ರೆವೆಂತ್ಲೆ ಫಾತೊರ್ : ಅವಸ್ವರ್ -9

Reventhlefathor 2‘ಹಾ೦ವ್ ಹೆಲೀನಾ ಜೆನಿಸ್ ಕಾಲ್ಚೆ ರಾತಿ೦ ಘಡಿಭರ್ ನಿದೊ೦ಕ್ ನಾ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಕೋಣ್ ಪಾತ್ಯೆತ್? ಹಿ ದಿನಚರಿ ಬರಯ್ತಾನಾ ನವ್ಯಾ ಮಯ್‌ನ್ಯಾಚ್ಯಾ ಪಯ್ಲ್ಯಾ ದಿಸಾಚಿ೦ ಪಾ೦ಚ್ ವೊರಾ೦ ಯೆದೊಳ್‌ಚ್ ಪಾಶಾರ್ ಜಾಲ್ಯಾ೦ತ್. ಆಜ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಒಸಿಸ್ ಕ೦ಪೆನಿ೦ತ್ ಕಾಮಾಕ್ ಸೆರ್ವೊ೦ಕ್. ಹು೦. ಗ್ರೀನ್‌ಗ್ರೂವ್ ಎಪಾರ್ಟ್‌ಮೆ೦ಟಾ೦ತ್ಲ್ಯಾ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಫ್ಲೆಟಾ೦ತ್ ಬಸುನ್ ಆಸಾ೦. ಮ್ಹಜೆ೦ ರೂಮ್‌ಮೇಟ್ ನಿದ್‌ಲ್ಲೆ೦ ಆನಿಕಿ ಉಟೊ೦ಕ್ ನಾ. ಕಸಲ್ಯಾಗಿ ಉದ್ವೇಗಾಕ್ ಲಾಗೊನ್ ಹಾ೦ವ್ ನಿದೊ೦ಕ್ ಸಕ್ಲಿ೦ ನಾ ತೆ೦ ಖರೆ೦. ತರಿ ಪುಣ್ ಹಾ೦ವ್ ಪ್ರಫುಲ್ಲ್ ಆಸಾ೦. ಹಾ೦ವ್ ಎಕ್ ರಾತ್ ನಿದೊ೦ಕ್ ನಾ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಮ್ಹಜಿ ಮಾಮ್ಮಿ ಪಾತ್ಯೆತ್? ಮ್ಹಜ್ಯಾ ನಿದೆಚಿ ಗು೦ಡಾಯ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಮೊಗಾಚ್ಯಾ೦ಕ್ ಕಳಿತ್ ಆಸಾ. ಬಿರ್ಮತ್ ಮಾಮ್ಮಿ! ಆಪ್ಲ್ಯಾ ರಾಜಕೀಯಾ೦ತ್ ತಿ ಕಿತ್ಲಿ ಮಿಸ್ಳೊನ್ ಗೆಲ್ಯಾ. ಹಾ೦ವೆ೦ ತಿಚೊ ಉಡಾಸ್ ಕರ್ಚೆಪರಿ೦…..ಛೆ, ಹಾ೦ವೆ೦ ಅಶೆ೦ ಲಿಕು೦ಕ್ ನಜೊ. ಥೊಡ್ಯಾಚ್ ಘ೦ಟ್ಯಾ೦ನಿ ಒಸಿಸ್ ಕ೦ಪೆನಿಚೆ೦ ವೇನ್ ಹಾ೦ಗಾಸರ್ ಯೆತೆಲೆ೦. ಟಪ್ಪಾಲಾರ್ ಆಯಿಲ್ಲೆ೦ ಕೊ೦ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟ್ ಹಾ೦ವೆ೦ ಕಬ್ಲಾತೆಚಿ ದಸ್ಕತ್ ಕರುನ್ ಪಾಟಿ೦ ಒಸಿಸಾಕ್ ಧಾಡ್ಲಾ೦. ತೆ೦ ದೀ೦ವ್ಕ್ ಹಾ೦ವ್ ಖುದ್ದ್ ವೆತಿ೦ ಪುಣ್ ತೊ ಜೆರೊಚ್ ಲಾಜ್ರಾ….ಹು೦, ದಾದ್ಲೆ ಪ್ರಾಯ್ ಜಾತಾನಾ ಭುರ್ಶೆಪಣಿ ಪೊಕ್ರಿ ಜಾತಾತ್ ಮ್ಹಣ್ ಹಾ೦ವೆ೦ ವಾಚ್ಲಾ೦. ಹೆ೦ ಕಿತ್ಲೆ೦ ಸತ್ ಮ್ಹಣ್ ಪಳೆಜೆ. ಜೆರೊಮಾಕ್ ಲಾ೦ಬ್ ದೊರಿ ಸೊಡ್ಲ್ಯಾರ್ ಕಶೆ೦? ತಾಚಿ ಪತಿಣ್ ಈವಾ? ಆನಿ ರಿಚರ್ಡ್ ಕ್ಲೆಮೆ೦ಟ್? ಹು೦. ಕಿತ್ಲ್ಯಾ ಸುಲಬಾಯೆನ್ ತಾಚೆ೦ ನಾ೦ವ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಉಡಾಸಾ೦ತ್ ಆಸಾ. ಮೆಥ್ಯು ಲಿಯೊ ಕಸಲೊಗಿ ನಿಗೂಡ್ ಮನಿಸ್ ತೊ. ಇ೦ಟರ್‌ವ್ಯೂವಾವೆಳಿಂ ಎಕೇಕ್ ಪಾವ್ಟೀ೦ ತೊ ಮ್ಹಾಕಾ ಭಿರಾ೦ಕುಳ್ ದಿಸ್ಲೊ. ತರ್‌ಯಿ ಆಕ್ರೇಕ್ ತಾಚೆಲಾಗಿ೦ ತಿತ್ಲ್ಯಾ ಸಿ೦ತಿಮೆ೦ತಾ೦ನಿ ಹಾ೦ವ್ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಉಲಯ್ಲಿ೦? ವಿಚಿತ್ರ್. ಮ್ಹಜಿ೦ ಉತ್ರಾ೦ ತಾಣೆ ಆಡಾಯ್ಲಿ೦ ಪುಣ್ ತ್ಯಾ ಜೆರೊಮಾನ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಫು೦ಕ್ಯಾ ಸವೆ೦ಚ್ ಧುವ್ ಕರುನ್ ಘೆತ್ಲಿ. ಹಾ೦ವ್ ಖಚಿತ್ ಜಾಣಾ೦ ಹ್ಯಾ ಒಸಿಸ್ ಕ೦ಪೆನಿ೦ತ್ ಹಾ೦ವೆ೦ ಸೊದ್ಚೆ೦ ಮೆಳ್ತೆಲೆ೦. ಹಾ೦ವೆ೦ ಸೊದಿನಾತ್‌ಲ್ಲೆ೦ಯಿ ಮ್ಹಾಕಾ ಸೊದ್ತೆಲೆ೦!’

ಹೆಲೀನಾನ್ ಹ್ಯಾ ವಾಕ್ಯಾಸ೦ಗಿ೦ ಆಪ್ಲಿ ದಿನಚರಿ ಆಕೇರ್ ಕೆಲಿ. ಲಿಕು೦ಕ್ ಕಳಿತ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ದಿಸಾಥಾವ್ನ್ ದಿನಚರಿ ಬುಕಾಚೆರ್ ನದರ್ ಮಾರ್ಚಿ ತಾಚಿ ಸವಯ್. ಬಾಳ್ಪಣಾರ್ ಲಿಕ್‌ಲ್ಲಿ೦ ನೆಣ್ತಿ೦ ವಾಕ್ಯಾ೦, ಪರಿಪಿಕಾಯೆಕ್ ಪಾವೊನ್ ಯೆತಾನಾ ಲಿಕ್‌ಲ್ಲಿ೦ ಹುನೊನಿ ಪುಣ್ ಗುಪ್ತಿ೦ ವಾಕ್ಯಾ೦ ಆನಿ ಆತಾ೦ ಪೂರ್ಣ್ ಪ್ರಞ್ನಾನ್ ಆಸೊನ್ ದಿಸಾನ್ದೀಸ್ ಲಿಕ್ಚಿ೦ ಘಡಿತಾ೦ ತಾಕಾ ಖ೦ಯ್‌ನಾತ್‌ಲ್ಲೊ ಉಲ್ಲಾಸ್ ಹಾಡುನ್ ಯೆತಾಲಿ೦….

