ರೆವೆಂತ್ಲೆ ಫಾತೊರ್ : ಅವಸ್ವರ್ -6

ತೆ ರಾತಿಂ ಮೆಥ್ಯು ಲಿಯೊ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಘರಾ ಪಾವ್ತಾನಾ ರಾತಿಚಿಂ ಸಾಡೆ ಇಕ್ರಾ ಜಾಲ್ಲಿಂ. ತಾಚ್ಯಾ ದಾವ್ಯಾ ಹಾತಾಚಿ ತಳ್ವಿ ಹುಲ್ಪತಾಲಿ. ಎಕಾ ನಾಣ್ಯಾಚ್ಯಾ ಗಾತ್ರಾಂ ಬೊಕ್ಕೊ ತಾಚೆರ್ ಉದೆಲ್ಲೊ. ಕಾಂಯ್ ಹುಲ್ಪಾಲ್ಲೊ ಆನಿ ಮಾಸ್ ಚರ‍್ಚರ್‌ಲ್ಲಿ ವಾಸ್ ಆತಾಂಯಿ ತಾಚ್ಯಾ ನಾಕಾರ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೊ. ದುಕಿಚೆ ಧುವ್ರೆನ್ ಮತ್ ಸಾಫ್ ಜಾಲ್ಲಿ. ಸಿಂತಿಮೆಂತಾ೦ ಉಬೊನ್ ಗೆಲ್ಲಿಂ. ಹ್ಯಾ ಬರಾಬರ್ ತೊ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಸದಾಂಚ್ಯಾ ವಾವ್ರಾಕ್ ಲಾಗ್ಲೊ. ಜೆರೊಮ್ ಲಾಜ್ರಾನ್ ತಾಕಾ ತ್ಯಾ ಪಾಟ್ಲ್ಯಾ ಹಫ್ತ್ಯಾಂತ್ ಚಲ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ವಿಕ್ರ್ಯಾಚಿಂ ಫಿಗರಾಂ ಹಾಡುನ್ ದಿಲ್ಲಿಂ. ಎಕಾ ಹಫ್ತ್ಯಾ ಭಿತರ್ ಪನ್ನಾಸ್ ಹಜಾರಾಂಚ್ಯೊ ಸಾಮಾಗ್ರ್ಯೊ ವಿಕುನ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲ್ಯೊ. ತ್ಯಾ ಹಪ್ತ್ಯಾಂತ್ ಏಕ್‌ಯಿ ಟೆಂಡರ್ ಲಾಗೊಂಕ್ ನಾ. ರಿಚರ‍್ಡಾನ್ ಹಾಕಾ ಕಸಲೆಂಚ್ ವಿವರಣ್ ದೀಂವ್ಕ್ ನಾ ತರ್‌ಯಿ ವೆಗಿಂಚ್ ಪೆಟ್ರೋಸ್ಟೇಟಾಂತ್ ಉದೆಂವ್ಕ್ ಆಸ್ಚೆ ಸಬಾರ್ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಧಾರಾಳ್ ಟೆಂಡರಾಂಕ್ ಆವ್ಕಾಸ್ ದಿತೆಲೆ ಮ್ಹಣ್ ತಾಕಾ ಕಳಿತ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆಂ. ಉಪ್ರಾಂತ್ ತಾಣೆ ತ್ಯಾ ದಿಸಾಚ್ಯಾ ದಿಸಾಳ್ಯಾರ್ ತುರ‍್ತಾಚಿ ದೀಶ್ಟ್ ಘಾಲಿ. ಸಂಸಾರಾರ್ ಕಾಯಾಮಾಚೆಂ ತುಫಾನ್ ಉಟ್‌ಲ್ಲೆಂ. ಉಗಾಂದಾ, ಇಂಡಿಯಾ, ಬಾಂಗ್ಲಾ ದೇಶ್, ಇಸ್ರಾಯೆಲ್, ಈಜಿಪ್ಟ್ ಹ್ಯಾ ದೇಶಾಂನಿ ಅಸಮಾಧಾನ್, ಲಡಾಯ್… ಅಮೇರಿಕನ್ ಡೊಲರ್ ಬುಡ್ತಾಲೆಂ. ಜರ‍್ಮನ್ ಮಾರ‍್ಕ್ಸ್ ಬಳಿಶ್ಟ್ ಜಾಲ್ಲೆ. ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಸ್ಟರ‍್ಲಿಂಗ್ ಹೆಣೆಂಯಿ ನ್ಹಯ್ ತೆಣೆಂಯಿ ನ್ಹಯ್ ಮ್ಹಳ್ಳೆಪರಿ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆಂ.

