ರೆವೆಂತ್ಲೆ ಫಾತೊರ್ : ಅವಸ್ವರ್ -8

Reventhlefathor 2ಹೆಂ ಸವಾಲ್ ವಾಚ್ಲೆಂ ಮೆಥ್ಯುನ್ ತ್ಯಾ ದೊಳ್ಯಾಂನಿ. ತಾಚೊ ಜೀವ್ ಶಿರ‍್ಶಿರ‍್ಲೊ. ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಹಾತಾಂನಿ ಆಸೊನ್‌ಯಿ ನಾತ್‌ಲ್ಲೆಂ, ಆಸೊನ್‌ಯಿ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆಂ ಕಸಲೆಂಗಿ ಸಸ್ಣಾಕ್ ನಿಸ್ರೊನ್ ಗೆಲ್ಲ್ಯಾಪರಿಂ ತಾಕಾ ಭೊಗ್ಲೆಂ.

ಏಕ್ ನೀಳ್ ಸ್ವಾಸ್ ತಾಣೆ ಸೆವ್ಲೊ.

“ತುಜಿಂ ಭೊಗ್ಣಾಂ ಹಾಂವ್ ಜಾಣಾಂ ಮಿ| ಲಿಯೊ” ಮ್ಹಣಾಲಿ ಸಿಸ್ಟರ್ ವರ‍್ಜೀನಿಯಾ ರಮೋನಾ ಭೊಂವ್ತಿಂ ಹಾತ್ ಘಾಲುನ್. “ಪುಣ್ ತುಂ ತುಜೆ ಸರ‍್ವ್ ನಿಯಾಳ್ ಪಯ್ಸ್ ದವರ್. ಹೆಂ ಬೋರ‍್ಡಿಂಗ್ ತುವೆಂ ವಿಂಚ್ಲಾಂಯ್ ಆನಿ ಬರಿಚ್ ವಿಂಚವ್ಣ್ ಕೆಲ್ಯಾಯ್. ಹಾಂಗಾಚೆಂ ಇಸ್ಕೊಲ್‌ಯಿ ಉತ್ತೀಮ್ ಮ್ಹಣ್ ತುಂ ಜಾಣಾಂಯ್.”

ಮೆಥ್ಯುನ್ ತಕ್ಲಿ ಹಾಲಯ್ಲಿ.

“ಆತಾಂ ರಮೋನಾನ್ ತಾಚೆಂ ಜೀವನ್ ಪ್ರಾರಂಬ್ ಕರ‍್ಚೆಂ ಬರೆಂ.” ತಿ ಮ್ಹಣಾಲಿ ರಮೋನಾಕ್ ಆನಿಕ್‌ಯಿ ಆರಾವ್ನ್ ಧರುನ್. “ಉಡಾಸ್ ದವರ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಭುರ‍್ಗ್ಯಾ, ಬೋರ‍್ಡಿಂಗ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಬಂದಿಖಾನೊ ನ್ಹಯ್ ಯಾ ತುಜ್ಯಾ ತಸಲ್ಯಾ ನಾಜೂಕ್ ಭುರ‍್ಗ್ಯಾಕ್ ಆವಯ್ ಬಾಪಾಯ್ ಥಾವ್ನ್ ಪಯ್ಸ್ ಕರ‍್ಚೆಂ ಕೊಟೆಂ ನ್ಹಯ್ – ”

“ಮ್ಹಾಕಾ ಆವಯ್ ನಾ!” ಪಯ್ಲೆ ಪಾವ್ಟಿಂ ಉಲಯ್ಲೆಂ ರಮೋನಾ. ತಾಚೊ ತಾಳೊ ಸ್ಪಶ್ಟ್ ಜಾವ್ನಾಸ್‌ಲ್ಲೊ. ಸಿಸ್ಟರ್ ವರ‍್ಜೀನಿಯಾನ್ ಆಪ್ಲೊ ವೆಡ್ಕೊಳ್ ಸದಿಳ್ ಕೆಲೊ ಆನಿ ಪಯ್ಸ್ ಸರೊನ್ ಬಸ್ಲಿ.

“ತ್ಯಾ ದುಕೇಸ್ತ್ ಘಟನಾಚಿ ಖಬರ್ ಮ್ಹಾಕಾ ತುಜ್ಯಾ ಡೆಡಿನ್ ಪತ್ರಾಂ ಮುಕಾಂತ್ರ್ ಯೆದೊಳ್‌ಚ್ ಕಳಿತ್ ಕೆಲ್ಯಾ!” ತಿ ಮ್ಹಣಾಲಿ. “ದೆವಾನ್ ತಿಕಾ ಆಪ್ಲೆ ತಾಬೆಂತ್ ಘೆತ್ಲ್ಯಾ. ತಾಚಿಂ ಮಹಿಮಾಂ ವಿಚಿತ್ರ್. ತಾಚ್ಯೊ ಕರ‍್ನ್ಯೊ ಅಗಣಿತ್. ಆಮಿ ತಾಚೆರ್ ಕಸಲಿಂಯಿ ಸವಾಲಾಂ ಮಾಂಡುಂಕ್ ನಜೊ. ಆತಾಂ-’’ ತಿ ಉಬಿ ಜಾಲಿ ಆನಿ ತಿ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ದಾರಾಕುಶಿಕ್ ಪಳೆವ್ನ್ “ಲಿಂಡಾ, ಹಾಂಗಾಸರ್ ಯೆ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಭುರ‍್ಗ್ಯಾ!” ಮ್ಹಣ್ ತಾಳೊ ಕಾಡುನ್ ಆಪಯ್ಲಾಗ್ಲಿ.

ಥೊಡ್ಯಾಚ್ ಘಡಿಯಾಂ ಭಿತರ್ ಪಾರ‍್ಲರ್ ಡ್ಯೂಟಿ ಕರುನ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲಿ ಚಲಿ ಭಿತರ್ ಸರ‍್ಲಿ.

“ಯೆಸ್ ಸಿಸ್ಟರ್”

“ಹಿ ತುಮ್ಚಿ ನವಿ ಸಾಂಗಾತಿಣ್ ರಮೋನಾ ಲಿಯೊ” ಸಿಸ್ಟರ್ ವರ‍್ಜೀನಿಯಾನ್ ಕಳಯ್ಲೆಂ. “ಹೊ ಮಾನೇಸ್ತ್ ತಾಚೊ ಬಾಪುಯ್ ಮೆಥ್ಯು ಲಿಯೊ.” ಲಿಂಡಾನ್ ಮೆಥ್ಯುಕ್ ಮಾನ್ ಭಾಗಾಯ್ಲೊ. “ತುಂ ರಮೋನಾಕ್ ಘೆವ್ನ್ ಭಿತರ್ ವಚ್, ಬೋರ‍್ಡಿಂಗಾಚೆ ಸಾಂದಿ ಮುಲೆ ತಾಕಾ ದಾಕಯ್ – ತುಂ ಜಾಣಾಂಯ್ ಲಿಂಡಾ!”