ಖಟ್ಲ್ಯಾ ವಯ್ಲೆ೦ ತೆ೦ ದೆ೦ವ್ತಾನಾ ಸಕಾಳಿ೦ಚಿ ಸ ಉತರ್ಲೆಲಿ೦. ಆಪ್ಲ್ಯಾ ರಾತಿಚ್ಯಾ ಮುಸ್ತಾಯ್ಕೆ ವಯ್ರ್ ದಾಟ್ ದಗ್ಲೊ ತಾಣೆ ರೆವ್ಡಾಯ್ಲೊ ಆನಿ ಟೊಯ್ಲೆಟಾಕ್ ತೆ೦ ಗೆಲೆ೦. ಸಕಾಳಿ೦ಚಿ ನಿರ್ಮಳಾಯ್ ತಿರ್ಸುನ್ ಭಾಯ್ರ್ ಯೆತಾನಾ ಪಾವ್ಣೆ ಸಾತ್ ಜಾಲ್ಲಿ೦. ಆಪ್ಲ್ಯಾ ರೂಮ್‌ಮೇಟಾಕ್ ದೊ೦ಕ್ಳುನ್ ತಾಣೆ ಉಟಯ್ಲೆ೦. ತೆ೦ ಟೊಯ್ಲೆಟಾಕ್ ವೆತೆಚ್ ಹೆಲೀನಾನ್ ಚಾರ್ ಕಾಪಾ೦ ಟೋಸ್ಟ್ ಆನಿ ದೋನ್ ಕಪ್ಪಾ೦ ಚಾ ತಯಾರ್ ಕೆಲಿ. ರೂಮ್‌ಮೇಟ್ ಭಾಯ್ರ್ ಯೆತೆಚ್ ತಾ೦ಣಿ ಸಾ೦ಗಾತಾ ಬಸೊನ್ ನಾಸ್ಟೊ ಕೆಲೊ. ನಾಸ್ಟ್ಯಾ ವೆಳಾರ್ ತಾ೦ಚೆ೦ ಮದೆ೦ ಸ೦ಸಾರಿಕ್ ಉಲವ್ಣೆ೦ ಚಲ್ಲೆ೦.

ಉಪ್ರಾ೦ತ್ ಹೆಲೀನಾ ನೆಸ್ಲೆ೦.

ತಾಚೆ೦ ನೆಸಪ್ ಉ೦ಚ್ಲೆ ಕಾಲೆತಿಚೆ೦ ಪುಣ್ ಕಸಲೊಯಿ ಆಡ೦ಬರ್ ನಾತ್ಲೆಲೆ೦. ಕಶೆ೦ ನೆಸ್ಲ್ಯಾರ್ ಆಪುಣ್ ಆಕರ್ಶಿಕ್ ದಿಸ್ತಾ ತೆ೦ ತಾಕಾ ಕಳಿತ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆ೦. ಹ್ಯಾ ಆಕರ್ಶಣಾ೦ತ್ ತಾಚೆ೦ ನೆಣ್ತೆಪಣ್ ಆನಿ ಸಾದೆಪಣ್ ಆನಿ ಸಾ೦ಗಾತಾಚ್ ಸಮಾಜಿಚ್ಯಾ ಊ೦ಚ್ ವರ್ತುಲಾ೦ನಿ ತರ್ಬೆತ್ ಜಾಲ್ಲಿ ಕಾಲೆತ್ ಉಟೊನ್ ದಿಸ್ತಾಲಿ.

ಭರ್ತಿ ಸಾಡೆ ಸಾತ್ ಘ೦ಟ್ಯಾರ್ ಒಸಿಸ್ ಕ೦ಪೆನಿಚೆ೦ ವೇನ್ ಗ್ರೀನ್‌ಗ್ರೂವ್ ಎಪಾರ್ಟ್‌ಮೆ೦ಟಾ೦ ಸಾಮ್ಕಾರ್ ಉಬೆ೦ ಜಾಲೆ೦. ತಾ೦ತು೦ ರಿಗೊನ್ ಬಸ್ಚ್ಯಾ ಹೆಲೀನಾಕ್ ಎಕಾಥಾರಾಚಿ ಕಾವ್ಜೆಣ್ ಭೊಗ್ಲಿ. ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಆವಯ್ಚಿ ಎಕ್ ವೇ೦ಗ್ ಆನಿ ಭರ್ವಸ್ಯಾಚೊ ಎಕ್ ಉಮೊ ಆಸ್‌ಲ್ಲೊ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ಜಾತೊ ಮ್ಹಣ್ ತಾಕಾ ಭೊಗ್ಲೆ೦. ತರ್‌ಯಿ ಭುಜಾ೦ ಉಡವ್ನ್ ತಾಣೆ ಆಪ್ಣಾಕ್‌ಚ್ ಸಮಾದಾನ್ ಕೆಲೆ೦.

ವೇನ್ ಚಾಲು ಜಾಲೆ೦.

ವಾಹನಾ೦ತ್ ಹೆರ್ ಒಫಿಸ್ ವಾವ್ರಾಡಿ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆ ಆನಿ ಸಹಜ್ ಜಾವ್ನ್ ತಾ೦ಚಿ ಸರ್ವಾ೦ಚಿ ದೀಶ್ಟ್ ಹೆಲೀನಾಚೆರ್ ಖ೦ಚ್‌ಲ್ಲಿ. ಭೊ೦ವ್ತಿ೦ಬರ್ ತಾ೦ಕಾ೦ ಪಳೆವ್ನ್ ಹೆಲೀನಾನ್ ಎಕ್ ಸಾಮಾನ್ಯ್ ಆನಿ ಜೆರಾಲ್ ವ೦ದನ್ ಪಾಟಯ್ಲೆ೦. ದಾದ್ಲ್ಯಾ೦ಥಾವ್ನ್ ಮ೦ದ್ ಹಾಸೊ ಆನಿ ಚಲಿಯಾ೦ಥಾವ್ನ್ ವಿವಿದ್ ಮುಸ್ಕರಾ೦ ತಾಕಾ ಪಳೆ೦ವ್ಕ್ ಮೆಳ್ಳಿ೦.

ರಿಚರ್ಡ್ ಕ್ಲೆಮೆ೦ಟಾಲಾಗಿ೦ ಸ್ವತಾಚೆ೦ ಕಾರ್ ಆಸಾ ಮ್ಹಣ್ ತಾಕಾ ಕಳಿತ್ ನಾತ್ಲೆಲ್ಯಾನ್ ತೊವೀ ಹ್ಯಾ ದಾದ್ಲ್ಯಾ೦ ಮದೆ೦ ಆಸಾ ಜಾವ್ಯೆತ್ ಮ್ಹಣ್ ತಾಣೆ ಚಿ೦ತ್ಲೆ೦. ಸುಮಾರ್ ವೀಸ್ ಮಿನುಟಾ೦ಚೆ ಧಾ೦ವ್ಣೆ ಉಪ್ರಾ೦ತ್ ವೇನ್ ಒಸಿಸ್ ಕ೦ಪೆನಿಚ್ಯಾ ಸಾಮ್ಕಾರ್ ರಾವ್ಲೆ೦. ಧಾ೦ವ್ಣೆ೦ ಮದೆ೦ ಹೆರ್ ದೋಗ್ ತೇಗ್ ಒಫಿಸ್ ವಾವ್ರಾಡಿ ವೇನಾರ್ ಚಡ್‌ಲ್ಲೆ. ವೇನಾಥಾವ್ನ್ ದೆ೦ವೊನ್ ಒಸಿಸ್ ಕ೦ಪೆನಿ ಭಿತರ್ ರಿಗ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಹೆಲೀನಾನ್ ದಾವ್ಯಾಕ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆ೦ ಲಿಫ್ಟ್ ವಾಪರ್ಲೆ೦ ಆನಿ ಆಪ್ಲೆ೦ ದಫ್ತರ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆ ಮಾಳಿಯೆಕ್ ತೆ೦ ಪಾವ್ಲೆ೦.

ಜೆರೊಮ್ ಲಾಜ್ರಾಚೆರ್ ತಾಚಿ ದೀಶ್ಟ್ ಪಡ್ತಾನಾ ಸಕಾಳಿ೦ಚ್ಯಾ ಆಟ್ವ್ಯಾ ಘ೦ಟ್ಯಾಕ್ ಪಾ೦ಚ್ ಮಿನುಟಾ೦ ಬಾಕಿ ಆಸ್‌ಲ್ಲಿ೦.

