ರೆವೆಂತ್ಲೆ ಫಾತೊರ್ : ಅವಸ್ವರ್ -7

Reventhlefathor 2ಒಸಿಸ್ ಕಂಪೆನಿಂತ್ಲೊ ತೊ ದೀಸ್ ಸಂಪ್ತೆಚ್ ಮೆಥ್ಯು ಲಿಯೊ ಬಾಂದ್ಪಾ ಥಾವ್ನ್ ಭಾಯ್ರ್ ಆಯ್ಲೊ. ಅಮಾನತ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯಾ ಜಾಗ್ಯಾರ್ ತಾಚೆಂ ಬೆಂಝ್ ಕಾರ್ ಉಬೆಂ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆಂ. ಪರ್ನೆಂ ತರ್‌ಯಿ ತ್ಯಾ ಕಾರಾನ್ ತಾಕಾ ಉತ್ತೀಮ್ ಸೆವಾ ದಿಲ್ಲಿ. ಜರ್ಮನ್ ಸಾಹೆತ್ ಜಾವ್ನಾಸ್ಚೆಂ ತೆಂ ಕಾರ್ ತಾಂತ್ರಿಕತೆಂತ್ ಏಕ್ ಥಿಕ್ ಜಾವ್ನಾಸ್‌ಲ್ಲೆಂ. ಥೊಡೆಚ್ ಪಯ್ಸ್ ರಿಚರ್ಡಾಚೆಂ ಫೊಕ್ಸ್‌ವ್ಯಾಗನ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆಂ. ರಿಚರ್ಡ್ ಆನಿಕ್‌ಯಿ ಕಂಪೆನಿಂತ್ ಆಸಾ ಮ್ಹಳ್ಳೊ ಅಂದಾಜ್ ತಾಣೆ ಕೆಲೊ.

ಆಪ್ಣೆಂ ಸದಾಂಚ್ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಖೆಳ್ಚ್ಯಾ ಕ್ಲಬ್ಬಾಂತ್ ಮೆಥ್ಯುನ್ ಪಾಶಾರ್ ಜಾಲ್ಲೆ ತೀನ್ ಘಂಟೆ ಖರ್ಚಿಲೆ. ಸಮಾಜಿಚ್ಯಾ ಊಂಚ್ ಹಂತಾಂಕ್ ಅಮಾನತ್ ಕರುನ್ ದವರ್‌ಲ್ಲೆಂ ಕ್ಲಬ್ ತೆಂ. ಧೊವ್ಯಾ ಕೊಲರಾಚೆ ಮಾನೇಸ್ತ್ ಆನಿ ತಾಂಚ್ಯೊ ಪತಿಣ್ಯೊ ಥಂಯ್ಸರ್ ಆಸ್ತಾಲ್ಯೊ. ವಾತವರಣ್ ಗ್ರೇಸ್ತ್. ನಮೃತಾಯ್ ಧಾರಾಳ್. ಉಲವ್ಣೆಂ ಮೋವ್, ಮೊಗಾಳ್. ಥಂಯ್ಸರ್ ಚಲ್ಚೆ ಖೆಳ್‌ಯಿ ಹ್ಯಾಚ್ ನಮುನ್ಯಾಚೆ.

ಮತಿಕ್ ಬರೊಚ್ ವಿರಾಮ್ ಮೆಳ್ತೆಚ್ ಮೆಥ್ಯುನ್ ಶ್ಹೆರಾಚೊ ಏಕ್ ಭೊಂವ್ಡಿ ಮಾರ್ಲಿ. ರಾತ್ ವಾಡತ್ ವೆತಾಂ ಜಾಗ್‌ಮಾಗ್ ಉಣಿ ಜಾಯಿತ್ ಯೆತಾಲಿ. ವಾತಾವರಣಾಂತ್ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ರಿಫಾಯ್ನರಿಚೊ ಮ್ಹೆಳೊಪ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೊ. ಮಿನುಟಾಂ ಪಾಶಾರ್ ಜಾತಾಂ ಜಾತಾಂ ಒಸಿಸ್ ಕಂಪೆನಿಚೆಂ ಸಿಂಹ್ ಭಿತರ್ಲ್ಯಾ ಭಿತರ್ ಸಿಂತಿಮೆಂತಾಂನಿ ಪಿಗ್ಳೊನ್ ಆಯ್ಲೆಂ. ಕೊಣಾಕ್‌ಚ್ ಕಳಿತ್ ನಾಸ್ಚೊ ತಾಚೊ ಖರೊ ಜಿನೊಸ್ ಜೂನ್ ಜಾಯಿತ್ ಯೆಂವ್ಚ್ಯಾ ರಾತಿಸಂಗಿಂ ಜಾಹಿರ್ ಜಾತಾಲೊ.

ಪೆಟ್ರೋಸ್ಟೇಟಾಚ್ಯಾ ರೇಡಿಯೊನ್ ರಾತಿಚ್ಯಾ ಇಕ್ರಾಂಚೆರ್ ಕಾರ್ಯಾಕ್ರಮಾಚೊ ನಿಮಾಣೊ ಅಂಶ್ ಜಾವ್ನ್ ಪ್ರಚಾರ್ ಕೆಲ್ಲ್ಯೊ ಖಬ್ರೊ ಆಯ್ಕೊನ್ ಜಾತೆಚ್ ತಾಣೆ ಆಪ್ಲೆಂ ಬೆಂಝ್ ಘರ್ಚೆ ಕುಶಿನ್ ಧಾಂವ್ಡಾಯ್ಲೆಂ. ಘರಾ ಪಾವ್ತಾನಾ ಸಾಡೆ ಇಕ್ರಾ ಜಾಲ್ಲಿಂ. ಹಾತಾರ್ ಉದೆಲ್ಲ್ಯಾ ಫೊಡಾಚೆ ದುಕಿನ್ ಸಗ್ಳ್ಯಾ ದಿಸಾಚ್ಯಾ ಮಟ್ಟಾಕ್ ಉಬೊನ್ ಗೆಲ್ಲಿಂ ತಾಚಿಂ ಸಿಂತಿಮೆಮತಾಂ ಆತಾಂ ಪರತ್ ಜಾಗಿಂ ಜಾಲ್ಲಿಂ.

