Javascript Disabled!

Please Enable Javascript if you disabled it, or use another browser we preferred Google Chrome.
Please Refresh Page After Enable

Powered By UnCopy Plugin.

 

   

ಒನ್‌ಲೈನ್ ಕ್ಲಾಸ್

[ ಹ್ಯಾ ನವ್ಯಾ ಅಂಕಣಾಂತ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಜಾಲ್ಲೆ ಥೊಡೆ ಖಾಸ್ ಅನ್ಭೊಗ್ ಹಾಂಗಾಸರ್ ವಾಂಟುನ್ ಘೆತಾಂ. ಮ್ಹಜೆ ಅನ್ಬೊಗ್ ಕಾಲ್ಚೆಚ್ ವಾ  ವರ್ಸಾಂ ಆದ್ಲೆಯ್ ಆಸೊಂಕ್ ಪುರೊ, ಪೂಣ್ ಹ್ಯಾ ಅನ್ಭೊಗಾಂತ್ಲ್ಯಾನ್ ಪಾಶಾರ್ ಜಾತಾನಾ ಮ್ಹಾಕಾ ಕಿತೆಂ ಶಿಕೊಂಕ್ ಮೆಳ್ಳೆಂ ?  ಆನಿ ತೆಂ ಶಿಕಪ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಸಾಹಿತಿಕ್ ಪಯ್ಣಾಂತ್ ಕಶೆಂ ಫಾಯ್ದ್ಯಾಕ್ ಪಡ್ಲೆಂ?  ಮ್ಹಣ್ಚಿ ಗಜಾಲ್ ಖೆರೀತ್! ತುಮ್ಕಾಂ ಹೆಂ ಬರಪ್ ಬರೆಂ ಲಾಗ್ಲೆಂ ವಾ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಬರ್ಪಾಂತ್ ಸುಧ್ರಾಪಾಚಿ ಗರ್ಜ್ ಆಸಾ ಮ್ಹಣ್ ಭೊಗ್ತಾ ತರ್,  ದಯಾಕರುನ್ ಸಕಯ್ಲ್ ಕಮೆಂಟ್ ಬೊಕ್ಸಾಂತ್ ಸಾಂಗೊಂಕ್ ದಾಕ್ಶೆನಾಕಾತ್. ಆಮಿ ಶಿಕ್ಚೆಂ ಜಾಯ್ತೆಂ ಆಸಾ. ]

HMclmn

ಜಾಯ್ತೆಪಾವ್ಟಿಂ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಂಥಾವ್ನ್ ಗರ್ಜೆಚೆಂ ಶಿಕೊಂಕ್ ಮೆಳ್ತಾ. ಸಾಂ. ಲುವಿಸ್ ಕೊಲೆಜಿಚ್ಯಾ  ಕೊಂಕ್ಣಿ ವಿಭಾಗಾನ್ ಚಲಂವ್ಚಾ ಒನ್‌ಲೈನ್ ಇ – ಸರ್ಟೀಫಿಕೇಟ್ ಕೋರ್ಸಾನ್ ಅಸಲೆಂ ಏಕ್ ಗರ್ಜೆಚೆಂ ಶಿಕ್ಚೊ ಅವ್ಕಾಸ್ ಮ್ಹಾಕಾ  ಜೋಡ್ನ್ ದಿಲೊ.

