Javascript Disabled!

Please Enable Javascript if you disabled it, or use another browser we preferred Google Chrome.
Please Refresh Page After Enable

Powered By UnCopy Plugin.

 

   

ರೀಣ್ ಫಾರಿಕ್ ಜಾತಾ ರೂಣ್ ಫಾರಿಕ್ ಜಾಯ್ನಾಂ !

ವ್ಹಯ್, ರೀಣ್ ಫಾರಿಕ್ ಜಾತಾ ರೂಣ್ ಫಾರಿಕ್ ಜಾಯ್ನಾಂ. ಮಂಗ್ಳುರ್ ದಿಯೆಸೆಜಿಕ್ ಆನಿ ತ್ಯಾ ಮುಕಾಂತ್ರ್ ಅಖ್ಖ್ಯಾ ಕೆನರಾ ಕರ್ನಾಟಕಾಕ್ ಬಿಸ್ಪ್ ಬಾಜಿಲ್ ಸಾಲ್ವಾದೊರ್ ಸೊಜಾಥಂಯ್ ವರ‍್ತೆಂ ರೂಣ್ ಆಸಾ. 31 ವರ‍್ಸಾಂ ಹ್ಯಾ ದಿಯೆಸೆಜಿಚೊ ಬಿಸ್ಪ್ ಜಾವ್ನ್ ತಾಣೆಂ ದಿಯೆಸೆಜಿಕ್ ಹರ‍್ಯೆಕಾ ರಿತಿಚ್ಯಾ ವಾಡಾವಳೆ ವಾಟೆರ್ ಹಾಡ್ಲೊ. ನವಿಂ ನವಿಂ ಇಸ್ಕೊಲಾಂ ಆನಿ ಹೆರ್ ಲೊಕಾ ವಾಡಾವಳಿಚೆ ಸಂಸ್ಥೆ ತಾಣೆಂ ಸುರ‍್ವಾತ್ಲೆ. ತಾಚ್ಯಾ ಮುಕೆಲ್ಪಣಾನ್ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಲೊಕಾಕ್ ತಾಂಚ್ಯಾ ಧಾರ‍್ಮಿಕ್ ತಶೆಂಚ್ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ್ ಮಾತ್ರ್ ನ್ಹಂಯ್ ಸಾಮಾಜಿಕ್, ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ್ ಆರ‍್ಥಿಕ್ ಆನಿ ರಾಜಕೀಯ್ ಜಿವಿತಾಂತ್ ನವಿ ದಿಶಾ ಲಾಬ್ಲಿ. ಇತ್ಲ್ಯಾ ವ್ಹಡ್ ಆನಿ ಗ್ರೇಸ್ತ್ ದಿಯೆಸೆಜಿಚೊ ಬಿಸ್ಪ್ ತರೀ ತಾಣೆಂ ಜಿಯೆಲ್ಲಿ ಎಕ್ದಮ್ ಸಾಧಿ ಆನಿ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ್ಪಣಾಚಿ ಜಿಣ್ಯೆ ರೀತ್ ಖರ‍್ಯಾ ಸಾಂತಿಪಣಾಕ್ ಸಹಜ್ ಜಾಲ್ಲಿ ಆನಿ ಆಮ್ಕಾಂ ಸರ‍್ವಾಂಕ್ ಆದರ‍್ಶ್. ತೊ ಎಕಾ ಘುಂವ್ಡೆಚ್ಯಾ ಕಾಳಾರ್ ಬಿಸ್ಪ್ ಜಾಲ್ಲೊ. ತಸಲ್ಯಾ ಪಾಟ್‌ಭುಂಯ್ತ್ ತಿಕ್ಕಾಟಾಚೆಂ ವಾತಾವರಣ್ ಸಹಜ್ ತರೀ ಎಕಾ ಮ್ಹಾಲ್ಘಡ್ಯಾ ಮ್ಹಾತ್ಭರ‍್ಯಾಪರಿಂ ಸಕ್ಕಡ್ ನಿರ‍್ಧಾರ್ ಆಪ್ಣಾ ಖಾಲ್ ದಿಲ್ಲ್ಯಾ ಲೊಕಾಚ್ಯಾ ಆನಿ ದಿಯೆಸೆಜಿಚ್ಯಾ ಬರ‍್ಯಾಕ್ ತಾಣೆಂ ಘೆತ್ಲೆ ಆನಿ ಕಿತ್ಲೆ ಕಷ್ಟ್ ಆಯ್ಲ್ಯಾರೀ ತ್ಯಾ ನಿರ‍್ಧಾರಾಂ ಪ್ರಕಾರ್‌ಚ್ ಆಪ್ಲಿಂ ಕಾಮಾಂ ಕರ‍್ನ್ ತೊ ಮುಕಾರ್ ಗೆಲೊ. ಬಿಸ್ಪ್ ಬಾಜಿಲಾಚ್ಯಾ ಸರ‍್ಗಿಂ ಪಯ್ಣಾಕ್ ಆಂವ್ದುಂ (5.9.1996 – 5.9.2021) ಪಂಚ್ವೀಸ್ ವರ‍್ಸಾಂ.

ಫಾಂತ್ಯಾಫರಾಚ್ಯಾ ಸುಕ್ರಾ ತಸ್ಲೊ ಪರ‍್ಜಳಿಕ್ ಮುಕೆಲಿ

ಬಿಸ್ಪ್ ಬಾಜಿಲ್ (1926-1996) ಏಕ್ ಫಾಂಕಿವಂತ್ ಮುಕೆಲಿ. ಖರ‍್ಯಾನ್ ಸಾಂಗ್ಚೆಂ ತರ್ ತಸ್ಲ್ಯಾ ಧಯ್ರಾಧಿಕ್ ಆನಿ ವರ‍್ತ್ಯಾ ಖರ‍್ಯಾ ಮನ್ಶಾಪಣಾಚೆ ಧಾರ‍್ಮಿಕ್ ಮುಕೆಲಿ ಆಮ್ಚೆ ಮಧೆಂ ಭೋವ್ ಉಣೆಂ. ಬಿಸ್ಪ್ ಬಾಜಿಲ್ ಫುಡಾರಾದಿಷ್ಟಾವ್ಯಾಚೊ ಮನಿಸ್ ಆನಿ ಮಂಗ್ಳುರ್ ದಿಯೆಸೆಜ್ ಆಜ್ ಪರ‍್ಯಾಂತ್ ಬಳ್ವಂತ್ ಉರ‍್ಲ್ಯಾ ತರ್ ತಾಂತುಂ ಬಿಸ್ಪ್ ಬಾಜಿಲಾಚೊ ಘಾಮ್ ವರ‍್ತ್ಯಾ ಮಾಪಾನ್ ಆಸಾ.

BB05

23 ಮೇ 1926 ವೆರ್ ಜನ್ಮಾಲ್ಲೊ ಬಾಜಿಲ್ ಸಾಲ್ವಾದೊರ್ ಸೋಜ್ ಬೊಂದೆಲ್ಚ್ಯಾ ಕಾಮತ್ ಸೊಜಾಂಗೆಲ್ಯಾ ಘರಾಣ್ಯಾಚ್ಯಾ ದಿಯೆಗ್ ಸೊಜಾಚೊ ಆನಿ ಒಮ್ಜೂರ್ ಶೆಟ್ ಪಿರೇರಿಂಗೆಲ್ಯಾ ಮೇರಿ ಪಿರೇರಿಚೊ ಪೂತ್. (ತಾಚ್ಯಾ ಪಾತ್ರೊನಾಚೆಂ ಫೆಸ್ತ್ ಜನೆರ್ 2 ವೆರ್ ಯೆಂವ್ಚ್ಯಾ ಮಹಾನ್ ಬಾಜಿಲಾಚ್ಯಾ ಫೆಸ್ತಾ ದಿಸಾ ಸಂಭ್ರಮ್ತಾಲೆ – ಕೆಂಪುಗುಡ್ಡೆ ತಾಚ್ಯಾ ಅವಯ್ಚ್ಯಾ ಕುಳಾರಾಚೆಂ ಘರ್ ಆತಾಂಯ್ ಆಸಾ) ತಾಕಾ ಒಮ್ಜೂರ್ ವೊಲ್ ಲಾಯಿಲ್ಲೆಂ. ಪಯ್ಲ್ಯಾ ಆನಿ ದುಸ್ರ್ಯಾ ಮಹಾಝುಜಾ ಮಧ್ಲ್ಯಾ ಕಷ್ಟಾಕಾಳಾಂತ್ ಭರ‍್ತಿ ಘರಾಣ್ಯಾಂಚ್ಯಾ ಕುಟ್ಮಾಚೊ ಮ್ಹಾಲ್ಘಡೊ ಚೆರ‍್ಕೊ ಜಾವ್ನ್ ಜನ್ಮಾಲ್ಲ್ಯಾ ತಾಕಾ ಸಭಾರ್ ಜವಾಬ್ಧಾರ‍್ಯೊ ವ್ಹಾವೊಂವ್ಚ್ಯೊ ಪಡ್ಲ್ಯೊ. ದೋನ್‌ಯೀ ಕುಶಿಂನಿ ಸಾಗೊಳಿಗಾರಾಂಚೆಂ ಘರಾಣೆಂ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಭುರ‍್ಗ್ಯಾಪಣಾರ್‌ಥಾವ್ನ್ಂಚ್ ಬಾಜಿಲಾಕ್ ಸಾರೆಂ ವ್ಹಾವೊಂವ್ಚೆಂ, ಕಸರ್ ಖುಂಟ್ಚಿ, ಕಸ್ರಿಕ್ ಧಾಂಕ್ ದಿಂವ್ಚೆಂ, ಮಾಡಾಂಕ್ ಆಳೆಂ ಕರ‍್ಚೆಂ, ಗೊರ‍್ವಾಂ ಚರೊಂವ್ಚೆಂ, ಲಾಟಿಚೆಂ ಉದಕ್ ವೊಡ್ಚೆಂ ಭೊರಾಚಿಂ ಕಾಮಾಂ ಕರ‍್ಚಿಂ ಪಡ್ತಾಲಿಂ, ಸಂಯ್ಭಾಂತ್ ಖುಶಾಲಿ, ಕಾಮಾಂತ್ ಚುರುಕ್ ಮ್ಹಣುನ್ ತಾಚಿಂ ಭಾವ್ ಭಯ್ಣಿಂ ಸಾಂಗ್ತಾಲಿಂ. (ದೆ. ಪೀಟರ್ ಸೋಜ್, ದೆ. ಅಂಜೆಲಿನ್ ರೇಗ್, ಮಾನೆಸ್ತ್ ರುಜಾರ್ ಸೋಜ್, ದೆ. ಭಯ್ಣ್ ಆಲ್ಪೊನ್ಸಾ ಡಿಡಿಎಮ್, ದೆ. ಬ್ಯಾಪ್ಟಿಸ್ಟ್ ಡಿಸೋಜಾ, ಮಾನೆಸ್ತಿಣ್ ಫಿಲೋಮೆನಾ)

ಎಕ್ದಮ್ ದೆವೊತ್ಪಣಾಚ್ಯಾ ತಾಂಚ್ಯಾ ಕುಟ್ಮಾಂತ್ ರಾಸ್ ರಾಸ್ ದೇವ್ ಆಪೊವ್ಣಿಂ (ಆವಯ್ಚ್ಯಾ ಕುಶಿಥಾವ್ನ್ ಘರ್‌ಭರ‍್ನ್ ಕಾಪುಚಿನ್ ದೆವಾಧಿನ್ ಫ್ರಾದ್ ಥಿಯೋಪಿಲಾಸ್ ಪಿರೇರಾ, ಬ್ರದರ್ ರೊಬರ‍್ಟ್, ಬ್ರದರ್ ಬೆಡೆ, ಬ್ರದರ್ ವಿಯಾನ್ನಿ, ಆತಾಂ ದಿಯೆಸೆಜಿಚೆ ಯಾಜಕ್ ಜಾವ್ನಾಸ್ಚೆ ಬಾಪ್ ಬಾಜಿಲ್ ವಾಸ್, ಬಾಪ್ ಗ್ರೆಗೋರ್ ಪಿರೇರ್, ಬಾಪ್ ನೊರ‍್ಬಟ್, ಕಂರ‍್ಬಾರ್ ವಸ್ತೆಕ್ ಆಸ್ಚೊ ಬಾಪ್ ಮೊಂತೇರ್ ಅಶೆಂ ಸಭಾರ್ ಹ್ಯಾಚ್ ಘರಣ್ಯಾಚೆ ಬಾಜಿಲಾಚ್ಯಾ ಬಾಪಾಯ್ಚೆ ಜೊವ್ಳೆ ಭಾವ್ ದೆವಾಧಿನ್ ಬಾಪ್ ಜೋಸೆಫ್ ಆನಿ ಬಾಪ್ ಬೆಂಜಮಿನ್, ಬಾಪುಲ್ ಭಾವಾಚೊ ಪೂತ್ ಬಾಪ್ ಪೀಟರ್ ನೊರೊನ್ಹಾ ಹೆಚ್ ನ್ಹಂಯ್ ಆಸ್ತಾಂ ಆನಿಕ್ ಶೆಂಭೊರಾಂನಿ ಯಾಜಕ್, ಧರ‍್ಮ್‌ಭಾವ್ ಆನಿ ಧರ‍್ಮ್‌ಭಯ್ಣಿ) ತಾಂಗೆರ್ ಮಾಗ್ಣೆಂ ರಜಾರ್ ಚುಕ್‌ಲ್ಲೆಂ ನಾಂ. ಭುರ‍್ಗ್ಯಾಪಣಾಥಾವ್ನ್ಂಚ್ ತಾಚಿ ಎಕ್ದಮ್ ಸೊಂಪಿ ದುಬ್ಳಿಕಾಯೆಚಿ ಜೀಣ್. ವ್ಹಡಿಲಾಂಚಿ ಸೆವಾ, ತೊಟಾಚೆಂ ಕಾಮ್, ಇಸ್ಕೊಲ್ ಹ್ಯಾ ಸಕ್ಡಾಂತ್ ಭುರ‍್ಗ್ಯಾಪಣಾರ್‌ಚ್ ಶಾಥಿವಂತ್ಪಣ್ ತಾಣೆ ದಾಕಯಿಲ್ಲೆಂ. ಬಾಪಯ್‌ಘರ್ ಪಾನಾಂಚಿಚ್ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್ ತಾಂಗೆರ್ ಪಾನ್ವಾಲಿಕ್ ವಿಶೇಸ್ ಮಾನ್. ಬಿಸ್ಪ್ ಜಾಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್‌ಯೀ ಘರಾ ಗೆಲ್ಲ್ಯಾ ವೆಳಿಂ ತೊ ದೊಟಾಚೆಂ ಕಾಮ್ ಕರ‍್ತಾಲೊ. ಸುರ‍್ವಿಲ್ಯಾ ಶಿಕ್ಪಾ ವೆಳಾರ್ ತಾಕಾ ಆಜ್ಯಾಳಾಯ್ ಆಪೊವ್ಣೆಂ ಆಸ್ತಾಲೆಂ, ಕುಡಿಂತ್ ಧಡಂಗ್, ಸಂಯ್ಭಾನ್ ಮಯ್ಪಾಶಿ, ಕಾಮಾಂತ್ ಹುಷಾರ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ತಾಕಾ ಪದ್ವಾಥಾವ್ನ್ ಸರ‍್ಚ್ಯಾಗುಡ್ಯಾಕ್ ಮಾವ್ಳ್ಯಾಂ-ಆಕಯಾಂ ಸಂಗಿಂ ರಾಂದ್ವಯ್, ಕಣ್ಗೆವೊಜಿಂ ವ್ಹಾವೊಂವ್ಚೆಂ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಎಕ್ದಮ್ ಆತುರಾಯ್, ವೊಜೆಂ ವ್ಹಾವೊಂವ್ಚಿ ಸವಯ್ ತಾಕಾ ಭುರ‍್ಗ್ಯಾಪಣಾರ್‌ಚ್ ಘಟ್ ಜಾಲ್ಲಿ.