ತಾಚೊ ಖಾಸ್ಗಿ ಬೊಟ್ಲೆರ್ ಆನಿ ಘರಾಚೊ ರಾಂದ್ಪಿ ತಾಕಾ ರಾಕ್ತಾಲೊ. ಮೆಥ್ಯು ಯೆತೆಚ್ ತಾಣೆ ವಂದನ್ ಕೆಲೆಂ.
“ಕಸೊ ಆಸಾಯ್ ಚಾರ್ಲ್ಸ್?” ಯಾಂತ್ರಿಕ್ ರಿತಿರ್ ವಿಚಾರ್ಲೆಂ ಮೆಥ್ಯುನ್. ಆಪ್ಲೊ ಕೋಟ್ ಕಾಡ್ನ್ ಬಟ್ಲೆರಾಕ್ ದಿಲೊ.
“ಜೆವಾಣ್ ಜಾಲಾಂ ಸರ್?” ತಾಣೆ ವಿಚಾರ್ಲೆಂ.

“ನಾ ಚಾರ್ಲ್ಸ್” ಮೊವಾಳಾಯೆನ್ ವಿಚಾರ್ಲೆಂ ಮೆಥ್ಯುನ್ “ಕಿತೆಂ ರಾಂದ್ಲಾಂಯ್?”

“ಥಂಡ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ ಕೊಂಬ್ಯೆಚೆಂ ರೋಸ್ಟ್ ಆಸಾ ಸರ್, ರಶ್ಶನ್ ಸಲಾದ್‌ಯಿ ಕೆಲಾ. ಆಳ್ಮ್ಯಾಂಚೊ ಸುಪ್-”

“ಮ್ಹಾಕಾ ಏಕ್ ಖಡಕ್ ಡ್ರಿಂಕ್ ತಯಾರ್ ಕರ್ ಚಾರ್ಲ್ಸ್.’ ಮದೆಂಚ್ ಉಲಯ್ಲೊ ಮೆಥ್ಯು. “ಆತಾಂ ಹಾಂವ್ ನ್ಹಾವ್ನ್ ಯೆತಾಂ.”

“ಉಪ್ರಾಂತ್ ಜೆವ್ತಲೊಯ್ ಸರ್?”

“ಬೊವ್‌ಶಾ”

ಭುಜಾಂ ಹಾಲವ್ನ್ ಚಾರ್ಲ್ಸ್ ಭಿತರ್ ಗೆಲೊ. ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಕುಡಾಕ್ ಗೆಲ್ಲೊ ಮೆಥ್ಯು ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಆಂಗಾರ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲಿ ಹೆರ್ ಮುಸ್ತಾಯ್ಕಿ ಕಾಡಿಲಾಗ್ಲೊ ಆನಿ ಲಾಂಬ್ ದಗ್ಲೊ ಶಿರ್ಕಾವ್ನ್ ನ್ಹಾಣ್‌ಯೆಂತ್ ರಿಗ್ಲೊ. ಪಂದ್ರಾ ಮಿನುಟಾಂ ಬರಾಬರ್ ಊಬ್ ಉದ್ಕಾಚ್ಯಾ ಶಿಂವೊರಾಪಂದಾಕ್ ರಾವ್ತೆಚ್ ತಾಣೆ ಎಕ್ದಮ್ ಶೆಳೆಂ ಉದಕ್ ಆಪ್ಲೆ ಕುಡಿರ್ ಸೊಡ್ಲೆಂ. ತಾಚೊ ಜೀವ್ ಏಕ್ ಪಾವ್ಟಿಂ ಕಾಂಪ್ಲೊ ತರ್‌ಯಿ ವಿಶಿಷ್ಟ್ ಪ್ರಫುಲ್ಲತಾಯ್ ತಾಚ್ಯಾ ಜಿವಾಂತ್ ಚರ್ಲಿ. ಉಪ್ರಾಂತ್ ಆಂಗ್ ಸುಕವ್ನ್ ಆನಿ ಮಂದ್ ರಿತಿರ್ ಹುಲ್ಪೊಂಚ್ಯಾ ದಾಗಾ ವಯ್ಲೆಂ ಉದಕ್‌ಯಿ ಸುಕವ್ನ್ ತೊ ಭಾಯ್ರ್ ಆಯ್ಲೊ.

ತಾಚೆಂ ಡ್ರಿಂಕ್ ರಾಕ್ತಾಲೆಂ.

ಏಕ್ ಘೊಟ್ ಮಾರ್ತೆಚ್ ತಾಣೆ ಸದಿಳ್ ಮುಸ್ತಾಯ್ಕಿ ಘಾಲಿ ಆನಿ ತಾಂಬ್ಲೆರ್ ಘೆವ್ನ್‌ಚ್ ದಿವಾನ್ಕಾನ್ಯಾಂತ್ ಆಯ್ಲೊ.

“ಟೆಲಿವಿಜನಾಚೆರ್ ಕಿತೆಂ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆಂ ಚಾರ್ಲ್ಸ್?” ಅರ್ವಾಸ್ ಶೂನ್ಯತೆನ್ ದುಸ್ರೊ ಘೊಟೊ ಮಾರಿತ್ ತಾಣೆ ವಿಚಾರ್ಲೆಂ.

“ಕ್ರೊಮ್‌ವೆಲ್ ಸರ್’ ಜವಾಬ್ ದಿಲಿ ಚಾರ್ಲ್ಸಾನ್. “ರಿಚರ್ಡ್ ಹೆರ್ರಿಸ್ ನಟನ್ ಕರ್ತಾಲೊ.”

ಮೆಥ್ಯುನ್ ಏಕ್ ನೀಳ್ ಸ್ವಾಸ್ ಸೆವ್ಲೊ.

“ರಿಚರ್ಡ್” ತೊ ಆಪ್ಣಾಯಿತ್ಲ್ಯಾಕ್ ಘುಣ್ಗುಣ್ಲೊ. “ರಿಚರ್ಡ್ ಕ್ಲೆಮೆಂಟ್.”

ತಿತ್ಲ್ಯಾರ್ ತಾಕಾ ರಮೋನಾಚ್ಯಾ ಕುಡಾಂತ್ ಹಳ್ತಾಚೊ ಅವಾಜ್ ಆಯ್ಕಲೊ. ಮೆಥ್ಯುನ್ ತೆವ್ಶಿನ್ ಪಳೆಲೆಂ ಆನಿ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಚಾರ್ಲ್ಸಾಕ್.

