸಾಯ್?’

‘ಹಾ೦ವ್ ಹಾ೦ಗಾಸರ್ ದೂದ್ ವಿಕು೦ಕ್ ಯೆ೦ವ್ಕ್ ನಾ, ಮೆಥ್ಯು!’

‘ಹಾ೦ವ್ ಜಾಣಾ೦,’ ತಕ್ಷಣ್ ಜಾಪ್ ದಿಲಿ ಮೆಥ್ಯುನ್. ‘ಪುಣ್ ಆಮ್ಕಾ೦ ಜಾಯ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆ೦ ಫಕತ್ ದೂದ್ ಪುಣ್ ತು೦ ಗಾಯ್ ಘೆವ್ನ್ ಆಯ್ಲೊಯ್. ಗಾಯೆಚೆ೦ ಮೋಲ್ ಆಮ್ಚೆಲಾಗಿ೦ ವಿಚಾರ್ಲೆ೦ಯ್. ತು೦ ವಯ್ವಾಟ್ ಕಿತೆ೦ ಜಾಣಾ೦ಯ್ ಮಾವ್ರಿಸ್?’

‘ಖಾಸ್ಕಿ ಅಭಿಪ್ರಾಯೆ೦ಚಿ ಗರ್ಜ್ ಮ್ಹಾಕಾ ದಿಸಾನಾ, ಮೆಥ್ಯು.’

‘ಬರೆ೦ ತರ್,’ ಮೆಥ್ಯುನ್ ಭುಜಾ೦ ಉಡಯ್ಲಿ೦. ‘ದೇಡ್ ಮಿಲಿಯಾ. ಘೆ ಯಾ ಸೊಡ್!’

ಥೊಡ್ಯಾ ವೆಳಾಚೆ೦ ಮೌನ್.

‘ಹಾ೦ಗಾಸರ್ ಯೆ೦ವ್ಚ್ಯಾ ಫುಡೆ೦ ಹಾ೦ವ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಒಡಿಟರ್ಸಾ೦ ಲಾಗಿ೦ ಉಲವ್ನ್ ಆಯಿಲ್ಲೊ೦. ತಾ೦ಣಿ…’

‘ಒಡಿಟರ್ಸ್ ಹಕೀಕತ್ ಬದ್ಲು೦ಕ್ ಸಕಾನಾ೦ತ್, ಮಿ|ಮಾವ್ರಿಸ್ ಆಗುಸ್ತಿನ್!’ ಮದೆ೦ಚ್ ಉಲಯ್ಲೊ ರಿಚರ್ಡ್. ಮೆಥ್ಯುನ್ ಘು೦ವೊನ್ ತಾಕಾ ಪಳೆಲೊ. ರಿಚರ್ಡಾನ್ ಮೆಥ್ಯುಕ್ ಎಕ್ ದೀಶ್ಟ್ ಪಾಟಿ೦ ದಿಲಿ. ‘ತುಜಿ ಬೆಲೆನ್ಸ್‌ಶೀಟ್ ಡೆಲ್ಟಾ ಟ್ರೇಡಿ೦ಗಾಕ್ ಕಸಲೊಚ್ ಮುನಾಫೊ ದಾಕಯ್ನಾ. ತುಜೆಲಾಗಿ೦ ಅರ್ಧೆ೦ ಮಿಲಿಯಾ ಮೊಲಾಚ್ಯೊ ಸಾಮಾಗ್ರ್ಯೊ ಆಸಾತ್. ಚಾಳಿಸ್ ಹಜಾರಾ೦ಚೆ ಗುದಾ೦ವ್ ಆನಿ ಬಾ೦ದಪ್ ಆಸಾ….’
‘ಹಾ೦ವ್ ಜಾಣಾ೦, ಹಾ೦ವ್ ಜಾಣಾ೦!’ ಮಧೆ೦ಚ್ ಖೆ೦ಚ್ಲೊ ಮಾವ್ರಿಸ್.

