Javascript Disabled!

Please Enable Javascript if you disabled it, or use another browser we preferred Google Chrome.
Please Refresh Page After Enable

Powered By UnCopy Plugin.

 

   

ಶಿಕ್ಶಕಾಂಚ್ಯಾ ದಿಸಾ ‘ರಿಚ್ಚ ಮಾಸ್ಟೆರಾ’ ಚೊ ಉಡಾಸ್.

ಏಕ್ ಬರೊ ಶಿಕ್ಷಕ್ ಹಜಾರೊಂ ವಿದ್ಯಾರ‍್ತಿಂಚೆಂ ಭವಿಶ್ಯ್ ರೂಪಿತ್ ಕರ‍್ತಾ; ತಸೆಂ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಎಕ್ಲೊ ಬರೊ ಶಿಕ್ಷಕ್ ಸಮಾಜ್‌ಚ್ಚ್ ಬದ್ಲೊಂಕ್ ಸಕ್ತಾ… ಸಂಸಾರ್‌ಚ್ಚ್ ಬದ್ಲೊಂಕ್ ಸಕ್ತಾ… ಆದರ‍್ಶ್ ಶಿಕ್ಷಕಾಚೊ ಪ್ರಭಾವ್ ಮನ್ಶಾಜಿಣಿಯೆಚ್ಯಾ ಆಖೇರಿ ಪರ‍್ಯಾಂತ್ ಆಸ್ತಾ…

ಮ್ಚ್ಯಾ ಗುರ‍್ಪುರ್ ಕೈಕಂಬಚ್ಯಾ ಪೊಂಪೈ ಇಗರ‍್ಜೆಕ್ ವೆವೆಗ್ಳ್ಯಾ ನಾಂವಾನಿಂ ಉಲೊ ಕರ‍್ಚಿ ಯಾ ವಳ್ಕೊಂಚಿ ರಿವಾಜ್ ಆದಿಂ ಮಾಗಾಂ ಥಾವ್ನ್ ಚಲೊನ್ ಆಯ್ಲ್ಯಾ. ಥೊಡೆ ಜಣ್ ‘ಕೌಡುರ್ ಇಗರ‍್ಜ್’ ಮ್ಹಣ್ತಾತ್ ತರ್ ಥೊಡೆ ‘ಗುರ‍್ಪುರ್ ಇಗರ‍್ಜ್’ ಮ್ಹಣ್ ಆಪಯ್ತಾತ್. ಥೊಡೆ ಜಣ್ ‘ಪೊಂಪೈ ಇಗರ‍್ಜ್’ ಮ್ಹಣ್‍ಂಚ್ಚ್ ವಳ್ಕಾತಾತ್. ಹ್ಯಾ ಇಗರ‍್ಜಿಚ್ಯಾ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾನ್ ಏಕ್ ವಿಸ್ತಾರ್ ಖೆಳ್ಚೆಂ ಮಯ್ದಾನ್ (ಆಟದ ಬಯಲು) ಆಸಾ. ತಾಚ್ಯಾ ಮಧೆಂಚ್ಚ್ ಕಾರಾಂ ಆನಿ ವಾಹನಾಂ ವಚೊನ್ ವಾಟ್‌ಯ್ ಜಾಲ್ಯಾ. ಸಾಂಜೆಚೆಂ ಥಂಯ್ಸರ್ ತರ‍್ನಾಟೆ ಭುರ‍್ಗೆ ಖೆಳೊನ್ ಆಸ್ತಾತ್. ಹಾಂವ್ ಲ್ಹಾನ್ ಆಸ್ತಾನಾ ಆಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾಬರಿಚ್ಚ್ ಆತಾಂಯ್ ತೆಂ ಮಯ್ದಾನ್ ಆಸಾ. ಹಾಂವ್ ರಜೆರ್ ಗಾಂವಾಕ್ ಗೆಲ್ಲ್ಯಾ ವೆಳಿಂ, ತ್ಯಾ ಮಯ್ದಾನಾಚೆರ್ ಪಾಸಾಯೊ ಮಾರುಂಕ್ ಗೆಲ್ಲೊಂ. ತ್ಯಾಚ್ಚ್ ವೆಳಿಂ, ಮತಿಚ್ಯಾ ಭ್ರಮಿದೆಂತ್ ಪಾಸಾಯ್ಯೊ ಮಾರ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಬರಿ ಜಾಲ್ಲೆಂ. ಎಕ್ಲೊ ಬಳ್ವಂತ್ ಶಿಕ್ಷಕ್, ಜಿವಾನ್ ಚಿಕ್ಕೆ ದಾಟೊ ಮೊಟೊ, ದವೊಚ್ಚ್ ಕಡಕ್ಕ್ ಮುಂಡು ನೆಸೊನ್, ದವೆಂಚ್ಚ್ ಕಡಕ್ಕ್ ಖೊಮಿಸ್ ಘಾಲ್ನ್ ಹಾತಿಂ ವ್ಹಡ್ ಸತ್ರಿ ಘೆವ್ನ್, ಘಡ್ಯೆಕ್ ಏಕ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ಕೊಂಕ್ಲಿ ಕಾಡ್ನ್ ಚಲೊನ್ ಯೆಂವ್ಚೊ ದಿಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಬರಿ ಜಾಲ್ಲೆಂ. ತೆಂ ಏಕ್, ಮತಿ ಪಾಗೊರಾಂತ್ಲೆಂ ಚಿಂತ್ಪಾ ಸಾಗೊರಾಂತ್ಲೆ ಖಿಣಾಚೆಂ ಘಡಿತ್…. ನೀಜ್ ನ್ಹಯ್…. ಪುಣ್, ಹ್ಯಾ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಪ್ರಾಯೆರ್ ಜಾಲ್ಯಾರ್‌ಯ್ ಜರ‍್ತರ್ ತೊ ಶಿಕ್ಷಕ್ ನೀಜ್ ಜಾವ್ನ್ ಮುಕಾರ್ ದಿಸ್‌ಲ್ಲೊ, ಆತಾಂಯ್ ಭಿಯಾನ್ ಹಾತ್ ಜೊಡುನ್ ‘ನಮಸ್ತೆ ಸರ್’ ಮ್ಹಣ್ತೊಂ ಕೊಣ್ಣಾ… ತಿತ್ಲೊ ವ್ಹರ‍್ತೊ ಪ್ರಭಾವ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಜಿವಿತಾಂತ್, ತ್ಯಾ ಎಕಾ ಬಳ್ವಂತ್, ಪ್ರಭಾವಿಕ್, ಸಾದ್ಯಾ ಆನಿ ನಿಷ್ಟ್ ಶಿಕ್ಷಕಾಚೊ. ಮ್ಹಜೆರ್ ಮಾತ್ರ್ ನ್ಹಯ್ ತಾಣೆ ಶಿಕಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಸರ‍್ವಾಂಕ್ ತಸಲೊಚ್ಚ್ ಆನ್ಭೋಗ್ ಜಾಲಾ ತೆಂ ಸಹಜ್…

ತ್ಯಾ ಪ್ರತಿಷ್ಟಿತ್ ಶಿಕ್ಷಕಾಚೆಂ ನಾಂವ್ ಜಾವ್ನಾಸಾ ಜೋನ್ ರಿಚ್ಚರ‍್ಡ್ ರೊಡ್ರಿಗಸ್. ಪೊಂಪೈ ಇಗರ‍್ಜೆಚ್ಯಾ ಸುತ್ತುರಾಚ್ಯಾ ಲೊಕಾನ್ ಆನಿ ಆಮಾ ಸರ‍್ವಾಂನಿ ಮೊಗಾನ್ ವಳ್ಕೊಂಚೊ ರಿಚ್ಚ ಮಾಸ್ಟೆರ್.

RM15

ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಲಾನ್ಪಣಾ ಥಾವ್ನ್ ಶಿಕಾಪ್ ದಿಲ್ಲ್ಯಾ ಜಾಯ್ತ್ಯಾ ಜಾಣ್ತ್ಯಾ ಆನಿ ಉಂಚ್ಲ್ಯಾ ಮೆಸ್ತ್ರಿಂ ಪಯ್ಕಿ ಆಮ್ಚೊ ರಿಚ್ಚ ಮಾಸ್ಟೆರ್ ಪಯ್ಲ್ಯಾ ಸ್ಥಾನಾರ್ ಯೆತಾ ಮ್ಹಣ್ಯೆತ್. ಕೈಕಂಬ ಗುರ‍್ಪುರ್ ಯಾ ಕೌಡುರ್ ಪೊಂಪೈ ಸಾಯ್ಭಿಣಿಕ್ ಸಮರ‍್ಪಿಲ್ಲ್ಯಾ ಇಸ್ಕಾಲಾಂತ್ ಶಿಕ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಆಮ್ಕಾಂ ತಿಸ್ರ್ಯಾ ಕ್ಲಾಸಿ ಮ್ಹಣಾಸರ್ ಇಗರ‍್ಜಿಚ್ಯಾ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾನ್ ಆಸ್ಚೆಂ ಪರ‍್ನೆಂ ಇಸ್ಕಾಲ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆಂ. ತ್ಯಾ ಇಸ್ಕಾಲಾಂತ್ ಬಸೊಂಕ್ ಬಾಂಕ್ ಮಾತ್ರ್. ಪಯ್ಲ್ಯಾ ವರ‍್ಗಾಂಚ್ಯಾಂಕ್ ಧರ‍್ಣಿಚೆರ್‌ಚ್ಚ್ ಬಸೊಂಕ್. ಥೊಡ್ಯಾ ಪಾವ್ಟಿಂ ರುಕಾ ಮುಳಾಂತ್ ಆಮ್ಕಾಂ ಲಿಸಾಂವ್ ಶಿಕಂವ್ಚೆಂಯ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆಂ. ಬೆಥನಿ ಮಾದ್ರಿಚ್ಚ್ ಚಡ್ ಜಾವ್ನ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ತ್ಯಾ ಇಸ್ಕಾಲಾಂತ್ ಚವ್ತ್ಯಾ ಕ್ಲಾಸಿಕ್ ಭಡ್ತಿ ಜಾತಾನಾ ನವ್ಯಾ ಇಸ್ಕಾಲಾಕ್ ಆಮಿಂ ಗೆಲ್ಲ್ಯಾಂವ್. ತೆದ್ನಾಂ ರಿಚ್ಚ ಮಾಸ್ಟೆರಾಕ್ ಸಾರ‍್ಕೆಂ ಪಳಯಿಲ್ಲೆಂ. ‘ಅಳೆ, ತುಮಿಂ ಬರೆಂ ಕರ‍್ನ್ ಶಿಕಾನಾ ತರ್ ರಿಚ್ಚ ಮಾಸ್ಟೆರ್ ಬೊಡಿ ಹಾಡ್ನ್ ತುಮ್ಚ್ಯಾ ಪಾಟಿಚಿ ಖಾತ್ ಕಾಡ್ತಾ ಪಳೆ…’ ತಿಸ್ರ್ಯಾ ವರ‍್ಗಾಂತ್ ಶಿಕಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಎಸ್ತೆಲ್ ಟಿಚೆರಿನ್ ಆಮ್ಕಾಂ ಸಾಂಗ್‌ಲ್ಲೆಂ ಆತಾಂಯ್ ಉಡಾಸಾಂತ್ ಆಸಾ. ತೆದ್ನಾಂಚ್ಚ್, ರಿಚ್ಚ ಮಾಸ್ಟೆರ್ ಆಮ್ಕಾಂ ಭುರ‍್ಗ್ಯಾಂಕ್ ಭಿಯೆಂವ್ಕ್ ಕರ‍್ಚೊ ಮನಿಸ್ ಜಾವ್ನಾಸ್‌ಲ್ಲೊ. ಕಡಕ್ಕ್ ಮೆಸ್ತ್ರಿ!!