“ತುಂ ನ್ಹಾತಾನಾ ತಿ ಆಯ್ಲಿ.’ ಕಳಯ್ಲೆಂ ಚಾರ್ಲ್ಸಾನ್.

ರಮೋನಾಕ್ ಪಳೆನಾಸ್ತಾಂ ಸಬಾರ್ ದೀಸ್ ಜಾಲ್ಲೆ.

ವೊರಾಂ ರಾತಿಚಿಂ ಬಾರಾ ಉತ್ರಾಲ್ಲಿಂ. ದೋನ್ ಖಿಣಾಂ ಚಿಂತುನ್ ಮೆಥ್ಯುನ್ ರಮೋನಾಚ್ಯಾ ಕುಡಾ ಕುಶಿನ್ ಮೆಟಾಂ ಕಾಡ್ಲಿಂ.

ದಾರಾಲಾಗಿಂ ಪಾವ್ತೆಚ್ ತಾಣೆ ಠೊಕೆ ಮಾರ್ಲೆ.

“ಹಾಂವ್ ಜೆವಿನಾ ಚಾರ್ಲ್ಸ್” ಭಿತರ್ಲ್ಯಾನ್ ತಾಳೊ ಕಾಡ್ಲೊ ರಮೋನಾನ್.

“ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್” ಉಪ್ರಾಂತ್ ತಾಣೆ ಕುಡ್ಸಿಲೆಂ.

ಥೊಡ್ಯಾ ವೆಳಾಚೆಂ ಮವ್ನ್‌ಪಣ್.

ಉಪ್ರಾಂತ್ ರಮೋನಾನ್ ದಾರ್ ಉಗ್ತೆಂ ಕೆಲೆಂ.

ಕುಡಾಂತ್ಲೊ ಪ್ರಕಾಸ್ ಜೊ ದಿವಾನ್ಖಾನ್ಯಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಉಜ್ವಾಡಾಪ್ರಾಸ್ ತೀಕ್ಶ್ಣ್ ಜಾವ್ನಾಸ್ಲೊ ಮೆಥ್ಯುಚ್ಯಾ ಮುಕಾಮಳಾರ್ ಪಡ್ಲೊ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್ ರಮೋನಾಚೆಂ ಮುಕಮಳ್ ಸ್ವಶ್ಟ್ ರಿತಿರ್ ತಾಕಾ ತಕ್ಶಣ್ ದಿಸ್ಲೆಂ ನಾ.

“ಡೆಡಿ!” ತೆಂ ಮ್ಹಣಾಲೆಂ ದೆಗೆನ್ ಸರೊನ್. “ಹಾಂವ್ ನ್ಹಾಂವ್ಕ್ ವೆತಾಲಿಂ ತಿತ್ಲಿಂಚ್.”

“ಹಾಂವೆಂ ಭಿತರ್ ಯೆವ್ಯೆತ್?’

“ಖಂಡಿತ್! ಫಾಲ್ಯಾಂ ಮ್ಹಾಕಾ ದೊನ್ಪಾರಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಕಾಮ್.”

“ಆತಾಂಯಿ ಮೊಡೆಲಿಂಗ್” ಭಿತರ್ ಸರೊನ್ ವಿಚಾರ್ಲೆಂ ಮೆಥ್ಯುನ್.

“ವ್ಹಯ್.” ದಾರ್ ಧಾಂಪುನ್ ಮಟ್ವ್ಯಾನ್ ಜವಾಬ್ ದಿಲಿ ರಮೋನಾನ್.

“ಬಸ್” ತೆಂ ಮ್ಹಣಾಲೆಂ ಸುಖಾಳ್ ಆಸನಾಕ್ ದಾಕವ್ನ್.

ಸೊಬಿತ್ ಕೂಡ್ ತೆಂ.

ಮೆಥ್ಯು ಬಸ್ಲೊ.

ಹರ್ಯೆಕ್ ವಸ್ತ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಜಾಗ್ಯಾರ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲಿ. ಸಜಾವಟ್ ಶಿಸ್ತೆಚಿ. ರಮೋನಾಚೆ ಜಿಣ್ಯೆಚೆಂ ಕಸಲೆಂಯಿ ಪ್ರತಿರೂಪ್ ಥಂಯ್ಸರ್ ನಾತ್‌ಲ್ಲೆಂ. ಸರ್ವ್‌ಯಿ ವೆಗ್ಳೆಂಚ್ ಆನಿ ವಿಶಿಶ್ಟ್.

“ತುಕಾ ಡ್ರಿಂಕ್ ಹಾಡುಂಕ್ ಚಾರ್ಲ್ಸಾಕ್ ಸಾಂಗುಂ?” ಮೆಥ್ಯುನ್ ವಿಚಾರ್ಲೆಂ ಆಪ್ಲೊ ತಾಂಬ್ಲೆರ್ ಲಾಗ್ಸಿಲ್ಯಾ ಚವ್ಕಟ್ ಮೆಜಾರ್ ದವರ್ನ್.

“ನಾಕಾ” ತೆಂ ಮ್ಹಣಾಲೆಂ.

“ಹಾಂವೆಂ ಬಿಯರ್ ಉಗ್ತಿ ಕೆಲ್ಯಾ.” ಟಿನ್ನ್ ತೆಂ ದಾಕಯ್ಲಾಗ್ಲೆಂ.

“Tomorrow is Another Day!” ತೆಂ ಉದ್ಗಾರ್ಲೆಂ ಬಿಯರಿಚೆಂ ಟಿನ್ ಉಬಾರ್ನ್ ಧರ್ನ್.

ಮೆಥ್ಯು ಹಾಸ್ಲೊ ಆನಿ ಆಪ್ಲೊಚ್ ತಾಂಬ್ಲೆರ್ ವಿಂಚಿಲಾಗ್ಲೊ.

“Gone with the Wind?” ತಾಣೆ ವಿಚಾರ್ಲೆಂ ಏಕ್ ಘೊಟ್ ಮಾರ್ತೆಚ್. ತಾಚ್ಯಾ ಬೋರ್ಡ್ ಒಫ್ ಡೈರೆಕ್ಟರಾಂನಿ ಮ್ಹಣ್ಚ್ಯಾ ಪ್ರಕಾರ್ ರಮೋನಾಚಿ ಜಾಣ್ವಾಯ್ ಗಮನಾರ್ಹ್ ಜಾವ್ನಾಸ್ಲಿ.