“ವ್ಹಯ್ ಸಿಸ್ಟರ್.” ತೆಂ ರಮೋನಾಲಾಗಿಂ ಸರ‍್ಲೆಂ ಆನಿ ಹಾತ್ ಮುಕಾರ್ ಹಾಡಿಲಾಗ್ಲೆಂ. “ಯೆ ರಮೋನಾ.” ತೆಂ ಮ್ಹಣಾಲೆಂ.

ರಮೋನಾ ಉಬೆಂ ಜಾಲೆಂ.

ಲಿಂಡಾಚೊ ಹಾತ್ ತಾಣೆ ಧರ‍್ಲೊ ನಾ.

ಪಾಟಿಂ ಫುಡೆಂ ಪಳೆನಾಸ್ತಾಂ ತೆಂ ಗೆಲೆಂ. ಮೆಥ್ಯು ತಾಚೆ ಪಾಟಿಕ್ ಪಳೆಲಾಗ್ಲೊ. ಸಿಸ್ಟರ್ ವರ‍್ಜೀನಿಯಾ ಮಂದ್ ಹಾಸೊ ಹಾಸ್ಲಿ ಆನಿ ಲಿಂಡಾಕ್ ತಕ್ಲಿ ಹಾಲವ್ನ್ ಸಂಜ್ಞಾ ಕರುಂಕ್ ಲಾಗ್ಲಿ. ಲಿಂಡಾ ತಾಂಕಾಂ ಮಾನ್ ಭಾಗಾವ್ನ್ ರಮೋನಾ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾನ್ ಗೆಲೆಂ. ಸಿಸ್ಟರ್ ವರ‍್ಜೀನಿಯಾನ್ ಆನ್ಯೆಕ್ ಲಾಂಬ್ ಉಸ್ವಾಸಾಸಂಗಿಂ ಆಪ್ಲೆ ಹಾತ್ ದಗ್ಲ್ಯಾ ಭಿತರ್ ಲಿಪಯ್ಲೆ.

“ಶಿಸ್ತೆಚಿ ಏಕ್ ಝಳಕ್ ತುವೆಂ ಪಳೆಯ್ಲಿಯ್ ಮಿ| ಲಿಯೊ” ತಿ ಮ್ಹಣಾಲಿ ಲಿಂಡಾಚೆ ಪಾಟಿಕ್ ಪಳೆವ್ನ್. “ತುಜ್ಯಾ ಧುವೆವಿಶಾಂತ್ ತುಂ ಕಿತೆಂ ಚಿಂತಾಯ್?” ಥೊಡ್ಯಾ ಘಡಿಯಾಂಚ್ಯಾ ಮಾವ್ನಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ತಿಣೆ ವಿಚಾರ‍್ಲೆಂ.

“ಹುಂ!” ಮೆಥ್ಯು ಎಕಾಚ್ಫಾಣೆ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಭೃಮಿದೆಂತ್ಲೊ ಜಾಗೊ ಜಾಲೊ. ರಮೋನಾ ಪಾಟಿಂ ಯೇಂವ್ಕ್ ಅಸಾಧ್ಯ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಜಾಗ್ಯಾರ್ ಪಾವ್ಲಾಂ ಮ್ಹಣ್ ತಾಕಾ ಭಾಸ್ ಜಾಲೆಂ.

ಸಿಸ್ಟರ್ ವರ‍್ಜೀನಿಯಾ ಹಾಸ್ಲಿ.

“ಭಾಯ್ಲೊ ಹವೊ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಆಸಾ” ತಿ ಮ್ಹಣಾಲಿ ಉಬಿ ರಾವೊನ್. “ಬೋರ‍್ಡಿಂಗಾಚ್ಯಾ ಆನಿ ಕೊನ್ವೆಂಟಾಚ್ಯಾ ವಠಾರಾಂತ್ ಏಕ್ ಭೊಂವಾಡೊ ಮಾರಿತ್ ಆಮಿ ಉಲವ್ಣೆಂ ಚಲಯ್ಲ್ಯಾರ್ ಜಾಯ್ನಾ?”

“ಬರೆಂಚ್ ಸೂಚನ್” ಮೆಥ್ಯು ಉಬೊ ಜಾಲೊ.

ಸಾಂಗಾತಾಚ್ ತಿಂ ಪಾರ‍್ಲರಾ ಥಾವ್ನ್ ಭಾಯ್ರ್ ಆಯ್ಲಿಂ. ಸಾಂಜ್ ಜಾವ್ನ್ ಯೆತಾಲಿ. ಶೀತಳ್ ವಾರೆಂ – ನಿತಳ್ ಆನಿ ತೀಕ್ಷ್ಣ್ ವ್ಹಾಳ್ತಾಲೆಂ. ಸಿಸ್ಟರಾಚಿ ಪರ‍್ವಣ್ಗಿ ವಿಚಾರ‍್ನ್ ಮೆಥ್ಯುನ್ ಆಪ್ಲೆಂ ಸಿಗಾರ್ ಪೆಟಯ್ಲೆಂ.

“ತುಜಿಂ ದುಕಿ ಮುಳಾಂ ಉಸ್ತುಂವ್ಚೊ ಉದ್ದೇಶ್ ನ್ಹಯ್ ಮಿ| ಲಿಯೊ” ತಿ ಮ್ಹಣಾಲಿ ತೀನ್ ಚಾರ್ ಮೆಟಾಂ ಚಲ್ತೆಚ್.

“ಆವಯ್ಕ್ ನೆಣಾಸ್ಚಿ ಚಲಿ ರಮೋನಾ ಸ್ತ್ರೀಯಾಂಕ್ ಚಡ್ ಪಸಂದ್ ಕರಿನಾ ತೆಂ ಹಾಂವ್ ಜಾಣಾಂ ಜಾಲಿಂ. ಹಾಂವ್ ಪಾರ‍್ಲರಾಂತ್ ರಿಗ್ತಾನಾ ತೆಂ ಉಬೆಂ ಸಯ್ತ್ ರಾವೊಂಕ್ ನಾ.’