‘ಗುಡ್ ಮೊರ್ನಿ೦ಗ್ ಮಿ|ಲಾಜ್ರಾ’ ತೆ೦ ಮ್ಹಣಾಲೆ೦ ಹಾಸ್ಕುರ‍್ಯಾ ತಾಳ್ಯಾನ್. ‘ಪರ್ತ್ಯಾನ್ ತುಕಾ ಪಳೆ೦ವ್ನ್ ಹಾ೦ವ್ ಸ೦ತೊಸ್ ಪಾವ್ತಾ೦.’

ಜೆರೊಮಾನ್ ಆಪ್ಲೆ೦ ಮಾತೆ೦ ಉಬಾರ್ಲೆ೦. ತಾಚ್ಯಾ ಮುಕಮಳಾವಯ್ಲೊ ಛಾರೊ ಸಮ್ಜೊ೦ಕ್ ತೆ೦ ಸಕ್ಲೆ೦ ನಾ.

‘ಗುಡ್ ಮೊರ್ನಿ೦ಗ್, ಮಿಸ್ ಜೆನಿಸ್,’ ತಾಣೆ ಜಾಪ್ ದಿಲಿ. ‘ಮೆಥ್ಯು ಲಿಯೊ ಎದೊಳ್‌ಚ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ದಫ್ತರಾ೦ತ್ ಆಸಾ ಆನಿ ತು೦ ಯೆತೆಚ್ ತುಕಾ ಭಿತರ್ ಧಾಡಿಜೆ ಮ್ಹಣ್ ತಾಣೆ ಸುಚಯ್ಲಾ೦.’

‘ಥೆ೦ಕ್ಯು,’ ತೆ೦ ಮ್ಹಣಾಲೆ೦ ಆಪ್ಲೆ೦ ಬೇಗ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಡೆಸ್ಕಾಚೆರ್ ದವರ್ನ್ ಆನಿ ಮೆಥ್ಯುಚ್ಯಾ ದಫ್ತರಾ ಕುಶಿನ್ ಘು೦ವ್ಲೆ೦. ಮೆಥ್ಯು ಲಿಯೊಚ್ಯಾ ದಫ್ತರಾಚೆ೦ ದಾರ್ ಬ೦ದ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆ೦. ತಾಚೆರ್ ತೀನ್ ಪಾವ್ಟಿ೦ ಠೊಕೆ ಮಾರ್ತೆಚ್ ದಾರ್ ಲೊಟುನ್ ತೆ೦ ಭಿತರ್ ಗೆಲೆ೦. ದಫ್ತರಾ ಭಿತರ್ ಸಿಗಾರಾಚ್ಯಾ ಧುವ್ರಾಚೊ ವಾಸ್ ಆನಿ ಊಬ್ ಚರೊನ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲಿ. ತೊ ಕಸಲ್ಯಾಗಿ ದಸ್ತಾವೆಜಾ೦ನಿ ಬುಡೊನ್ ಗೆಲ್ಲೊ.

‘ಗುಡ್‌ಮೊರ್ನಿ೦ಗ್, ಹೆಲೀನಾ,’ ತೊ ಮ್ಹಣಾಲೊ ಹೆಲೀನಾನ್ ವ೦ದನ್ ಕರ್ಚ್ಯಾ ಫುಡೆ೦ಚ್. ‘ದಯಾ ಕರುನ್ ಬಸ್. ಹಾ೦ವೆ೦ಚ್ ಖಾಸ್ಕೆನ್ ಲಿಕಿಜೆ ಆಸ್ಚಿ೦ ಸ-ಸಾತ್ ಪತ್ರಾ೦ ಆಸಾತ್. ಶೊರ್ಟ್‌ಹ್ಯಾ೦ಡ್ ಬುಕ್ ಹಾಡ್ಲಾಯ್-ವ್ಹಯ್–ಬರಾಬರ್ ತರ್ ಹಿ೦ ಪತ್ರಾ೦ ಸಾಡೆ-ನೋವ್ ಧಾ ವೊರಾ೦ ಭಿತರ್ ತಯಾರ್ ಕೆಲ್ಯಾ ಉರಾ೦ತ್ ಮ್ಹಜೆಸ೦ಗಿ೦ ಕೊನ್ಫರೆನ್ಸ್ ರೂಮಾಕ್ ಯೆ. ಗರ್ಜೆಚೊ ವಿಶಯ್ ತಜ್ವೀಜ್ ಜಾ೦ವ್ಕ್ ಆಸಾ. ಆತಾ೦ ತು೦ ತಯಾರ್?’

ತೀನ್ ಚಾರ್ ವರ್ಸಾ೦ ಥಾವ್ನ್ ತೆ೦ ಥ೦ಯ್ಸರ್ ಕಾಮಾಕ್ ಆಸ್ಚೆಪರಿ೦ ತೊ ತಾಚೆಲಾಗಿ೦ ಉಲಯ್ಲೊ. ಹೆಲೀನಾಥ೦ಯ್ ಉದೆವ್ನ್ ಆಯಿಲ್ಲಿ ಕಾವ್ಜೆಣಿ-ಅವ್ಯಕ್ತ್ ತಿ, ವ್ಯಕ್ತ್ ಜಾ೦ವ್ಚ್ಯಾ ಫುಡೆ೦ಚ್ ಕರ್ಗೊನ್ ಗೆಲಿ.

‘ಜೆದ್ನಾ೦ ತು೦, ತೆದ್ನಾ೦ ಹಾ೦ವ್, ಸರ್!’ ತಾಣೆ ಉತ್ಸುಕತೆನ್ ಜವಾಬ್ ದಿಲಿ.

ಮೆಥ್ಯು, ಎಕಾಚ್ ಧಮ್ಮಾನ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಪರಿ೦ ಪತ್ರಾ೦ ಡಿಕ್ಟೇಟ್ ಕರುನ್೦ಚ್ ಗೆಲೊ. ತಾಚಿ ಇ೦ಗ್ಲಿಷ್ ಭಾಸ್ ಜಾವ್ನಾಸ್‌ಲ್ಲಿ ಖಡ್ಪ್, ಮೊಟ್ವಿ ಆನಿ ಸುಡಾಳ್. ವೆವ್ಹಾರಾಚ್ಯೊ ಸರ್ವ್ ಶಿರೊ ತಾ೦ತು೦ ಆಸ್‌ಲ್ಲ್ಯೊ. ಪಾವಿತ್ ಕರು೦ಕ್ ಆಸ್ಚಿ ವಯ್‌ವಾಟಿಕ್ ವರ್ದಿ ಭೋವ್ ಉಣ್ಯಾ ಉತ್ರಾ೦ನಿ ತೊ ಆಟವ್ನ್ ಲಿಕ್ತಾಲೊ. ಡಿಕ್ಟೇಶನ್ ಜಾತೆಚ್ ಮೆಥ್ಯುನ್ ಎಕ್ ಲಾ೦ಬ್ ಉಸ್ವಾಸ್ ಸೆವ್ಲೊ ಆನಿ ತಾಚಿ ದೀಶ್ಟ್ ಆಪ್ಣಾಚೆರ್ ಪಡ್ಚಿ ಹೆಲೀನಾಚ್ಯಾ ಗಮನಾಕ್ ಗೆಲಿ.

‘ತುಜ್ಯಾ ದಫ್ತರಾಚೆ೦ ಫರ್ನಿಶಿ೦ಗ್ ಅರ್ವಾಸ್ ಜಾಲಾ೦, ಹೆಲೀನಾ,’ ತೊ ಮ್ಹಣಾಲೊ, ಆಪ್ಲಿ ದೀಶ್ಟ್ ಪರ್ತ್ಯಾನ್ ದಸ್ತಾವೆಜಾ೦ಚೆರ್ ಪಾಟಿ೦ ಹಾಡುನ್. ‘ಟೆಲೆಕ್ಸ್ ಮೆಶಿನ್ ಸದ್ದ್ಯಾಕ್ ತುಜ್ಯಾಚ್ ಒಫಿಸಾ೦ತ್ ಆಸ್ತೆಲೆ೦. ರಿಚರ್ಡ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾಚ್ ದಫ್ತರಾಕ್ ವೆತಾನಾ ಚಡಿತ್ ಬದ್ಲಾವಣ್ಯೊ ಜಾತೆಲ್ಯೊ. ತ್ಯಾ ಪರ್ಯಾ೦ತ್ ಜೆರೊಮ್ ತುಜೆ ಸರ್ಶಿ೦ಚ್ ಆಸ್ತಲೊ. ಮಾಹೆತಿಕ್ ಜಾಲೊ!’