Bondel

ಬೊಂದೆಲ್ ಸಾಂತ್ ಲೊರೆನ್ಸ್ ಇಸ್ಕೊಲಾಂತ್ ಪ್ರಾಥಮಿಕ್ ಶಿಕಪ್ ಶಿಕ್ತಚ್ ಸಾಂತ್ ಲುವಿಸ್ ಹೈಸ್ಕೂಲಾಂತ್ ತಾಣೆ ಆಪ್ಲೆಂ ಶಿಕಪ್ ಸಂಪಯ್ಲೆಂ. ಶಿಕ್ಪಾಂತ್ ತೊ ಹುಷಾರ್ ಶಿಕ್ಷಕಾಂಕ್ ವಿಧೇಯ್. ಘರ‍್ಚೆಂ ಕಾಮ್ ಸಕ್ಕಡ್ ಸಂಪೊವ್ನ್ ಸರಾ’ರಾಂ ಚಲತ್ತ್, ಧಾಂವತ್ತ್ ಇಸ್ಕೊಲಾಕ್ ಯೆತಾಲೊ ತರೀ ಶಿಕ್ಪಾಂತ್ ಸದಾಂ ಮುಕಾರ್. ಆಪುಣ್ ಬಿಸ್ಪ್ ಜಾಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್‌ಯೀ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಶಿಕ್ಷಕಾಂಲಾಗಿಂ ಉಲಯ್ತಾನಾಂ ಮಾನ್ ಭಾಗಾವ್ನ್ ಆಸ್ತಾಲೊ. ಹರ‍್ಯೆಕಾ ಶಿಕ್ಷಕಾಂಚ್ಯಾ ದಿಸಾ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಶಿಕ್ಷಕಾಂಕ್ ಆನಿ ಹೆರ್ ಶಿಕ್ಷಕಾಂಕ್ ಗವ್ರವ್ ದಿಂವ್ಚ್ಯಾ ಕಾರ‍್ಯಾಂತ್ ಚುಕಾನಾಶೆಂ ಭಾಗ್ ಘೆತಾಲೊ. ದೆವಾಚೆಂ ವಿಶೇಸ್ ನಿರ‍್ಮೊಣೆಂ ಮ್ಹಳ್ಳೆಪರಿಂ ಭಾರತಾಚ್ಯಾ ಶಿಕ್ಷಕಾಂಚ್ಯಾ ದಿಸಾಚ್ ತಾಚೊ ಅತ್ಮೊ ದೆವಾ ಅಧೀನ್ ಜಾಲೊ.

ಹಾಯ್‌ಸ್ಕೂಲ್ ಶಿಕ್ಪಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಯಾಜಕ್ ಜಾಂವ್ಚೆ ಖಾತಿರ್ ತೊ ಸಾಂತ್ ಜುಜೆ ಸೆಮಿನರಿಕ್ ಭರ‍್ತಿ ಜಾಲೊ. ಬಿಸ್ಪ್ ವಿತೊರ್ ರುಜಾರ್ ಫೆರ‍್ನಾಂದಾನ್ ತಾಕಾ ಸೆಮಿನರಿಕ್ ಸ್ವೀಕಾರ್ ಕೆಲೊ. ಅಲ್ಶೆಂದ್ರ್ ಸೊಜ್ ಆನಿ ಜುಜೆ ಮಥಾಯಸ್ ತಾಚೆ ಸಾಂಗಾತಿ. ಖುಶಾಲಿ, ಖೆಳಾಂತ್ ಆನಿ ಶಿಕ್ಪಾಂತ್ ಹುಷಾರ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೊ ಸೆಮಿನರಿಸ್ತ್ ಬಾಜಿಲ್ ಸಕ್ಡಾಂಕ್ ಮಯ್ಪಾಶಿ, ಹ್ಯಾ ವೆಳಾರ್ ರಾಂದ್ವಯ್ ಕರ‍್ಚಿ ಆನಿ ವಿಶೇಸ್ ಜಾವ್ನ್ ಮ್ಹೊಂವಾಚೆ ಮೂಸ್ ಪೊಸ್ಚೆಂ ತಾಕಾ ಚಡ್ ಖಾಯ್ಸ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ. ಸೆಮಿನರಿಂತ್ ಗರ‍್ಜೆಂತ್ ಆನಿ ಪಿಡೆಂತ್ ಪಡ್ತಲ್ಯಾ ಹೆರಾಂ ಸೆಮಿನರಿಸ್ತಾಂಚಿ ಚಾಕ್ರಿ ಕರ‍್ಚ್ಯಾಂತ್ ತೊ ಕೆದಾಳಾಯ್ ಮುಕಾರ್. ಮೊ. ಆಲ್ಶೆಂದ್ರ್ ಸೊಜ್ ಮಾರೆಕಾರ್ ತಾಪಾಕ್ ಶಿರ‍್ಕಾಲ್ಲೆ ವೆಳಿಂ ಸಭಾರ್ ದೀಸ್ ಘಡಿ ಕಳಾನಾಶೆಂ ಬಗ್ಲೆಕ್‌ಚ್ ಬಸುನ್ ತಾಚಿ ಚಾಕ್ರಿ ಬಾಜಿಲಾನ್ ಕೆಲ್ಲಿ ಮ್ಹಣ್ ಮೊನ್ಸಿಞರ್ ಕೆದಾಳಾಯ್ ಸಾಂಗ್ತಾಲೊ. ಬಿಸ್ಪ್ ವಿತೊರ್ ಫೆರ‍್ನಾಂದಾನ್ ಮಾರ‍್ಚ್ 25, 1952 ವೆರ್ ಬಾಜಿಲಾಕ್ ತಾಚ್ಯಾ ಸವೀಸ್ ವರ‍್ಸಾಂ ಪ್ರಾಯೆರ್ ಯಾಜಕಾಚಿ ಓಡ್ದ್ ದಿಲಿ. ತಾಚ್ಯಾ ಯಾಜಕೀ ಜಿವಿತಾಂತ್ ವಿಧೇಯ್ಪಣ್ ಆನಿ ಲ್ಹಾನ್ವಿಕಾಯೆಚೊ ಶೆಗುಣ್ ತೊ ಕೆದಿಂಚ್ ಚುಕ್‌ಲ್ಲೊ ನಾಂ.

ಯಾಜಕ್ಪಣಾಚ್ಯಾ ಸುರ‍್ವೆರ್ ಬಾಪ್ ಬಾಜಿಲ್ ಮೊಡಂಕಾಪ್ ಫಿರ‍್ಗಜೆಚೊ ಸಹಾಯಕ್ ವಿಗಾರ್ ಜಾಲೊ. ಹ್ಯಾ ವೆಳಿಂ ಶಾಥಿವಂತ್ ಯಾಜಕ್ (ಮುಕಾರ್ ಕಲ್ಕತ್ತಾಚೊ ಆರ‍್ಚ್‌ಬಿಸ್ಪ್) ಆಲ್ಬರ‍್ಟ್ ವಿಶೆಂತ್ ಸೊಜ್ ಥಂಯ್ಸರ್ ವಿಗಾರ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೊ. ದುಬ್ಳ್ಯಾದಾಕ್ಟ್ಯಾಂಚ್ಯಾ ಸೆವೆಂತ್ ದೊಗಾಂಚಿ ಆತುರಾಯ್ ವಿಶೇಸ್. ತ್ಯಾ ನಿಮ್ತಿಂ ದೊಗಾಂಯ್ ಮಧೆಂ ಬಾಪಯ್ ಪುತಾಚೊ ಮೋಗ್ ವಾಡ್ಲೊ ಆನಿ ಜಿವಿತಾಚ್ಯಾ ಅಕೇರ್ ಪರ‍್ಯಾಂತ್ ಮುಂದರ‍್ಲೊ. ಶೋಷಣಾಂಕ್ ಬಲಿ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾಂಕ್, ವಾಯ್ಟ್ ಸವಯಾಂಕ್ ಗುಲಾಮ್ ಜಾವ್ನ್ ಕುಟ್ಮಾಂತ್ ಸಮಧಾನ್ ಹೊಗ್ಡಾವ್ನ್ ಘೆತ್‌ಲ್ಲ್ಯಾಂಕ್, ಶಿಕಪ್ ಅರ‍್ಧ್ಯಾರ್ ಸೊಡ್‌ಲ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ಕುಮೊಕ್ ಕರ‍್ಚ್ಯಾಂತ್ ತೆ ಚತುರ್. ದುಬ್ಳ್ಯಾ ತರೀ ದೇವ್ ಭಿರಾಂತಿಚ್ಯಾ ತರ‍್ನಾಟ್ಯಾಂಕ್ ಶಿಕ್ಪಾತೆವ್ಶಿಂ, ದೇವ್ ಆಪೊವ್ಣ್ಯಾತೆವ್ಶಿಂ ವೊಡ್ಚ್ಯಾಂತ್ ತಾಂಚೆಂ ದೆಕಿವಂತ್ಪಣ್ ಆಜೂನ್ ಲೋಕ್ ಉಗ್ಡಾಸ್ ಕಾಡ್ನ್ ಪುಗಾರ‍್ತಾ. ಚಾರ್ ವರ‍್ಸಾಂ ಏಕ್ ಆದರ‍್ಶ್ ವಿಗಾರ್ – ಸಹಾಯಕ್ ವಿಗಾರ್ ಜಾವ್ನ್ ತೆ ದೋಗ್ ವಾವುರ‍್ಲೆ. (ಆಪ್ಲ್ಯಾ ವಿಗಾರಾಚೊ ಸಾಂಗಾತ್ ಹ್ಯಾ ಸಂಸ್ರಾಂತ್ ಮಾತ್ರ್ ನ್ಹಂಯ್ ಮೊರ‍್ಣಾ ಉಪ್ರಾಂತ್‌ಯಿ ಉರ‍್ಚ್ಯಾಕ್ ರುಜಾಯ್ ಕಾಥೆದ್ರಲಾಂತ್ ಆರ‍್ಚ್‌ಬಿಸ್ಪ್ ಆಲ್ಬರ‍್ಟಾಚ್ಯಾ ಫೊಂಡಾ ಪಾಂಯಾಂಲಾಗಿಂ ಆಪ್ಲೊ ಫೊಂಡ್ ಕರ‍್ಚೊ ಅಶೆಂ ಬಿಸ್ಪ್ ಬಾಜಿಲಾನ್ ಬರವ್ನ್ ದವರ‍್ಲಲೆಂ ಆನಿ ತಶೆಂಚ್ ತೆಂ ಕೆಲಾಂ – ನಾಂ ತರ್ ಮಂಗ್ಳುರ್ ದಿಯೆಸೆಜಿಚ್ಯಾ ಬಿಸ್ಪಾಂಕ್ ಕಾಥೆದ್ರಾಲಾಚ್ಯಾ ಆಲ್ತಾರಿರ್ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾನ್ ನಿಕೆಪಿತಾತ್)

ಮೊಡಂಕಾಪ್‌ಥಾವ್ನ್ ಕಡಬಾಕ್ ಬಾಪ್ ಬಾಜಿಲಾಕ್ ವರ‍್ಗ್ ಕೆಲೊ. ಕಡಬ ಏಕ್ ಮಿಸಾಂವ್ ಠಾಣೆಂ. ಪುತ್ತೂರ‍್ಚ್ಯಾ ವಿಗಾರ್ ಆರ್ ಡಿ ಸಿಕೆರ್ ಬಾಪಾನ್ ಕೇರಳಾಂತ್ (ಕಾಸರಗೋಡ್ ವಾರಾಡೊ) ಜಮೀನ್ದಾರಿ ಗುಲಾಮ್ಪಣಾಂತ್ ಶಿರ‍್ಕಾಲ್ಲ್ಯಾ ದುಬ್ಳ್ಯಾ ನಿರ‍್ಗತಿಕ್ ಕುಟ್ಮಾಂಕ್ ಕಡಬ, ಕೊಕ್ಕಡ, ಉಪ್ಪಿನಂಗಡಿ, ಸುಳ್ಯ ಆನಿ ಸಂಪಾಜೆ ಭುಂಯ್ ದೀವ್ನ್ ವಸ್ತೆಕ್ ಹಾಡ್‌ಲ್ಲೆಂ. ಕಡಬಾಂತ್ ಕಾರ‍್ಬಾರಿ ಯಾಜಕ್ ಬಾಪ್ ಲಾರೆನ್ಸ್ ಲೊಬಾನ್ ಬೋರ‍್ಡಿಂಗ್, ಇಸ್ಕೊಲ್, ಕೃಷಿ ಕೊಲೊನಿ ಮ್ಹಣ್ ವರ‍್ತೊ ವಾವ್ರ್ ಕೆಲ್ಲೊ. ಲಾಂಬ್ ಕಾಳ್ ತೊ ಥಂಯ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೊ, ತಾಕಾ ಕಡಬಾಚೊ ರಾಯ್ ಮ್ಹಣ್ಂಚ್ ಆಪಯ್ತಾಲೆ. ತಾಚೆ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಆಪ್ಲಿ ಸಾದಿ ಸಾಟ್ಲಿಪೊಟ್ಲಿ ಘೆವ್ನ್ ಮೊಡಂಕಾಪ್‌ಥಾವ್ನ್ ಬಾಪ್ ಬಾಜಿಲ್ ಕಡಬ ಭಾಯ್ರ್‌ಸರ‍್ಲೊ. ಹೊಸ್ಮಠ ಪರ‍್ಯಾಂತ್ ಸಾಯ್ಕಲಾರ್ ವಚುನ್ ಟ್ರಂಕಾಂ ಆನಿ ಹೆರ್ ಬಿಜ್ಕ್‌ಬಿಡಾರ್ ವ್ಹಾವೊವ್ನ್ ವ್ಹಾಳೊ ಉತ್ರುನ್ ತೊ ಕಡಬ ಗೆಲ್ಲೊ. ಮಿಷಿಯೊನರಿ ಯಾಜಕ್ ಜಾವ್ನ್, ಹರ‍್ಯೆಕಾಕ್ ಧಯ್ರಾನ್ ಹರ‍್ಧೆಂ ದೀವ್ನ್ ಕಡಬಾಂತ್ ಅಭಿವೃದ್ಧೆಚೊ ವಾವ್ರ್ ಬಾಪ್ ಬಾಜಿಲಾನ್ ಕೆಲ್ಲೊ.

SQ08  Sq09

ಕಡಬಥಾವ್ನ್ ಹ್ಯಾ ತರ‍್ನ್ಯಾ ಉಬಾರ್ ದಢಂಗ್ ಯಾಜಕಾಕ್ ಬಿಸ್ಪಾಚ್ಯಾ ಘರಾ ಹಾಡ್ಲೊ. ತ್ಯಾ ಕಾಳಾರ್ ಮಂಗ್ಳುರ‍್ಚಿ ದಿಯೆಸೆಜ್ ಕಷ್ಟಾಂ ಆನ್ವಾರಾಂನಿ ಮುಕಾರ್ ವೆತಾಲಿ. ಬಿಸ್ಪ್ ವಿತೊರ್ ರುಜಾರ್ ಫೆರ‍್ನಾಂದ್ 1955ವ್ಯಾ ವರ‍್ಸಾ ದೆವಾಧೀನ್ ಜಾಲ್ಲೊ ಮುಕ್ಲ್ಯಾ ತೀನ್ ವರ‍್ಸಾಂ (1955-58) ಮಂಗ್ಳುರ‍್ಚೊ ಬಿಸ್ಪ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೊ ಬಾಪ್ ಬಾಜಿಲ್ ಪೆರಿಸ್ ರೊಮಾಕ್ ಪಯ್ಣಾರಿ ಗೆಲ್ಲೆ ವೆಳಿಂ ತಾರ‍್ವಾರ್ ಅಂತರ್‌ಲ್ಲೊ. (1954-57 ಇಸ್ವೆಂತ್ ಬಾಪ್ ಆಲ್ಬರ‍್ಟ್ ವಿಶೆಂತ್ ಸೊಜ್ ಮಿಲಾರ‍್ಚೆ ವಿಗಾರ್ ಜಾವ್ನಾಸ್ತಾಂ ದಿಯೆಸೆಜಿಚೆ ವಿಗಾರ್ ಜೆರಾಲ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆ ತವಳ್ ಬಿಸ್ಪಾಚ್ಯಾ ಘರಾಕ್ ಎಕಾ ಶಾಥಿವಂತ್ ತರ‍್ನ್ಯಾ ಯಾಜಕಾಚಿ ಗರ‍್ಜ್ ಆಸಾ ಮ್ಹಣ್ ತಾಣಿ ಬಾಪ್ ಬಾಜಿಲಾಕ್ ಬಿಸ್ಪಾಚ್ಯಾ ಘರಾ ಹಾಡ್ಲೊ. ಹ್ಯಾ ಮಧೆಂ ಬಾಪ್ ರಾಯ್ಮಂದ್ ದೊಮೆಲ್ (1959-64) ನಾಂವಾಡ್ದಿಕ್ ಮಂಗ್ಳುರ್ ದಿಯೆಸೆಜಿಚೊ ಬಿಸ್ಪ್ ಜಾವ್ನ್ ನೇಮಿತ್ ಜಾಲ್ಲೊ ತರೀ ಥೊಡ್ಯಾಚ್ ತೆಂಪಾನ್ ಹಿ ದಿಯೆಸೆಜ್ ಸೊಡ್ನ್ ಅಲ್ಲಹಾಬಾದ್ ಗೆಲೊ ಆನಿ ದಿಯೆಸೆಜಿಕ್ ವಿಗಾರ್ ಕಪಿತುಲಾರ್ ವಿಲ್ಲಿಯಮ್ ಲುವಿಸ್ ಆಡಳ್ತೆದಾರ್ ಜಾಲೊ. ಹ್ಯಾ ಅವ್ದೆಂತ್ ದೋಗ್ ದಿಂಡ್ಡೆ ಮಾನಾಯ್ ಯಾಜಕ್ ಬಿಸ್ಪಾಚ್ಯಾ ಘರಾಂತ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆ.