“ಸಿಸ್ಟರ್” ತೊ ಮ್ಹಣಾಲೊ. “ಹ್ಯಾ ಸರ‍್ವಾಂಕ್ ಗುಮಾನ್ ಹಾಂವೆಂ ದೀಜೆ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆಂ ಜಾವ್ಯೆತ್. ಪುಣ್ ತುಂ ಜಾಣಾಂಯ್ -”

“ಹಾಂವ್ ಜಾಣಾಂ ತುಮ್ಕಾಂ ಗಲ್ಫಾಂತ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ಖಂಚಾಯ್ಕಿ ವೇಳ್ ಆಸನಾ ತೆಂ! ವಿಚಿತ್ರ್- ದುರ‍್ಸತಾಂ ಹಾಂವ್ ತರ್‌ಯಿ ಹೆಂ ಕೊನ್ವೆಂಟ್ ತುಮ್ಚ್ಯಾ ತಸಲ್ಯಾ ಧರ‍್ಮಿಸ್ಟಾಂಚೆ ಮಜತೆನ್‌ಚ್ ಉಬೆಂ ಜಾಲಾಂ. ಬೋರ‍್ಡಿಂಗ್ ಫೀಸ್ ಆಮಿ ಘೆತಾಂವ್ ತರ್‌ಯಿ ಹಾಂಗಾಸರ್ ಆಮಿ ತುಮ್ಚ್ಯಾ ಭುರ‍್ಗ್ಯಾಂಕ್ ದಿಂವ್ಚಿ ತಿ ತರ‍್ಬೆತಿ ಪಯ್ಶ್ಯಾಂಕ್ ಮೊಲಾಕ್ ಘೆಂವ್ಚಿ ನ್ಹಯ್.”

“ಹಾಂವ್ ತುಕಾ ಪಾತ್ಯೆತಾಂ ಸಿಸ್ಟರ್.”

“ಬರೆಂ ತರ್, ಮ್ಹಜೆಂ ಪಯ್ಲೆಂ ಸವಾಲ್ ಜಾವ್ನಾಸ್‌ಲ್ಲೆಂ – ತುಜೆ ಧುವೆ ವಿಶಾಂತ್ ತುಂ ಕಿತೆಂ ಚಿಂತಾಯ್?”

ಮೆಥ್ಯುನ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಸಿಗಾರಾಚೊ ಗೊಬೊರ್ ಫಾಪುಡ್ಲೊ.

“ರಮಿ ಏಕ್ ವಿಚಿತ್ರ್ ಚಲಿ!” ತೊ ಉದ್ಗಾರ‍್ಲೊ. ಸಹಜ್ ಜಾವ್ನ್ ರಮೋನಾ ವಿಶಾಂತ್ ಹೆರ್ ಕಿತೆಂಚ್ ತೊ ನೆಣಾಸ್ಲೊ.

“ತೆಂ ಕುಡಿಚೆ ಪರಿಪಿಕಾಯೆಕ್ ಪಾವ್ಲಾ?”

“ಮ್ಹಜೆ ಜಾಣ್ವಾಯೆ ಪ್ರಕಾರ್- ಆದ್ಲ್ಯಾಚ್ ಮಯ್‌ನ್ಯಾಂತ್ -ವ್ಹಯ್.”

“ಹ್ಯಾ ದಿಸಾಂನಿ ಇಕ್ರಾ ವರ‍್ಸಾಂಚೆರ್ ಹೆಂ ಅಸಮಾನ್ಯ್ ನ್ಹಯ್. ಲಂಯ್ಗಿಕತೆಚಿ ಜಾಣ್ವಾಯ್ ತುವೆಂ ತಾಕಾ ದಿಲ್ಯಾಯ್?”

“ತೆಂ ಮ್ಹಜೆಲಾಗಿಂ ಯೆದೊಳ್ ಯೇಂವ್ಕ್ ನಾ.”

“ಹುಂ. ಬೂಕ್ ತೆಂ ವಾಚ್ತಾ?”

“ವ್ಹಯ್. ಪುಣ್ -”

“ಮೊಗಾಚ್ಯೊ ಕಾಣ್‌ಯೊ ವಾಚ್‌ಚೆಂ ತೆ ಪ್ರಾಯೆಕ್ ಸಹಜ್ ಜಾಲ್ಲೆಂಚ್.”

“ಮೊಗಾಚ್ಯೊ ಕಾಣ್‌ಯೊ ತೆಂ ವಾಚಿನಾ, ಸಿಸ್ಟರ್!”

ಸಿಸ್ಟರ್ ವರ‍್ಜೀನಿಯಾ ರಾವ್ಲಿ.

ತೊಯಿ ರಾವ್ಲೊ.

“ತರ್ ದೆವಾಸ್ಪಣಾಚ್ಯೊ ಕಾಣ್ಯೊ?” ತಿ ಅತುರಾಯೆನ್ ವಿಚಾರಿಲಾಗ್ಲಿ.

“ತಾಣೆ ವಾಚ್‌ಚೆಂ ವಾಚಪ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಸಮ್ಜನಾ ಸಿಸ್ಟರ್!” ತೊ ಮ್ಹಣಾಲೊ ಭುಜಾಂ ಉಡವ್ನ್. ವಿರಾರಾಯೆಚೆಂ ಲ್ಹಾನ್ ಕಿಸರ್ ತಾಚೆ ಮತಿಂತ್ ರಿಗ್ಲೆಂ.

“ಸಮ್ಜೊಂಚೆಂ ಪ್ರಯತ್ನ್‌ಯಿ ತುವೆಂ ಕೆಲೆನಾಂಯ್ ಆಸ್ತೆಲೆಂ. ಹಾಂಗಾಸರ್ ಆವಯ್ಚೆಂ ಮಹತ್ವ್ ಪ್ರವೇಸ್ ಜಾತಾ. ಕಿತೆಂಯಿ ಜಾಂವ್ ಮಿ| ಲಿಯೊ ದೆವಾಚೆ ಕೃಪೆನ್ ಮನಾಶಾಸ್ತ್ರಾಂತ್ ಹಾಂವೆಂ ಬರಿಚ್ ಪರಿಪಿಕಾಯ್ ಜೊಡ್ಲ್ಯಾ. ತುಜೆಂ ರಮೋನಾ ಬರ‍್ಯಾಚ್ ಹಾತಾಂನಿ ಆಸಾ.”

ತಿಂ ಪರ‍್ತ್ಯಾನ್ ಚಲೊಂಕ್ ಲಾಗ್ಲಿಂ.

“ರಮಿ ಕಸಲ್ಯಾಯಿ ಮಾನಸಿಕ್ ತೊಂದ್ರ್ಯಾಂತ್ ಆಸಾ ಮ್ಹಣ್ ಹಾಂವ್ ಪಾತ್ಯೆನಾ ಸಿಸ್ಟರ್” ಮ್ಹಣಾಲೊ ಮೆಥ್ಯು. “ಏಕ್ ಸುಡಾಳ್ ಚಲಿ ತೆಂ.”