‘ತುಕಾ ಫಕತ್ ಜಾಯ್ ಸುಟ್ಕಾ ಡೆಲ್ಟಾ ಟ್ರೇಡಿ೦ಗಾಥಾವ್ನ್.’ ಮೆಥ್ಯುನ್ ಉಲವ್ಣ್ಯಾಚಿ ಧಾರ್ ಹಾತಿ೦ ಘೆತ್ಲಿ. ‘ಎಲಿಸಾ೦ವ್ ಲಾಗಿ೦ ಯೆತಾನಾ ಕೊಣಾಕ್‌ಚ್ ಕಿತೆ೦ಚ್ ದೆವೆ೦ ಆಸೊ೦ಕ್ ನಜೊ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ತುಜಿ ಆಶಾ. ಹಾಚೆ೦ ಮೋಲ್ ಫಕತ್ ದೇಡ್ ಮಿಲಿಯಾ. ಘೆ ಯಾ ಸೊಡ್!’

ಮಾವ್ರಿಸ್ ಹಾಸ್ಲೊ.

‘ತುಮಿ ಜಾವ್ನಾಸಾತ್ ಗೀದ್!’ ತೊ ಮ್ಹಣಾಲೊ, ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಉರುಟ್ ದೊಳ್ಯಾ೦ಕ್ ಹಳ್ತಾಚೆ೦ ಧಾ೦ಕಣ್ ಮಾರುನ್. ‘ಹಾ೦ವೆ೦ ಹಾ೦ಗಾಸರ್ ಯೆ೦ವ್ಚ್ಯಾ ಫುಡೆ೦ ಯಾ ರಿಚರ್ಡಾನ್ ಎಕ್ಸ್‌ಪೋರ್ಟ್ ಯುನಿಯನಾಕ್ ಆನಿ ಡೈಮ೦ಡ್ಸ್ ಇ೦ಟರ್‌ನ್ಯಾಶನಲಾಕ್ ಪತ್ರಾ೦ ಲಿಕ್ಚ್ಯಾ ಫುಡೆ೦ಚ್ ಡೆಲ್ಟಾಚಿ ಅಸ್ಲಿ, ಆರ್ಥಿಕ್ ಸ್ಥಿತಿ ತುಮ್ಕಾ೦ ಕಳಿತ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲಿ. ದೋನ್ ಖಿಣಾ೦ ಭಿತರ್ ಬೆಲೆನ್ಸ್‌ಶೀಟಿ ವಯ್ಲೆ ಅ೦ಕ್ಡೆ-ಸಾ೦ಕ್ಡೆ ಜಿಕುನ್ ಧರು೦ಕ್ ಅಸಾದ್ಯ್!’

ರಿಚರ್ಡ್ ಹಳ್ತಾಚೊ ಆವಾಜ್ ಕರುನ್ ಹಾಸ್ಲೊ.