RM04

ದೊವೊ ಮುಂಡು ಘಾಲ್ನ್ ಖಾಕೆಕ್ ಸತ್ರಿ ಮಾರುನ್ ತೊ ಯೇತ್ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ಆಮಿ ಭುರ‍್ಗೆ ತಾಚ್ಯಾ ಮುಕಾರ್ ಬಿಲ್ಕುಲ್ ದಿಸಾನಾತ್‌ಲ್ಲ್ಯಾಂವ್. ಸಾತ್ವೆಂತ್ ಹಾಂವ್ ಪಾವ್ತಾನಾ ಇಸ್ಕಾಲಾಚೊ ಮುಖೆಲಿ ಜಾಂವ್ಚೆಂ ಭಾಗ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಮೆಳ್‌ಲ್ಲೆಂ. ತೆದ್ನಾಂ, ಇಸ್ಕಾಲಾಚಿ ಆನಿ ಇಸ್ಕಾಲಾಚ್ಯಾ ಕಂಪೌಂಡಾಚಿ ನಿತಳಾಯ್ ಕರುಂಕ್ ಆಮ್ಕಾಂ ಭುರ‍್ಗ್ಯಾಂಕ್‌ಚ್ಚ್. ನಿತಳಾಯ್ ಕೆಲ್ಯಾಗೀ ಮ್ಹಣ್ ಪಳಂವ್ಕ್, ಭುರ‍್ಗ್ಯಾಂಚೆ ಮೌನ್‌ಪಣ್ ಸಾಂಬಾಳುಂಕ್ ಆಮ್ಕಾಂ ಮುಖೆಲ್ಯಾಂಕ್. ಪಿಯೆಂವ್ಚೆಂ ಉದಕ್ ಪಾದ್ರ್ಯಾಬಾಚ್ಯಾ ಘರಾ ಲಾಗಿಂ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಚಟ್ಟ್ಯಾಂನಿ ಭರುಂಕ್ ಆಮ್ಕಾಂಚ್ಚ್. ಹರ‍್ಯೆಕಾ ಕ್ಲಾಸಿಚಿ ಆವ್ದಿ (ಪಿರೀಯೆಡ್) ಜಾತಾನಾ ಬೆಲ್ ಮಾರುಂಕ್ ಆನಿ ಸಾಂಜೆರ್ ಇಸ್ಕಾಲ್ ಜಾಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಇಸ್ಕಾಲಾಚಿಂ ಸಗ್ಳಿಂ ಜನೆಲಾಂ ಬಾಗ್ಲಾಂ ದಾಂಪುನ್, ಚಾವಿ ವಿಗಾರಾ ಲಾಗಿಂ ದವರ‍್ನ್ ಇಸ್ಕಾಲಾಚೊ ಮುಖೆಲಿ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಮ್ಹಾಕಾ ಘರಾ ವಚೊಂಕ್.

ಸಾಂಜೆರ್ ಘರಾ ಗೆಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ತಣ್ ಯಾ ರಾಂದಯ್ ಮಾತ್ಯಾರ್ ಘೆವ್ನ್ ಗುರ‍್ಪುರ್ ಪೆಂಟೆಕ್ ವಚೊಂಕ್ ಆಸ್ತಾಲೆಂಚ್ಚ್. ತೆದ್ನಾಂ, ತಣ್ ಯಾ ರಾಂದಯ್ ಮಾತ್ಯಾರ್ ವಾವವ್ನ್ ವೆತಾನಾ, ಲಜ್ ದಿಸ್ತಾಲಿ. ಆನಿ ಏಕ್ ದೀಸ್, ಆಮ್ಚೊ ಮುಖೆಲ್-ಮೆಸ್ತ್ರಿ ರಿಚ್ಚ ಮಾಸ್ಟೆರ್ ಮಾತ್ಯಾರ್ ಸಾರೆಂ ವಾವವ್ನ್ ಸಾಲ್ಮಾರ‍್ಗ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ತಾಂಚ್ಯಾ ಗಾದ್ಯಾಕ್ ವೆಚೊ ಹಾಂವೆ ಪಳಯಿಲ್ಲೊ. ಮತಿಂತ್ ಆಯಿಲ್ಲೆಂ ಎಕ್‌ಚ್ಚ್ ಚಿಂತಾಪ್ – ‘ಜರ‍್ತರ್ ಆಮ್ಚೊ ಮುಕೆಲ್ ಮೆಸ್ತ್ರಿ ಸಾರೆಂ ವಾವವ್ನ್ ಗಾದ್ಯಾಕ್ ಯಾ ಕುಮೆರಿಕ್ ವೆತಾ, ಮ್ಹಾಕಾ ಕಸಲಿ ಲಜ್?’ ತಸೆಂ ರಿಚ್ಚ ಮಾಸ್ಟೆರಾಚೆಂ ಸಾದೆಂಪಣ್ ಪಳವ್ನ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಥಂಯ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೊ ಲಜೆಚೊ ಅವ್ಗುಣ್ ಉಣೊ ಜಾಲೊ ಮ್ಹಣ್ಯೆತ್. ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಗೊಟ್ಯಾ ಥಾವ್ನ್ ಗೇಣಿಕ್ ಕಾಣ್ಘೆಲ್ಲ್ಯಾ ಅಬುಟ್ ದಾಟ್ಟುಚ್ಯಾ ಜಾಗ್ಯಾಕ್ ವೆತಾನಾ ಕಿತ್ಲೆಶ್ಯಾ ಪಾವ್ಟಿಂ ತಾಂಚ್ಯಾ ಗಾದ್ಯಾಂತ್ ಕಾಮ್ ಕರ‍್ಚೊ ರಿಚ್ಚ ಮಾಸ್ಟೆರ್ ಮೆಳ್ಳಾ… ಆನಿ ತಾಣೆಂ ಏಕ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ಸಾಂಗ್‍ಲ್ಲೆಂಯ್ ಆಸಾ ” ಕಸಲೆಂಯ್ ಕಾಮ್ ಕರುಂಕ್ ಮನ್ಶಾಕ್ ಲಜ್ ಬಿಲ್ಕುಲ್ ದಿಸೊಂಕ್ ನಜೊ … ಕಷ್ಟ್ ಕಾಡ್ನ್ ಜಿವಿತಾಂತ್ ಮುಖಾರ್ ಆಯ್ಲ್ಯಾರ್ ದೇವ್‌ಯ್ ಆಮ್ಕಾಂ ಸಾಂಬಾಳ್ತಾ” ಉಂಚ್ಲ್ಯಾ ಚಿಂತ್ಪಾಚ್ಯಾ ಮೆಸ್ತ್ರಿಚೆಂ ಉಂಚ್ಲೆ ಚಿಂತಾಪ್ ತೆಂ.

ಸಾತ್ವೆಂತ್ ರಿಚ್ಚ ಮಾಸ್ಟೆರ್ ಆಮ್ಕಾಂ ಗಣಿತ್ ಶಿಕಯ್ತಾಲೊ. ಹಾಂವ್ ಇಸ್ಕಾಲಾಚೊ ಭುರ‍್ಗ್ಯಾಂಚೊ ಮುಖೆಲಿ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ಬಾಂಕಾರ್ ಬಸೊಂಕ್. ಆಮ್ಚೆಂ ಇಸ್ಕಾಲ್ ಲಾಂಬ್ ಸಭಾಸಾಲ್‌ಚ್ಚ್. ಮಧೆಂ ಮಧೆಂ ರುಕಾಡಾಚಿಂ ಫಾಳಿಂ ಆಡ್ ದವರ‍್ನ್ ಎಕಾ ಕ್ಲಾಸಿ ಥಾವ್ನ್ ಆನ್ಯೇಕಾ ಕ್ಲಾಸಿಕ್ ವಿಂಗಡ್ ಕರ‍್ಚೆಂ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆಂ. ಸಾಲಾಚ್ಯಾ ಮಧೆಂಚ್ಚ್, ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಪಾಂಚ್ವ್ಯಾ ಕ್ಲಾಸಿಂತ್ ಗಡಿಯಾಳ್ ಉಮ್ಕಾಳಾಯಿಲ್ಲೆಂ. ತೆದಾಳಾ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಹಾತಾಂತ್ ಗಡಿಯಾಳ್ ನಾತ್‌ಲ್ಲೆಂ. ತೆಂ ಗಡಿಯಾಳ್ ಪಳವ್ನ್ ಹಾಂವೆಂ ಇಸ್ಕಾಲಾಚಿ ಬೆಲ್ಲ್ ಮಾರುಂಕ್. ತಸೆಂ ಬೆಲ್ಲ್ ಮಾರುಂಕ್ ಪಾಂಚ್ ಮಿನುಟಾಂ ವೇಳ್ ಜಾಲೊ ತರ್ ರಿಚ್ಚ ಮಾಸ್ಟೆರಾಚ್ಯೊ ಖುಟಿ ಪಡ್ತಾಲ್ಯೊಚ್ಚ್ ಆನಿ ತೊ ಮ್ಹಣ್ತಾಲೊ – ‘ಬೇಲಿಯೆ ಹೊಲವನ್ನು ಮೇದರೆ, ಮೇವೆಲ್ಲಿ ?’ (ವೋಂಯ್‌ಚ್ಚ್ ಚರೊವ್ ಖಾಯ್ತ್ ತರ್ ಚರೊವ್ ಕಸೊ ಉರ‍್ಚೊ??) ತಸೆಂ ಜಾವ್ನ್ ಜಾವ್ಯೆತ್ ಆತಾಂಯ್ ಹಾಂವ್ ವೆಳಾಂತ್ ಪಕ್ಕಾ ಶಿಸ್ತ್ ಸಾಂಬಾಳ್ತಾಂ. ರಿಚ್ಚ ಮಾಸ್ಟೆರಾಚೆಂ ಪ್ರೇರಣ್ !