“ಬರಾಬರ್. ತಾಕಾ ಏಕ್ ಪರಿಪೂರ‍್ಣ್ ಚಲಿ ಕರ‍್ಚಿ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಆಮ್ಚಿ” ತಿಣೆ ಆಪ್ಲಿ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಚಾಲ್ ಸವ್ಕಾಸ್ ಕರುನ್ ದಾಕಯ್ಲಿ. “ಭೊಂವ್ತಿಂ ಪಳೆ ಮಿ| ಲಿಯೊ ತಿ ಮ್ಹಣಾಲಿ ಆಪ್ಲೆ ಹಾತ್ ವಿಸ್ತಾರೊನ್. “ಸಂಸಾರಾಚೊಚ್ ಏಕ್ ಲ್ಹಾನ್ ವಾಂಟೊ ಆಮಿ ಹ್ಯಾ ಪಾಗೊರಾಂ ಭಿತರ್ ರಾವಯ್ಲಾ. ಆಮ್ಕಾಂಚ್ ಪಳೆ. ಮಾದ್ರಿ ಆಮಿ. ಸಂಸಾರ್ ಆಮಿ ಸೊಡ್ಲಾ. ನಿಸ್ಕಳ್ಪಣಾಚ್ಯೊ ಆನಿ ದುರ‍್ಬಳ್ಕಾಯೆಚ್ಯೊ ಆಂಗೊವ್ಣ್ಯೊ ಆಮಿ ಕೆಲ್ಯಾತ್. ತರ್‌ಯಿ ದೆವಾನ್ ಆಮ್ಚೆ ತಾಬೆಂತ್ ದಿಲ್ಯಾಂತ್ ಸಂಸಾರಿ ಭುರ‍್ಗಿಂ. ಚಲಿಯೊ, ತರ‍್ನ್ಯೊ, ಸೊಬಿತ್, ವಿವಿದ್ ಮಾನಸಿಕ್ ಪ್ರಕೃತಿಂಚ್ಯೊ. ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಮಾನಸಿಕ್ ವಾತಾವರಣಾಂತ್ ಆಮಿ ತಾಂಕಾಂ ಸಮ್ಜಜೆ ಆನಿ ಸಾಂಬಾಳಿಜೆ. ತುಂ ಜಾಣಾಂಯ್ ಮಿ| ಲಿಯೊ ಆತಾಂಚ್ಯಾ ಸಂಸಾರಾಂತ್ ಲಂಯ್ಗಿಕತಾಚ್ ಸರ‍್ವ್ ಮ್ಹಣ್ಚೆ ಗಡಿರ್ ತುಮಿ ಪಾವ್ಲ್ಯಾತ್. ಆತಾಂಚಿಂ ಪಿಂತುರಾಂ, ಬೂಕ್…” ತಿ ಆಂಗ್ ಹಿವ್ಳಾಯ್ಲಾಗ್ಲಿ.

ಮೆಥ್ಯುನ್ ಕಸಲೆಂಚ್ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಂ ದಾಕಯ್ಲೆಂ ನಾ.

“ರಮೋನಾಚೆ ಪರಿಪಿಕಾಯೆವಿಶಿಂ ತುಂ ಕಸೊ ಜಾಣಾಂ ಜಾಲೊಯ್?”

“ಸೂಪರ್ ಮಾರ‍್ಕೆಟಿಕ್ ಗೆಲ್ಲೆವೆಳಿಂ ರಮೋನಾನ್-”

“ಹಾಂವ್ ಜಾಣಾಂ ಜಾಲಿಂ!” ತಿಣೆ ಹಾತ್ ಉಬಾರ‍್ಲೊ. “ಹಾಂವ್ ತುಜೆಲಾಗಿಂ ಇತ್ಲ್ಯಾ ಉಗ್ತ್ಯಾನ್ ಉಲಯ್ಲಿಂ ಮ್ಹಣ್ ತುವೆಂ ವಿಸ್ಮಿತ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ನಜೊ. ಮ್ಹಜಿ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ತುಂ ಜಾಣಾಂಯ್.”

ಮೆಥ್ಯುನ್ ತಕ್ಲಿ ಹಾಲಯ್ಲಿ.

“ತುಕಾ ಕಸಲಿಂಯಿ ಸವಾಲಾಂ ಆಸಾತ್ ಮಿ| ಲಿಯೊ?”

“ಸರ‍್ವಾಂಕ್‌ಯಿ ತುಜೆಲಾಗಿಂ ಜಾಪಿ ಆಸಾತ್ ಸಿಸ್ಟರ್!”

“ತುಂ ಮ್ಹಾಕಾ ಫಾವೊ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಪ್ರಾಸ್ ಚಡ್ ಗವ್ರವ್ ದಿತಾಯ್.”

“ಮ್ಹಜೆ ಧುವೆಖಾತಿರ್!” ತೊ ಹಾಸ್ಲೊ. ಚಿಂತಿನಾಸ್ತಾಂಚ್ ತಾಚ್ಯಾ ತಾಳ್ಯಾಂತ್ ವೆಂಗ್ಯ್ ಮಿಸಳ್ಳೊ.

“ಸಹಜ್ ಜಾವ್ನ್!” ತಿ ಮ್ಹಣಾಲಿ ತಿಚ್ಯಾ ನಿಸ್ತೇಜ್ ಹಾಸ್ಯಾಸಂಗಿಂ. “ಪರ‍್ತ್ಯಾನ್ ತುಂ ರಜೆರ್ ಯೆತಾನಾ ಎಕಾ ದುಸ್ರ್ಯಾಚ್ ರಮೋನಾಕ್ ತುಂ ದೆಕ್ತಲೊಯ್!”

