Javascript Disabled!

Please Enable Javascript if you disabled it, or use another browser we preferred Google Chrome.
Please Refresh Page After Enable

Powered By UnCopy Plugin.

 

   

ಫೆಡರೇಶನಾಕ್ ಆಪ್ಲೀಚ್ ಏಕ್ ಸುವಾತ್ ಜಾಯ್; ಹೆಂ ಮ್ಹಜೆಂ ಸಪಣ್ : ಸಿಲ್ವಿಯನ್ ನೊರೊನ್ಹಾ, ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ FKCA, ಬೆಂಗ್ಳುರ್

ಸಂಸಾರ್‌ಭರ್ ಥಾವ್ನ್ 33 ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಂಘ್ ಸಂಸ್ಥ್ಯಾಂಚೆಂ ಸಾಂದೆಪಣ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಫೆಡರೇಶನ್ ಒಫ್ ಕೊಂಕಣಿ ಕಥೊಲಿಕ್ ಎಸೊಶೀಯೇಶನ್ಸ್ ( FKCA) ಹಾಚಿ 24 ವಿ ವಾರ್ಷಿಕ್ ಜೆರಾಲ್ ಜಮಾತ್ ಬೆಂಗ್ಳುರ್, ಕಲ್ಯಾಣ್ ನಗರ್, ಸಮುದಾಯ್ ಭವನಾಂತ್ ಆಯ್ತಾರಾ, 22 ಅಗೋಸ್ತ್ 2021 ವೆರ್ ಫೆಡರೇಶನ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ ಮಾನೆಸ್ತ್ ಸಿಲ್ವಿಯನ್ ನೊರೊನ್ಹಾ ಹಾಂಚ್ಯಾ ಅಧ್ಯಕ್ಶ್‌ಪಣಾರ್ ಜಮ್ಲಿ.

FKCA08

ಆತ್ಮೀಕ್ ದಿರೆಕ್ತೊರ್ ಮಾ| ಬಾ| ಫಾವುಸ್ತಿನ್ ಲುಕಾಸ್ ಲೋಬೊ ಹಾಣಿ ಪ್ರಧಾನ್ ಯಾಜಕ್ ಜಾವ್ನ್, ಸಕಾಳಿಂಚ್ಯಾ 9.30 ವ್ಹರಾರ್ ಭೆಟಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಪವಿತ್ ಮಿಸಾಚ್ಯಾ ಬಲಿದಾನಾಂತ್ ಫೆಡರೇಶನಾಚೆ ಹುದ್ದೆದಾರ್, ಸಾಂದೆ ಆನಿ ಕುಟ್ಮಾವರ್ಗಾನ್ ಉರ್ಭೆನ್ ವಾಂಟೊ ಘೆತ್ಲೊ.

FKCA02

FKCA03

FKCA06

FKCA07

11.00 ವ್ಹರಾರ್ ಮಾಗ್ಣ್ಯಾಸವೆಂ ಆರಂಭ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ವಾರ್ಷಿಕ್ ಜೆರಾಲ್ ಜಮಾತೆಕ್ 64 ಸಾಂದೆ ಸಾಲಾಂತ್ ಆನಿ 25 ಸಾಂದೆ ಜೂಮ್ ಜಾಳಿಂತ್ ಹಾಜರ್ ಆಸ್ಲೆ.