ಮೊ. ಆಲ್ಶೆಂದ್ರ್ ಸೊಜ್ ರೊಮಾಂತ್ ಮೊರಲ್ ಥಿಯೋಲೊಜಿಂತ್ ದಾಕ್ತೆರ‍್ಗಿ ಸಂಪೊವ್ನ್ ಆಯಿಲ್ಲೊ ಆನಿ ರಾಕ್ಣೊ ಪತ್ರಾಚೊ ಸಂಪಾದಕ್ (1961-73) ಜಾಲೊ. ಬಾಪ್ ಬಾಜಿಲ್ ಕೊಡಿಯಾಲ್‌ಬಯ್ಲ್ ಪ್ರೆಸ್ಸಾಚೊ ಮೆನೇಜರ್ ಜಾಲೊ, ಎಕಾ ಹಸ್ತಿಚೆಂ ತ್ರಾಣ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ತಾಕಾ ಕಥೊಲಿಕ್ ಶಿಕ್ಪಾ ಮಂಡಳೆಚೊ ಮೆನೇಜರ್ ಜಾವ್ನ್‌ಯಿ ನೆಮ್ಲೊ. ತಿತ್ಲ್ಯಾ ಮಧೆಂ ಮಿಲಾರ್, ಉರ‍್ವಾ, ಇಜಯ್ ಆನಿ ಲೇಡಿಹಿಲ್ ಕೊವೆಂತಾಂಕ್ ಮಿಸಾಂಕ್ ವೆಚಿ ಸೆವಾಯ್ ದಿತಾಲೊ. ಕೊಡ್ಯಾಳ್ ಆಯ್ಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಯೆಜ್ಡಿ ಮೊಟಾರ್‌ಸಾಯ್ಕಲ್ ಬಾಪ್ ಬಾಜಿಲಾನ್ ಘೆತ್ಲೆಂ ಆನಿ ಖಂಚ್ಯಾ ಗರ‍್ಜೆಕ್ ತರೀ ತಾಚೆರ್ ಬಸುನ್ ಬಾಪ್ ಬಾಜಿಲ್ ಆನಿ ಬಾಪ್ ಆಲ್ಶೆಂದ್ರ್ ಭಾಯ್ರ್ ಸರ‍್ತಾಲೆ ಖಂಯ್. ಧಯ್ರಾಧಿಕ್ ಬಾಜಿಲ್ ಆನಿ ಬುಧ್ವಂತ್ ಆಲ್ಶೆಂದ್ರ್ ತ್ಯಾ ಕಾಳಾರ್ ಆಡಳ್ತೆದಾರ್ ವಿಗಾರ್ ಕಪಿತುಲಾರ್ ಮೊಞರ್ ವಿಲ್ಲಿಯಮ್ ಲುವಿಸಾಕ್ ದೋನ್ ದೊಳೆ ಆನಿ ದೋನ್ ಬಾವ್ಳೆ ಜಾಲ್ಲೆ ಖಂಯ್.

ಮಂಗ್ಳುರ್ ದಿಯೆಸೆಜಿಂತ್ ತವಳ್ ಕಾರ‍್ಭಾರಿ ಮೊನ್ಸಿಞರ್ ಆನಿ ಹೆರ್ ನಾಮ್ಣೆಚೆ ಯಾಜಕ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆ. ಥೊಡ್ಯಾಂಚಿಂ ನಾಂವಾಂ ಭಾವಾಡ್ತ್ಯಾಂಚ್ಯಾ ಕಾಳ್ಜಾಂನಿ ಕಾಂಪ್ ಹಾಡಂವ್ಚೆ ತಸಲ್ಯಾ ಭಾಗೆವಂತ್ಪಣಾಚಿಂ, ಸಂಯ್ಭ್ ಕಠಿಣ್, ಖಾಡ್ ಲಾಂಬ್, ಎಕ್ಲ್ಯಾನ್ ಎಕ್ಲೊ ಕಾರ‍್ಭಾರಿ, ಲಾಂಬ್ ಕಾಳ್ ಯಾಜಕೀ ಸೆವೆನ್ ಅನ್ಭವಿ ಜಾಲ್ಲೆ. ಪೂಣ್ ಜಶೆಂ ಜೆಸ್ಸೆಚ್ಯಾ ಬಳ್ವಂತ್ ತಾಂಕಿವಂತ್ ಪುತಾಂಕ್ ಸೊಡ್ನ್ ಅಸ್ಕತ್ ಸಂಯ್ಭಾಚ್ಯಾ ದಾವಿದಾಕ್ ವಿಂಚ್‌ಲ್ಲೆಪರಿಂ ದೆವಾನ್ ಬಾಜಿಲಾಕ್ ವಿಂಚ್ಲೊ. ದೆವಾಚೆಂ ನಿರ‍್ಮೊಣೆಂ ವಿಚಿತ್ರ್ ಮ್ಹಣ್ಚೆಪರಿಂ ಚಡ್ ಕಾಂಯ್ ಗೊವ್ಳಿಕ್ ವಾವ್ರಾಚೊ ಅನ್ಭವ್ ನಾತ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ, ತ್ಯಾ ವೆಳಾ ಫಕತ್ ಎಕುಣ್‌ಚಾಳೀಸ್ (39) ವರ‍್ಸಾಂ ಪ್ರಾಯೆಚ್ಯಾ ಬಾಪ್ ಬಾಜಿಲಾಕ್ ಮಾರ‍್ಚ್ 22, 1965 ವೆರ್ ಯೆದ್ಯಾ ವ್ಹಡಾ ಮಂಗ್ಳುರ್ ದಿಯೆಸೆಜಿಚೊ ಬಿಸ್ಪ್ ವಿಂಚ್ಲೊ. ದೇವ್ ತಾಂಕಿವಂತಾಂಕ್ ವಿಂಚಿನಾಂ ಬಗಾರ್ ವಿಂಚ್ಲಲ್ಯಾಂಕ್ ತಾಂಕಿವಂತ್ ಕರ‍್ತಾ ಮ್ಹಣ್ಚೆಂ ಬಿಸ್ಪ್ ಬಾಜಿಲಾಥಂಯ್ ಸತ್ ಜಾಲೆಂ.

BB06

ಆಪ್ಣಾಕ್ ಮಂಗ್ಳುರ್ ದಿಯೆಸೆಜಿಚೊ ಬಿಸ್ಪ್ ವಿಂಚ್ಲಾ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಕಳ್ಳೆಂಚ್ ಅಜಾಪಾನ್ ಬಾಪ್ ಬಾಜಿಲ್ ಸಾಯ್ಕಲ್ ಘೆವ್ನ್ ಶೀದಾ ಪದಂಗಡಿ ಗುಡ್ಯಾರ್ ಸಾಯ್ಕಲ್ ರಾಂವ್ಡ್ ಮಾರ‍್ನ್ ಘಾಮೆಲೊ. ತೊ ಘಾಮ್ ಆನಿ ಸಾಯ್ಕಲ್ ವೊಡಿತ್ತ್ ಘರಾಗೆಲ್ಲ್ಯಾ ಬಾಪ್ ಬಾಜಿಲಾಲಾಗಿಂ ಆನಾನ್ ದಿಯೆಗ್ ಸೊಜಾನ್ ‘ಕಿತೆಂ ಜಾಲೆಂ?’ ಮ್ಹಣ್ ವಿಚಾರ‍್ತಾನಾಂ ಆಪ್ಣಾಕ್ ದಿಯೆಸೆಜಿಚೊ ಬಿಸ್ಪ್ ವಿಂಚ್‌ಲ್ಲಿ ಗಜಾಲ್ ತಾಣೆ ಸಾಂಗ್ಲಿ, ಬಾಪಾಯ್ನ್ ‘ಆಮ್ಕಾಂ ದುಬ್ಳ್ಯಾಂಕ್ ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಪುತಾ ಹೆಂ ಯೆದೆಂ ವ್ಹಡ್ ಚೆಪೆಂ’ ಮ್ಹಣ್ ಸಾಂಗ್ಲ್ಯಾರ್ ಆವಯ್ ಮೇರಿ ಬಾಯ್, ‘ಆಮ್ಚೆ ತಸಲ್ಯಾಂಕ್ ಹೆಂ ಎದೆಂ ವ್ಹಡ್ ರಾಯ್‌ಕಾರ‍್ಭಾರ್ ಕಿತ್ಯಾಕ್?’ ಮ್ಹಣಾಲಿ ಖಂಯ್, ತ್ಯಾ ಕಾಳಾರ್ ಮಂಗ್ಳುರ‍್ಚೊ ಬಿಸ್ಪ್ ಜಾಂವ್ಚೆಂ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ರಾಯ್ಪಾಟ್ ಚಡ್ಚೆಂಚ್ ಸಯ್. ಮೇ 11, 1965 ವೆರ್ ಭಾರತಾಚೊ ನುನ್ಸಿಯೋ ಆರ‍್ಚ್‌ಬಿಸ್ಪ್ ಜೇಮ್ಸ್ ರೊಬರ‍್ಟ್ ಕ್ನೋಕ್ಸಾನ್ ಬಾಪ್ ಬಾಜಿಲಾಕ್ ಉದೆಂತಿಚೆಂ ರೋಮ್ ಮಂಗ್ಳುರ‍್ಚೊ ಬಿಸ್ಪ್ ಜಾವ್ನ್ ಕುರ‍್ವಾರ್ ಕೆಲೊ. ಮಯ್ಸೂರ‍್ಚೊ ಆಧಾರಿ ಬಿಸ್ಪ್ (ಉಪ್ರಾಂತ್ – ಕಲ್ಕತ್ತಾಚೊ ಆರ‍್ಚ್‌ಬಿಸ್ಪ್) ಆಲ್ಬರ‍್ಟ್ ವಿಶೆಂತ್ ಸೊಜ್ ಆನಿ ಚಿಕ್‌ಮಗ್ಳುರ‍್ಚೊ ಬಿಸ್ಪ್ ಅಲ್ಪೊನ್ಸ್ ಮಥಾಯಸ್ ಸಹ ಕುರ‍್ವಾರ‍್ಣೆದಾರ್ ಜಾವ್ನಾಸ್ಲೆ.

BB26

BB29

ಬಿಸ್ಪ್ ಬಾಜಿಲ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಮಾವ್ಶೆಭಾವ್. ಹಾಂವೆಂ ಪಳಯಿಲ್ಲೆಪರಿಂ ಬಿಸ್ಪ್ ಬಾಜಿಲಾಕ್ ಕೊಣಾಯ್ಕ್ ತರೀ ದೇವ್ ಆಪೊವ್ಣ್ಯಾಂಕ್ ಪ್ರೇರೇಪಿತ್ ಕರ‍್ಚೆಂ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ವ್ಹಡ್ ಉರ‍್ಭಾ. ಆಪುಣ್ ಕಾಜಿತೊರ್ ಆಸ್ತಾನಾಂಚ್ ಸಭಾರ್ ಯುವಕ್ ಆನಿ ಯುವತಿಂಕ್ ತಾಣೆ ದೇವ್ ಆಪೊವ್ಣ್ಯಾ ತೆವ್ಶಿಂ ಪ್ರೇರೇಪಿತ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ. ಮೈನರ್ ಸೆಮಿನರಿ ಸುರ‍್ವಾತುನ್ ತರ‍್ನ್ಯಾ ಪ್ರಾಯೆರ್‌ಚ್ ಯಾಜಕ್ಪಣಾಕ್ ಅಭ್ಯರ‍್ಥ್ಯಾಂಕ್ ಸ್ವೀಕಾರ್ ಕರುಂಕ್ ಧರ‍್ಲೆಂ.

ಹಾಂವೆಂ ತಾಚೆಥಂಯ್ ಪಳಯಿಲ್ಲೊ ಆನ್ಯೇಕ್ ವಿಶೇಸ್ ಗೂಣ್ ಮಯ್ಪಾಸ್‌ಪಣಾಚೊ. ಲ್ಹಾನ್ ವ್ಹಡ್ ಮ್ಹಣ್ ಲೆಕಿನಾಶೆಂ ಹರ‍್ಯೆಕ್ಲ್ಯಾಥಂಯ್ ತೊ ಮಯ್ಪಾಸ್ ದಾಕಯ್ತಾಲೊ. ಚಡ್‌ಕರ‍್ನ್ ಕಷ್ಟಾಂತ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ಆಧಾರ್ ದಿಂವ್ಚ್ಯಾಕ್ ತೊ ಎಕ್ದಮ್ ಮುಕಾರ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೊ. ಆಪ್ಣಾಕ್ ದೂಕ್ ದಿಲ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ಸಯ್ತ್ ಕಷ್ಟಾಕಾಳಾಂತ್ ತೊ ಪಾವ್ತಾಲೊ. ತಾಚಿ ಮೊವಾಳಾಯ್ ಆನಿ ಕಣ್ವಳಾಯ್ ಫಕತ್ ಮುನ್ಶಾಂಕ್ ಮಾತ್ರ್ ಮೊನ್ಜಾತಿಂಕ್ ಆನಿ ರೂಕ್‌ಝಾಡಾಂಕ್‌ಯಿ ಲಾಬ್ತಾಲಿ. ಹರ‍್ಯೆಕಾ ದಿಸಾ ನಷ್ಟ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ರೂಕ್ ಝಾಡಾಂಚಿ ಭೆಟ್ ಕರ‍್ನ್ ಯೆಂವ್ಚಿ ತಾಕಾ ಸವಯ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲಿ. ತಸ್ಲ್ಯಾ ಮೊವಾಳ್ ಮನ್ಶಾನ್ ವ್ಹಡ್ ಮ್ಹಾತ್ಭಾರ‍್ಯಾಪರಿಂ ಎಕ್ತೀಸ್ (31) ವರ‍್ಸಾಂ ಮಂಗ್ಳುರ್ ದಿಯೆಸೆಜ್ ಮುಕಾರ್ ವೆಲ್ಲೆಂ ವ್ಹಡ್ ದಯ್ವಿಕ್ ನಿರ‍್ಮೊಣೆಂಚ್ ಸಯ್.