ಥೊಡೊ ವೇಳ್ ಪರ್‌ಯಾಂತ್ ತಿಂ ಮಾವ್ನ್‌ಪಣಿಂ ಚಲ್ಲಿಂ. ಚಲ್‌ಯಾಂಚೆ ಸಬಾರ್ ಪಂಗಡ್ ಹಾಂಕಾಂ ಉತ್ರೊನ್ ಚಲ್ಲೆ. ಸಿಸ್ಟರ್ ವರ‍್ಜೀನಿಯಾಕ್ ಏಕ್ ವಂದನ್ ಆನಿ ಮೆಥ್ಯುಕ್ ಏಕ್ ಪ್ರಶ್ನಾರ‍್ತಕ್ ದೀಶ್ಟ್ ಪಾಟವ್ನ್ ತ್ಯೊ ಚಲ್‌ಯೊ ಪಾಶಾರ್ ಜಾತಾಲ್ಯೊ. ಸಗ್ಳ್ಯಾ ವಠಾರಾಂತ್ ದುಸ್ರ್ಯಾ ದಾದ್ಲ್ಯಾಚಿ ಝಳಕ್ ನಾತ್‌ಲ್ಲಿ. ಚಿಕ್ಕೆಸೆ ಪಯ್ಸ್ ಎಕಾ ಮಯ್ದಾನಾರ್ ಧಾ ಬಾರ್ ಚಲ್‌ಯೊ ಬಾಸ್ಕೆಟ್ ಬೊಲ್ ಖೆಳ್ತಾಲ್ಯೊ. ಮೆಥ್ಯುಚಿ ದೀಶ್ಟ್ ತಾಂಚ್ಯಾ ಸುಪುಶ್ಟ್ ಪಾಯಾಂಚೆರ್ ಆನಿ ಹರ‍್ದ್ಯಾಂಚೆರ್ ಚರನಾಸ್ತಾಂ ಗೆಲಿ ನಾ.

“ಆಮಿ ಪಾರ‍್ಲರಾಕ್ ಪಾಟಿಂ ವೆಚೆಂ ಬರೆಂ” ತಿ ಮ್ಹಣಾಲಿ. “ವಾರೆಂಯಿ ಥಂಡ್ ಜಾಯಿತ್ ಆಯ್ಲೆಂ.”

ತಿಂ ಪಾಟಿಂ ಪರ‍್ತಾಲಿಂ.

“ಬೋರ‍್ಡಿಂಗಾಚೆ ವರ‍್ಸಾವಾರ್ ಫೀಜ್ ಹಾಂವ್ ಆತಾಂಚ್ ಭರ‍್ತಾಂ!” ಕಳಯ್ಲಾಗ್ಲೊ ತೊ. “ರಮಿಕ್ ಜಾಯ್ ಪುರ‍್ತೆ ‘ಪೊಕೆಟ್ ಮನಿ’ ದಿಂವ್ಚಿ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ತುಜಿ.”

“ಗರ‍್ಜೆ ಆನಿ ಮರ‍್ಜೆ ತೆಕಿದ್ ತಿ ತಾಕಾ ಮೆಳ್ತೆಲಿ.”

“ರಮಿಕ್ ಖಂಚಾಂತ್‌ಚ್ ಉಣೆಂ ಜಾಂವ್ಕ್ ನಜೊ ಸಿಸ್ಟರ್!”

“ಖಾಣ್-ಜೆವಾಣ್ ಖಂಚೆಂಯಿ ಬೋರ‍್ಡಿಂಗ್ ದಿತಾ ಮಿ| ಲಿಯೊ. ಪುಣ್ ಹಾಂವೆಂ ತುಕಾ ಯೆದೊಳ್‌ಚ್ ಕಳಿತ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಪ್ರಕಾರ್ ಹಾಂಗಾಸರ್ ರಮೋನಾಕ್ ಮಾನಸಿಕ್, ದಯ್ಹಿಕ್ ಆನಿ ಶಿಕ್ಪಾಚ್ಯಾ ಮಟ್ಟಾಕ್ ಕಿತೆಂಚ್ ಉಣೆಂ ಜಾಂವ್ಚೆಂ ನಾ.”

ಪಾರ‍್ಲರಾಕ್ ತಿಂ ಲಾಗಿಂ ಸರ‍್ತಾಲಿಂ.

“ತರಿಪುಣ್ ಏಕ್ ಸಂಗತ್ ಆಸಾ ಮಿ| ಲಿಯೊ.” ತಿ ಮುಂದರೊನ್ ಉಲಯ್ಲಿ. “ಥೊಡ್ಯಾಚ್ ವೆಳಾ ಆದಿಂ ಹಾಂವೆಂ ಉಲಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಪ್ರಕಾರ್ ಹ್ಯಾ ಕೊನ್ವೆಂಟ್ ಆನಿ ಬೊರ‍್ಡಿಂಗ್ ತುಮ್ಚ್ಯಾಚ್ ಮಜತಿನ್ ಚಲ್ತಾ-”

“ಹಾಂವ್ ಸಮ್ಜಾಲೊ ಸಿಸ್ಟರ್.”

“ಸರ‍್ವ್ ಚಲಿಯಾಂಕ್ ರಮೋನಾಕ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆಪರಿಂ ಗ್ರೇಸ್ತ್ ಬಾಪುಯ್ ಆಸನಾಂತ್ ಪಳೆ” ಏಕ್ ಫೊಕಾಣ್‌ಶೆ೦ ಉಡಯ್ಲಾಗ್ಲಿ ಸಿಸ್ಟರ್ ವರ‍್ಜೀನಿಯಾ.

“ಪಾಂಚ್ ಹಜಾರಾಂಚಿ ಚೆಕ್ ಹಾಂವ್ ಹ್ಯಾ ಕೊನ್ವೆಂಟಾಚ್ಯಾ ನಾಂವಾರ್ ಬರಯ್ತಲೊಂ.”

“ಮದರ್ ಸುಪೀರಿಯರಾ ತರ‍್ಫೆನ್ ಹಾಂವ್ ತುಜೊ ಉಪ್ಕಾರ್ ಮಾಂದ್ತಾಂ.”

ಪಾರ‍್ಲರಾ ಭಿತರ್ ಪಾವ್ತಾ ಪರ್‌ಯಾಂತ್ ತಿ ಉಲಯ್ಲಿಂನಾಂತ್ ಭಿತರ್ ರಿಗ್ತೆಚ್

“ರಮೋನಾಕ್ ಹಾಂವ್ ಹಾಂಗಾಸರ್ ಧಾಡ್ತಾಂ. ತುಮ್ಕಾ೦ ಖಾಸ್ಗೆನ್ ಉಲಂವ್ಕ್ ಜರೂರ್ ಆಸ್ತೆಲೆ೦. ತುಂ ರಜೆರ್ ಗಾವಾಂತ್ ಆಸ್ತಾ ಪರ್‌ಯಾಂತ್ – ಕಿತ್ಲೆ ದೀಸ್ ಉರ‍್ಲ್ಯಾತ್?”

“ಫಕತ್ ದೋನ್”

“ತವಳ್ ಪರ್‌ಯಾಂತ್ ತುಮಿ ರಮೋನಾಕ್ ಕೆದಳಾಯಿ ಭೆಟ್ಯೆತ್. ಹಾತ್ ಮುಕಾರ್ ಹಾಡ್ಲೊ. “ತತ್ಕಾಲಾಕ್ ಆದೇವ್ಸ್ ಮಿ| ಲಿಯೊ. ಕ್ರಿಸ್ತಾಚೆ ಸಮಾದಾನ್ ತುಜೆ ಸವೆಂ ಆಸುಂ.”