“ವ್ಹಯ್!” ಮ್ಹಣಾಲೆಂ ತೆಂ ಆನ್ಯೆಕಾ ಸುಖಾಸನಾರ್ ಗಳೊನ್. “ಮಾರ‍್ಗೆಟ್ ಮಿಚ್ಚೆಲಾನ್ ಸ್ಕಾರ‍್ಲೆಟ್ ಒ’ ಹಾರಾಚ್ಯಾ ತೊಂಡಾಂತ್ ಘಾಲ್ಲಿಂ ಉತ್ರಾಂ.” ಥೊಡೊ ವೇಳ್ ರಾವೊನ್ ತಾಣೆ ವಿಚಾರ್ಲೆಂ “ಕಶಿ ಆಸಾ ಜಿಣಿ?”

ಮೆಥ್ಯು ಆಪ್ಲೆ ಧುವೆಕ್ ಪಳೆಲಾಗ್ಲೊ.

ಕಿತ್ಲೊ ಲಾಗ್ಶಿಲೊ ಸಂಬಂದ್ ತರ್‌ಯಿ ಪಯ್ಶಿಲಿ ಮಾನಸಿಕ್ ಸಮ್ಜೊಣಿ. ತಾಚೆಂಚ್ ಮಾಸ್ ಆನಿ ರಗತ್.

“ವಯ್ವಾಟ್ ಬರೊ ಚಲ್ತಾ.” ಜಾಪ್ ದಿಲಿ ಮೆಥ್ಯುನ್. “ಆಜ್ ಹಾಂವೆಂ ಎಕಾ ಖಾಸ್ಕಿ ಸೆಕ್ರೆಟರಿಕ್ ವಿಂಚುನ್ ಕಾಡ್ಲಾಂ.”

“ಕುತೂಹಲ್‌ಭರಿತ್!” ತೆಂ ಮ್ಹಣಾಲೆಂ ಏಕ್ ಸಿಗ್ರೆಟ್ ಪೆಟವ್ನ್ “ಕಂಪೆನಿಕ್ ಯೇನಾಸ್ತಾಂ ಸಬಾರ್ ಮಯ್‌ನೆ ಜಾಲೆ.”

“ತುವೆಂ ಆಮ್ಚ್ಯಾ ರಿಚರ್ಡಾಕ್ ಮೆಳಜೆ” ಮೆಥ್ಯು ಮ್ಹಣಾಲೊ ಆಪ್ಲಿಂ ಬೊಟಾಂ ಎಕಾಮೆಕಾ ಖೊವವ್ನ್ “ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಟೆಂಡರ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್‌ಮೆಂಟಾಚೊ ಮುಕೆಲಿ ತೊ.”

ರಮೋನಾನ್ ಜಾಪ್ ದಿಲಿ ನಾ.

“ಜೆರೊಮ್ ಲಾಜ್ರಾ ಹ್ಯಾ ದಿಸಾಂನಿ ಕಿತೆಂ ಕರ್ತಾ?” ತೆಂ ವಿಚಾರಿಲಾಗ್ಲೆಂ ಥೊಡ್ಯಾ ವೆಳಾ ಉಪ್ರಾಂತ್. “ಥೊಡ್ಯಾ ದಿಸಾಂ ಆದಿಂ ಹಾಂವೆಂ ಈವಾಕ್ ಪಳೆಲೆಂ.”

ಆತಾಂ ಮೆಥ್ಯುನ್ ಜಾಪ್ ದಿಲಿ ನಾ.

ವಿವರಣ್ ಆಸೊನ್‌ಯಿ ನಾತ್‌ಲ್ಲೆಂ ಮಾವ್ನ್ ಥಂಯ್ಸರ್ ದೆಂವ್ಲೆ. ಹೆಂ ಮಾವ್ನ್ ಶಿಂದುಂಕ್ ಮೆಥ್ಯುಕ್ ತ್ರಾಸ್ ಭೊಗ್ಲೆ.

“ಜೆರೊಮ್ ಲಾಜ್ರಾ” ತೊ ಮ್ಹಣಾಲೊ ಲಾಂಬಾಯೆನ್. “ಜೆರೊಮ್ ಲಾಜ್ರಾ ಪ್ರಕಾರ್ ಹಾಂವ್ ಸರ್ವ್ ಜಾಣಾಂ ಆಸ್ಚೊಂ ಏಕ್ ದೇವ್ ಜಾವ್ನಾಸಾಂ.”

“ಅತಿಶಯ್ ನ್ಹಯ್!” ತೆಂ ಮ್ಹಣಾಲೆಂ ಸಲೀಸಾಯೆನ್. “ಒಸಿಸ್ ಕಂಪೆನಿ ಏಕ್ ಮೃಗಾಲಯ್ ಜಾವ್ನಾಸಾ.”

“ಮತ್ಲಬ್?”

“ಮತ್ಲಬ್ ಹಾಂಗಾಸರ್ ನಾ. ತುಜ್ಯಾ ಹ್ಯಾ ಮೃಗಾಲಯಾಂತ್ ಎಕೆಕಾ ನಮುನ್ಯಾಚ್ಯಾ ಮೊನ್ಜಾತಿಕ್ ವಿಂಗಡ್ ವಿಂಗಡ್ ಫಿಚಾರ್ ಕರುಂಕ್ ನಾ. ತುಂ ಜಾಣಾಂಯ್ – ಕೋಣ್ ಕೆದಾಳಾ ಕೊಣಾಕ್ ಆನಿ ಖಂಯ್ ಘಾಸ್ ಮಾರ್ತೊಲೊ. ತರ್‌ಯಿ ತು೦ ವಗೊ ಆಸಾಯ್. ತುವೆಂ ತುಕಾಚ್ ಅಸಹಾಯಕ್ ಕರುನ್ ದವರ್ಲಾಂಯ್.”

“ಕಾರಣ್ ತುಂ ಜಾಣಾಂಯ್ ರಮಿ?”

“ತುಂಚ್ ನೆಣಾಂ ಆಸ್ಚೆಂ ಕಾರಣ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಕಶೆಂ ಕಳಿತ್? ತರ್‌ಯಿ ತುಕಾ ಆವ್ಕಾಸ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೊ.”