ಪಯ್ಸಾದಿಷ್ಟಾವ್ಯಾಚೊ ಮುಕೆಲಿ

1965 ಥಾವ್ನ್ 1996 ಪರ‍್ಯಾಂತ್ಲಿಂ ತಿಂ 31 ವರ‍್ಸಾಂ ಸಗ್ಳ್ಯಾ ಗಾಂವಾಕ್ ಫಾಯ್ದ್ಯಾಚಿಂ ಆನಿ ವರ‍್ತ್ಯಾ ಉಪ್ಕಾರಾಚಿಂ ಜಾಂವ್ಕ್ ಪಾವ್ಲಿಂ. ಬಾಪ್ ಬಾಜಿಲ್ ಮಂಗ್ಳುರ‍್ಚೊ ನವೊ ಬಿಸ್ಪ್ ಜಾಲ್ಲೆಂಚ್ ಅಖ್ಖ್ಯಾ ಕೆನರಾಚ್ಯಾ ಧಾರ‍್ಮಿಕ್, ಸಾಮಾಜಿಕ್, ಶಯ್‌ಕ್ಷಣಿಕ್, ಆರ‍್ಥಿಕ್ ಜಿವಿತಾಕ್ ನವೆಸಾಂವ್ ಆಯ್ಲೆಂ. ಹಾಚಿ ಏಕ್ ಝಳಕ್ 9 ಸಪ್ತೆಂಬ್ರ್ 1996 ವೆರ್ ಮಿಲಾರ್‌ಥಾವ್ನ್ ರುಜಾಯ್ ಹಾತಾಂತ್ ಸಾಯ್ಭ್ ಘೆವ್ನ್ ತಾಚಿ ನಿರ‍್ಜೀವ್ ಕೂಡ್ ಪುರ‍್ಶಾಂವಾರ್ ವೆತಾನಾಂ ಜಮ್ಲಲ್ಯಾ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವಾಂ ಪ್ರಾಸ್ ಚಡ್ ಅಕ್ರಿಸ್ತಾಂವ್ ಲೊಕಾಂಚ್ಯಾ ದೊಳ್ಯಾಂತ್ಲ್ಯಾ ದುಕಾಂನಿ ದಿಸ್ಲಿ. ಎಕಾ ಅಕ್ರಿಸ್ತಾಂವ್ ಮುಕೆಲ್ಯಾನ್ ಮೊರ‍್ಣಾ ಶೃದ್ಧಾಂಜಲಿಂತ್ ‘ಹಾಂವೆಂ ಬಿಸ್ಪ್ ಬಾಜಿಲಾಥಂಯ್ ಖರ‍್ಯಾ, ಪಯ್ಸಾದಿಷ್ಟಾವೊ ಆಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಶಾಥಿವಂತ್ ಮುಕೆಲ್ಯಾಕ್ ಪಳೆಲಾಂ’ ಮ್ಹಣ್ ಸಾಂಗ್‌ಲ್ಲಿಂ ಉತ್ರಾಂ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಕಾನಾಂತ್ ಆಜೂನ್ ಆಪ್ಟಾತಾತ್.

BB25

ಬಿಸ್ಪ್ ಬಾಜಿಲ್ ಬಿಸ್ಪ್ ಜಾತಾನಾಂ ವಾತಿಕಾನ್ ದುಸ್ರ್ಯಾ ವಿಶ್ವಸಭೆಚ್ಯಾ ನಿಮಾಣ್ಯಾ ಸಭೆಂಕ್ ಹಾಜಿರ್ ಜಾಲೊ. ತ್ಯಾ ಸಭೆಜುಂತಾಂನಿ ಕಿತೆಂ ತಾಣೆ ಆಯ್ಕಾಲೆಂ ತೆಂ ತಾಣೆಂ ಧಯ್ರಾನ್ ಕಾರ‍್ಯಾರುಪಾಕ್ ಹಾಡ್ಲೆಂ. ಸಭಾರ್ ವಿರೋಧ್ ಆನಿ ಪ್ರತಿರೋಧ್ ಆಸ್ಲ್ಯಾರೀ ಲಿತುರ‍್ಜಿಂತ್ ಅರ‍್ಥಾಭರಿತ್ ನವೆಸಾಂವ್ ಹಾಡ್ಲೆಂ. ಲೊಕಾಚ್ಯಾ ಭಾಶೆಂತ್ ದೆವಾಕ್ ಆರಾಧನ್ ಕರ‍್ಚ್ಯಾಕ್ ವೆವಸ್ತಾ ಕೆಲಿ. ಕೊಂಕ್ಣಿ ಭಾಶೆಂತ್ ಪವಿತ್ರ್ ಪುಸ್ತಕ್, ಮಿಸಾಲ್, ಕಂತಾರಾಂಚೆ ಪುಸ್ತಕ್ ಆನಿ ಹೆರ್ ಲಿತುರ‍್ಜೆಚಿಂ ಪುಸ್ತಕಾಂ ಪರ‍್ಗಟ್ಚ್ಯಾಕ್ ಮಹತ್ವ್ ದಿಲೊ. ಮಂಗಳ ಜ್ಯೋತಿ, ಕುಟ್ಮಾ ಹಿತಾ ಸೆವಾ ಕೇಂದ್ರ್ ಅಸಲ್ಯಾ ವೆವಸ್ತ್ಯಾಂಕ್ ವಾಡಯ್ಲೆಂ, ಫಿರ‍್ಗಜಾಂನಿ ಆನಿ ಶಾಳೆಂನಿ ದೊತೊರ‍್ನಿಚಿ ಸಾರ‍್ಕಿ ಮಾಂಡಾವಳ್ ಕೆಲಿ, ದಿಯೆಸೆಜಿಚೆಂ ಗೊವ್ಳಿಕ್ ಕೇಂದ್ರ್ ರೂಪಿತ್ ಕೆಲೆಂ. ಲೊಕಾನ್ ದೆವಾಕ್ ಆರಾಧನ್ ಕರ‍್ಚ್ಯಾಕ್ ಸಲೀಸ್ ಜಾಂವ್ಚ್ಯಾಕ್ ನವ್ಯೊ ನವ್ಯೊ ಫಿರ‍್ಗಜ್ಯೊ ರುಪಿತ್ ಜಾಲ್ಯೊ. ಸಭಾರಾಂನಿ ವಿರೋಧ್ ಕೆಲ್ಯಾರೀ ಮಾಂಯ್ ಫಿರ‍್ಗಜಾಂಚೆ ವಾಂಟೆ ಕರ‍್ನ್ ನವ್ಯೊ ಫಿರ‍್ಗಜ್ಯೊ ರಚ್ಲ್ಯೊ. ವಾಡೆ ಲ್ಹಾನ್ ಕೆಲೆ, ಕ್ರೀಸ್ತೀ ಎಕ್ವಟ್ ವಾಡೊಂವ್ಚ್ಯಾಕ್ ಲ್ಹಾನ್ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವ್ ಸಮುದಾಯ್ ರುಪಿತ್ ಕೆಲೆ. ತಾಣೆ ತ್ಯಾ ದೀಸ್ ಪಳಯಿಲ್ಲಿಂ ಸೊಪ್ಣಾಂ ಆಜಿಕ್ ವರ‍್ತಿಂ ಫಳಾಂ ದೀವ್ನ್ ಆಸಾತ್.

BB27

BB32

ನವ್ಯಾ ದಿಶೆಚಿ ಪವಿತ್ರ್ ಸಭಾ ಬಾಂಧ್ಚ್ಯಾಕ್ ದಿಯೆಸೆಜಿಚ್ಯಾ ಆಡಳ್ತ್ಯಾಂತ್ ಸರ‍್ವ್ ಧಾರ‍್ಮಿಕಾಂಕ್, ಯಾಜಕಾಂಕ್ ಆನಿ ಲಾಯಿಕಾಂಕ್ ತಾಳೊ ದಿಂವ್ಚ್ಯಾಕ್ ಯಾಜಕಾಂಚಿ ಸೆನೆಟ್ ಸಭಾ, ದಿಯೆಸೆಜಿಕ್, ವಾರಾಡ್ಯಾಂಕ್ ಆನಿ ಫಿರ‍್ಗಜಾಂಕ್ ಗೊವ್ಳಿಕ್ ಮಂಡಳ್ಯೊ ಉಬ್ಯೊ ಕೆಲ್ಯೊ. ಫಿರ‍್ಗಜಾಂಚ್ಯಾ ದುಡ್ವಾಲೆಕಾಕ್, ಯಾಜಕಾಂಚ್ಯಾ ಜಿಣ್ಯೆ ಭದ್ರತೆಕ್, ಕೊಂಗ್ರುವಾ ಮಾಂಡಾವಳೆಕ್ ಏಕ್‌ರೂಪ್ ವೆವಸ್ತಾ ಕರಪ್, ಕ್ಲರ‍್ಜಿ ಮೆಂಟೆನೆನ್ಸ್ ಅಕಾಂವ್ಟ್, ಪ್ರೀಸ್ಟ್ ಏಯ್ಡ್ ಫಂಡ್ ಅಸಲ್ಯೊ ಪಾರದರ‍್ಶಕ್ ಪಯ್ಸಾದಿಷ್ಟಿಚ್ಯೊ ವೆವಸ್ತಾ ಕೆಲ್ಯೊ. ಸಭಾರ್ ಲಾಯಿಕಾಂಕ್ ಫಿರ‍್ಗಜೆಚ್ಯಾ ಆನಿ ದಿಯೆಸೆಜಿಚ್ಯಾ ರಾಟಾವಳಿಂನಿ ಮೆತೆರ‍್ಪಣ್ ಮೆಳ್ಳೆಂ. ‘ಕಿತೆಂಚ್ ಬದ್ಲಾಪ್ ಕರ‍್ನಾಂ ತ್ಯಾ ಮುಕೆಲ್ಯಾವಿಶಿಂ ಕಾಂಯಿಂಚ್ ಠೀಕಾ ಆಯ್ಕುಂಕ್ ಮೆಳ್ನಾಂ’ ಪೂಣ್ ಬಿಸ್ಪ್ ಬಾಜಿಲಾನ್ ನವೆಸಾಂವ್ ಹಾಡ್ಲೆಂ ತವಳ್ ದೋನ್ ವರ‍್ಗಾಚೆ ಮುಕೆಲಿ ಉಬೆ ಜಾಲೆ. ಏಕ್ ವರ‍್ಗ್ ಬಿಸ್ಪ್ ಬಾಜಿಲಾಚೆಂ ಸುಧಾರಣ್ ಲೆಕಾವರ‍್ತೆಂ ಚಡ್‌ಜಾಲೆಂ ಮ್ಹಣ್ಚೆ ತರ್ ಆನಿ ಎಕಾ ವರ‍್ಗಾಚೆ ಬಿಸ್ಪ್ ಬಾಜಿಲಾಚೆಂ ಸುಧಾರಣ್ ಕಾಂಯಿಂಚ್ ಪಾವಾನಾಂ ಆನಿಕೀ ಚಡ್ ಬದ್ಲಾಪ್ ತುರ‍್ತಾನ್ ಯೇಜೆ ಮ್ಹಣ್ಚೆ. ಹ್ಯಾ ಹಂತಾರ್ ವಿಪ್ರೀತ್ ಮಾನಸಿಕ್ ಹಿಂಸಾ ತಾಕಾ ಭೊಗ್‌ಲ್ಲಿ. ‘ಆಪುಣ್ ಬಿಸ್ಪ್ ಜಾವ್ನ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಇಷ್ಟಾಂಕ್ ಹೊಗ್ಡಾವ್ನ್ ಘೆತ್ಲೆಂ’ ಮ್ಹಣ್ ತಾಣೆಂ ಸಾಂಗ್‌ಲ್ಲೆಂಯ್ ಆಸಾ. ಅನಾಮಧೇಯ್ ಪತ್ರಾಂ ಧಾಂವ್ಲಿಂ, ಖಾಸ್ಗಿ ಜೀಣ್ ಎಕ್ದಮ್ ಸೊಂಪಿ ಜಿಯೆಲ್ಲ್ಯಾ ತಾಚ್ಯಾ ಜಿಣ್ಯೆರಿತಿರ್ ಖಬ್ರೊ ಜಾಲ್ಯೊ. ತರೀ ದೂಕ್ ಸಕ್ಕಡ್ ಗೀಳ್ನ್ ಸೊಮ್ಯಾಚ್ಯಾ ಪ್ರೇರಣಾನ್ ತೊ ವಾವುರ‍್ನ್ಂಚ್ ಗೆಲೊ.

BB02

BB30

ಬಿಸ್ಪ್ ಬಾಜಿಲಾಚ್ಯಾ ಆಧುನಿಕ್ಪಣಾಚೊ ವಾವ್ರ್ ಧಾರ‍್ಮಿಕ್ ಸುಧಾರ‍್ಪಾಂತ್ ಉರ‍್ಲೊ ನಾಂ. ಲೊಕಾಕ್ ಮುಳಾವೆಂ ಶಿಕ್ಷಣ್ ಮೆಳ್ಚ್ಯಾಕ್ ಗಾಂವ್ಚ್ಯಾ ಮುಲ್ಯಾಮುಲ್ಯಾಂನಿ ಶಿಕ್ಪಾಸಂಸ್ಥೆ ಸುರ‍್ವಾತ್ಲೆ. ಕಿತ್ಲ್ಯೊ ಆಡ್ಕಳಿ ಆಯ್ಲ್ಯಾರೀ ಸಾಂತ್ ಜುಜೆ ಅಸಾಯ್ಲಮ್ ವರ‍್ಕ್‌ಶೊಪ್, ಫಾದರ್ ಮುಲ್ಲರ್ ಆಸ್ಪತ್ರ್ ಆನಿ ಹೆರ್ ಆಸ್ಪತ್ರ್ಯೊ ಆಧುನೀಕರಣಾಕ್ ವಾವ್ರ್ ಕೆಲೊ. ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯಾಂತ್ ಕ್ರಿಸ್ತಾಂವ್ ಶಿಕ್ಷಣ್ ಬಸ್ಕಾ (ಚೇರ್ ಇನ್ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯಾನಿಟಿ) ವೆವಸ್ತಾ ಕೆಲಿ. ಧಾರ‍್ಮಿಕಾಂಕ್ ಸಯ್ತ್ ಆಧುನಿಕ್ ಶಿಕ್ಪಾಚೆ ಸಂಸ್ಥೆ ಸುರ‍್ವಾತ್ಚ್ಯಾಕ್ ಪಾಟಿಂಬೊ ದಿಲೊ. ಲೊಕಾಚ್ಯಾ ಸೆವೆಕ್ ಸಿಒಡಿಪಿ (ಕೆನರಾ ಆರ‍್ಗನಯ್ಜೇಷನ್ ಫಾರ್ ಡೆವಲಪ್‌ಮೆಂಟ್ ಎಂಡ್ ಪೀಸ್), ಸಭಾರ್ ಭಲಾಯ್ಕೆ ಕೇಂದ್ರಾಂ ಸುರ‍್ವಾತ್ಲಿಂ. ಜರ್ ಆಜ್ ಕೆನರಾಂತ್ ಶಿಕ್ಪಾ ಪ್ರಮಾಣ್ ಉಂಚ್ಲ್ಯಾ ಮಟ್ಟಾಚೊ ಆಸಾ ತರ್ ತಾಂತುಂ ಬಿಸ್ಪ್ ಬಾಜಿಲಾಚೊ ಪಾತ್ರ್ ಮಹತ್ವಾಚೊ ಆಸಾ.