“ಆದೇವ್ಸ್ ಸಿಸ್ಟರ್ ವರ‍್ಜೀನಿಯಾ!” ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾಚ್ ಹಾಳ್ವಾಯೆನ್ ಚಲ್ಲಿ. ಮೆಥ್ಯು ಸೋಫಾಚೆರ್ ಬಸ್ಲೊ. ಚಿರುಟಾಚೆಂ ಮುಳ್ಕಾಟ್ ತಾಣೆ ಪಿರಿಂತ್ ಚಿರ‍್ಡಿಲೆಂ.

‘ಕ್ರಿಸ್ತಾಚೆಂ ಸಮಾದಾನ್ ತುಜೆಸವೆಂ ಆಸುಂ.’

ಸಿಸ್ಟರ್ ವರ‍್ಜೀನಿಯಾಚಿಂ ಉತ್ರಾಂ ತಾಚ್ಯಾ ಕಾನಾಂತ್ ಘುಣ್ಗುಣ್ಲಿಂ. ದೆವಾಚ್ಯಾ ಪುತಾಚೆಂ ಸಮಾದಾನ್ ಫುಂಕ್ಯಾ ಸವಾಯ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ? ಕೆದಾಳಾ ದೆವಾಳಾಂತ್ ತಾಣೆ ಆಕ್ರೇಕ್ ಪಾಂಯ್ ದವರ್‌ಲ್ಲೊ ತೊ ತಾಚ್ಯಾ ಉಡಾಸಾಂತ್ ನಾತ್‌ಲ್ಲೊ. ತರ್‌ಯಿ ಕ್ರೀಸ್ತ್ ಏಕ್ ಪರಿಪೂರ‍್ಣ್ ಅಸ್ತಿತ್ವ್ ಮ್ಹಳ್ಳೊ ತಾಚೊ ಭರ‍್ವಸೊ ಮಾತ್ ಆಜೂನ್ ಜಿವಂತ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೊ.

ರಮೋನಾ ಪಾರ‍್ಲರಾಂತ್ ಆಯ್ಲೆಂ.

ಮೆಥ್ಯು ಲಿಯೊ ಆಪ್ಲೆ ಭೃಮಿದೆಂತ್ಲೊ ಭಾಯ್ರ್ ಆಯ್ಲೊ.

“ಬಸ್ ರಮಿ!” ತೊ ಮ್ಹಣಾಲೊ, ಸೊಫಾಚೆ ದೆಗೆಕ್ ಸರೊನ್. ರಮೋನಾ ತಾಚ್ಯಾ ಸಾಮ್ಕಾರ್‌ಚ್ ಬಸ್ಲೆಂ.

“ಆಜ್ ತುಜಿ ನವಿ ಜಿಣಿ ಪ್ರಾರಂಬ್ ಜಾತಾ.”

ರಮೋನಾನ್ ಜಾಪ್ ದಿಲಿ ನಾ.

“ಹಾಂಗಾಸರ್ ತುಕಾ ಬರೆಂಚ್ ಟ್ರೀಟ್‌ಮೆಂಟ್ ಮೆಳಶೆಂ ಹಾಂವೆಂ ವಿಲೆವಾರಿ ಕೆಲ್ಯಾ!”

“ಕಿತ್ಲೆಂ ಡೊನೇಶನ್ ದಿಲೆಂಯ್ ಡೆಡಿ?” ತೆಂ ಸಟ್ಟ್ ಕರ‍್ನ್ ವಿಚಾರಿಲಾಗ್ಲೆಂ. “ತ್ಯಾ ಲಿಂಡಾಚೆ ಡೆಡಿನ್ ಧಾ ಹಜಾರ್ ದಿಲ್ಲೆ ಖಂಯ್!”

ಮೆಥ್ಯು ಲಿಯೊ ಹಾಸ್ಲೊ.

“ಮ್ಹಾಕಾ ಕೆದಳಾಯಿ ಪತ್ರಾಂ ಬರವ್ನ್‌ಚ್ ರಾವ್. ಗಲ್ಫಾ ಥಾವ್ನ್ ಕಿತೆಂಯಿ ಜಾಯ್ ತರ್-”

ಆಪ್ಲ್ಯಾ ದೊಳ್ಯಾಂನಿ ಅನಾಮಿಕ್ ಪ್ರಕಾಸಾಚಿಂ ಕಿಟಾಳಾಂ ಘೆವ್ನ್ ರಮೋನಾ ಉಬೆಂ ಜಾಲೆಂ.

“ಆದೇವ್ಸ್ ಡೆಡಿ!”

“ಆದೇವ್ಸ್ ರಮಿ!” ಬಾಗ್ವೊನ್ ತಾಚೊ ಉಮೊ ಘೆತ್ಲೊ ಮೆಥ್ಯುನ್. ಪಾರ‍್ಲರಾಚ್ಯಾ ಭಾಯ್ಲ್ಯಾ ದಾರಾರ್ ತೊ ಪಾವ್ತಾನಾ –

“ಡೆಡಿ!” ರಮೋನಾಚೊ ತೀಕ್ಷ್ಣ್ ತಾಳೊ ತಾಕಾ ಆಯ್ಕಲೊ. ತೆಂ ಕಾಂಯ್ ಪಿಗಳ್ಳೆಂ ಕೊಣ್ಣಾ ಮ್ಹಳ್ಳೆ ಭೃಮಿದೆನ್ ತೊ ಪಾಟಿಂ ಗುಂವ್ಲೊ.

ಪಾರ‍್ಲರಾಚ್ಯಾ ಭಿತರ‍್ಲ್ಯಾ ದಾರಾರ್ ರಮೋನಾ ಉಬೆಂ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆಂ.

ತಾಚ್ಯಾ ಮುಕಮಳಾರ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲ್ಯೊ ಹಾಸೊ ಗೂಂಡ್ ಜಾವ್ನಾಸ್‌ಲ್ಲ್ಯೊ. ತಾಚೊ ತೊ ಇಕ್ರಾ ವರ‍್ಸಾಂಚೊ ಜೀವ್ ತಾಕಾ ಇತ್ಲೊ ಮಜ್ಬೂತ್ ದಿಸ್ಲೊ ಕಿತೊ ತಾಚಿ ಲಾಂಬಾಯ್ ಆನಿ ಉಂಚಾಯ್ ಮೆಜುಂಕ್ ಸಕ್ಲೊ ನಾ. ಅಪರಿಮಿತ್ ಸಕ್ತೆಚಿ ಖಮಿರ್ ಫುಗೊಂಕ್ ತಯಾರ್ ಜಾಲ್ಲೆಪರಿಂ ತಾಕಾ ಭೊಗ್ಲೆಂ.