ವರ‍್ತಮಾನ್ ಪತ್ರ್ ಧಾಂಪ್ತೆಚ್ ಎಕಾಂವ್ಟ್ಸ್ ಡಿಪಾರ‍್ಟ್‌ಮೆಂಟಾ ಥಾವ್ನ್ ಆಯಿಲ್ಲೊ ರಿಪೊರ‍್ಟ್ ತಾಣೆ ಪಳೆಲೊ. ಬೆಂಕಾಚೆಂ ಒವರ್ ಡ್ರಾಫ್ಟ್ ಚಡ್‌ಲ್ಲೆಂ. ಪುಣ್ ಘಾಬ್ರೆಂವ್ಚಿ ಗರ‍್ಜ್‌ನಾತ್‌ಲ್ಲಿ. ದೋನ್ ತೀನ್ ಲೆಟರ‍್ಸ್ ಒಫ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ದಸ್ಕತೆಖಾತಿರ್ ಆಯಿಲ್ಲೊ. ಕಂಪೆನಿಚ್ಯಾ ಸದಾಂಚ್ಯಾ ಖರ‍್ಚಾಕ್ ಜಾಯ್ ಪಡ್ಚೆಂ ‘ಕ್ಯಾಶ್’ ಕಾಡ್ಚೆಖಾತಿರ್ ಜೆರೊಮ್ ಲಾಜ್ರಾನ್ ದೋನ್ ಲಾಕಾಂಚಿ ಏಕ್ ಚೆಕ್ ತಯಾರ್ ಕೆಲ್ಲಿ. ಹಾಂಚೆರ್ ತಾಣೆ ದಸ್ಕತ್ ಮಾರ‍್ಲಿ. ಜೆರೊಮ್ ಲಾಜ್ರಾನ್ ಹಾಡುನ್ ದವರ್‌ಲ್ಲಿಂ ಸ ಪತ್ರಾಂ ಆಸ್‌ಲ್ಲಿಂ. ತಾಂಚೆರ್ ದೀಷ್ಟ್ ಚರವ್ನ್ ತಾಣೆ ದಸ್ಕತ್ ಘಾಲಿ. ಭಾಯ್ರ್ ಥಾವ್ನ್ ಆಯಿಲ್ಲಿಂ ತೀನ್ ಚಾರ್ ಗರ‍್ಜೆಚಿಂ ಪತ್ರಾಂಯಿ ತೊ ವಾಚಿಲಾಗ್ಲೊ.

ಇತ್ಲೆಂ ಜಾತೆಚ್ ಇಟೆಲಿ ಥಾವ್ನ್ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ದೊಗಾಂ ಮಾನೆಸ್ತಾಂ ಸಂಗಿಂ ವಯ್ವಾಟ್ ತರ‍್ಕ್-ವಿತರ‍್ಕ್ ಚಲಂವ್ಚೊ ಆವ್ಕಾಸ್ ಆಯ್ಲೊ. ಹೆಂ ಉಲವ್ಣೆ ಆಕೇರ್ ಜಾತಾನಾ ದೊನ್ಪಾರಾಂಚ್ಯಾ ಜೆವ್ಣಾಚೊ ವೇಳ್ ಆಯ್ಲೊ. ಇತಾಲಿಯನ್ ಮಾನೆಸ್ತಾಂಕ್ ಘೆವ್ನ್‌ಚ್ ಮೆಥ್ಯು ಸಕಯ್ಲ್ ಆಯ್ಲೊ. ಒಸಿಸ್ ಕಂಪೆನಿಚ್ಯಾ ಸೇಲ್ಸ್ ಕಂವ್ಟರಾಕ್ ಆನಿ ಶೊ-ರೂಮಾಕ್ ಲಾಗೊನ್‌ಚ್ ಏಕ್ ಲ್ಹಾನ್ ಪುಣ್ ಉತ್ತೀಮ್ ಕೆಫೆಟೆರೀಯಾ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆಂ. ಹಾಚೆಂ ಆಡಳ್ತೆಂ ಒಸಿಸ್ ಕಂಪೆನಿ ಆನಿ ತ್ಯಾ ಬಾಂದ್ಪಾಂತ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲ್ಯೊ ಹೆರ್ ಕಂಪೆನಿ ಪಳೆತಾಲ್ಯೊ. ಪುಣ್ ಚಡಿತ್ ವಾಂಟೊ ಒಸಿಸ್ ಕಂಪೆನಿಚೊಚ್, ಸರ‍್ವಾಂ ಸಂಗಿಂ ಮೆಥ್ಯುಯಿ ಹ್ಯಾಚ್ ಕೆಫೆಟೆರೀಯಾಂತ್ ಜೆವ್ತಾಲೊ. ಸಾಂಗಾತಾ ಸಯ್ರಿ ಆಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ವೆಳಾರ್ ಮಾತ್ರ್ ತಾಣೆ ಕೆಫೆಟೆರೀಯಾಚ್ಯಾ ವಿಂಗಡ್ ಕೆಬಿನಾಕ್ ವೆಚೆಂ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆಂ. ಆಜ್‌ಯಿ ತೊ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಮಾನೆಸ್ತಾಂಕ್ ಘೆವ್ನ್ ತೊ ತ್ಯಾ ಕೆಬಿನಾಕ್ ಗೆಲೊ.

ಜೆವಾಣ್ ಜಾವ್ನ್ ಪಾಟಿಂ ಯೆತಾನಾ (ಆತಾಂ ತೆಂ ಇಟಾಲಿಯನ್ ಮಾನೇಸ್ತ್ ನಾತ್‌ಲ್ಲೆ) ಜೆರೊಮ್ ಲಾಜ್ರಾ ಬಸೊನ್ ಆಸ್ಚೊ ತಾಕಾ ದಿಸ್ಲೊ.

“ಸರ‍್ವ್ ಸಾರ‍್ಕೆಂ ಆಸಾ ಜೆರೊಮ್?” ತೊ ಹಾಸೊನ್‌ಶೆಂ ವಿಚಾರಿಲಾಗ್ಲೊ. “ತುಜ್ಯಾ ಒಫಿಸಾಂತ್ ಆನಿಕ್‌ಯಿ ಸುವಾದ್ ಆಸಾ!”

“ಡೆಸ್ಪರೇಟ್” ಜವಾಬ್ ದಿಲಿ ಜೆರೊಮಾನ್. “ತುಜ್ಯಾ ಪ್ರಾಯ್ವೆಟ್ ಸೆಕ್ರೆಟರಿಚೊ ಸುವಾದ್ ತೊ.”

“ಬರ‍್ಯಾಚ್ ಮಾನಸಿಕ್ ಸ್ಥಿತೆರ್ ಆಸಾಯ್ ತುಂ.” ಮ್ಹಣಾಲೊ ಮೆಥ್ಯು.