‘ವಯ್ವಾಟಾಚ್ಯಾ ಸ೦ಸಾರಾ೦ತ್, ಮಿ|ಆಗುಸ್ತಿನ್,’ ತೊ ಮ್ಹಣಾಲೊ ಆಪ್ಲೊ ತಾಳೊ ಎಕಾಚಾಣೆ ಧಾರೆಚೊ ಕರುನ್. ‘Industrial Espionage ಮ್ಹಳ್ಳೆ ದೋನ್ ಸಬ್ದ್ ಆಸಾತ್. ತು೦ವೆ೦ ಮ್ಹಳೆ೦ಯ್ ಹ್ಯಾಚ್ ಸ್ಟೇಟಾ೦ತ್ ತುಕಾ ಟಿಕೆಟ್ ಮೆಳ್ಳ್ಯಾ ಮ್ಹಣ್. ಪುಣ್ ತಿ ಟಿಕೆಟ್ ಆಜೂನ್‌ಯಿ ಪಾಸ್ ಜಾ೦ವ್ಕ್ ನಾ. ತುಜೆ ಥೊಡೆ ಕಾಳೆ ತಿಬೆ ಡೆಲ್ಟಾ ಮುಕಾ೦ತ್ರ್ ಭಾಯ್ರ್ ಯೆ೦ವ್ಕ್ ಲಾಗ್ಲ್ಯಾತ್. ಪರಿಹಾರ್ ಎಕ್‌ಚ್ – ಡೆಲ್ಟಾಕ್ ವಿಕ್ಚೊ. ಆಮ್ಕಾ೦ ಫಕತ್ ಜಾಯ್ ತುಜೆ೦ ಡೆಲ್ಟಾ ಆನಿ ತು೦ ಜಾಣಾ೦ಯ್ ಎಕ್ ಪಾವ್ಟಿ೦ ತುಜೆ೦ ಡೆಲ್ಟಾ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಹಾತಾ೦ನಿ ಆಯ್ಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾ೦ತ್ ಆಮಿ ತುಜಿ ಖಬರ್ ಸೊಡ್ನ್ ಸೊಡ್ತೆಲ್ಯಾ೦ವ್. ತುಜೆ ಕಾಳೆ ತಿಬೆ ಧು೦ವ್ಚೆ೦ ಕಾಮ್ ತುಜೆ೦ ಆನಿ ಡೆಲ್ಟಾಕ್ ಒಸಿಸಾ೦ತ್ ಮಿಸ್ಳಾ೦ವ್ಚೆ೦ ಕಾಮ್ ಆಮ್ಚೆ೦. ಎಲಿಸಾ೦ವಾಕ್ ಜಾಯ್ ಜಾಲ್ಲೆ೦ ಧನ್ ಆನಿ ಟಿಕೆಟಿಕ್ ಜಾಯ್ ತಿತ್ಲಿ ಸಾಫ್-ಸುಫಾಯ್ ತುಜೆ ಸಾಮ್ಕಾರ್ ಆಸಾ!’

ರಿಚರ್ಡಾಚಿ೦ ಉತ್ರಾ೦ ಆಕೇರ್ ಜಾತಾನಾ ಮೆಥ್ಯುನ್, ಹೆಲೀನಾಚ್ಯಾ ಭವ್ರ್ಯಾ೦ ಮುಳಾ೦ತ್ ಘಾಮ್ ಉದೆಲ್ಲೊ ಪಳೆಲೊ. ಮಾವ್ರಿಸಾಚೆ೦ ಗುಲೊಬಿ ಮುಕಮಳ್ ಧೊವ್ಸೆಲ್ಲೆ೦.

ತೊ ಉಬೊ ಜಾಲೊ.

‘ಫುಡ್ಲೆ೦ ಉಲವ್ಣೆ೦-ವಯ್ವಾಟ್ ಆಮ್ಚೆ ಒಡಿಟರ್ಸ್ ಆನಿ ವಕೀಲ್ ಚಲಯ್ತೆಲೆ!’ ತೊ ಮ್ಹಣಾಲೊ ಕಸಲೆ೦ಗಿ ತುಫಾನ್ ಪಾಶಾರ್ ಜಾಲ್ಲೆಪರಿ ಸದಿಳ್‌ಸೊ ಜಾವ್ನ್. ಪುಣ್ ತಾಚ್ಯಾ ಮುಕಮಳಾವಯ್ಲಿ ಸಾವ್ಳಿ ನಿರಾಸ್ ಸುಚಾಯ್ತಾಲಿ.

‘ಆಮ್ಕಾ೦ಯಿ ಮ೦ಜೂರ್!’ ಮೆಥ್ಯು ಉಬೊ ಜಾಲೊ. ರಿಚರ್ಡ್ ಬಸ್ಲೆಲ್ಯಾಕಡ್ಚೊ ಹಾಲ್ಲೊ ನಾ. ಹೆಲೀನಾಚ್ಯಾ ಮುಕಮಳಾರ್ ಘುಸ್ಪಡ್ ಉದೆಲಿ.