ಫೆಡರೇಶನ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ ಸಿಲ್ವಿಯನ್ ನೊರೊನ್ಹಾ ಹಾಣಿ ಸರ್ವಾಂಚೊಂ ಯೆವ್ಕಾರ್ ಮಾಗ್ಲೊ ಆನಿ ಮ್ಹಳೆಂ “ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕ್ ಪಿಡೆಚ್ಯಾ ಸಂದಿಗ್ದ್ ಕಾಳಾರ್ ಸಯ್ತ್ ಗರ್ಜೆ ಆಕಾಂತಾಂತ್ ಆಸ್ಲೆಲ್ಯಾಂಕ್ ಖುದ್ ಆನಿ ಹೆರ್ ಸಂಘ್ ಸಂಸ್ಥ್ಯಾಂದ್ವಾರಿಂ ಪಾಂವ್ಚೆಂ ಕಾಮ್ ಕೆಲ್ಲಿ ದಾದೊಸ್ಕಾಯ್ ಫೆಡರೇಶನಾಕ್ ಆಸಾ” ಫೆಡರೇಶನ್ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಅಂತೊನಿ ಗೊನ್ಸಾಲ್ವಿಸ್ ಹಾಣೆ ವಾರ್ಷಿಕ್ ವರ್ದಿ ವಾಚ್ಲಿ. ಖಜಾನ್ದಾರ್ ನೊಯೆಲ್ ಸಿಕ್ವೇರಾ ಹಾಣೆ 2020 – 21 ವ್ಯಾ ವರ್ಸಾಚೆಂ ಲೇಕ್ ಪಾಕ್ ಜಮಾತೆರ್ ದವರ್ಲೆಂ.

FKCA18

FKCA10

FKCA11

FKCA13

FKCA01

FKCA12

ಕೊಂಕ್ಣಿ ಮಾನ್ಯತಾ ದಿಸಾಚ್ಯಾ ಸಂದರ್ಭಿಂ ವಲೇರಿಯನ್ ಫೆರ್ನಾಂದ್ ಹಾಂಚೊ, ತಾಣಿ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಭಾಸ್, ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಆನಿ ಸಮುದಾಯಾ ಖಾತಿರ್ ದಿಲ್ಲ್ಯಾ ಸೆವೆಕ್ FKCA ತರ್ಫೆನ್ ಪರ್ಗಟ್ ಸನ್ಮಾನ್ ಕೆಲೊ. ಆನಂದ್ ಎಡ್ವರ್ಡ್ ಡಿ’ಸೊಜಾ ಹಾಣಿ ಸನ್ಮಾನಿತಾಚಿ ವ್ಹಳಕ್ ಕರುನ್ ದಿಲಿ.

ಉಪ್ಕಾರಿ ಮನಾಚಿಂ ಆಪ್ಲಿಂ ಭೊಗ್ಣಾಂ ಉಚಾರುನ್ ಜಮಾತೆಕ್ ಉದ್ದೇಸುನ್ ಉಲಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಸನ್ಮಾನಿತ್ ವಲೇರಿಯನ್ ಫೆರ್ನಾಂದ್ ಹಾಣಿ ಫೆಡರೇಶನಾಚಿಂ ಸುರ್ವಿಲಿಂ ವರ್ಸಾಂ, ದಿಶ್ಟಾವೊ ಆನಿ ಮುಳಾವ್ಯಾ ವಾವ್ರಾಂತ್ ತಾಂಚ್ಯಾ ಮೆತೆರ್ಪಣಾವಿಶಿಂ ಆಪ್ಲೊ ಅನ್ಭೊಗ್ ವಾಂಟುನ್ ಘೆತ್ಲೊ ಆನಿ ಚಡ್ ಆನಿ ಚಡ್ ಯುವಜಣಾಂನಿ ಉದ್ಯಮಾಂ ಬಾಂದುನ್ ತೆ ಮುಕಾಂತ್ರ್ ಬಳಿಷ್ಠ್ ಸಮಾಜ್ ಬಾಂದುಂಕ್ ಉಲೊ ದಿಲೊ.