“ತುಜೆಲಾಗಿಂ ಕಸಲೆಂಯಿ ಕ್ರೀಮ್ ಆಸಾ? ಹಾಂವೆಂ ಮ್ಹಜೊ ಹಾತ್ ಹುಲ್ಪಾಯ್ಲೊ.”

ಮುಕಾಮಳ್ ಉಬಾರೊನ್ ಜೆರೊಮಾನ್ ತಾಕಾ ಪಳೆಲೆಂ. ಉಪ್ರಾಂತ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಗೊವೆತಾಂತ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲಿ ಪೆಟ್ರೋಲಿಯಮ್ ಜೆಲ್ಲಿ ಕಾಡುನ್ ಮೆಥ್ಯುಕ್ ದಿಲಿ. ತಿ ಘೆವ್ನ್ ಮೆಥ್ಯು ಭಿತರ್ ಗೆಲೊ.

ದೊನ್ಪಾರಾಂ ಚಲೊಂಕ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಬೋರ‍್ಡ್ ಮಿಟಿಂಗಾಚೊ ‘ಎಜೆಂಡಾ’ ತಾಚೆ ಸಾಮ್ಕಾರ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೊ.

1. ತವಳ್ ಪರ್‌ಯಾಂತ್ಲೊ ವಿಕ್ರೊ
2. ಬೆಂಕ್ ಒವರ್ ಡ್ರಾಫ್ಟ್
3. ವರ‍್ಸಾವರ್ ಸ್ಟೊಕ್ ಚೆಕ್ಕಿಂಗ್
4. ಸಿಂಗಲ್ ಪೊಂಯ್ಟ್ ಸೇಲ್ಸ್
5. ಪಾಂಚ್ವಿ ಮಾಳಯ್

ಹ್ಯಾ ಪಂದಾಕ್, ಥೊಡ್ಯಾ ಘಡ್‌ಯಾಂಚ್ಯಾ ಚಿಂತ್ಪಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಮೆಥ್ಯು ಲಿಯೊನ್ ಆನ್ಯೇಕ್ ತರ‍್ಕಾಚೆಂ ಮೂಳ್ ಲಾಗಯ್ಲೆಂ.

6. ಡೆಲ್ಟಾ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಕೊರ‍್ಪೊರೇಶನ್

ಬೋರ‍್ಡ್ ಮಿಟಿಂಗಾಂ ತಾಕಾ ಬಿಲ್ಕುಲ್‌ಪಸಂದ್ ನಾತ್‌ಲ್ಲಿಂ.

ಒಸಿಸ್ ಕಂಪೆನಿ ವಾಡತ್ ವೆತಾನಾ ಸರ‍್ಕಾರಾಚಿ ಕುಮಕ್ ಆನಿ ರೀಣ್ ಘೆವ್ನ್ ತಿ ಆನಿಕ್‌ಯಿ ವಿಸ್ತಾರ್ ಕರ‍್ತಲೊಂ ಮ್ಹಳ್ಳೊ ಠರಾವ್ ಕೆಲ್ಲೊ ತಾಣೆ. ಪುಣ್ ಒಸಿಸ್ ಕಂಪೆನಿಚೆ ವಾಡಾವಳೆ ಸಂಗಿಂ ಪೆಟ್ರೋಸ್ಟೇಟಾಚೆಂ, ಕಿತ್ಯಾಕ್ ಸಗ್ಳ್ಯಾ ದೇಶಾಚೆಂಚ್ ರಾಜಕೀಯ್ ಘಾಣ್ಕುರೆಂ ಜಾಯಿತ್ ವೆಚೆಂ ತಾಚ್ಯಾ ಗುಮಾನಾಕ್ ಗೆಲೆಂ. ಅಶೆಂ ಜಾವ್ನ್ ತಾಣೆ ಹೆರ್ ಪಯ್ಶಾವಾಲ್ಯಾಂಚೊ ಸಹಕಾರ್ ಸೊದ್ಲೊ. ಒಸಿಸ್ ಕಂಪೆನಿಚೆ ಹಿಶೆ ವಿಕುನ್ ಗೆಲೆ ಆನಿ ಡೈರೆಕ್ಟರಾಂಚೊ ಬೋರ‍್ಡ್‌ಯಿ ವಿಂಚೊನ್ ಆಯ್ಲೊ. ಪುಣ್ ಹ್ಯಾ ಬೋರ‍್ಡಾಚೆ ಸಾಂದೆ ಸರ‍್ವ್ ವಿಲಾಸಿ ಮನಿಸ್. ಒಸಿಸ್ ಕಂಪೆನಿಚೆ ಭದ್ರೆತೆರ್ ಆನಿ ಮೆಥ್ಯುಚ್ಯಾ ಶಾತಿಯೆರ್ ತಾಂಕಾಂ ಖೂಬ್ ಪಾತ್ಯೆಣಿ ಆಸ್‌ಲ್ಲಿ. ಕಂಪೆನಿಚ್ಯಾ ಸಂಗ್ತಿಂನಿ ಮೆಥ್ಯುನ್ ಘೆತ್‌ಲ್ಲೊ ನಿರ‍್ಧಾರ್ ತೆ ಖಿಣಾನ್ ಕಾಯಾಮ್ ಕರ‍್ತಾಲೆ. ಅಸಲೆಂ ಆಡಳ್ತೆಂ ಸಾದಾರಣ್ ವಯ್ವಾಟಿ ಬಂಡ್ವಾಳಾಕ್ ಹಿತಾಚೆಂ ನ್ಹಯ್ ತರ್‌ಯಿ ಒಸಿಸ್ ಕಂಪೆನಿಚ್ಯಾ ಮಟ್ಟಾಕ್, ಮೆಥ್ಯು ಸ್ಥಿರ್ ಆಸ್ತಾ ಪರ್‌ಯಾಂತ್ ಕಿತ್ಯಾಚಿಚ್ ಫಿಕಿರ್‌ನಾತ್‌ಲ್ಲಿ.