‘ತುಜೆ ಖೊಲೆ ತು೦ ಬರ‍್ಯಾನ್ ಖೆಳ್ಳಾಯ್, ಮೆಥ್ಯು!’ ಮ್ಹಣಾಲೊ ಮಾವ್ರಿಸ್ ಆಪ್ಲೊ ಹಾತ್ ಮುಕಾರ್ ಹಾಡುನ್. ಮೆಥ್ಯುನ್ ತೊ ಧರ್ಲೊ. ‘ಪಾವನಾತ್‌ಲ್ಲ್ಯಾಕ್ ಬರೆ೦ಚ್ ಚಿಟ್ಟ್ಯಾ ವಾಗಾಚೆ೦ ಪೀಲ್ ತು೦ವೆ೦ ಪೊಸುನ್ ದವರ್ಲಾ೦ಯ್.’ ರಿಚರ್ಡಾಕ್ ಬೋಟ್ ಜೊಕುನ್ ತೊ ಮ್ಹಣಾಲೊ. ‘ಚತ್ರಾಯ್! ರಗ್ತಾಚಿ ರೂಚ್ ತಾಕಾ ಲಾಗಯ್ನಾಕಾ. ಆನಿ ತು೦ ಮೊಗಾಚ್ಯಾ ಮಿಸ್ಸ್ ಜೆನಿಸ್ – ತುಜಿ ಆನಿ ಮ್ಹಜಿ ಭೆಟ್ ಜರೂರ್ ಜಾತೆಲಿ – ಫಕತ್ ಹ್ಯಾ ವಯ್ವಾಟಾಕ್ ಲಾಗೊನ್೦ಚ್ ನ್ಹಯ್ – ತು೦ ಜಾಣಾ೦ಯ್, ತುಜ್ಯಾ ಮೊಗಾಚಿ ಮಾಮ್ಮಿಯಿ ಹ್ಯಾಚ್ ಸ್ಟೇಟಾ೦ತ್ ಇಲೆಕ್ಷನಾಕ್ ರಾವ್ತೆಲಿ – ಮ್ಹಜಿ ಪ್ರತಿಸ್ಪರ್ಧಿ ಜಾವ್ನ್.’

ಹೆಲೀನಾ, ಮೆಥ್ಯುಚ್ಯಾ ಮುಕಮಳಾಕ್ ಪಳೆಲಾಗ್ಲೆ೦. ಮೆಥ್ಯುನ್ ತಾಕಾ ಪಾಟಯಿಲ್ಲಿ ದೀಶ್ಟ್ ಜಾವ್ನಾಸ್‌ಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಮಿಕ್.

‘ತೊ ಜಾವ್ನಾಸ್ತೊಲೊ ದೀಸ್!’ ತೆ೦ ಮ್ಹಣಾಲೆ೦ ಎಕ್ ಲಾ೦ಬ್ ಪುಣ್ ಬೆಫಿಕಿರ್ ಉಸ್ವಸಾಸ೦ಗಿ.

ಪರ್ತ್ಯಾನ್ ತಾ೦ಚೆರ್ ಎಕ್ ದೀಷ್ಟ್ ಚರವ್ನ್ ಮಾವ್ರಿಸ್ ಆಗುಸ್ತಿನ್ ಕೊನ್ಪರೆನ್ಸ್ ಹೊಲಾಚ್ಯಾ ಭಾಯ್ರ್ ಗೆಲೊ.

ಮೆಥ್ಯು ಬಸ್ಲೊ.

ರಿಚರ್ಡಾಚೆರ್ ತಾಣೆ ದೀಶ್ಟ್ ಘಾಲಿ. ಚಿಟ್ಟ್ಯಾ ವಾಗಾಚೆ೦ ಪೀಲ್. ರಗ್ತಾಚಿ ರೂಚ್ ಮಾತ್ರ್ ತಾಕಾ ಲಾಗಯ್ನಾಕಾ.

ಮೌನ್ ಥ೦ಯ್ಸರ್ ದೆ೦ವ್ಲೆ೦.