“ಕೆದಾಳಾ?”

“ವರ್ಸಾಂ ಆದಿಂ, ತುವೆಂ ಮ್ಹಾಕಾ ಪಯಿಲ್ಲೆ ಪಾವ್ಟಿಂ ಮಾದ್ರಿಂಚ್ಯಾ ಬೋರ್ಡಿಂಗಾಂತ್ ಸೊಡ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ವೆಳಾರ್ ಹಾಂವೆಂ ಏಕ್ ಸವಾಲ್ ವಿಚಾರ್‌ಲ್ಲೆಂ.”

“ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಉಡಾಸಾಂತ್ ಆಸಾ ರಮಿ.”

“ಪುಣ್ ತೆಂ ಸವಾಲ್ ಸವಾಲ್ ಜಾವ್ನ್‌ಚ್ ಉರ್‌ಲ್ಲ್ಯಾನ್ ತುಂ ಆತಾಂ ಹೆರಾಂಚೆ ಜಿಣಿಯೆಸಂಗಿಂ ಶತ್ರಂಜ್ ಖೆಳ್ತಾಯ್. ಸಬಾವ್ ಪಾರ್ಕುಂಚಾಂತ್ ತುಂ ಅಪ್ರತಿಮ್. ಒಸಿಸ್ ಕಂಪೆನಿಂತ್ಲೆ ಮನಿಸ್ ಗ್ರಹಾಂ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆಪರಿಂ ಎಕಾಮೆಕಾ ತಾಂಡುನ್ ಧರ್ನ್ ಆಸಾತ್-”

“ಒಸಿಸ್ ಕಂಪೆನಿ ವಿಶಾಂತ್ ತುಂ ಖೂಬ್ ಜಾಣಾಂಯ್?”

“ಸಹಜ್ ಜಾವ್ನ್” ತೆಂ ಮ್ಹಣಾಲೆಂ. “ತುಕಾಚ್ ಹಾಂವ್ ಜಾಣಾಂ ಜಾಲ್ಲ್ಯಾನ್ ”

“ಆದ್ಲೆ ಉಡಾಸ್‌ಚ್ ತುಜ್ಯಾ ತರ್ಕಾಚೆಂ ಭದ್ರ್ ಕೊಟೆಂ?”

“ಆನಿ ತುಜೆ ಜಿಣ್‌ಯೆಚಿ ಬುನ್ಯಾದ್ ಕಸ್ಲಿ?” ತೆಂ ಪಾಟಿಂ ಮಾರಿಲಾಗ್ಲೆಂ. “ಹ್ಯಾ ಘರಾಂತ್ ರಿಗ್ತಾನಾ ತುವೆಂ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂಯ್ – ತುಂ ಜೀವಂತ್ ಆಸ್ತಾ ಪರ್ಯಾಂತ್ ರಮಿ ಹಾಂವ್ ತುಜ್ಯಾ ಆವಯ್ಕ್ ವಿಸ್ರೊಂಚೊ ನಾ. ತುಜಿ ಒಸಿಸ್ ಕಂಪೆನಿ ಏಕ್ ರಂಗಮಂಚ್ ಜಾವ್ನಾಸಾ-”

“ರಮಿ!”

“ಹೆಂ ಉಲವ್ಣೆಂ ಹಾಂವೆಂ ಪ್ರಾರಂಬ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ ನ್ಹಯ್” ತೆಂ ಮ್ಹಣಾಲೆಂ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಎಕಾ ಪಾಂಯಾಚೆರ್ ದುಸ್ರೊ ಚಡವ್ನ್. “ತಶೆಂಚ್ ಮ್ಹಜೆಂ ಜೀವನ್‌ಯಿ ಹಾಂವೆಂ ಪ್ರಾರಂಬ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ ನ್ಹಯ್.”

ಮೆಥ್ಯು ಉಟೊನ್ ಉಬೊ ಜಾಲೊ.

ಸಿಂತಿಮೆಂತಾಂಕ್ ಏಕ್ ಮೋಲ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆಂ.

ರಮಿಚ್ಯಾ ಕುಡಾಂತ್ ರಾವೊನ್‌ಚ್ ತಾಣೆ ಆಪ್ಲೊ ತಾಂಬ್ಲೆರ್ ಖಾಲಿ ಕೆಲೊ.

“ತುಜೆಂ ಜಿವಿತ್ ತುವೆಂ ಪ್ರಾರಂಬ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ ನ್ಹಯ್” ತೊ ಮ್ಹಣಾಲೊ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಪಾಯಾಂಚೆ ಗಾಂಟಿಂಚೆರ್ ಧಲೊನ್. “ತುಜ್ಯಾ ಸ್ವತಂತ್ರಾಚೆಂ ಮೋಲ್ ತುಜೆ ಆವಯ್ನ್ ದಿಲಾಂ ಪುಣ್ ತಿಣೆ ದಿಲ್ಲೆಂ ತೆಂ ಮೋಲ್ ತಿಚೊ ಜೀವ್ ವ್ಹರುನ್ ಗೆಲೆಂ. ತೆಂ ಪೂರ್ಣ್ ಜಾತಾನಾ ರಮಿ, ತುಜ್ಯಾ ಸವಾಲಾಚಿ ಜಾಪ್ ತುಕಾ ಮೆಳ್ತೆಲಿ!”

ರಮೋನಾ ಉಬೆಂ ಜಾಲೆಂ.

“ಹಾಂವ್ ರಾಕೊನ್ ಆಸ್ತೆಲಿಂ” ತೆಂ ಮ್ಹಣಾಲೆಂ. “ಹೆಂ ಘರ್ಶಣ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಬರೆಂಚ್ ಲಾಗ್ತಾ ಪುಣ್ ತೆಂಚ್ ಸವಾಲ್ ಡೆಡಿ, ಹ್ಯಾ ಸರ್ವಾಚಿ ಗರ್ಜ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲಿ?”

ತಾಂಚ್ಯೊ ದಿಶ್ಟಿ ಏಕ್ ಜಾಲ್ಯೊ.

“ಗುಡ್‌ನಾಯ್ಟ್ ರಮಿ!”

“ಗುಡ್‌ನಾಯ್ಟ್ ಡೆಡಿ.”