FKCA14

FKCA05

FKCA04

ಬೆಂಗ್ಳುರ್ ಆರ್ಚ್ ದಿಯೆಸೆಜಿಚೊ ಲೊಕಾ ಸಂಪರ್ಕ್ ಅಧಿಕಾರಿ ತಶೆಂ ಫೆಡರೇಶನಾಚೊ ಆತ್ಮೀಕ್ ನಿರ್ದೇಶಕ್ ಮಾ| ಬಾ| ಪಾವುಸ್ತಿನ್ ಲುಕಾಸ್ ಲೋಬೊ ಹಾಣಿ 2021 – 2022 ವರ್ಸಾಕ್ ಹುದ್ದೆದಾರಾಂಕ್ ವಿಂಚುಂಕ್ ಎಲಿಸಾಂವ್ ಚಲವ್ನ್ ವೆಲೆಂ. ಚಡಾವತ್ ಹುದ್ದೆದಾರ್ ಅವಿರೋದ್ ವಿಂಚೊನ್ ಯೇವ್ನ್, ಅಧ್ಯಕ್ಷ್, ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಆನಿ ಖಜಾನ್ದಾರ್ ಹುದ್ದ್ಯಾಂಕ್ ನಾಂವಾಂ ಸೂಚಿತ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ನಾತ್ಲ್ಯಾನ್ ಜೆರಾಲ್ ಜಮಾತೆನ್ ಪ್ರಸ್ತುತ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್, ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಆನಿ ಖಜಾನ್ದಾರಾಕ್, ಠರಾವ್ ಮಂಡನ್ ಕರುನ್ 2021 – 2022 ವರ್ಸಾಕ್ ಪರತ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್, ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ, ಖಜಾನ್ದಾರ್ ಜಾವ್ನ್ ನೆಮ್ಲೊ.

2021 – 2022 ವರ್ಸಾಕ್ ಫೆಡರೇಶನಾಚೆ ಹುದ್ದೆದಾರ್ :

ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ : ಸಿಲ್ವಿಯನ್ ನೊರೊನ್ಹಾ, ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ್ : ಸುನಿಲ್ ಕುಟಿನ್ಹೊ ಆನಿ ಅನುಪ್ ಸಲ್ಡಾನ್ಹಾ, ಜೆರಾಲ್ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ : ಅಂತೊನಿ ಗೊನ್ಸಾಲ್ವೀಸ್, ಸಹ – ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ : ವಿನೋದ್ ಪ್ರೇಮ್ ಲೋಬೊ ಆನಿ ನೈಜಿಲ್ ಫೆರ್ನಾಂಡಿಸ್, ಖಜಾನ್ದಾರ್ : ನೋಯೆಲ್ ಸಿಕ್ವೇರಾ, ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ್ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ : ಅನಿತಾ ಗೋಮ್ಸ್, ಕಾನೂನ್ ಸಲಹಾದಾರ್ : ಅನಿಲ್ ಆಲ್ಬರ್ಟ್ ಡಿ’ಸೊಜಾ, ನಿಕಟ್ ಪೂರ್ವ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ : ಆನಂದ್ ಎಡ್ವರ್ಡ್ ಡಿ’ಸೊಜಾ

ಮಾ| ಬಾ| ಫಾವುಸ್ತಿನ್ ಲುಕಾಸ್ ಲೋಬೊ ಹಾಂಕಾ ಆತ್ಮಿಕ್ ನಿರ್ದೇಶಕ್ ಜಾವ್ನ್ ಸಮಿತಿನ್ ವಿಂಚ್ಲೆಂ.

FKCA15

FKCA16

FKCA17

ಫೆಡರೇಶನಾಚೊ ಅಧಿಕೃತ್ ಲೇಕ್ ತಪಾಸ್ಣಾರ್ ನಂಜುಂಡ ಪೂಜಾರಿ ಆನಿ ಮಾಧ್ಯಮ್ ಪ್ರತಿನಿಧಿ ಗೊಡ್ವಿನ್ ಕಾಸ್ತೆಲಿನೊ ಜಮಾತೆಕ್ ಹಾಜರ್ ಆಸ್ಲೆ.