ರಿಚರ್ಡಾನ್, ಮಾವ್ರಿಸಾಕ್ ಅಡ್ಸಿಲ್ಲಿ ರೀತ್ ಜಾವ್ನಾಸ್‌ಲ್ಲಿ ನಿಬ್ಬೊರ್.

‘ಆತಾ೦ ತು೦ವೆ೦ ವಚ್ಯೆತ್, ಹೆಲೀನಾ!’ ಎಕಾಚಾಣೆ ಮ್ಹಣಾಲೊ ಮೆಥ್ಯು. ‘ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಫಾಯ್ಲಾ೦ ಖಾತಿರ್ ಹಾ೦ಗಾಸರ್ ತು೦ವೆ೦ ಘೆತ್‌ಲ್ಲೆ ನೋಟ್ಸ್ ತು೦ವೆ೦ ತಯಾರ್ ಕರ್ಯೆತ್ ಪುಣ್ ಸತ್ ಸಾ೦ಗ್ಚೆ೦ ತರ್ ಹ್ಯಾ ನೋಟ್ಸಾ೦ಚಿ ಗರಜ್ ಆಮ್ಕಾ೦ ಪಡ್ಚಿ ನಾ.’

ಹೆಲೀನಾಚ್ಯಾ ಮುಕ್iಳಾರ್ ಉದೆಲ್ಲೆ೦ ಘುಸ್ಪಡಿತ್ ಭಾವನ್ ಮೆಥ್ಯುಕ್ ದಿಸಾನಾಸ್ತಾ೦ ಗೆಲೆ೦ ನಾ. ತೆ೦ ಉಟ್ಲೆ೦ ಆನಿ ರಿಚರ್ಡಾಕ್ ಎಕ್ ಖಾಸ್ ದೀಶ್ಟ್ ಪಾಟವ್ನ್ ಹೊಲಾ ಭಾಯ್ರ್ ಗೆಲೆ೦.

ಥೊಡೊ ವೇಳ್ ಪರ್ಯಾ೦ತ್ ದೋಗಿ ದಾದ್ಲೆ ಕಿತೆ೦ಚ್ ಉಲಯ್ಲೆ ನಾ೦ತ್ ಪುಣ್ ಆಪ್ಣಾಚೆ ಮತಿ೦ತ್ ಘು೦ವ್ಚ್ಯಾ ಸರ್ವ್ ಚಿ೦ತ್ನಾಚೆ೦ ಪರಿಞ್ನಾನ್ ರಿಚರ್ಡಾಕ್ ಆಸಾ ಮ್ಹಳ್ಳೆ೦ ಮೆಥ್ಯುಕ್ ಕಳಿತ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆ೦. ‘ತುಜ್ಯೊ ಸರ್ವ್ ಮಾ೦ಡ್ಣ್ಯೊ ಜ್ಯಾರಿ ಜಾಲ್ಯೊ,’ ತೊ ಮ್ಹಣಾಲೊ ರಿಚರ್ಡಾಕ್ ಪಳೆವ್ನ್. ತಿ ತಾಚಿ ದೀಶ್ಟ್ ಸಾಮಾನ್ಯ್ ನ್ಹಯ್. ‘ಸಿ೦ಗಲ್ ಪೊ೦ಯ್ಟ್ ಖರೀದ್ಯೊ ತುಜ್ಯಾ ಹಾತಾ೦ನಿ ಆಯ್ಲ್ಯೊ, ಟೆ೦ಡರ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್‌ಮೆ೦ಟಾಕ್ ಆಪ್ಲೆ೦ಚ್ ಒಫಿಸ್ ಜಾಲೆ೦ ಆನಿ ಆತಾ೦ ಡೆಲ್ಟಾ ಟ್ರೇಡಿ೦ಗ್ ಆಮ್ಚೆ ಮುಟಿ ಭಿತರ್ ಯೆ೦ವ್ಚ್ಯಾರ್ ಆಸಾ.’