ಒನ್‌ಲೈನ್ ಶಿಕಪ್, ಜಾಂವ್ ಶಿಕ್ಚ್ಯಾಂತ್ ವಾ ಶಿಕಂವ್ಚ್ಯಾಂತ್ ಮ್ಹಾಕಾ ವ್ಹಡ್  ಉರ್ಭಾ ಪಯ್ಲೆಂ ಥಾವ್ನ್‌ಯೀ ನಾ. ಪರಿಸ್ಥಿತೆಕ್ ಲಾಗೊನ್ ಸಗ್ಳೆ ಒನ್‌ಲೈನ್ ಜಾತಾನಾ ಹಾಂವ್‌ಯೀ ಒನ್‌ಲೈನ್ ಜಾಲ್ಲೊಂ ಸೊಡ್ಲ್ಯಾರ್, ಶಿಕ್ಪಾಕ್  ವಾ ಜಮಾತೆಕ್ ಒನ್‌ಲೈನಿರ್ ಜಿವಾಳಾಯ್ ನಾ ಮ್ಹಣ್ಚೆಂ ಭೊಗಾಪ್ ಆತಾಂಯ್ ಮ್ಹಜೆಂ. ಜಾಂವ್ ಕಿಟಾಳ್ ವಾ ಆರ್ಸೊ ಪತ್ರಾ ತರ್ಫೆನ್ ಎದೊಳ್ಚ್ಯಾಕ್ ಏಕ್‌ಚ್  ಏಕ್  ಒನ್‌ಲೈನ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ ನಾ. ಹೆರಾಂನಿ ಆಪಯಿಲ್ಲೆ ತವಳ್ ಜಾಯ್ತ್ಯಾಂಕ್  ಹಾಂವೆ ‘ನಾಂ’ ಮ್ಹಳಾಂ ತರ್ ‘ನಾಂ’ ಮ್ಹಣೊಂಕ್ ಜಾಯ್ನಾತ್ಲ್ಯಾ ಥೊಡ್ಯಾ ಕಾರ್ಯಾಂಕ್ ಮಾತ್ ಹಾಜರ್ ಜಾಲಾಂ. ಅಸಲ್ಯಾ ‘ನಾಂ’ ಮ್ಹಣೊಂಕ್ ಜಾಯ್ನಾತ್ಲ್ಯಾ ಕಾರ್ಯಾಂ ಪಯ್ಕಿ ಸಾಂ. ಲುವಿಸ್ ಕೊಲೆಜಿಚ್ಯಾ ಕೊಂಕ್ಣಿ ವಿಭಾಗಾನ್ ಮಾಂಡುನ್ ಹಾಡ್ಚೊ ಒನ್‌ಲೈನ್ ಕೋರ್ಸ್‌ಯೀ ಏಕ್!

ಕೆನರಾಂತ್ ಶಿಕ್ಪಾಂತ್ ಪಯ್ಲ್ಯಾನ್ ಪಯ್ಲೆಂ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಹಾಡ್‌ಲ್ಲಿ ಕೀರ್ತ್ ಮಂಗ್ಳುರ್ಚ್ಯಾ ಸಾಂ. ಲುವಿಸ್ ಕೊಲೆಜಿಕ್ ವೆತಾ. ಕೊಂಕ್ಣಿ ಚಳ್ವಳೆಗಾರ್ ಆನಿ ಸಾಹಿತಿ ಪಾವ್ಲು ಮೊರಾಸ್ ಹ್ಯಾ ಉಪಕ್ರಮಾ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾನ್ ಜಾಯ್ತೊ ವಾವುರ್ಲಲೊ ಆಸಾ. ( ಅಗೊಸ್ತಾಚಾ 30 ತಾರಿಕೆಕ್ ಪಾವ್ಲಾಬ್ ಅಂತರೊನ್ ವರ್ಸ್ ಜಾತಾ) ಸಾಂ. ಲುವಿಸ್ ಕೊಲೆಜಿಚ್ಯಾ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಂಸ್ಥ್ಯಾ ಥಾವ್ನ್ ತಪ್ಪಾಲಾರ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಪದವಿಕಾ ಶಿಕಪ್ ವರ್ಸಾಂ ಪಾಸುನ್ ಚಾಲು ಆಸಾ. ತಪ್ಪಾಲ್ ಶಿಕಪ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಉಣ್ಯಾರ್ ಎಕಾ ಹಫ್ತ್ಯಾಚೆಂ ತರೀ ಸಂಪರ್ಕ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ್ ಆನಿ ಬರ್ಪಿ ಪರೀಕ್ಷಾ ಗರ್ಜೆಚಿ ಮ್ಹಣ್ ಮ್ಹಜಿ ಪಾತ್ಯೆಣಿ.  ಪೂಣ್ ಕೊಂಕ್ಣೆಚ್ಯಾ ಸಂದರ್ಭಾರ್ ಹೆಂ ಸಾದ್ಯ್  ನಾ, ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಥೊಡೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ವಿದೇಶಾಂನಿ ವಸ್ತಿ ಕರ್ತಾತ್. ಫಕತ್ ಸಂಪರ್ಕ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಾ ಖಾತಿರ್ ವಾ ಪರೀಕ್ಷಾ ಬರಂವ್ಕ್ ಮ್ಹಣ್ ತಾಣಿ ಮಂಗ್ಳುರ್ ಯೆಂವ್ಚೆಂ ಕಶ್ಟಾಂಚೆಂ ಆನಿ ಖರ್ಚಾಚಿ ಬಾಬ್ತ್. ಹಿ ಕಮೀ ಪ್ರಬಂದ್ ರುಪಾಚ್ಯಾ ಅಭ್ಯಾಸ್‌ಕ್ರಮಾಂತ್ ಭರ್ತಿ ಕರ್ಚೆಂ ಪ್ರೇತನ್ ಜಾಲಾಂ ಮ್ಹಣ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಭೊಗ್ತಾ.