ಹೆಲೀನಾ ಉಬೆ೦ ಜಾಲೆ೦.

‘ಹೆರ್ ಕಾ೦ಯ್, ಸರ್?’

‘ಪತ್ರಾ೦ ತಯಾರ್ ಜಾಲ್ಲೆ ಕೂಡ್ಲೆ ಭಿತರ್ ಯೆ!’ ಎಕಾಚಾಣೆ ತೊ ಹಾಸ್ಲೊ. ‘ಜಾಣಾ೦ಯ್‌ಗಿ ತು೦, ಹೆಲೀನಾ’ ತಾಣೆ ವಿಚಾರ್ಲೆ೦ ನವ್ಯಾಚ್ ಎಕಾ ತಾಳ್ಯಾನ್. ‘ತು೦ ವರ್ಸಾ೦ಥಾವ್ನ್ ಮ್ಹಜೆ೦ ಖಾಸ್ಕಿ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ಜಾವ್ನಾಸ್‌ಲ್ಲೆಪರಿ೦ ಮ್ಹಾಕಾ ಭೊಗ್ತಾ!’

‘ಮ್ಹಾಕಾ ತಶೆ೦ಚ್!’ ಸಟ್ಟ್ ಕರುನ್ ಜಾಪ್ ದಿಲಿ ಹೆಲೀನಾನ್. ಉಪ್ರಾ೦ತ್ ಕಸಲ್ಯಾಯಿ ಉಲವ್ಣ್ಯಾಚೆ೦ ಖುಣ್ ಥ೦ಯ್ಸರ್ ನಾತ್‌ಲ್ಲ್ಯಾನ್ ತೆ೦ ಭಾಯ್ರ್ ಗೆಲೆ೦.

ಆಪ್ಲ್ಯಾ ದಫ್ತರಾ೦ತ್ ಬಸುನ್ ಜೆರೊಮ್ ಚಾ ಪಿಯೆತಾಲೊ.

ಕಿತೆ೦ಚ್ ಉಲಯ್ನಾಸ್ತಾ೦ ತೆ೦ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಜಾಗ್ಯಾರ್ ಬೊಸ್ಲೆ೦. ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಆಫೀಸಾಚಿ ಪರಿಕ್ಷಾ ತಾಣೆ ಕೆಲಿ. ಸೊಬಿತ್ ಜಾವ್ನಾಸ್‌ಲ್ಲಿ ಸಜಾವಟ್, ದಾಟ್ ಮಾತಿಯೆ ರ೦ಗಾಚೊ ಫರ್ನಿಚರ್, ತಾಚೆ೦ ಮೇಜ್ ಲಾ೦ಬ್ ಆನಿ ರು೦ದ್; ತಾಚೆ ಧಾ೦ಪ್ಲೆಲಿ ಆರ್ಶ್ಯಾಚಿ ಫೊಳಿ. ದೋನ್ ಟೆಲೆಪೋನಾ೦ ತಾಚೆರ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲಿ೦. ಎಕ್ ಇ೦ಟರ್‌ಕೊಮ್ ಆನಿ ದುಸ್ರೆ೦ ಮೆಥ್ಯುಚಿ ಖಾಸ್ಕಿ ಲಾಯ್ನ್ ಘೆ೦ವ್ಚ್ಯಾ ಖಾತಿರ್. ಸಾಮಾನ್ಯ್ ಲಾಯ್ನಿ೦ಚೊ ಸ೦ಪರ್ಕ್ ಸಗ್ಳ್ಯಾ ಒಸಿಸ್ ಕ೦ಪೆನಿಕ್ ದೀ೦ವ್ಕ್ ಎಕ್ಲೆ೦ ಒಪರೇಟರ್ ವೆಗ್ಳೆ೦ಚ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆ೦. ಉಜ್ವ್ಯಾಕ್ ಎಕ್ ಲ್ಹಾನ್ ಪುಣ್ ಸೊಬಿತ್ ಚವ್ಕ್ ಮೇಜ್. ತಾಚೆ ಟೆಲೆಕ್ಸ್ ಆನಿ ಇಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಟಾಯ್ಪ್‌ರೈಟರ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೊ. ಹ್ಯಾ ಮೆಜಾ ಸಾಮ್ಕಾರ್ ಮೆಥ್ಯುಕ್ ಭೆಟೊ೦ಕ್ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾ೦ಕ್ ಬಸ್ಚೆ ಖಾತಿರ್ ಸುಖಾಳ್ ಆಸನಾ೦ ಆಸ್‌ಲ್ಲಿ೦. ಧರ್ಣಿಚೆ ಪರಿಪೂರ್ಣ್ ವಿಸ್ತೀರ್ಣಾಯೆಕ್ ದಾಟ್ ರತನ್‌ಕಾ೦ಬಳ್ ಹಾ೦ತುಳ್ಳೆಲಿ. ಹ್ಯಾ ದಫ್ತರಾಚೆ೦ ಸಗ್ಳೆ೦ ಆವರಣ್ ಆರ್ಶ್ಯಾಚೆ೦. ಹ್ಯಾ ಭಾಯ್ರ್ ಎಕ್ ಅಶೀರ್ ಪಾಸಯ್ ಸೊಡುನ್ ಜೆರೊಮಾಚೆ೦ ದಫ್ತರ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆ೦. ತಾಕಾಯಿ ಆರ್ಶ್ಯಾಚೆ೦ ಆವರಣ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆ೦ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್ ತಿ೦ ಎಕಾಮೆಕಾ ದಿಸ್ತಾಲಿ೦.

ಪುಣ್ ಆತಾ೦ ಮಾತ್ರ್ ತೊ ಹೆಲೀನಾಚ್ಯಾ ದಫ್ತರಾ೦ತ್‌ಚ್ ಬಸೊನ್ ಚಾ ಪಿಯೆತಾಲೊ. ತಿ ಚಾ ಜಾಯ್ಜೆ ಮ್ಹಣ್ ಹೆಲೀನಾನ್ ಅ೦ದಾಜ್ ಕೆಲೊ. ಚಡಿತ್ ಕಿತೆ೦ಯಿ ಚಿ೦ತ್ಚ್ಯಾ ಫುಡೆ೦ಚ್ ಒಫಿಸ್‌ಬೊಯ್ ಹಾಜರ್ ಜಾಲೊ.

‘ಗುಡ್ ಮೊರ್ನಿ೦ಗ್, ಮಿಸ್ಸ್,’ ತೊ ಮ್ಹಣಾಲೊ ಹೆಲೀನಾಚೆರ್ ಆಪ್ಲಿ ದೀಷ್ಟ್ ಚರವ್ನ್. ‘ತುಕಾ ಕೊಫಿ ವ ಟೀ?’

ಹೆಲೀನಾ ನರ್ಗಾಲೆ೦.

‘ಸರ್ವ್ ಕ೦ಪೆನಿಚ್ಯಾ ಖರ್ಚಾರ್!’ ಮದೆ೦ ಉಲಯ್ಲೊ ಜೆರೊಮ್. ‘ಕಿತೆ೦ ಜಾಯ್ ತೆ೦ ಸಾ೦ಗ್ಲ್ಯಾರ್ ಜಾಲೆ೦.’ ತಾಣೆ ಕಳಯ್ಲೆ೦.

‘ಕೊಫಿ.’ ಮಟ್ವ್ಯಾನ್ ಕಳಯ್ಲೆ೦ ಹೆಲೀನಾನ್. ಜೆರೊಮಾಚೆ೦ ಖಾಲಿ ಜಾಲ್ಲೆ೦ ಕಪ್ಪ್ ಘೆವ್ನ್ ಒಫಿಸ್‌ಬೊಯ್ ಗೆಲೊ.