ಮೆಥ್ಯು ಭಾಯ್ರ್ ಆಯ್ಲೊ. ದಾರ್ ಬಂದ್ ಕರ್ಚ್ಯಾ ರಮೋನಾಚೆರ್ ತಾಣೆ ಪಾಟಿಂ ಘುವೊನ್ ದೀಶ್ಟ್ ಘಾಲಿನಾ.

ದಿವಾನ್ಖಾನ್ಯಾಕ್ ಪಾಟಿಂ ಚಲೊನ್ ವೆಚ್ಯಾ ತಾಚೆಸಂಗಿಂ ವರ್ಸಾಂ ಆದ್ಲೆಂ ಏಕ್ ದೃಶ್ಯ್‌ಯಿ ಗೆಲೆಂ.

ತವಳ್ ರಮೋನಾಕ್ ಇಕ್ರಾ ವರ್ಸಾಂ ಪ್ರಾಯ್.

ಕುಡಿಂತ್ ಆನಿ ಮಾನಸಿಕತೆಂತ್ ತುಮುಲ್ ಆನಿ ಬದ್ಲಾವಣ್ ಜಾಂವ್ಚಿ ಪ್ರಾಯ್. ರಮೋನಾನ್ ಯೆದೊಳ್ ಸವಾಲಾಂ ಪ್ರಾರಂಬ್ ಕರುಂಕ್ ನಾತ್‌ಲ್ಲಿಂ ಆನಿ ತಿಂ ತಾಣೆ ಪ್ರಾರಂಬ್ ಕರ್ಚ್ಯಾ ಫುಡೆಂಚ್ ತಾಕಾ ಗಾಂವಾಂತ್ ಫಾವೊತ್ಯಾ ಬೋರ್ಡಿಂಗಾಂತ್ ದವರ್ಚೊ ನಿರ್ಧಾರ್ ಕೆಲೊ ಮೆಥ್ಯುನ್. ಹ್ಯಾ ನಿರ್ಧಾರಾಕ್ ರಮೋನಾಚಿ ಫುಲೊನ್ ಯೆಂವ್ಚಿ ಪ್ರಾಯ್ ನ್ಹಯ್ ಬಗಾರ್ ತಾಚೆಂ ಶಿಕಪ್‌ಯಿ ಜಾವ್ನಾಸ್ಲೆಂ ಏಕ್ ಕಾರಣ್. ಅರಬ್ ರಾಶ್ಟ್ರಾಂತ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಇಸ್ಕೊಲಾಂತ್ ಶಿಕ್ಚೆಂ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆಂ ಶಿಕಪ್ ಶಿಕೊನ್ ರಮೋನಾನ್ ಕಾಬಾರ್ ಕೆಲ್ಲೆಂ

ತ್ಯಾ ವರ್ಸಾ ಆಪ್ಲಿ ವರ್ಸಾವಾರ್ ರಜಾ ಮೆಥ್ಯುನ್ ಜುನಾಂತ್ ಘೆತ್‌ಲ್ಲಿ. ಹ್ಯಾ ಮಯ್‌ನ್ಯಾಂತ್ ಗಾವಾಂತ್ಲಿಂ ಇಸ್ಕೊಲಾಂ ಉಗ್ತಿಂ ಜಾತಾಲಿಂ. ತಾಣೆ ಗಾವಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಎಕಾ ಉತ್ತೀಮ್ ಬೋರ್ಡಿಂಗ್ ಹಾವ್ಜಾಕ್ ಯೆದೊಳ್ ಬರವ್ನ್ ರಮೋನಾಚೊ ಜಾಗೊ ಅಮಾನತ್ ಕರ್ನ್ ದವರ್‌ಲ್ಲೊ.

ಗಾಂವಾಕ್ ವಚೊನ್ ಆಪ್ಣಾಕ್ ಬೋರ್ಡಿಂಗಾಂತ್ ರಾವೊಂಕ್ ಆಸಾ ಮ್ಹಣ್ ರಮೋನಾಕ್ ಸಬಾರ್ ಮಯ್‌ನ್ಯಾಂ ಆದಿಂಚ್ ಕಳಿತ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆಂ ತರ್‌ಯಿ ದೀಸ್ ಲಾಗಿಂ ಯೆತಾಂ ಯೆತಾಂ ತಾಣೆ ಮಾವ್ನತೆಂತ್ ವೇಳ್ ಖರ್ಚುಂಚೊ ಮೆಥ್ಯುಚ್ಯಾ ಗುಮಾನಾಕ್ ಗೆಲೆಂ. ಪುಣ್ ತೊ ಉಲಯ್ಲೊ ನಾ. ಇಕ್ರಾ ವರ್ಸಾಂ ಭರ್ಚ್ಯಾ ಫುಡೆಂಚ್ ತಾಚೆ ಆನಿ ರಮೋನಾ ಮದ್ಲೆಂ ಉಲವ್ಣೆಂ ಪಾತಳ್ ಜಾಲ್ಲೆಂ. ರಮೋನಾ ಆಪ್ಲೊ ವೇಳ್ ಬೂಕ್ ವಾಚ್ಚ್ಯಾಂತ್ ಖರ್ಚಿತಾಲೆಂ. ರಮೋನಾನ್ ವಿಂಚ್‌ಚ್ಯಾ ಗ್ರಂಥಾಂಚೊ ಫೊರ್ ಪಳೆವ್ನ್ ಮೆಥ್ಯು ಅಜಾಪ್ ಜಾತಾಲೊ. ತಾಚ್ಯಾ ಪ್ರಾಯೆಚ್ಯಾ ಚಲ್‌ಯಾಂನಿ ವಾಚ್‌ಚ್ಯೊ ‘ಮಿಲ್ಸ್ ಎಂಡ್ ಬೂನ್’ ಮೊಗಾಚ್ಯೊ ಕಾಣ್‌ಯೊ ತೆಂ ವಾಚಿನಾತ್‌ಲ್ಲೆಂ. ಜಾಣ್ವಾಯೆಂತ್ ಆನಿ ವಾಚ್ಪಾಂತ್ ತೆಂ ಸಾಮಾನ್ಯ್ ಚಲ್‌ಯಾಂ ಪ್ರಾಸ್ ಊಂಚ್ ಹಂತಾರ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆಂ ತರ್‌ಯಿ ಇಸ್ಕೊಲಾಂತ್ಲ್ಯಾ ಶಿಕ್ಪಾಂತ್ ರಮೋನಾನ್ ಕಸಲಿಯಿ ವೆಕ್ತ್ ಅಬಿರುಚ್ ದಾಕಂವ್ಕ್ ನಾ.