ಸಾಂ. ಲುವಿಸ್ ಕೊಲೆಜಿಚೊ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಂಸ್ಥೊ ಪ್ರಸ್ತುತ್ ನಿರ್ದೇಶಕ್ ಮಾ|ದೊ| ಮೆಲ್ವಿನ್ ಪಿಂಟೊ ಆನಿ ಸಂಯೋಜಕ್ ಮಾನೆಸ್ತ್  ಜೋಕಿಮ್ ಪಿಂಟೊ ಹಾಂಚ್ಯಾ ಮುಕೆಲ್ಪಣಾರ್ ಪಾಠ್‌ಕ್ರಮಾಂತ್ ಆನಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಾಂನಿ ನವೆಂಸಾಂವ್ ಹಾಡುನ್ ಆಸಾ ಮಾತ್ ನಯ್, ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಂಸ್ಥ್ಯಾಚಾ ಕಾಮಾಕ್ ಚಡ್ ಸಾಂಸ್ಥಿಕ್ ಆನಿ ಅಕೆಡೆಮಿಕ್ ರೂಪ್ ದಿಂವ್ಚೆಂ ಪ್ರೇತನ್ ಕರೀತ್ ಆಸಾ. ಸಮಾನಾಂತರ್ ಜಾವ್ನ್ ಸಾಂ.  ಲುವಿಸ್ ಕೊಲೆಜಿಚೊ ಕೊಂಕ್ಣಿ ವಿಭಾಗ್ ಮಾನೆಸ್ತಿಣ್ ಫ್ಲೋರಾ ಕಾಸ್ತೆಲಿನೊ ಹಿಚ್ಯಾ ಮುಕೆಲ್ಪಣಾರ್ ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕ್ ಪಿಡೆಚ್ಯಾ ಸಂಧಿಗ್ದ್ ಕಾಳಾರೀ ಒನ್‌ಲೈನಿರ್ ನವೆ ನವೆ ಪ್ರಯೋಗ್ ಕರುನ್ ಆಸಾ. ಹ್ಯಾ ಪ್ರಯೋಗಾಪಯ್ಕಿಂ, ಕೊಂಕ್ಣಿ ಭಾಸ್, ಸಾಹಿತ್ಯ್, ಸಂಸ್ಕೃತೆವಿಶ್ಯಾಂತ್ ಒನ್‌‍ಲೈನಿರ್ ಮಾಂಡುನ್ ಹಾಡ್ಚೆ ಇ- ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಶಿಕ್ಪಾಚೆಂ ಉಪಕ್ರಮ್ ಏಕ್.  ಹೆಂ ಶಿಕಪ್ ಕಿತ್ಲ್ಯಾ ಉರ್ಭೆನ್ ಆನಿ ಉಮೆದಿನ್ ಚಲ್ತಾ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಶಿಕಪ್ ಅಕೇರ್ ಜಾತಾನಾ ಸರ್ವ್  ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಸಾಂಗಾತಾ ಮೆಳೊನ್ ತಾಣಿ ರಚ್ಲೆಲ್ಯಾ ಸಾಹಿತ್ಯಾಚಿ ಏಕ್ ಪುರವಣಿಚ್ ಭಾಯ್ರ್ ಕಾಡ್ತಾತ್. ಹ್ಯಾ ಉಪಕ್ರಮಾಕ್ ಅಮೆರಿಕಾ ಥಾವ್ನ್ ದೊ| ಆಸ್ಟಿನ್ ಡಿ’ಸೊಜಾ ಪ್ರಭು ಆನಿ ಗಲ್ಫಾಥಾವ್ನ್ ಸನ್ನು ಮೊನಿಸ್ ಬೊಳಿಯೆ ಸಹಯೋಗ್ ದೀವ್ನ್ ಆಸಾತ್.