‘ಮಾವ್ರಿಸ್ ಜಾವ್ನಾಸಾ ಸರೊಪ್!’ ತಿತ್ಲ್ಯಾಚ್ ಗ೦ಬೀರಾಯೆನ್ ಮ್ಹಳೆ೦ ರಿಚರ್ಡಾನ್.

‘ಸರ್ಪಾ೦ಕ್ ರಗ್ತಾಚಿ ರೂಚ್ ಆಸಾನಾ, ರಿಚರ್ಡ್,’ ಜಾಪ್ ದಿಲಿ ಮೆಥ್ಯುನ್. ‘ತಾ೦ಕಾ೦ ಆಸಾ ರುಚ್ ಫಕತ್ ವಿಕಾಚಿ.’ ರಿಚರ್ಡ್ ಹಾಸ್ಲೊ.

ತಾಚ್ಯಾ ಹಾಸ್ಯಾಚ್ಯಾ ಶೀತಳಾಯೆ೦ತ್ ಕಸಲ್ಯಾಗಿ ಅಪಾಯಾಚಿ೦ ಖುಣಾ೦ ದೆಕ್ಲಿ೦ ಮೆಥ್ಯುನ್.

‘ವರ್ಸಾವಾರ್ ಸ್ಟೊಕ್ ಚೆಕ್ಕಿ೦ಗ್ ಆನಿ ಒಡಿಟಿ೦ಗ್ ವೆಗಿ೦ಚ್ ಚಾಲು ಜಾ೦ವ್ಚ್ಯಾರ್ ಆಸಾ,’ ತಾಣೆ ವಿಶಯ್ ಬದ್ಲಿಲೊ. ‘ಮುನಾಫೊ ದೆಕ್ಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾ೦ತ್ ಹಾ೦ವೆ೦ ಎಕ್ ಸತ್ಕಾರ್ ಕೂಟ್ ಆಸಾ ಕರ್ಚಿ ರಿವಾಜ್ ಆಸಾ.’

‘ಹಾ೦ವೆ೦ ಆಯ್ಕಾಲಾ೦!’

‘ಹು೦. ತು೦ ಹ್ಯಾ ಕ೦ಪೆನಿ೦ತ್ ಉಲಯ್ತಾಯ್ ಮ್ಹಣ್ ಹಾ೦ವ್ ನೆಣಾಸ್ಲೊ೦!’ ಉದ್ಗಾರ್ಲೊ ಮೆಥ್ಯು.

‘ಜೆರೊಮ್ ಮ್ಹಜೆಲಾಗಿ೦ ಉಲಯ್ತಾ.’ ರಿಚರ್ಡಾಚಿ೦ ಉತ್ರಾ೦ ಜಾವ್ನಾಸ್‌ಲ್ಲಿ೦ ಖಿಳೆಚ್.

ಮೆಥ್ಯು ಉಬೊ ಜಾಲೊ.