ಬೋರ‍್ಡ್ ಮಿಟಿಂಗ್ ಪ್ರಾರಂಬ್ ಜಾಲೆಂ.

ಮಿಟಿಂಗಾಚಿಂ ಮಿನುಟಾಂ ಬರವ್ನ್ ಘೆಂವ್ಚೆಖಾತಿರ್ ಜೆರೊಮ್ ಲಾಜ್ರಾಯಿ ಬಸೊನ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೊ.

ಪ್ರಾರಂಬಿಕ್ ವಾಕ್ಯಾಂ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಬೋರ‍್ಡಾಚೆ ಮಾನೆಸ್ತ್ ಮುಕ್ಯಾಂಶಾಕ್ ಆಯ್ಲೆ. ಮೆಥ್ಯುನ್ ಎಜೆಂಡಾ ಸಾಮ್ಕಾರ್ ದವರ‍್ಲೊ.

ತವಳ್ ಪರ್‌ಯಾಂತ್ಲ್ಯಾ ವಿಕ್ರ್ಯಾವಿಶಿಂ ಕೊಣಾಯ್ಕಿ ಶಿಕಾಯಿತ್ ನಾತ್‌ಲ್ಲಿ. ದೀಸ್ ವೆತಾಂ ವಿಕ್ರೊ ಚಡೊನ್‌ಚ್ ಯೆತಾಲೊ.

ಚಾಲು ವರ‍್ಸಾಚಿ ಲೆಕಾ ಪಟ್ಟಿ ತಯಾರ್ ಜಾತೆಚ್ ಬೆಂಕಾಕ್ ಫಾವೊ ತಿ ವರ‍್ದಿ ಪಾಟವ್ನ್ ಒವರ್ ಡ್ರಾಫ್ಟ್ ಸವ್ಲತ್ ಚಡಂವ್ಚಿ ಆಲೋಚನ್ ಜಾಲಿ.

ಲೆಕಾಪಟ್ಟಿ ತಯಾರ್ ಜಾಂವ್ಕ್ ಸ ಮಯ್‌ನೆ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆ ಆನಿ ಹೆ ಆವ್ದೆಚ್ಯಾ ಆಕ್ರೇಚ್ಯಾ ಮಯ್‌ನ್ಯಾಂತ್ ವರ‍್ಸಾವಾರ್ ಸ್ಟೊಕ್ ಚೆಕ್ಕಿಂಗ್ ಚಲ್ತಾಲೆಂ. ಅಸಲ್ಯಾ ಸ್ಟೊಕ್ ಚಿಕ್ಕಿಂಗಾಕ್ ಏಕ್ ತತ್ಕಾಲಿಕ್ ತಾರೀಕ್ ತಾಣೆ ಬಸಯ್ಲಿ.

“ತ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಬೆಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ತಯಾರ್ ಜಾತೆಲಿ” ವೆವ್ಹಾರ್ ಪೂರ‍್ಣ್ ತಾಳ್ಯಾನ್ ಮ್ಹಣಾಲೊ ಮೆಥ್ಯು. ತಾಚೆಂ ಗುಮಾನ್ ಫುಡೆಂ ಯೇಂವ್ಕ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಸಿಂಗಲ್ ಪೊಂಯ್ಟ್ ಸೇಲ್ಸ್ ತರ‍್ಕಾಚೆರ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೆಂ.

“ವ್ಹಯ್! ಆನಿ ತ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಮೆಥ್ಯುಚ್ಯಾ ಘರಾಂತ್ ವರ‍್ಸಾವಾರ್ ಜಬರ್‌ದಸ್ತ್ ಪಾರ‍್ಟಿ ಜಮ್ತೆಲಿ!” ಉದ್ಗಾರ‍್ಲೊ ಎಲೊಡ್ಫ್ ರೊಬೆನ್. “ನಿಜಾಯ್ಕಿ ಮೆಥ್ಯು, ತುವೆಂ ದಿಂವ್ಚ್ಯೊ ಪಾರ‍್ಟಿ ಮ್ಹಾಕಾ ಬರ‍್ಯೊಚ್ ರುಚ್ತಾತ್. ತುಜಿ ಧುವ್ ರಮೋನಾ ನಿಜಾಯ್ಕಿ ಏಕ್ ಲವ್‌ಲವೀತ್ ಚಲಿ. ಜಿಣ್‌ಯೆಚಿ ಫಿಲೊಸೊಫಿ ಉಲಂವ್ಚ್ಯಾಂತ್ ತೆಂ ಅಪತ್ರಿಮ್. ಸಂಸಾರಾಂತ್ ತರ‍್ಕಾಕ್ ಆಸ್ಪದ್ ದಿಂವ್ಚ್ಯಾ ಹರ‍್ಯೆಕಾ ವಿಶಯಾಚಿ ಜಾಣ್ವಾಯ್ ಆನಿ ಮಾಹೆತ್ ತಾಕಾ ಆಸಾ.”

ಹೆರಾಂನಿ ತಾಂಚಿ ಮೆಚ್ವಣ್ ಮೆಳಯ್ಲಿ.

“ಮಾನೆಸ್ತಾನೊಂ” ಹಾತ್ ಉಬಾರ‍್ಲೊ ಮೆಥ್ಯುನ್. “ಆಮಿ ವಿಶಯಾ ಥಾವ್ನ್ ಪಯ್ಸ್ ಸರ‍್ತಾಂವ್.”