RM20

ರಿಚ್ಚ ಮಾಸ್ಟೆರಾಚಿ ಎಕ್ಲಿಚ್ ಧುವ್ ಫ್ಲೇವಿ

ಪೊಂಪೈ ಯಂಗ್‌ಸ್ಟರ‍್ಸ್ ಕ್ಲಬಾಚೊ ಕಾರ‍್ಯದರ‍್ಶಿ ಜಾವ್ನ್ ಸೆವಾ ದಿತಾನಾ ಆಮ್ಚೊ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್ ಜಾವ್ನಾಸ್‌ಲ್ಲೊ ತಾಲೆಂತ್‌ವಂತ್ ತರ‍್ನಾಟೊ ಆನಿ ಮ್ಹಜೊ ಮಿತ್ರ್ ವಲೇರಿಯನ್ ಗ್ರೆಶಿಯನ್ ಪೇರಿಸ್. ಆಮಿ ಹಳ್ಳೆಂತ್ ಜಿಯೆವ್ನ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾನ್, ಆಮಿ ಹುದ್ದೆದಾರ್ ಜಾಂವ್ಚ್ಯಾ ಪಯ್ಲೆಂ ನಾಟಕ್ ಸಾದರ್ ಕೆಲ್ಲೆ ತರ್ ಚೆಡ್ವಾಂಚೊ ಪಾತ್ರ್ ಚೆರ‍್ಕ್ಯಾಂನಿ ಕರ‍್ಚೊ. ಪುಣ್, ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಥಂಯ್ ಆಯಿಲ್ಲಿ ಏಕ್ ನವಿ ಆಲೋಚನ್, ಚಲಿಯಾಂಚೊ ಪಾತ್ರ್ ಚಲಿಯಾಂನಿಂಚ್ಚ್ ಸಾದರ್ ಕರಿಜಯ್ ಮ್ಹಣ್. ತ್ಯಾ ವೆಳಾರ್ ಮಾನಾಧಿಕ್ ಬಾಪ್ ರೋಶನ್ ಕಾಪುಚಿನ್ ಹಾಂಚ್ಯಾ ಮುಖೇಲ್ಪಣಾರ್ ಯುವಜಣಾಂಚೆಂ ಶಿಬಿರ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ತರ‍್ನ್ಯಾಟ್ಯಾಂಕ್ ಪಯ್ಲೆ ಪಾವ್ಟಿಂ ಆಸಾ ಕೆಲ್ಲೆಂ. ಹ್ಯಾ ಶಿಬಿರಾಂತ್ ಚಲಿಯಾಂನಿ ಹಾಜರ್ ಜಾಯ್ಜಯ್ ಮ್ಹಣ್ ಆಮ್ಚೆಂ ಚಿಂತಾಪ್. ಶಿಬಿರಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಚಲಿಯಾಂನಿ ಚಲ್ಯಾಂ ಸಾಂಗಾತಾ ನಟನ್ ಕರಿಜಯ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಯೋಜನ್. ಪುಣ್, ಚಲಿಯ್ಯೊ ನಾಟಕ್ ಅಭ್ಯಾಸಾಕ್ ಯೆಂವ್ಕ್ ಆಯ್ಕಾಚ್ಚ್ ನಾಂತ್… ಕಿತ್ಯಾಕ್ ತಸೆಂ ಅಭ್ಯಾಸಾಕ್ ಯೇವ್ನ್ ತಾಂಕಾ ಸವಯ್‌ಚ್ಚ್ ನಾ. ತ್ಯಾ ಶಿವಾಯ್ ತೆದ್ನಾಂ ಆಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಫಿರ‍್ಗಜೆಚ್ಯಾ ಮಾಲ್ಘಡ್ಯಾಚೆಂ ವಿರೋಧ್ಪಣ್ ದರಬಸ್ತ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆಂ. ಆಮ್ಕಾಂ ದಿಸ್‌ಲ್ಲಿ ವಾಟ್ ರಿಚ್ಚ ಮಾಸ್ಟೆರಾಚ್ಯಾ ಘರಾಚಿ.

ಆಮಿಂ, ಹಾಂವ್ ಆನಿ ಬಾಪ್ ರೋಶನ್, ತಾಚ್ಯಾ ಘರಾ ಗೆಲ್ಲ್ಯಾಂವ್. ಚಲಿಯಾಂನಿ ಶಿಬಿರಾಂತ್ ಪಾತ್ರ್ ಘೆಂವ್ಚೊ ಆನಿ ಚಲ್ಯಾ ಚಲಿಯಾಂನಿ ಸಾಂಗಾತಾ ನಟನ್ ಕರ‍್ಚೊ ಪ್ರಸ್ತಾಪ್ ಮುಖಾರ್ ದವರ್‌ಲ್ಲೊ. ರಿಚ್ಚ ಮಾಸ್ಟೆರ್ ಕಾಂಯ್ ಆಕ್ಷೇಪ್ ನಾಸ್ತಾನಾ ಮ್ಹಾಕಾ ಉದ್ದೇಸುನ್ ಮ್ಹಣಾಲೊ – “ಹ್ಯಾ ಪಿರ‍್ಗಜೆಚ್ಯೊ ಚಲಿಯ್ಯೊ ತುಮ್ಚ್ಯೊ ಭಯ್ಣಿಂ ಆನಿ ತಾಂಕಾ ಸಾಂಬಾಳ್ಚೆಂ ತುಮ್ಚೆಂ ಕರ‍್ತವ್ಯ್. ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಧುವೆನ್, ಪ್ಲೇವಿನ್ ತುಮ್ಚ್ಯಾ ಸಾಂಗಾತಾ ನಟನ್ ಕರ‍್ಚ್ಯಾಕ್ ಮ್ಹಜಿ ಕಾಂಯ್ ಅಡ್ಡಿ ನಾ.” ರಿಚ್ಚ ಮಾಸ್ಟೆರಾಚ್ಯಾ ಹ್ಯಾ ಉತ್ರಾಂ ವೊರ‍್ವಿಂ, ಪೊಂಪೈಚ್ಯಾ ನಾಟಕ್ ವೆದಿಚೆರ್ ಪಯ್ಲ್ಯಾ ಪಾವ್ಟಿಂ ಚಲ್ಯಾ ಚಲಿಯಾಂನಿ ಸಾಂಗಾತಾ ನಟನ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ ಆನಿ ಆಜೂನ್ ತಸೆಂಚ್ಚ್ ಜಾವ್ನ್ ಆಸಾ. ರಿಚ್ಚ ಮಾಸ್ಟೆರಾಚಿ ಧುವ್ ಪ್ಲೇವಿ ಆಯಿಲ್ಲೆಂಚ್ಚ್, ವಿನ್ನಿ ಪೇರಿಸ್, ಒಲಿವಿಯಾ ಪೆರ‍್ನಾಂಡಿಸ್ ಆನಿ ಹೆರ್ ಚಲಿಯ್ಯೊ ನಟನಾಕ್ ಮುಖಾರ್ ಆಯಿಲ್ಲಿಂ. ರಿಚ್ಚ ಮಾಸ್ಟೆರ್ ವಿಸ್ತಾರ್ ಮನೋಬಾವಾಚೊ ಮ್ಹಣ್ ಆಮ್ಕಾಂ ತ್ಯಾಚ್ಚ್ ವೆಳಾರ್ ಖಾತ್ರಿ ಜಾಲ್ಲೆಂ.

ರಿಚ್ಚ ಮಾಸ್ಟೆರಾಚೊ ಜಲ್ಮ್ ಆನಿ ಶಿಕಾಪ್ :

ಪಯ್ಲೆಂಚೊ ಪಡುಚೆ ಗಾಂವ್ ಆತಾಂಚೊ ಮೇರೆ ಮಜಲ್. ಥಂಡ್ ವಾರೆಂ ಆನಿ ಈಟಾಳ್ ಪಾಚ್ವಿ ಧರ‍್ತಿ. ಹ್ಯಾಚ್ಚ್ ಗಾವಾಂತ್ ಜಿಯೆವ್ನ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆಂ ಭಾರಿಚ್ಚ್ ದೆವಾಸ್ಪಣಾಚೆಂ ಜೊಡೆಂ ಲುವಿಸ್ ರೊಡ್ರಿಗಸ್ ಆನಿ ಬ್ರಿಜಿತ್ ಪಿಂಟೊ ಹಾಂಚೆ. ಸಾಗೊಳಿಚ್ಯಾ ವಾವ್ರಾಂತ್ ದೀಸ್ ಸಾರ‍್ನ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲಿಂ ತಿಂ ಕೌಡುರ್ ಗಾವಾಂತ್ ಯೇವ್ನ್ ರಾವ್ಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಜೋನ್ ರಿಚ್ಚರ‍್ಡ್ 27.03.1916 ವೆರ್ ಮಾಲ್ಘಡೊ ಪೂತ್ ಜಾವ್ನ್ ಜಲ್ಮಾಲ್ಲೊ. ತೆದ್ನಾಂ ತಾಂಚೆ ಘರ್ ಲ್ಹಾನ್ ಆನಿ ಕೊಲ್ವಾಚೆಂ ಜಾವ್ನಾಸ್‌ಲ್ಲೆಂ. ಜೋನ್ ರಿಚ್ಚರ‍್ಡಾ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾನ್ ದೆವಾನ್ ಫಾವೊ ಕೆಲ್ಲಿಂ ಚವ್ಗಾಂ ಜಣಾಂ ಭುರ‍್ಗಿಂ ಆನಿ ತಿಂ ಜಾವ್ನಾಸಾತ್ – ಪ್ರೆಡ್ರಿಕ್, ಆಂಬ್ರೊಜ್, ಮಾರ‍್ಗರೆಟ್ ಆನಿ ಸಿರಿಲ್.

ಜೋನ್ ರಿಚ್ಚರ‍್ಡಾನ್ ಆಪ್ಲೆಂ ಪ್ರಾಥಮಿಕ್ ಶಿಕಾಪ್ ಪಯ್ಲ್ಯಾ ವರ‍್ಗಾಥಾವ್ನ್ ಸವ್ಯಾ ವರ‍್ಗಾ ಮ್ಹಣಾಸರ್ ಕಿನ್ನಿಕಂಬ್ಳ ಸರ‍್ಕಾರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ್ ಇಸ್ಕಾಲಾಂತ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ. ಉಪ್ರಾಂತ್ ಸಾತ್ವಿ ಆನಿ ಆಟ್ವ್ಯಾ ವರ‍್ಗಾಚೆಂ ಶಿಕಾಪ್ ತಾಣೆ ಬಜ್ಪ್ಯಾಂತ್ ಸಾಂತ್ ಜುಜೆಚ್ಯಾ ಇಸ್ಕಾಲಾಂತ್ ಕಾಬಾರ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ. ತೆದಾಳಾಚೆಂ ಆಟ್ವಿ ಕ್ಲಾಸ್ ಶಿಕ್ಚೆಂ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಆತಾಂ ಕೊಲೆಜಿಚ್ಯಾ ಸನದೆಚ್ಯಾ ಶಿಕ್ಪಾಕ್ ಬರಾಬರ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ಪುರೊ. ಕೌಡುರ್ ಥಾವ್ನ್ ಬಜ್ಪ್ಯಾಂ ವಚೊಂಕ್ ವಾಟ್ ಲಾಂಬ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಸಾತ್ವಿ ಆನಿ ಆಟ್ವ್ಯಾ ವರ‍್ಗಾಂತ್ ಶಿಕ್ತಾನಾ ತೊ ಸಾಯ್ಕಲಾರ್ ಇಸ್ಕಾಲಾಕ್ ವೆತಾಲೊ.

ಪ್ರಕೃತೆಚ್ಯಾ ಸೊಭಾಯೆನ್ ವಿಣ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಪಾಚ್ವ್ಯಾ ಸಾಡಿಯೆನ್ ನೆಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಕೌಡುರ‍್ಚ್ಯಾ ರೊಸಾಳ್ ಆನಿ ಈಟಾಳ್ ಗಾವಾಂತ್ ತಾಚಿ ವಾಡಾವಳ್ ಜಾಲಿ. ಕಾಜುಚಿ ಪಾಡ್ ಆಸೊನ್ ಮಧೆಂಚ್ಚ್ ಲ್ಹಾನ್‌ಶಿ ಘಾಟಿ ದೆಂವೊನ್ ಸಕಯ್ಲ್ ಗೆಲ್ಯಾರ್ ಮಾಡಾ ಮಾಡಿಯಾಂನಿ ಭರ್‌ಲ್ಲೆಂ ಹಿತಾಲ್ ಮೆಳ್ತಾ. ಹ್ಯಾ ಜಾಗ್ಯಾಕ್ ಭೆಟ್ ದಿಲ್ಯಾರ್ ಚವೀಸ್ ವರಾಂಯ್ ಥಂಡ್ ಆನಿ ನಿತಳ್ ವಾರೆಂ. ಚಾರಾಂಯ್ ಕುಶಿಂನಿ ದೀಷ್ಟ್ ಭಂವ್ಡಾ ಯ್ಲ್ಯಾರ್ ಪಾಚ್ವಿ ಸೃಷ್ಟಿ ಪಳಂವ್ಕ್ ಮೆಳ್ತಾ.