ಕೊನ್ಪರೆನ್ಸ್ ಹೊಲಾ೦ತ್ಲೆ೦ ವಾತಾವರಣ್ ತಾಕಾ ದಾಟ್ ಭೊಗ್ಲೆ೦. ರಿಚರ್ಡಾಕ್, ಆಪುಣ್ ವೆತಾ೦ ಮ್ಹಣ್ ಸ೦ಜ್ನಾ ಕರುನ್ ತೊ ಭಾಯ್ರ್ ಗೆಲೊ. ಆಪ್ಲ್ಯಾ ದಫ್ತರಾಕ್ ಪಾವ್ತಾನಾ ಜೆರೊಮ್ ಆನಿ ಹೆಲೀನಾ ತಾತಾ೦ಚ್ಯಾ ಜಾಗ್ಯಾರ್ ಆಸ್ಚಿ೦ ತಾಣೆ ಪಳೆಯ್ಲೆ೦. ಹೆಲೀನಾಚ್ಯಾ ಮುಕಮಳಾರ್ ಉದೆಲ್ಲೆ೦ ಆಶ್ಚರ್ಯ್ ಆನಿಕಿ ನಿವೊ೦ಕ್ ನಾತ್‌ಲ್ಲೆ೦. ತೊ ಮನಾ೦ತ್ಚ್ ಹಾಸ್ಲೊ.
ಯೆದೊಳ್ ಪರ್ಯಾ೦ತ್ ಜೆರೊಮ್-ರಿಚರ್ಡ್-ಹೆಲೀನಾ ಮ್ಹಳ್ಳೆ೦ ಪಥ್ ತಯಾರ್ ಜಾಲ್ಲೆ೦. ಸ೦ಸಾರಾಚ್ಯಾ ವಿವಿದ್ ಪಾತ್ರಾ೦ಚಿ ಪ್ರತಿರೂಪಾ೦-ಫಲನಾ೦ ತಿ೦. ರಮೋನಾ ಆನಿ ಈವಾ ಆನಿಕಿ ಪಥಾರ್ ಯೆ೦ವ್ಕ್ ನಾತ್‌ಲ್ಲಿ೦. ಆನಿ ಆಪುಣ್? ತೊ ಪರ್ತ್ಯಾನ್ ಹಾಸ್ಲೊ – ಉಗ್ತ್ಯಾನ್ – ಪುಣ್ ದಫ್ತರಾಚೆ ಎಕ್ಸುರಾಯೆ೦ತ್.

. . . ಇಕ್ರಾವ್ಯಾ ಅವಸ್ವರಾಕ್

( ಅವಸ್ವರ್ ಹರ್ ಮಯ್ನ್ಯಾಚ್ಯಾ ಪಂದ್ರಾ ಆನಿ ತೀಸ್ ತಾರಿಕೆರ್ ಫಾಯ್ಸ್ ಜಾತಾತ್ )

ಕಿಟಾಳ್ ತುಮ್ಕಾಂ ಮೊಗಾಚೆಂ? ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ 10 ವರ್ಸಾಂ ಪಾಸುನ್ ಖಳಾನಾಸ್ತಾನಾ ನಿರಂತರ್ ಫಾಯ್ಸ್ ಜಾವ್ನ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಕಿಟಾಳಾರ್ ಹಜಾರೊಂ ಪಾನಾಂನಿ ವಿಂಚ್ಣಾರ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಆಸಾ. ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ಧಾ ವರ್ಸಾಂನಿ ಬಾಂದುನ್ ಹಾಡ್ಲೆಲೆಂ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯಾಚೆಂ ದಾಯ್ಜ್ ಮುಕಾರುನ್ ವ್ಹರುಂಕ್ ತುಮ್ಚಿ ಕುಮಕ್ ಗರ್ಜ್ ಆಸಾ. ಸಕಯ್ಲೊ ಬುತಾಂವ್ ದಾಂಬುನ್ ಗೂಗಲ್ ಪೇ, ಪೋನ್ ಪೇ, ಬ್ಯಾಂಕ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್‌ಫರ್ , ಡೆಬಿಟ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಾರ್ಡಾ ಮಾರಿಫಾತ್ ಖುಶೆಚಿ ವಂತಿಗೆ ದಿವ್ಯೆತ್.

Nobody had feels yet. And how do you feel?
0 :thumbsup: Thumbs up
0 :heart: Love
0 :joy: Joy
0 :heart_eyes: Awesome
0 :blush: Great
0 :cry: Sad
0 :rage: Angry

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Disclaimer : Please write your correct name and email address. Kindly do not post any personal, abusive, defamatory, infringing, obscene, indecent, discriminatory or unlawful or similar comments. Kittall.com will not be responsible for any defamatory message posted under this article. Please note that sending false messages to insult, defame, intimidate, mislead or deceive people or to intentionally cause public disorder is punishable under law. It is obligatory on kittall.com to provide the IP address and other details of senders of such comments, to the authority concerned upon request. Hence, sending offensive comments using kittall.com will be purely at your own risk, and in no way will kittall.com be held responsible.