ತಾಚೆ ಚತ್ರಾಯೆಕ್ ಮಂದ್ ಆನಿ ಪಿಸ್ಪಿಸ್ಯೊ ಹಾಸೊ ಮಾತ್ ಲಾಬ್ಲ್ಯೊ.

“ತಶೆಂ ಮ್ಹಣ್ಚೆಂ ತರ್ ಶ್ರೀಮತಿ ಲಾಜ್ರಾ ಕಾಂಯ್ ಉಣ್ಯಾ ಅತುರಾಯೆಚಿ ನ್ಹಯ್!” ಮ್ಹಣಾಲೊ ಆನ್ಯೆಕ್ಲೊ ಬೋರ‍್ಡ್ ಮೆಂಬರ್ ವಿಲ್ಲಿಯಮ್ ಜೆಮೊ. “ಆಮ್ಚೊ ಮಿ| ಲಾಜ್ರಾ ನಿಜಾಯ್ಕಿ ನಶೀಬ್ವಂತ್” ತಾಣೆ ಕುಡ್ಸಿಲೆಂ.

ಮೆಥ್ಯುನ್, ಜೆರೊಮಾಚೆರ್ ಪಡ್ಚಿ ಆಪ್ಲಿ ದೀಶ್ಟ್ ಚುಕಯ್ಲಿ.

“ಹಾಂವೆಂ ಉಲವ್ಯೆತ್ ತರ್,” ತಾಳೊ ಕಾಡ್ಲೊ ಜೆರೊಮಾನ್. “ಮಿ| ಮೆಥ್ಯುನ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಖಾಸ್ಗಿ ಸೆಕ್ರೆಟರಿಕ್ ಯೆದೊಳ್‌ಚ್ ವಿಂಚ್ಲಾಂ ಆನಿ ತೆಂ ಯೇವ್ನ್ ಹಾಂಗಾಸರ್ ಮ್ಹಜ್ಯಾ ಜಾಗ್ಯಾರ್ ಬಸ್ತಾನಾ ಹ್ಯಾ ಮಿಟಿಂಗಾಚೊ ರಂಗ್ ಆನಿಕ್‌ಯಿ ಚಡ್ತಲೊ ಮ್ಹಣ್ಚ್ಯಾಕ್ ದುಬಾವ್ ನಾ, ಮಾನೆಸ್ತಾಂನೊ!”

ತಾಚ್ಯಾ ತಾಳ್ಯಾಚಿ ಧಾರ್ ಪಳೆವ್ನ್ ವಯ್ಲ್ಯಾ ಪಥಾರ್ ಉಲವ್ಣೆ ಚಲಂವ್ಕ್ ಕೋಣ್‌ಯಿ ಫುಡೆಂ ಸರ‍್ಲೆನಾಂತ್. ಪುಣ್ ಜೆರೊಮಾಚೆರ್ ಜಾಯ್ಜೆ ಆಸ್‌ಲ್ಲೊ ಪರಿಣಾಮ್ ಜಾಲೊ ಮ್ಹಣ್ಚ್ಯಾಕ್ ದುಬಾವ್‌ನಾತ್‌ಲ್ಲೊ.

“ಹಾಂವೆಂ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ವಿಂಚ್ಲ್ಯಾ ಮಾನೆಸ್ತಾಂನೊ” ಒಪ್ಲೊ ಮೆಥ್ಯು. “ಪುಣ್ ತಿಕಾ ಹಾಂಗಾಸರ್ ತುಮ್ಚ್ಯಾ ಸಾಮ್ಕಾರ್ ಯೆದೊಳ್ ಹಾಡ್ಚಿ ಗರ‍್ಜ್ ಮ್ಹಾಕಾ ದಿಸ್ಲಿ ನಾ. ಆತಾಂ, ಆಯ್ಚ್ಯಾ ದೊನ್ಪಾರಾಂಚ್ಯಾ ಎಜೆಂಡಾರ್ ಆಸ್ಚೊ ಚವ್ತೊ ವಿಶಯ್ ಜಾವ್ನಾಸಾ ಸಿಂಗಲ್ ಪೊಂಯ್ಟ್ ಸೇಲ್ಸ್.” ಥೊಡಿಂ ಖಿಣಾಂ ತೊ ರಾವ್ಲೊ. “ರಿಚರ‍್ಡ್ ಕ್ಲೆಮೆಂಟಾಕ್ ತುಮಿ ಜಾಣಾಂತ್.” ಉಪ್ರಾಂತ್ ತೊ ಮ್ಹಣಾಲೊ.

“ರಿಚರ‍್ಡಾಚೆ ಮನವೆ ಪ್ರಕಾರ್ – ಸಿಂಗಲ್ ಪೊಂಯ್ಟ್ ಸೇಲ್ಸಾಂಚೊ ಆಮದ್ ಟೆಂಡರ್ ಡಿಪಾರ‍್ಟ್‌ಮೆಂಟಾಕ್ ವರ‍್ಗಾಯ್ಸಿಲ್ಯಾರ್ ಚಡ್ ಮುನಾಫೊ ಆಸಾ.” ಜೆರೊಮಾಕ್ ಪಳೆನಾಶೆಂ ಚತ್ರಾಯ್ ಘೆತ್ಲಿ ಮೆಥ್ಯುನ್.

“ಕಸಲ್ಯಾ ರಿತಿರ್ ಮುನಾಫೊ ಜಾತಾ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ತಾಚಿ ಪಾತ್ಯೆಣಿ?” ತಿಸ್ರೊ ಸಾಂದೊ ಜಾವ್ನಾಸ್ಚ್ಯಾ ಜೆರಾಲ್ಡ್ ಲುವಿಸಾನ್ ವಿಚಾರ‍್ಲೆಂ.