ಖಡಕ್ಕ್ ಆನಿ ನಿತಿಚೊ – ನಿತಿ ಖಾತಿರ್ ಝುಜ್ಚೊ ಮುಕೆಲಿ

ಬಿಸ್ಪ್ ಬಾಜಿಲ್ ಖಡಕ್ಕ್, ತಾಕಾ ಚಡ್ ಲಾಂಬ್ ಲಾಂಬ್ ಉಲೊಂವ್ಚಿ ಸವಯ್ ನಾಂ. ಹಾಂವ್ ತಾಚ್ಯಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷ್‌ಪಣಾಂತ್ ಚಲ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಸಭಾರ್ ಗೊವ್ಳಿಕ್ ಮಂಡಳೆಂಚ್ಯಾ (ಆತಾಂ ಪರಿಷದ್ ಮ್ಹಣ್ತಾತ್ ತೆಂ ಹಾಂವೆಂ, ಸುಶೀಲ್ ನೊರೊನ್ಹಾನ್ ಆನಿ ಬಾಪ್ ಲೊರೆನ್ಸ್ ಸಿ ಡಿಸೋಜಾನ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ ಬದ್ಲಾಪ್) ಸಭೆಂನಿ ಬಸ್ಲಾಂ. ಸಭಾ 10 ಥಾವ್ನ್ 1 ಪರ‍್ಯಾಂತ್ ಚಲ್ತಾಲಿ ಆನಿ ಸಗ್ಳೆ ಸಭೆಂತ್ ವಿಷಯ್ ಮಂಡನ್, ಚರ್ಚಾ ಚಲ್ತಾನಾಂ ಎಕ್‌ಚ್ ಏಕ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ತೆ ಮೆತೆರ್ ಜಾಯ್ನಾತ್ಲೆ. ಹರ‍್ಯೆಕ್ಲ್ಯಾಕ್ ಆಪ್ಲಿ ಅಭಿಪ್ರಾಯ್ ಪರ‍್ಗಟುಂಕ್ ಆವ್ಕಾಸ್ ದಿತಾಲೆ. ಹರ‍್ಯೆಕ್ ವಿಷಯ್ ಶಾಣೆಪಣಿಂ ಆಯ್ಕಾತಾಲೆ, ಬರವ್ನ್ ಘೆಂವ್ಚೆಂ ಕಿತೆಂಚ್ ನಾತ್‌ಲ್ಲೆಂ. ಪೂಣ್ ಸಾರ‍್ಕೆಂ ವೆಳಾಕ್ ಸಭಾ ರಾವೊವ್ನ್ ತೆ ಉಬೆ ರಾವ್ತಾಲೆ ಆನಿ ಧಾ ಮಿನುಟಾಂನಿ ಸಗ್ಳ್ಯಾ ಜಮಾತಿಚೊ ಸಾರ್ ಸಾಂಗುನ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ನಿರ‍್ದಾರಾಂಕ್ ಕಳಂವ್ಚೆ ವಿಶಿಂ ಉಲಯ್ತಾಲೆ. ತಾಂಚೆಂ ಉಲೊವ್ಣೆಂ ಮುಗ್ದಯ್ತಾಚ್ ಆಮೊರಿ ಶಿಕಯ್ತಾಲೆ.  ಆಮೊರಿ ಸಂಪಯ್ತಾನಾಂ ಸಾರ‍್ಕೆಂ ಏಕ್ ವೊರ್. ‘ಗರ‍್ಜೆಚಿಂ ಉತ್ರಾಂ ಬಳಾಧಿಕ್ ಉತ್ರಾಂ’ ತಾಂಚೆಪರಿಂ ವಾಪರ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಆನ್ಯೆಕ್ಲ್ಯಾಕ್ ಹಾಂವೆಂ ಪಳವ್ನಾಂ. ಹಾಂತುಂ ಕಾಂಯ್ ಮೊ. ಆಲ್ಶೆಂದ್ರ್ ತಾಂಕಾಂ ಲಾಗಿಂ ಯೇತ್ ಕೊಣ್ಣಾ. ತರೀ ಪುರ‍್ತೆಂ ನ್ಹಂಯ್. ಜಾಂವ್ ತಿ ಯಾಜಕಾಂಚಿ ಸಭಾ, ಜಾಂವ್ ಹೆರ್ ಖಂಚಿಯ್ ಸಭಾ ತೆ ಹಾಜಿರ್ ಜಾತಾಲೆ, ತಾಚೆ ವಿರೋದ್‌ಚ್ ಟೀಕಾ ಆಯ್ಲ್ಯಾರೀ ಕಾಂಯ್ ಆವಾಜ್ ಕಾಡ್ನಾಶೆಂ, ಪ್ರತಿರೋಧ್ ದೀನಾಶೆಂ ಆಯ್ಕಾತಾಲೆ. ನಿಮಾಣೆಂ ಜೊಕ್ತಿ ಜಾಪ್ ದಿತಾಲೆ. ನಾಂ ವೊದ್ದು ವೊರಾಂಟ್ ನಾಂ ಉತ್ರಾಂ ಸಯ್ಲಾಪ್. ಸಂಯ್ಭಾನ್ ಮ್ಹಾತ್ಭಾರಿಪಣ್ ತಾಚೆಥಂಯ್ ಊಟ್ ಊಟ್ ಮ್ಹಣುನ್ ದಿಸ್ತಾಲೆಂ.

BB31

BB01

ಬಿಸ್ಪ್ ಬಾಜಿಲಾಥಂಯ್ ದಾಕ್ಷೆಣೆಕ್ ಕೊಣಾಯ್ಕ್ ಮುಣಯ್ ಘಾಲ್ಚೆಂ ಸಂಯ್ಭ್‌ಚ್ ನಾತ್‌ಲ್ಲೆಂ. ಸತ್ ಖಂಚೆಂ, ಸಾರ‍್ಕೆಂ ಖಂಚೆಂ, ಚುಕಿಚೆಂ ಖಂಚೆಂ ತಾಕಾ ಖಿಣಾನ್ ಕಳ್ತಾಲೆಂ. ಆಪ್ಣಾಲಾಗಿಂ ಉಲಯ್ತಲ್ಯಾಚೆಂ ಮುಸ್ಕಾರ್ ಪಳವ್ನ್ ಮನ್ ಪಾರ‍್ಕುಂಚಿ ತಾಂಕ್ ತಾಂಕಾ ಆಸ್‌ಲ್ಲಿ. ದೆಕುನ್ ಕೊಣ್ಂಯ್ ತಾಚೆ ಮುಕಾರ್ ‘ಮನಾಂತ್ ವೀಕ್ ದವರ‍್ನ್ ಜಿಬೆಂತ್ ಮ್ಹೊಂವ್ ಘೊಳೊಂವ್ಕ್’ ಸಕಾನಾತ್‌ಲ್ಲೊ. ಕೆದ್ಯಾ ವ್ಹಡ್ಲ್ಯಾನ್ ಕಿತೆಂ ಕಿತೆಂ ಉಪಾವ್ ಕರ‍್ನ್ ತರೀ ತಾಕಾ ಚೂಕ್ ವಾಟೆಕ್ ವೊಡುಂಕ್ ಜಾಯ್ನಾತ್‌ಲ್ಲೆಂ. ಹ್ಯಾ ನಿಮ್ತಿಂ ತಾಕಾ ಮೊಸ್ತು ದೂಕ್ ಭೊಗುಂಕ್ ಮೆಳ್‌ಲ್ಲೆಂ, ತಾಚೆಥಾವ್ನ್ ಆಪ್ಣಾಕ್ ಜಾಯ್‌ ತಶೆಂ ಸ್ವಂತ್ ಲಾಬ್ ಜೊಡುಂಕ್ ಜಾಯ್ನಾತ್ಲಲ್ಯಾಂನಿ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾನ್ ತಾಚ್ಯೊ ಖೊಡಿ ಕಾಡ್ಚ್ಯೊ, ಅತೃಪ್ತ್ ಮನ್ಶಾಂಕ್ ಎಕ್ಟಾಂವ್ನ್ ತಾಚೆ ವಿರೋದ್ ಛೂ ಸೊಡ್ಚೆಂ, ಆನಿ ಅನಾಮಧೇಯ್ ಪತ್ರಾಂ ಬರಂವ್ಚಿಂಯ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲಿಂ ಆನಿ ತಿಂ ಪತ್ರಾಂ ತಾಕಾ ಪಾವ್ಲ್ಯಾಂತ್‌ಗೀ ನಾಂಗೀ? ತೊ ಕಂಗಾಲ್ ಜಾಲಾಗೀ ನಾಂಗಿ? ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಪಳಂವ್ಕ್ ಬಿಸ್ಪಾಚ್ಯಾ ಘರಾ ಯೇವ್ನ್ ದುಸ್ರೊಚ್ ವೇಸ್ ಪಾಂಗುರ‍್ಚೊ ಆಸ್‌ಲ್ಲೊ. ಹ್ಯಾ ಸಕ್ಕಡ್ ಸಂದರ‍್ಭಾಂನಿ ಸಾಕ್ರಾಮೆಂತಾಚಿ ಭೆಟ್ ಆನಿ ರೊಜಾರಿಚೆಂ ಕೊಂತ್ ಮಾತ್ರ್ ತಾಕಾ ಘಟ್ ಸಾಂಗಾತ್ ದೀವ್ನ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆಂ. ಥೊಡ್ಯಾಂನಿ ತಾಕಾ ಘಟ್ ಬಳ್ ಜಾವ್ನ್ ರಾವ್ತಲ್ಯಾ ದೊಗಾಂ ತೆಗಾಂಕ್ ತಾಚೆಥಾವ್ನ್ ಪಯ್ಸ್ ಕರುಂಕ್ ಪಳೆಲ್ಲೆಂಯ್ ಆಸಾ ಪೂಣ್ ತಾಕಾ ಖರ‍್ಯಾನ್ ವಳ್ಕಾಲ್ಲೆ ತಾಚೆಥಾವ್ನ್ ಕೆದಿಂಚ್ ಪಯ್ಸ್ ವಚಾನಾತ್‌ಲ್ಲೆ.

ಬಿಸ್ಪ್ ಬಾಜಿಲ್ ಹೆಂ ಸತಾಚೆಂ, ಹೆಂ ನಿತಿಚೆಂ ಮ್ಹಣ್ ನಿರ‍್ಧಾರಿತ್ ಜಾವ್ನ್ ಝುಜಾಕ್ ಧೆಂವ್ಲೊ ತರ್ ಕಿತ್ಲೆ ಕಷ್ಟ್ ತರೀ ಪಾಟಿಂ ಪಳಂವ್ಚೊ ನ್ಹಂಯ್. ತಾಚೆಥಂಯ್ ಭಾಯ್ರ್ ಏಕ್ – ಭಿತರ್ ಏಕ್, ಪಾಟಿಂ ಮುಕಾರ್ ನಾತ್‌ಲ್ಲೆಂಚ್. ಕೋಣ್ ಆಡ್ ರಾವ್ಲ್ಯಾರೀ ತೊ ಮುಕಾರ್ ವೆಚೊಚ್.

ದೋನ್ ಸಂದರ‍್ಭಾಂವಿಶಿಂ ಹಾಂವೆಂ ಸಾಂಗಿಜೆಚ್ –  ಏಕ್ ಹಾಂವೆಂ ಆಯ್ಕುನ್ ದಾಕ್ಲ್ಯಾಂಧ್ವಾರಿಂ ಸೊಧುನ್ ಕಾಡ್‌ಲ್ಲೊ, ಆನ್ಯೇಕಾಂತ್ ಲ್ಹಾನ್ ವಾಂಟ್ಯಾಕ್ ಹಾಂವ್ ಮೆತೆರ್. 1975 ಇಸ್ವೆಂತ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ‍್ಕಾರಾನ್ ಶಿಕ್ಪಾ ವೆವಸ್ತ್ಯಾಂತ್ ಬದ್ಲಾಪ್ ಹಾಡ್‌ಲ್ಲೆ ವೆಳಾರ್ ತಾಚೆಥಾವ್ನ್ ಸರ‍್ವ್ ಅಲ್ಪ್‌ಸಂಕ್ಯಾತ್ ಶಿಕ್ಪಾ ಸಂಸ್ಥ್ಯಾಂಚೆರ್ ಪಡತ್ ಜಾಲ್ಲೊ ದಾಬಾವ್ ಸಮ್ಜುನ್ ಘೆವ್ನ್ ಖಿಣಾಂನಿ ತಾಣೆ ಕ್ರಮ್ ಘೆತ್ಲೆಂ. ತ್ಯಾ ವೆಳಾರ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ವಿಗಾರ್ ಜೆರಾಲಾಕ್, ಕಥೊಲಿಕ್ ಶಿಕ್ಪಾ ಮಂಡಳೆಚ್ಯಾ ಕಾರ‍್ಯದರ‍್ಶಿಕ್ ಘೆವ್ನ್ ಬೆಂಗ್ಳುರ್ ಮುಕೆಲ್ ಮಂತ್ರಿಕ್, ರಾಜ್ಯ್‌ಪಾಲಾಕ್ ಭೆಟುನ್ ತಾಂಕಾಂ ಹಕೀಕತ್ ಕಳವ್ನ್ ಸರ‍್ಕಾರಾನ್ ಹಾಡ್‌ಲ್ಲೊ ಕಾಯ್ದೊ ಸಾರ‍್ಕೊ ಕರ‍್ಚೆಪರಿಂ ತಾಣೆ ಕೆಲೆಂ. ತ್ಯಾಚ್ ವೆಳಾರ್ ಗುಜ್ರಾತ್ ಹಾಯ್‌ಕೊಡ್ತಿನ್ ಹ್ಯಾ ಸಂಬಂಧಿ ದಿಲ್ಲೆಂ ತೀರ‍್ಪ್ ರಾತೊರಾತ್ ಕರ್ನಾಟಕಾಚ್ಯಾ ಮುಕೆಲ್ ಮಂತ್ರಿಕ್ ಪಾಂವ್ಚೆಪರಿಂ ಕೆಲ್ಲಿ ಶಾಥಿ ತಾಚಿ.

ತೆಚ್ ಪರ‍್ಮಾಣೆಂ 1981 ಇಸ್ವೆಂತ್ ಭಾರತ್ ಸರ‍್ಕಾರಾನ್ ಅಲ್ಪ್‌ಸಂಕ್ಯಾತಾಂಚ್ಯಾ ಶಿಕ್ಪಾ ವೆವಸ್ತ್ಯಾಕ್ ಆಡ್ ವೆಚ್ಯಾ ತಸ್ಲೆಂ ನೇಮ್ ಕೆಲ್ಲೆ ವೆಳಿಂ ರಾಷ್ಟ್ರಾಧ್ಯಕ್ಷ್ ಗ್ಯಾನಿ ಜಯ್ಲ್‌ಸಿಂಗಾಕ್ ಆನಿ ಪ್ರಧಾನ್ ಮಂತ್ರಿ ಶ್ರೀಮತಿ ಇಂದಿರಾಗಾಂಧಿಕ್ ಭೆಟುನ್ ತಾಂಕಾಂ ಹಕೀಕತ್ ಕಳಿತ್ ಕರ‍್ನ್ ಕಾಯ್ದ್ಯಾಂತ್ ಜೊಕ್ತೆಂ ಸುಧಾರಣ್ ಜಾಂವ್ಚೆಪರಿಂ ಕೆಲ್ಲೊ ಶಾಥಿವಂತ್ ತೊ. ಆಜ್ ತಸಲೆ ಮುಕೆಲಿ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆ ತರ್?

ದುಬ್ಳ್ಯಾದಾಕ್ಟ್ಯಾಂಚ್ಯಾ ಆನಿ ತಾಳೊ ನಾತ್‌ಲ್ಲ್ಯಾಂಚ್ಯಾ ಹಕ್ಕಾಂ ಖಾತಿರ್ ಝುಜ್ಚೊ ತಾಚೊ ಧಯ್ರಾಧಿಕ್ ಸಂಯ್ಭ್ ಆಮ್ಕಾಂ ತ್ಯಾಗಿ ಮಸೂದ್ ವಿರೋಧ್ ಕರ‍್ಚ್ಯಾಂತ್ ತಾಣೆ ದಾಕಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಧಯ್ರಾಧಿಕ್‌ಪಣಾಂತ್ ದಿಸುನ್ ಯೆತಾ. ಕಥೊಲಿಕ್ ಬಿಸ್ಪಾಂ ಮಂಡಳೆಂತ್ ದುಬ್ಳ್ಯಾದಾಕ್ಟ್ಯಾಂಚ್ಯಾ ಆನಿ ಶೋಷಿತ್ ವರ‍್ಗಾಂಚ್ಯಾಂಚ್ಯಾ ಹಕ್ಕಾಂ ಖಾತಿರ್ ಉಲೊಂವ್ಚ್ಯಾಂತ್ ತೊ ಸಕ್ಡಾಂ ಪ್ರಾಸ್ ಮುಕಾರ್ ಆಸ್ತಾಲೊ. ಬಿಸ್ಪ್ ಬಾಜಿಲ್ ಆಪುಣ್ ಮಾತ್ರ್ ಧಯ್ರಾಧಿಕ್ ಮುಕೆಲಿ ನ್ಹಂಯ್ ಬಗಾರ್ ಸತಾ ಖಾತಿರ್ ಆನಿ ನಿತಿ ಖಾತಿರ್ ಝುಜ್ಚ್ಯಾಂತ್ ಸಭಾರ್ ಯುವ ಮುಕೆಲ್ಯಾಂಕ್ ತಾಣೆ ಪ್ರೇರೇಪಿತ್ ಕರ‍್ನ್ ಮುಕೆಲ್ ವ್ಹಾಳ್ಯಾಂತ್ ವಾಡುನ್ ಫುಲುನ್ ಯೆಂವ್ಚೆಪರಿಂ ಕೆಲ್ಲೆಂ ಆಸಾ. ತಾಚೆಂ ಮುಕೆಲ್ಪಣ್ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾನ್ ರಾವುನ್ ಕೊಂಕುನ್ ದಿಂವ್ಚೆಂ ನ್ಹಂಯ್ ಬಗಾರ್ ಖಂಚ್ಯಾಯ್ ಸಂದರ‍್ಭಾರ್ ಮುಕಾರ್ ರಾವುನ್ ಹರ‍್ದೆಂ ದಿಂವ್ಚೆಂ.