ತೆಂ ವಿಚಾರಿಲಾಗ್ಲೆಂ ಫಕತ್ ಏಕ್ ಸವಾಲ್.

“ಹ್ಯಾ ಸರ‍್ವಾಚಿ ಗರ‍್ಜ್ ಆಸಾ ಡೆಡಿ?”

ದಿವಾನ್ಖಾನ್ಯಾಂತ್ ಪಾಟಿಂ ಪಾವ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ತಾಣೆ ಆಪ್ಲೊ ಗ್ಲಾಸ್ ಚಾರ‍್ಲ್ಸಾಚ್ಯಾ ಹಾತಾಂತ್ ದಿಲೊ. “ಆನ್ಯೇಕ್ ಡ್ರಿಂಕ್ ಚಾರ‍್ಲ್ಸ್!” ತೊ ಮ್ಹಣಾಲೊ ಎಕಾ ಸುಕಾಳ್ ಬಸ್ಕೆರ್ ಬಸೊನ್. “ಏಕ್ ತುಕಾಯಿ ತಯಾರ್ ಕರ್. ತುಜೆಂ ಜೆವಣ್ ಜಾಲಾಂ?”

“ನಾ ಸರ್. ಹಾಂವ್ -”

“ತುಂ ಆಮಾಲ್ ಸೆವಿನಾಮಯ್ ಮ್ಹಣ್ ಹಾಂವ್ ಜಾಣಾಂ!” ಮೆಥ್ಯು ಹಾಸ್ಲೊ. “ಪುಣ್ ಮ್ಹಜೆಸಂಗಿಂ ಜೆವಣ್ ಪುಣ್‌ಯಿ ಕರ‍್ತಾಯ್?” ದೀನತಾಯ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲಿ ತಾಚ್ಯಾ ತಾಳ್ಯಾಂತ್.

“ಹ್ಯಾ ಸರ‍್ವಾಚಿ ಗರ‍್ಜ್ ಆಸಾ ಸರ್?” ಕಿತೆಂಚ್ ಕಳಿತ್ ನಾಸ್ಚ್ಯಾ ಚಾರ‍್ಲ್ಸಾನ್ ತೆಂಚ್ ಸವಾಲ್ ವಿಚಾರ‍್ಲೆಂ.

ಮೆಥ್ಯು ಉಬೊ ಜಾಲೊ ಆನಿ ಹಾಸ್ಲೊ.

“ತುಂ ನೆಣಾಂಯ್ ಚಾರ‍್ಲ್ಸ್ ತುಂ ನೆಣಾಂಯ್!” ತೊ ಬೊಬಾಟ್ಲೊ ಹಾಸ್ಯಾ ಮದೆಂ – ತ್ಯಾ ಆಡ್ಹೂಕ್ ಹಾಸ್ಯಾ ಮದೆಂ. “ತುಂ ನೆಣಾಂಯ್!”

ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಬೆಡ್‌ರುಮಾಕ್ ವೆಚ್ಯಾ ಫುಡೆಂ ಬಾರಾಂತ್ಲಿ ಏಕ್ ಬೊತ್ಲ್ ಘೆವ್ನ್ ತೊ ಗೆಲೊ. ಬೆಡ್‌ರುಮಾಚೆಂ ದಾರ್ ತಾಣೆ ಖೊಟ್ ಮಾರುನ್ ಬಂದ್ ಕೆಲೆಂ. ಹೆಂ ಬೆಡ್‌ರೂಮ್ ಜಾವ್ನಾಸ್‌ಲ್ಲೆಂ ತಾಚೊ ರಾತಿಚೊ ಸಂಸಾರ್. ಅಸಲೊ ಎಕಾಂತ್ ತ್ಯಾ ಬೆಡ್‌ರುಮಾಂತ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೊ – ಏಕ್ ಬೊತ್ಲ್ ವಿಸ್ಕಿ ಪರ್‌ಯಾಂತ್ ತ್ಯಾ ಎಕಾಂತಾಕ್ ಪಯ್ಸ್ ಕರುಂಕ್ ಸಕನಾಸ್‌ಲ್ಲಿ.

ದಾಟ್ ಎಕ್ಸುರಾಯ್.

ಎಲಿಜಾಬೆತಾಚ್ಯಾ ಮರ‍್ಣಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಉದೆಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸುರಾಯ್.

ಎಲಿಜಾಬೆತ್ – ತಾಚಿ ಪತಿಣ್.

ತಾಚ್ಯಾ ಮೊಗಾಚೆಂ ಲೀಜಾ.

ಪರಿಪೂರ‍್ಣ್ ಆಪ್ಣಾಕ್ ಸಮ್ಜೊನ್ ಘೆತ್‌ಲ್ಲೆಂ ಲೀಜಾ –

ಆತಾಂ ತೆಂ ನಾ,

ಕಿತ್ಲ್ಯಾ ವರ‍್ಸಾಂ ಥಾವ್ನ್ ತೆಂ ನಾ.

ಕಾಲ್ಚೆ ರಾತಿಂ ತೆಂ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆಂ –

ಆತಾಂ ತೆಂ ನಾ.

ರಮೋನಾ ಆಸಾ ಪುಣ್ ಎಲಿಜಾಬೆತ್ ನಾ.

ಕಿತ್ಯಾಕ್?

ಹ್ಯಾ ಸರ‍್ವಾಚಿ ಗರ‍್ಜ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲಿ?

ತೊ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಮೋವ್ ಖಟ್ಲ್ಯಾರ್ ಬಸ್ಲೊ.

ವಿಸ್ಕೆಚಿ ಬೊತ್ಲ್ ತಾಣೆ ತೊಂಡಾಕ್ ಧರ‍್ಲಿ. ಕಸಲೆಂಯಿ ವಿಸ್ರೊಂಚ್ಯಾ ಖಾತಿರ್ ನ್ಹಯ್. ವಿಸ್ರೊನ್ ವೆಚೆಂ ಆಡಾಂವ್ಚೆಖಾತಿರ್. ಭುಜಾಂ ಮದೆಂ ತಕ್ಲಿ ಗಳವ್ನ್ ತೊ ರಡ್ಲೊ. ಒಸಿಸ್ ಕಂಪೆನಿಚೆಂ ಸಿಂಹ್ ರಡ್ತಾಲೆಂ. ಸಂಸಾರಾನ್ ದೆಕೊಂಕ್ ನಾಸ್ಚಿಂ ತಿಂ ದುಕಾಂ. ಸಂಸಾರಾನ್ ಪಾತ್ಯೆನಾ ಜಾಂವ್ಚಿಂ ತಿಂ ದುಕಾಂ ತೊ ರಡ್ತಾಲೊ.