“ತಾಣೆ ಉಚಾರುಂಕ್ ನಾ ಪುಣ್ ಮ್ಹಾಕಾ ಆಖ್ಖೊ ಅಂದಾಜ್ ಆಸಾ!” ಆಪ್ಲ್ಯಾ ದೊಳ್ಯಾಂನಿ ಏಕ್ ಕಿಟಾಳ್ ಘೆವ್ನ್ ಉಲಯ್ಲೊ ಮೆಥ್ಯು.

“ವಯ್ವಾಟಾಂತ್, ಝಜಾಂತ್ ಆನಿ ಮೊಗಾಂತ್ ಸರ‍್ವ್‌ಯಿ ವಾಜ್ಬಿ ಆನಿ ರಾಜಾಂವಿಕ್ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ಸಾಂಗ್ಣಿ ಆಸಾ’’ ಮ್ಹಣಾಲೊ ವಿಲಿಯಮ್ ಜೆಮಿ ಹಾತ್ ಉದಾರೆ ಕರುನ್. “ಆಮಿ ಹಾಂಗಾಸರ್ ಆಸ್ಚೆಂ ಧನ್ ಕರುಂಕ್. ಚತ್ರಾಯೆನ್ ಆಯ್ಕಾ – ಧನ್ ಕಮಾಂವ್ಕ್ ನ್ಹಯ್ ಪುಣ್ ಧನ್ ಕರುಂಕ್ – ಆನಿ ಹಾಂಗಾಸರ್ ಸರ‍್ವ್ ವಾಜ್ಬಿಚ್. ಜರ‍್ತರ್ ಮೆಥ್ಯುಕ್ ರಿಚರ‍್ಡಾಚ್ಯಾ ಸುಚನಾಚೆರ್ ಪಾತ್ಯೆಣಿ ಆಸಾ – ಆಸ್ತೆಲಿಚ್ ಮ್ಹಣ್ ಹಾಂವ್ ಜಾಣಾಂ – ಸಿಂಗಲ್ ಪೊಂಯ್ಟ್ ಸೇಲ್ಸ್ ಟೆಂಡರ್ ಡಿಪಾರ‍್ಟ್‌ಮೆಂಟಾಕ್ ವರ‍್ಗಾಯ್ಸಿಜೆ. ಚಡಿತ್ ಮುನಾಪೊ ಕರ‍್ಚಿ ರೀತ್ ಸಾಮ್ಯ್ ನ್ಹಯ್ ಜಾವ್ಯೆತ್, ಕಾನುನಾ ಭಾಯ್ರ್ ಜಾವ್ಯೆತ್. ಪುಣ್…” ತಾಣೆ ಭುಜಾಂ ಉಡಯ್ಲಿಂ.

“ರಿಸ್ಕ್ ಕಸಲಿಯಿ ಆಸ್ಯೆತ್ ಮೆಥ್ಯು” ಮ್ಹಣಾಲೊ ಎಡೊಲ್ಫ್ ರುಬೆನ್. “ಪುಣ್ ಫಾಲ್ಯಾಂ ಕಂಪೆನಿಚೆಂ ನಾಂವ್ ಘಾಣೊಂಕ್ ನ್ಹಜೊ.”

ವಿಚಿತ್ರ್ ತುಮ್ಕಾಂ ದಿಸೊಂಕ್ ಪುರೊ ಮಾನೆಸ್ತಾಂನೊ,’’ ಮ್ಹಣಾಲೊ ಮೆಥ್ಯು ಸರ‍್ವಾಂಚೆರ್ ದೀಶ್ಟ್ ಚರವ್ನ್. “ರಿಚರ‍್ಡ್ ಕ್ಲೆಮೆಂಟಾನ್ ಒಸಿಸ್ ಕಂಪೆನಿಂತ್ ಕರ‍್ಚೆಂ ಸರ‍್ವ್ ತಾಚಿಚ್ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಜಾವ್ನಾಸಾ. ಮುನಾಫೊ ಆಮ್ಚೊ, ಸಾಂಬಾಳ್ ಆನಿ ರಿಸ್ಕ್ ತಾಚಿ. ತುಮ್ಕಾಂ ಭೊಗುಂಕ್ ಪುರೊ ಕಿ, ಹಾಂವೆಂ ತಾಕಾ ಲಾಂಬ್ ದೊರಿ ದಿಲ್ಯಾ ಇತ್ಯಾದಿ ಇತ್ಯಾದಿ. ದೊರಿ ಕಿತ್ಲಿ ಲಾಂಬ್ ಆಸಾ ತಿತ್ಲಿ ಬರಿ. ಗರ‍್ಜ್ ಪಡತ್ ತರ್ ತಿ ಕಾತರ‍್ತಾನಾ ರಿಚರ‍್ಡ್ ಕ್ಲೆಮೆಂಟ್ ದೊರಿಯೆಚ್ಯಾ ತೆವ್ಶಿಲ್ಯಾ ಪೊಂತಾರ್ ಆಸ್ತಲೊ – ಒಸಿಸ್ ಕಂಪೆನಿ ಥಾವ್ನ್ ಭೋವ್ ಪಯ್ಸ್.”

ಮೆಥ್ಯು ಲಿಯೊಚಿ ‘ಬಿಸ್‌ನೆಸ್ ಕ್ರೂರತಾ’ ಆಯ್ಕೊನ್ ಥಂಯ್ಸರ್ ದೆಂವ್‌ಲ್ಲೆಂ ಮೊನೆಪಣ್ ಸಹಜ್ ಜಾವ್ನಾಸ್‌ಲ್ಲೆಂ. ಜೆರೊಮಾಚ್ಯಾ ಮುಕಾಮಳಾರ್ ಉದೆಲ್ಲೊ ಕಾಳೊ ಪ್ರಕಾಸ್‌ಮಾತ್ ತವಳ್ ಕೊಣೆಂಯಿ ಗುಮಾನ್ ಕರುಂಕ್ ನಾ.