RM16

ರಿಚ್ಚ ಮಾಸ್ಟೆರ್ ಆನಿ ಪತಿಣ್ ರೋಜಾ ಬೆನೆಡಿಕ್ಟಾ

1947 ಇಸ್ವೆಚ್ಯಾ ಎಪ್ರಿಲಾಚ್ಯಾ 29 ತಾರಿಕೆರ್ ತಾಚೆಂ ಕಾಜಾರ್ ಬೆಳ್ಳೂರ್ ಗಾಂವ್ಚ್ಯಾ ರೋಜಾ ಬೆನೆಡಿಕ್ಟಾ ನೊರೊನ್ಹಾ ಲಾಗಿಂ ಜಾಲ್ಲೆಂ. ದೆವಾಚ್ಯಾ ವರ‍್ತ್ಯಾ ದಯೆನ್ ತಾಂಕಾ ಸ ಜಣಾಂ ತಾಲೆಂತ್‌ವಂತ್ ಭುರ‍್ಗಿಂ ಫಾವೊ ಜಾಲ್ಲಿಂ. ತಿಂ ಜಾವ್ನಾಸಾತ್ ಪ್ರಾಂಕ್, ಹೆರಾಲ್ಡ್, ಕ್ಲಿಫರ‍್ಡ್, ಒಸ್ವಳ್ಡ್, ಪ್ಲೇವಿ ಆನಿ ಮೆಲ್ವಿನ್. ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಭುರ‍್ಗ್ಯಾಂಕ್ ಭಾರಿಚ್ಚ್ ಶಿಸ್ತೆನ್ ಆನಿ ಬರ‍್ಯಾ ಗೂಣಾಂನಿ ವಾಡಯಿಲ್ಲ್ಯಾನ್ ತಿಂ ಸರ‍್ವಾಂ ಉಂಚ್ಲ್ಯಾ ಹುದ್ದ್ಯಾರ್ ಪಾವ್ಲ್ಯಾಂತ್ ಆನಿ ಜಿವಿತಾಂತ್ ಜಯ್ತ್ ತಾಂಕಾ ಫಾವೊ ಜಾಲಾಂ.

ಪಾಂಚ್ ಜಣಾಂ ಚೆರ‍್ಕ್ಯಾಂ ಮಧೆಂ ಪ್ಲೇವಿ ಎಕ್ಲೆಂಚ್ಚ್ ಚೆಡುಂ ಭುರ‍್ಗೆಂ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್ ರಿಚ್ಚ ಮಾಸ್ಟೆರಾಕ್ ಚೆಡ್ವಾಂ ಭುರ‍್ಗ್ಯಾಂ ಥಂಯ್ ವಿಶೇಸ್ ಮಾನ್ ಆನಿ ಮಯ್ಪಾಸ್ ಮ್ಹಣ್ ಜಾಯ್ತೊ ಲೋಕ್ ಉಲಯ್ತಾಲೊ.

1957 ಇಸ್ವೆ ಮ್ಹಣಾಸರ್ ಕೊಲ್ವಾಚೆಂ ಆಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಘರಾಕ್ ಜೋನ್ ರಿಚ್ಚರ‍್ಡಾನ್ ನಳ್ಯಾಚೆಂ ಘರ್ ಬಾಂಧಯ್ಲೆಂ ಆನಿ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಕುಟ್ಮಾ ಸಾಂಗಾತಾ ಸುಖಾ ಸಂತೊಸಾನ್ ಜಿಯೆಲ್ಲೊ.

RM09

RM08

RM06

RM07

RM13

RM14

ರಿಚ್ಚ ಮಾಸ್ಟೆರ್ … ಕುಟ್ಮಾಚೊ ಮನಿಸ್

ಸಾದೊ ಆನಿ ಖುಶಾಲಿ ಕುಟ್ಮಾಚೊ ಮನಿಸ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ವೊರ‍್ವಿಂ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಕುಟ್ಮಾಕ್ ಆನಿ ಸೆಜಾರ‍್ಯಾಂ ಥಂಯ್ ಭಾರಿಚ್ಚ್ ಮೊಗಾನ್ ಆನಿ ಸಮ್ಜಣೆನ್ ಜಿಯೆಲ್ಲಿ ಕೀರ‍್ತ್ ತಾಚಿ. ಸಮಾಜೆಂತ್, ಕುಟ್ಮಾಂದಾರಾಂ ಮಧೆಂ, ಫಿರ‍್ಗಜ್‌ಗಾರಾಂ ಥಂಯ್ ಭಾರಿ ಬರೊ ಸಂಬಂಧ್ ತಾಣೆ ದವರ್‌ಲ್ಲೊ. ಜೀವನಾಂತ್ ಕಷ್ಟ್ ಕಿತೆಂ ಮ್ಹಣ್ ಕಳಿತ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾನ್, ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಶಿಕ್ಷಕ್ ವೃತ್ತೆನ್ ಮೆಳ್‌ಲ್ಲೊ ಸಾಂಬಾಳ್ ಕುಟಾಂಬ್ ಪೊಸುಂಕ್ ಪಾವಾನಾತ್‌ಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಸಕಾಳಿಂ ವೆಗ್ಗಿಂ ಉಟೊನ್ ಹಿತ್ಲಾಂತ್ಲಿ ಕಸ್ರಿ ಪಾನಾಂ ಖುಂಟುನ್, ಹಿತ್ಲಾಂತ್ ಉದಕ್ ಶಿಂಪ್ಚೆಂ ಕಾಮ್ ಕರ‍್ನ್ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಸಕಾಳಿಂಚಿ ಪೇಜ್ ಜೇವ್ನ್ ಇಸ್ಕಾಲಾಕ್ ದಾಂವ್ತಾಲೊ. ಸಾಂಜೆರ್ ಇಸ್ಕಾಲ್ ಜಾಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಪರತ್ ಘರಾ ಯೇವ್ನ್, ಸಾಗೊಳೆಚ್ಯಾ ಕಾಮಾಂತ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಯೆಜ್ಮಾನೆಕ್ ಕುಮಕ್ ಕರ‍್ತಾಲೊ. ಘರಾಚಿ ಇತ್ಲಿ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ತಾಣೆ ಘೆತ್‌ಲ್ಲಿ ತರ್‌ಯ್ ಇಸ್ಕಾಲಾಕ್ ಕೆದ್ನಾಂಯ್ ತೊ ವೇಳ್ ಕರುನ್ ಗೆಲ್ಲೊ ನಾ. ಇಸ್ಕಾಲಾಚ್ಯಾ ಜವಾಬ್ದಾರೆಚ್ಯಾ ಕಾಮಾಕ್ ತಾಣೆಂ ಪಯ್ಲೆಂ ಸ್ಥಾನ್ ದಿಲ್ಲೆಂ. ಜಿವಿತಾಂತ್ ಮೆಳ್‌ಲ್ಲೊ ವೇಳ್ ಅಮೂಲ್ಯ್ ಮ್ಹಣ್ ತಾಣೆ ವೇಳ್ ಕೆದ್ನಾಂಯ್ ವಿಭಾಡ್‍ಲ್ಲೊ ನಾ.

ಘರಾಂತ್ ಮೊಸ್ತು ಸೈರಿಂ ಆಯ್ಲಿಂ ತರ್ ತಾಕಾ ಭಾರಿಚ್ಚ್ ಖುಶಿ. ನವೆಂಬರ್ ಮಹಿನ್ಯಾಂತ್ ಜಾಂವ್ಚೆಂ ಪೊಂಪೈ ಮಾಯೆಚೆಂ ವ್ಹಡ್ಲೆಂ ಫೆಸ್ತ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ತಾಕಾ ಭಾರಿಚ್ಚ್ ದಾದೊಸ್ಕಾಯ್.

ಘರಾಂತ್, ಇಸ್ಕಾಲಾಂತ್ ಆನಿ ಸೆಜಾರಾ ಶಿಸ್ತೆಚೊ ಶಿಪಾಯ್ ಮ್ಹಣ್ ನಾಂವ್ ವೆಲ್ಲೊ ತೊ, ನಿತಳಾಯೆಕ್ ಭಾರಿಚ್ಚ್ ಮಹತ್ವ್ ದಿತಾಲೊ. ನೀಳ್ ಘಾಲ್ನ್ ಉಂಬೊಳ್‌ಲ್ಲೆಂ, ಕಡಕ್ಕ್ ಘಡಿ ಕೆಲ್ಲೆಂ ಖೊಮಿಸ್ ಆನಿ ಮುಂಡು ತಾಚೆಂ ನೆಸಾಣ್. ಚಾಮ್ಕಾರಾನ್ ಶಿಂವ್‌ಲ್ಲ್ಯೊ ವ್ಹಾಣೊ ತಾಚ್ಯೊ. ತ್ಯಾ ವ್ಹಾಣಾಂ ಪಂದಾಕ್ ಘೊಡ್ಯಾಚಿ ಲ್ಹಾಳ್ ತಾಣೆ ಬಸಂವ್ಚಿ ಆನಿ ತ್ಯಾ ವೊರ‍್ವಿಂ ವ್ಹಾಣೊ ಜಾಯ್ತ್ಯಾ ಕಾಳಾಕ್ ಬಾಳ್ವಿ ಯೆತಾಲ್ಯೊ.

RM22

ರಿಚ್ಚ ಮಾಸ್ಟೆರಾಚಿಂ ಭುರ್ಗಿಂ, ಜಿಣ್ಯೆ ಸಾಂಗಾತ್ಯಾಂ ಸವೆಂ

ಹಿತಾಲ್, ಗಾದೆ ಆನಿ ಜಾಗೊ ಕೌಡುರಾಂತ್ ಮಾತ್ರ್ ನ್ಹಯ್ ಕೈಕಂಬ ಲಾಗಿಂ ಸಾಲ್ಮಾರಾಂತ್ ತಾಂಕಾ ಜಾಗೊ ಆಸ್‌ಲ್ಲೊ ಆನಿ ಆತಾಂಯ್ ತಾಚ್ಯಾ ಕುಟ್ಮಾಕ್ ಆಸಾ. ಸಾಲ್ಮಾರಾಂತ್ ಕುಮೆರ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲಿ. ಗಾದೆಯ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆ. ತ್ಯಾ ಜಾಗ್ಯಾಂನಿ ಬರಿ ಕರ‍್ನ್ ಕ್ರಷಿ ತಾಚೆಂ ಕುಟಾಂಬ್ ಕರ‍್ತಾಲೆಂ. ರಜೆಚ್ಯಾ ದಿಸಾನಿಂ ತಸೆಂಚ್ಚ್ ಪುರ‍್ಸತ್ ಆಸ್ತಾನಾ ಇಸ್ಕಾಲಾಚ್ಯಾ ದಿಸಾನ್‌ಂಯ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಭುರ‍್ಗ್ಯಾಂ ಕರ‍್ನಾ ಹಿತ್ಲಾಚೆಂ, ತೊಟಾಚೆಂ, ಗಾದ್ಯಾಂಚೆಂ ಆನಿ ಕುಮೆರಿಂತ್ ಕಾಮ್ ಕರವ್ನ್ ತಾಂಕಾ ಕಾಮಾಚೆಂ ಮಹತ್ವ್ ತಾಣೆಂ ಶಿಕಯಿಲ್ಲೆಂ. ತೊಚ್ಚ್ ಸ್ವತಹ ಚಡ್ ವಾಂಟೊ ಕಾಮ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಭುರ‍್ಗ್ಯಾಂಕ್‌ಯ್ ಕಾಮ್ ಕರುಂಕ್ ಹುಮೆದ್ ಯೆತಾಲಿ ತೆಂ ಖರೆಂ… ತಾಚಿ ಪತಿಣ್ ಮಾನೆಸ್ತಿಣ್ ಬೆನೆಡಿಕ್ಟಾ ಮಾತ್ರ್ ಆಪ್ಲೊ ಪತಿ ಕಾಮಾಕ್ ಗೆಲ್ಲ್ಯಾ ವೆಳಿಂ ಸಗ್ಳೊ ದೀಸ್ ಭಾರಿ ಮ್ಹಿನತೆನ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಜಾಗ್ಯಾಂನಿ ಆನಿ ಘರಾಂತ್ ಕಾಮ್ ಕರ‍್ನ್ ಕುಟಾಂಬ್ ಸಾಂಬಾಳ್ತಾಲಿ. ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಘರಾ ಲಾಗಿಂ ಸಾಲ್ಮಾರಾಂತ್ ತಿಕಾ ಸಕಾಳಿಂ ಥಾವ್ನ್ ಸಾಂಜ್ ವರೇಗ್ ಕಾಮ್ ಕರ‍್ಚೆಂ ಹಾಂವೆ, ಲ್ಹಾನ್ ಆಸ್ತಾನಾ ಪಳಯ್ಲಾಂ. ಹಾಂವ್, ಪಾಂಚ್ವಿ ವರ‍್ಗಾ ಥಾವ್ನ್ ಕೊಲೆಜಿಚೆಂ ಶಿಕಾಪ್ ಸಂಪ್ತಾ ಮ್ಹಣಾಸರ್, ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಮಮ್ಮ ಸಾಂಗಾತಾ ತೆಣೆಚ್ಯಾ ಕುಮೆರಿಂತ್ ಕಣ್ಗಿ ಆನಿ ರೊಂಪೊ ಲಾಂವ್ಚ್ಯೆ ಕಾಮ್ ಕರ‍್ತಾಲೊಂ. ಸಾರೆಂ ವಾವಯ್ತಾಲೊಂ.