BB04

ಬಿಸ್ಪ್ ಬಾಜಿಲ್ ನಿತಿಚೊ ಮನಿಸ್. ವ್ಹಯ್ ತೊ ಸಕ್ಡಾಂಕ್ ಸಮಾಸಮಿ ನಿತಿನ್ ದೆಕ್ತಾಲೊ. ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಯಾಜಕಾಂಚೊ ತಾಕಾ ವರ‍್ತೊ ಹುಸ್ಕೊ ಆಸ್‌ಲ್ಲೊ, ಮೋಗ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೊ. ತಾಂಚ್ಯಾ ಗರ‍್ಜೆಂಕ್ ತೊ ಖಿಣಾನ್ ಪಾವ್ತಾಲೊ. ಪೂಣ್ ಸತಾ – ನಿತಿಚೆಂ ಸವಾಲ್ ಯೆತಾನಾಂ ಖಂಯ್ ಸತ್ ಆಸಾ ಥಂಯ್ ತೊ ರಾವ್ತಾಲೊ. ತ್ಯಾ ವೆಳಿಂ ತೊ ಯಾಜಕ್, ಧಾರ‍್ಮಿಕ್ ಆ ಲಾಯಿಕ್ ಮ್ಹಣ್ ಭೆದ್ ಕರ‍್ನಾತ್‌ಲ್ಲೊ. ವಾಟ್ ಚುಕ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಯಾಜಕಾಚಿ ಖಬರ್ ಮೆಳತ್ ತರ್ ‘ಜೊಸ್ಸೀ ಕಾರ್ ಕಾಡ್’ ಮ್ಹಣ್ತಾಲೊ ಆನಿ ಘರಾ ಪಾಟಿಂ ಯೆತಾನಾಂ ತ್ಯಾ ಯಾಜಕಾಚೆಂ ಭಿಜ್ಕ್ ಬಿಡಾರ್ ಕಾರಾರ್ ಆಸ್ತಾಲೆಂ, ತ್ಯಾ ದೆಕುನ್ ಸಕ್ಕಡ್ ತಾಕಾ ಭಿಯೆತಾಲೆ ಆನಿ ಮಾನ್ತಾಲೆ.

ಮ್ಹಾಕಾ ಲಾಗ್ಶಿಲ್ಯಾನ್ ಕಳಿತ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಬಿಸ್ಪ್ ಬಾಜಿಲಾಚ್ಯಾ ಸಯ್ರ್ಯಾಂ ಭಿತರ‍್ಲ್ಯಾ ಎಕಾ ವ್ಹಡ್ ಕಾರ‍್ಭಾರಿ ಧಾರ‍್ಮಿಕಾನ್ ಲ್ಹಾನ್ ಚೂಕ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾಕ್ ಕಠಿಣ್ ಶಿಕ್ಷಾ ದಿಲ್ಲಿ ತಾಣೆ. ‘ಆಪ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ಏಕ್ ನೀತ್ ಆನಿ ಪೆಲ್ಯಾಂಕ್ ಏಕ್ ನೀತ್’ ಮ್ಹಣ್ ಲೋಕ್ ಉಲಯ್ನಾಂ ಜಾಂವ್ ಮ್ಹಣ್ಚೆಂ ತಾಚೆಂ ಚಿಂತಪ್.

ಎಕಾ ಫಿರ‍್ಗಜೆಚೊ ಬೊಂಗ್ಲೊ ಎಕಾ ಧಾರ‍್ಮಿಕ್ ವೆಕ್ತಿನ್ ಆಪ್ಲೊ ಕರುಂಕ್ ಪಳೆಲ್ಲ್ಯಾ ವೆಳಾರ್ ಫಕತ್ ಎಕಾ ಫೊನ್ ಕೊಲಾರ್ ತ್ಯಾ ವೆಕ್ತಿನ್ ಪಾಟಿಂ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಧಾರ‍್ಮಿಕ್ ಮೊಠಾಕ್ ವೆಚೆಪರಿಂ ಕೆಲ್ಲಿ ಶಾಥಿ ತಾಚಿ. ತಾಚಿಂ ಉತ್ರಾಂ ಭಾಂಗ್ರಾಪರಿಂ ಮೊಲಾಧಿಕ್ ಮಾತ್ರ್ ನ್ಹಂಯ್ ಕಡಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಶಿಶ್ಯಾಪರಿಂ ಕಡಕ್ಕ್.

ಕಠಿಣ್ ನಿತಿಚೊ ಮನಿಸ್ ತರೀ ವರ‍್ತ್ಯಾ ಮೊಗಾಚೊ ಬಿಸ್ಪ್ ಬಾಜಿಲ್, ಖಂಚಿಯ್ ವಿಶೇಸ್ ಕಾಲೆತ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ವೆಕ್ತಿನ್ ತ್ಯಾ ಶೆತಾಂತ್ ವಾವ್ರ್ ಕರುಂಕ್ ತಾಚೊ ಭರ‍್ಪೂರ್ ಪಾಟಿಂಬೊ ಆಸ್ತಾಲೊ. ತಾಚ್ಯಾ ಆಡಳ್ತ್ಯಾ ಕಾಳಾರ್ ದೋಗ್ ತೇಗ್ ಯಾಜಕ್ ಅವ್ಘಡಾಂನಿ ಸಂಪಡ್ಲೆ, ಕಾಂಯ್ ಥೊಡೆ ಮಾರೆಕಾರ್ ಪಿಡೆಕ್ ಸಾಂಪ್ಡಾಲೆ. ತಾಂಚ್ಯಾ ಬಗ್ಲೆನ್ ಬಸುನ್ ಸೆವಾ ದಿಲ್ಲೊ ಬಾಪುಯ್ ಸಾರ‍್ಕೆಂ ಜವಾಬ್ಧಾರಿ ಘೆತ್‌ಲ್ಲೊ ಬಿಸ್ಪ್ ಬಾಜಿಲ್. ಕೋಣ್ ಶಾಥಿವಂತ್ ಆಸಾ ತಾಕಾ ಕಿತ್ಲ್ಯಾ ಪ್ರತಿರೊಧಾಂ ಮಧೆಂಯ್ ತಾಚೊ ಪಾಟಿಂಬೊ ಘಟ್ ಖಡ್ಪಾಪರಿಂ ಆಸ್ತಾಲೊ (ಸಂಸ್ಕೃತಾಂತ್ ‘ವಜ್ರಾಪರಿಂ ಘಟ್ ತರೀ ಫುಲಾಪರಿಂ ಮೊವಾಳ್’ ಮ್ಹಣ್ತಾತ್)

ಬಿಸ್ಪ್ ಬಾಜಿಲಾಕ್ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ತಾಕಾ ಖಂಚಿಯ್ ಸಂಗತ್ ಖಿಣಾಂನಿ ಸ್ಪಷ್ಟ್ ಸಮ್ಜುಂಚಿ ವಿಶೇಸ್ ತಾಂಕ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲಿ. ತಾಕಾ ವ್ಹಡ್ ಬಳ್‌ಶೆಂ ಲಾಂಬ್ ಕಾಳ್ ತಾಚೆ ವಿಗಾರ್ ಜೆರಾಲ್ ಮೊ. ಆಲ್ಶೆಂದ್ರ್ ಸೊಜ್ ಆನಿ ಮೊ. ಎಲೋಶಿಯಸ್ ಸೊಜ್ ವಾವುರ‍್ಲೆ. ಖಂಚಿಯ್ ಗಜಾಲ್ ಸಾರ‍್ಕೆಂ ಸಮ್ಜುನ್ ಸಂಕಟ್ ಆಸ್ಲ್ಯಾರ್ ಪರಿಹಾರ್ ಕರ‍್ಚ್ಯಾಂತ್ ತಾಂಚೊ ಉಕಲ್ಲಲೊ ಹಾತ್. ಜೊಕ್ತ್ಯಾ ವೆಳಾಚಿ ಶಿಂವೊಣ್ ಮುಕ್ಲ್ಯಾ ಹಜಾರ್ ವಾಂದ್ದ್ಯಾಂಕ್ ಉರಯ್ತಾ (ಸ್ಟಿಚ್ಚ್ ಇನ್ ಟಾಯ್ಮ್ ಸೇವ್ಸ್ ನಾಯ್ನ್) ಮ್ಹಣ್ಚೆಂ ತಾಚೆಂ ಚಿಂತಪ್. ಖರ‍್ಯಾ ಮ್ಹಾತ್ಭಾರ‍್ಯಾಪರಿಂ ವೆಳಾರ್ ಬೂದ್ ಸಾಂಗುನ್, ಜೊಕ್ತಿ ಸಲಹಾ ದೀವ್ನ್ ತಿದ್ವುಂಚ್ಯಾಂತ್ ತಾಚೆ ತಸಲೊ ಆನ್ಯೆಕ್ಲೊ ಮೆಳ್ಚೊ ನಾಂ. ದಾಕ್ಷೆಣೆಕ್ ಸಾಂಪ್ಡುನ್, ಗರ‍್ಜೆ ಭಾಯ್ಲ್ಯಾ ಮೊವಾಳಾಯೆಕ್ ಪಡುನ್ ಗಜಾಲ್ ಸಂಕೀರ‍್ಣ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ತೊ ಸೊಡ್ಚೊ ನಾಂ. ಕೆದೊ ವ್ಹಡ್ ಮನಿಸ್ ತರೀ ಮುಕಾರ್ ಆಸುಂ ಆಪ್ಣೆಂ ಸಾರ‍್ಕೆಂ ನಿಯಾಳ್ನ್ ಥಿರ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ ಆನಿ ಸತಾನಿತಿಚೆಂ ಮ್ಹಣ್ ನಕ್ಕಿ ಕೆಲ್ಲೆಂ ತೊ ಸಾಂಗ್ತಲೊಚ್. ತಾಚೆಥಾವ್ನ್ ತಿದ್ವಣೆಕ್ ವಳಗ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ಘಡಿಯೆ ಬೆಜಾರಾಯ್, ರಾಗ್ ಯೇತ್ ತರಿ ಜಾಲ್ಲೊ ಬರೊ ಪರಿಣಾಮ್ ಸಾರ‍್ಕೊ ಸಮ್ಜಾಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ತಾಚ್ಯಾ ನಿರ‍್ಧಾರಾಂವಿಶಿಂ ಅಭಿಮಾನ್ ಖಂಡಿತ್ ವಾಡ್ತಾಲೊ. ತಾಚ್ಯಾ ನಿರ‍್ಧಾರಾಂಕ್ ಸಮ್ಜನಾಶೆಂ ಆಪ್ಲಿಚ್ ಖುಶಿ ಕೆಲ್ಲೆ ಮಾಗಿರ್ ಗೂಂಡ್ ಫೊಂಡಾಕ್ ಪಡ್ಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಆಪ್ಲಿ ಚೂಕ್ ವಳ್ಕಾನಾಶೆಂ ಬಿಸ್ಪ್ ಬಾಜಿಲಾಕ್ ದುರ‍್ಸೊನ್ಂಚ್ ದೀಸ್ ಕಾಡ್ತಾಲೆ ತಿ ದುಸ್ರಿ ಗಜಾಲ್.

ಬೀದರ್ ಮಿಸಾಂವಾಚೊ ಶಿಲ್ಪಿ

ಬಿಸ್ಪ್ ಬಾಜಿಲಾಚ್ಯಾ ಪಯ್ಸಾದಿಷ್ಟಾವ್ಯಾಚಿ ಏಕ್ ವರ‍್ತಿ ಸಾಕ್ಸ್ ಬೀದರ್ ಮಿಸಾಂವ್. ಗರೀಬ್ ಲೊಕಾಂಚ್ಯಾ ಸೆವೆಕ್ ಕಿತೆಂಚ್ ವೆವಸ್ತಾ ನಾತ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ತ್ಯಾ ಪಯ್ಶಿಲ್ಯಾ ಗಾಂವ್ಚ್ಯಾ ದುಬ್ಳ್ಯಾ ದಾಕ್ಟ್ಯಾಂಚಿ ಬಿರ‍್ಮೊತ್ ಪಾವುನ್ ಥಂಯ್ ವಚುನ್ ತಾಣೆ ಸೆವೆಚೆ ಆನಿ ಶಿಕ್ಪಾಚೆ ಸಂಸ್ಥೆ ಸುರ‍್ವಾತ್ಲೆ. ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಜನ್ಮಾ ದಿಸಾಕ್ ಕೊಣ್ಂಯ್ ಸಯ್ರಿಂಧಯ್ರಿಂ ಇನಾಮಾಂ ಹಾಡ್ನ್ ಆಯ್ಲ್ಯಾರ್ ತಿಂ ಇನಾಮಾಂ ಘುಟಾನ್ ಆನಿ ಕೊಣಾಕ್ ದೀವ್ನ್ ತಾಂಚೆಲಾಗಿಂ ದಾನಾಂ ಮಾಗುನ್, ಆಪ್ಲ್ಯಾ ವಾಂಟ್ಯಾಚೊ ಖರ‍್ಚಾದುಡು ಖರ‍್ಚಿನಾಶೆಂ ದವರ‍್ನ್ ಬೀದರ್ ಧಾಡ್ಲೊ. ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಭಲಾಯ್ಕೆಚೆಂ ಚಿಂತಿನಾಶೆಂ ತ್ಯಾ ಪಯ್ಶಿಲ್ಯಾ ಗಾಂವ್ಚ್ಯಾ ದುಬ್ಳ್ಯಾ ದಾಕ್ಟ್ಯಾಂಚಿ ಭೆಟ್ ಕೆಲಿ. ಹಾಂಗಾಥಾವ್ನ್ ಯಾಜಕಾಂಕ್, ಧಾರ‍್ಮಿಕಾಂಕ್ ಧಾಡ್ಲೆಂ, ಗೊವ್ಳಿಕ್ ಪರಿಷದೆಂಚ್ಯಾ ಸಾಂದ್ಯಾಂಕ್‌ಯಿ ಬೀದರ್ ವೆಚ್ಯಾಕ್ ತೊ ಪ್ರೇರೇಪಿತ್ ಕರ‍್ತಾಲೊ. ತಾಕಾ ಬೀದರಾಚೊ ಹುಸ್ಕೊ ಇತ್ಲೊಯ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೊಗೀ ವೆಗ್ಗಿಂಚ್ ತೊ ಮಂಗ್ಳುರ್ ಸೊಡ್ನ್ ಬೀದರಾಚೊ ಪಯಿಲ್ಲೊ ಬಿಸ್ಪ್ ಜಾವ್ನ್ ವಚುಂಕ್ ತಯಾರ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೊ. ಆಜ್ ಗುಲ್ಬರ‍್ಗಾ ದಿಯೆಸೆಜ್ ಉಬಿ ಜಾಲ್ಯಾ, ವಾಡುನ್ಂಚ್ ಆಸಾ ಹಾಚ್ಯಾ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾನ್ ಬಿಸ್ಪ್ ಬಾಜಿಲಾಚೊ ವಾವ್ರ್ ಆನಿ ಹುಸ್ಕೊ ವಿಶೇಸ್ ಆಸಾ.

ಪಾಪಾ ಮಂಗ್ಳುರಾಂತ್

ಬಿಸ್ಪ್ ಬಾಜಿಲಾಚ್ಯಾ ಶಾಥಿವಂತ್ ಮುಕೇಲ್ಪಣಾಚಿ ಸಾಕ್ಸ್ ಮಂಗ್ಳುರಾಕ್ ಪಾಪಾ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಸಂದರ‍್ಭಾಂತ್ ಪಳಂವ್ಕ್ ಮೆಳ್ತಾ. ಪಾಪಾ ಜುವಾಂವ್ ಪಾವ್ಲ್ ದುಸ್ರೊ ಫೆಬ್ರೆರ್ 1986 ಇಸ್ವೆಂತ್ ಇಂಡಿಯಾಕ್ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಸಂದರ‍್ಭಾರ್ ತಾಣೆ ಎಕಾ ದೊನ್ಪಾರಾಕ್ ಪುಣಿಂ ಮಂಗ್ಳುರಾಕ್ ಯೆಂವ್ಚೆಪರಿಂ ಕೆಲ್ಲಿ ತಾಚಿ ಶಾಥಿ ವರ‍್ತಿ.