ಹ್ಯಾ ವಿಶ್ಯಾಂತ್ ಮೆಥ್ಯು ಕಿತೆಂಚ್ ಕರುಂಕ್ ಸಕ್ಲೊ ನಾ.

ನಮ್ಯಾರ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ದಿಸಾ ತೊ ಆನಿ ರಮೋನಾ ಬೋರ್ಡಿಂಗ್ ಹವ್ಜಾಚ್ಯಾ ಪಾರ್ಲಾರಾಕ್ ಪಾವ್ಲಿಂ. ಪಾರ್ಲರ್ ಡ್ಯೂಟಿ ಕರ್ನ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲಿ ರಮೋನಾಚಾಚ್ ಪ್ರಾಯೆಚಿ ಎಕ್ಲಿ ಚಲಿ ತಾಂಕಾಂ ಬಸೊಂಕ್ ಸಾಂಗೊನ್ ಬೋರ್ಡಿಂಗಾಚೆ ವ್ಹಡಿಲ್ನಿಕ್ ಆಪಂವ್ಚ್ಯಾಖಾತಿರ್ ಭಿತರ್ ಧಾಂವ್ಲಿ.

ಎಕಾ ಲಾಂಬ್ ಉಸ್ವಾಸಾಸಂಗಿಂ ರಮೋನಾ ಬಸ್ಲೆಂ. ತಾಂಚೆಂ ಮದೆಂ ಏಕ್ ಸೋಫಾ ಸೊಡುನ್ ಮೆಥ್ಯುಯಿ ಬಸ್ಲೊ.

ಎಕಾಥರಾಚೆಂ ಅಸ್ಥಿರ್ ವಾತಾವರಣ್ ಪಾರ್ಲಾರಾಂತ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆಂ. ಹ್ಯಾ ವಾತಾವರಣಾಕ್ ಒಣೊದಿರ್ ಉಮ್ಕಾಳ್ಚೊ ಕಾಳೊ, ರಿತೊ ಖುರಿಸ್ ಆಪ್ಲಿಂಚ್ ಲಕ್ಶಣಾಂ ಕುಡ್ಸಿತಾಲೊ.

ರಮೋನಾಚೆರ್ ಏಕ್ ದೀಶ್ಟ್ ಘಾಲಿ ಮೆಥ್ಯುನ್.

ತೆಂ ಹೆವ್ಶಿಲ್ಯಾ ಸಂಸಾರಾಂತ್ ಆಸ್ಚೆಪರಿಂ ದಿಸನಾತ್‌ಲ್ಲೆಂ. ಫುಲೊನ್ ಯೆಂವ್ಚಿ ತಾಚಿ ತರ್ನಿ ಕೂಡ್, ತವಳ್‌ಚ್ ಉಟೊನ್ ದಿಸ್ಚಿಂ ಸ್ಥನಾಂಚಿ ವಾಡಾವಳ್ ಆನಿ ತೆ ತೀಕ್ಷ್ಣ್ ದೊಳೆ ಮೆಥ್ಯುಕ್ ಏಕ್ ಸವಾಲ್ ಜಾಲೆ. ಬೋರ್ಡಿಂಗಾಂತ್ ತೆಂ ಕಿತೆಂ ಜಾಯ್ತ್, ಕಿತೆಂ ಕರಿತ್ ಆನಿ ಕಸಲಿ ಚಲಿ ಜಾವ್ನ್ ಭಾಯ್ರ್ ಯೇತ್ ಮ್ಹಳ್ಳೊ ಅಂದಾಜ್ ತಾಕಾ ನಾತ್‌ಲ್ಲೊ. ಸವಾಲ್ ಮಾತ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆಂ.

‘ತಸಲೆ ಕಸಲೆಯಿ ದುಬಾವ್ ಯಾ ಸವಾಲಾಂ ಆಸಾ ತರ್ ತುವೆಂ ತಿಂ ಆತಾಂಚ್ ವಿಸ್ರಜೆ!’ ವರ್ಸಾಂಚೆ ತರ್ಭೆತಿನ್ ನಾಜೂಕ್ ಆನಿ ತಗ್ಸಣೆಚೊ ಜಾಲ್ಲೊ ತಾಳೊ ಆಯ್ಕೊನ್ ಮೆಥ್ಯು ಎಕಾಚ್ಛಾಣೆ ಸಿಮಿತಾಕ್ ಆಯ್ಲೊ.

ಪಾರ್ಲರಾಚ್ಯಾ ಭಿತರ್ಲ್ಯಾ ಹುಂಬ್ರಾರ್ ಮಂದ್ ಹಾಸೊ ಹಾಸೊನ್ ಬೋರ್ಡಿಂಗಾಚಿ ವ್ಹಡಿಲ್ನ್ ಉಬಿ ಆಸ್‌ಲ್ಲಿ.

ತೊ ಉಬೊ ಜಾಲೊ.

ಯಾಂತ್ರಿಕ್ ರಿತಿರ್ ತಾಚ್ಯಾ ತೊಂಡಾಂತ್ಲ್ಯಾನ್ ವಂದನಾಚೆಂ ವಾಕ್ಯ್ ಭಾಯ್ರ್ ಪಡ್ಲೆಂ. ವ್ಹಡಿಲ್ನಿನ್ ಪಾಟಿಂ ಮಾನ್ ಭಾಗಾಯ್ಲೊ.
“ಮಿ| ಮೆಥ್ಯು ಲಿಯೊ?” ವಿಚಾರಿಲಾಗ್ಲಿ ಆಪ್ಲೊ ಹಾತ್ ಹಾಳ್ವಾಯೆನ್ ಮುಕಾರ್ ಹಾಡುನ್. “ಹಾಂವ್ ಸಿಸ್ಟರ್ ವರ್ಜೀನಿಯಾ.” ತಿ ಮುಕಾರ್ ಆಯ್ಲಿ.

ಮೆಥ್ಯುನ್ ತಿಚೊ ಹಾತ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಹಾತಾಂತ್ ಧರ್ಲೊ.