ಚಡಾವತ್ ಸಾದೆಂ ಜೆವಾಣ್ ತೊ ಪಸಂಧ್ ಕರ‍್ತಾಲೊ. ಶಿತ್ ಆನಿ ಮಾಸ್ಳೆಚಿ ಕಡಿ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ತಾಕಾ ಭಾರಿ ಖುಶಿ. ದುಕ್ರಾಮಾಸ್ ಆನಿ ತಾಂದ್ಳಾಚ್ಯೊ ಭಾಕ್ರ್ಯೊ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ತಾಕಾ ಭಾರಿಚ್ಚ್ ಮೋಗ್.

ಶಿಕ್ಷಕ್ ಜಾವ್ನ್ ವೃತ್ತಿಪರ್ ಜೀವನಾಚಿ ಸುರ‍್ವಾತ್

ಬೋಬ್ ತಾಲ್‍ಬರ‍್ಟ್ ಮ್ಹಳ್ಳೊ ತತ್ವ್‌‌ಗಿನ್ಯಾನಿನ್ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ಬರಿ – ವಿಧ್ಯಾರ್ಥಿಂಕ್ ಮೆಜುಂಕ್ ಶಿಕಂವ್ಚೆಂ ಬರೆಂಚ್ಚ್; ಪುಣ್, ಖಂಚೆ ಮೆಜಾಪ್ ಉಂಚ್ಲೆಂ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ಸಮ್ಜಣಿ ದಿಂವ್ಚೆಂ ಭಾರಿಚ್ಚ್ ಉಂಚಾಯೆಚೆಂ ಶಿಕಾಪ್ ಜಾವ್ನಾಸಾ.

ಲೇಖನಾಚ್ಯಾ ಹ್ಯಾ ಹಂತಾ ಥಾವ್ನ್ ಜೋನ್ ರಿಚ್ಚರ‍್ಡಾಚಿ  ವೃತ್ತಿಪರ್ ಜೀಣ್ ಸುರು ಜಾತಾ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಪರತ್ ಏಕ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ‘ರಿಚ್ಚ ಮಾಸ್ಟೆರ್’ ಮ್ಹಣ್‍ಂಚ್ಚ್ ಉಲ್ಲೇಕ್ ಕರುಂಕ್ ಸುರು ಕರ‍್ತಾಂ.

ರಿಚ್ಚ ಮಾಸ್ಟೆರಾ ಥಂಯ್ ವಯ್ರ್ ಬೋಬ್ ತಾಲ್‍ಬರ‍್ಟಾನ್ ಸಾಂಗ್‌ಲ್ಲೆ ಎಕಾ ಉಂಚ್ಲ್ಯಾ ಮೆಸ್ತ್ರಿಚೆ ಗೂಣ್ ಜಾಯ್ತ್ಯಾ ಮಟ್ಟಾರ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆಚ್ಚ್ ಮ್ಹಣ್ಯೆತ್. ಪೊಂಪೈಂ ಇಸ್ಕಾಲಾಂತ್ ಆಪ್ಣಾ ಲಾಗಿಂ ಶಿಕ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಭುರ‍್ಗ್ಯಾಂನಿ ತಾಂಚ್ಯಾ ಜಿವಿತಾಂತ್ ಯಶಸ್ವಿ ಜೊಡ್ಚ್ಯಾ ಖಾತಿರ್ ಕಿತೆಂ ಕರಿಜಯ್ ಮ್ಹಣ್ ತಾಕಾ ಕಳಿತ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆಂ ಆನಿ ಸೂಕ್ಷ್ಮಾಯೆನ್ ಚಿಂತುನ್ ತಾಂಕಾ ತಾಣೆ ವಾಗಯಿಲ್ಲೆಂ ಜಾವ್ನಾಸಾ.

RM23

ಪೊಂಪೈ ಮಾಯೆಕ್ ಸಮರ‍್ಪಿಲ್ಲಿ ಇಗರ‍್ಜ್ 1921 ಇಸ್ವೆಂತ್ ಭಕ್ತಿಕಾಂ ಖಾತಿರ್ ಸುರು ಜಾಲ್ಲಿ. ಲ್ಹಾನ್ಸೊ ಕೊಲ್ವಾಚೊ ಗೊವೊಳ್ ಘಾಲ್ನ್ ಮೀಸ್ ಆನಿ ಮಾಗ್ಣೆಂ ರಜಾರ್ ಕರ‍್ತಾಲಿಂ. ಹ್ಯಾ ವರ‍್ಸಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಫಿರ‍್ಗಜೆಂತ್ ಭಕ್ತಿಕಾಂಚಿಂ ಕುಟ್ಮಾಂ ಸವ್ಕಾಸ್ ಚಡೊನ್ ವೆತಾಲಿಂ.

ರಿಚ್ಚ ಮಾಸ್ಟೆರಾನ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಪಂದ್ರಾ ವರ‍್ಸಾಂಚ್ಯಾ ಪ್ರಾಯೆರ್ ಮ್ಹಣ್ಜೆ 1931 ಇಸ್ವೆಂತ್ ಮಾನಾಧಿಕ್ ಬಾಪ್ ರೆಬೆಲ್ ಪೊಂಪೈ ಇಗರ‍್ಜಿಚೊ ವಿಗಾರ್ ಜಾವ್ನ್ ಆಸ್ತಾನಾ ಪೊಂಪೈ ಇಸ್ಕಾಲಾಂತ್ ಶಿಕ್ಷಕ್ ಜಾವ್ನ್ ವಾವ್ರ್ ಕರುಂಕ್ ಸುರು ಕೆಲ್ಲೊ. ಇಸ್ಕಾಲಾಂತ್ ಮಾಸ್ಟೆರ್ ಜಾವ್ನಾಸ್‌ಲ್ಲೊ ತರ್‌ಯ್ ಇಗರ‍್ಜಿಚೆಂ ಲೇಕ್-ಪಾಕ್ ಪಳಂವ್ಚೆಂ, ಮಿರ‍್ನ್ಯಾಮ್ ಜಾವ್ನ್ ಸೆವಾ, ಘಾಂಟಿ ವೊಡ್ಚ್ಯೊ ಆನಿ ಸಾಂಗಾತಾಚ್ಚ್ ಮಾಸ್ಟೆರಾಚೆಂ ಕಾಮ್‌ಯ್ ಕರ‍್ತಾಲೊ. ಆನಿ ಹ್ಯಾ ಸರ‍್ವ್  ಕಾಮಾಕ್ ತಾಕಾ ಮೆಳ್ಚೊ ಸಾಂಬಾಳ್ ಮಹಿನ್ಯಾಕ್ ಪಕತ್ತ್ ಪಾಂಚ್ ರುಪಯ್.

1954 ಇಸ್ವೆ ಥಾವ್ನ್ ಸೆಕೆಂಡರ್ ಗ್ರೇಡ್ ಶಿಕ್ಷಕ್ ಆನಿ ಹೆಡ್ ‍ಮಾಸ್ಟೆರಾಚೆಂ ಭಾರಾಧಿಕ್ ವ್ಹೊಜೆಂಯ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಖಾಂದ್ಯಾರ್ ಘೆತ್‍ಲ್ಲೆಂ. ಭುರ‍್ಗ್ಯಾಂಕ್ ಬಾಪಾಯ್ ಸಾರ‍್ಕ್ಯಾ ಮೊಗಾನ್ ಪಳಂವ್ಚೊ ತೊ ತಾಂಚ್ಯಾ ಶಿಕ್ಪಾಕ್ ಭಾರಿಚ್ಚ್ ವೊರ‍್ತಿ ಆಧ್ಯತಾ ದಿತಾಲೊ. ತ್ಯಾಚ್ಚ್ ವೊರ‍್ವಿಂ ಇಸ್ಕಾಲಾಂತ್ ಶೆಂಬರ್ ಠಕ್ಕೆ ಭುರ‍್ಗಿಂ ಉತ್ತೀರ‍್ಣ್ ಜಾತಾಲಿಂ. ಶೆಂಬರಾಕ್ ಶೆಂಬರ್ ಠಕ್ಕೆ ಪಲಿತಾಂಶ್ ಮೆಳ್ತಾಲೆಂ.

ಆದರ‍್ಶ್ ಶಿಕ್ಷಕ್: ಖಡಕ್ಕ್ ಮಾಸ್ಟೆರ್

ಪೊಂಪೈ ಇಗರ‍್ಜೆಚ್ಯಾ ವಠಾರಾಂತ್ಲೊ ಚಡಾವತ್ ಲೋಕ್, ಹಿಂದು, ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವ್ ಯಾ ಮುಸ್ಲಿಂ, ರಿಚ್ಚ ಮಾಸ್ಟೆರಾಚೊ ಉಡಾಸ್ ಮಾನಾನ್ ಆನಿ ಮೊಗಾನ್ ಆತಾಂಯ್ ಕಾಡ್ತಾತ್‌ಚ್ಚ್. ಜಾತ್, ಧರ‍್ಮ್ ಯಾ ಊಂಚ್ ನೀಚ್ ವರ‍್ಗಾಚೊ ಮ್ಹಳ್ಳೊ ತಫಾವತ್ ದೆಖಾನಾಸ್ತಾನಾ ಸರ‍್ವ್ ಭುರ‍್ಗ್ಯಾಂಕ್ ಎಕಾಚ್ಚ್ ಥರಾನ್ ಪಳವ್ನ್, ತಾಂಚ್ಯಾ ಉದರ‍್ಗತೆ ಖಾತಿರ್ ಖಳ್ಮಿತ್ ನಾಸ್ತಾನಾ ವಾವ್ರ್ ಕೆಲ್ಲೊ ತೊ ಜಾವ್ನಾಸಾ.