BB22

ತ್ಯಾ ಪ್ರಾಸ್ ವರ‍್ತಿ ಗಜಾಲ್ ಫೆಬ್ರೆರ್ 6 ವೆರ್ ಬಜ್ಪ್ಯಾಂಚ್ಯಾ ಮಯ್ದಾನಾರ್ ಜಮ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ 6 ಲಾಕಾಂ ವಯ್ರ್ ಲೊಕಾಂಕ್ ಕೆಲ್ಲಿ ತೀ ಮಾಂಡಾವಳ್ ಸರ‍್ಕಾರಾಚ್ಯಾ ಸಕ್ಕಡ್ ವೆವಸ್ತ್ಯಾಂಸವೆಂ ಹಾತಾಂತ್ ಹಾತ್ ದೀವ್ನ್ ಘೊಳುನ್ ಧಾ ಹಜಾರಾಂ ವಯ್ರ್ ಸ್ವಯ್ಂಸೆವಕಾಂಕ್ ಎಕ್ಟಾಂಯ್ ಕರ‍್ನ್ ಖಂಯಿಂಚ್ ಕಿತೆಂಚ್ ಊಣ್ ಉಣೆಂಪಣ್ ಯೇನಾತ್‌ಲ್ಲೆಪರಿಂ ವೆವಸ್ತಾ ಕೆಲ್ಲಿ ತಿ ತಾಂಕ್‌ಚ್ ವಿಚಿತ್ರ್. ಮ್ಹಾಕಾ ಆತಾಂಯ್ ಹ್ಯಾ ಸಂಬಂಧಿ ತಯಾರಾಯೆಚ್ಯಾ ಸಭೆಂತ್ ಬಿಸ್ಪ್ ಬಾಜಿಲಾನ್ ಆನಿ ವಿಗಾರ್ ಜೆರಾಲ್ ಆಲ್ಶೆಂದ್ರ್ ಸೊಜಾನ್ ‘ರೊಮಾಥಾವ್ನ್ ಏಕ್ ಪಾಪ್‌ಸಾಯ್ಬ್ ಯೆತಾ, ಪೂಣ್ ತಾಕಾ ಪಳಂವ್ಕ್ ಲಾಕಾಂನಿ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಗಾಂವ್ಚೆ ಪಾಪ್ ಸಾಯ್ಬ್ ಯೆತಾತ್ ತಾಂಕಾಂ ಜೊಕ್ತಿ ಸೆವಾ ಆಮಿ ದಿಲ್ಯಾರ್ ಖರ‍್ಯಾನ್ ರೊಮಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಪಾಪ್‌ಸಾಯ್ಬಾಕ್ ವ್ಹಡ್ ಸಂತೊಸ್ ಜಾತಾ’ ಮ್ಹಳ್ಳಿಂ ಉತ್ರಾಂ ಉಗ್ಡಾಸಾಕ್ ಯೆತಾತ್.

ಬಿಸ್ಪ್ ಬಾಜಿಲಾಚಿ ಜೀಣ್ ಎಕ್ದಮ್ ಸೊಂಪಿ

ಕೋಣ್ ಮಾನುಂ ನಾ ಮಾನುಂ, ಬಿಸ್ಪ್ ಬಾಜಿಲಾಚಿ ಜೀಣ್ ಎಕ್ದಮ್ ಸೊಂಪಿ. ತಾಣೆ ನಮ್ಯಾರ‍್ಲಲೆ ಕಿತ್ಲೆಗಿ ವಿಗಾರ್, ನಿರ‍್ದೇಶಕ್ ಥೊಡ್ಯಾಪುಣಿಂ ಸವ್ಲತೆಂಚೆಂ ದಫ್ತರ್ ವಾ ಬರೆಂ ವಾಹನ್ ದವರ‍್ನ್ ಘೆವ್ನ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆ ತರ್ ಹಾಚೆಲಾಗಿಂ ತೆಂ ಧವ್ಶೆಂ ಅಂಬಾಸಿಡರ್ ಕಾರ್ ಆನಿ ಬಿಸ್ಪಾಚ್ಯಾ ಘರಾಚ್ಯಾ ದುಸ್ರ್ಯಾ ಮಾಳಿಯೆರ್ ಏಕ್ ಲ್ಹಾನ್ ಕೂಡ್ ದಿಯೆಸೆಜಿಜೆಚ್ಯಾ ಮಹತ್ವಾಚ್ಯಾ ದಾಕ್ಲ್ಯಾಂಚೆಂ, ಆನ್ಯೆಕ್ ಲ್ಹಾನ್ ಬಿಸ್ಪಾಚೆಂ ವಸ್ತೆ ಕೂಡ್ ಆನಿ ತ್ಯಾ ಕುಡಾಚೊ ಕೊನ್ಸೊ ಬಿಸ್ಪಾಚೆಂ ದಫ್ತರ್. ಬಿಸ್ಪಾಕ್ ಮೆಳುಂಕ್ ಚವ್ಗ್ ಗೆಲ್ಯಾರ್ ಚವ್ತ್ಯಾನ್ ಭಾಯ್ರ್ ರಾಂವ್ಚಿ ಪರಿಗತ್. ಬಿಸ್ಪಾಚ್ಯಾ ವಸ್ತೆಕುಡಾಂತ್ ಭೋವ್ ಉಣೆಂ ಫರ‍್ನಿಚರ್ ಗಜ್ಡಿ ನಾತ್‌ಲ್ಲಿ ಮಾಂದ್ರಿ ಆನಿ ವೋಲ್ ಹಾಂತುಳ್ಳೆಲಿ ಖಾಟ್, ವಾಚ್ಪಾ ಮೇಜ್ ಆನಿ ಏಕ್ ಕದೆಲ್.

ಬಿಸ್ಪ್ ಬಾಜಿಲಾಚಿ ಬರಿ ಭಲಾಯ್ಕಿ (ಭೋವ್ ಥೊಡ್ಯಾ ಸಂದರ‍್ಭಾಂನಿ ಸೊಡ್ನ್) ತಾಚ್ಯಾ ಸಾದ್ಯಾ ಖಾಣಾಚೆರ್ ಹೊಂದ್ವುನ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲಿ. ಕಾಳಿಜ್ ಆಣ್ಕಿಟಿ (ರಗ್ತಿ) ಆನಿ ಭಾಜ್‌ಲ್ಲೆ ದಾಟ್ ಬಾಂಗ್ಡೆ ಸೊಡ್ಲ್ಯಾರ್ ದುಸ್ರೆಂ ಕಿತೆಂಚ್ ಮಾಸ್ – ಮಾಸ್ಳೆಚೆಂ ತಾಕಾ ರುಚಾನಾತ್‌ಲ್ಲೆಂ. ಪೂಣ್ ನಮುನ್ಯಾ ನಮುನ್ಯಾಚ್ಯೊ ಚೆಟ್ನ್ಯೊ ತಾಕಾ ರುಚ್ತಾಲ್ಯೊ. ಪೊಡ್ಕೊಳಾಂಫುಲಾಂಚಿ, ಜಿರ‍್ಗಿ ಮಿರ‍್ಸಾಂಗೆಚಿ, ಗಾಂಲ್ಬೆಚಿ, ಕೊಳಾಕ್ ಘಾಲ್ಲ್ಯಾ ಪಾಲ್‌ಪೊಣ್ಸಾಂಚಿ, ಕೊಳಾಕ್ ಘಾಲ್ಲ್ಯಾ ತೊರಾಂಚಿ ಅಶೆಂ ನಮುನ್ಯಾವಾರ್ ಚೆಟ್ನ್ಯೊ ತಾಕಾ ಆವಡ್ತಾಲ್ಯೊ. ಕೊಳಾಕ್ ಘಾಲ್ಲಿಂ ಶಿಂರ‍್ಟಾಂ, ಕಾಂಡಿ, ಘರೆ, ತೊರಾಂ ತಾಕಾ ಎಕ್ದಮ್ ಖುಶಿ. ತಾಕಾ ಬರೆಂ ಜೂನ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ ಚಿಬಡ್ (ಉರ‍್ವಾರುಗ್) ಕಾತರ‍್ನ್ ತಾಚೆರ್ ಸಾಕರ್ ಘಾಲ್ನ್ ಖಾಂವ್ಚಿ ಎಕ್ದಮ್ ಆತುರಾಯ್.

ದಿಯೆಸೆಜಿಚ್ಯಾ ಅಭಿವೃದ್ಧೆಕ್ ಜಾಯ್ ತಿ ವೆವಸ್ತಾ ಕರ‍್ಚ್ಯಾ ಸಂದರ‍್ಭಾಂನಿ ಸಯ್ತ್ ತೊ ಎಕ್ದಮ್ ಸುಕ್ಷಿಮ್ ಖರ‍್ಚಾಚೊ. ಖಂಚೆಂಯ್ ಬಾಂದಪ್ ಬಾಂದ್ತಾನಾಂ, ರಸ್ತೆ, ಇಸ್ಕೊಲಾಂ, ತೊಟಾಚೆಂ, ಇಗರ‍್ಜೆಚ್ಯಾ ಬಾಂದ್ಪಾಂಚೆಂ ಕಾಮ್ ಜಾತಾನಾಂ ತೊ ಎಕ್ಲೊಚ್ ವಚುನ್ ಸುಕ್ಷಿಮ್‌ಪಣಿ ಕಾಮ್ ಪಳಯ್ತಾಲೊ ಆನಿ ಕಾಮಾಚಿ ಕಾಲೆತ್ ವಾಯ್ಟಾನಾಶೆಂ, ದುಡು ವಿಬಾಡ್ನಾಶೆಂ ಏಕ್ ಕಾಮ್ ಕಶೆಂ ಸಂಪವ್ಯೆತ್ ಮ್ಹಣ್ಚ್ಯಾಕ್ ಜೊಕ್ತೆಂ ಮಾರ‍್ಗದರ‍್ಶನ್ ದಿತಾಲೊ.

ಬಿಸ್ಪ್ ಬಾಜಿಲಾಚಿ ಜೀಣ್ ಶಿಸ್ತೆಚಿ

ಬಿಸ್ಪ್ ಬಾಜಿಲಾಕ್ ವೆಳಾಕ್ ಮೊಲ್ ದಿಂವ್ಚೆಂ, ಹರ‍್ಯೆಕ್ ಕಾಮ್ ಶಿಸ್ತೆನ್ ಕರ‍್ಚೆಂ ಆನಿ ವ್ಯಕ್ತಿಗತ್ ನಿತಳಾಯ್ ಭೋವ್ ಮೊಗಾಚಿ. ತೊ ಖಂಚ್ಯಾಯ್ ಜಾಗ್ಯಾಕ್ ಚಾರ್ ವೊರಾಂಕ್ ಪಾವ್ತಾ ಮ್ಹಣ್ ಕೊಣಾಯ್ಕ್ ಸಾಂಗಾತ್ ತರ್ ತಾಚೆಂ ನಿಳ್ಶೆಂ ಕಾರ್ ಚಾರಾಂಕ್ ಏಕ್ ಮಿನುಟ್ ತಡವ್ ಜಾಂವ್ಚೆಂ ನಾಂ, ತಶೆಂ ಮ್ಹಣುನ್ ಏಕ್ ಮಿನುಟ್ ಪಯ್ಲೆಂಯ್ ಯೆಂವ್ಚೆಂ ನಾಂ. ಘಡ್ಯಾಳಾರ್ ವೇಳ್ ಚುಕ್ಲಾ ತಾಣಿಂ ತಾಚೆಂ ಕಾರ್ ಭಿತರ್ ರಿಗ್ಚೆಂ ಪಳವ್ನ್ ಘಡ್ಯಾಳ್ ಸಾರ‍್ಕೆಂ ಕರ‍್ಯೆತಾ ಮ್ಹಣುನ್ ಲೋಕ್ ಉಲಯ್ತಾಲೊ. ತಾಚಿಂ ಮೀಟಿಂಗಾಂ 4 ಥಾವ್ನ್ 5 ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ತಿತ್ಲೊಚ್ ವೇಳ್ ಏಕ್ ಮಿನುಟ್ ಚಡ್ ನಾಂ ಉಣೆಂ ನಾಂ. ಏಕ್ ಯಾಜಕ್ ಅಮೇರಿಕಾ ಶಿಕ್ಪಾಕ್ ಗೆಲ್ಲೆ ವೆಳಿಂ ತ್ಯಾ ಯಾಜಕಾನ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಬಿಸ್ಪಾಕ್ ಕಿತೆಂ ತರಿ ಇನಾಮ್ ಹಾಡಿಜೆ ಮ್ಹಳ್ಳ್ಯಾ ಆತುರಾಯೆನ್ ‘ಸಾಯ್ಭಾಂನೊ ತುಮ್ಕಾಂ ಕಿತೆಂ ಹಾಡುಂ?’ ಮ್ಹಣ್ ವಿಚಾರ್‌ಲ್ಲ್ಯಾಕ್ ‘ಮ್ಹಾಕಾ ಏಕ್ ಉಲೊಂವ್ಚೆಂ ಗಡಿಯಾರ್ ಹಾಡ್’ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಖಂಯ್. ತಾಚಿ ಮುಸ್ತಾಯ್ಕಿ ಎಕ್ದಮ್ ಸಾಧಿ ತರೀ ನಿತಳ್, ಚಾಲ್ ಚಮ್ಕಣ್ ಆನಿ ಉಲೊವ್ಣೆಂ ಶಿಸ್ತೆಚೆಂ. ಕೊಣೆಂಚ್ ಚಲ್ಲ್ ಕರುಂಕ್ ಜಾಯ್ನಾತ್ಲಲೆಂ. ಧಡಂಗ್ ಜೀವ್, ಘಣ್ಘಣಿತ್ ತಾಳೊ, ಹಾಂವೆಂ ಪಳಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ಮುಕೆಲ್ಯಾಂ ಪಯ್ಕಿ ಬಿಸ್ಪ್ ಬಾಜಿಲ್ ಏಕ್ ‘ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಲೀಡರ್ ಆಫ್ ಮೆನ್’ (ಮನ್ಶಾಂಚೊ ಸಹಜ್ ಮುಕೆಲಿ)

ಬಿಸ್ಪ್ ಬಾಜಿಲಾಕ್ ದುಬ್ಳ್ಯಾಂಚೊ ಮೋಗ್ ವಿಶೇಸ್

ಬಿಸ್ಪ್ ಬಾಜಿಲಾಕ್ ದುಬ್ಳ್ಯಾ ದಾಕ್ಟ್ಯಾಂಚೊ ಮೋಗ್ ವಿಶೇಸ್. ತಾಚ್ಯೊ ಗೊವ್ಳಿಕ್ ಭೆಟೊ ಲಾಂಬ್ ಕಾಳಾಚ್ಯೊ, ಉಣ್ಯಾರ್ ತೀನ್ ದಿಸಾಂಚ್ಯೊ. ತ್ಯಾ ಭೆಟೆಂ ವೆಳಿಂ ದುಬ್ಳ್ಯಾದಾಕ್ಟ್ಯಾಂಚ್ಯಾ ಘರಾಂಕ್ ಭೆಟ್ ದೀಂವ್ಕ್, ಪಿಡೆಸ್ತಾಂಕ್ ಕುಮ್ಗಾರ್ ವ್ಹರುಂಕ್ ತೊ ಕೆದಿಂಚ್ ಚುಕಾನಾತ್‌ಲ್ಲೊ. ತಸಲ್ಯಾ ಸಂದರ‍್ಭಾಂನಿ ತಾಚ್ಯಾ ಬೊಲ್ಸಾಂನಿ ಲ್ಹಾನ್ ಲ್ಹಾನ್ ಇನಾಮಾಂ ಆಸ್ತಾಲಿಂ, ಕೊಂತ್, ಆರ‍್ಲುಕ್ಯೊ, ಚೊಕ್ಲೆಟಾಂ ದುಬ್ಳ್ಯಾ ಭುರ‍್ಗ್ಯಾಂಕ್, ಸಾಂತಾಂಚೆ ರಜಿಸ್ತ್ರ್ ಅಶೆಂ ಕೊಣಾಕ್ ಕಾಂಯ್ ನಾಂ ಕಿತೆಂ ಲಾಬ್ತಾಲೆಂ. ಏಕ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ಗುಮ್ಮಹೊಳ್ಳ (ಬೆಳ್ವೆ) ಕೃಷಿ ಕೊಲೊನಿಕ್ ಗೆಲ್ಲೆ ವೆಳಿಂ ಥಂಯ್ ಭುರ‍್ಗ್ಯಾಂಚೊ ನಾಟ್ಕುಳೊ ಆಸ್‌ಲ್ಲೊ. ಸಕ್ಕಡ್ ಭುರ‍್ಗ್ಯಾಂಕ್ ಕಾಂಯ್ ನಾಂ ಕಿತೆಂ ಇನಾಮ್ ದಿತೆಚ್ ಏಕ್ ಇನಾಮ್ ಉಣೆಂ ಪಡ್ಲೆಂ, ತೀನ್ ವರ‍್ಸಾಂ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಪರ‍್ತ್ಯಾಂ ಬೆಳ್ವೆ ಗೆಲ್ಲೆ ವೆಳಿಂ ತ್ಯಾ ಭುರ‍್ಗ್ಯಾಚೊ ಉಗ್ಡಾಸ್ ದವರ‍್ನ್ ತಾಕಾ ಪಯಿಲ್ಲೆಂ ಇನಾಮ್ ದಿಲ್ಲೆಂ, ತೊ ಭುರ‍್ಗೊ ಆತಾಂ ಪನ್ನಾಸಾಂಚೊ ಜಾಲಾ ತರೀ ಬಿಸ್ಪ್ ಬಾಜಿಲಾನ್ ದಿಲ್ಲೆಂ ಇನಾಮ್ ಆತಾಂಯ್ ತಾಚ್ಯಾ ಜಿವಿತಾಚಿ ವ್ಹಡ್ ಆಸ್ತ್ ಜಶೆಂ ಸಾಂಬಾಳುನ್ ಆಸಾ. ತಾಚ್ಯಾ ಕಾಳಾರ್ ಬಿಸ್ಪಾಚ್ಯಾ ಘರಾಕ್ ವ್ಹಡಾಂ ವ್ಹಡಾಂ ಪ್ರಾಸ್ ಚಡ್ ದುಬ್ಳ್ಯಾದಾಕ್ಟ್ಯಾಂಕ್ ಪ್ರವೇಶ್ ಆಸ್ತಾಲೊ.