ಉಪ್ರಾಂತ್ ಚಲ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಥೊಡ್ಯಾ ಉಲವ್ಣ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಸಿಂಗಲ್ ಪೊಂಯ್ಟ್ ಸೇಲ್ಸಾಖಾತಿರ್ ಕರುಂಕ್ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ಅಮದಾಂಚಿಂ ಪರಿಪೂರ‍್ಣ್ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಇಂಟರ್‌ನೇಶನಲ್ ಟೆಂಡರ್ ವಿಭಾಗಾಕ್ ವರ‍್ಗಾಯ್ಸುಂಚೊ ನಿರ‍್ಣಯ್ ಜಾಲೊ.

“ಹ್ಯಾ ನಿರ‍್ಣಯಾಕ್ ಲಾಗೊನ್,” ಫುಡೆಂ ಉಲಯ್ಲೊ ಮೆಥ್ಯು. “ರಿಚರ‍್ಡಾಕ್ ಚಡಿತ್ ಸ್ಟಾಫ್ ಆನಿ ಸುವಾತ್ ಜಾಯ್ ಪಡ್ತೆಲಿ. ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಪಾಂಚ್ವ್ಯಾ ಮಾಳಿಯೆವಯ್ಲೆ ಸೊಲಿಸಿಟರ್ ವೆಗಿಂಚ್ ಚಲ್ಚ್ಯಾರ್ ಆಸಾತ್. ಹಿ ಮಾಳಯ್ ಹಾಂವ್ ರಿಚರ‍್ಡಾಚೆ ತಾಬೆನ್ ದೀಜೆ ಮ್ಹಣ್ ಸುಚನ್ ದಿತಾಂ. ಟೆಲೆಕ್ಸ್ ಮೆಶಿನ್‌ಯಿ ಪಾಂಚ್ವೆ ಮಾಳಿಯೆರ್‌ಚ್ ಆಸ್ಯೆತ್.”

ಚಡಿತ್ ಥೊಡ್ಯಾ ಉಲವ್ಣ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಹೆಂ ಸುಚನ್‌ಯಿ ನಿರ‍್ಣಯ್ ಜಾವ್ನ್ ಪಾಶಾರ್ ಜಾಲೆಂ.

“ಆತಾಂ ಮಾನೆಸ್ತಾಂನೊ” ಉಪ್ರಾಂತ್ ಮ್ಹಣಾಲೊ ಮೆಥ್ಯು ಸರ‍್ವಾಂಕ್ ಉದ್ದೇಸುನ್. “ಹ್ಯಾ ವಿಶಯಾಚೆರ್ ಆಮಿ ಬರೆಂಚ್ ತರ‍್ಕ್ ಚಲಯ್ಜೆ. ಹಾಂತುಂ ರಾಜಕೀಯ್ ಮೆತೆರ್ ಜಾಲಾಂ.”

“ಡೇಲ್ಟಾ ಟ್ರೇಡಿಂಗ್ ಕೊರ‍್ಪರೇಶನ್’ ಹಳ್ತಾನಾ ಉಚಾರಿಲಾಗ್ಲೆ ಬೋರ‍್ಡ್ ಮೆಂಬರ್.

“ಕಸಲೊ ಘೊಟಾಳೊ ಹೊ, ಮೆಥ್ಯು?” ವಿಚಾರಿಲಾಗ್ಲೊ ಜೆರಾಲ್ಡ್ ಲುವಿಸ್. “ರಾಜಕೀಯಾಂತ್ ಆಮ್ಕಾಂ ಆಸಕ್ತ್ ನಾ ಮ್ಹಣ್ ತುಂ ಜಾಣಾಂಯ್.”

ಮೆಥ್ಯು ಲಿಯೊನ್ ಡೆಲ್ಟಾ ಟ್ರೇಡಿಂಗಾಚೆಂ ಪ್ರಕರಣ್ ವಿವರಿಲೆಂ.

“ಹಾಂಗಾಸರ್‌ಯಿ ರಿಚರ‍್ಡಾಚೊಚ್ ಮೆಂದು?” ಜೊನ್ ಜೊರ‍್ಜ್ ವಿಚಾರಿಲಾಗ್ಲೊ. “ಹೆಂ ಬರಫ್ ಪಾತಳ್ ನ್ಹಯ್?”

“ಆಮಿ ಫಾರ್ ಮಾರುನ್ ಜಾಲಾ!” ವಿಲಿಯಮ್ ಜೆಮಿ ತಜ್ವೀಜ್ ಕರಿಲಾಗ್ಲೊ. “ಪರಿಣಾಮಾಕ್ ರಾಕ್ಯಾಂ.”

“ಮತ್ಲಬ್, ಮಾವ್ರಿಸ್ ಆಗುಸ್ತಿನ್ ಆಮ್ಚೆಸರ‍್ಶಿಂ ಯೆತಾ ಪರ್‌ಯಾಂತ್?” ಜೆರಾಲ್ಡ್ ಲುವಿಸಾಕ್ ಭಂವ್ರ್ಯೊ ವಯ್ರ್ ಕೆಲ್ಯೊ.

“ಪೆಟ್ರೇಸ್ಟೇಟಾಂತ್ ಫಕತ್ ಒಸಿಸ್ ಕಂಪೆನಿ ಏಕ್ ನ್ಹಯ್!” ಯೆದೊಳ್‌ಪರ್‌ಯಾಂತ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾಚ್ ಸಂಸಾರಾಂತ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೊ ಪರ‍್ಸಿವಲ್ ವಲೇರಿಯನ್ ಮ್ಹಣಾಲೊ.