ನವ್ಯಾನ್ ಚುನಾಯಿತ್ ಜಾಲ್ಲೊ ಫೆಡರೇಶನ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ ಮಾನೆಸ್ತ್ ಸಿಲ್ವಿಯನ್ ನೊರೊನ್ಹಾನ್ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ಅವ್ಧೆಂತ್ ಫೆಡರೇಶನಾಚ್ಯಾ ವಾವ್ರಾಕ್ ಸಹಕಾರ್ ದಿಲ್ಲ್ಯಾ ಸರ್ವಾಂಚೊಂ, ಪ್ರತೇಕ್ ಜಾವ್ನ್ ಆದ್ಲ್ಯಾ ಹುದ್ದೆದಾರಾಂಚೊಂ ಆನಿ ಸಮಿತಿ ಸಾಂದ್ಯಾಂಚೊಂ ಉಪ್ಕಾರ್ ಭಾವುಡ್ಲೊ ಆನಿ ಮ್ಹಳೆಂ ” ಫೆಡರೇಶನಾಕ್ ಆಪ್ಲೀಚ್ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ಏಕ್ ಸುವಾತ್ ಜಾಯ್. ಹೆಂ ಮ್ಹಜೆಂ ಸಪಣ್ ಜಾವ್ನಾಸಾ. ಹೆ ಪಾಸತ್ ಏಕ್ ಜಾಗೊ ಸೊಧುನ್ ಫೆಡರೇಶನಾನ್ ಆಪ್ಲಿಚ್ ಸುವಾತ್ ಉಭಾರುಂಕ್ ಜಾಯ್. ತೆ ವಾಟೆನ್ ಆಮಿ ಸಗ್ಳ್ಯಾಂನಿ ಸಾಂಗಾತಾ ಮೆಳುನ್ ಎಕಾ ಮನಾನ್ ವಾವ್ರುಂಕ್ ಜಾಯ್”

ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಅಂತೊನಿ ಗೊನ್ಸಾಲ್ವೀಸ್ ಹಾಣಿ ದಿನ್ವಾಸ್ ಪಾಟಯ್ಲೆ. ಸಹಬೋಜನಾಸವೆಂ ಜಮಾತ್ ಅಕೇರ್ ಜಾಲಿ.

ಕಿಟಾಳ್ ತುಮ್ಕಾಂ ಮೊಗಾಚೆಂ? ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ 10 ವರ್ಸಾಂ ಪಾಸುನ್ ಖಳಾನಾಸ್ತಾನಾ ನಿರಂತರ್ ಫಾಯ್ಸ್ ಜಾವ್ನ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಕಿಟಾಳಾರ್ ಹಜಾರೊಂ ಪಾನಾಂನಿ ವಿಂಚ್ಣಾರ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಆಸಾ. ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ಧಾ ವರ್ಸಾಂನಿ ಬಾಂದುನ್ ಹಾಡ್ಲೆಲೆಂ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯಾಚೆಂ ದಾಯ್ಜ್ ಮುಕಾರುನ್ ವ್ಹರುಂಕ್ ತುಮ್ಚಿ ಕುಮಕ್ ಗರ್ಜ್ ಆಸಾ. ಸಕಯ್ಲೊ ಬುತಾಂವ್ ದಾಂಬುನ್ ಗೂಗಲ್ ಪೇ, ಪೋನ್ ಪೇ, ಬ್ಯಾಂಕ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್‌ಫರ್ , ಡೆಬಿಟ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಾರ್ಡಾ ಮಾರಿಫಾತ್ ಖುಶೆಚಿ ವಂತಿಗೆ ದಿವ್ಯೆತ್.

100% feel thumbs up. And how do you feel?
8 :thumbsup: Thumbs up
0 :heart: Love
0 :joy: Joy
0 :heart_eyes: Awesome
0 :blush: Great
0 :cry: Sad
0 :rage: Angry

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Disclaimer : Please write your correct name and email address. Kindly do not post any personal, abusive, defamatory, infringing, obscene, indecent, discriminatory or unlawful or similar comments. Kittall.com will not be responsible for any defamatory message posted under this article. Please note that sending false messages to insult, defame, intimidate, mislead or deceive people or to intentionally cause public disorder is punishable under law. It is obligatory on kittall.com to provide the IP address and other details of senders of such comments, to the authority concerned upon request. Hence, sending offensive comments using kittall.com will be purely at your own risk, and in no way will kittall.com be held responsible.