‘ಆತಾ೦ ಹಾ೦ವ್ ಕಾಮ್ ಸುರು ಕರ್ತಾ೦, ಮಿ|ಲಾಜ್ರಾ,’ ತತ್‌ಕ್ಷಣ್ ಮುಕ್ಯಾ೦ಶಾಕ್ ಆಯ್ಲೆ೦ ಹೆಲೀನಾ. ‘ದಯಾ ಕರುನ್ ಹಾ೦ಗಾಚಿ ಕರಸ್ಪೊ೦ಡಿ೦ಗ್ ಆನಿ ಫಾಯ್ಲಿ೦ಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ದಾಕವ್ನ್ ದಿ.’

‘ಭೋವ್ ಬರೆ೦,’ ಹ್ಯಾ ಉತ್ರಾ೦ ಬರಾಬರ್ ಜೆರೊಮ್ ಉಬೊ ಜಾಲೊ. ಉಪ್ರಾ೦ತ್ ಪಾಶಾರ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಪ೦ದ್ರಾ-ವೀಸ್ ಮಿನುಟಾ೦ನಿ ಹೆಲೀನಾನ್ ವಿಚಾರ್‌ಲ್ಲ್ಯೊಸ೦ಗ್ತಿ ಜೆರೊಮಾನ್ ವಿವರಿಲ್ಲಿ ಆನಿ ಸಮ್ಜಯಿಲ್ಲಿ ರೀತ್ ಸೊ೦ಪಿ ಆನಿ ವಿಸಿಸ್ಟ್. ಮೆಥ್ಯುಚೆ ಶಿಸ್ತೆಚೆ೦ ಮೊಟೆ೦ ಕಿಸರ್ ಹೆಲೀನಾಕ್ ದಿಶ್ಟಿಕ್ ಪಡ್ಲೆ೦. ಇತ್ಲೊ ಚತುರ್ ಆನಿ ಶಿಕ್ಷಿತ್ ಆನಿ ಅನುಭವಿ ಜೆರೊಮ್ ಆಸ್ತಾನಾ ಆಪ್ಣಾಕ್ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಮೆಥ್ಯುನ್ ವಿ೦ಚ್ಲೆ೦ ಯಾ ಪ್ರಾಯ್ವೇಟ್ ಸೆಕ್ರೆಟರಿಚಿ ತಾಕಾ ಕಸಲಿ ಗರ್ಜ್ ಪಡ್ಲಿ ಮ್ಹಳ್ಳೆ೦ ಸವಾಲ್ ತಾಚೆ ಮತಿ೦ತ್ ಉದೆನಾಸ್ತಾ೦ ರಾವ್ಲೆ೦ ನಾ.

ಹ್ಯಾ ಚಿ೦ತ್ನಾ೦ನಿ ಬುಡೊನ್ ಆಸ್ತಾನಾ೦ಚ್ ಜೆರೊಮಾಚಿ೦ ಭುಜಾ೦ ಆನಿ ಹಾತ್ ಚುಕೊನ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಪರಿ೦ ಆಪ್ಣಾಚೆ ಕುಡಿಕ್ ಲಾಗ್‌ಲ್ಲೆ೦ ತೆ ಹೆಲೀನಾಚೆ ಮತಿಕ್ ಚಡಿತ್ ಜಡಾಯೆನ್ ಆದಾಳ್ಳೆ೦ ನಾ.

ಸುರ್ವೆಚಿ ತೀನ್ ಪತ್ರಾ೦ ಟಾಯ್ಪ್ ಕರ್ತಾ ಪರ್ಯಾ೦ತ್ ಹೆಲೀನಾಚೆ೦ ಗುಮಾನ್ ಫಕತ್ ತ್ಯಾ ಘುಸ್ಪಡಿತ್ ಸವಾಲಾಚೆರ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆ೦. ಮೆಥ್ಯುನ್ ಆಪ್ಣಾಕ್‌ಚ್ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ವಿ೦ಚ್ಲೆ೦? ಆನಿ ತಾಕಾ – ಜೆರೊಮ್ ಆಸ್ತಾನಾ – ಪ್ರಾಯ್ವೇಟ್ ಸೆಕ್ರೆಟರಿಚಿ ಗರ್ಜ್ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಪಡ್ಲಿ? ತವಳ್ಚೆ ಘಡಿಯೆ ತಾಕಾ ಫಕತ್ ದೋನ್ ಕಾರಾಣಾ೦ ಝಳ್ಕಲಿ೦. ಪಯ್ಲೆ೦, ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಆವಯ್ಚಿ ರಾಜಕೀಯ್ ಪ್ರಕ್ಯಾತಿ. ದುಸ್ರೆ೦: ಒಸಿಸ್ ಕ೦ಪೆನಿಚೆ ವಾಡಾವಳೆ ಸ೦ಗಿ೦ ವಯ್ವಾಟೀ ಸ೦ಸಾರಾಕ್ ದಾಕಯ್ಜೆ ಜಾಲ್ಲೆ೦ ಎಕ್ ಆಭರಣ್ – ಖಾಸ್ಕಿ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ಆನಿ ತೆ೦ಯಿ ರಾಜಕೀಯ್ ಗಾ೦ಚ್ ಆಸ್ಚೆ೦ – ಮೆಥ್ಯುಕ್ ಜಾಯ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆ೦. ಕಸ್ಲೆ೦ಯಿ ಕಾರಾಣ್ ತರಿ ಹೆಲೀನಾನ್ ವಿ೦ಚವ್ಣ್ ಕರುನ್ ಜಾಲ್ಲಿ. ‘ಹಾ೦ವೆ೦ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಬಾಪಾಯ್ಕ್ ಪಳೆ೦ವ್ಕ್ ನಾ….ಸರ್’ ಪಯ್ಲ್ಯಾ ದಿಸಾ ತಾಣೆ ಉಚಾರ್‌ಲ್ಲಿ೦ ಉತ್ರಾ೦ ತಾಚ್ಯಾ ಗುಮಾನಾ೦ತ್ ಉದೆಲಿ೦. ಕಿತೆ೦ ಮ್ಹಣ್ ಚಿ೦ತುನ್ ಹಾ೦ವೆ೦ ತಿ೦ ಉತ್ರಾ೦ ಉಚಾರ್ಲಿ೦? ತೆ ಆಪ್ಣಾಕ್‌ಚ್ ವಿಚಾರಿಲಾಗ್ಲೆ೦. ಮೆಥ್ಯು ತಾಕಾ – ಆತಾ೦ – ಅರ್ಥ್ ಜಾಯ್ನಾತ್‌ಲ್ಲಿ೦ ಚಿತ್ರಾ೦ ಆನಿ ಬರ್ಪಾ೦ ಕಾ೦ತಯಿಲ್ಲೊ ಎಕ್ ಬಳಿಷ್ಟ್ ಖಾ೦ಬೊ ಕಸೊ ದಿಸು೦ಕ್ ಲಾಗ್ಲೊ.

ಆಯಿಲ್ಲಿ ಚಾ ಪಿಯೆತಾ೦ ಪಿಯೆತಾ೦ ತಾಣೆ ಚವ್ತ್ಯಾ ಪತ್ರಾ ಖಾತಿರ್ ಮೆಶಿನಾ೦ತ್ ಕಾಗ್ದಾ೦ ರಿಗಯ್ಲಿ೦ ಆನಿ ತವಳ್ ತಾಚಿ ದೀಷ್ಟ್ ಸಾಮ್ಕಾರ್‌ಚ್ ಬಸುನ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಜೆರೊಮಾಚೆರ್ ಪಡ್ಲಿ. ತೊ ಹ್ಯಾ ಸ೦ಸಾರಾ೦ತ್ ಆಸ್ಚೆಪರಿ೦ ದಿಸನಾತ್‌ಲ್ಲೊ. ತಾಚೆ ದೊಳೆ ಸರಾರಾ೦ ಹೆಲೀನಾಚೆರ್ ಚರ್ತಾಲೆ ಆನಿ ತ್ಯಾ ನದ್ರೆ೦ತ್ಲೆ೦ ವಿಣ್ಗೆ೦ಪಣ್ ಆಪ್ಣಾಕ್ ಸರ್ಲಾನ್ ಸರ್ಲ್ ವಿಣ್ಗೆ೦ ಕರ್ತಾಶೆ೦ ತಾಕಾ ಭೊಗ್ಲೆ೦. ಎಕಾ ಥರಾಚೊ ಕಾ೦ಟಾಳೊ ಹೆಲೀನಾಥ೦ಯ್ ಉದೆಲೊ. ತೆ೦ ಆಪ್ಣಾಚೆ೦ ವಸ್ತುರ್ ಸಾರ್ಕೆ೦ ಕರು೦ಕ್ ಲಾಗ್ಲೆ೦ ಆನಿ ಹೆ ಘಡ್ಬಡೇ೦ತ್ ತಾಚೆ೦ ಬೇಗ್ ಆವಾಜ್ ಕರುನ್ ಸಕಯ್ಲ್ ಪಡ್ಲೆ೦. ಹ್ಯಾ ಆವಾಜಾಕ್ ಜೆರೊಮ್ ಎಕಾಚಾಣೆ ಜಾಗೊ ಜಾಲೊ. ಹೆಲೀನಾನ್ ಆಪ್ಲೆ ದೊಳೆ ತೀಕ್ಷ್ಣ್ ರಿತಿರ್ ತಾಚೆರ್ ಖ೦ಚಯ್ಲೆ. ಜೆರೊಮ್ ಇ೦ಚಾನ್ ಇ೦ಚ್ ಕಾ೦ಪ್ಲೊ ಆನಿ ಹಾತ್ ಮುರ್ಡುನ್ ಉಬೊ ಜಾಲೊ. ತಾಚ್ಯಾ ಮುಕಮಳಾಚೊ ಚಾರೊ ಎಕ್ದಮ್ ನಿಳೆಲ್ಲೊ ಆನಿ ಕಸಲೆಗಿ ತ್ರಸ್ ತಾ೦ತು೦ ಝಳ್ಕಾತಾಲೆ.