ಹ್ಯಾ ಉಪಕ್ರಮಾಂತ್ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ವಿಮರ್ಶೆಚೆರ್ ದೋನ್ ವ್ಹರಾಂ ವಿಚಾರ್ ಮಾಂಡುಂಕ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಸಂಪನ್ಮೂಳ್ ವೆಕ್ತಿ ಜಾವ್ನ್ ಆಪಯ್ತಾತ್. ಮ್ಹಾಕಾ ದಿಂವ್ಚೊ ವಿಶಯ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯಾಚಾ ಸಂದರ್ಭಾರ್ ವಿಮರ್ಸೊ – ಇತ್ಲ್ಯಾಕ್ ಸೀಮಿತ್. ಪಾಶ್ಚ್ಯಾತ್ತ್ ವಿಮರ್ಶ್ಯಾ ವಿಶ್ಯಾಂತ್ ಸಾಹಿತ್ಯಾಚೊ ಮೆಸ್ತ್ರಿ ದೊ| ಆಲ್ವಿನ್ ಡೆ’ಸಾ ಪಯ್ಲೆಂಚ್  ಉಲವ್ನ್ ಆಸ್ತಾ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಮ್ಹಜೆಂ ಕಾಮ್ ಅನಿಕೀಯ್ ಸುಲಭ್ ಜಾತಾ.

ಹ್ಯಾಚ್ ಮಯ್ನ್ಯಾಚಾ 20 ತಾರಿಕೆರ್ ದೊ| ಡೆಸಾಚಿ ಕ್ಲಾಸ್ ಆಸ್ಲಿ ಆನಿ ಹಾಂವೆ ತಿ ಚೀತ್ ದೀವ್ನ್ ಆಯ್ಕಾಲ್ಲಿ. ಆಪ್ಲೆ ವಿಚಾರ್ ಮಾಂಡ್ತಾನಾ  ದೊ| ಡೆಸಾನ್ ರಿಚರ್ಡ್ಸ್, ಡೆರಿಡಾ, ಕಮು ಹಾಂಚೊ ಉಲ್ಲೇಕ್ ಕೆಲ್ಲೊ ಆನಿ ಅಕೇರಿಕ್ ಏಕ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕವಿತಾ ವಾಚುಂಕ್ ದೀವ್ನ್ ಮಟ್ವ್ಯಾನ್ ವಿಮರ್ಸೊ ಕೆಲ್ಲೊ.   ಕಾಲ್, 27ತಾರಿಕೆರ್ ಮ್ಹಜಿ ಸರ್ತಿ ಆಸ್ಲಿ  ಆನಿ ಹಾಂವೆ ಜೊ. ಸಾ. ಆಲ್ವಾರಿಸಾಚಿ ಆಂಜೆಲ್ ಕಾದಂಬರಿ ಆನಿ ಆಂಟನಿ, ಬಾರ್ಕುರ್ ಹಾಚಿ ಕವಿತಾ ವಿಯೆಟ್ನಾಮೀಸ್ ಮಾಣ್ಕೊ ಹೆ ದಾಕ್ಲೆ ಘೆವ್ನ್ ಮ್ಹಜೆ ವಿಚಾರ್ ಮಾಂಡ್ಲೆ.