ಪೊಂಪೈ ಇಗರ‍್ಜೆಚ್ಯಾ ಸುತ್ತುರಾಂತ್ ‘ಮೆಸ್ತ್ರಿ’ ಯಾ ‘ರಿಚ್ಚ ಮಾಸ್ಟೆರ್’ ಮ್ಹಣ್‌ಂಚ್ಚ್ ಲ್ಹಾನಾಂಕ್ ತಸೆಂ ವ್ಹಡಾಂಕ್ ಮೊಗಾಚೊ ಆನಿ ವಳ್ಕಿಚೊ ತೊ. ತಾಚ್ಯಾ ಹಾತಾ ಖಾಲ್ ಶಿಕ್‌ಲ್ಲೆ ವಿಧ್ಯಾರ‍್ಥಿ ಆತಾಂ ದೇಶ್ – ವಿದೇಶಾಂತ್ ಬರ‍್ಯಾ ಹುದ್ದ್ಯಾರ್ ಆಸಾತ್. ರಿಚ್ಚ ಮಾಸ್ಟೆರಾನ್ ಶಿಕಯಿಲ್ಲಿಂ ಉಂಚ್ಲಿಂ ಮೌಲ್ಯಾಂ ಆನಿ ದಿಲ್ಲಿ ಹುಮೆದ್, ತಾಲೆಂತಾಂ ಊರ‍್ಜಿತ್ ಕರುಂಕ್ ದಿಲ್ಲೆಂ ಪ್ರೇರಣ್ ಆತಾಂಯ್ ಉಡಾಸ್ ಕಾಡ್ತಾತ್.

ರಿಚ್ಚ ಮಾಸ್ಟೆರಾನ್ ಲೆಕ್ಕಾಂ ಶಿಕಯ್ಲಿಂ ತರ್ ತಿಂ ಸಾರ‍್ಕಿ ಮೆಂದ್ವಾಂತ್ ರಿಗ್ತಾಲಿಂಚ್ಚ್. ತಾಣೆ ಕ್ಲಾಸ್ ಸುರು ಕರ‍್ತಾನಾ ಮಗ್ಗಿ ಆಯ್ಲಿ ತರ್ ಬಚಾವ್; ನಾ ತರ್ ತಾಚೆಂ ಮಟ್ವೆಂ ಆನಿ ಚಿಕ್ಕೆ ಮೊಟೆಂ ನಾಗು ಬೇತ್ ತಯಾರ್ ಆಸ್ತಾಲೆಂಚ್ಚ್. ತಾಚ್ಯಾ ನಾಗು ಬೆತಾಚ್ಯಾ ಭಿಯಾನ್‌ಂಚ್ಚ್ ಭುರ‍್ಗಿಂ ಮಗ್ಗಿ ಶಿಕೊನ್ ಯೆತಾಲಿಂ.

ಭುರ‍್ಗ್ಯಾಂಕ್ ಖೆಳಾಂತ್ ತೊ ಭಾರಿಚ್ಚ್ ಹುಮೆದ್ ದಿತಾಲೊ. ಭುರ‍್ಗ್ಯಾಂ ಸಾಂಗಾತಾ ಖೆಳಾ-ಪಂದ್ಯಾಟಾಚ್ಯಾ ಆಂಗ್ಣಾಂತ್ ವಚೊನ್ ತಾಂಕಾ ಹುಮೆದ್ ದಿಂವ್ಚಿ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ತಾಕಾ ಭಾರಿಚ್ಚ್ ಖುಶಿ. ತಾಣೆ ದಿಲ್ಲ್ಯಾ ಪ್ರೊತ್ಸಾಹಾ ವೊರ‍್ವಿಂ ಜಾವ್ಯೆತ್ – ಪೊಂಪೈ ಇಸ್ಕಾಲಾಕ್ ಹರ‍್ಯೆಕಾ ವರ‍್ಸಾ ವಿಜೇತಾಂಚಿ ಯಾದಿಸ್ತಿಕಾ ಮೆಳ್ತಾಲಿಚ್ಚ್. ಭುರ‍್ಗಿಂ ಪಂದ್ಯಾಟ್ ಖೆಳ್ತಾನಾ ತೊ ಇತ್ಲೊ ಮೆತೆರ್ ಜಾತಾಲೊಗೀ, ಭುರ‍್ಗಿಂ ಉಡ್ತಾನಾ ತೊಯ್ ಉಡ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಬರಿ ಕರ‍್ತಾಲೊ. ಬೊಲ್ ಧರುಂಕ್ ವೆತಾನಾ ತೊಯ್ ಹಾತ್ ವಯ್ರ್ ಕರ‍್ನ್ ಧರುಂಕ್ ವೆತಾಲೊ. ಪಂದ್ಯಾಟಾ ವೆಳಾರ್ ರಿಚ್ಚ ಮಾಸ್ಟೆರಾಕ್ ಅಸೆಂ ಕರ‍್ಚೆಂ ಪಳಂವ್ಚೆಂಚ್ಚ್ ವೊರ‍್ತ್ಯಾ ದಾದೊಸ್ಕಾಯೆಚೆಂ ಜಾವ್ನಾಸ್ತಾಲೆಂ.

RM02

ಭುರ‍್ಗ್ಯಾಂಕ್ ಮಾತ್ರ್ ನ್ಹಯ್ ಇಸ್ಕಾಲಾಂತ್ ಸರ‍್ವ್ ಸಹ-ಶಿಕ್ಷಕಾಂಕ್, ಸಹ-ಶಿಕ್ಷಕಿಂಕ್ ಆನಿ ಭೆಥನಿ ಭಯ್ಣಿಂಕ್ ಭಾರಿಚ್ಚ್ ಮಾನಾನ್ ತೊ ಲೆಖ್ತಾಲೊ ಆನಿ ಸರ‍್ವಾಂಕ್ ಸಮಾನ್ ಜಾವ್ನ್ ಸಾಂಬಾಳ್ಚೆಂ ತಾಚೆಂ ವೊರ‍್ತೆಂಪಣ್ ಜಾವ್ನಾಸ್‌ಲ್ಲೆಂ..

ತೊ ಮೆಸ್ತ್ರಿ ಜಾವ್ನ್ ಕಾಮ್ ಸುರು ಕರ‍್ತಾನಾ ಲ್ಹಾನ್‌ಶೆಂ ಆನಿ ಇಲ್ಲಿಶಿಂ ಭುರ‍್ಗಿಂ ಆಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಪೊಂಪೈ ಇಸ್ಕಾಲಾಂತ್ ರಿಚ್ಚ ಮಾಸ್ಟೆರಾಚ್ಯಾ ಮುಖೆಲ್ಪಣಾ ಖಾಲ್ ಕ್ಲಾಸಿಚೆ ವಾಂಟೆ (ಡಿವಿಜನ್) ಕರುನ್ ಚಾರ‍್ಶ್ಯಾಂ ವಯ್ರ್ ಭುರ‍್ಗಿಂ ಆಸ್‌ಲ್ಲಿಂ. ಇತ್ಲಿಂ ಭುರ‍್ಗಿಂ ಆಸ್‌ಲ್ಲಿಂ ತರ್‌ಯ್ ಸಾತ್ವ್ಯಾ ವರ‍್ಗಾಚ್ಯಾ ಸರ‍್ಕಾರಿ ಪರಿಕ್ಷೆಂತ್ ಶೆಂಬರಾಂತ್ ಶೆಂಬರ್ ಠಕ್ಕೆ ಫಲಿತಾಂಶ್ ಯೆಂವ್ಚ್ಯಾ ಬರಿ ತೊ ಪಳಯ್ತಾಲೊ.

ಭಾರತಾಚೊ ಸ್ವಾತಂತ್ರೋತ್ಸವ್ ಆಗೊಸ್ತ್ ಪಂದ್ರಾ ರಿಚ್ಚ ಮಾಸ್ಟೆರಾಕ್ ಭಾರಿಚ್ಚ್ ಉತ್ಸಾಹಾಚೊ ದೀಸ್. ಹೊ ದೀಸ್ ಇಸ್ಕಾಲಾಚ್ಯಾ ಆಖ್ಖ್ಯಾ ಭುರ‍್ಗ್ಯಾಂಕ್ ಸಂಭ್ರಮಿಕ್ ರಿತಿನ್ ಆಚರಣ್ ಕರ‍್ಚ್ಯಾ ಖಾತಿರ್ ಜಾಯ್ ಜಾಲ್ಲಿ ಸರ‍್ವ್ ತಯರಾಯ್ ಕರ‍್ತಾಲೊ. ದ್ವಜಾರೋಹಣಾ ಜಾಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಭುರ‍್ಗ್ಯಾಂ ಥಾವ್ನ್ ಇಸ್ಕಾಲಾಚ್ಯಾ ಸಭಾಸಾಲಾಂತ್ ಸಾಂಸ್ಕ್ರತಿಕ್ ಕಾರ‍್ಯೆಂ ಕರವ್ನ್, ಉಪ್ರಾಂತ್ ಸರ‍್ವ್ ಭುರ‍್ಗ್ಯಾಂಕ್ ಗೋಡ್-ಚೂನ್ ಘಾಲ್ನ್ ಖಾಲಯಿಲ್ಲೊ ಪೋವ್ ವಾಂಟ್ಚೊ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ತಾಕಾ ಭಾರಿಚ್ಚ್ ಉರ‍್ಭಾ.

ತೊ ಮಾಸ್ಟೆರ್ ಜಾವ್ನ್ ಆಸ್ತಾನಾ ಹರ‍್ಯೆಕಾ ವರ‍್ಸಾ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಪೊಂಪೈ ಇಸ್ಕಾಲಾಚ್ಯಾ ಭುರ‍್ಗ್ಯಾಂಕ್ ವಾರ‍್ಷಿಕ್ ಭಂವ್ಡೆಕ್ ವರ‍್ಚೆಂ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ತಾಕಾ ಭಾರಿಚ್ಚ್ ಸಂತೊಸ್. ಬಿದ್ರ್ಯಾಂಚಿ ಸಾವಿರ ಕಂಬದ ಬಸದಿ, ಆಣ್ಸಾಂಚಿ ಪೆಕ್ಟರಿ, ಕಾರ‍್ಕೊಳ್ಚೊ ಗುಮ್ಟೊ, ಮಣಿಪಾಲ್, ಉಡುಪಿಚಿಂ ಪಾಮಾಧ್ ದಿವ್ಳಾಂ, ಮಲ್ಪೆ ದರ‍್ಯಾ ತಡ್, ಮಾಸ್ಳೆಚಿ ಪೆಕ್ಟರಿ – ಹೆ ಜಾಗೆ ಹರ‍್ಯೆಕಾ ವರ‍್ಸಾ ಭುರ‍್ಗ್ಯಾಂಕ್ ವರ‍್ಚೆ ಜಾವ್ನಾಸ್‌ಲ್ಲೆ. ತಸೆಂ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಜಾಯ್ತ್ಯಾ ಪಾವ್ಟಿಂ, ರಿಚ್ಚ ಮಾಸ್ಟೆರಾಚ್ಯಾ ಇಸ್ಕಾಲಾಚ್ಯಾ ಭಂವ್ಡೆಂತ್ ಫಿರ‍್ಗಜೆಚೊ ಲೋಕ್‌ಯ್ ಆಸ್ತಾಲೊ.

ರಿಚ್ಚ ಮಾಸ್ಟೆರ್ – ಸಾಮಾಜಿಕ್ ಸೆವಾ

ಪೊಂಪೈ ಇಗರ‍್ಜೆ ಇಸ್ಕಾಲಾಚೊ ಮುಖೆಲ್ ಮೆಸ್ತ್ರಿ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಫಿರ‍್ಗಜ್‌ಗಾರಾಂಕ್ ವಿಗಾರಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ತೊಚ್ಚ್ ವಿಂಚುನ್ ಕಾಡ್‌ಲ್ಲೊ ವ್ಯಕ್ತಿ. ಜಾಯ್ತ್ಯಾಂನಿ ಚಿಂತ್ಚೆಂ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆಂ, ರಿಚ್ಚ ಮಾಸ್ಟೆರಾನ್‌ಂಚ್ಚ್ ಇಸ್ಕಾಲಾಚ್ಯೊ ರೆಗ್ರೊ ಆನಿ ರೂಲಿ ಮಾಂಡುನ್ ಹಾಡ್ಚ್ಯೊ ಮ್ಹಣ್. ಜೆದ್ನಾಂ ಭುರ‍್ಗ್ಯಾಂಕ್ ಸರ‍್ಕಾರಾ ಥಾವ್ನ್ ಆದೇಶ್ ಯೇವ್ನ್ ರಜಾ ಮೆಳ್ಳ್ಯಾರ್ ಜಾಯ್ತ್ಯಾಂನಿ ತಾಕಾ ಪುರ‍್ಪುರ್‌ಲ್ಲೆಂಯ್ ಆಸಾ ಕೀ ತೊಚ್ಚ್ ಭುರ‍್ಗ್ಯಾಂಕ್ ಚಡ್ ರಜಾ ದಿತಾ ಮ್ಹಣ್. ರಜಾ ರದ್ದ್ ಕರಿಜಯ್ ಮ್ಹಣ್ ತಾಚೆಲಾಗಿಂ ದೂರ್ ಹಾಡ್ನ್ ಆಯಿಲ್ಲಿಂ ವ್ಹಡಿಲಾಂಯ್ ಆಸ್‍ಲ್ಲಿಂ.