ಎಕ್ದಮ್ ಧೊವೊ ಜಾವ್ನಾಸ್‌ಲ್ಲೊ ತೊ ಹಾತ್; ಥಂಡ್ ಆನಿ ನಿಸ್ತೇಜ್. ತಿಚ್ಯಾ ದೊಳ್ಯಾಂನಿ ಮನ್ಶಾಪಣಾಚಿ ಕಸಲೆಂಚ್ ಖುಣ್ ನಾತ್‌ಲ್ಲೆಂ. ಕಸಲೆಂಯಿ ಖುಣ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆಂ ತರ್ ತೆಂ ದೈವಿಕ್ ಯಾ ಮಾನಸಿಕ್. ತೆಂ ತಜ್ವೀಜ್ ಉಮೆದಿರ್ ತೊ ನಾತ್‌ಲ್ಲೊ.
ತಾಣೆ ತಿಚೊ ಹಾತ್ ಸೊಡ್ಲೊ.

“ಹಾಂಗಾಚ್ಯಾ ಕಾಯ್ದ್ಯಾಂ-ರೆಗ್ರ್ಯಾ ಪ್ರಕಾರ್ ಹಾಂವ್ ಬೊರ್ಡಿಂಗಾಚಿ ವ್ಹಡಿಲ್ನ್ ಜಾವ್ನಾಸಾಂ.” ತಿ ಮ್ಹಣಾಲಿ ಮೆಥ್ಯುಕ್. ‘ಬಸ್’ ಮ್ಹಳ್ಳೊ ಹಿಶಾರೊ ದಿತೆಚ್ “ಆನಿ ಹೆಂಚ್ ತುಜಿ ಧುವ್ ರಮೋನಾ ಜಾವ್ಯೆತ್?” ತಿ ರಮೋನಾಕ್ ತಿಳಿಲಾಗ್ಲಿ.

ಮೆಥ್ಯುನ್ ಪಾಟಿಂ ಪಳಯ್ಲೆಂ.

ರಮೋನಾ ಬಸೊನ್‌ಚ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆಂ.

“ವ್ಹಯ್” ತೊ ಮ್ಹಣಾಲೊ ಮುಕಾರ್ ಸರೊನ್. “ರಮೋನಾ ಮ್ಹಜಿ ಎಕ್ಲಿಚ್ ಧುವ್.”

ತಿ ಏಕ್ ನಿಸ್ತೇಜ್ ಹಾಸೊ ಹಾಸ್ಲಿ. ತಿಚೆ ದೊಳೆ ಮಾತ್ ರಮೋನಾಚ್ಯಾ ಹ್ಯಾ ಕುಡಿ ವಿಶ್ವ್ಯಾಂತ್ ಆನಿ ಮೆಂದ್ವಾಕ್ ರಿಗೊಂಕ್ ಪ್ರೇತನ್ ಕರ್ತಾಲೆ.

“ಆಜ್ ಥಾವ್ನ್ ಹೆಂ ಭುರ್ಗೆಂ ಆಮ್ಚೆಂ!” ತಿ ಮ್ಹಣಾಲಿ ರಮೋನಾ ಲಾಗಿಂ ಸರೊನ್ ಬಸೊನ್. ಮೆಥ್ಯು ಆತಾಂ ತಾಂಚೆ ಸಾಮ್ಕಾರ್ ಬಸ್ಲೊ.

ಸಿಸ್ಟರ್ ವರ್ಜೀನಿಯಾ ರಮೋನಾಚೆ ಕೇಸ್ ಪೊಶೆತಾಲಿ. ಬಾಪಾಯ್ಚೆ ಆನಿ ಧುವೆಚೆ ದೊಳೆ ಏಕ್ ಜಾಲೆ.

‘ಹ್ಯಾ ಸರ್ವಾಚಿ ಗರ್ಜ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲಿ ಡೆಡಿ?’

ಹೆ೦ ಸವಾಲ್ ಮೆಥ್ಯುನ್ ವಾಚ್ಲೆ೦ ತ್ಯಾ ದೊಳ್ಯಾ೦ನಿ.

ಮುಂದರ್ತಾ ►►

ಕಿಟಾಳ್ ತುಮ್ಕಾಂ ಮೊಗಾಚೆಂ? ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ 10 ವರ್ಸಾಂ ಪಾಸುನ್ ಖಳಾನಾಸ್ತಾನಾ ನಿರಂತರ್ ಫಾಯ್ಸ್ ಜಾವ್ನ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಕಿಟಾಳಾರ್ ಹಜಾರೊಂ ಪಾನಾಂನಿ ವಿಂಚ್ಣಾರ್ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯ್ ಆಸಾ. ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ಧಾ ವರ್ಸಾಂನಿ ಬಾಂದುನ್ ಹಾಡ್ಲೆಲೆಂ ಕೊಂಕ್ಣಿ ಸಾಹಿತ್ಯಾಚೆಂ ದಾಯ್ಜ್ ಮುಕಾರುನ್ ವ್ಹರುಂಕ್ ತುಮ್ಚಿ ಕುಮಕ್ ಗರ್ಜ್ ಆಸಾ. ಸಕಯ್ಲೊ ಬುತಾಂವ್ ದಾಂಬುನ್ ಗೂಗಲ್ ಪೇ, ಪೋನ್ ಪೇ, ಬ್ಯಾಂಕ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್‌ಫರ್ , ಡೆಬಿಟ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಾರ್ಡಾ ಮಾರಿಫಾತ್ ಖುಶೆಚಿ ವಂತಿಗೆ ದಿವ್ಯೆತ್.

Nobody had feels yet. And how do you feel?
0 :thumbsup: Thumbs up
0 :heart: Love
0 :joy: Joy
0 :heart_eyes: Awesome
0 :blush: Great
0 :cry: Sad
0 :rage: Angry

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Disclaimer : Please write your correct name and email address. Kindly do not post any personal, abusive, defamatory, infringing, obscene, indecent, discriminatory or unlawful or similar comments. Kittall.com will not be responsible for any defamatory message posted under this article. Please note that sending false messages to insult, defame, intimidate, mislead or deceive people or to intentionally cause public disorder is punishable under law. It is obligatory on kittall.com to provide the IP address and other details of senders of such comments, to the authority concerned upon request. Hence, sending offensive comments using kittall.com will be purely at your own risk, and in no way will kittall.com be held responsible.