ಕವಿ ಜಯಂತ ಕಾಯ್ಕಿಣಿನ್ ಏಕ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಆಸಾ, ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಂಮೇಳಾಂನಿ ಬರೊ ವೇಳ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಟೀ ಆನಿ ಲಂಚ್ ಬ್ರೇಕ್ ಖಂಯ್. ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ತ್ಯಾ ವೆಳಾರ್ ಜಾಂವ್ಚೆ ತಿತ್ಲಿ ಫಳಾಭರಿತ್ ಚರ್ಚಾ ಆನಿ ಆಲೊಚೆನ್ಯೊ ಹೆರ್ ವೆಳಾ ಬಿಲ್ಕುಲ್  ಆಶಾರ್ – ಪಾಶಾರ್ ಜಾಯ್ನಾಂತ್ ಖಂಯ್. ತಶೆಂ ಚಡಾವತ್ ಕ್ಲಾಸಿಂನಿ ಅಕೇರಿಚ್ಯಾ ಸಂವಾದಾಚೊ ವಾಂಟೊ ಆಸ್ತಾ ಪಳಯಾ ತೋ ಮ್ಹಾಕಾ ಚಡ್ ಆಂವಡ್ತಾ. ವಿಶ್ವ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಕೇಂದ್ರಾಂತ್ ಕ್ಷಮತಾ ಅಕಾಡೆಮಿಚ್ಯಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಥಾವ್ನ್ ಕಿತ್ಲೆಶೆ ನವ್ಯೊ ಆಲೊಚೆನ್ಯೊ ಮ್ಹಾಕಾ ಅಸಲ್ಯಾ ಸಂವಾದಾಂತ್ ಮೆಳ್‌ಲ್ಲೆ ಆಸಾತ್. ಹೊ ಏಕ್ ಏಕ್ ಆಪುರ್ಬಾಯೆಚೊ ಅನ್ಬೊಗ್, ಶಿಕೊಂಕ್ ಆನಿ ಶಿಕ್ಪಾರಿತಿಂತ್ ಬದ್ಲಾವಣ್ ಕರುನ್ ಘೆಂವ್ಕ್. ಜೊ ಶಿಕ್ಷಕ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಂ ಥಾವ್ನ್ ಶಿಕ್ತಾ ತೋ ಮಾತ್ ಕಕ್ಷೆಂತ್ಲ್ಯಾ  ಅಕೆರಿಚ್ಯಾ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಪರ್ಯಾಂತ್ ಪಾವೊಂಕ್ ಸಕ್ತಾ – ಅಶೆಂ ಮ್ಹಜೊ ಮೆಸ್ತ್ರಿ ಕೆದಾಳಾಯ್ ಮ್ಹಣ್ತಾಲೊ.

ಕಾಲ್, ಸಂವಾದಾ ವೆಳಾರ್ ಎಕಾ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನ್ ಆಂಟನಿಚ್ಯಾ ಕವಿತೆಚ್ಯಾ

ಆಹಾ ಗಾಂವ್ಟಿ ಕುಂಕ್ಡಾಬರಿಚ್.
ಇಲ್ಲೊ ಮಸಾಲೊ ಆಸ್ತೊ ತರ್
ಮಜಾ ತಿ ವೆಗ್ಳಿಚ್.
[ ಸಂಪೂರ್ಣ್ ಕವಿತಾ ವಾಚುಂಕ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಕರಾ :  ವಿಯೆಟ್ನಾಮೀಸ್ ಮಾಣ್ಕೊ ]

ಹ್ಯಾ ವೊಳಿಚೇರ್,  ಹಾಂವೆ ಚಿಂತ್‍‌ಲ್ಲೆ ಪ್ರಾಸ್ ಆಪುರ್ಬಾಯೆಚಿ ಅಭಿಪ್ರಾಯ್ ಮಾಂಡ್ಲಿ. ದೆಕುನ್ ಹಾಂವೆ ಕೆದಾಳಾಯ್ ಮ್ಹಣ್ಚೆಂ ಆಸಾ ಆಮಿ ಎಕಾ ಕವಿತೆಚೆರ್, ಎಕಾ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಕೃತಿಯೆಚೆರ್ ಉಲಯ್ಜೆ. ಹಾಂವ್, ಕವಿ ಮೆಲ್ವಿನ್ ರೊಡ್ರಿಗಸ್, ಕವಿ ಕಿಶೂ, ಬಾರ್ಕುರ್, ಕವಿ ವಿಲ್ಸನ್ ಕಟೀಲ್, ಅಪ್ರೂಪ್ ತರೀ ಕವಿ ಆಂಡ್ರ್ಯೂ ಎಲ್. ಡಿ’ಕುನ್ಹಾ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ನಂಯ್, ಹೆರಾಂಚ್ಯಾ ಕವಿತೆಂಚೇರ್ ವ್ಹರಾಂಗಟ್ಲ್ಯಾನ್ ಉಲಯ್ತಾಂವ್.