RM05

ಪೊಂಪೈ ಫಿರ‍್ಗಜೆಂತ್ ಜಾಯ್ತಿಂ ವರ‍್ಸಾಂ ಆಡಳ್ತೆದಾರ್ ಜಾವ್ನ್ ತಾಣೆ ಸೆವಾ ದಿಲ್ಯಾ. ಪ್ರತ್ಯೇಕ್ ಜಾವ್ನ್ ಮಾನಾಧಿಕ್ ಬಾಪ್ ಗ್ರೇಶಿಯನ್ ಸೋಜ್ ವಿಗಾರ್ ಜಾವ್ನ್ ಆಸ್ತಾನಾ. ಸಿಒಡಿಪಿ ಸಂಸ್ಥ್ಯಾಥಾವ್ನ್ ಕುಮಕ್ ಹಾಡವ್ನ್, ಫಿರ‍್ಗಜೆಚ್ಯಾ ದುಬ್ಳ್ಯಾ ಕುಟ್ಮಾಂಚ್ಯಾಂಕ್ ಘರಾಂ ಬಾಂಧಾವ್ನ್ ದಿಂವ್ಚಿ, ಬಾಂಯ್ಯೊ ಖೊಂಡಂವ್ಚ್ಯೊ, ತಳ್ಯಾಚೊ ಉಬಿರ್ ಕಾಡ್ಚೊ, ದೊರೆ ಉಬಾರ‍್ಚೆ, ವಾಳ್ಚ್ಯಾ ಉದ್ಕಾಕ್ ಕಾಟ್ ಬಾಂದ್ಚೊ – ಅಸಲಿಂ ಜಾಯ್ತಿಂ ಲೊಕಾಕ್ ಆಧಾರ್ ಜಾಂವ್ಚಿ ಕಾಮಾಂ ತಾಣೆ ಕೆಲ್ಯಾಂತ್. ಫಿರ‍್ಗಜೆಚ್ಯಾ ದುಬ್ಳ್ಯಾ ಲೊಕಾಕ್ ಗೋಂವ್ ಆನಿ ತೇಲ್ ದೀವ್ನ್ ಆದಾರ್ ತೊ ದಿತಾಲೊ. ಸಿಒಡಿಪಿ ಸಂಸ್ಥ್ಯಾಚೆಂ ಮಹಿನ್ಯಾವಾರ್ ಲೇಖ್-ಪಾಕ್ ಹಾತ್-ಬರ‍್ಪಾನ್‌ಂಚ್ಚ್ ಬರವ್ನ್ ತಾಂಚ್ಯಾ ದಫ್ತರಾಕ್ ಪಾವಿತ್ ಕರ‍್ತಾಲೊ .

ರಿಚ್ಚ ಮಾಸ್ಟೆರ್ – ದೆಣ್ಯಾಂಚೊ ಪುಂಜೊ

ರಿಚ್ಚ ಮಾಸ್ಟೆರಾ ಥಂಯ್ ಜಾಯ್ತಿಂ ದೆಣಿಂ ಆಸ್‌ಲ್ಲಿಂ. ತೊ ಏಕ್ ಉತ್ತೀಮ್ ವಾಗ್ಮಿ ಜಾವ್ನಾಸ್‍ಲ್ಲೊ. ಖಂಚೊಯ್ ಸಮ್ಜೊಣೆಕ್ ಯೆಂವ್ಕ್ ಸಕಾನಾತ್‌ಲ್ಲೊ ವಿಷಯ್ ಭಾರಿಚ್ಚ್ ಸುಲಭಾಯೆನ್ ತೊ ಲೊಕಾಕ್ ಸಮ್ಜಯ್ತಾಲೊ. ಕಾಜಾರಾಂ ಸೊಬಾಣಾಂ, ಯಾ ಹೆರ್ ಕಸಲಿಂಯ್ ಸಮಾಜಿಕ್ ಕಾರ‍್ಯಿಂ ಜಾಲಿಂ ತರ್ ಭಲಾಯ್ಕಿ ಮಾಗೊಂಕ್ ಆತಾಂಚ್ಯಾ ಬರಿ ತಯರಾಯ್ ಕರ‍್ನ್ ಯೆಂವ್ಚಿ ರಿವಾಜ್ ನಾತ್‌ಲ್ಲಿಚ್ಚ್. ರಿಚ್ಚ ಮಾಸ್ಟೆರ್ ಗ್ಲಾಸ್ ಘೆವ್ನ್ ಆಯ್ಲೊ ತರ್ ಮಟ್ವ್ಯಾನ್ ಆನಿ ನಾಜೂಕಾಯೆನ್ ತೊ ಭಲಾಯ್ಕಿ ಮಾಗ್ತಾಲೊ. ಸರ‍್ವಾಂಕ್ ಖುಶ್ ಕರ‍್ತಾಲೊ.

RM03

ರಿಚ್ಚ ಮಾಸ್ಟೆರ್ . . .  ಭಲಾಯ್ಕೆ ಮೆಸ್ತ್ರಿ

ಏಕ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ದೆವಾಧಿನ್ ಜೆ ಎಸ್ ಟಿ ಲುದ್ರಿಗ್ ಬಾಪಾಂನಿ ಬಾಷಣ್ ಸ್ಪರ‍್ದೊ ಆಸಾ ಕೆಲ್ಲೊ. ತ್ಯಾ ವೆಳಿಂ ಪೊಂಪೈ ಪಿರ‍್ಗಜೆಂತ್ ದೋಗ್ ಮಾನಾಯ್ ಬಾರಿಚ್ಚ್ ಉಂಚ್ಲೆ ಉಲವ್ಪಿ ಜಾವ್ನಾಸ್‌ಲ್ಲೆ – ಎಕ್ಲೊ ರಿಚ್ಚ ಮಾಸ್ಟೆರ್ ಆನಿ ಎಕ್ಲೊ ಕಂದಾರ್ ವಾಡ್ಯಾಚೊ ರುಜಾರ್ ಮೆಂದೊಸ್. ದೋಗೀ ಪಯ್ಲೆಂ ಇನಾಮ್ ಮೆಳಾಜಯ್ ಭಾರಿಚ್ಚ್ ಉರ‍್ಡಾತಾಲೆ. ತಾಲೆಂತ್‌ವಂತ್ ರಿಚ್ಚ ಮಾಸ್ಟೆರಾಕ್ ಪಯ್ಲೆಂ ಇನಾಮ್ ಮೆಳ್‍ಲ್ಲೆಂ!!

ನಾಟಕಾಚಿ ಕಲಾ ತಾಚ್ಯಾ ಥಂಯ್ ರೊಂಬೊನ್ ಗೆಲ್ಲಿ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಕಾಂಯ್ ಚೂಕ್ ಜಾಂವ್ಚಿ ನಾ. ಹರ‍್ಯೆಕಾ ವರ‍್ಸಾ ನವೆ ನವೆ ನಾಟಕ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ, ತುಳು ಯಾ ಕನ್ನಡಾಂತ್ ಬರವ್ನ್, ಇಸ್ಕಾಲಾಚ್ಯಾ ಭುರ‍್ಗ್ಯಾಂಕ್ ತರ‍್ಭೆತಿ ದೀವ್ನ್, ತಾಂಚ್ಯಾ ಥಾವ್ನ್ ಪದರ‍್ಶಿತ್ ಜಾಂವ್ಚ್ಯಾ ಬರಿ ಪಳಯ್ತಾಲೊ. ಹಾಂವ್ ಸಾತ್ವೆಂತ್ ಆಸ್ತಾನಾ ತಾಣೆ ಬರಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ನಾಟಕಾಂತ್ ಹಾಂವೆ ಮುಖೆಲ್ ಪಾತ್ರ್ ಕೆಲ್ಲೊ ಮ್ಹಾಕಾ ಆತಾಂಯ್ ಉಡಾಸ್ ಆಸಾ.

ನಿವೃತ್ತಿ ಆನಿ ಆದೇವ್ಸ್

ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಸಾಟ್ ವರ‍್ಸಾಂಚ್ಯಾ ಪ್ರಾಯೆರ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ 26.11.1975, ವೆರ್ ರಿಚ್ಚ ಮಾಸ್ಟೆರ್ ನಿವೃತ್ತ್ ಜಾಲ್ಲೊ. ತೊ ನಿವೃತ್ತ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ವೆಳಾರ್ ಜಾಯ್ತ್ಯಾಂನಿ ದೂಕ್ ಉಚಾರ್‌ಲ್ಲೆಂಯ್ ಆಸಾ. ತಾಚ್ಯಾ ತಸಲೊ ಏಕ್ ಬರೊ ಆನಿ ಧ್ರಡ್ ಮನಾಚೊ ಶಿಕ್ಷಕ್ ಇಸ್ಕಾಲಾಚಿಂ ಮೆಟಾಂ ದೆಂವೊನ್, ಇಸ್ಕಾಲ್ ಶಾಶ್ವತ್ ಸೊಡ್ನ್ ವೆತಾನಾ ಥಂಯ್ಚ್ಯಾ ಸಹ-ಶಿಕ್ಷಕಾಂಕ್ ಆನಿ ವಿದ್ಯಾರ‍್ಥಿಂಕ್ ದೂಕ್ ಭಗ್ಚೆಂ ಸಹಜ್ ಜಾವ್ನಾಸ್‌ಲ್ಲೆಂ.

ರಿಚ್ಚ ಮಾಸ್ಟೆರಾಚ್ಯಾ ಆಖ್ರೇಚ್ಯಾ ದಿಸಾನಿ ತಾಕಾ ಕಿಡ್ನಿಂ ಫಾತರ್ ಜಾಂವ್ಚೆ ತೊಂದ್ರೆ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆ. ಆಸ್ಪತ್ರೆಕ್ ದಾಖಲ್ ಕೆಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಮುತಾಚೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಸುರು ಜಾಲ್ಲೆ. ತ್ಯಾ ಪಿಡೆಕ್ ದಿಲ್ಲಿ ಚಿಕಿತ್ಸಾ ಸಾರ‍್ಕಿ ಜಾಲಿ ನಾ ಆನಿ 11.12.1986 ವೆರ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಸತ್ತರ್ ವರ‍್ಸಾಂಚ್ಯಾ ಪ್ರಾಯೆರ್ ಕಾಳ್ಜಾಘಾತ್ ಜಾವ್ನ್ ತೊ ಮರಣ್ ಪಾವ್ಲೊ.

ರಿಚ್ಚ ಮಾಸ್ಟೆರ್ ಪೊಂಪೈ ಇಗರ‍್ಜೆಕ್ ಏಕ್ ವೊರ‍್ತೆಂ ದಾಯ್ಜ್ ಜಾವ್ನಾಸ್‌ಲ್ಲೊ. ಪೊಂಪೈ ಇಸ್ಕಾಲಾಕ್ ಮಾತ್ರ್ ನ್ಹಯ್ ಆಖ್ಖ್ಯಾ ಫಿರ‍್ಗಜೆಕ್ ತಾಣೆ ಸುದಾರ‍್ಶಿಲಾಂ, ಆದಾರ‍್ಶಿಲಾಂ.