ತುಂ ಏಕ್ ದೇವ್.

ಜಾಂವ್ಕ್ ಆಸ್ಚೆಂ ತುಂ ಸರ‍್ವ್ ಜಾಣಾಂಯ್.

ತುಜಿ ಒಸಿಸ್ ಕಂಪೆನಿ ಏಕ್ ಮೃಗಾಲಯ್ ಡೆಡಿ.

ತುಜ್ಯಾ ಕಂಪೆನಿಂತ್ಲ್ಯಾ ಸರ‍್ವ್ ಗ್ರಹಾಂಕ್ ತುಂ ತಾಂಡುನ್ ಧರುನ್ ರಾವ್ಲಾಯ್. ಮ್ಹಜೆ ಡೆಡಿಕ್ ಹಾಂವೆಂ ಪಳೆಂವ್ಕ್ ನಾ ಸರ್… ಪುಣ್ ತುಕಾ ಪಳೆತಾನಾ ಸರ್… ಉಚಾರಿನಾಕಾ ಹೆಲೀನಾ, ಉಚಾರಿನಾಕಾ…
ಸಿಗಾರಾಚೆ ಜಳ್ಚೆ ತಕ್ಲೆನ್ ಕೆಲ್ಲೊ ಘಾಯ್ ಆತಾಂಯಿ ಜಿವೊಚ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೊ.

Tomorrow is Another Day

ಉಪ್ರಾಂತ್ ಜೆವ್ತಲೊಯ್ ಸರ್?

ತುಂ ನೆಣಾಂಯ್ ಚಾರ‍್ಲ್ಸ್, ತುಂ ನೆಣಾಂಯ್.

ಎಕಾಥರಾಚೊ ದೇವ್ ತುಂ, ಸರ‍್ವ್ ಜಾಣಾಂ ಜಾಂವ್ಚೊ ದೇವ್. ತರ್‌ಯಿ ತುಂ ಸಯ್ರಾಣಿ.

ಕಸಲೆಂ ಸಯ್ರಾಣ್?

ಎಲಿಜಾಬೆತ್!

ಎಕ್ಲ್ಯಾಚೆ ಅಚಾತುರಾಯೆಚಿ ಬಲಿ?

ಎಕ್ಲ್ಯಾಚೆ ಅಪೂರ‍್ಣ್ ಶಿಕ್ಪಾಚೊ ಫಳ್?

ಕಿತೆಂ ತುಂ ಕರ‍್ತಾಯ್ ಮೆಥ್ಯು ಲಿಯೊ? ತುವೆಂ ಜಾಗವ್ನ್ ದವರ‍್ಲೆಲೆ ಉಡಾಸ್ ಪಾವನಾಂತ್?

ಅಮಾಲಾಂತ್ ತಾಂಕಾಂ ಹಾಂವ್ ಪರ‍್ತ್ಯಾನ್ ಕಾಂತಯ್ತಾಂ. ಮ್ಹಜೆಂ ತುಪೆಂ ಹಾಂವ್ ಜಿವಾಳ್ ಕರ‍್ತಾಂ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಹಾಂವೆಂ ಜಿಯೆಜೆ – ರಮಿಚ್ಯಾ ಸವಾಲಾಚಿ ಜಾಪ್ ಮೆಳ್ತಾ ಪರ್‌ಯಾಂತ್ ಹಾಂವೆಂ ಜಿಯೆಜೆ. ಹಾಂವೆಂ ಜಿಯೆಜೆ ಸಯ್ರಾಣಿ ಜಾವ್ನ್

Tomorrow is Another Day

ಹಾಂವೆಂ ಜಾಗ್ರುತ್ ಆಸಜೆ.

ಹೆರಾಂಚೆ ಜಿಣಿಯೆಸಂಗಿಂ ಶತ್ರಂಜ್ ಖೆಳೊನ್ ಜಿಕ್ತಾಪರ್‌ಯಾಂತ್ ಹಾಂವೆಂ ಜಾಗ್ರುತ್ ಆಸಜೆ.

(ಚಾಲು ಆಸಾ)

ಕಿಟಾಳ್ ತುಮ್ಕಾಂ ಮೊಗಾಚೆಂ? ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ 10 ವರ್ಸಾಂ ಪಾಸುನ್ ಖಳಾನಾಸ್ತಾನಾ ನಿರಂತರ್ ಫಾಯ್ಸ್ ಜಾವ್ನ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಕಿಟಾಳಾರ್ ಹಜಾರೊಂ ಪಾನಾಂನಿ ವಿಂಚ್ಣಾರ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಆಸಾ. ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ಧಾ ವರ್ಸಾಂನಿ ಬಾಂದುನ್ ಹಾಡ್ಲೆಲೆಂ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯಾಚೆಂ ದಾಯ್ಜ್ ಮುಕಾರುನ್ ವ್ಹರುಂಕ್ ತುಮ್ಚಿ ಕುಮಕ್ ಗರ್ಜ್ ಆಸಾ. ಸಕಯ್ಲೊ ಬುತಾಂವ್ ದಾಂಬುನ್ ಗೂಗಲ್ ಪೇ, ಪೋನ್ ಪೇ, ಬ್ಯಾಂಕ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್‌ಫರ್ , ಡೆಬಿಟ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಾರ್ಡಾ ಮಾರಿಫಾತ್ ಖುಶೆಚಿ ವಂತಿಗೆ ದಿವ್ಯೆತ್.

Nobody had feels yet. And how do you feel?
0 :thumbsup: Thumbs up
0 :heart: Love
0 :joy: Joy
0 :heart_eyes: Awesome
0 :blush: Great
0 :cry: Sad
0 :rage: Angry

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Disclaimer : Please write your correct name and email address. Kindly do not post any personal, abusive, defamatory, infringing, obscene, indecent, discriminatory or unlawful or similar comments. Kittall.com will not be responsible for any defamatory message posted under this article. Please note that sending false messages to insult, defame, intimidate, mislead or deceive people or to intentionally cause public disorder is punishable under law. It is obligatory on kittall.com to provide the IP address and other details of senders of such comments, to the authority concerned upon request. Hence, sending offensive comments using kittall.com will be purely at your own risk, and in no way will kittall.com be held responsible.