hm

ವಿಯೆಟ್ನಾಮಾಚ್ಯಾ ಎಕಾ ಮಾಣ್ಕ್ಯಾಕ್ ಘೆವ್ನ್ ಆಮಿ ವೇಳ್ ವಿಭಾಡ್ಚೆಂ ಪಳೆವ್ನ್ ಅಕೇರಿಕ್ ಎಕಾ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನ್ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ್ಪಣಿ ಸಾಂಗೊನ್ ಸೊಡ್ಲೆಂ “ಆಮಿ ಫಕತ್ ಕೊಂಕ್ಣೆಚಿ ಒಳಕ್ ಕರುನ್ ಘೆಂವ್ಕ್ ಹಾಂಗಾ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾಂವ್ ಸರ್, ಕೆದಾಳಾಥಾವ್ನ್ ತುಮಿ ಎಕಾ ಮಾಣ್ಕ್ಯಾಚ್ಯಾ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾನ್ ಪಡ್ಲ್ಯಾತ್” ಬೋವ್‌ಶಾ ಹಿ ಗಜಾಲ್ ಹೆರಾಂಕೀ ಸಾಂಗೊಂಕ್ ಆಸ್ಲಿ ಜಾಂವ್ಕ್ ಪುರೊ, ಪೂಣ್ ಸಾಂಗ್ಚೆಪ್ರಾಸ್ ಭಾಯ್ರ್ ವೆಚೆಂ ಬರೆಂ ಮ್ಹಣ್ ಗೆಲ್ಲಿಂಯ್ ಆಸೊಂಕ್ ಪುರೊ.

ಹ್ಯಾ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಚ್ಯಾ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ್ ಅಭಿಪ್ರಾಯೆಂತ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಖಾಸ್ ಕಿತೆಂ  ಶಿಕೊಂಕ್ ಮೆಳ್ಳೆಂ? ತೆ ವಿಶಿಂ ಸಾಂಗ್ತಾಂ –

ಖಂಯ್ಚೋಯ್ ಕೋರ್ಸ್ ವಿನ್ಯಾಸ್ ಕರ್ತಾನಾ, ಪಾಠ್‌ಕ್ರಮಾ ವಿಶ್ಯಾಂತ್ ಸುಕ್ಷೀಮಾಯೆನ್ ಚಿಂತ್ಚೆಂ,  ವರವ್ನ್ ಪಳಂವ್ಚೆಂ ಆನಿ ವಿನ್ಯಾಸ್ ಕರ್ಚೆಂ ಬೋವ್ ಗರ್ಜೆಚೆಂ ಮ್ಹಣ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಭೊಗ್ತಾ. ಜಶೆಂ ಸಂವಾದಾಚ್ಯಾ ಅಕೇರಿಕ್ ದೊ| ಆಸ್ಟಿನಾನ್ ಸ್ಪಶ್ಟ್ ಮ್ಹಳೆಂ –   ಬಾಳ್ಶ್ಯಾಂಕ್  ಬಿರಿಯಾನಿ ಖಾಂವ್ಕ್ ದೀಂವ್ಕ್ ಜಾಯ್ನಾ. ತಶೆಂ, ಕೋರ್ಸ್ ವಿನ್ಯಾಸ್ ಕರ್ತಾನಾ ಹೆಂ ಮತಿಂತ್ ಧರ್ನ್, ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್, ಎಡ್ವಾನ್ಸ್ ಆನಿ ಡಿಪ್ಲೊಮಾ ಅಶೆಂ ವೆವೆಗ್ಳ್ಯಾ ಹಂತಾನಿಂ ವಿನ್ಯಾಸ್ ಕೆಲ್ಯಾರ್ ಬರೆಂ.