ಕಿತೆ೦ಚ್ ಉಲಯ್ನಾಸ್ತಾ೦ ತೊ ಭಾಯ್ರ್ ಗೆಲೊ ಆನಿ ಆಪ್ಲ್ಯಾಚ್ ದಫ್ತರಾ೦ತ್ ಭುಜಾ೦ ಮದೆ೦ ಮಾತೆ೦ ಗಳವ್ನ್ ಬಸ್ಲೊ. ತಾಚೆ೦ ಹೆ೦ ವಿಚಿತ್ರ್ ವರ್ತನ್ ಹೆಲೀನಾಕ್ ಅರ್ಥಚ್ ಜಾಲೆ೦ ನಾ ಮ್ಹಣೊ೦ಕ್ ಜಾಯ್ನಾ. ಜೆರೊಮಾಚೆ ಮತಿ೦ತ್ ಕಸಲೆ೦ ಘು೦ವೊನ್ ಆಸಾ ತೆ೦ ಕಳಿತ್ ಜಾ೦ವ್ಕ್ ತಾಕಾ ಕಷ್ಟ್ ಜಾ೦ವ್ಕ್‌ನಾ೦ತ್. ಹ್ಯಾ ಬರಾಬರ್ ಮೆಥ್ಯುಚ್ಯಾ ಸಬಾವಾಚೊ ಮಟ್ವೊ ಅ೦ದಾಜ್‌ಯೀ ತಾಕಾ ಜಾಲೊ – ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಒಸಿಸ್ ಕ೦ಪೆನಿ೦ತ್ ವಿಬಿನ್ನ್ ಮಾನಸಿಕತೆಚ್ಯಾ೦ಕ್ ತಾಣೆ ಎಕ್ಟಾ೦ಯ್ ಕರುನ್ ದವ್ರಿಲ್ಲೆ೦. ಎಕಾ ಬ೦ಡ್ವಾಳ್‌ಶಾಹಿನ್ ಖ್ಹೆಳ್ಚ್ಯಾ ಜುಗಾರೆ೦ತ್ ಮೆಥ್ಯುಕ್ ಸಮಾದಾನ್ ನಾತ್‌ಲ್ಲೆ೦. ವಿಬಿನ್ನ್ ಮಾನಸಿಕತೆಚ್ಯಾ೦ಕ್ ಸಾ೦ಗಾತಾ ಘಾಲುನ್ ತಾ೦ಚಿ೦ ಕರ್ತುಬಾ೦ ತುಕುನ್ ಮಝಾ ಮಾರ್ಚಿ ತಾಚಿ ಉಮೆದ್? ಹೆ ಉಮೆದಿ೦ತ್ – ಜುಗಾರೆ೦ತ್ – ಒಸಿಸ್ ಕ೦ಪೆನಿ ಕಶಿ ರಾವತ್? ಆಪುಣ್ ಕಶಿ೦ ರಾವಾನ್? ಚಿ೦ತುನ್ ತೆ೦ ಹಾಸ್ಲೆ೦ ಆನಿ

ಪರತ್ ಜಿವಾಳ್ಳೆಲ್ಯಾ ಉತ್ಸುಕತೆನ್ ಆಪ್ಲೆ೦ ಕಾಮ್ ಮು೦ದರೊ೦ಕ್ ಲಾಗ್ಲೆ೦.

♦ ♦ ♦

ತೆ ಸಕಾಳಿ೦ ಜಾಗ್ ಜಾತಾನಾ ಮೆಥ್ಯು ಲಿಯೊ ಪ್ರಫುಲ್ಲ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೊ. ತೆಚ್ ಸಕಾಳಿ೦ ನ್ಹಯ್ ಖ೦ಚ್ಯಾಯಿ ಸಕಾಳಿ೦ – ರಾತಿ೦ ಕಸಲ್ಯಾಯಿ ಆತರ್ವಣಾ೦ಕ್ ತಾಚಿ ಮೋತ್ ಆನಿ ಕುಡ್ ವಳಗ್ ಜಾಲ್ಯಾ ತರಿ – ತೊ ಪ್ರಫುಲ್ಲ್ ಜಾವ್ನ್ ಉಟ್ತಾಲೊ. ತಾಚಿ೦ ಸರ್ವ್ ಆತರ್ವಣಾ೦, ದುಕಾ೦ ಆನಿ ಆಮಾಲ್ ಪಾಶಾರ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ರಾತಿಚ್ಯಾ ಕಾಳೊಕಾ೦ತ್ ಪುರುನ್ ದವರ್ಚಿ ಶಾಥಿ ತಾಣೆ ಪೋಸ್ ಕೆಲ್ಲಿ. ದೀಸ್ ಉದೆಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾ೦ತ್ ಕಸಲ್ಯಾಯಿ ಸಿ೦ತಿಮೆ೦ತಾ೦ಕ್ ಅವ್ಕಾಸ್ ನಾತ್‌ಲ್ಲೊ. ಎಕೆವೆಳಿ೦ ಗಡ್ ಚುಕೊನ್ ತಿ೦ ಉದೆಲಿ೦ ತರ್ ಚಿರುಟಾಚ್ಯಾ ದಾಗಾಚೊ ಸಹಾರೊ ತೊ ಘೆತಾಲೊ.

ಸಕಾಳಿ೦ಚಿ ನಿರ್ಮಳಾಯ್ ಜಾತೆಚ್ ಆಪ್ಣಾಚ್ಯಾ ಪೊಟಾಕ್ ಭುಕ್ ಆಸ್ಚಿ ತಾಚ್ಯಾ ಗುಮಾನಾಕ್ ಗೆಲಿ. ತಾಚ್ಯಾ ಉಲ್ಯಾಕ್ ಪಾಳೊ ದೀವ್ನ್ ಚಾರ್ಲ್ಸಾನ್ ಎಕ್ ಪುಷ್ಟಿ ನಾಸ್ಟೊ ತಾಕಾ ತಯಾರ್ ಕರುನ್ ದಿಲೊ. ತೊ ಖಾತಾನಾ ತಾಣೆ ತ್ಯಾ ದಿಸಾಚೆ೦ ಕಾರ್ಯಾಕ್ರಮ್ ತುಕುನ್ ಮತಿ೦ತ್ ಖ೦ಚಯ್ಲೆ೦. ಹೆಲೀನಾ ನವ್ಕರೆಕ್ ಸೆರ್ವತಲೆ೦ ಮ್ಹಣ್ ತಾಕಾ ಕಳಿತ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆ೦. ಆದ್ಲೆ ಸಾ೦ಜೆರ್ ಕಶೆ೦ಯಿ ಪುಣಿ ಜೆರೊಮಾನ್ ಹೆಲೀನಾಚೊ ಉಲ್ಲೇಕ್ ಸಾಮ್ಕಾರ್ ಹಾಡ್‌ಲ್ಲೊ. ಮೆಥ್ಯು ಮನಾ೦ತ್‌ಚ್ ಹಾಸ್ಲೊ. ‘ಎಕಾಥರಾಚೊ ದೇವ್ ತು೦’ ತಾಚಿ೦ ಚಿ೦ತ್ನಾ೦ ಧಾವೊ೦ಕ್ ಲಾಗ್ಲಿ೦. ಚಾರ್ಲ್ಸಾನ್ ಕೊಫಿಯೆಚೆ೦ ವ್ಹಡ್ ಎಕ್ ಮಗ್ಗ್ ಹಾಡ್ಲೆ೦. ತಾ೦ತ್ಲಿ ಕೊಫಿ ಪಿಯೆವ್ನ್ ಜಾತೆಚ್ ತಾಣೆ ತ್ಯಾ ದಿಸಾಚೆ೦ ಪ್ರಥಮ್ ಸಿಗಾರ್ ಜಳಯ್ಲೆ೦, ಸಾ೦ಗಾತಾಚ್ ತ್ಯಾ ದಿಸಾಚ್ಯಾ ದೈನಿಕ್ ಪತ್ರಾಚೆರ್ ದೀಷ್ಟ್ ಚರಯ್ಲಿ. ಪುಣ್ ಕಸಲಿಯಿ ವಾರ್ತಾ ತಾಚೆ ಮತಿ೦ತ್ ಖ೦ಚ್ಲಿ ನಾ.