BB28

ಬಿಸ್ಪ್ ಬಾಜಿಲಾಚ್ಯಾ ದೃಢ್ ಕಾಳ್ಜಾಚೆ ಆನಿ ತಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಮೊವಾಳ್ಪಣಾಚೆ ದಾಕ್ಲೆ ದಿಂವ್ಚೆ ದೋನ್ ಸಂದರ‍್ಭ್ ಹೆ.

ಹಾಂವ್ ತರ‍್ನ್ಯಾ ಪ್ರಾಯೆರ್ ದಿಯೆಸೆಜಿಚ್ಯಾ ಗೊವ್ಳಿಕ್ ಮಂಡಳೆಚೊ ಸಾಂಧೊ ನೇಮಕ್ ಜಾಲ್ಲೊಂ. ಪರಿಷದೆಚ್ಯಾ ಎಕಾ ಜಮಾತೆ ವೆಳಿಂ ಬಿಸ್ಪ್ ಬಾಜಿಲ್ ಸೊಜಾಚ್ಯಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಂತ್ ‘ಗೊವ್ಳಿಕ್ ಮುಕೇಲ್ಪಣಾವಿಶಿಂ’ ತರ‍್ಭೆತಿ ಚಲ್ತಾಲಿ. ತರ‍್ಭೆತ್‌ದಾರ್ ಬಾಪ್ ಆರ‍್ತರ್ ಪಿರೇರಾನ್ ಸುರ‍್ವೆರ್  ‘ಗೊವ್ಳಿ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಕಿತೆಂ?’ ಮ್ಹಣ್ಚೆಂ ಸವಾಲ್ ಸಭೆಕ್ ಉಡಯ್ಲೆಂ. ಹೆಂ ಜೆರಾಲ್ ಸವಾಲ್, ಗೊವ್ಳಿ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಚರಯ್ತಲೊ, ಮಾರ‍್ಗದರ‍್ಶಕ್, ಮುಕೆಲಿ, ಬಿಸ್ಪ್ … ಅಸಲ್ಯೊ ಜೆರಾಲ್ ಜಾಪಿ ಸಭೆಥಾವ್ನ್ ಯೇವ್ನ್ಂಚ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲ್ಯೊ. ಎಕಾಚ್ಛಾಣೆಂ ಏಕ್ ಮ್ಹಾಲ್ಘಡೊ ಯಾಜಕ್ ಉಬೆ ರಾವುನ್ ಜೊರಾನ್, ‘ಗೊವ್ಳಿ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ಕುರುಬ, ಕುರುಬ’ ಮ್ಹಣ್ ಮುಕಾರ್ ಬೋಟ್ ಜೊಕುನ್ ಬೊಬಾಟುಂಕ್ ಲಾಗ್ಲೊ. ವ್ಹಯ್ ಗೊವ್ಳಿ ಮ್ಹಳ್ಯಾರ್ ‘ಕುರುಬ’ ಮ್ಹಣ್ಚೆಂ ಜೊಕ್ತೆಂ ಪೂಣ್ ‘ಕುರುಬ’ ಮ್ಹಣ್ಚ್ಯಾ ಸಬ್ಧಾಕ್ ಕೊಂಕ್ಣಿಂತ್ ದುಸ್ರೊ ಅರ‍್ತ್ ಆಸಾ ನ್ಹಂಯ್‌ಗಿ? ತ್ಯಾ ಭಾಗೆವಂತ್ ಯಾಜಕಾಕ್ ಆನಿ ಬಿಸ್ಪ್ ಬಾಜಿಲಾಕ್ ಸಂಬಂಧ್ ಕಶೆಂ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆ ಮ್ಹಣ್ ಕಳಿತ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ಹೆಂ ಆಯ್ಕುನ್ ಜಿಗ್ಗ್ ಜಾಲೆಂ ತರೀ ಮುಕ್ಲ್ಯಾ ಸಾಲಿರ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಬಿಸ್ಪ್ ಬಾಜಿಲಾನ್ ಹಾಸುನ್ ಹಾಸುನ್ ಪಾಟಿಂ ಪಳೆಲೆಂ. ಕಾಳ್ಜಾಂತ್ಲ್ಯಾ ದುಕಾಂಚಿ ಏಕ್ ಬಾರೀಕ್ ಶಿರ್ ಸಯ್ತ್ ತಾಚ್ಯಾ ಮುಕಾಮಳಾರ್ ದಿಸ್ಲಿನಾಂ.

ಬಿಸ್ಪ್ ಬಾಜಿಲ್ ಪ್ರವಾದ್‌ಪಣಾಚೊ

ಬಿಸ್ಪ್ ಬಾಜಿಲಾನ್ ಸಭಾರ್ ಜಣಾಂಕ್ ಬರೆಂ ಸಾಂಗ್ಲಾಂ, ತೆಂ ಸತ್ ಜಾಲಾಂ. ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಆಧಾರಿ ಬಿಸ್ಪಾಕ್ ಲುವಿಸ್ ಸೊಜಾಕ್ ಕೊನ್ಸೆಕ್ರಾರ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ದಿಸಾ (15.5.1996) ಉಮಾಳ್ಯಾಂನಿ ಭರುನ್ ತಾಣೆಂ ಸಿಮಿಯಾಂವ್ ಪ್ರವಾಧ್ಯಾಕ್ ಉಲ್ಲೇಕ್ ಕರ‍್ನ್, ‘ಹಾಂವೆಂ ಕೊಣಾಕ್ ಪಯ್ಲೊ ಕುಮ್ಗಾರ್ ದಿಲ್ಲೊ ತಸ್ಲ್ಯಾ ಎಕ್ಲ್ಯಾಕ್ ಹಾಂವೆಂ ಯಾಜಕೀ ದೀಕ್ಷಾ ದಿಲ್ಯಾ ಆನಿ ಕೊಣಾಕ್ ಯಾಜಕೀ ದೀಕ್ಷಾ ದಿಲ್ಲಿ ತಸಲ್ಯಾ ಎಕ್ಲ್ಯಾಕ್ ಆಜ್ ಹಾಂವೆಂ ಬಿಸ್ಪ್ ಜಾವ್ನ್ ಕೊನ್ಸೆಕ್ರಾರ್ ಕೆಲಾ, ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಯಾಜಕೀ ಜಿವಿತಾಚೆಂ ಸಕ್ಕಡ್ ಸೊಪಾಣ್ ಪುರ‍್ತೆಂ ಜಾಲಾಂ, ಆತಾಂ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ಸರ‍್ವೆಸ್ಪರಾ ತುಜ್ಯಾ ಸೆವಕಾಚೊ ಅತ್ಮೊ ತುಜ್ಯಾ ಗೊಪಾಂತ್ ಘೆ…’ ಮ್ಹಳೆಂ ಆನಿ ತಿಂ ಉತ್ರಾಂ ಫಕತ್ ಚಾರ್ ಮ್ಹಯ್ನ್ಯಾಂನಿ ಸತ್ ಜಾಲಿಂ. ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಸತ್ತರ್ ವರ‍್ಸಾಂ ಪ್ರಾಯೆರ್ 05.09.1996 ವೆರ್ ತೊ ದೆವಾಧಿನ್ ಜಾಲೊ.

BB03

ಸಪ್ತೆಂಬ್ರ್ 08 ನವೆಂ ಜೆಂವ್ಚೆಂ ಫೆಸ್ತ್ ದೆಕುನ್ ದಿಯೆಸೆಜಿಚ್ಯಾ ವ್ಹಡಿಲಾಂನಿ ತಾಚ್ಯಾ ನಿಕೆಪಾಚಿ ರೀತ್ 9 ತಾರ‍್ಕೆರ್ ಕರ‍್ಚಿ ಆನಿ ಕುಟ್ಮಾಚೆಂ ಫೆಸ್ತ್ ಸೊಂಪ್ಯಾ ರಿತಿನ್ ಚಲಂವ್ಚೆಂ ಅಶೆಂ ಉಲೊ ದಿಲೊ, ಹಜಾರಾಂನಿ ಕುಟ್ಮಾಂನಿ ತ್ಯಾ ವರ‍್ಸಾ ನವೆಂ ಜೆಂವ್ಚೆಂ ಫೆಸ್ತ್ ಪಾಟಿಂ ಘಾಲ್ಲೆಂ. 9 ತಾರ‍್ಕೆರ್ ಬಿಸ್ಪ್ ಬಾಜಿಲಾಚ್ಯಾ ನಿರ‍್ಜೀವ್ ಕುಡಿಚೆರ್ ದೀಷ್ಟ್ ಘಾಲುಂಕ್ ಮಿಲಾರ್ ಇಗರ‍್ಜೆಂತ್ ಆವ್ಕಾಸ್ ದಿಲ್ಲೊ ಲೋಕ್ ಹಾರಿಂಹಾರಿಂನಿ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾನ್ ಎಕ್ಲ್ಯಾಕ್ ಖಿಣ್‌ಭರ್ ತರೀ ತಾಚ್ಯಾ ಮುಕಾಮಳಾರ್ ದೀಷ್ಟ್ ಘಾಲ್ಚ್ಯಾಕ್ ಆವ್ಕಾಸ್ ಜಾಯ್ನಾತ್‌ಲ್ಲೊ. ಹರ‍್ಯೆಕ್ಲೊ ಆಪ್ಲ್ಯಾಚ್ ಘರಾ ಕೋಣ್‌ಗೀ ಅಂತರ‍್ಲಾ, ಆಪ್ಲ್ಯಾಚ್ ಜಿವಾಚೊ ಏಕ್ ಭಾಗ್ ಪಯ್ಸ್ ಜಾಲಾ ಅಶೆಂ ದುಕಾಂ ಘಾಲ್ತಾಲೊ. ಎಕ್ತೀಸ್ ವರ‍್ಸಾಂ ಭೋವ್ ಸಂಭ್ರಮಾನ್ ಸಾಯ್ಭಾಕ್ (ಪರ‍್ಜಳಿಕ್ ಮೊನ್ಸ್‌ತ್ರಾನ್ಜಾಂತ್ ಎವ್ಕರಿಸ್ತ್) ಹಾತಿಂ ಧರ‍್ನ್ ಮಿಲಾರ್‌ಥಾವ್ನ್ ರುಜಾಯ್ ತೊ ಗೆಲ್ಲೊ ಆನಿ ತೆ ದೀಸ್ ತಾಚ್ಯಾ ನಿರ‍್ಜೀವ್ ಹಾತಾಂನಿ ತ್ಯಾಚ್ ಸಾಯ್ಬಾಕ್ ದವರ‍್ನ್ ತ್ಯಾಚ್ ವಾಟೆನ್ ತಾಕಾ ಆಪೊವ್ನ್ ವೆಲ್ಲೆಂ ಆನಿ ರುಜಾಯ್ ಕಾಥೆದ್ರಲಾಂತ್ ತಾಚೆ ಖುಶೆಪರ‍್ಮಾಣೆಂ ಆರ‍್ಚ್‌ಬಿಸ್ಪ್ ಆಲ್ಬರ‍್ಟಾಚ್ಯಾ ಪೊಂಡಾ ಮುಳಾಂತ್ ತಾಕಾ ನಿಕೆಪಿಲೊ.

ಬಿಸ್ಪ್ ಬಾಜಿಲ್ ಆಮ್ಕಾಂ ಸಾಂಡುನ್ ವಚುನ್ ಹ್ಯಾ ಸಪ್ತೆಂಬ್ರಾಕ್ ಪಂಚ್ವೀಸ್ ವರ‍್ಸಾಂ (1996-2021) ಜಾಲಿಂ. ಹ್ಯಾ ದಿಯೆಸೆಜಿಚ್ಯಾ ಆನಿ ದಿಯೆಸೆಜಿಕ್ ಸಂಬಂಧ್ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾ ಸಮೇಸ್ತಾಂಚ್ಯಾ ಜಿವಿತಾಂತ್ ತಾಚೊ ವಾಂಟೊ ಆನಿ ತಾಚೆರ್ ರೂಣ್ ಮಹತ್ವಾಚೆಂ ಆಸಾ. ರೀಣ್ ಫಾರಿಕ್ ಜಾತಾ, ರೂಣ್ ಫಾರಿಕ್ ಜಾಯ್ನಾಂ!

[ ಹ್ಯಾ ಲೇಕನಾಚ್ಯಾ ತಯಾರಾಯೆಂತ್ ಭಯ್ಣ್ ಎಮಿಲ್ಡಾ ಯು ಎಫ್ ಎಸ್ ಹಿಚೆಥಾವ್ನ್ ಚಡ್ತಿಕ್ ಮಾಹೆತ್ ಘೆತ್ಲ್ಯಾ ]

  ಸ್ಟೀವನ್ ಕ್ವಾಡ್ರಸ್ ಪೆರ‍್ಮುದೆ

ಕಿಟಾಳ್ ತುಮ್ಕಾಂ ಮೊಗಾಚೆಂ? ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ 10 ವರ್ಸಾಂ ಪಾಸುನ್ ಖಳಾನಾಸ್ತಾನಾ ನಿರಂತರ್ ಫಾಯ್ಸ್ ಜಾವ್ನ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಕಿಟಾಳಾರ್ ಹಜಾರೊಂ ಪಾನಾಂನಿ ವಿಂಚ್ಣಾರ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಆಸಾ. ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ಧಾ ವರ್ಸಾಂನಿ ಬಾಂದುನ್ ಹಾಡ್ಲೆಲೆಂ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯಾಚೆಂ ದಾಯ್ಜ್ ಮುಕಾರುನ್ ವ್ಹರುಂಕ್ ತುಮ್ಚಿ ಕುಮಕ್ ಗರ್ಜ್ ಆಸಾ. ಸಕಯ್ಲೊ ಬುತಾಂವ್ ದಾಂಬುನ್ ಗೂಗಲ್ ಪೇ, ಪೋನ್ ಪೇ, ಬ್ಯಾಂಕ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್‌ಫರ್ , ಡೆಬಿಟ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಾರ್ಡಾ ಮಾರಿಫಾತ್ ಖುಶೆಚಿ ವಂತಿಗೆ ದಿವ್ಯೆತ್.

77% feel thumbs up. And how do you feel?
7 :thumbsup: Thumbs up
1 :heart: Love
0 :joy: Joy
0 :heart_eyes: Awesome
1 :blush: Great
0 :cry: Sad
0 :rage: Angry

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Disclaimer : Please write your correct name and email address. Kindly do not post any personal, abusive, defamatory, infringing, obscene, indecent, discriminatory or unlawful or similar comments. Kittall.com will not be responsible for any defamatory message posted under this article. Please note that sending false messages to insult, defame, intimidate, mislead or deceive people or to intentionally cause public disorder is punishable under law. It is obligatory on kittall.com to provide the IP address and other details of senders of such comments, to the authority concerned upon request. Hence, sending offensive comments using kittall.com will be purely at your own risk, and in no way will kittall.com be held responsible.