ಮ್ಹಾಕಾಯ್  ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ್ಪಣಿ ಭೊಗ್ತಾ – ಕೊಂಕ್ಣಿ ಭಾಸ್, ಸಾಹಿತ್ಯ್, ಸಂಸ್ಕೃತಿಚಿ ವಯ್ಲ್ಯಾಭಾರ್ ಒಳಕ್ ಜೊಡುನ್ ಘೆಂವ್ಕ್ ಯೆಂವ್ಚ್ಯಾ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಂಕ್ ಎಕಾಣೆಂ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ವಿಮರ್ಸೊ, ಕವಿತಾ, ಕಾದಂಬರಿ ರಚನ್,  ವಿಮರ್ಶೆಚ್ಯಾ ಇಸ್ಕೊಲಾಂ ವಿಶ್ಯಾಂತ್ ಸಾಂಗೊಂಕ್ ಗೆಲ್ಯಾರ್ ಸಮ್ಜೊಂಕ್ ಕಶ್ಟ್ ಜಾಂವ್ಚೆಂ ಸಹಜ್. ಡೆರಿಡಾ, ರಿಚರ್ಡ್ಸ್, ಅಸ್ಥಿತ್ವ್‌ವಾದ್ ಅನಿಕೀಯ್ ಕಶ್ಟ್ ಮಾರ್ತಲೆ. ಒನ್‌ಲೈನಿರ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಂಚಿಂ ತೊಂಡಾಂ ದಿಸಾನಾಂತ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಹಾಂವ್ ತಾಂಚೆ ಪರ್ಯಾಂತ್ ಪಾವ್ತಾಂ ವಾ ನಾಂ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ದಿಶ್ಟಿನ್ ಪಾರ್ಕುಂಚೆಂ ವರ್ತ್ಯಾ ಕಶ್ಟಾಂಚೆಂ. ಒನ್‌ಲೈನ್ ಶಿಕ್ಪಾಚೆರ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಅಸಮಾಧಾನಾಕ್ ಹೆಂಚ್ ಪ್ರಮುಕ್ ಕಾರಣ್ ಮ್ಹಣ್ಯೆತ್.  ಹ್ಯಾ ಪಾಟಿಥಳಾರ್ –  ಫಕತ್ ಸಾಹಿತ್ಯಾಂತ್ ಮಾತ್ ಆಸಕ್ತ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಭುರ್ಗ್ಯಾಂಕ್ ಮಟ್ವಿ ಕಾಣಿ, ಕವಿತಾ, ಲೇಖನಾಂ, ವಿಮರ್ಸೊ ಅಶೆಂ ವಿಸ್ತಾರ್ ಶಿಕ್ಪಾಕ್ ಅವ್ಕಾಸ್ ಕರ್ನ್ ದಿಂವ್ಚೊ ವೆಗ್ಳೊಚ್ ಕೋರ್ಸ್ ವಿನ್ಯಾಸ್ ಕರ್ನ್, ಜೆರಾಲ್ ಥರಾನ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಭಾಸ್, ಸಾಹಿತ್ಯ್, ಸಂಗೀತ್ ಆನಿ ಸಂಸ್ಕೃತೆವಿಶ್ಯಾಂತ್ ಒಳಕ್ ಜೊಡುಂಕ್ ಯೆತೆಲ್ಯಾಂಕ್ ಫಕತ್ ವಯ್ಲ್ಯಾಭಾರ್ ಒಳಕ್ ಕರುನ್ ದಿಂವ್ಚೊ ವೆಗ್ಳೊಚ್ ಕೋರ್ಸ್ ವಿನ್ಯಾಸ್ ಕೆಲ್ಯಾರ್ ಬರೆಂ ಮ್ಹಣ್  ಮ್ಹಜಿ ಅಭಿಪ್ರಾಯ್.

ಮ್ಹಜೊ ಅನ್ಭೊಗಾ ಸಂಸಾರ್ ವಾಡಯಿಲ್ಲ್ಯಾ,  ಹಾಂವೆ ಪಳಯ್ನಾತ್ಲ್ಯಾ, ಪೂಣ್ ಚೀತ್ ದೀವ್ನ್  ಆಯ್ಕಾಲ್ಲ್ಯಾ ಇ – ಕೋರ್ಸಾಚ್ಯಾ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಇಶ್ಟಾಂಚೊಂ ಖಾಲ್ತ್ಯಾ ಮನಾನ್ ಉಪ್ಕಾರ್ ಭಾವುಡ್ತಾಂ.  ಸಾಂಗಾತಾ ಅಸಲೊ ಏಕ್ ಆಪುರ್ಬಾಯೆಚೊ ಅನ್ಭೊಗ್ ಜೊಡುಂಕ್ ಅವ್ಕಾಸ್ ಕರುನ್ ದಿಲ್ಲ್ಯಾ ಮಾನೆಸ್ತಿಣ್ ಫ್ಲೋರಾ ಕಾಸ್ತೆಲಿನೊಕ್ ದೇವ್ ಬರೆಂ ಮ್ಹಣ್ತಾಂ.