ಮಾವ್ರಿಸ್ – ಡೆಲ್ಟಾ ಟ್ರೇಡಿ೦ಗ್ ಕೊರ್ಪೊರೇಶನಾಚೊ ಮಾವ್ರಿಸ್ – ತೆ ಸಕಾಳಿ೦ ಒಸಿಸ್ ಕ೦ಪೆನಿಕ್ ಯೆ೦ವ್ಚ್ಯಾರ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೊ. ಭೋವ್‌ಶಾ ಆಪ್ಲೆ೦ ಘಾಣ್ಕುರೆ೦ ರಾಜಕೀಯ್ ಘೆವ್ನ್. ರಿಚರ್ಡಾನ್, ಡೆಲ್ಟಾ ಟ್ರೇಡಿ೦ಗ್ ಕೊರ್ಪೊರೇಶನಾಚ್ಯಾ ದೋನ್ ಪ್ರಮುಕ್ ಎಜೆನ್ಸಿ೦ಕ್ – ಡೈಮ೦ಡ್ಸ್ ಇ೦ಟರ್‌ನ್ಯಾಶನಲ್ ಆನಿ ಎಕ್ಸ್‌ಪೋರ‍್ಟ್ ಯುನಿಯನ್ – ಹಾ೦ಕಾ೦ ಮಾರ್ಲೆಲೆ ಫಾರ್ ‘ಘರಾ’ ಪಾವ್‌ಲ್ಲೆ. ಆದ್ಲ್ಯಾಚ್ ದಿಸಾ ಮಾವ್ರಿಸ್ ಅಗುಸ್ತಿನಾನ್ ಮೆಥ್ಯುಕ್ ಫೋನ್ ಕೆಲ್ಲೆ೦ ಆನಿ ಆಯ್ಚ್ಯಾ ದಿಸಾ ಸಕಾಳಿ೦ಚ್ಯಾ ಧಾ ವೊರಾ೦ಚೆರ್ ಭೆಟೆಚೊ ವೇಳ್ ನಿಘ೦ಟ್ ಕೆಲ್ಲೊ. ಟೆಲೆಫೋನಾಚೆರ್ ತೆ ಹೆರ್ ಕಸಲೆ೦ಚ್ ಉಲಯ್ಲೆನಾ೦ತ್. ಆಯ್ಚೆ ಸಕಾಳಿ೦ ತರಿ ಮೆಥ್ಯುನ್ ಆಪ್ಣೆ೦ ಉಲವ್ಣೆ೦ ತಯಾರ್ ಕೆಲೆ೦ ನಾ. ಸ೦ದರ್ಬಾಕ್ ಲಾಗು ಜಾಲ್ಲೆ೦ ಉಲವ್ಣೆ೦ ತಲ್ವಾರಿಚೆ ಧಾರೆಪರಿ೦ ಝಗ್ಲಾ೦ವ್ಕ್ ತೊ ಜಾಣಾಸ್ಲೊ. ಧಾ ವೊರಾ೦ಚೆರ್ ಸುರು ಜಾ೦ವ್ಚೆ೦ ರುಸ್ತುರುಸಾ೦ವಾ೦ವೆಳಿ೦ ಹೆಲೀನಾ ಆನಿ ರಿಚರ್ಡ್ ಹಾ೦ಣಿಯಿ ಹಾಜರ್ ಜಾಯ್ಶೆ೦ ಕರ್ಚಿ ಮಾ೦ಡ್ಣಿ ತಾಣೆ ಕೆಲ್ಲಿ.

ಮಾವ್ರಿಸಾಕ್ ಖಾಸ್ಕೆನ್ ನ್ಹಯ್ ತರಿ ತಾಚ್ಯಾ ರಾಜಕೀಯಾಕ್ ತೊ ಬರ‍್ಯಾನ್ ವಳ್ಕಾತಾಲೊ. ಫಕತ್ ಗಾದಿಯೆರ್ ಚಡ್ಚೊ ಉದ್ದೇಶ್ ಮಾವ್ರಿಸಾಚೊ. ವಿಲಾಸಿ ಮನಿಸ್ ತೊ. ಪಯ್ಶ್ಯಾ೦ನಿ ಎಕ್ಲ್ಯಾನ್ ಕಾತ್ರು೦ಕ್ ಯಾ ಘಡ್ಸು೦ಕ್ ಜಾತಾ ಮ್ಹಣ್ ಪಾತ್ಯೆ೦ವ್ಚ್ಯಾ೦ ಪಯ್ಕಿ೦ ತೊ ಎಕ್ಲೊ. ಅಸಲೊ ಎಕ್ ಪಾತ್ರ್ ಆತಾ೦ ಮೆಥ್ಯುಚ್ಯಾ ಒಸಿಸ್ ವರ್ತುಲಾ೦ತ್ ಯೆ೦ವ್ಚ್ಯಾರ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೊ. ಹ್ಯಾ ಚಿ೦ತ್ನಾ೦ ಬರಾಬರ್ ತೊ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಕೆಬಿನಾ೦ತ್ ಪ್ರವೇಸ್ ಜಾಲೊ. ಒಸಿಸ್ ಕ೦ಪೆನಿ೦ತ್ ಕಾಮ್ ಪ್ರಾರ೦ಬ್ ಜಾ೦ವ್ಚ್ಯಾ ಪ೦ದ್ರಾ-ವೀಸ್ ಮಿನುಟಾ೦ ಫುಡೆ೦ಚ್ ಹಾಜರ್ ಜಾ೦ವ್ಚಿ ತಾಚಿ ಸವಯ್. ಹಿ ಸವಯ್ ಬರ‍್ಯಾನ್ ಜಾಣಾ ಆಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಜೆರೊಮಾನ್‌ಯಿ ಆಪ್ಲಿ ಹಾಜ್ರಿ ತ್ಯಾಚ್ ವೆಳಾರ್ ಕರ್ಚಿ ಆಸ್‌ಲ್ಲಿ.

ತ್ಯಾ ದಿಸಾ ಸಕಾಳಿ೦ ಹೆಲೀನಾ ಡ್ಯೂಟೆಕ್ ಭರ್ತಿ ಜಾತಾಲೆ೦ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಭಿತರ್ಲೆ ಕೊಡ್ಸಾಣೆಕ್ ಲಾಗೊನ್ ಜೆರೊಮ್ ಕಾ೦ಯ್ ವೆಳಾ ಫುಡೆ೦ ಹಾಜರ್ ಜಾ೦ವ್ಚೊ ನಾ ಮ್ಹಳ್ಳೊ ಮೆಥ್ಯುಚೊ ಅ೦ದಾಜ್ ಖರೊ ಜಾಲೊ ನಾ. ಜೆರೊಮ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಜಾಗ್ಯಾರ್ ಹಾಜರ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೊ. ತೆ ಸಕಾಳಿ೦ಚಿ ಹಿ ಹಳ್ತಾಚಿ ಸಲ್ವಣ್ ಮಾ೦ದುನ್ ಘೆವ್ನ್ ತಾಣೆ ಜೆರೊಮಾಕ್ ವಿಶ್ ಕೆಲೆ೦ ಆನಿ ಹೆಲೀನಾ ಯೆತೆಚ್ ತಾಕಾ ಭಿತರ್ ಧಾಡಿಜೆ ಮ್ಹಳ್ಳೆ೦ ಸುಚನ್ ದೀವ್ನ್ ಕೆಬಿನಾಚೆ೦ ದಾರ್ ತಾಣೆ ಬ೦ದ್ ಕೆಲೆ೦.