“ಗಮನಾರ‍್ಹ್ ವಾಕ್ಯೆಂ!” ಮಾನ್ವಾಲೊ ಮೆಥ್ಯು. “ಎಲಿಸಾಂವಾಂಚ್ಯಾ ದಾವಾನ್ ಮಾವ್ರಿಸ್ ಖಂಯ್ಸರ್ ವಚತ್ ಮ್ಹಳ್ಳಿ ಹಮಿದಾರಿ ಕೊಣಾಯ್ಕಿ ನಾ. ಪುಣ್ ತೊ ಹಾಂಗಾಸರ್ ಯೇತ್ ಜಾಲ್ಯಾರ್ ಕಿತೆಂ ಕರಿಜೆ ಮ್ಹಳ್ಳೆಂ ಸವಾಲ್.”

“ಆಮ್ಚಿ ಆತುರಾಯ್ ಫಕತ್ ತಾಚೆಲಾಗಿಂ ಆಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಎಜೆನ್ಸಿಂಚಿ ಆನಿ ಗರ‍್ಜ್ ಪಡ್ಲ್ಯಾರ್ ತಾಚೆಲಾಗಿಂ ಆಸ್‌ಲ್ಲ್ಯಾ ಮ್ಹಾಲಾಚಿ.” ಮ್ಹಣಾಲೊ ಮೆಥ್ಯು. “…ತಾಚೆ ಥಾವ್ನ್ ಹೆಂ ಸರ‍್ವ್ ಘೆತ್ಲ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್…”

“ತಿತ್ಲೆಂಚ್!” ಜೊನ್ ಜೊರ‍್ಜಾನ್ ಕುಡ್ಕೆ ಕೆಲಿಂ ಉತ್ರಾಂ. “ಮಾವ್ರಿಸ್ ಆಗುಸ್ತಿನಾಚೆಂ ರಾಜಕೀಯ್ ಹಾಂಗಾಸರ್ ನಾಕಾ.”

ತಾಚಿಂ ಉತ್ರಾಂ ಆಯ್ಕೊನ್ ವಿಲಿಯಮ್ ಜೆಮಿ ಹಾಸ್ಲೊ.

“ಆಮ್ಚ್ಯಾ ಜೊನ್ ಜೊರ‍್ಜಾಕ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಕಾಳ್ಯಾ ದುಡ್ವಾಚಿ ಬರಿಚ್ ಖಂತ್ ಆಸಾ!” ತೊ ಮ್ಹಣಾಲೊ.

ಹೆರ್‌ಯಿ ಹಾಸ್ಲೆ.

ವಾತವರಣ್ ಫಾಸಳ್ಳೆಂ.

ಥೊಡ್ಯಾ ಪಿಸಾಂಟ್ ಉಲವ್ಣ್ಯಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಬೋರ‍್ಡ್ ಮೀಟಿಂಗ್ ಸಂಪ್ಲೆಂ. ಕೊನ್ಫೊರೆನ್ಸ್ ಹೊಲಾ ಥಾವ್ನ್ ಭಾಯ್ರ್ ವೆತಾನಾ ಹರ‍್ಯೆಕಾ ಬೋರ‍್ಡ್ ಮೀಟಿಂಗಾ ಉಪ್ರಾಂತ್ ಕರ‍್ಚೊ ನಿಚೆವ್ ಮೆಥ್ಯುನ್ ಕೆಲೊ – ಹ್ಯಾ ಫುಡೆಂ ಕೆದಿಂಚ್ ಬೋರ‍್ಡ್ ಮೀಟಿಂಗ್ ಆಪಂವ್ಚೊ ನಾ.

ಮೀಟಿಂಗ್ ಜಾತೆಚ್ ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಕೆಬಿನಾಕ್ ಪಾಟಿಂ ಆಯಿಲ್ಲ್ಯಾ ತಾಕಾ ಜೆರೊಮ್ ಲಾಜ್ರಾ ರಾಕೊನ್ ಆಸ್‌ಲ್ಲೊ.

“ಕಿತೆಂ ತರ್‌ಯಿ ಜೆರೊಮ್!” ತಾಣೆ ಉಲಂವ್ಚ್ಯಾ ಫುಡೆಂಚ್ ಉಲಯ್ಲೊ ಮೆಥ್ಯು. “ಆತಾಂ ಹಾಂವ್ ಕಸಲೆಂಚ್ ಆಯ್ಕೊಂಕ್ ತಯಾರ್ ನಾ.”

ಜೆರೊಮ್ ಹಾಳ್ವಾಯೆನ್ ಹಾಸ್ಲೊ.

“ಹಾಂವೆಂ ದಿಲ್ಲಿ ಪೆಟ್ರೋಲಿಯಮ್ ಜೆಲ್ಲಿ ತುಕಾ ಫುಡೆಂ ಗರ‍್ಜ್ ಪಡ್ತೆಲಿ?” ತೊ ವಿಚಾರಿಲಾಗ್ಲೊ.

ಮೆಥ್ಯುನ್ ತಾಚ್ಯಾ ಮುಕಾಮಳಾಕ್ ಪಳೆಲೆಂ.

ಆಪಾಯ್ ತಾಕಾ ದಿಸ್ಲೊ ತ್ಯಾ ಮುಕಮಳಾರ್.

ಆಪ್ಲ್ಯಾ ಗೊವೆತಾಂತ್ಲಿ ಸಿಸ್ಲಿ ಕಾಡ್ನ್ ತಾಣೆ ಜೆರೊಮಾ ಸಾಮ್ಕಾರ್ ದವರ‍್ಲಿ…

ಮುಕಾರಿತಾ ► ►

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

code

Don\'t COPY....Please Share !