ಎಚ್ಚೆಮ್

ಕಿಟಾಳ್ ತುಮ್ಕಾಂ ಮೊಗಾಚೆಂ? ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ 10 ವರ್ಸಾಂ ಪಾಸುನ್ ಖಳಾನಾಸ್ತಾನಾ ನಿರಂತರ್ ಫಾಯ್ಸ್ ಜಾವ್ನ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಕಿಟಾಳಾರ್ ಹಜಾರೊಂ ಪಾನಾಂನಿ ವಿಂಚ್ಣಾರ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಆಸಾ. ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ಧಾ ವರ್ಸಾಂನಿ ಬಾಂದುನ್ ಹಾಡ್ಲೆಲೆಂ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯಾಚೆಂ ದಾಯ್ಜ್ ಮುಕಾರುನ್ ವ್ಹರುಂಕ್ ತುಮ್ಚಿ ಕುಮಕ್ ಗರ್ಜ್ ಆಸಾ. ಸಕಯ್ಲೊ ಬುತಾಂವ್ ದಾಂಬುನ್ ಗೂಗಲ್ ಪೇ, ಪೋನ್ ಪೇ, ಬ್ಯಾಂಕ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್‌ಫರ್ , ಡೆಬಿಟ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಾರ್ಡಾ ಮಾರಿಫಾತ್ ಖುಶೆಚಿ ವಂತಿಗೆ ದಿವ್ಯೆತ್.

64% feel thumbs up. And how do you feel?
77 :thumbsup: Thumbs up
7 :heart: Love
0 :joy: Joy
18 :heart_eyes: Awesome
17 :blush: Great
0 :cry: Sad
0 :rage: Angry

6 comments

 1. mm
  Lawrence V Barboza

  Nice to note about the new column in KITTALL.
  Close or direct interaction is one of the limitation of this on-line technology, specially when it comes to addressing a group/class room, hence a change in approach or thinking is required to increase the efficiency. Echo your suggestion and I am sure things will be better in the future.

 2. mm

  ಕೊಂಕಣಿ ಇ-ಸರ್ಟಿಪಿಕೆಟ್ ಕೋರ್ಸಾಚೆಂ ಸ್ವರೂಪ್ ಕಸಲೆಂ ಮ್ಹಣೊನ್ ಹಾಂವ್ ನೆಣಾ. ಪುಣ್, ‘,ನೀರಿಳಿಯದ ಗಂಟಲಿನಲ್ಲಿ ಕಡುಬು ತುರುಕಿದಂತಾಯಿತು..!” ಅಸೆಂ ಜಾಯ್ನಾಯೆ ಮ್ಹಣ್ ಭಗ್ತಾ.

 3. Wonderful clarity and surely yes for the suggestion

 4. mm
  Diana Sharel

  Good Analysis HM sir….

 5. mm

  A mind set of 1st std student and 10th standard student is different.

  Even if a person is PhD in his subject, he may be uneducated in Konkani.

  When I was Konkani lecturer for graduation, 25 percent students didn’t know to write one word in Konkani.. Where as 25 percent students had high knowledge of Konkani, others were average. When they all are in same class, its difficult to conduct class.

  In certification course its same.

 6. mm
  Alphonse Mendonsa

  Online or offline ….you are the best teacher.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Disclaimer : Please write your correct name and email address. Kindly do not post any personal, abusive, defamatory, infringing, obscene, indecent, discriminatory or unlawful or similar comments. Kittall.com will not be responsible for any defamatory message posted under this article. Please note that sending false messages to insult, defame, intimidate, mislead or deceive people or to intentionally cause public disorder is punishable under law. It is obligatory on kittall.com to provide the IP address and other details of senders of such comments, to the authority concerned upon request. Hence, sending offensive comments using kittall.com will be purely at your own risk, and in no way will kittall.com be held responsible.