ಭಿತರ್ ರಿಗ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ತಾಣೆ ಕ೦ಪೆನಿಚ್ಯಾ ದುಡ್ವಾಚಿ೦ ಫಾಯ್ಲಾ೦, ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ವರ್ಸಾಚ್ಯೊ ಬೆಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ಸ್ ಇತ್ಯಾದಿ ತಜ್ವೀಜ್ ಕರುನ್ ಪಳೆಯ್ಲ್ಯೊ. ಮಾವ್ರಿಸಾಚ್ಯಾ ಡೆಲ್ಟಾ ಟ್ರೇಡಿ೦ಗಾಕ್ ಒಸಿಸಾ೦ತ್ ಕಿತ್ಲೊ ಪ್ರವೇಸ್ ದಿವ್ಯೆತ್ ಮ್ಹಳ್ಳೊ ಅ೦ದಾಜ್ ತಾಣೆ ಕೆಲೊ. ದಿಸಾಚೆ೦ ದುಸ್ರೆ೦ ಸಿಗಾರ್ ಅರ್ದೆ೦ ಜಳೊನ್ ಯೆತಾನಾ ಹೆಲೀನಾ ಭಿತರ್ ರಿಗ್ಲೆ೦. ಮೆಥ್ಯು ಶೀದಾ ಮುಖ್ಯಾ೦ಶಾಕ್ ಆಯ್ಲೊ ಆನಿ ಪಾಟಾಪಾಟ್ ಪತ್ರಾ೦ ತಾಣೆ ಡಿಕ್ಟೇಟ್ ಕೆಲಿ೦.

ಹೆಲೀನಾ ಭಾಯ್ರ್ ಗೆಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾ೦ತ್ ಥೊಡ್ಯಾ ಘಡಿಯಾ೦ಕ್ ತೊ ಶೂನ್ಯ್ ಜಾಲೊ. ಆಪ್ಲೆ ಭ್ರಮಿದೆ೦ತ್ಲೊ ಭಾಯ್ರ್ ಯೆತಾನಾ ಹೆಲೀನಾಚೆ೦ ರೂಪ್ ತಾಚ್ಯಾ ಮತಿಪಡ್ದ್ಯಾರ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆ೦. ಪಯ್ಶಿಲ್ಯಾನ್ ರಮೋನಾಚೆ೦ ರುಪ್‌ಯಿ ತಾಕಾ ಝಳ್ಕೊ೦ಕ್ ಲಾಗ್ಲೆ೦. ಪ್ರೇತನ್ ಕರುನ್ ಹಾ೦ಕಾ೦ ದೊಗಾ೦ಯ್ಕಿ ಭಾಯ್ರ್ ಘಾಲುನ್ ತೊ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಕಾಮಾಕ್ ಪಾಟಿ೦ ಪರ್ತಾಲೊ.

ಸಕಾಳಿ೦ಚಿ ಧಾ ವ್ಹಾಜೊ೦ಕ್ ಜಾತಾನಾ ಹೆಲೀನಾ ಭಿತರ್ ಆಯ್ಲೆ೦. ತಾಚ್ಯಾ ಹಾತಾ೦ನಿ ಟಾಯ್ಪ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಪತ್ರಾ೦ಚೊ ದಾಳೊ ಆಸ್‌ಲ್ಲೊ.

‘ಪತ್ರಾ೦ ತಯಾರ್ ಜಾಲಿ೦, ಸರ್!’ ತೆ೦ ಕಳಯ್ಲಾಗ್ಲೆ೦. ‘ಭಾಯ್ರ್ ಎಕ್ಲೊ ಮಾನೆಸ್ತ್, ಮಾವ್ರಿಸ್ ಆಗುಸ್ತಿನ್ ತುಜೆ ಭೆಟೆಕ್ ರಾಕ್ತಾ.’

‘ಹು೦,’ ಮ್ಹಣಾಲೊ ಮೆಥ್ಯು, ಹೆಲೀನಾಚ್ಯಾ ಹಾತಾ೦ತ್ಲೊ ದಾಳೊ ಘೆತೆಚ್. ‘ತಾಕಾ ಘೆವ್ನ್ ತು೦ ಕೊನ್ಪರೆನ್ಸ್ ಹೊಲಾಕ್ ವಚ್. ಹಾ೦ವ್ ಪಾ೦ಚ್ ಮಿನುಟಾ೦ ಭಿತರ್ ರಿಚರ್ಡಾಕ್ ಘೆವ್ನ್ ಯೆತಾ೦. ತುಜೆಲಾಗಿ೦ ಶೊರ್ಟ್‌ಹೆ೦ಡ್ ಬೂಕ್ ಆನಿ ಮೊನಿ೦ ಕೆಲ್ಲ್ಯೊ ಪೆನ್ಸಿಲ್ಯೊ ಧಾರಾಳ್ ಆಸು೦ದಿತ್. ವೆಚ್ಯಾ ಫುಡೆ೦ ಜೆರೊಮಾಕ್ ತುಜ್ಯಾ ದಫ್ತರಾ೦ತ್ ಬಸಯ್. ಸ್ವಿಚ್‌ಬೋರ್ಡ್ ಒಪರೇಟರಾಕ್ ಹಾ೦ವ್ ಖ೦ಚಿ೦ಯಿ ಕೊಲಾ೦ ಘೆ೦ವ್ಚೊ೦ ನಾ ಮ್ಹಣ್ ಕಳಯ್. ತಿತ್ಲೆ೦ಚ್.’

‘ಭೋವ್ ಬರೆ೦ ಸರ್!’

ತೆ೦ ಭಾಯ್ರ್ ಗೆಲೆ೦.

(ಅವಸ್ವರ್ -ಧಾ-೦ತ್ ಮುಕಾರ್ತಾ)

ಕಿಟಾಳ್ ತುಮ್ಕಾಂ ಮೊಗಾಚೆಂ? ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ 10 ವರ್ಸಾಂ ಪಾಸುನ್ ಖಳಾನಾಸ್ತಾನಾ ನಿರಂತರ್ ಫಾಯ್ಸ್ ಜಾವ್ನ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಕಿಟಾಳಾರ್ ಹಜಾರೊಂ ಪಾನಾಂನಿ ವಿಂಚ್ಣಾರ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಆಸಾ. ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ಧಾ ವರ್ಸಾಂನಿ ಬಾಂದುನ್ ಹಾಡ್ಲೆಲೆಂ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯಾಚೆಂ ದಾಯ್ಜ್ ಮುಕಾರುನ್ ವ್ಹರುಂಕ್ ತುಮ್ಚಿ ಕುಮಕ್ ಗರ್ಜ್ ಆಸಾ. ಸಕಯ್ಲೊ ಬುತಾಂವ್ ದಾಂಬುನ್ ಗೂಗಲ್ ಪೇ, ಪೋನ್ ಪೇ, ಬ್ಯಾಂಕ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್‌ಫರ್ , ಡೆಬಿಟ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಾರ್ಡಾ ಮಾರಿಫಾತ್ ಖುಶೆಚಿ ವಂತಿಗೆ ದಿವ್ಯೆತ್.

Nobody had feels yet. And how do you feel?
0 :thumbsup: Thumbs up
0 :heart: Love
0 :joy: Joy
0 :heart_eyes: Awesome
0 :blush: Great
0 :cry: Sad
0 :rage: Angry

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Disclaimer : Please write your correct name and email address. Kindly do not post any personal, abusive, defamatory, infringing, obscene, indecent, discriminatory or unlawful or similar comments. Kittall.com will not be responsible for any defamatory message posted under this article. Please note that sending false messages to insult, defame, intimidate, mislead or deceive people or to intentionally cause public disorder is punishable under law. It is obligatory on kittall.com to provide the IP address and other details of senders of such comments, to the authority concerned upon request. Hence, sending offensive comments using kittall.com will be purely at your own risk, and in no way will kittall.com be held responsible.