RM20

ರಿಚ್ಚ ಮಾಸ್ಟೆರಾಚಿ ಮೊಗಾಚಿ ಆನಿ ಎಕ್ಲಿಚ್ಚ್ ಧುವ್ ಪ್ಲಾವಿಯಾ ಡಿ ಕುನಾ (ರೊಡ್ರಿಗಸ್) ಮ್ಹಣ್ತಾ – ” ಆಮ್ಚೊ ಪಪ್ಪಾ ಭಾರಿ ಮೊಗಾಳಿ ಆನಿ ಘರಾಂತ್ ಸರ‍್ವಾಂಕ್ ಸಮಧಾನೆನ್ ಸುಧಾರ‍್ಸುಂಚ್ಯಾಂತ್ ಭಾರಿಚ್ಚ್ ಹುಶಾರ್. ಆಮ್ಕಾಂ ಪಯ್ಶಾಂನಿ ಕಷ್ಟ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆ ತರ್‌ಯ್ ತ್ಯಾ ವಿಶಿಂ ಭುರ‍್ಗ್ಯಾಂಕ್ ಕಳಾನಾತ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಬರಿ ತೊ ಸುದಾರ‍್ಸುನ್ ವರ‍್ತಾಲೊ. ಆಮ್ಕಾಂ, ತಾಚ್ಯಾ ಭುರ‍್ಗ್ಯಾಂಕ್ ತಾಣೆ ಜೊಕ್ತೆಂ ಶಿಕಾಪ್ ದಿಲಾಂ ಆನಿ ಸಾರ‍್ಕ್ಯಾ ವಾಟೆರ್ ಚಮ್ಕೊಂಕ್ ಬೂದ್ ಸಾಂಗ್ಲ್ಯಾ. ಬಾಯ್ಲ್ಯಾನ್ ಯಾ ಬಾಯ್ಲ್ಯಾ ಮನ್ಶಾಂಕ್ ತೊ ಖಡಕ್ಕ್ ಆನಿ ಜಬ್ಬೊರ್ ಮೆಸ್ತ್ರಿ ಮ್ಹಣ್ ದಿಸ್ತಾಲೊ ತರ್‌ಯ್ ಘರಾಂತ್ ಭಾರಿಚ್ಚ್ ಮೊವಾಳಿ. ಖುಶಾಲಿ ಆನಿ ದಾದೊಶಿ. ಕಾಳ್ಜಾಂತ್ ಮೊಗಾಳಿ. ತಾಕಾ ಹಾಂವ್ ಎಕ್ಲಿಂಚ್ಚ್ ಧುವ್ ಆನಿ ಹೆರ್ ಪಾಂಚ್ ಜಣ್ ಚೆರ‍್ಕೆಚ್ಚ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಮ್ಹಜೆರ್ ತಾಕಾ ಭಾರಿಚ್ಚ್ ಮೋಗ್. ಘರಾಂತ್ ಚೆರ‍್ಕ್ಯಾಂಕ್ ಮಾರ‍್ಲ್ಯಾರೀ, ಮ್ಹಾಕಾ ಮಾರಿನಾತ್‌ಲ್ಲೊ. ಮ್ಹಜೆಂ ಕಾಜಾರ್ ಜಾವ್ನ್ ಹಾಂವ್ ನೊವ್ರ್ಯಾಗೆರ್ ವೆತಾನಾ ಪಪ್ಪ ಮೊಸ್ತು ರಡ್‌ಲ್ಲೊ. ಆಮ್ಚೊ ಪಪ್ಪ ಮ್ಹಣ್ ಹಾಂವೆ ಮ್ಹಣ್ಚೆಂ ನ್ಹಯ್, ಪುಣ್ ಅಸಲೊ ಮನಿಸ್ ಮೆಳೊಂಕ್ ಭಾರಿಚ್ಚ್ ಕಷ್ಟ್….”

[ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಮೊಗಾಳ್ ರಿಚ್ಚ ಮಾಸ್ಟೆರಾ ವಿಶ್ಯಾಂತ್ ಹೆಂ ಸವಿಸ್ತಾರ್ ಲೇಖನ್ ತಯರ್ ಕರುಂಕ್ ಕುಮಕ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಮಾನೆಸ್ತ್ ಜೆರಾಲ್ಡ್ ರಸ್ಕಿನಾ, ಮಾನೆಸ್ತ್ ಎಮ್. ಪಿ. ರೊಡ್ರಿಗಸ್ (ಕೊಂಕ್ಣೆಂತ್ಲೊ ನಾಂವಾಡ್ದಿಕ್ ಬರಯ್ಣಾರ್), ಮಾನೆಸ್ತಿಣ್ ರೆನ್ನಿ ಲೋಬೊ (ರೊಡ್ರಿಗಸ್), ಮಾನೆಸ್ತ್ ಮೆಲ್ವಿನ್ ಪೆರಿಸ್ – ಕೈಕಂಬ, ಮಾನೆಸ್ತ್ ಒಸ್ವಳ್ಡ್ ರೊಡ್ರಿಗಸ್ (ರಿಚ್ಚ ಮಾಸ್ಟೆರಾಚೊ ಪೂತ್), ಮಾನೆಸ್ತಿಣ್ ಪ್ಲೇವಿ ಡಿ ಕುನಾ (ರೊಡ್ರಿಗಸ್) (ರಿಚ್ಚ ಮಾಸ್ಟೆರಾಚಿ ಧುವ್) ಆನಿ ಪ್ರೊಪೆಸರ್ ರೋಸ್ ವೀರಾ ರೊಡ್ರಿಗಸ್ ಹಾಂಕಾ ಹಾಂವ್ ದಿನ್ವಾಸ್ ಪಾಟಯ್ತಾಂ]

► ಕ್ಲೆರೆನ್ಸ್, ಕೈಕಂಬ

ಕಿಟಾಳ್ ತುಮ್ಕಾಂ ಮೊಗಾಚೆಂ? ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ 10 ವರ್ಸಾಂ ಪಾಸುನ್ ಖಳಾನಾಸ್ತಾನಾ ನಿರಂತರ್ ಫಾಯ್ಸ್ ಜಾವ್ನ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಕಿಟಾಳಾರ್ ಹಜಾರೊಂ ಪಾನಾಂನಿ ವಿಂಚ್ಣಾರ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಆಸಾ. ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ಧಾ ವರ್ಸಾಂನಿ ಬಾಂದುನ್ ಹಾಡ್ಲೆಲೆಂ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯಾಚೆಂ ದಾಯ್ಜ್ ಮುಕಾರುನ್ ವ್ಹರುಂಕ್ ತುಮ್ಚಿ ಕುಮಕ್ ಗರ್ಜ್ ಆಸಾ. ಸಕಯ್ಲೊ ಬುತಾಂವ್ ದಾಂಬುನ್ ಗೂಗಲ್ ಪೇ, ಪೋನ್ ಪೇ, ಬ್ಯಾಂಕ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್‌ಫರ್ , ಡೆಬಿಟ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಾರ್ಡಾ ಮಾರಿಫಾತ್ ಖುಶೆಚಿ ವಂತಿಗೆ ದಿವ್ಯೆತ್.

75% feel thumbs up. And how do you feel?
51 :thumbsup: Thumbs up
11 :heart: Love
0 :joy: Joy
2 :heart_eyes: Awesome
4 :blush: Great
0 :cry: Sad
0 :rage: Angry

11 comments

 1. Dr. Dorothy Rego

  Thank you Clarence baab for this wonderful write up. You have beautifully narrated the life and times of Richa master in our Pompei school. In this article you have captured the entire life of beloved Richa master and also given a punch to your own childhood by using this great mentor as your role model. This narrative took me back to my formative years in Pompei school. The old school (now the new cemetery area) where I had classes until 3rd std. It was one of the best times in my life. I owe a huge debt of gratitude to the quality of education received within this very frail building. I remember Richa master as an icon of Pompei school. His retirement is still vivid in my mind even though I was in Kindergarten by then. We had the luxury of eating mittai laddu as farewell treat. His teaching style was well complemented by two of my Aunt’s. His role in school cum church activities was enormous. Also, remember his daughter Flavy bai’s mesmorizing acting skills in “Portu Kanthd” drama under the leadership of PYC. It was such a father-daughter duo on the stage when Richa master was called to present the best actress award to his own daughter. Richa master could not control his own tears and he made all the audience cry. The bonding Flavy bai had with her dad was so obvious that she was unconsolable to his demise. Rest in peace great teacher. You have left a trail of memories which have been well captured by the author in this article. Hats off to this great author from Pompei soil

 2. Thanks a lot Clarence and we are grateful to you. It was vey emotional. My heart filled after reading the article. My Pappa has been a motivation for a lot of children. The past was a life of Hard work and sacrifice and you have emphasized nicely on these aspects in your article. May god bless you and we wish you all the best. Thank you

 3. Harold and Flavy dcunha

  Thanks for the article Clarence. Beautifully written. Its a beautiful tribute given to your teacher. Its been 35 years he has left us, but his memories still remain. We will remember him for the beautiful life he enjoyed with us and with the community. All the best Clarence for your future endeavours

 4. Harold and Flavy dcunha

  Thanks for the article Clarence. Beautifully written. Its a beautiful tribute given to your teacher. Its been 35 years he has left us, but his memories still remain. We will remember him for the beautiful life he enjoyed with us and with the community. All the best Clarence for your future endeavours

 5. Nice article by Clarence. I am proud of my grand father . I don’t recollect much of my younger days ( i was 4 yrs old) with grand father but memories are still there. I thank Clarence for providing a lot of information. I will miss my grand parents and pray that their souls rest in peace.

 6. Good piece of narration from the author. Come to think of it, almost every school in the bygone era used to have a Richcha master or two , but very few communities can boast of writers of Clarence’s caliber.

 7. Renny Lobo (nee Rodrigues)

  Very well written article by Clarence Pinto Kaikmaba who has a unique way of writing that makes a reader to read at one go and to not to stop in between. While reading; my memories went back to those memorable years of the past, time we spent talking only few words with him but lot with Voni and his children, view of Richa Master house (now demolished) and Kutti Donne, Lagori we played in the absence of Master. Pray that may the souls of Master, Voni, Franky and Nola rest in peace…Amen.

 8. Tribute, well deserved on teachers day. Well written article. Hats off to the writer.

 9. A very detailed interesting success story of Riccha Master and his dear family. Clarence Kaikamba has given such minute details and made this life story a memorable one. Good to see all old photos of the family

 10. This is really a true story, because I have seen him personally. also agree with the writer, hatsup to him, he has also took struggle to give military salute to his Masterblaster. Also my salute to Richha Master. Those children got education under his guidance values a lot. He inspired a lot of people through his works and I believe that many people are following his footsteps.

  • Victoria Fernandes

   Wonderful article by Clarence kaukamba. Richard uncle lived a beautiful life. A hardworking dedicated and a committed person. A great teacher and a man of principles.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Disclaimer : Please write your correct name and email address. Kindly do not post any personal, abusive, defamatory, infringing, obscene, indecent, discriminatory or unlawful or similar comments. Kittall.com will not be responsible for any defamatory message posted under this article. Please note that sending false messages to insult, defame, intimidate, mislead or deceive people or to intentionally cause public disorder is punishable under law. It is obligatory on kittall.com to provide the IP address and other details of senders of such comments, to the authority concerned upon request. Hence, sending offensive comments using kittall.com will be purely at your own risk, and in no way will kittall.com be held responsible.